3.6.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 146/22


SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2016/882

z 1. júna 2016,

ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES, pokiaľ ide o jazykové požiadavky

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES z 23. októbra 2007 o certifikácii rušňovodičov rušňov a vlakov v železničnom systéme v Spoločenstve (1), a najmä na jej článok 31,

keďže:

(1)

Niektoré ustanovenia v prílohe VI k smernici 2007/59/ES, podľa ktorých sa od rušňovodičov požadujú jazykové znalosti na úrovni B1, predstavujú zbytočne vysoké zaťaženie vo veľmi špecifických prípadoch, keď rušňovodiči zachádzajú iba do pohraničnej prechodovej stanice susedného členského štátu, čím sa ovplyvňuje plynulosť cezhraničnej prevádzky.

(2)

Preto je nevyhnutné znížiť nadbytočnú záťaž, pokiaľ ide o jazykové znalosti, v úsekoch medzi hranicami a stanicami nachádzajúcimi sa v blízkosti hraníc a určenými pre cezhraničnú prevádzku, a to tým, že sa dotknutým rušňovodičom udelí výnimka z požiadavky jazykových znalostí na úrovni B1.

(3)

Ako predpoklad na udelenie výnimky by sa mali zaviesť dostatočné opatrenia na zabezpečenie komunikácie medzi dotknutými rušňovodičmi a personálom manažéra infraštruktúry v normálnych, poruchových a núdzových situáciách s cieľom predísť akýmkoľvek negatívnym vplyvom na bezpečnosť železničného systému.

(4)

Mali by sa stanoviť prechodné opatrenia pre rušňovodičov, ktorí získali alebo získajú preukaz v súlade so smernicou 2007/59/ES pred dátumom začatia uplatňovania vnútroštátnych opatrení transponujúcich túto smernicu.

(5)

Smernica 2007/59/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom výboru uvedeného v článku 32 ods. 1 smernice 2007/59/ES,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha VI k smernici 2007/59/ES sa mení podľa prílohy k tejto smernici.

Článok 2

Rušňovodiči, ktorí získali alebo získajú preukaz v súlade so smernicou 2007/59/ES pred 1. júlom 2016, sa považujú za rušňovodičov, ktorí spĺňajú jej ustanovenia.

Článok 3

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr 1. júla 2016 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 1. júla 2016.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

3.   Povinnosti týkajúce sa transpozície a vykonávania tejto smernice sa nevzťahujú na Cyperskú republiku a Maltskú republiku dovtedy, kým na ich území nebude vytvorený železničný systém.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 1. júna 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 51.


PRÍLOHA

Bod 8 prílohy VI k smernici 2007/59/ES sa nahrádza takto:

„8.   JAZYKOVÉ SKÚŠKY

1.

Rušňovodiči, ktorí sa musia dorozumievať s manažérom infraštruktúry o otázkach dôležitých z hľadiska bezpečnosti, musia mať jazykové znalosti aspoň v jednom z jazykov, ktoré určil príslušný manažér infraštruktúry. Musia mať také jazykové znalosti, aby sa mohli aktívne a účinne dorozumievať v normálnych, poruchových a núdzových situáciách. Musia byť schopní používať metódu hlásení a metódu dorozumievania, ktorá je uvedená v TSI ‚Prevádzka a riadenie dopravy‘.

2.

S cieľom splniť požiadavky stanovené v odseku 1 musia byť rušňovodiči schopní rozumieť (počutému aj prečítanému) a komunikovať (ústne aj písomne) na úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEFR), ktorý zriadila Rada Európy (1).

3.

V prípade úsekov medzi hranicami a stanicami nachádzajúcimi sa v blízkosti hraníc a určenými pre cezhraničnú prevádzku rušňovodičom vlakov prevádzkovaných železničným podnikom môže manažér infraštruktúry udeliť výnimku z požiadaviek odseku 2 za predpokladu, že sa uplatní tento postup:

a)

železničný podnik požiada manažéra infraštruktúry o výnimku pre dotknutých rušňovodičov. V snahe zabezpečiť spravodlivé a rovnaké zaobchádzanie so žiadateľmi manažér infraštruktúry uplatní v prípade každej predloženej žiadosti o výnimku rovnaký postup posudzovania, ktorý je súčasťou podmienok používania siete;

b)

manažér infraštruktúry udelí výnimku, ak železničný podnik môže preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na zabezpečenie komunikácie medzi dotknutými rušňovodičmi a personálom manažéra infraštruktúry v normálnych, poruchových a núdzových situáciách, ako je stanovené v odseku 1;

c)

železničné podniky a manažéri infraštruktúry zaistia, že dotknutí zamestnanci budú o uvedených pravidlách a opatreniach informovaní a absolvujú primeranú odbornú prípravu prostredníctvom systémov riadenia bezpečnosti.“


(1)  Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky: učenie sa, vyučovanie, hodnotenie, 2001 (2006, Bratislava, ISBN 80-85756-93-5, anglické znenie: Cambridge University Press for the English version, ISBN 0-521-00531-0). Dostupný aj na webovom sídle Cedefop: http://www.cedefop.europa.eu/.