19.5.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 128/4


SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2016/774

z 18. mája 2016,

ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti (1), a najmä na článok 4 ods. 2 písm. b),

keďže:

(1)

Článkom 4 ods. 2 písm. a) smernice 2000/53/ES sa zakazuje používanie olova, ortuti, kadmia alebo šesťmocného chrómu v materiáloch a súčiastkach vo vozidlách uvedených na trh po 1. júli 2003.

(2)

V prílohe II k smernici 2000/53/ES sa uvádzajú materiály a súčiastky vozidiel vyňaté zo zákazu stanoveného v článku 4 ods. 2 písm. a) uvedenej smernice. Výnimky 8 e), 8 f), 8 g), 8 h), 8 j) a 10 d) prílohy II sa preskúmajú v roku 2014.

(3)

Z posúdenia technického a vedeckého pokroku vyplýva, že používanie olova v rámci aplikácií, na ktoré sa vzťahujú výnimky 8 h), 8 j) a 10 d) by sa nemalo predĺžiť, pretože používanie olova v týchto aplikáciách už nie je nevyhnutné.

(4)

Z posúdenia technického a vedeckého pokroku vyplýva, že používanie olova v rámci aplikácii, na ktoré sa vzťahujú výnimky 8e), 8f) a 8g) je aj naďalej nevyhnutné, pretože náhradné riešenia ešte nie sú k dispozícii. Keďže však existujú informácie o možných budúcich náhradách olova v týchto aplikáciách, je vhodné stanoviť dátum preskúmania, ktorým sa umožní zistiť, či používanie olova v týchto aplikáciách možno zastaviť.

(5)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 39 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (2),

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha II k smernici 2000/53/ES sa nahrádza znením uvedeným v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do šiestich mesiacov od jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 18. mája 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 269, 21.10.2000, s. 34.

(2)  Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA II

Materiály a súčiastky vyňaté z článku 4 ods. 2 písm. a)

Materiály a súčiastky

Rozsah pôsobnosti a dátum skončenia platnosti výnimky

Majú byť označené alebo identifikovateľné v súlade s článkom 4 ods. 2 písm. b) bodom iv)

Olovo ako prvok na legovanie

1 a)

Oceľ na účely obrábania a súčiastky z ocele galvanizovanej ponorením do roztaveného kovu, s obsahom olova do 0,35 hmotnostného %

 

 

1 b)

Nepretržite galvanizované oceľové plechy s obsahom olova do 0,35 hmotnostného %

vozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2016 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel

 

2 a)

Hliník na účely obrábania s obsahom olova najviac 2 hmotnostné %

ako náhradné diely do vozidiel uvedených na trh pred 1. júlom 2005

 

2 b)

Hliník s obsahom olova najviac 1,5 hmotnostného %

ako náhradné diely do vozidiel uvedených na trh pred 1. júlom 2008

 

2 c)

Hliník s obsahom olova najviac 0,4 hmotnostného %

 (1)

 

3.

Legovaná meď s obsahom olova najviac 4 hmotnostné %

 (1)

 

4 a)

Ložiskové panvy a puzdrá

ako náhradné diely do vozidiel uvedených na trh pred 1. júlom 2008

 

4 b)

Ložiskové panvy a puzdrá v motoroch, prevodových systémoch a kompresoroch klimatizačných systémov

ako náhradné diely do vozidiel uvedených na trh pred 1. júlom 2011

 

Olovo a zlúčeniny olova v súčiastkach

5.

Batérie

 (1)

X

6.

Tlmiče kmitov

vozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2016 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel

X

7 a)

Vulkanizačné činidlá a stabilizátory pre elastoméry pri použití v brzdových hadiciach, palivových hadiciach, ventilačných hadiciach, elastomérových/kovových častiach karosérií a montážnych súčastiach pre motory

ako náhradné diely do vozidiel uvedených na trh pred 1. júlom 2005

 

7 b)

Vulkanizačné činidlá a stabilizátory pre elastoméry pri použití v brzdových hadiciach, palivových hadiciach, ventilačných hadiciach, elastomérových/kovových častiach karosérií a montážnych súčastiach pre motory, s obsahom olova najviac 0,5 hmotnostného %

ako náhradné diely do vozidiel uvedených na trh pred 1. júlom 2006

 

7 c)

Tmeliace činidlá pre elastoméry pri použití v hnacích systémoch, s obsahom olova najviac 0,5 hmotnostného %

ako náhradné diely do vozidiel uvedených na trh pred 1. júlom 2009

 

8 a)

Olovo vo zvaroch na pripevnenie elektrických a elektronických súčiastok k elektronickým panelom plošných spojov a olovo použité v povrchových úpravách na koncovkách iných súčiastok, ako sú elektrolytické hliníkové kondenzátory, na kontaktných kolíkoch a na elektronických paneloch plošných spojov

vozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2016 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel

X (3)

8 b)

Olovo vo zvaroch v iných elektrických aplikáciách ako zvaroch na elektronických paneloch plošných spojov alebo na skle

vozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2011 a náhradné súčiastky pre tieto vozidlá

X (3)

8 c)

Olovo použité v povrchových úpravách na koncovkách elektrolytických hliníkových kondenzátorov

vozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2013 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel

X (3)

8 d)

Olovo použité vo zvaroch na skle v senzoroch prúdenia vzdušnej masy

vozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2015 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel

X (3)

8 e)

Olovo vo zvaroch s vysokou teplotou topenia (t. j. zliatiny olova s obsahom olova aspoň 85 hmotnostných %)

 (2)

X (3)

8 f) a)

Olovo v zodpovedajúcich systémoch pin konektorov

vozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2017 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel

X (3)

8 f) b)

Olovo v zodpovedajúcich systémoch pin konektorov iných ako spojovacia časť konektorov káblových zväzkov vozidiel

 (2)

X (3)

8 g)

Olovo vo zvaroch na zostavenie stabilného elektrického spojenia medzi polovodičovým čipom a nosičom v rámci sád integrovaného obvodu Flip Chip

 (2)

X (3)

8 h)

Olovo vo zvaroch na pripevnenie výmenníkov tepla na vykurovacie médium v zostavách s polovodičmi vysokej vodivosti s veľkosťou čipu aspoň 1 cm2 plochy projekcie a s nominálnou hustotou prúdu aspoň 1 A/mm2 plochy silikónového čipu

vozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2016 a náhradné diely pre tieto vozidlá

X (3)

8 i)

Olovo vo zvaroch v elektrických aplikáciách na skle s výnimkou zvarov na vrstvenom skle

vozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2016 a náhradné diely pre tieto vozidlá

X (3)

8 j)

Olovo vo zvaroch na spájkovanie vrstveného skla

vozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2020 a náhradné diely pre tieto vozidlá

X (3)

9.

Sedlá ventilov

ako náhradné súčiastky pre typy motorov vyvinuté pred 1. júlom 2003

 

10 a)

Elektrické a elektronické súčiastky, ktoré obsahujú olovo v skle alebo keramike, v skle alebo keramickej hmote, v sklo-keramickom materiáli alebo v sklo-keramickej hmote.

Táto výnimka sa nevzťahuje na používanie olova:

v skle v žiarovkách a zapaľovacích sviečkach,

v dielektrických keramických materiáloch súčiastok uvedených v položkách 10 b), 10 c) a 10 d).

 

X (4) (pre iné ako piezoelektrické súčiastky v motoroch)

10 b)

Olovo v dielektrických keramických materiáloch na báze zmesného oxidu olova, titánu a zirkónia v kondenzátoroch, ktoré sú súčasťou integrovaných obvodov alebo diskrétnych polovodičov

 

 

10 c)

Olovo v dielektrických keramických materiáloch kondenzátorov s menovitým napätím menej ako 125 V striedavého prúdu alebo 250 V jednosmerného prúdu

vozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2016 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel

 

10 d)

Olovo v dielektrických keramických materiáloch kondenzátorov kompenzujúcich odchýlky senzorov ultrazvukových sonarových systémov súvisiace s teplotou

vozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2017 a náhradné diely pre tieto vozidlá

 

11.

Pyrotechnické iniciátory

vozidlá s typovým schválením pred 1. júlom 2006 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel

 

12.

Termoelektrické materiály obsahujúce olovo v automobilových elektrických aplikáciách na znižovanie emisií CO2 rekuperáciou tepla z výfuku

vozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2019 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel

X

Šesťmocný chróm

13 a)

Krycie vrstvy proti korózii

ako náhradné diely do vozidiel uvedených na trh pred 1. júlom 2007

 

13 b)

Krycie vrstvy proti korózii používané v súpravách matíc a skrutiek pre karosériové aplikácie

ako náhradné diely do vozidiel uvedených na trh pred 1. júlom 2008

 

14.

Ako protikorózne činidlo v chladiarenských systémoch z uhlíkovej ocele v absorpčných chladničkách v motorových karavanoch do 0,75 hmotnostného % v chladiacom roztoku s výnimkou prípadu, keď existuje možnosť použiť iné technológie chladenia (t. j. technológie dostupné na trhu použité v aplikáciách v motorových karavanoch), ktoré nemajú negatívny vplyv na životné prostredie, zdravie ani/alebo bezpečnosť spotrebiteľov

 

X

Ortuť

15 a)

Výbojkové svetlá pre svetlometové aplikácie

vozidlá s typovým schválením pred 1. júlom 2012 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel

X

15 b)

Žiarivky používané na osvetlenie prístrojového panelu

vozidlá s typovým schválením pred 1. júlom 2012 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel

X

Kadmium

16.

Akumulátory do elektrických vozidiel

ako náhradné diely do vozidiel uvedených na trh pred 31. decembrom 2008

 

Poznámky:

Toleruje sa maximálna hodnota koncentrácie obsahu olova, šesťmocného chrómu a ortuti v homogénnom materiáli najviac 0,1 hmotnostného % a obsahu kadmia v homogénnom materiáli do 0,01 hmotnostného %.

Opätovné využitie súčiastok vozidiel, ktoré už boli na trhu k dátumu skončenia platnosti výnimky, je povolené bez obmedzenia, keďže sa naň nevzťahuje článok 4 ods. 2 písm. a).

Náhradné súčiastky uvedené na trh po 1. júli 2003 a používané vo vozidlách uvedených na trh pred 1. júlom 2003 sú vyňaté z ustanovení článku 4 ods. 2 písm. a) (*).


(1)  Táto výnimka sa preskúma v roku 2015.

(2)  Táto výnimka sa preskúma v roku 2019.

(3)  Demontáž, ak bola v súlade s položkou 10 a) prekročená priemerná hodnota 60 gramov na vozidlo. Na účely uplatnenia tohto ustanovenia sa nezohľadňujú elektronické zariadenia, ktoré nenamontoval výrobca pri sériovej výrobe.

(4)  Demontáž, ak bola v súlade s položkami 8 a) až 8 j) prekročená priemerná hodnota 60 gramov na vozidlo. Na účely uplatnenia tohto ustanovenia sa nezohľadňujú elektronické zariadenia, ktoré nenamontoval výrobca pri sériovej výrobe.

(*)  Toto ustanovenie sa nevzťahuje na vyvažovacie závažia kolies, uhlíkové kefky do elektrických motorov a brzdové obloženia.“