6.1.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 3/48


VYKONÁVACIA SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2016/11

z 5. januára 2016,

ktorou sa mení príloha II k smernici Komisie 2002/57/ES o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/57/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín (1), a najmä na jej článok 24,

keďže:

(1)

V bode 2 písm. b) oddielu I prílohy II k smernici 2002/57/ES sa stanovuje minimálna odrodová čistota osiva hybridov repky olejky.

(2)

Súčasná požiadavka na čistotu (90 %), ktorá platí pre hybridné odrody jarnej aj zimnej repky olejky, už nezodpovedá osobitným technickým aspektom ani obmedzeniam pri produkcii osiva jarnej repky olejky.

(3)

Podmienky produkcie osiva stanovené v smernici 2002/57/ES sú založené na medzinárodne uznávaných normách týkajúcich sa schém pre osivo zavedených Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

(4)

Norma odrodovej čistoty osiva jarnej repky olejky by sa mala prispôsobiť normám stanoveným OECD.

(5)

Príloha II k smernici 2002/57/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmena prílohy II k smernici 2002/57/ES

V oddiele I prílohy II k smernici 2002/57/ES sa v bode 2 písmeno b) nahrádza takto:

„b)

Minimálna odrodová čistota osiva musí dosahovať:

základné osivo, materský komponent: 99,0 %,

základné osivo, otcovský komponent: 99,9 %,

certifikované osivo zimných odrôd repky olejky: 90,0 %,

certifikované osivo jarných odrôd repky olejky: 85,0 %.“

Článok 2

Transpozícia

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 31. decembra 2016 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 1. januára 2017.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 5. januára 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 74.