15.12.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 467/1


Uznesenie Rady o novom programe v oblasti zručností pre inkluzívnu a konkurencieschopnú Európu

(2016/C 467/01)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

UZNÁVAJÚC NOVÝ POLITICKÝ KONTEXT, v ktorom:

nové spôsoby práce, automatizácia a robotizácia ovplyvňujú typy vedomostí, zručností a kompetencií potrebných v čoraz viac konkurenčnom, zložitom a multikultúrnom svete, v ktorom mnohé hospodárske odvetvia prechádzajú rýchlou technologickou a štrukturálnou zmenou a v ktorom sa digitálna kompetencia a prierezové zručnosti stali nevyhnutnými na prekonanie nedostatku zručností a nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami a na to, aby sa ľuďom umožnilo, aby mohli vykonávať budúce pracovné miesta a prispôsobiť sa im, ako aj spoločenským zmenám;

nízke úrovne základných zručností, prierezových zručností a digitálnej kompetencie môžu ohroziť zamestnateľnosť a aktívnu účasť v spoločnosti;

zároveň niektoré časti Európy v rôznej miere podliehajú rôznym javom, ako sú napríklad dlhšie obdobia nízkeho rastu ekonomiky a zamestnanosti, čo má vplyv najmä na mladých ľudí, starnúce obyvateľstvo, ako aj zvýšené migračné toky, nízka úroveň inovácie a nové bezpečnostné riziká;

1.

BERIE NA VEDOMIE oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom „Nový program v oblasti zručností pre Európu: Spolupráca na posilnení ľudského kapitálu, zamestnateľnosti a konkurencieschopnosti“ (1); VÍTA jej príspevok k spoločnému úsiliu zameranému na rozvoj zručností v rámci EÚ a na zosúladenie sveta práce a sveta vzdelávania a PRIPOMÍNA, že návrhy v novom programe v oblasti zručností pre Európu budú predmetom skúmania v príslušných orgánoch Rady;

2.

SÚHLASÍ S TÝM, že vzhľadom na ich veľký význam by sa mali zdôrazniť tieto otázky:

a)

poslaním vzdelávania a odbornej prípravy je nielen príprava na trhu práce, ale aj príspevok k sociálnemu začleneniu a súdržnosti prostredníctvom širšieho osobného rozvoja jednotlivcov a celoživotného vzdelávania formujúceho kritického, sebaistého, aktívneho a nezávislého občana, ktorý je schopný rozumieť zložitosti modernej spoločnosti a je pripravený vysporiadať sa s rýchlym tempom zmien, ktoré v nej nastávajú. Je potrebné zájsť nad rámec bezprostredných potrieb trhu práce a zamerať sa aj na tie aspekty vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré môžu podnietiť inováciu, podnikavosť a tvorivosť, formovať jednotlivé sektory, vytvárať pracovné miesta a nové trhy, posilňovať postavenie ľudí (vrátane najzraniteľnejších), obohacovať demokratický život a rozvíjať angažovaných, talentovaných a aktívnych občanov. Vzhľadom na nedávne tragické udalosti týkajúce sa radikalizácie v niektorých častiach Európy je ešte naliehavejšie osobitne sa zamerať na občianske, demokratické a medzikultúrne kompetencie a na kritické myslenie;

b)

vzdelávajúce sa osoby v každom veku potrebujú vynikajúcich učiteľov a školiteľov na rozvoj širokého súboru kompetencií, ktoré potrebujú pre život aj pre budúcu prácu. Učitelia a školitelia môžu inšpirovať a pomôcť vzdelávajúcim sa osobám získať lepšie a relevantnejšie vedomosti, zručnosti a kompetencie a zohrávajú kľúčovú úlohu pri zavádzaní nových vyučovacích a vzdelávacích metód. Je však potrebné pokračujúce a vytrvalé úsilie na prilákanie, podporu a udržanie talentov a excelentnosti v učiteľskej profesii zabezpečením primeraných pracovných podmienok pre učiteľov a školiteľov, ktorí sa aj sami budú oboznamovať s najnovším vývojom a ktorí sú otvorení technickým a spoločenským výzvam, ktoré okolo nich prebiehajú;

c)

užšie prepojenia medzi vzdelávaním a odbornou prípravou a svetom práce za účasti všetkých príslušných zainteresovaných strán zohrávajú kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní toho, aby sa uplatnil potenciál a talent každého jednotlivca a prispel k jeho/jej lepšej zamestnateľnosti, začleneniu a aktívnemu zapojeniu sa do spoločnosti; takéto prepojenia tiež pomáhajú zabezpečiť, aby boli systémy vzdelávania a odbornej prípravy naďalej flexibilné a schopné reagovať na zmeny v spoločnosti a na trhu práce. Je tiež dôležité podporovať záväzok zamestnávateľov týkajúci sa celoživotného vzdelávania sa ich zamestnancov;

d)

nadobúdanie digitálnej kompetencie už od útleho veku má rozhodujúci význam, ale vzdelávanie a odborná príprava by mali reagovať nielen na súčasné potreby trhu práce v prípade konkrétne identifikovaných technických zručností, ale aj na dlhodobejší cieľ, ktorým je rozvoj pružného myslenia a zvedavosti, ktoré sú potrebné na prispôsobenie sa novým, zatiaľ neidentifikovateľným vedomostiam, zručnostiam a kompetenciám, ktoré budú potrebné na riadenie technologického vývoja v budúcnosti a na získavanie týchto zručností;

e)

opatrenia načrtnuté v novom programe v oblasti zručností pre Európu by sa mali vykonávať v súlade so strategickým rámcom pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET 2020), ktorý spája všetky formy vzdelávania, pričom plne rešpektuje zásadu subsidiarity, poskytuje užitočnú platformu na podporu politík členských štátov a na posilnenie spolupráce na úrovni EÚ, ako aj s inými relevantnými politickými procesmi, ako je európsky semester. Dojednania týkajúce sa koordinácie na európskej úrovni v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a zručností a otázky týkajúce sa podávania správ by mali byť účinné a efektívne a vychádzať z dohody medzi členskými štátmi a Komisiou. V plnej miere by sa mali využívať odborné znalosti členských štátov, pričom by sa malo stavať na už existujúcich štruktúrach;

f)

je potrebné zvážiť dostupnosť primeraných finančných prostriedkov EÚ na zabezpečenie životaschopnosti dohodnutých akcií v rámci nového programu v oblasti zručností pre Európu;

3.

VYZÝVA Komisiu, aby toto uznesenie zohľadnila pri predkladaní ďalších výsledkov v rámci nového programu v oblasti zručností pre Európu.


(1)  Dokument 10038/16.