13.12.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/1


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2016/2234

z 21. novembra 2016

o podpise v mene Únie Dohody o spolupráci medzi Európskou úniou a Agentúrou pre bezpečnosť leteckej prevádzky v Afrike a na Madagaskare (ASECNA) týkajúcej sa rozvoja satelitnej navigácie a poskytovania súvisiacich služieb v oblasti pôsobnosti agentúry ASECNA v prospech civilného letectva

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 172 v spojení s jej článkom 218 ods. 5,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada 25. septembra 2014 poverila Komisiu rokovať v mene Únie o medzinárodnej dohode s Agentúrou pre bezpečnosť leteckej prevádzky v Afrike a na Madagaskare, ktorou sa stanovujú podmienky poskytovania služieb systému so satelitným rozšírením (SBAS) v Afrike na základe európskeho programu satelitnej navigácie EGNOS.

(2)

V nadväznosti na tieto rokovania bola 12. mája 2016 parafovaná Dohoda o spolupráci medzi Európskou úniou a Agentúrou pre bezpečnosť leteckej prevádzky v Afrike a na Madagaskare (ASECNA) týkajúca sa rozvoja satelitnej navigácie a poskytovania súvisiacich služieb v oblasti pôsobnosti agentúry ASECNA v prospech civilného letectva (ďalej len „dohoda“).

(3)

Dohoda by sa mala podpísať,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje podpis Dohody o spolupráci medzi Európskou úniou a Agentúrou pre bezpečnosť leteckej prevádzky v Afrike a na Madagaskare (ASECNA) týkajúcej sa rozvoja satelitnej navigácie a poskytovania súvisiacich služieb v oblasti pôsobnosti agentúry ASECNA v prospech civilného letectva.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať dohodu v mene Únie s výhradou jej uzavretia.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 21. novembra 2016

Za Radu

predseda

P. PLAVČAN