5.11.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 299/90


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/1943

zo 4. novembra 2016

na základe článku 3 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 o použití parafínového oleja na povrchovú úpravu vajec s cieľom regulovať veľkosť populácie hniezdiaceho vtáctva

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 3,

keďže:

(1)

Spojené kráľovstvo požiadalo 3. marca 2016 Komisiu, aby na základe článku 3 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 rozhodla, či je parafínový olej, ktorý sa používa na povrchovú úpravu vajec hniezdiacich vtákov, akými sú husi a čajky, s cieľom regulovať veľkosť ich populácií, a obmedziť tak možnosť zrážky vtákov s lietadlami na aerodrómoch a letiskách, ako aj v ich okolí, biocídnym výrobkom na účely článku 3 ods. 1 písm. a) uvedeného nariadenia.

(2)

Podľa informácií, ktoré poskytlo Spojené kráľovstvo, povrchová úprava vajec olejom oberá vyvíjajúci sa zárodok o kyslík tým, že fyzicky zablokuje póry v škrupinách vajec, čo má za následok udusenie vtáčieho zárodku.

(3)

Je dôležité najskôr zvážiť, či parafínový olej používaný na povrchovú úpravu vajec zodpovedá vymedzeniu biocídneho výrobku, ako sa uvádza v článku 3 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

(4)

Parafínový olej spĺňa podľa článku 3 ods. 1 písm. a) uvedeného nariadenia podmienky na to, aby bol považovaný za „látku“ alebo „zmes“ v zmysle článku 3 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (2).

(5)

Parafínový olej je určený na regulovanie populácie hniezdiaceho vtáctva, akými sú husi a čajky, ktoré zodpovedajú vymedzeniu škodlivého organizmu v článku 3 ods. 1 písm. g) nariadenia (EÚ) č. 528/2012, keďže môžu mať škodlivý účinok na zvieratá alebo ľudí.

(6)

Z poskytnutých informácií vyplýva, že parafínový olej sa používa na povrchovú úpravu vajec olejom so zámerom zničiť, odpudiť, zneškodniť škodlivý organizmus a zabrániť jeho účinku alebo sa pred ním inak chrániť.

(7)

Keďže parafínový olej predstavuje pre respiračné schopnosti cieľového organizmu iba kontaktnú prekážku fyzického charakteru a nemá v žiadnom okamihu chemický alebo biologický účinok, nemôže byť považovaný za výrobok, ktorého účelom je pôsobiť chemicky na uvedený organizmus.

(8)

Keďže regulačný účinok parafínového oleja na škodlivé organizmy spočíva iba vo fyzickom, resp. mechanickom pôsobení, parafín nezodpovedá vymedzeniu biocídneho výrobku, ako sa uvádza v článku 3 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Parafínový olej nie je biocídnym výrobkom na účely článku 3 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 528/2012, ak sa používa na povrchovú úpravu vajec s cieľom regulovať populáciu hniezdiaceho vtáctva.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 4. novembra 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).