20.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 284/27


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2016/1859

z 13. októbra 2016

o tripartitnom sociálnom samite pre rast a zamestnanosť a o zrušení rozhodnutia 2003/174/ES

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 352,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

V článku 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) sa stanovuje, že jedným z cieľov Únie je usilovať sa o sociálne trhové hospodárstvo s vysokou konkurencieschopnosťou zamerané na dosiahnutie plnej zamestnanosti a sociálneho pokroku.

(2)

Únia má v súlade s článkom 9 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností prihliadať na ich sociálny rozmer, najmä na požiadavky spojené s podporou vysokej úrovne zamestnanosti, zárukou primeranej sociálnej ochrany, bojom proti sociálnemu vylúčeniu a s vysokou úrovňou vzdelávania, odbornej prípravy a ochrany ľudského zdravia.

(3)

Únia v súlade s článkom 152 ZFEÚ uznáva a podporuje úlohu sociálnych partnerov na svojej úrovni a uľahčuje dialóg medzi sociálnymi partnermi a rešpektuje pritom ich autonómiu. Na podporu zosúladenia na vysokej úrovni so sociálnymi partnermi Únie, pokiaľ ide o celkovú stratégiu stanovenú na zasadnutí Európskej rady 23. a 24. marca 2000 v Lisabone sa na základe rozhodnutia Rady 2003/174/ES (1) ustanovil tripartitný sociálny samit pre rast a zamestnanosť (ďalej len „samit“). Samit sa v článku 152 ZFEÚ teraz uznáva ako neoddeliteľná súčasť sociálneho dialógu na úrovni Únie.

(4)

Únia a jej členské štáty sa zaviazali spolupracovať v rámci stratégie Európa 2020, integrovanej stratégie, ktorej cieľom je v období 2010 – 2020 zvýšiť potenciál EÚ, pokiaľ ide o rast a zamestnanosť (ďalej len „stratégia Európa 2020“). Cieľom stratégie Európa 2020 je zvýšená koordinácia medzi národnými a politikami Únie. Únia okrem toho uznáva, že je potrebné zvýšiť zodpovednosť sociálnych partnerov a ich zapojenie do stratégie Európa 2020, aby sa im umožnilo aktívne prispievať k dosahovaniu jej cieľov.

(5)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1175/2011 (2) sa zdôrazňuje, že v prípade potreby sa v súlade s ustanoveniami ZFEÚ a národnými právnymi a politickými opatreniami v rámci európskeho semestra v súvislosti s hlavnými politickými otázkami zapoja sociálni partneri.

(6)

Európska rada vo svojich záveroch z 28. júna 2013 uviedla, že sociálny rozmer hospodárskej a monetárnej únie by sa mal posilniť, a v tejto súvislosti vyzdvihla významnú úlohu sociálnych partnerov a sociálneho dialógu. Komisia sa následne vo svojom oznámení z 2. októbra 2013 s názvom „O sociálnom rozmere hospodárskej a monetárnej únie“ zaoberala otázkou podpory sociálneho dialógu na národnej úrovni a na úrovni Únie, oznámila návrh preskúmať rozhodnutie 2003/174/ES a uviedla, že samit považuje za príležitosť zapojiť do postupu európskeho semestra sociálnych partnerov.

(7)

Tripartitný sociálny samit od svojho ustanovenia rozhodnutím 2003/174/ES zohrával svoju kľúčovú úlohu, ktorou je umožňovať zosúlaďovanie na vysokej úrovni. Pozitívne prispel k rozvoju sociálneho dialógu na úrovni Únie v rámci lisabonskej stratégie v období 2000 – 2010 a v rámci stratégie Európa 2020.

(8)

Európski sociálni partneri vo svojom spoločnom vyhlásení o zapojení sociálnych partnerov do európskej správy hospodárskych záležitostí z 24. októbra 2013, ktoré podpísali na strane zamestnancov Európska konfederácia odborových zväzov (ETUC) a na strane zamestnávateľov Konfederácia európskych podnikov (BUSINESSEUROPE), Európske centrum podnikov s verejnou účasťou a podnikov všeobecného hospodárskeho záujmu (CEEP) a Európskou úniou remeselníkov, malých a stredných podnikov (UEAPME), vyzvali, aby sa v kontexte európskeho semestra zaviedol súvislý proces konzultácií so sociálnymi partnermi, a potvrdili svoju podporu samitu.

(9)

Úlohy a členstvo v samite by sa mali prispôsobiť, aby sa zohľadnili inštitucionálne zmeny, ktoré zaviedla Lisabonská zmluva, najmä vytvorenie funkcie predsedu Európskej rady, ako sa stanovuje v článku 15 ZEÚ.

(10)

Týmto rozhodnutím nie sú dotknuté organizácia a fungovanie národných systémov vzťahov medzi zamestnancami a zamestnávateľmi a sociálneho dialógu.

(11)

V ZFEÚ sa na prijatie tohto rozhodnutia neustanovujú žiadne iné právomoci, ako sú tie, ktoré sa ustanovujú v článku 352 ZFEÚ.

(12)

Rozhodnutie 2003/174/ES by sa preto malo zrušiť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Úloha

Úlohou tripartitného sociálneho samitu pre rast a zamestnanosť je v súlade so ZFEÚ a ZEÚ a s náležitým ohľadom na právomoci inštitúcií a orgánov Únie zabezpečovať neustále zosúlaďovanie medzi Európskou radou, Radou, Komisiou a sociálnymi partnermi. Tento samit umožní európsky, sociálnym partnerom prispievať v kontexte ich sociálneho dialógu k rôznym zložkám stratégie Únie pre rast a zamestnanosť. Uľahčí dosiahnutie synergií medzi činnosťami na úrovni Európskej rady, Rady, Komisie a sociálnych partnerov s cieľom podporiť rast, vysokú mieru zamestnanosti, záruky primeranej sociálnej ochrany, boj proti sociálnemu vylúčeniu a vysokú úroveň vzdelávania, odbornú prípravu a ochranu zdravia ľudí. Na tento účel sa samit opiera o prípravnú prácu a diskusie Rady, Komisie a sociálnych partnerov na rôznych fórach zameraných na zosúladenie v hospodárskych a sociálnych otázkach a v otázkach zamestnanosti.

Článok 2

Účasť

1.   Samitu sa zúčastňujú predseda Európskej rady a predseda Komisie, ako aj súčasné predsedníctvo Rady a dve následné predsedníctva Rady zastúpené na najvyššej úrovni a sociálni partneri zastúpení na najvyššej úrovni. Samitu sa zúčastňujú aj ministri z týchto troch krajín vykonávajúcich predsedníctvo Rady a komisár zodpovedajúci za oblasť zamestnanosti a sociálnych vecí. V závislosti od programu je možné pozvať na účasť na samite aj ďalších ministrov z troch krajín vykonávajúcich predsedníctvo Rady a ďalších komisárov.

2.   Zástupcovia sociálnych partnerov sa rozdelia do dvoch rovnako veľkých delegácií tvorených 10 zástupcami zamestnancov a 10 zástupcami zamestnávateľov, pričom sa zohľadňuje potreba zabezpečiť vyrovnanú účasť mužov a žien.

3.   Každá delegácia sa skladá zo zástupcov európskych medziodvetvových organizácií, ktorí zastupujú buď všeobecné záujmy alebo osobitné záujmy dozorných a riadiacich pracovníkov a malých a stredných podnikov na európskej úrovni.

Technickú koordináciu pre delegáciu zamestnancov zabezpečuje Európska konfederácia odborových zväzov (ETUC) a pre delegáciu zamestnávateľov Konfederácia európskych podnikov (BUSINESSEUROPE). ETUC a BUSINESSEUROPE zabezpečia, aby sa v ich príspevkoch v plnej miere zohľadnili názory vyjadrené jednotlivými a sektorovými organizáciami a aby sa do ich delegácií podľa potreby zaradili aj zástupcovia niektorých z týchto organizácií.

Článok 3

Príprava

1.   Program samitu určia spoločne Rada, Komisia a medziodvetvové organizácie zastupujúce zamestnancov a zamestnávateľov zúčastňujúce sa práce samitu. Na tento účel sa uskutočňujú prípravné zasadnutia Rady, Komisie, ETUC a BUSINESSEUROPE.

2.   Otázky programu sa prerokujú na zasadnutí Rady v zložení Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti, a to podľa potreby na základe príspevku jej prípravných orgánov.

3.   Komisia poskytne samitu pomoc sekretariátu. Sekretariát zabezpečuje najmä včasnú distribúciu dokumentov. Na účely prípravy a organizácie zasadnutí sekretariát samitu nadviaže potrebné kontakty s ETUC a BUSINESSEUROPE, ktoré budú každá zodpovedná za koordináciu svojej delegácie.

Článok 4

Fungovanie

1.   Samit sa uskutočňuje minimálne dvakrát ročne. Zasadnutia sa uskutočňujú pred príslušným jarným a jesenným zasadnutím Európskej rady.

2.   Samitu spoločne predsedajú predseda Európskej rady a predseda Komisie, a to za účasti súčasného predsedníctva Rady.

3.   Zasadnutia samitu zvolávajú spolupredsedovia z vlastnej iniciatívy a po konzultácií so sociálnymi partnermi.

4.   Predseda Európskej rady podáva správu o rokovaniach a výsledkoch samitu Európskej rade.

Článok 5

Informácie

Spolupredsedovia vypracujú zhrnutie rokovania samitu, aby o ňom informovali príslušné zloženia Rady, Európsky parlament a širokú verejnosť.

Článok 6

Zrušenie

Rozhodnutie 2003/174/ES sa zrušuje s účinnosťou od 21. októbra 2016.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 13. októbra 2016

Za Radu

predseda

J. RICHTER


(1)  Rozhodnutie Rady 2003/174/ES zo 6. marca 2003, ktorým sa ustanovuje Tripartitný sociálny summit pre rast a zamestnanosť (Ú. v. EÚ L 70, 14.3.2003, s. 31).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1175/2011 zo 16. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1466/97 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii (Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 12).