5.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 270/17


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/1771

z 30. septembra 2016,

ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch, pokiaľ ide o zápisy týkajúce sa Litvy a Poľska

[oznámené pod číslom C(2016) 6103]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (2), a najmä na jej článok 10 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (3), a najmä na jej článok 4 ods. 3,

keďže:

(1)

Vo vykonávacom rozhodnutí Komisie 2014/709/EÚ (4) sa stanovujú opatrenia na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch. V prílohe k uvedenému vykonávaciemu rozhodnutiu sa vymedzujú a uvádzajú určité oblasti daných členských štátov rozdelené do častí I, II, III a IV podľa úrovne rizika vyplývajúcej z epidemiologickej situácie. Tento zoznam zahŕňa určité oblasti Poľska.

(2)

Africký mor ošípaných nebol ešte nikdy hlásený v najsevernejších oblastiach Poľska, ktoré sú v súčasnosti uvedené v časti II prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ.

(3)

Musí sa zohľadniť skutočnosť, že v najsevernejších oblastiach Poľska sa nevyskytlo nijaké ohnisko a časť II prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ by sa mala preskúmať. Určité oblasti Poľska v súčasnosti uvedené v časti II by sa preto mali teraz uvádzať v časti I uvedenej prílohy.

(4)

V septembri 2016 sa v Litve vyskytlo jedno ohnisko afrického moru ošípaných v populácii domácich ošípaných, a to vo vidieckej obci (rajono savivaldybė) Kėdainiai – v oblasti, ktorá je v súčasnosti uvedená v časti II prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ. Výskyt tohto ohniska spolu s nedávnou zmenou epidemiologickej situácie predstavuje zvýšenie úrovne rizika, ktoré treba vziať do úvahy. Určité oblasti Litvy uvedené v časti II prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ by sa preto mali teraz uvádzať v časti III uvedenej prílohy.

(5)

Pri posudzovaní rizika pre zdravie zvierat vyplývajúceho zo situácie, pokiaľ ide o africký mor ošípaných v Litve a Poľsku, by sa mal zohľadniť vývoj súčasnej epidemiologickej situácie v súvislosti s touto chorobou v postihnutých populáciách divo žijúcich ošípaných v Únii. S cieľom správne zamerať opatrenia na kontrolu zdravia zvierat stanovené vo vykonávacom rozhodnutí 2014/709/EÚ a zabrániť ďalšiemu šíreniu afrického moru ošípaných, ako aj akémukoľvek zbytočnému narušeniu obchodu v rámci Únie, a zároveň sa vyhnúť neodôvodneným prekážkam obchodu zavedeným tretími krajinami, mal by sa zmeniť zoznam Únie obsahujúci oblasti, na ktoré sa vzťahujú opatrenia na kontrolu zdravia zvierat stanovené v prílohe k uvedenému vykonávaciemu rozhodnutiu, a to tak, aby sa zohľadnili zmeny v súčasnej epidemiologickej situácii, pokiaľ ide o uvedenú chorobu v Litve a Poľsku.

(6)

Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 30. septembra 2016

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/709/EÚ z 9. októbra 2014 o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch a o zrušení vykonávacieho rozhodnutia 2014/178/EÚ (Ú. v. EÚ L 295, 11.10.2014, s. 63).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

ČASŤ I

1.   Estónsko

Tieto oblasti v Estónsku:

kraj (maakond) Hiiumaa.

2.   Lotyšsko

Tieto oblasti v Lotyšsku:

v oblasti (novads) Bauskas tieto obce (pagasti): Īslīces, Gailīšu, Brunavas a Ceraukstes,

v oblasti Dobeles tieto obce: Bikstu, Zebrenes, Annenieku, Naudītes, Penkules, Auru a Krimūnu, Dobeles, Berzes, časť obce Jaunbērzes nachádzajúca sa západne od cesty P98 a mesto (pilsēta) Dobele,

v oblasti Jelgavas tieto obce: Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas a Sesavas,

v oblasti Kandavas tieto obce: Vānes a Matkules,

v oblasti Talsu tieto obce: Lubes, Īves, Valdgales, Ģibuļu, Lībagu, Laidzes, Ārlavas, Abavas a tieto mestá: Sabile, Talsi, Stende a Valdemārpils,

oblasť Brocēnu,

oblasť Dundagas,

oblasť Jaunpils,

oblasť Rojas,

oblasť Rundāles,

oblasť Stopiņu,

oblasť Tērvetes,

mesto Bauska,

republikové mesto (republikas pilsēta) Jelgava,

republikové mesto Jūrmala.

3.   Litva

Tieto oblasti v Litve:

vo vidieckej obci (rajono savivaldybė) Jurbarkas tieto obvody (seniūnija): Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus a Juodaičių,

vo vidieckej obci Pakruojis tieto obvody: Klovainių, Rozalimo a Pakruojo,

vo vidieckej obci Panevežys časť obvodu Krekenavos nachádzajúca sa západne od rieky Nevėžis,

vo vidieckej obci Raseiniai tieto obvody: Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų a Šiluvos,

vo vidieckej obci Šakiai tieto obvody: Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų a Šakių,

vidiecka obec Pasvalys,

vidiecka obec Vilkaviškis,

vidiecka obec Radviliškis,

obec (savivaldybė) Kalvarija,

obec Kazlų Rūda,

obec Marijampolė.

4.   Poľsko

Tieto oblasti v Poľsku:

 

v Podleskom vojvodstve (województwo podlaskie):

obce (gminy) Augustów (s mestom Augustów), Lipsk, Nowinka, Płaska, Sztabin a Bargłów Kościelny v augustowskom okrese (powiat),

obce Brańsk (s mestom Brańsk), Boćki, Rudka, Wyszki, časť obce Bielsk Podlaski nachádzajúca sa západne od línie vytvorenej cestou č. 19 (severne od mesta Bielsk Podlaski) a predĺženej východnou hranicou mesta Bielsk Podlaski a cestou č. 66 (južne od mesta Bielsk Podlaski), mesto Bielsk Podlaski, časť obce Orla nachádzajúca sa západne od cesty č. 66, v bielskom okrese,

obce Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady a Dobrzyniewo Duże v białostockom okrese,

obce Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk, Milejczyce a Perlejewo v siemiatyckom okrese,

obce Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki v suwalskom okrese,

obce Suchowola a Korycin v sokólskom okrese,

časti obcí Kleszczele a Czeremcha nachádzajúce sa západne od cesty č. 66 v hajnowskom okrese,

łomżyńský okres,

okres mesta Białystok,

okres mesta Łomża,

okres mesta Suwałki,

moniecky okres,

sejneńský okres,

wysokomazowiecky okres,

zambrowský okres,

 

v Mazovskom vojvodstve (województwo mazowieckie):

obce Ceranów, Jabłonna Lacka, Sterdyń a Repki v sokołowskom okrese,

obce Korczew, Przesmyki, Paprotnia, Suchożebry, Mordy, Siedlce a Zbuczyn v siedleckom okrese,

okres mesta Siedlce,

obce Rzekuń, Troszyn, Czerwin a Goworowo v ostrołęckom okrese,

obce Olszanka, Łosice a Platerów v łosickom okrese,

ostrowský okres,

 

v Lubelskom vojvodstve (województwo lubelskie):

obec Hanna vo włodawskom okrese,

obce Międzyrzec Podlaski (s mestom Międzyrzec Podlaski), Drelów, Łomazy, Rossosz, Piszczac, Kodeń, Tuczna, Sławatycze, Wisznice a Sosnówka v bialskom okrese,

obce Kąkolewnica Wschodnia a Komarówka Podlaska v radzyńskom okrese.

ČASŤ II

1.   Estónsko

Tieto oblasti v Estónsku:

mesto (linn) Kallaste,

mesto Kuressaare,

mesto Rakvere,

mesto Tartu,

mesto Viljandi,

kraj (maakond) Harjumaa [okrem časti obce (vald) Kuusalu nachádzajúcej sa južne od cesty 1 (E20), obce Aegviidu a obce Anija],

kraj IDA-Virumaa,

kraj Läänemaa,

kraj Pärnumaa,

kraj Põlvamaa,

kraj Raplamaa,

časť obce Kuusalu nachádzajúca sa severne od cesty 1 (E20),

časť obce Pärsti nachádzajúca sa západne od cesty 24126,

časť obce Suure-Jaani nachádzajúca sa západne od cesty 49,

časť obce Tamsalu nachádzajúca sa severovýchodne od železničnej trate Tallinn – Tartu,

časť obce Tartu nachádzajúca sa východne od železničnej trate Tallinn – Tartu,

časť obce Viiratsi nachádzajúca sa západne od línie, ktorú tvorí západná časť cesty 92 po križovatku s cestou 155, potom cesta 155 po križovatku s cestou 24156, potom cesta 24156, až kým nepretne rieku Verilaske, a potom rieka Verilaske až po južnú hranicu obce,

obec Abja,

obec Alatskivi,

obec Avanduse,

obec Haaslava,

obec Haljala,

obec Halliste,

obec Kambja,

obec Karksi,

obec Kihelkonna,

obec Koonga,

obec Kõpu,

obec Lääne-Saare,

obec Laekvere,

obec Leisi,

obec Luunja,

obec Mäksa,

obec Märjamaa,

obec Meeksi,

obec Muhu,

obec Mustjala,

obec Orissaare,

obec Peipsiääre,

obec Piirissaare,

obec Pöide,

obec Rägavere,

obec Rakvere,

obec Ruhnu,

obec Saksi,

obec Salme,

obec Sõmeru,

obec Torgu,

obec Vara,

obec Vihula,

obec Võnnu.

2.   Lotyšsko

Tieto oblasti v Lotyšsku:

v oblasti (novads) Balvu tieto obce (pagasti): Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils a Krišjāņu,

v oblasti Bauskas tieto obce: Mežotnes, Codes, Dāviņu a Vecsaules,

v oblasti Dobeles časť obce Jaunbērzes nachádzajúca sa východne od cesty P98,

v oblasti Gulbenes tieto obce: Lejasciema, Lizuma, Rankas, Druvienas, Tirzas a Līgo,

v oblasti Jelgavas tieto obce: Kalnciema, Līvbērzes a Valgundes,

v oblasti Kandavas tieto obce: Cēres, Kandavas, Zemītes a Zantes, mesto (pilsēta) Kandava,

v oblasti Limbažu tieto obce: Skultes, Vidrižu, Limbažu a Umurgas,

v oblasti Rugāju obec Lazdukalna,

v oblasti Salacgrīvas obec Liepupes,

v oblasti Talsu tieto obce: Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu a Strazdes,

oblasť Ādažu,

oblasť Aizkraukles,

oblasť Aknīstes,

oblasť Alūksnes,

oblasť Amatas,

oblasť Apes,

oblasť Babītes,

oblasť Baldones,

oblasť Baltinavas,

oblasť Carnikavas,

oblasť Cēsu,

oblasť Cesvaines,

oblasť Engures,

oblasť Ērgļu,

oblasť Garkalnes,

oblasť Iecavas,

oblasť Ikšķiles,

oblasť Ilūkstes,

oblasť Inčukalna,

oblasť Jaunjelgavas,

oblasť Jaunpiebalgas,

oblasť Jēkabpils,

oblasť Ķeguma,

oblasť Ķekavas,

oblasť Kocēnu,

oblasť Kokneses,

oblasť Krimuldas,

oblasť Krustpils,

oblasť Lielvārdes,

oblasť Līgatnes,

oblasť Līvānu,

oblasť Lubānas,

oblasť Madonas,

oblasť Mālpils,

oblasť Mārupes,

oblasť Mērsraga,

oblasť Neretas,

oblasť Ogres,

oblasť Olaines,

oblasť Ozolnieki,

oblasť Pārgaujas,

oblasť Pļaviņu,

oblasť Priekuļu,

oblasť Raunas,

oblasť Ropažu,

oblasť Salas,

oblasť Salaspils,

oblasť Saulkrastu,

oblasť Sējas,

oblasť Siguldas,

oblasť Skrīveru,

oblasť Smiltenes,

oblasť Tukuma,

oblasť Varakļānu,

oblasť Vecpiebalgas,

oblasť Vecumnieku,

oblasť Viesītes,

oblasť Viļakas,

mesto Limbaži,

republikové mesto (republikas pilsēta) Jēkabpils,

republikové mesto Valmiera.

3.   Litva

Tieto oblasti v Litve:

vo vidieckej obci (rajono savivaldybė) Anykščiai tieto obvody (seniūnijos): Kavarskas, Kurkliai a časť obce Anykščiai nachádzajúca sa juhozápadne od cesty č. 121 a cesty č. 119,

vo vidieckej obci Jonava obvody Šilų a Bukonių a v obvode Žeimių tieto obce: Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka, Naujokai,

vo vidieckej obci Kaunas tieto obvody: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių a Zapyškio,

vo vidieckej obci Kėdainiai obvody Josvainių a Pernaravos,

vo vidieckej obci Panevėžys tieto obvody: Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio a časť obvodu Krekenavos nachádzajúca sa východne od rieky Nevėžis,

vo vidieckej obci Prienai tieto obvody: Veiverių, Šilavoto, Naujosios Ūtos, Balbieriškio, Ašmintos, Išlaužo, Pakuonių,

vo vidieckej obci Šalčininkai tieto obvody: Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių, Dieveniškių,

vo vidieckej obci Varėna tieto obvody: Kaniavos, Marcinkonių a Merkinės,

vo vidieckej obci Vilnius časti obvodu Sudervė a Dūkštai nachádzajúce sa severovýchodne od cesty č. 171 a tieto obvody: Maišiagala, Zujūnų, Avižienių, Riešės, Paberžės, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Sužionių, Buivydžių, Bezdonių, Lavoriškių, Mickūnų, Šatrininkų, Kalvelių, Nemėžių, Rudaminos, Rūkainių, Medininkų, Marijampolio, Pagirių a Juodšilių,

mestská obec (miesto savivaldybė) Alytus,

vo vidieckej obci Utena tieto obvody: Sudeikių, Utenos, Utenos miesto, Kuktiškių, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio,

v mestskej obci Alytus tieto obvody: Pivašiūnų Punios, Daugų, Alovės, Nemunaičio, Raitininkų, Miroslavo, Krokialaukio, Simno, Alytaus,

mestská obec Kaunas,

mestská obec Panevėžys,

mestská obec Prienai,

mestská obec Vilnius,

vidiecka obec Biržai,

obec (savivaldybė) Druskininkai,

vidiecka obec Ignalina,

vidiecka obec Lazdijai,

vidiecka obec Moletai,

vidiecka obec Rokiškis,

vidiecka obec Širvintos,

vidiecka obec Švenčionys,

vidiecka obec Ukmergė,

vidiecka obec Zarasai,

obec Birštonas,

obec Visaginas.

4.   Poľsko

Tieto oblasti v Poľsku:

v Podleskom vojvodstve (województwo podlaskie):

obce (gminy) Czarna Białostocka, Gródek, Michałowo, Supraśl, Wasilków a Zabłudów v białostockom okrese (powiat),

obce Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka a Szudziałowo v sokólskom okrese,

obec Dubcze Cerkiewne, časti obcí Kleszczele a Czeremcha nachádzajúce sa východne od cesty č. 66 v hajnowskom okrese,

časť obce Bielsk Podlaski nachádzajúca sa východne od línie vytvorenej cestou č. 19 (severne od mesta Bielsk Podlaski) a predĺženej východnou hranicou mesta Bielsk Podlaski a cestou č. 66 (južne od mesta Bielsk Podlaski), časť obce Orla nachádzajúca sa východne od cesty č. 66 v bielskom okrese.

ČASŤ III

1.   Estónsko

Tieto oblasti v Estónsku:

mesto (linn) Elva,

mesto Võhma,

kraj (maakond) Jõgevamaa,

kraj Järvamaa,

kraj Valgamaa,

kraj Võrumaa,

časť obce (vald) Kuusalu nachádzajúca sa južne od cesty 1 (E20),

časť obce Pärsti nachádzajúca sa východne od cesty 24126,

časť obce Suure-Jaani nachádzajúca sa východne od cesty 49,

časť obce Tamsalu nachádzajúca sa juhozápadne od železničnej trate Tallinn – Tartu,

časť obce Tartu nachádzajúca sa západne od železničnej trate Tallinn – Tartu,

časť obce Viiratsi nachádzajúca sa východne od línie, ktorú tvorí západná časť cesty 92 po križovatku s cestou 155, potom cesta 155 po križovatku s cestou 24156, potom cesta 24156, až kým nepretne rieku Verilaske, a potom rieka Verilaske až po južnú hranicu obce,

obec Aegviidu,

obec Anija,

obec Kadrina,

obec Kolga-Jaani,

obec Konguta,

obec Kõo,

obec Laeva,

obec Laimjala,

obec Nõo,

obec Paistu,

obec Pihtla,

obec Puhja,

obec Rakke,

obec Rannu,

obec Rõngu,

obec Saarepeedi,

obec Tapa,

obec Tähtvere,

obec Tarvastu,

obec Ülenurme,

obec Väike-Maarja,

obec Valjala.

2.   Lotyšsko

Tieto oblasti v Lotyšsku:

v oblasti (novads) Balvu obce (pagasti) Kubuļu a Balvu,

v oblasti Gulbenes tieto obce: Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes a Stāmerienas,

v oblasti (novads) Limbažu tieto obce (pagasti): Viļķenes, Pāles a Katvaru,

v oblasti Rugāju obec Rugāju,

v oblasti Salacgrīvas obce Ainažu a Salacgrīvas,

oblasť Aglonas,

oblasť Alojas,

oblasť Beverīnas,

oblasť Burtnieku,

oblasť Ciblas,

oblasť Dagdas,

oblasť Daugavpils,

oblasť Kārsavas,

oblasť Krāslavas,

oblasť Ludzas,

oblasť Mazsalacas,

oblasť Naukšēnu,

oblasť Preiļu,

oblasť Rēzeknes,

oblasť Riebiņu,

oblasť Rūjienas,

oblasť Strenču,

oblasť Valkas,

oblasť Vārkavas,

oblasť Viļānu,

oblasť Zilupes,

mesto (pilsēta) Ainaži,

mesto Salacgrīva,

republikové mesto (republikas pilsēta) Daugavpils,

republikové mesto Rēzekne.

3.   Litva

Tieto oblasti v Litve:

vo vidieckej obci (rajono savivaldybė) Anykščiai tieto obvody (seniūnijos): Debeikių, Skiemonių, Viešintų, Andrioniškio, Svėdasų, Troškūnų, Traupio a časť obvodu Anykščiai nachádzajúca sa severovýchodne od cesty č. 121 a cesty č. 119,

vo vidieckej obci Alytus obvod Butrimonių,

vo vidieckej obci Jonava tieto obvody: Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos a v obvode Žeimiai tieto obce: Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai a Žeimių miestelis,

vidiecka obec Kaišiadorys,

vo vidieckej obci Kaunas tieto obvody: Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos a Neveronių,

vo vidieckej obci Kėdainiai tieto obvody: Pelėdnagių, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos, Kėdainių miesto,

vo vidieckej obci Prienai obvody Jiezno a Stakliškių,

vo vidieckej obci Panevėžys obvody Miežiškių a Raguvos,

vo vidieckej obci Šalčininkai tieto obvody: Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos a Kalesninkų,

vo vidieckej obci Varėna tieto obvody: Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos a Vydenių,

vo vidieckej obci Vilnius časti obvodov Sudervė a Dūkštai nachádzajúce sa juhozápadne od cesty č. 171,

vo vidieckej obci Utena tieto obvody: Užpalių, Vyžuonų a Leliūnų,

obec (savivaldybė) Elektrėnai,

mestská obec (miesto savivaldybė) Jonava,

mestská obec Kaišiadorys,

vidiecka obec Kupiškis,

vidiecka obec Trakai.

4.   Poľsko

Tieto oblasti v Poľsku:

obce (gminy) Czyże, Białowieża, Hajnówka (s mestom Hajnówka), Narew, Narewka v hajnowskom okrese (powiat),

obce Mielnik, Nurzec-Stacja, Siemiatycze (s mestom Siemiatycze) v siemiatyckom okrese,

v Mazovskom vojvodstve (województwo mazowieckie):

obce Sarnaki, Stara Kornica a Huszlew v łosickom okrese,

v Lubelskom vojvodstve (województwo lubelskie):

obce Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie a Terespol (s mestom Terespol) v bialskom okrese,

okres mesta Biała Podlaska.

ČASŤ IV

Taliansko

Tieto oblasti v Taliansku:

všetky oblasti Sardínie.“