11.8.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 216/1


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2016/1363

z 24. júna 2016

o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskou úniou a Republikou Marshallových ostrovov o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 77 ods. 2 písm. a) v spojení s jej článkom 218 ods. 5,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 509/2014 (1) sa odkaz na Republiku Marshallových ostrovov presunul z prílohy I do prílohy II k nariadeniu Rady (ES) č. 539/2001 (2).

(2)

Uvedený odkaz na Republiku Marshallových ostrovov je doplnený poznámkou pod čiarou, v ktorej sa uvádza, že oslobodenie od vízovej povinnosti sa uplatňuje odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o oslobodení od vízovej povinnosti, ktorá sa uzavrie s Európskou úniou.

(3)

Rada prijala 9. októbra 2014 rozhodnutie, ktorým poverila Komisiu, aby začala rokovania s Republikou Marshallových ostrovov o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Republikou Marshallových ostrovov o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (ďalej len „dohoda“).

(4)

Rokovania o dohode sa začali 17. decembra 2014 a boli úspešne zavŕšené parafovaním dohody prostredníctvom výmeny listov 11. decembra 2015 Republikou Marshallových ostrovov a 13. januára 2016 Úniou.

(5)

Dohoda by sa mala podpísať v mene Únie a vyhlásenia pripojené k dohode by sa mali schváliť v mene Únie. Dohoda by sa mala predbežne vykonávať odo dňa nasledujúceho po dni jej podpisu až do ukončenia postupov potrebných na jej uzavretie.

(6)

Toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorých sa Spojené kráľovstvo nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2000/365/ES (3); Spojené kráľovstvo sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(7)

Toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorých sa Írsko nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2002/192/ES (4); Írsko sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje podpis Dohody medzi Európskou úniou a Republikou Marshallových ostrovov o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch s výhradou jej uzavretia.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Vyhlásenia pripojené k tomuto rozhodnutiu sa schvaľujú v mene Únie.

Článok 3

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať dohodu v mene Únie.

Článok 4

Dohoda sa predbežne vykonáva odo dňa nasledujúceho po dni jej podpisu (5) až do ukončenia postupov potrebných na jej uzavretie.

Článok 5

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 24. júna 2016

Za Radu

predseda

A.G. KOENDERS


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 509/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Ú. v. EÚ L 149, 20.5.2014, s. 67).

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 z 15. marca 2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Ú. v. ES L 81, 21.3.2001, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43).

(4)  Rozhodnutie Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20).

(5)  Dátum podpisu dohody uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.