27.7.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/23


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/1223

z 25. júla 2016,

ktorým sa mení rozhodnutie 2011/30/EÚ o rovnocennosti systémov verejného dohľadu, systémov zabezpečovania kvality a systémov prešetrovania a sankcií určitých tretích krajín, ktoré sa vzťahujú na audítorov a audítorské subjekty, a o prechodnom období pre audítorské činnosti audítorov a audítorských subjektov určitých tretích krajín v Európskej únii

[oznámené pod číslom C(2016) 4637]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/253/EHS (1), a najmä na jej článok 46 ods. 2 prvý pododsek,

keďže:

(1)

Na základe rozhodnutia Komisie 2011/30/EÚ (2), audítori a audítorské subjekty, ktoré predkladajú audítorské správy týkajúce sa ročných alebo konsolidovaných účtovných závierok spoločností registrovaných v tretích krajinách uvedených v prílohe II k uvedenému rozhodnutiu a ktorých prevoditeľné cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu členského štátu, boli oslobodené od požiadaviek v článku 45 smernice 2006/43/ES v prípade niektorých finančných rokov za predpokladu, že predložia príslušným orgánom daného členského štátu určitý súbor informácií.

(2)

Komisia vykonala posúdenia systémov verejného dohľadu, systémov zabezpečovania kvality a systémov prešetrovania a sankcií vzťahujúcich sa na audítorov a audítorské subjekty tretích krajín uvedených v prílohe II k rozhodnutiu 2011/30/EÚ. Posúdenia sa vykonali s pomocou Európskej skupiny orgánov pre dohľad nad audítormi na základe kritérií stanovených v článkoch 29, 30 a 32 smernice 2006/43/ES, ktorými sa riadia systémy verejného dohľadu, systémy zabezpečovania kvality a systémy prešetrovania a sankcií vzťahujúce sa na audítorov a audítorské spoločnosti členských štátov. Po vykonaní týchto posúdení sa zdá, že Maurícius, Nový Zéland a Turecko majú zavedené systémy verejného dohľadu, systémy zabezpečovania kvality a systémy prešetrovania a sankcií vzťahujúce sa na audítorov a audítorské subjekty, ktoré spĺňajú požiadavky rovnocenné s požiadavkami stanovenými v článkoch 29, 30 a 32 smernice 2006/43/ES. Je preto vhodné považovať tieto systémy za rovnocenné so systémami verejného dohľadu, systémami zabezpečovania kvality a systémami prešetrovania a sankcií vzťahujúcimi sa na audítorov a audítorské spoločnosti členských štátov.

(3)

Konečným cieľom spolupráce medzi členskými štátmi a tretími krajinami, pokiaľ ide o ich systémy verejného dohľadu, systémy zabezpečovania kvality a systémy prešetrovania a sankcií vzťahujúce sa na audítorov a audítorské subjekty, by malo byť dosiahnutie vzájomnej dôvery v systémy dohľadu druhej strany na základe rovnocennosti systémov.

(4)

Bermudy, Kajmanie ostrovy, Egypt, a Rusko zaviedli alebo práve zavádzajú systémy verejného dohľadu, systémy zabezpečovania kvality a systémy prešetrovania a sankcií vzťahujúce sa na audítorov a audítorské subjekty. Vzhľadom na nedávne zavedenie týchto systémov však niektoré informácie stále chýbajú, pravidlá nie sú úplne zavedené, kontroly sa nevykonávajú ani sa neukladajú sankcie. S cieľom vykonať ďalšie posúdenie na účely prijatia rozhodnutia týkajúceho sa rovnocennosti týchto systémov treba získať dodatočné informácie od týchto tretích krajín v snahe o lepšie pochopenie uvedených systémov. Z uvedeného dôvodu je vhodné predĺžiť prechodné obdobie udelené rozhodnutím 2011/30/EÚ, pokiaľ ide o audítorov a audítorské subjekty, ktoré predkladajú audítorské správy týkajúce sa ročných alebo konsolidovaných účtovných závierok spoločností registrovaných v týchto tretích krajinách a ktorých prevoditeľné cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu členského štátu.

(5)

V záujme ochrany investorov by audítori a audítorské subjekty, ktoré predkladajú audítorské správy týkajúce sa ročných alebo konsolidovaných účtovných závierok spoločností registrovaných v tretích krajinách uvedených v prílohe II k rozhodnutiu 2011/30/EÚ a ktorých prevoditeľné cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu členského štátu mali mať možnosť naďalej vykonávať svoje audítorské činnosti v Únii bez toho, aby boli registrované podľa článku 45 smernice 2006/43/ES počas dodatočného obdobia od 1. augusta 2016 do 31. júla 2018 za podmienky, že predložia požadované informácie. V takom prípade by títo audítori a tieto audítorské subjekty mali mať možnosť pokračovať vo svojich činnostiach v súlade s požiadavkami jednotlivých členských štátov, pokiaľ ide o audítorské správy týkajúce sa ročných alebo konsolidovaných účtovných závierok za finančné roky začínajúce sa v období od 1. augusta 2016 do 31. júla 2018. Toto rozhodnutie nemá vplyv na právomoc členských štátov uplatniť svoje systémy prešetrovania a sankcií na takýchto audítorov a audítorské subjekty.

(6)

Komisia bude pravidelne monitorovať vývoj v oblasti dohľadu a regulačnej spolupráce s tretími krajinami. Rozhodnutím o udelení rovnocennosti alebo predĺžení prechodného obdobia nie je dotknutá možnosť Komisie kedykoľvek vykonať preskúmanie rozhodnutia. Toto preskúmanie môže viesť k odobratiu uznania rovnocennosti alebo predčasné ukončenie prechodného obdobia. Rozhodnutie 2011/30/EÚ by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 48 ods. 1 smernice 2006/43/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2011/30/EÚ sa mení takto:

1.

V článku 1 sa dopĺňa tento odsek 3:

„Na účely článku 46 ods. 1 smernice 2006/43/ES systémy verejného dohľadu, systémy zabezpečovania kvality a systémy prešetrovania a sankcií vzťahujúce sa na audítorov a audítorské subjekty z nižšie uvedených tretích krajín spĺňajú požiadavky, ktoré sa považujú za rovnocenné s požiadavkami uvedenými v článkoch 29, 30 a 32 uvedenej smernice, pokiaľ ide o audítorské činnosti súvisiace s ročnými alebo konsolidovanými účtovnými závierkami za finančné roky začínajúce sa 1. augusta 2016:

1.

Maurícius;

2.

Nový Zéland;

3.

Turecko.“

2.

V článku 2 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Členský štát neuplatňuje článok 45 smernice 2006/43/ES na audítorov a audítorské subjekty, ktoré predkladajú audítorské správy týkajúce sa ročných alebo konsolidovaných účtovných závierok spoločností registrovaných v tretích krajinách uvedených v prílohe II k tomuto rozhodnutiu a ktorých prevoditeľné cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu dotknutého členského štátu v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES (*) za finančné roky začínajúce sa v období od 2. júla 2010 do 31. júla 2018 za predpokladu, že príslušní audítori alebo príslušné audítorské subjekty poskytnú príslušným orgánom členského štátu všetky tieto informácie:

a)

meno a adresu príslušného audítora alebo audítorského subjektu a informácie o jeho právnej štruktúre;

b)

v prípade, že audítor alebo audítorský subjekt patrí do nejakej siete, opis tejto siete;

c)

audítorské štandardy a požiadavky na nezávislosť, ktoré sa vzťahujú na príslušný audit;

d)

opis vnútorného systému kontroly kvality daného audítorského subjektu;

e)

uvedenie údajov o tom, či a kedy sa u audítora alebo audítorského subjektu naposledy vykonala previerka zabezpečovania kvality, a potrebné informácie o výsledku previerky, pokiaľ tieto informácie neposkytol príslušný orgán tretej krajiny. Ak potrebné informácie o výsledku poslednej previerky zabezpečovania kvality nie sú verejné, príslušné orgány členských štátov zaobchádzajú s týmito informáciami ako s dôvernými.

(*)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1).“"

3.

Príloha II sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 25. júla 2016

Za Komisiu

Valdis DOMBROVSKIS

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 87.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2011/30/EÚ z 19. januára 2011 o rovnocennosti systémov verejného dohľadu, systémov zabezpečovania kvality a systémov prešetrovania a sankcií určitých tretích krajín, ktoré sa vzťahujú na audítorov a audítorské subjekty, a o prechodnom období pre audítorské činnosti audítorov a audítorských subjektov určitých tretích krajín v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 15, 20.1.2011, s. 12).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA II

ZOZNAM TRETÍCH KRAJÍN

Bermudy

Kajmanie ostrovy

Egypt

Rusko.“