2.7.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 178/18


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2016/1070

z 27. júna 2016

o podrobení 1-fenyl-2-(pyrolidín-1-yl) pentán-1-ón (α-pyrolidínvalerofenón, α-PVP) kontrolným opatreniam

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2005/387/SVV z 10. mája 2005 o výmene informácií, hodnotení rizika a kontrole nových psychoaktívnych látok (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (2),

keďže:

(1)

Správa o hodnotení rizika novej psychoaktívnej látky 1-fenyl-2-(pyrolidín-1-yl) pentán-1-ón (α-pyrolidínvalerofenón, α-PVP) bola vypracovaná v súlade s rozhodnutím 2005/387/SVV na mimoriadnom zasadnutí rozšíreného vedeckého výboru Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť a následne bola 27. novembra 2015 predložená Komisii a Rade.

(2)

Látka α-PVP je silné psychostimulancium, štruktúrou príbuzné katinónu, pyrovalerónu a metyléndioxypyrovalerónu (MDPV) – látkam kontrolovaným podľa Dohovoru Organizácie Spojených národov o psychotropných látkach z roku 1971. Prítomnosť látky α-PVP bola zistená vo všetkých 28 členských štátoch, ako aj v Turecku a Nórsku, pričom z informácií získaných z jej záchytu a odobraných vzoriek vyplýva, že je prítomná hlavne vo forme prášku a tabliet. Z dostupných informácií možno konštatovať, že látka α-PVP sa na drogový trh Únie dováža z Číny vo viackilových baleniach a následne distribuuje do celej Únie. Možnosti výroby α-PVP existujú aj v Únii, keďže v jednom členskom štáte došlo k zatvoreniu dvoch nezákonných výrobných miest.

(3)

Celkovo došlo k 115 prípadom úmrtia a 191 prípadom akútnej intoxikácie zaznamenaným v ôsmich členských štátoch, v ktorých bola zistená prítomnosť α-PVP. Vo väčšine prípadov sa látka α-PVP použila v kombinácii s inými farmakologicky účinnými látkami, či už úmyselne alebo neúmyselne. Ak by sa látka α-PVP stala dostupnejšou a viac užívanou, následky pre zdravie jednotlivcov a verejné zdravie by mohli byť značné.

(4)

Z dostupných údajov vyplýva, že α-PVP užívajú osoby užívajúce stimulanciá pre zábavu, ale aj vysokorizikové skupiny užívateľov drog vrátane osôb, ktoré užívajú stimulanciá a opiáty intravenózne, a že sa u nich nedá vylúčiť užívanie viacerých drog súčasne. Existujú len obmedzené údaje o prevalencii užívania drog, o dlhodobých následkoch a sociálnych rizikách spojených s touto látkou.

(5)

Neexistujú žiadne dostupné informácie ani zverejnené štúdie, v ktorých by sa komplexne hodnotili zdravotné riziká súvisiace s α-PVP (t. j. chronická a akútna toxicita), ale z pozorovania zvierat možno predpokladať podobné účinky ako v prípade iných stimulancií. Nepriaznivé symptómy pozorované u ľudí zahŕňajú tachykardiu, hypertermiu, diaforézu, nepokoj, kŕče alebo záchvaty, zmätok, agresivitu. Podľa údajov z neklinických štúdií môže α-PVP viesť u ľudí k riziku zneužitia alebo k možnej závislosti.

(6)

Liečebné využitie látky α-PVP na humánne alebo veterinárne použitie nebolo stanovené ani uznané. Odhliadnuc od jej používania v analytických referenčných materiáloch a vo vedeckom výskume zameranom na zisťovanie jej chemických, farmakologických a toxikologických vlastností v dôsledku jej objavenia sa na trhu s drogami nič nenasvedčuje tomu, že sa používa na iné účely.

(7)

Napriek obmedzeným dostupným vedeckým dôkazom o látke α-PVP sú dôkazy a informácie o zdravotných rizikách, ktoré látka predstavuje a ktoré boli preukázané zistením jej prítomnosti v prípadoch úmrtia a akútnej intoxikácie, dostatočným dôvodom na podrobenie α-PVP kontrolným opatreniam v celej Únii.

(8)

Vzhľadom na to, že 16 členských štátov kontroluje látku α-PVP podľa vnútroštátnych právnych predpisov v súlade so záväzkami podľa Dohovoru Organizácie Spojených národov o psychotropných látkach z roku 1971 a päť členských štátov používa na jej kontrolu iné legislatívne opatrenia, by podrobenie tejto látky kontrolným opatreniam v celej Únii pomohlo predísť vzniku prekážok pri cezhraničnom presadzovaní práva a justičnej spolupráci a prispelo by k ochrane pred rizikami, ktoré by mohlo predstavovať jej dostupnosť a užívanie.

(9)

V rozhodnutí 2005/387/SVV sa Rade udeľujú vykonávacie právomoci pre prípad výskytu nových psychoaktívnych látok, ktoré zistia a oznámia členské štáty, s cieľom umožniť rýchlu a odbornú reakciu na úrovni Únie vo forme podrobenia týchto látok kontrolným opatreniam v rámci celej Únie. Keďže boli splnené podmienky a postup na uplatnenie takýchto vykonávacích právomocí, malo by sa prijať vykonávacie rozhodnutie, ktorým sa látka α-PVP podrobí kontrole v rámci celej Únie.

(10)

Dánsko je viazané rozhodnutím 2005/387/SVV a preto sa zúčastňuje na prijatí a uplatňovaní tohto rozhodnutia, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2005/387/SVV.

(11)

Írsko je viazané rozhodnutím 2005/387/SVV a preto sa zúčastňuje na prijatí a uplatňovaní tohto rozhodnutia, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2005/387/SVV.

(12)

Spojené kráľovstvo nie je viazané rozhodnutím 2005/387/SVV a preto sa nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2005/387/SVV, nie je ním viazané a ani nepodlieha jeho uplatňovaniu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Nová psychotropná látka 1-fenyl-2-(pyrolidín-1-yl) pentán-1-ón (α-pyrolidínvalerofenón, α-PVP) sa podrobuje kontrolným opatreniam v celej Únii.

Článok 2

Členské štáty prijmú v súlade so svojim vnútroštátnym právom do 3. júla 2017 potrebné opatrenia na podrobenie novej psychoaktívnej látky uvedenej v článku 1 kontrolným opatreniam a trestnoprávnym sankciám stanoveným na základe ich právnych predpisov v súlade so záväzkami, ktoré im vyplývajú z Dohovoru Organizácie Spojených národov o psychotropných látkach z roku 1971.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto rozhodnutie sa uplatňuje v súlade so zmluvami.

V Luxemburgu 27. júna 2016

Za Radu

predseda

M.H.P. VAN DAM


(1)  Ú. v. EÚ L 127, 20.5.2005, s. 32.

(2)  Stanovisko z 8. júna 2016 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).