21.6.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 162/21


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2016/994

z 20. júna 2016,

ktorým sa zrušuje spoločná pozícia 2008/109/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Libérii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 12. februára 2008 prijala spoločnú pozíciu 2008/109/SZBP (1) o reštriktívnych opatreniach voči Libérii, ktorými sa ustanovilo zbrojné embargo.

(2)

Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov prijala 25. mája 2016 rezolúciu BR OSN č. 2288 (2016) v súvislosti s Libériou, ktorou sa s okamžitou platnosťou ukončujú opatrenia týkajúce sa zbraní, ktoré boli predtým stanovené v odseku 2 rezolúcie BR OSN č. 1521 (2003) a zmenené odsekmi 1 a 2 rezolúcie BR OSN č. 1683 (2006), odsekom 1 písm. b) rezolúcie BR OSN č. 1731 (2006), odsekmi 3, 4, 5 a 6 rezolúcie BR OSN č. 1903 (2009), odsekom 3 rezolúcie BR OSN č. 1961 (2010) a odsekom 2 písm. b) rezolúcie BR OSN č. 2128 (2013).

(3)

Spoločná pozícia 2008/109/SZBP by sa preto mala zrušiť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Spoločná pozícia 2008/109/SZBP sa zrušuje.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 20. júna 2016

Za Radu

predsedníčka

F. MOGHERINI


(1)  Spoločná pozícia Rady 2008/109/SZBP z 12. februára 2008 o reštriktívnych opatreniach voči Libérii (Ú. v. EÚ L 38, 13.2.2008, s. 26).