10.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 94/2


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 9. marca 2016

o zriadení expertnej skupiny Komisie pre ciele prepojenia elektrických sietí

(2016/C 94/02)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

keďže:

(1)

Európska rada na svojom zasadnutí 20. a 21. marca 2014 vyzvala na urýchlené vykonávanie všetkých opatrení zameraných na dosiahnutie cieľa prepojiť minimálne 10 % inštalovanej kapacity na výrobu elektriny všetkých členských štátov. Európska rada vyzvala Komisiu, aby navrhla konkrétne ciele v oblasti prepojenia, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2030.

(2)

V oznámení Komisie s názvom Európska stratégia energetickej bezpečnosti (1) bolo navrhnuté zvýšiť súčasný cieľ 10 % prepojenia elektrických sietí na 15 % do roku 2030, a to pri zohľadnení nákladovej stránky a potenciálu obchodnej výmeny v príslušných regiónoch.

(3)

Európska rada na svojom zasadnutí 23. a 24. októbra 2014 vyzvala Komisiu, aby ju pravidelne informovala o situácii v oblasti dosahovania cieľa 15 % do roku 2030, ako navrhla Komisia, a aby sa uvedený cieľ dosiahol najmä realizáciou projektov spoločného záujmu.

(4)

Komisia v oznámení s názvom Rámcová stratégia odolnej energetickej únie s výhľadovou politikou v oblasti zmeny klímy (2) pripomenula, že pre elektrinu bol stanovený osobitný cieľ minimálneho prepojenia na úrovni 10 % inštalovanej kapacity na výrobu elektriny v členských štátoch, ktorý by sa mal dosiahnuť do roku 2020. V tom istom oznámení Komisia uviedla, že v roku 2016 podá správu o opatreniach potrebných na dosiahnutie úrovne 15 % do roku 2030.

(5)

V oznámení s názvom Dosiahnutie miery prepojenia elektrických sietí na úrovni 10 % (3) Komisia zdôraznila, že na dobudovanie vnútorného trhu s elektrinou, a predovšetkým ukončenie izolácie elektrických ostrovov, na bezpečné dodávky energie pre všetkých spotrebiteľov a na väčší podiel výroby elektrickej energie založenej na variabilných obnoviteľných zdrojoch energie bude potrebných viac než 10 % kapacity prepojenia a úsilie EÚ a členských štátov musí vychádzať z potreby, aby všetky členské štáty dosiahli do roku 2030 minimálne 15 % kapacity prepojenia.

(6)

Európska rada na svojom zasadnutí 19. a 20. marca 2015 vyzvala na urýchlenie projektov infraštruktúry vrátane prepojenia elektrických a plynových sietí najmä do okrajových regiónov s cieľom dosiahnuť energetickú bezpečnosť a dobre fungujúci vnútorný trh s energiou.

(7)

Rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o geografickú polohu, zloženie energetického mixu a štruktúry dodávok energie zároveň znamenajú, že je potrebné každý prípad posudzovať individuálne na základe dôkladného hodnotenia problémových miest a zároveň zohľadňovať súvisiace náklady. Cennou platformou na diskusie a hľadanie dohody v otázke ďalšieho smerovania sú štruktúry regionálnej spolupráce – regionálne skupiny pre elektrickú energiu zriadené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 (4) (nariadenie o TEN-E) a príslušné skupiny na vysokej úrovni pre energetickú infraštruktúru.

(8)

Tieto skupiny na vysokej úrovni dodávajú politický rozmer, strategické vedenie a politické usmernenia pre technické práce a pomáhajú pri identifikácii a podpore prioritných projektov pre príslušné regióny. Okrem existujúcej skupiny na vysokej úrovni plánu prepojenia baltského trhu s energiou (BEMIP), ktorá sa zreformovala v roku 2015, boli v roku 2015 zriadené dve nové skupiny na vysokej úrovni: skupina na vysokej úrovni pre prepojenia v juhozápadnej Európe (Pyrenejský polostrov) a skupina na vysokej úrovni pre plynárenskú konektivitu v strednej a juhovýchodnej Európe (CESEC).

(9)

Mala by sa zriadiť skupina, ktorá by Komisii a štruktúram regionálnej spolupráce poskytovala technické poradenstvo týkajúce sa spôsobu, ako čo najlepšie zapracovať 15 % cieľ prepojenia elektrických sietí do cieľov na regionálnej, vnútroštátnej a/alebo cezhraničnej úrovni, ako aj poradenstvo týkajúce sa kľúčových technických otázok súvisiacich s vykonávaním potrebných prepojení vrátane tých, ktoré súvisia s dosiahnutím 10 % cieľa prepojenia.

(10)

Expertná skupina by mala byť zostavená tak, aby sa zabezpečilo vyvážené zastúpenie príslušných odborných a záujmových oblastí, ako aj vyvážené zastúpenie mužov a žien a geografické zastúpenie. Skupina by mala byť zložená zo zástupcov Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER), európskych sietí prevádzkovateľov prenosových sústav a prepravných sietí, najmä prenosových sústav pre elektrinu (ENTSO), ako aj expertov a príslušných organizácií zastupujúcich odvetvie priemyslu, akademickú obec a mimovládny sektor, ktorí budú disponovať príslušnými odbornými znalosťami v oblasti vnútorného trhu s energiou a v otázkach prepojenia elektrických sietí.

(11)

Mali by sa stanoviť pravidlá zverejňovania informácií členmi skupiny.

(12)

Osobné údaje by sa mali spracúvať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (5),

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Predmet

Týmto sa zriaďuje expertná skupina pre ciele prepojenia elektrických sietí (ďalej len „skupina“).

Článok 2

Úlohy

1.   Skupina plní tieto úlohy:

a)

po určení faktorov, ktoré môžu ovplyvniť výmenu elektrickej energie medzi členskými štátmi, poskytuje Komisii technické poradenstvo týkajúce sa metodiky zapracovania 15 % cieľa prepojenia elektrických sietí do cieľov na regionálnej, vnútroštátnej a/alebo cezhraničnej úrovni, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2030, a to pri zohľadnení nákladovej stránky a potenciálu obchodnej výmeny v príslušných regiónoch;

b)

na požiadanie poskytuje technické poradenstvo týkajúce sa dosiahnutia 10 % cieľa, identifikuje riziká, ktoré by mohli viesť k tomu, že sa tento cieľ do roku 2020 nesplní, a Komisii navrhuje riešenia na prekonanie všetkých prekážok pri jeho dosahovaní, najmä v súvislosti s financovaním projektov a postupmi udeľovania povolení.

2.   Pri plnení úloh stanovených v odseku 1 skupina pravidelne konzultuje so štruktúrami regionálnej spolupráce, t. j. regionálnymi skupinami pre elektrickú energiu zriadenými nariadením (EÚ) č. 347/2013, ako aj s príslušnými skupinami na vysokej úrovni pre energetickú infraštruktúru.

Článok 3

Konzultácie

Komisia a Generálne riaditeľstvo pre energetiku môžu so skupinou konzultovať v akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa prepojenia elektrických sietí.

Článok 4

Členstvo

1.   Skupinu tvorí najviac 15 členov vybraných z týchto subjektov:

a)

Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER);

b)

európske siete prevádzkovateľov prenosových sústav pre elektrinu a prepravných sietí pre plyn (ENTSO-E a ENTSO-G);

c)

európske priemyselné organizácie a združenia;

d)

akademické a výskumné organizácie zaoberajúce sa vnútorným trhom s energiou a energetickou infraštruktúrou so zameraním na elektrinu;

e)

príslušné európske mimovládne a medzinárodné organizácie zaoberajúce sa vnútorným trhom s energiou a energetickou infraštruktúrou so zameraním na elektrinu;

f)

fyzické osoby vymenované na základe osobnej spôsobilosti ako experti s vynikajúcimi odbornými znalosťami v oblasti uvedenej v článku 2 ods. 1.

2.   Môže sa stanoviť, že možno vymenovať rovnaký počet náhradníkov, ako je počet členov. Náhradníci sa vymenúvajú v súlade s rovnakými podmienkami ako členovia, automaticky nahrádzajú členov v prípade ich neprítomnosti alebo nemožnosti vykonávať funkciu.

3.   Členovia, ktorí už nedokážu účinne prispievať k práci v skupine, ktorí sa vzdajú členstva alebo nespĺňajú podmienky stanovené v článku 5 ods. 1 alebo v článku 339 zmluvy, prestávajú byť na zasadnutia skupiny pozývaní a možno ich na zvyšnú časť funkčného obdobia nahradiť.

4.   Členovia vymenovaní na základe osobných spôsobilostí konajú nezávisle a vo verejnom záujme.

5.   Osobné údaje sa zbierajú, spracúvajú a uverejňujú v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001.

Článok 5

Vymenúvanie

1.   Členov skupiny vymenúva Generálne riaditeľstvo pre energetiku spomedzi odborníkov s odbornou spôsobilosťou v oblastiach uvedených v článku 2, ktorí zareagovali na výzvu na vyjadrenie záujmu.

Každá organizácia uvedená v článku 4 písm. c), d) a e) navrhne svojho zástupcu a jeho náhradníka. Generálny riaditeľ Generálneho riaditeľstva pre energetiku môže navrhnutého zástupcu alebo náhradníka odmietnuť, ak nezodpovedá požiadavkám uvedeným vo výzve na vyjadrenie záujmu. V takýchto prípadoch sa od príslušnej organizácie požaduje, aby navrhla iného zástupcu alebo náhradníka.

Členovia uvedení v článku 4 písm. a) a b) prihlášku nepodávajú a sú vymenovaní priamo.

2.   Členovia sú vymenovaní na obdobie dva a pol roka, toto obdobie možno jedenkrát obnoviť.

3.   V prípade členov vymenovaných na základe odborných spôsobilostí sa môže stanoviť, že možno vymenovať rovnaký počet náhradníkov, ako je počet členov. Náhradníci sa vymenúvajú v súlade s rovnakými podmienkami ako členovia. Automaticky nahrádzajú členov v prípade ich neprítomnosti alebo nemožnosti vykonávať funkciu.

4.   Mená organizácií a osôb vymenovaných na základe osobnej spôsobilosti sa uverejnia v registri expertných skupín Komisie a podobných subjektov (ďalej len „register“).

Článok 6

Spôsob práce

1.   Predsedom skupiny je zástupca Generálneho riaditeľstva pre energetiku.

2.   Skupina môže so súhlasom Generálneho riaditeľstva pre energetiku zriadiť podskupiny na preskúmanie špecifických otázok za podmienok vymedzených skupinou. Takéto podskupiny sa hneď po splnení svojej úlohy zrušia.

3.   Zástupca Komisie môže podľa potreby prizývať expertov, ktorí nie sú členmi skupiny a ktorí majú odbornú kvalifikáciu v prerokúvanej téme, aby sa zúčastnili na činnosti skupiny alebo podskupiny. Okrem toho môže zástupca Komisie udeliť štatút pozorovateľa jednotlivcom či organizáciám tak, ako je vymedzené v pravidle 8 ods. 3 horizontálnych pravidiel o skupinách expertov a kandidátskych krajinách.

4.   Zástupcovia členov skupiny a ich náhradníci, ako aj prizvaní experti a pozorovatelia dodržiavajú povinnosť zachovávať služobné tajomstvo stanovenú v zmluvách a ich vykonávacích predpisoch, ako aj bezpečnostné predpisy Komisie týkajúce sa ochrany utajovaných skutočností EÚ stanovené v rozhodnutiach Komisie (EÚ, Euratom) 2015/443 (6) a 2015/444 (7). Ak tieto povinnosti nedodržia, Komisia môže prijať všetky primerané opatrenia.

5.   Zasadnutia skupiny a podskupín sa konajú v priestoroch Komisie. Podporné funkcie sekretariátu zabezpečuje Komisia. Na zasadnutiach skupiny a jej podskupín sa môžu zúčastniť aj iní úradníci Komisie, ktorí majú záujem o prerokúvané otázky.

6.   Skupina prijme rokovací poriadok na základe štandardného rokovacieho poriadku skupín expertov.

7.   Všetky relevantné dokumenty, ako napríklad programy zasadnutí, zápisnice a príspevky účastníkov, sa zverejnia buď priamo v registri expertných skupín, alebo prostredníctvom odkazu z registra na špecializované webové sídlo. Prístup k špecializovaným webovým sídlam nemožno podmieniť registráciou či iným obmedzením. Výnimky zo zverejňovania sú možné v prípadoch, keď by v dôsledku zverejnenia dokumentu mohlo dôjsť k porušeniu ochrany verejného alebo súkromného záujmu v zmysle článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (8).

Článok 7

Výdavky na zasadnutia

1.   Účastníci podieľajúci sa na činnostiach skupiny nie sú za poskytované služby odmeňovaní.

2.   Cestovné náklady a náklady na pobyt, ktoré účastníkom vznikli v súvislosti s činnosťou skupiny, uhrádza Komisia v súlade s ustanoveniami platnými v rámci Komisie (9).

3.   Náhrady za uvedené výdavky sa poskytujú v medziach dostupných rozpočtových prostriedkov, ktoré sú pridelené v rámci ročného postupu prideľovania finančných prostriedkov.

Článok 8

Uplatňovanie

Toto rozhodnutie sa uplatňuje počas piatich rokov od dátumu jeho prijatia.

V Bruseli 9. marca 2016

Za Komisiu

Miguel ARIAS CAÑETE

člen Komisie


(1)  COM(2014) 330 final.

(2)  COM(2015) 80 final.

(3)  COM(2015) 82 final.

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES a menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009 (Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 39).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(6)  Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/443 z 13. marca 2015 o bezpečnosti v Komisii (Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2015, s. 41).

(7)  Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/444 z 13. marca 2015 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2015, s. 53).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43). Účelom týchto výnimiek je ochrana verejnej bezpečnosti, vojenských záležitostí, medzinárodných vzťahov, finančnej, menovej alebo hospodárskej politiky, súkromia a nedotknuteľnosti jednotlivca, obchodných záujmov, súdnych konaní a právneho poradenstva, inšpekcií/vyšetrovaní/auditov a rozhodovacieho procesu príslušných orgánov.

(9)  Rozhodnutie Komisie K(2007) 5858 z 5. decembra 2007 o pravidlách úhrady nákladov pre expertov, ktorí boli pozvaní na zasadnutia Komisie.