18.2.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 41/23


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/230

zo 17. februára 2016,

ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2014/908/EÚ, pokiaľ ide o zoznamy tretích krajín a území, ktorých požiadavky v oblasti dohľadu a regulácie sa považujú za rovnocenné na účely zaobchádzania s expozíciami podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (1), a najmä na jeho článok 107 ods. 4 a článok 142 ods. 2,

keďže:

(1)

Vo vykonávacom rozhodnutí Komisie 2014/908/EÚ (2) sú stanovené zoznamy tretích krajín a území, ktorých postupy/režimy dohľadu a regulácie sa považujú za rovnocenné so zodpovedajúcimi postupmi/režimami dohľadu a regulácie uplatňovanými v Únii v súlade s nariadením (EÚ) č. 575/2013.

(2)

Komisia vykonala ďalšie posúdenia postupov/režimov dohľadu a regulácie uplatňovaných na investičné spoločnosti a burzy, pričom uplatnila tú istú metodiku ako v prípade posúdení rovnocennosti, ktoré viedli k prijatiu vykonávacieho rozhodnutia 2014/908/EÚ.

(3)

Komisia vo svojich posúdeniach vzala do úvahy príslušný vývoj rámca dohľadu a regulácie od prijatia vykonávacieho rozhodnutia 2014/908/EÚ a zohľadnila dostupné zdroje informácií vrátane nezávislých posúdení, ktoré vykonali medzinárodné organizácie, ako je Medzinárodný menový fond a Medzinárodná organizácia komisií pre cenné papiere.

(4)

Komisia dospela k záveru, že v Japonsku spĺňajú rad noriem v oblasti prevádzky, organizácie a dohľadu, v ktorých sa odzrkadľujú základné prvky postupov/režimov dohľadu a regulácie Únie uplatňovaných na investičné spoločnosti, len postupy/režimy dohľadu a regulácie, ktoré platia pre určitú podskupinu japonských investičných spoločností. Uvedená podskupina japonských investičných spoločností, ktorá je vymedzená v článku 28 japonského zákona o finančných nástrojoch a burzách, sa zapája do vymedzených obchodných činností a v japonskom právnom rámci je uvedená ako subjekty obchodujúce s finančnými nástrojmi typu I. Na subjekty obchodujúce s finančnými nástrojmi typu I sa vzťahujú osobitné pravidlá týkajúce sa požiadaviek na základné imanie, ako aj priebežných kapitálových požiadaviek založených na rizikách. Na základe vykonanej analýzy je vhodné považovať požiadavky v oblasti dohľadu a regulácie uplatňované na subjekty obchodujúce s finančnými nástrojmi typu I nachádzajúce sa v Japonsku za prinajmenšom rovnocenné s požiadavkami uplatňovanými v Únii na účely článku 107 ods. 4 a článku 142 ods. 1 bodu 4 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

(5)

Komisia dospela k záveru, že Hongkong, Indonézia a Južná Kórea majú zavedené postupy/režimy dohľadu a regulácie, ktoré spĺňajú rad noriem v oblasti prevádzky, organizácie a dohľadu, v ktorých sa odzrkadľujú základné prvky postupov/režimov dohľadu a regulácie Únie uplatňovaných na investičné spoločnosti. Preto je vhodné považovať požiadavky v oblasti dohľadu a regulácie uplatňované na investičné spoločnosti nachádzajúce sa v uvedených tretích krajinách a na uvedených územiach za prinajmenšom rovnocenné s požiadavkami uplatňovanými v Únii na účely článku 107 ods. 4 a článku 142 ods. 1 bodu 4 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

(6)

Komisia dospela k záveru, že Austrália, Indonézia a Južná Kórea majú zavedené postupy/režimy dohľadu a regulácie, ktoré spĺňajú rad noriem v oblasti prevádzky, v ktorých sa odzrkadľujú základné prvky postupov/režimov dohľadu a regulácie Únie uplatňovaných na burzy. Preto je vhodné považovať postupy/režimy dohľadu a regulácie uplatňované na burzy nachádzajúce sa v uvedených tretích krajinách za prinajmenšom rovnocenné s požiadavkami uplatňovanými v Únii na účely článku 107 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

(7)

Vykonávacie rozhodnutie 2014/908/EÚ by sa preto malo zmeniť s cieľom zahrnúť uvedené tretie krajiny a územia do príslušného zoznamu tretích krajín a území, ktorých požiadavky v oblasti dohľadu a regulácie sa považujú za rovnocenné s režimom Únie na účely zaobchádzania s expozíciami podľa nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Európskeho výboru pre bankovníctvo,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vykonávacie rozhodnutie 2014/908/EÚ sa mení takto:

1.

príloha II sa nahrádza textom uvedeným v prílohe I k tomuto rozhodnutiu;

2.

príloha III sa nahrádza textom uvedeným v prílohe II k tomuto rozhodnutiu;

3.

príloha V sa nahrádza textom uvedeným v prílohe III k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 17. februára 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/908/EÚ z 12. decembra 2014 o rovnocennosti požiadaviek určitých tretích krajín a území v oblasti prudenciálneho dohľadu a regulácie na účely zaobchádzania s expozíciami podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 359, 16.12.2014, s. 155).


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA II

ZOZNAM TRETÍCH KRAJÍN A ÚZEMÍ NA ÚČELY ČLÁNKU 2 (INVESTIČNÉ SPOLOČNOSTI)

1.

Austrália

2.

Brazília

3.

Kanada

4.

Čína

5.

Hongkong

6.

Indonézia

7.

Japonsko (obmedzené na subjekty obchodujúce s finančnými nástrojmi typu I)

8.

Mexiko

9.

Južná Kórea

10.

Saudská Arábia

11.

Singapur

12.

Južná Afrika

13.

USA“


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA III

ZOZNAM TRETÍCH KRAJÍN NA ÚČELY ČLÁNKU 3 (BURZY)

1.

Austrália

2.

Brazília

3.

Kanada

4.

Čína

5.

India

6.

Indonézia

7.

Japonsko

8.

Mexiko

9.

Južná Kórea

10.

Saudská Arábia

11.

Singapur

12.

Južná Afrika

13.

USA“


PRÍLOHA III

„PRÍLOHA V

ZOZNAM TRETÍCH KRAJÍN A ÚZEMÍ NA ÚČELY ČLÁNKU 5 (ÚVEROVÉ INŠTITÚCIE A INVESTIČNÉ SPOLOČNOSTI)

Úverové inštitúcie:

1.

Austrália

2.

Brazília

3.

Kanada

4.

Čína

5.

Guernsey

6.

Hongkong

7.

India

8.

Ostrov Man

9.

Japonsko

10.

Jersey

11.

Mexiko

12.

Monako

13.

Saudská Arábia

14.

Singapur

15.

Južná Afrika

16.

Švajčiarsko

17.

USA

Investičné spoločnosti:

1.

Austrália

2.

Brazília

3.

Kanada

4.

Čína

5.

Hongkong

6.

Indonézia

7.

Japonsko (obmedzené na subjekty obchodujúce s finančnými nástrojmi typu I)

8.

Mexiko

9.

Južná Kórea

10.

Saudská Arábia

11.

Singapur

12.

Južná Afrika

13.

USA“