16.1.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 11/8


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/41

zo 14. januára 2016,

ktorým sa mení príloha II k rozhodnutiu 2007/777/ES, pokiaľ ide o zápis týkajúci sa Mexika v zozname tretích krajín alebo ich častí, z ktorých je povolený vstup mäsových výrobkov a opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev do Únie v súvislosti s vysokopatogénnou aviárnou influenzou

[oznámené pod číslom C(2016) 41]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (1), a najmä na jej článok 8 úvodnú vetu, článok 8 ods. 1 prvý pododsek, článok 8 bod 4 a článok 9 ods. 4 písm. c),

keďže:

(1)

V rozhodnutí Komisie 2007/777/ES (2) sa stanovujú predpisy v oblasti zdravia zvierat a verejného zdravia týkajúce sa dovozu zásielok mäsových výrobkov a opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev (ďalej len „komodity“) do Únie, ich prepravy cez územie Únie a skladovania v Únii.

(2)

V časti 2 prílohy II k rozhodnutiu 2007/777/ES sa uvádza zoznam tretích krajín alebo ich častí, z ktorých je povolený vstup komodít do Únie za predpokladu, že komodity boli opracované príslušným spôsobom, ako je uvedené v časti 4 uvedenej prílohy. V časti 4 prílohy II k rozhodnutiu 2007/777/ES sa stanovuje nešpecifické opracovanie „A“ a špecifické spôsoby opracovania „B“ až „F“, zoradené v zozname v zostupnom poradí dôkladnosti.

(3)

Mexiko je uvedené v časti 2 prílohy II k rozhodnutiu 2007/777/ES ako tretia krajina, z ktorej je povolený vstup komodít získaných z hydiny, pernatej zveri z farmových chovov, vtákov nadradu bežce a voľne žijúcej pernatej zveri do Únie.

(4)

V nadväznosti na výskyt ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy podtypu H7N3 na mexickom území v januári 2013 bola položka pre uvedenú tretiu krajinu v zozname uvedenom v časti 2 prílohy II k rozhodnutiu 2007/777/ES zmenená vykonávacím rozhodnutím Komisie 2013/217/EÚ (3) s cieľom stanoviť, že vstup komodít získaných z hydiny, pernatej zveri z farmových chovov, vtákov nadradu bežce a voľne žijúcej pernatej zveri z Mexika do Únie sa môže povoliť len po tom, ako sa podrobia špecifickému spôsobu opracovania „B“ stanovenému v časti 4 prílohy II k rozhodnutiu 2007/777/ES.

(5)

Mexiko predložilo 8. mája 2015 informácie o svojej situácii, pokiaľ ide o vysokopatogénnu aviárnu influenzu. Mexiko uplatnilo politiku likvidácie zvierat a vykonáva dohľad nad aviárnou influenzou. Neodhalilo žiadnu ďalšiu cirkuláciu vírusu.

(6)

Uvedené informácie boli vyhodnotené Komisiou. Na základe uvedeného hodnotenia, ako aj záruk, ktoré poskytlo Mexiko, je vhodné zmeniť zápis týkajúci sa Mexika v zozname uvedenom v časti 2 prílohy II k rozhodnutiu 2007/777/ES, pokiaľ ide o predpísaný špecifický spôsob opracovania komodít získaných z hydiny, pernatej zveri z farmových chovov, vtákov nadradu bežce a voľne žijúcej pernatej zveri. S cieľom zohľadniť priaznivú situácii v Mexiku sa môže povoliť vstup uvedených komodít do Únie po tom, ako sa podrobia špecifickému spôsobu opracovania „D“.

(7)

Časť 2 prílohy II k rozhodnutiu 2007/777/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Časť 2 prílohy II k rozhodnutiu 2007/777/ES sa mení v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 14. januára 2016

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2007/777/ES z 29. novembra 2007, ktorým sa ustanovujú veterinárne a zdravotné podmienky a vzorové osvedčenia na dovoz určitých mäsových výrobkov a opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev z tretích krajín určených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2005/432/ES (Ú. v. EÚ L 312, 30.11.2007, s. 49).

(3)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/217/EÚ z 8. mája 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 2007/777/ES, pokiaľ ide o položku týkajúcu sa Mexika v zozname tretích krajín alebo ich častí, z ktorých je povolený vstup mäsových výrobkov a opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev do Únie (Ú. v. EÚ L 129, 14.5.2013, s. 38).


PRÍLOHA

V časti 2 prílohy II k rozhodnutiu 2007/777/ES sa zápis týkajúci sa nahrádza Mexika takto:

„MX

Mexiko

A

D

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX“