14.12.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 317/57


Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie

( Úradný vestník Európskej únie L 343 z 29. decembra 2015 )

Na strane 580 v článku 36 ods. 2:

namiesto:

„pri vykonávaní kritérií a noriem spoločného rizika“

má byť:

„pri vykonávaní spoločných kritérií a noriem rizika“.