2.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 87/35


Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie

( Úradný vestník Európskej únie L 343 z 29. decembra 2015 )

Na strane 565 sa odsek 3 v článku 2 nahrádza takto:

„3.   Odchylne od odseku 1 tohto článku až do dňa zavedenia prvej fázy modernizácie systému ZINZ a systému Surveillance 2 sa kódy a formáty prílohy A neuplatňujú a príslušné kódy a formáty sú tie, ktoré sa uvádzajú v prílohách 2 až 5 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2016/341 (1).

Odchylne od odseku 1 tohto článku až do dňa zmodernizovania systému SHS sa kódy a formáty prílohy A neuplatňujú a príslušné kódy a formáty sú tie, ktoré sa uvádzajú v prílohách 6 až 7 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/341.

Odchylne od odseku 2 tohto článku až do dátumov zavedenia alebo zmodernizovania príslušných systémov IT uvedených v prílohe 1 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/341 sú formáty a kódy uvedené v prílohe B pre členské štáty povinné.

Až do dátumov zavedenia alebo zmodernizovania príslušných systémov IT uvedených v prílohe 1 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/341 sa na formáty a kódy požadované v prípade vyhlásení, oznámení a dôkazov colného statusu vzťahujú požiadavky na údaje uvedené v prílohe 9 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/341.

Až do dňa zavedenia automatizovaného systému vývozu podľa CKÚ a dňa zmodernizovania vnútroštátnych systémov dovozu, ako sa uvádzajú v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie 2014/255/EÚ (2), členské štáty zabezpečia, aby kódy a formáty oznámenia o predložení umožňovali predkladanie tovaru v súlade s článkom 139 kódexu.“

Na strane 565 sa poznámka pod čiarou č. 1 nahrádza takto:

„(1)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/341 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446 (Ú. v. EÚ L 69, 15.3.2016, s. 1).“