2.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 87/35


Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie

( Úradný vestník Európskej únie L 343 z 29. decembra 2015 )

Na strane 109 v obsahu sa „PRÍLOHA 22-13 – Vyhlásenie na faktúre“ vypúšťa.

Na strane 514 sa „PRÍLOHA 22-13“ vypúšťa.