19.12.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 333/62


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2403

z 15. decembra 2015,

ktorým sa stanovujú spoločné usmernenia pre normy a techniky na deaktiváciu na zabezpečenie trvalej nepoužiteľnosti deaktivovaných strelných zbraní

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 91/477/EHS z 18. júna 1991 o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (1), a najmä na jej druhý odsek časti III prílohy I,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 4 smernice 91/477/EHS členské štáty zabezpečia, aby každá strelná zbraň alebo jej súčasť uvedená na trh bola buď označená a zaregistrovaná v súlade s touto smernicou, alebo aby bola deaktivovaná.

(2)

V súlade s prvým odsekom písm. a) časti III prílohy I k smernici 91/477/EHS predmety, ktoré zodpovedajú vymedzeniu „strelnej zbrane“, nebudú zahrnuté do tejto definície, ak boli trvale zbavené spôsobilosti na použitie deaktiváciou, pričom sa zabezpečí, že všetky hlavné časti strelnej zbrane sú trvale nepoužiteľné a nemožno ich odstrániť, obnoviť ani upraviť takým spôsobom, aby túto strelnú zbraň bolo možné akýmkoľvek spôsobom reaktivovať.

(3)

V druhom odseku časti III prílohy I k smernici 91/477/EHS sa od členských štátov vyžaduje, aby prijali opatrenia na overenie opatrení na deaktiváciu zbraní príslušným orgánom, aby tak zabezpečili, že sa vykonanými úpravami stane strelná zbraň trvale nepoužiteľnou. Od členských štátov sa tiež vyžaduje, aby zabezpečili vydanie osvedčenia alebo záznamu potvrdzujúceho deaktiváciu strelnej zbrane, alebo umiestnenie zreteľne viditeľného označenia na danú strelnú zbraň.

(4)

Únia je zmluvnou stranou Protokolu OSN proti nezákonnej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom doplňujúceho Dohovor Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu (ďalej len „protokol“), uzatvoreného prostredníctvom rozhodnutia Rady 2014/164/EÚ (2).

(5)

V článku 9 protokolu sa uvádzajú spoločné všeobecné zásady deaktivácie, ktoré musia zmluvné strany spĺňať.

(6)

Normy a techniky na nezvratnú deaktiváciu strelných zbraní ustanovené v tomto nariadení boli stanovené na základe odborných znalostí Stálej medzinárodnej komisie pre skúšky strelných zbraní (ďalej len „C.I.P.“). C.I.P. vznikla s cieľom overiť činnosti národných skúšobní strelných zbraní a najmä preto, aby vo všetkých štátoch zaručila existenciu právnych predpisov pre účinné a jednotné skúšanie strelných zbraní a streliva.

(7)

Aby pri deaktivácii strelných zbraní bola zaistená čo najvyššia bezpečnosť, mala by Komisia pravidelne kontrolovať a aktualizovať technické špecifikácie uvedených v tomto nariadení. Na tento účel by Komisia mala zohľadniť skúsenosti, ktoré členské štáty získali pri uplatňovaní dodatočných opatrení na deaktiváciu.

(8)

Týmto nariadením nie je dotknutý článok 3 smernice 91/477/EHS.

(9)

Vzhľadom na bezpečnostné riziko by ustanoveniam tohto nariadenia mali podliehať strelné zbrane, ktoré boli deaktivované pred začatím uplatňovania tohto nariadenia a ktoré sú uvedené na trh, vrátane bezodplatného prevodu, výmeny alebo výmenného obchodu, alebo prevedené do iného členského štátu po tomto dátume.

(10)

Členské štáty by mali mať možnosť zavádzať dodatočné opatrenia k technickým špecifikáciám uvedeným v prílohe I na deaktiváciu strelných zbraní na svojom území, ak prijali všetky potrebné opatrenia na vykonanie spoločných noriem a techník na znehodnocovanie, stanovených týmto nariadením.

(11)

Aby mali členské štáty možnosť zabezpečiť zhodnú úroveň bezpečnosti na svojom území, malo by byť tým členským štátom, ktoré zavedú dodatočné opatrenia na deaktiváciu strelných zbraní na svojom území v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia, povolené požadovať dôkaz o tom, že deaktivované strelné zbrane, ktoré majú byť prevedené na ich územie, sú v súlade s týmito dodatočnými opatreniami.

(12)

Aby mohla Komisia pri revízii tohto nariadenia zohľadniť vývoj a osvedčené postupy v členských štátoch v oblasti deaktivácie strelných zbraní, mali by členské štáty Komisii oznamovať príslušné opatrenia, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tohto nariadenia, ako aj akékoľvek dodatočné opatrenia, ktoré zavedú. Na tento účel by mali byť použité postupy oznamovania podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 (3).

(13)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru ustanoveným v smernici 91/477/EHS,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje na strelné zbrane kategórie A, B, C alebo D podľa vymedzení v prílohe I k smernici 91/477/EHS.

2.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na strelné zbrane deaktivované pred dátumom jeho uplatňovania, pokiaľ tieto strelné zbrane sú prevedené do iného členského štátu alebo uvádzané na trh.

Článok 2

Osoby a subjekty oprávnené na deaktiváciu strelných zbraní

Deaktiváciu strelných zbraní vykonávajú verejné alebo súkromné subjekty alebo jednotlivci na to oprávnení v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Článok 3

Overovanie a osvedčovanie deaktivácie strelných zbraní

1.   Členské štáty určia príslušný orgán, ktorý overuje, či deaktivácia strelnej zbrane bolo vykonané v súlade s technickými špecifikáciami uvedenými v prílohe I (ďalej len „overujúci subjekt“).

2.   Ak je overujúci subjekt zároveň oprávnený deaktivovať strelné zbrane, členský štát zabezpečí, aby tieto činnosti a osoby ich vykonávajúce v rámci tohto subjektu boli od seba jasne oddelené.

3.   Komisia na svojej webovej stránke zverejní zoznam overujúcich subjektov určených členskými štátmi spolu s podrobnými informáciami o nich, ich značkami a kontaktnými údajmi.

4.   Ak bola deaktivácia strelnej zbrane vykonaná v súlade s technickými špecifikáciami uvedenými v prílohe I, overujúci subjekt vystaví majiteľovi strelnej zbrane osvedčenie o deaktivácii podľa vzoru v prílohe III. Všetky informácie obsiahnuté v osvedčení o deaktivácii sa poskytnú v úradnom jazyku členského štátu, v ktorom sa vydáva osvedčenie o deaktivácii, ako aj v angličtine.

5.   Majiteľ deaktivovanej strelné zbrane osvedčenie o deaktivácii trvalo uschová. Ak sa deaktivovaná strelná zbraň uvádza na trh, musí k nej byť priložené osvedčenie o deaktivácii.

6.   Členské štáty zabezpečia, aby osvedčenia vydané k deaktivovaným strelným zbraniam boli počas najmenej 20 rokov v evidencii s uvedením dňa deaktivácie a čísla osvedčenia.

Článok 4

Žiadosti o pomoc

Ktorýkoľvek členský štát môže požiadať o pomoc subjekty oprávnené na deaktiváciu strelných zbraní alebo subjekty určené iným členským štátom ako overujúce subjekty s cieľom vykonať respektíve overiť deaktiváciu strelnej zbrane. Ak je takáto žiadosť prijatá a ak sa takáto žiadosť týka overenia deaktivovanej strelnej zbrane, vydá overujúci subjekt, ktorý poskytuje pomoc, osvedčenie o deaktivácii podľa článku 3 ods. 4.

Článok 5

Označovanie deaktivovaných strelných zbraní

Deaktivované strelné zbrane sa označujú spoločným jedinečným označením podľa vzoru uvedeného v prílohe II, ktoré označuje, že boli deaktivované v súlade s technickými špecifikáciami stanovenými v prílohe I. Overujúci subjekt toto označenie pripevní na všetky časti upravené na deaktiváciu strelnej zbrane, pričom označenie musí spĺňať tieto kritériá:

a)

je jasne viditeľné a neodstrániteľné;

b)

nesie informácie o členskom štáte, v ktorom bola vykonaná deaktivácia, a o overujúcom subjekte, ktorý deaktiváciu osvedčil;

c)

pôvodné sériové číslo (sériové čísla) strelnej zbrane zostáva zachované.

Článok 6

Dodatočné deaktivačné opatrenia

1.   Členské štáty môžu zaviesť dodatočné opatrenia na deaktiváciu strelných zbraní na ich území nad rámec technických špecifikácií stanovených v prílohe I.

2.   Komisia spolu s výborom ustanoveným smernicou 91/477/EHS bude pravidelne analyzovať všetky doplňujúce opatrenia prijaté členskými štátmi a zváži, či je namieste revidovať technické špecifikácie uvedené v prílohe I.

Článok 7

Prevod deaktivovaných strelných zbraní v rámci Únie

1.   Deaktivované strelné zbrane sa môžu prevážať do iného členského štátu pod podmienkou, že nesú spoločné jedinečné označenie a je k nim priložené osvedčenie o deaktivácii podľa tohto nariadenia.

2.   Členské štáty uznajú osvedčenie o deaktivácii vydané iným členským štátom, ak osvedčenie spĺňa požiadavky stanovené v tomto nariadení. Členské štáty, ktoré zaviedli dodatočné opatrenia podľa článku 6, však môžu požadovať dôkaz o tom, že deaktivovaná strelná zbraň, ktorá má byť prevedená na ich územie, je v súlade s týmito doplnkovými opatreniami.

Článok 8

Oznamovacia povinnosť

Členské štáty Komisii oznámia všetky opatrenia, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tohto nariadenia, ako aj akékoľvek ďalšie opatrenia, ktoré zavedú podľa článku 6. Na tento účel členské štáty uplatňujú postupy oznamovania podľa smernice (EÚ) 2015/1535.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 8. apríla 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. decembra 2015

Za Komisiu

v mene predsedu

Elżbieta BIEŃKOWSKA

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 13.9.1991, s. 51.

(2)  Rozhodnutie Rady 2014/164/EÚ z 11. februára 2014 o uzavretí Protokolu proti nezákonnej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom doplňujúceho Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu v mene Európskej únie (Ú. v. EÚ L 89, 25.3.2014, s. 7).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17.9.2015, s. 1).


PRÍLOHA I

Technické špecifikácie pre deaktiváciu strelných zbraní

I.

Postupy deaktivácie strelných zbraní, ktoré sa majú vykonať na zabezpečenie trvalej nepoužiteľnosti strelných zbraní, sú vymedzené na základe troch tabuliek:

tabuľka I uvádza rôzne druhy strelných zbraní,

tabuľka II popisuje postupy, ktoré majú byť vykonané na zabezpečenie toho, aby každá hlavná časť strelné zbrane bola nenávratne neschopná streľby,

tabuľka III stanovuje, ktoré postupy deaktivácie sa použijú pre rôzne druhy strelných zbraní.

II.

Na zohľadnenie technického vývoja strelných zbraní aj postupov deaktivácie sa tieto technické špecifikácie budú pravidelne revidovať a aktualizovať, a to najmenej raz za dva roky.

III.

Na zaistenie správneho a jednotného uplatňovania postupov deaktivácie strelných zbraní vypracuje Komisia v spolupráci s členskými štátmi vymedzenia.

Tabuľka I: Zoznam druhov strelných zbraní

DRUHY STRELNÝCH ZBRANÍ

1

Pištole (jednovýstrelové, poloautomatické)

2

Revolvery (vrátane revolverov nabíjaných valcom)

3

Dlhé jednovýstrelové strelné zbrane (nie zlamovacie)

4

Zlamovacie strelné zbrane (napr. brokové, guľové, kombinované, s padacím/otočným záverom, krátke a dlhé strelné zbrane)

5

Dlhé opakovacie strelné zbrane (brokové, guľové)

6

Poloautomatické dlhé strelné zbrane (brokové, guľové)

7

(Plne) automatické strelné zbrane: napr. vybrané útočné pušky, samopaly, guľomety, (plne) automatické pištole

8

Strelné zbrane nabíjané ústím


Tabuľka II: Postupy špecifické pre časti zbrane

ČASŤ

POSTUP

1.

HLAVEŇ

1.1.

Ak je hlaveň pripevnená k rámu (1), zaistite hlaveň v prevádzkovej polohe kolíkom z tvrdenej ocele (priemer > 50 % nábojovej komory, minimálne 4,5 mm), ktorý prechádza komorou a rámom. Kolík musí byť privarený (2).

1.2.

Ak je hlaveň voľná (nie pripevnená), vyrežte po celej dĺžke steny nábojovej komory pozdĺžnu štrbinu (šírka > 

Formula

kalibru a maximálne 8 mm) a pevne privarte zátku alebo tyč vloženú do hlavne zo strany nábojovej komory (L ≥ 2/3 dĺžky hlavne).

1.3.

V prvej tretine hlavne od strany nábojovej komory buď vyvŕtajte otvory (s priemerom minimálne 2/3 priemeru vývrtu pri brokových zbraniach a celého priemeru vývrtu pri všetkých ostatných zbraniach, jeden za druhým, 3 pri krátkych zbraniach, 6 pri dlhých zbraniach), alebo za komorou vyrežte štrbinu v tvare V (uhol 60 ± 5°) a hlaveň miestne otvorte, alebo za komorou vyrežte pozdĺžnou štrbinu (šírka 8 – 10 mm ± 0,5 mm, dĺžka ≥ 52 mm) v rovnakom mieste, kde sú otvory, alebo vyrežte pozdĺžnu štrbinu (šírka 4 – 6 mm ± 0,5 mm) od komory k ústiu (šírka štrbiny pri ústí 5 mm).

1.4.

Pri hlavniach s nábehom do komory odstráňte nábeh do komory.

1.5.

Pomocou kolíka z tvrdenej ocele alebo zváraním zaistite, aby nebolo možné oddeliť hlaveň od rámu.

2.

ZÁVORNÍK, HLAVA ZÁVERU

2.1.

Odstráňte alebo skráťte zápalník.

2.2.

Opracujte čelo záveru pod uhlom najmenej 45 stupňov a na povrchu väčšom ako 50 % čela závorníka.

2.3.

Zavarte otvor zápalníka.

3.

VALEC

3.1.

Odstráňte z valca všetky vnútorné steny najmenej po 2/3 jeho dĺžky vysústružením prstenca ≥ priemeru puzdra valca.

3.2.

Ak je to možné, privarte valec k rámu, aby sa nedal odstrániť, a ak to nie je možné, použite vhodné opatrenia, aby sa valec nedal odstrániť.

4.

PUZDRO ZÁVERU

4.1.

Opracujte alebo odstráňte viac než 50 % čela závorníka pod uhlom v rozmedzí 45 až 90 stupňov.

4.2.

Odstráňte alebo skráťte zápalník.

4.3.

Opracujte a zavarte otvor zápalníka.

4.4.

Opracovaním odstráňte uzamykacie ozubenia na puzdre záveru.

4.5.

Prípadne opracujte vnútro hornej prednej hrany otvoru na vyhadzovanie nábojov pod uhlom 45 stupňov.

5.

TELO (PIŠTOLE)

5.1.

Odstráňte nábeh do komory.

5.2.

Opracovaním odstráňte aspoň 2/3 koľajničiek puzdra záveru na oboch stranách tela.

5.3.

Zavarte záchyt uzáveru.

5.4.

Privarením zaistite, aby pištoľ s polymérovým rámom nebolo možné rozobrať. V závislosti od vnútroštátnych právnych predpisov môže byť tento krok vykonávaný po kontrole vnútroštátneho orgánu.

6.

AUTOMATICKÝ SYSTÉM

6.1.

Rozrezaním alebo zavarením zničte piest a plynový systém.

6.2.

Odstráňte závorník, nahraďte ho kusom ocele, ktorý sa privarí, alebo odstráňte minimálne 50 % závorníka, zavarte ho a odrežte uzamykacie ozubenia z hlavy záveru.

6.3.

Privarte mechanizmus spúšte k sebe a pokiaľ možno aj k rámu. Ak nemožno privariť k rámu: odstráňte zápalný mechanizmus a prázdne miesto vhodným spôsobom vyplňte (napr. vlepením pasujúceho kusu alebo zaliatím epoxidovou živicou).

6.4.

Privarením alebo iným vhodným spôsobom zabraňujúcim odstránenie zaistite, aby nebolo možné rozobrať zatvárací systém pažby na tele. Pevne zavarte podávací mechanizmus pásom nabíjaných zbraní.

7.

MECHANIZMUS NABÍJANIA

7.1.

Opracujte kužeľ s uhlom vrcholu minimálne 60 stupňov a priemerom základne rovným 1 cm alebo najmenej priemeru čela závorníka.

7.2.

Odstráňte zápalník, zväčšite otvor zápalníka na priemer minimálne 5 mm a zavarte ho.

8.

ZÁSOBNÍK (v príslušných prípadoch)

8.1.

Bodovým privarením zásobníka na telo alebo pažbu (v závislosti od druhu zbrane) zaistite, aby zásobník nebolo možné odstrániť.

8.2.

Ak zásobník chýba, umiestnite bodové zvary v mieste zásobníka alebo pripevnite zámok tak, aby bolo trvale znemožnené nasadenie zásobníka.

8.3.

Cez zásobník, komoru a rám vsaďte kolík z tvrdenej ocele. Pripevnite zvarom.

9.

NABÍJANIE CEZ ÚSTIE

9.1.

Odstráňte alebo zavarte vsuvku (vsuvky), zavarte otvor (otvory).

10.

TLMIČ ZVUKU

10.1.

Ak je tlmič zvuku súčasťou zbrane, zaistite pomocou kolíka z tvrdenej ocele alebo zvaru, aby nebolo možné tlmič oddeliť od hlavne.

10.2.

Odstráňte všetky vnútorné súčasti a upevňovacie body tlmiča tak, aby zostala len rúrka. Do vonkajšej časti zostávajúcej rúrky vyvŕtajte otvory s priemerom 5 cm.

Tvrdosť vložiek

Tvrdosť kolíka/zátky/tyče = 58 – 0; + 6 HRC

Drôt pre zváranie nehrdzavejúcej ocele metódou TIG – ER 316 L


Tabuľka III: Konkrétne postupy pre hlavné časti každého druhu strelnej zbrane

TYP

1

2

3

4

5

6

7

8

POSTUP

Pištole (s výnimkou automatických)

Revolvery

Dlhé jednovýstrelové strelné zbrane (nie zlamovacie

Zlamovacie strelné zbrane (brokové, guľové, kombinované)

Dlhé opakovacie strelné zbrane (brokové, guľové)

Poloautomatické dlhé strelné zbrane (brokové, guľové)

Automatické strelné zbrane: útočné pušky, samopaly, guľomety

Strelné zbrane nabíjané ústím

1.1

 

 

X

 

X

X

X

 

1.2 a 1.3

X

X

X

X

X

X

X

X

1.4

X

 

 

 

 

X

X

 

1.5

 

X

 

 

 

 

 

 

2.1

 

 

X

 

X

X

X

 

2.2

 

 

X

 

X

X

X

 

2.3

 

 

X

 

X

X

X

 

3.1

 

X

 

 

 

 

 

 

3.2

 

X

 

 

 

 

 

 

4.1

X

 

 

 

 

 

X (pre automatické pištole)

 

4.2

X

 

 

 

 

 

X (pre automatické pištole)

 

4.3

X

 

 

 

 

 

X (pre automatické pištole)

 

4.4

X

 

 

 

 

 

X (pre automatické pištole)

 

4.5

X

 

 

 

 

X

X (pre automatické pištole)

 

5.1

X

 

 

 

 

 

X (pre automatické pištole)

 

5.2

X

 

 

 

 

 

X (pre automatické pištole)

 

5.3

X

 

 

 

 

 

X (pre automatické pištole)

 

5.4

X (polymérový rám)

 

 

 

 

 

X (pre automatické pištole)

 

6.1

 

 

 

 

 

X

X

 

6.2

 

 

 

 

 

X

X

 

6.3

 

 

 

 

 

 

X

 

6.4

 

 

 

 

 

 

X

 

7.1

 

 

 

X

 

 

 

 

7.2

 

X

 

X

 

 

 

 

8.1 alebo 8.2

X

 

 

 

X

X

X

 

8.3

 

 

 

 

X (plášť zásobníka)

X (plášť zásobníka)

 

 

9.1

 

X

 

 

 

 

 

X

10.1

X

 

X

 

X

X

X

 

10.2

X

 

X

X

X

X

X

 


(1)  Hlaveň je pripevnená k rámu skrutkami alebo svorkami alebo inak.

(2)  Zváranie je výrobný alebo tvarovací postup, pri ktorom tavením dochádza k spojeniu materiálov, obvykle kovov alebo termoplastov.


PRÍLOHA II

Vzor pre označovanie deaktivovaných strelných zbraní

Image

1)

Deaktivačná značka

2)

Krajina deaktivácie – oficiálny medzinárodný kód

3)

Symbol subjektu, ktorý osvedčil deaktiváciu strelnej zbrane

4)

Rok deaktivácie

Úplná značka sa umiestňuje len na ráme strelnej zbrane, zatiaľ čo deaktivácie známky (1) a krajinou deaktivácie (2) budú umiestnené na všetkých ostatných hlavných komponentov.


PRÍLOHA III

Image