15.12.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 329/10


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2334

zo 14. decembra 2015,

ktorým sa zavádza súkromné skladovanie bravčového mäsa a vopred stanovuje výška pomoci

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 18 ods. 2, článok 20 písm. c), k), l), m) a n) a článok 223 ods. 3 písm. c),

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (2), a najmä na jeho článok 4 ods. 2,

keďže:

(1)

V článku 17 ods. 1 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa stanovuje možnosť poskytnúť pomoc na súkromné skladovanie bravčového mäsa.

(2)

Situácia v sektore ošípaných v Únii sa v rokoch 2014 a 2015 zhoršila. Vzhľadom na osobitosti trhu s bravčovým mäsom, ktorý sa vyznačuje systémom s prirodzene oneskorenou adaptáciou odvetvia chovu ošípaných na znížený trhový dopyt po jatočných ošípaných, sa zvýšila produkcia ošípaných v Únii, pričom sa dobre fungujúci vývoz výrazne znížil v dôsledku straty Ruska ako vývozného trhu. Výsledkom je, že trh v súčasnosti čelí pokračujúcemu cenovému tlaku, ktorý presahuje úroveň bežných cyklických období. Priemerné ceny zaznamenané v Únii boli od polovice augusta 2015 nižšie ako referenčný prah uvedený v článku 7 ods. 1 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, čo má významný negatívny vplyv na marže v sektore ošípaných. Pretrvávajúca zložitá situácia na trhu ohrozuje finančnú stabilitu mnohých poľnohospodárskych podnikov. Zdá sa, že v záujme obnovenia trhovej rovnováhy a zvýšenia cien bude nutné dočasne stiahnuť bravčové mäso z trhu. Preto je vhodné poskytnúť pomoc na súkromné skladovanie bravčového mäsa a vopred stanoviť výšku pomoci.

(3)

Nariadením (ES) č. 826/2008 (3) sa stanovili všeobecné pravidlá vykonávania schém pomoci na súkromné skladovanie.

(4)

Podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 826/2008 sa má pomoc stanovená vopred poskytnúť v súlade s podrobnými pravidlami a podmienkami stanovenými v kapitole III uvedeného nariadenia.

(5)

V záujme uľahčenia vykonávania daného opatrenia by sa mali výrobky z bravčového mäsa zatriediť do kategórií podľa podobnosti na základe výšky nákladov na skladovanie.

(6)

Vzhľadom na potrebu poskytnúť rovnaké príležitosti prevádzkovateľom by od 4. januára 2016 malo byť možné podávať žiadosti o pomoc na súkromné skladovanie kategórií výrobkov z bravčového mäsa oprávnených na pomoc.

(7)

V záujme uľahčenia administratívnych a kontrolných prác súvisiacich s uzatváraním zmlúv by sa mali stanoviť minimálne množstvá výrobkov, ktoré musí obsahovať každá žiadosť.

(8)

Mala by sa stanoviť zábezpeka s cieľom zaistiť, aby si hospodárske subjekty plnili svoje zmluvné záväzky a aby dané opatrenie malo želaný účinok na trh.

(9)

Vývoz výrobkov z bravčového mäsa prispieva k opätovnému nastoleniu rovnováhy na trhu. Článok 28 ods. 3 nariadenia (ES) č. 826/2008 by sa preto mal uplatňovať v prípade skrátenia obdobia skladovania a v prípade, že sú vyskladnené výrobky určené na vývoz. Mali by sa stanoviť denné sadzby, ktoré je potrebné uplatňovať na zníženie sumy pomoci podľa uvedeného článku.

(10)

Na účely prvého pododseku článku 28 ods. 3 nariadenia (ES) č. 826/2008 a z dôvodov konzistentnosti a zrozumiteľnosti pre prevádzkovateľov je potrebné, aby bolo dvojmesačné obdobie uvedené v danom článku vyjadrené v dňoch.

(11)

V článku 35 nariadenia (ES) č. 826/2008 sa uvádza informácia o tom, že členské štáty musia Komisii predkladať oznámenia. Je vhodné stanoviť niektoré osobitné pravidlá týkajúce sa frekvencie daných oznámení, pokiaľ ide o požadované množstvá v rámci tohto nariadenia.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.   V tomto nariadení sa stanovuje pomoc na súkromné skladovanie bravčového mäsa v zmysle článku 17 ods. 1 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

2.   Zoznam kategórií výrobkov oprávnených na pomoc a príslušné sumy sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

3.   Ak sa v tomto nariadení nestanovuje inak, uplatňuje sa nariadenie (ES) č. 826/2008.

Článok 2

Predkladanie žiadostí

1.   Žiadosti o pomoc na súkromné skladovanie kategórií výrobkov z bravčového mäsa oprávnených na pomoc v zmysle článku 1 možno podávať od 4. januára 2016.

2.   Žiadosti sa týkajú obdobia skladovania, ktoré trvá 90, 120 a 150 dní.

3.   Každá žiadosť sa týka len jednej kategórie výrobkov uvedených v prílohe a uvádza sa v nej príslušný číselný znak KN v rámci danej kategórie.

4.   Každá žiadosť sa vzťahuje na minimálne množstvo 10 ton v prípade vykostených výrobkov a 15 ton v prípade iných výrobkov.

Článok 3

Zábezpeky

Výška zábezpeky pripadajúca na tonu výrobku, ktorá sa má zložiť v súlade s článkom 16 ods. 2 písm. i) nariadenia (ES) č. 826/2008, sa rovná 20 % výšky pomoci stanovenej v stĺpcoch 3, 4 a 5 tabuľky, ktorá sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 4

Vyskladnenie výrobku určeného na vývoz

1.   Na účely prvého pododseku článku 28 ods. 3 nariadenia (ES) č. 826/2008 musí uplynúť minimálne obdobie skladovania trvajúce 60 dní.

2.   Na účely tretieho pododseku článku 28 ods. 3 nariadenia (ES) č. 826/2008 musia byť dennými sadzbami sadzby stanovené v stĺpci 6 tabuľky v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 5

Frekvencia oznámení o požadovaných množstvách

Členské štáty Komisii dvakrát týždenne oznámia množstvá, na ktoré sa predložili žiadosti o uzatvorenie zmlúv, a to takto:

a)

každý pondelok do 12.00 (bruselského času) množstvá, na ktoré sa predložili žiadosti vo štvrtok a piatok predchádzajúceho týždňa;

b)

každý štvrtok do 12.00 (bruselského času) množstvá, na ktoré sa predložili žiadosti v pondelok, utorok a stredu toho istého týždňa.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. decembra 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 346, 20.12.2013, s. 12.

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 826/2008 z 20. augusta 2008, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá poskytovania pomoci Spoločenstva na súkromné skladovanie niektorých poľnohospodárskych produktov (Ú. v. EÚ L 223, 21.8.2008, s. 3).


PRÍLOHA

Kategórie výrobkov

Výrobky, na ktoré sa poskytuje pomoc

Výška pomoci na obdobie skladovania (EUR/tona)

Denné sadzby (EUR/tona/deň)

90 dní

120 dní

150 dní

1

2

3

4

5

6

Kategória 1

ex 0203 11 10

Polovičky trupov bez predných nôh, chvostov, obličiek, tenkej bránice a miechy (1)

Celé trupy zvierat do 20 kg

274

291

307

0,54

Kategória 2

ex 0203 12 11

Stehná

304

318

332

0,47

ex 0203 12 19

Pliecka

 

 

 

 

ex 0203 19 11

Predné časti

 

 

 

 

ex 0203 19 13

Chrbty s krkovičkou alebo bez nej, alebo krkovičky samostatne, chrbty s bedrovou časťou stehna alebo bez nej (2)  (3)

 

 

 

 

Kategória 3

ex 0203 19 55

Nohy, pliecka, predné časti, chrbty s krkovičkou alebo bez nej, alebo krkovičky samostatne, chrbty s bedrovou časťou stehna alebo bez nej, vykostené (2)  (3)

335

350

364

0,49

Kategória 4

ex 0203 19 15

Bôčiky, celé alebo rozdelené pravouhlým rezom

250

264

278

0,47

Kategória 5

ex 0203 19 55

Bôčiky, celé alebo rozdelené pravouhlým rezom, bez kože a rebier

269

284

298

0,48

Kategória 6

ex 0203 19 55

Časti zodpovedajúce označeniu „middles“, s kožou alebo tukom alebo bez nich, vykostené (4)

272

288

304

0,53

Kategória 7

ex 0209 10 11

Podkožný prasací tuk s kožou alebo bez nej (5)

168

175

182

0,24


(1)  Pomoc sa môže poskytovať aj na polovičky trupov prezentované ako tzv. wiltshirský rez, t. j. bez hlavy, lícnych častí, laloka, nôh, chvosta, vnútorného tuku, obličiek, pravej sviečkovice, lopatkovej kosti, hrudnej kosti, chrbtovej kosti, panvovej kosti a bránice.

(2)  Chrbty a krkovičky môžu byť s kožou alebo bez nej, ale hrúbka priliehajúcej vrstvy tuku nesmie presahovať 25 mm.

(3)  Dohodnuté množstvo sa môže vzťahovať na akúkoľvek kombináciu uvedených výrobkov.

(4)  Rovnaká prezentácia ako v prípade výrobkov, ktoré patria pod číselný znak KN 0210 19 20.

(5)  Čerstvé tukové tkanivo, ktoré sa ukladá pod kožou svine a prilieha k nej nezávisle od časti svine, z ktorej pochádza; ak sa predkladá s kožou, musí byť hmotnosť tukového tkaniva väčšia ako hmotnosť kože.