12.12.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/67


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2322

z 10. decembra 2015,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 474/2006 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 zo 14. decembra 2005 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, a o informovaní cestujúcich v leteckej doprave o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu, ktorým sa zrušuje článok 9 smernice 2004/36/ES (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 474/2006 (2) sa vytvoril zoznam Spoločenstva týkajúci sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Únie, uvedený v kapitole II nariadenia (ES) č. 2111/2005.

(2)

V súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2111/2005 oznámili niektoré členské štáty a Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (European Aviation Safety Agency, EASA) Komisii informácie, ktoré sú relevantné v súvislosti s aktualizáciou uvedeného zoznamu. Relevantné informácie oznámili aj určité tretie krajiny. Na základe uvedených informácií by sa mal zoznam Spoločenstva aktualizovať.

(3)

Komisia informovala všetkých príslušných leteckých dopravcov buď priamo, alebo prostredníctvom orgánov zodpovedných za regulačný dohľad nad nimi o základných skutočnostiach a úvahách, ktoré budú podkladom rozhodnutia o uložení zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Únie alebo o úprave podmienok zákazu vykonávania leteckej dopravy uloženého leteckému dopravcovi, ktorý je zaradený do zoznamu Spoločenstva.

(4)

Komisia poskytla príslušným leteckým dopravcom príležitosť nahliadnuť do dokumentov, ktoré poskytli členské štáty, predložiť písomné pripomienky a predniesť ústne stanovisko Komisii a výboru zriadenému nariadením Rady (EHS) č. 3922/1991 (3) (Výbor pre leteckú bezpečnosť).

(5)

Komisia poskytla Výboru pre leteckú bezpečnosť aktualizované informácie o prebiehajúcich spoločných konzultáciách podľa nariadenia (ES) č. 2111/2005 a nariadenia (ES) č. 473/2006 (4) s príslušnými orgánmi a leteckými dopravcami Botswany, Filipín, Guinejskej republiky, Indie, Indonézie, Iraku, Iránu, Kazachstanu, Libanonu, Madagaskaru, Mozambiku, Nepálu, Sudánu, Taiwanu, Thajska a Zambie. Komisia takisto informovala Výbor pre leteckú bezpečnosť o situácii v oblasti bezpečnosti letectva v Gruzínsku, Jemene, Líbyi, na Svätom Tomáši a Princovom ostrove a v Tadžikistane a technických konzultáciách s Ruskou federáciou.

(6)

Komisia a Výbor pre leteckú bezpečnosť si vypočuli prezentácie agentúry EASA o výsledkoch analýzy správ o audite, ktorú vykonala Medzinárodná organizácia civilného letectva (International Civil Aviation Organisation, ICAO) v rámci svojho Všeobecného programu hodnotenia dohľadu nad bezpečnosťou (Universal Safety Oversight Audit Programme, USOAP). V tomto kontexte boli členské štáty vyzvané, aby v prípade leteckých dopravcov s licenciou štátov, ktoré organizácia ICAO určila ako štáty vzbudzujúce závažné bezpečnostné obavy (Significant Safety Concerns, SSC), alebo v prípade ktorých EASA skonštatovala, že ich systém dohľadu nad bezpečnosťou má vážne nedostatky, prioritne vykonávali inšpekcie na odbavovacej ploche. Popri konzultáciách uskutočnených Komisiou na základe nariadenia (ES) č. 2111/2005 tak prostredníctvom prioritného vykonávania inšpekcií na odbavovacej ploche bude možné získať ďalšie informácie týkajúce sa úrovne bezpečnosti leteckých dopravcov s licenciou týchto štátov.

(7)

Agentúra EASA takisto informovala Komisiu a Výbor pre leteckú bezpečnosť o výsledkoch analýzy inšpekcií na odbavovacej ploche vykonaných v rámci programu hodnotenia bezpečnosti zahraničných lietadiel (Safety Assessment of Foreign Aircraft, SAFA) v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 965/2012 (5).

(8)

Agentúra EASA navyše informovala Komisiu a Výbor pre leteckú bezpečnosť o projektoch technickej pomoci realizovaných v štátoch, ktoré podliehajú opatreniam alebo monitorovaniu podľa nariadenia (ES) č. 2111/2005. Poskytla informácie o plánoch a žiadostiach o ďalšiu technickú pomoc a spoluprácu v záujme zlepšenia administratívnej a technickej kapacity úradov civilného letectva s cieľom pomôcť riešiť prípadný nesúlad s uplatniteľnými medzinárodnými normami v oblasti civilného letectva. V tomto kontexte boli členské štáty vyzvané, aby na tieto žiadosti odpovedali na bilaterálnom základe v spolupráci s Komisiou a agentúrou EASA. V tejto súvislosti Komisia zdôraznila, aké užitočné je poskytovať medzinárodnej leteckej komunite informácie o technickej pomoci, ktorú Únia a jej členské štáty poskytujú v záujme zlepšenia bezpečnosti letectva na celom svete, a to najmä cez databázu Bezpečnostnej kooperatívnej asistenčnej siete (Safety Collaborative Assistance Network, SCAN) organizácie ICAO.

(9)

Eurocontrol poskytol Komisii a Výboru pre leteckú bezpečnosť aktualizované informácie o stave výstražnej funkcie SAFA a súčasnej štatistike výstražných správ v prípade leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy.

Leteckí dopravcovia Únie

(10)

Agentúra EASA analyzovala informácie získané z inšpekcií na odbavovacej ploche, ktoré sa vykonali na lietadlách leteckých dopravcov Únie, alebo z normalizačných inšpekcií, ktoré vykonala agentúra EASA, ako aj z osobitných inšpekcií a auditov, ktoré vykonali letecké úrady jednotlivých členských štátov. Niektoré členské štáty následne prijali určité opatrenia na presadzovanie a informovali o nich Komisiu a Výbor pre leteckú bezpečnosť. Malta informovala Komisiu a Výbor pre leteckú bezpečnosť o niektorých opatreniach prijatých so zreteľom na niekoľko maltských leteckých dopravcov a Estónsko predložilo správu o situácii leteckého dopravcu AS Avies. Pred zasadnutím Výboru pre leteckú bezpečnosť Grécko poskytlo informácie o niektorých opatreniach prijatých so zreteľom na niekoľkých gréckych leteckých dopravcov.

(11)

Členské štáty potvrdili, že sú pripravené náležite konať, ak by z akýchkoľvek relevantných bezpečnostných informácií vyplynulo, že v dôsledku nedodržania príslušných bezpečnostných noriem leteckými dopravcami Únie hrozia bezprostredné bezpečnostné riziká.

Leteckí dopravcovia z Botswany

(12)

Úrad civilného letectva Botswany (CAAB) listom z 27. augusta 2015 poskytol informácie o pokroku pri riešení závažných bezpečnostných obáv a iných zistení organizácie ICAO. Úrad CAAB preukázal, že dosiahol ďalší pokrok, pokiaľ ide o vykonávanie medzinárodných bezpečnostných noriem. Úrad CAAB spolupracuje s regionálnou kanceláriou organizácie ICAO pri získavaní ďalšej pomoci pri riešení závažných bezpečnostných obáv a iných zistení. Úrad CAAB vyzval organizáciu ICAO, aby uskutočnila koordinovanú validačnú misiu organizácie ICAO (ICVM) do konca roka 2015 s cieľom overiť vyriešenie závažných bezpečnostných obáv.

(13)

Zlepšené vykonávanie medzinárodných bezpečnostných noriem a dostupné bezpečnostné informácie nie sú dôvodom na prijatie rozhodnutia o uložení zákazu alebo obmedzení prevádzky leteckých dopravcov osvedčených v Botswane. Komisia sa však domnieva, že situáciu treba naďalej dôsledne monitorovať.

(14)

Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto dospelo k záveru, že v tejto fáze neexistujú dôvody na zmenu zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Únie, spočívajúcu v zahrnutí leteckých dopravcov z Botswany.

Leteckí dopravcovia z Guinejskej republiky

(15)

V súlade s dohodou z technického stretnutia s Komisiou, ktoré sa konalo v januári 2013 v Bruseli, príslušné orgány Guinejskej republiky (Direction nationale de l'aviation civile, DNAC) pravidelne poskytovali Komisii informácie o prebiehajúcom vykonávaní plánu nápravných opatrení, ktorý organizácia ICAO schválila v decembri 2012, ako aj o všetkých súvisiacich činnostiach.

(16)

V najnovšej správe o pokroku predloženej orgánom DNAC, ktorá bola Komisii doručená 10. augusta 2015, sa uvádzajú najnovšie činnosti a vývoj v súvislosti s vykonávaním plánu nápravných opatrení, ktorý sa v súčasnosti sústreďuje na stav postupu osvedčovania leteckých dopravcov a registráciu lietadiel. Platnosť všetkých predtým existujúcich osvedčení leteckého prevádzkovateľa (AOC) bola pozastavená na konci marca 2013. Kompletný (päťstupňový) postup osvedčovania organizácie ICAO leteckých dopravcov Eagle Air a PROBIZ Guinée bol ukončený a letecký dopravca Eagle Air získal osvedčenie AOC dňa 10. apríla 2015 (AOC č. 1/DNAC/2015) a PROBIZ Guinée dňa 4. augusta 2015 (AOC č. 2/DNAC/2015). Štyria ďalší leteckí dopravcovia, konkrétne Konair, Sahel Aviation Guinée, Fly Nimba Airlines a Ijet Aviation začali postup osvedčovania.

(17)

Registrácia lietadiel pokročila a orgán DNAC informoval, že do registra lietadiel bolo doplnených päť nových lietadiel.

(18)

Postupné vykonávanie plánu nápravných opatrení v súlade s dohodou schválenou organizáciou ICAO v decembri 2012 a dostupné bezpečnostné informácie nie sú v súčasnosti dôvodom na prijatie rozhodnutia o uložení zákazu alebo prevádzkových obmedzení voči leteckým dopravcom s osvedčením získaným v Guinejskej republike. Situáciu je však potrebné naďalej dôsledne monitorovať.

(19)

Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto dospelo k záveru, že v tejto fáze neexistujú dôvody na zmenu zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Únie, spočívajúcu v zahrnutí leteckých dopravcov z Guinejskej republiky.

(20)

Ak by z akýchkoľvek relevantných bezpečnostných informácií vyplynulo, že v dôsledku nedodržania medzinárodných bezpečnostných noriem hrozia bezprostredné bezpečnostné riziká, Komisia môže byť nútená prijať opatrenia v súlade s nariadením (ES) č. 2111/2005.

Leteckí dopravcovia z Indie

(21)

Dňa 20. októbra 2015 sa uskutočnili technické konzultácie medzi Komisiou, agentúrou EASA, členskými štátmi a zástupcami indického generálneho riaditeľstva pre civilné letectvo (indické riaditeľstvo DGCA) a leteckého dopravcu Air India. Indické riaditeľstvo DGCA poskytlo informácie o prebiehajúcich opatreniach v oblasti udržateľnosti, ktoré vykonalo v súvislosti so svojou právomocou v oblasti dohľadu nad bezpečnosťou. Technické konzultácie boli príležitosťou prediskutovať s indickým riaditeľstvom DGCA interakciu indických leteckých dopravcov s programom SAFA.

(22)

Z týchto konzultácií jasne vyplynulo, že hoci indické riaditeľstvo DGCA zaviedlo niektoré opatrenia na overenie udržateľnosti doteraz uskutočnených zlepšení v oblasti bezpečnosti letectva, potrebné sú ďalšie opatrenia v rôznych oblastiach. Na druhej strane indické riaditeľstvo DGCA využíva databázu SAFA s cieľom monitorovať výkon indických leteckých dopravcov v rámci programu SAFA. Vyplýva to najmä zo skutočnosti, že indické riaditeľstvo DGCA informovalo, že sa v júni 2015 stretlo so spoločnosťou Air India s cieľom prediskutovať postupy zavedené v rámci tejto leteckej spoločnosti, ktoré sa týkajú spôsobu, akým riadi svoju činnosť v rámci programu SAFA.

(23)

Letecká spoločnosť Air India poskytla prehľad o systéme riadenia bezpečnosti, zhrnutie štatistických informácií o programe SAFA podľa flotíl, príklady komunikačnej stratégie programu riadenia bezpečnosti a informácie o postupe SAFA, ktorý uplatňuje s cieľom zabezpečiť neustále zlepšovanie.

(24)

V listoch z 29. októbra 2015 v nadväznosti na technické konzultácie Komisia indickému riaditeľstvu DGCA opätovne potvrdila niekoľko skutočností, vrátane tej, že výkonnosť indických leteckých dopravcov v rámci programu SAFA by sa mala monitorovať pozornejšie. Komisia takisto informovala leteckú spoločnosť Air India, že pokrok, pokiaľ ide o riadenie postupu SAFA, sa musí preukázať prostredníctvom výkonnosti v rámci programu SAFA. Indické riaditeľstvo DGCA, ako aj spoločnosť Air India boli oboznámené s povinnosťou agentúry EASA podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 452/2014 (6) (časť TCO) vykonávať hodnotenia bezpečnosti prevádzkovateľov z tretej krajiny a že výkonnosť v rámci programu SAFA je jedným z kľúčových prvkov, ktoré agentúra EASA zohľadňuje pri vykonávaní týchto hodnotení.

(25)

Komisia vzala na vedomie informácie poskytnuté indickým riaditeľstvom DGCA, ako aj spoločnosťou Air India. Dospelo sa v tomto prípade k záveru, že leteckým dopravcom osvedčeným v Indii nie je potrebné uložiť nijaké prevádzkové obmedzenia, ani zákaz, ale že ďalšie technické konzultácie sú stále nevyhnutné, aby sa mohlo naďalej priebežne diskutovať o bezpečnostných otázkach.

(26)

Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto dospelo k záveru, že v tejto fáze neexistujú dôvody na zmenu zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Únie, spočívajúcu v zahrnutí leteckých dopravcov z Indie.

(27)

Komisia má v úmysle pokračovať v oficiálnych konzultáciách s indickým riaditeľstvom DGCA podľa ustanovení uvedených v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 473/2006.

(28)

Členské štáty budú naďalej overovať, či sa skutočne dodržiavajú príslušné bezpečnostné normy, a to prioritným vykonávaním inšpekcií na odbavovacej ploche, ktoré sa majú zrealizovať v prípade indických leteckých dopravcov podľa nariadenia (EÚ) č. 965/2012.

Leteckí dopravcovia z Indonézie

(29)

Pokračujú konzultácie s príslušnými orgánmi Indonézie, indonézskym generálnym riaditeľstvom pre civilné letectvo (indonézske riaditeľstvo DGCA), s cieľom monitorovať pokrok indonézskeho riaditeľstva DGCA pri zabezpečovaní toho, aby dohľad nad bezpečnosťou nad všetkými leteckými dopravcami, ktorí získali osvedčenie v Indonézii, bol v súlade s medzinárodnými bezpečnostnými normami. Po audite organizácie ICAO v máji 2014 indonézske riaditeľstvo DGCA ukončilo plán nápravných opatrení a v súčasnosti završuje nápravné opatrenia, ktoré sú v ňom uvedené. Na žiadosť indonézskeho riaditeľstva DGCA sa 29. októbra konalo technické stretnutie medzi Komisiou, agentúrou EASA, niektorými členskými štátmi a indonézskym riaditeľstvom DGCA, ako aj leteckými dopravcami Citilink, Lion Air a Batik Air. Z tohto stretnutia jasne vyplynulo, že potrebné nápravné opatrenia na odstránenie zistení z predchádzajúcich auditov sa pripravujú, avšak nachádzajú sa v rôznych štádiách zavádzania. Hlavným zisteným nedostatkom je uskutočňovanie inšpekcií u leteckých dopravcov a lietadiel. Postupy na uskutočňovanie tejto činnosti síce existujú, ale nie vždy sa dodržiavajú v praxi. Počet zistení z inšpekcií zostáva nízky a poskytovanie informácií o zisteniach spoločnostiam, ktoré podliehajú inšpekcii, nie vždy zodpovedá príslušným postupom. Chýbajú primerané postupy pre opatrenia nadväzujúce na zistenia, skutočné zavádzanie týchto opatrení zostáva nedostatočné, nedodržiavajú sa termíny a presadzovanie je nedostatočné. Indonézske riaditeľstvo DGCA je zodpovedné za približne 59 osvedčení AOC a počet týchto leteckých dopravcov veľmi rýchlo rastie. Je nevyhnutné, aby indonézske riaditeľstvo DGCA držalo krok s týmto vývojom.

(30)

Letecký dopravca Citilink poskytol prehľad o vývoji spoločnosti a riadení bezpečnosti v rámci nej. Spoločnosť naďalej rastie približne o osem nových lietadiel za rok, zatiaľ čo systémy a postupy sa postupne stabilizujú. Analýza letových údajov sa zlepšila a spoločnosť si je vedomá prevádzkových rizík. Hoci bol vytvorený systém riadenia bezpečnosti, tento sa musí ďalej vyvíjať, a to aj s ohľadom na nízku mieru oznamovania incidentov a udalostí.

(31)

Spoločnosti Lion Air a Batik Air predložili informácie spoločne, keďže obe spoločnosti sú členmi skupiny Lion Air Group. Rast týchto dvoch leteckých spoločností je aj naďalej značný. Každá z nich plánuje nadobudnúť približne 10 nových lietadiel v roku 2016 a porovnateľný počet lietadiel v nasledujúcich rokoch. Hlavné výzvy pre týchto leteckých dopravcov sú nábor a výcvik dostatočného počtu zamestnancov vo všetkých oblastiach. Obaja leteckí dopravcovia predložili plány výcviku letovej posádky a náboru a odbornej prípravy ostatných zamestnancov. Minimálne kvalifikačné požiadavky na novoprijatých pilotov a požiadavky na povýšenie do hodnosti kapitána v spoločnosti Lion Air sú, vzhľadom na často náročné prevádzkové prostredie, pomerne nízke. V dôsledku toho a z dôvodu rýchleho rastu leteckého dopravcu má spoločnosť Lion Air veľký počet pomerne neskúsených pilotov. Toto by mohlo súvisieť s vysokým počtom nestabilizovaných priblížení a vysokým rizikom incidentov pri pristátí (tvrdé pristátia, odbočenia zo vzletovej a pristávacej dráhy). Príkladom je odbočenie z dráhy leteckého dopravcu Batik Air, ku ktorému došlo 6. novembra 2015. Pokiaľ ide o tento konkrétny incident, indonézske riaditeľstvo DGCA a letecký dopravca Batik Air prijali okamžité kroky na jeho primerané vyšetrenie a prijatie nápravných opatrení. Systém monitorovania letových údajov sa zlepšil a prináša zmysluplné výsledky a zlepšenia v oblasti bezpečnosti. Systém riadenia bezpečnosti sa zdá byť dobre vyvinutý a ohlasovanie incidentov a udalostí sa v poslednom období začalo zlepšovať, hoci ďalší pokrok je potrebné dosiahnuť pri jeho skutočnej implementácii a identifikácii hrozieb. Zo stretnutia vyplynulo, že hrozbami pre spoločnosti Lion Air a Batik Air sú rýchly rast a relatívna neskúsenosť letových posádok.

(32)

Indonézske riaditeľstvo DGCA bolo pozvané 25. novembra 2015 na vypočutie pred Výborom pre leteckú bezpečnosť. Indonézske riaditeľstvo DGCA znovu potvrdilo body, ktoré uviedlo na technickom stretnutí 29. októbra 2015. Tieto zahŕňali program nepretržitého dohľadu a systém riadenia zistení. Poskytli sa výsledky činností dohľadu nad štyrmi indonézskymi leteckými dopravcami, ktorí sú v súčasnosti vyňatí zo všeobecného zákazu pre indonézskych leteckých dopravcov, ako aj nad tromi leteckými dopravcami prítomnými na vypočutí. Indonézske riaditeľstvo DGCA takisto informovalo o vývoji systému riadenia bezpečnostných rizík. Indonézske riaditeľstvo DGCA pozvalo Komisiu, aby uskutočnila overenie na mieste. Takáto misia bude príležitosťou zhodnotiť pokrok a určiť úroveň skutočného vykonávania medzinárodných bezpečnostných noriem v rámci riaditeľstva a leteckých dopravcov.

(33)

V prezentáciách, ktoré vo veľkej miere zodpovedali prezentáciám počas technického stretnutia 29. októbra, informovali leteckí dopravcovia Citilink, Lion Air a Batik Air o vývoji a implementácii riadenia bezpečnosti.

(34)

V liste z 22. októbra 2015 indonézske riaditeľstvo DGCA informovalo Komisiu, že od poslednej aktualizácie získali osvedčenie dvaja noví leteckí dopravcovia. Konkrétne šlo o osvedčenie AOC č. 135-054 vydané spoločnosti Alda Trans Papua a AOC č. 135-059 vydané spoločnosti Weststar Aviation Indonesia. Indonézske riaditeľstvo DGCA však neposkytlo dôkaz o tom, že nad uvedenými leteckými dopravcami je zaistený dohľad nad bezpečnosťou v súlade s medzinárodnými bezpečnostnými normami. V rovnakom liste indonézske riaditeľstvo DGCA oznámilo Komisii, že osvedčenia leteckého dopravcu udelené leteckým dopravcom Pacific Royale Airways (AOC č. 121-045), Air Maleo (AOC č. 121-041, len vnútroštátna nákladná doprava), Manunggal Air Service (AOC č. 121-020), Nusantara Buana Air (AOC č. 135-041), Survai Udara Penas (Persero, AOC č. 135-006) a Asconusa Air Transport (AOC č. 135-022) boli zrušené.

(35)

Hoci od auditu organizácie ICAO v máji 2014, a dokonca od technického stretnutia v októbri, možno zaznamenať pokrok, overovanie zlepšenia je predpokladom na získanie potrebnej dôvery v oblasti bezpečnosti, ktorá by bola dôvodom na zváženie ďalšieho zmiernenia zákazu vykonávania leteckej dopravy pre indonézskych leteckých dopravcov. EÚ preto plánuje v roku 2016 hodnotiacu návštevu na mieste s cieľom zhromaždiť potrebné informácie. V súčasnosti však neexistuje dostatok dôkazov na podporu rozhodnutia o ďalších úľavách zákazu vykonávania leteckej dopravy pre leteckých dopravcov z Indonézie, a to aj pokiaľ ide o spoločnosti Citilink, Lion Air a Batik Air.

(36)

Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto dospelo k záveru, že zoznam Spoločenstva týkajúci sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Únie, by sa mal zmeniť tak, aby sa spoločnosti Alda Trans Papua a Weststar Aviation zahrnuli do prílohy A k nariadeniu (ES) č. 474/2006. Spoločnosti Pacific Royale Airways, Manunggal Air Service, Nusantara Buana Air, Survai Udara Penas a Asconusa Air Transport by sa mali odstrániť z prílohy A k nariadeniu (ES) č. 474/2006.

Leteckí dopravcovia z Iránu

(37)

Letecký dopravca Iran Air osvedčený organizáciou civilného letectva Iránskej islamskej republiky (CAOIRI) bol 30. marca 2010 zaradený do prílohy B k nariadeniu (ES) č. 474/2006. Po hodnotiacej návšteve na mieste boli 5. júla 2010 podrobnejšie sformulované prevádzkové obmedzenia flotily spoločnosti Iran Air.

(38)

Spoločnosť Iran Air sa obrátila na Komisiu s informáciami o svojej súčasnej flotile spolu s príslušnou dokumentáciou. Žiadala, aby sa z prevádzkových obmedzení vylúčili všetky lietadlá typu A 320, v dôsledku čoho by spoločnosť Iran Air mohla prevádzkovať aj svoje novšie lietadlo typu A 320 v rámci Únie. Podľa informácií poskytnutých spoločnosťou Iran Air priemerný vek flotily lietadiel typu A 320 spoločnosti Iran Air je nižší ako priemerný vek lietadiel, ktoré majú povolenie na prevádzku v rámci Únie. Spoločnosť Iran Air okrem toho tvrdí, že lietadlá možno prevádzkovať spoľahlivo. Keďže však nebolo možné overiť poskytnuté dôkazy, na základe súčasných informácií, ktoré má Komisia k dispozícii, nie je možné pridať nové lietadlá do zoznamu lietadiel, ktorými spoločnosť Iran Air môže prevádzkovať lety do Únie.

(39)

Podľa osvedčenia AOC spoločnosti Iran Air sa počet lietadiel typov, ktoré majú povolenie na prevádzku v rámci Únie, znížil. Zoznam vyňatých lietadiel uvedený v prílohe B k nariadeniu (ES) č. 474/2006 by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(40)

Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto dospelo k záveru, že zoznam Spoločenstva týkajúci sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Únie, by sa mal zmeniť tak, aby zodpovedal súčasnej flotile lietadiel spoločnosti Iran Air v prílohe B k nariadeniu (ES) č. 474/2006.

Leteckí dopravcovia z Iraku

(41)

Agentúra EASA napísala irackému úradu civilného letectva (ICAA) pri štyroch samostatných príležitostiach od 13. júna 2014 do 16. marca 2015 o bezpečnostných obavách týkajúcich sa výkonu spoločnosti Iraqi Airways v rámci programu SAFA. V súvislosti s týmito obavami údaje programu SAFA poskytujú dôkazy o nedostatočnej analýze hlavných príčin zo strany spoločnosti Iraqi Airways.

(42)

Spoločnosť Iraqi Airways predložila 20. augusta 2014 agentúre EASA žiadosť o oprávnenie prevádzkovateľa z tretej krajiny (TCO). Agentúra EASA posúdila žiadosť o oprávnenie TCO predloženú spoločnosťou Iraqi Airways v súlade s požiadavkami uvedenými v časti TCO.

(43)

Agentúra EASA počas hodnotenia bezpečnosti spoločnosti Iraqi Airways na účely vydania oprávnenia TCO vyjadrila zásadné obavy v súvislosti s nedostatočnou schopnosťou spoločnosti Iraqi Airways reagovať na vznesené bezpečnostné obavy a včas predložiť príslušnú bezpečnostnú dokumentáciu. Agentúra EASA preto dospela k záveru, že ďalšie hodnotenie by neviedlo k vydaniu oprávnenia v prospech spoločnosti Iraqi Airways, a preto táto nespĺňa príslušné požiadavky podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 452/2014. Dňa 16. júla 2015 teda agentúra EASA zamietla žiadosť spoločnosti Iraqi Airways o oprávnenie TCO z uvedených bezpečnostných dôvodov.

(44)

Dňa 28. septembra 2015 Komisia napísala úradu ICAA. Listom sa začali oficiálne konzultácie s orgánmi, ktoré sú zodpovedné za regulačný dohľad nad leteckými dopravcami, ktorí získali osvedčenie v Iraku, v súlade s ustanoveniami článku 3 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 473/2006. V tomto liste Komisia uviedla, že podklad pre začatie týchto oficiálnych konzultácií sa týka výkonu v oblasti bezpečnosti spoločnosti Iraqi Airways v rámci programu SAFA, ako aj negatívneho rozhodnutia agentúry EASA v súvislosti so žiadosťou spoločnosti Iraqi Airways o oprávnenie TCO.

(45)

Dňa 27. októbra 2015 napísala Komisia úradu ICAA a spoločnosti Iraqi Airways, aby obe strany informovala, že záležitosť týkajúca sa spoločnosti Iraqi Airways bola zaradená do programu zasadnutia Výboru pre leteckú bezpečnosť v dňoch 24. až 26. novembra 2015 a že úradu ICAA, ako aj spoločnosti Iraqi Airways sa poskytne príležitosť na vypočutie pred Výborom pre leteckú bezpečnosť v súlade s nariadením (ES) č. 2111/2005.

(46)

Dňa 3. novembra 2015 sa uskutočnil videokonferenčný hovor medzi Komisiou, agentúrou EASA, členskými štátmi a zástupcami úradu ICAA a spoločnosti Iraqi Airways. Počas tohto videokonferenčného hovoru úrad ICAA predstavil prehľad svojich funkcií vrátane základných zásad výkonu dohľadu nad bezpečnosťou. Úrad ICAA poskytol ďalej prehľad o dohľade, ktorý uplatňuje nad spoločnosťou Iraqi Airways, a aké nadväzujúce opatrenia prijíma v súvislosti s informáciami týkajúcimi sa programu SAFA. Informácie poskytnuté spoločnosťou Iraqi Airways počas uvedeného hovoru zahŕňali okrem iných prvkov len veľmi všeobecný prehľad o údajoch týkajúcich sa systému riadenia bezpečnosti a kvality a iných bezpečnostných postupov.

(47)

Úrad ICAA a spoločnosť Iraqi Airways boli vypočuté 25. novembra 2015 Výborom pre leteckú bezpečnosť. Okrem iných skutočností úrad ICAA uviedol, že je zodpovedný za dohľad nad siedmymi držiteľmi osvedčenia AOC vrátane spoločnosti Iraqi Airways. Úrad ICAA takisto poskytol zhrnutie plánovaných opatrení s cieľom posilniť vlastné kapacity. Agentúra EASA poskytla informácie o obavách týkajúcich sa bezpečnosti, z ktorých vychádzalo jej zamietavé rozhodnutie o oprávnení TCO.

(48)

Spoločnosť Iraqi Airways informovala o rôznych skutočnostiach vrátane údajov týkajúcich sa jej analýzy v rámci programu SAFA a nadväzujúcich opatrení. Prezentácia neposkytla dostatok dôkazov o podrobnom fungovaní systému riadenia bezpečnosti a kvality spoločnosti Iraqi Airways. Povaha informácií poskytnutých spoločnosťou Iraqi Airways nebola postačujúca na to, aby v plnej miere riešila obavy v oblasti bezpečnosti, z ktorých vychádzalo zamietavé rozhodnutie agentúry EASA o žiadosti spoločnosti Iraqi Airways o oprávnenie TCO.

(49)

Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto dospelo k záveru, že zoznam Spoločenstva týkajúci sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Únie, by sa mal zmeniť tak, aby bol letecký dopravca Iraqi Airways zahrnutý do prílohy A k nariadeniu (ES) č. 474/2006.

(50)

Keďže toto zaradenie je priamym dôsledkom zamietavého rozhodnutia agentúry EASA o žiadosti o oprávnenie TCO, Komisia má v úmysle toto zaradenie prehodnotiť po tom, čo agentúra EASA informuje Komisiu, že sa domnieva, že boli splnené podmienky na to, aby agentúra EASA pozitívne rozhodla podľa časti TCO v súvislosti so spoločnosťou Iraqi Airways.

Leteckí dopravcovia z Kazachstanu

(51)

Od júla 2009 všetci leteckí dopravcovia okrem jedného, ktorí získali osvedčenie v Kazachstane, podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v celom rozsahu, a to najmä z dôvodu, že orgán zodpovedný za dohľad nad bezpečnosťou nad leteckými dopravcami, ktorí získali osvedčenie v Kazachstane (kazašský výbor pre civilné letectvo, CAC), nie je schopný vykonávať a presadzovať príslušné medzinárodné bezpečnostné normy. Čiastočná výnimka sa poskytla leteckému dopravcovi Air Astana. Spoločnosť Air Astana bola zaradená do prílohy B k nariadeniu (ES) č. 474/2006 a povolilo sa jej prevádzkovať lety do Únie s časťou jej flotily a s obmedzením na rozsah jej prevádzky v danom čase.

(52)

V roku 2014 po zlepšených záznamoch v rámci programu SAFA získala spoločnosť Air Astana povolenie na zvýšenie rozsahu prevádzky letov do Únie, ale len s typom lietadiel, pre ktoré získala povolenie lietať do Únie od roku 2009.

(53)

Spoločnosť Air Astana opätovne získala osvedčenie zo strany výboru CAC v apríli 2015 a v rámci auditu prevádzkovej bezpečnosti (IOSA) Medzinárodného združenia leteckých prepravcov (IATA) v máji 2015. Letecký dopravca pravidelne poskytuje Komisii aktuálne informácie o svojej letovej prevádzke a výcvikových a údržbových činnostiach. Audit spoločnosti Air Astana vykonaný agentúrou EASA v októbri 2015 v rámci časti TCO neodhalil žiadne dôkazy o nedodržiavaní medzinárodných noriem. Podľa jeho záverov má spoločnosť Air Astana dostatočný počet zamestnancov a je účinne riadená kompetentným medzinárodným riadiacim tímom spolu s miestnymi zamestnancami. Organizácia si vypracovala silnú a vierohodnú kultúru v oblasti bezpečnosti. Audítorský tím agentúry EASA preto odporučil, aby sa spoločnosti Air Astana udelilo oprávnenie TCO bez zistenia.

(54)

Na účely poskytnutia aktuálnych informácií o činnostiach dohľadu nad bezpečnosťou v Kazachstane bol výbor CAC pozvaný na vypočutie na zasadnutí Výboru pre leteckú bezpečnosť 24. novembra 2015. Výbor uviedol, že prebieha vykonávanie niekoľkých opatrení na riešenie nedostatkov, ktoré zistila organizácia ICAO počas ICVM v roku 2014 vrátane závažných bezpečnostných obáv v oblasti letovej prevádzky. Tieto opatrenia zahŕňajú vytvorenie programu odbornej prípravy pre inšpektorov v oblasti bezpečnosti letectva a zlepšenie postupov udeľovania osvedčení leteckým prevádzkovateľom a vydávania osobitných povolení. V súvislosti so závažnými bezpečnostnými obavami výbor CAC uviedol, že riešenie sa očakáva najskôr koncom roka 2015. Okrem toho v novembri 2015 príslušné orgány Kazachstanu podpísali memorandum o porozumení s poskytovateľom konzultačných služieb s cieľom zvýšiť úroveň účinného vykonávania príslušných bezpečnostných noriem v Kazachstane. Výbor CAC takisto uviedol, že v roku 2015 celkovo 12 prevádzkovateľov, nad ktorými má dohľad, opätovne získalo osvedčenie a 5 osvedčení AOC bolo zrušených. Hoci ide o pozitívny vývoj, stále existuje významná neistota vo vzťahu k úrovni súladu postupov osvedčovania leteckých prevádzkovateľov a udeľovania povolení, ako aj účinnosti regulačných opatrení vykonávaných s cieľom reagovať na závažné bezpečnostné obavy.

(55)

Spoločnosť Air Astana bola takisto pozvaná na vypočutie na zasadnutí Výboru pre leteckú bezpečnosť 24. novembra 2015. Spoločnosť Air Astana poskytla dôkazy, že vytvorila stabilný a účinný postup riadenia bezpečnosti s cieľom riešiť bezpečnostné riziká, vykonávať analýzu hlavných príčin a podporovať kultúru bezpečnosti v rámci svojej organizácie. Letecký dopravca preukázal schopnosť zvládnuť zmeny v rozsahu a objeme svojich činností bezpečným a účinným spôsobom. Okrem toho spoločnosť Air Astana zabezpečila, že dohľad nad jej flotilou sa vykonáva v súlade s príslušnými medzinárodnými bezpečnostnými normami.

(56)

Letecký dopravca SCAT JSC, ktorý získal osvedčenie v Kazachstane, požiadal o vypočutie pred Výborom pre leteckú bezpečnosť, ktoré sa uskutočnilo 24. novembra 2015. Letecký dopravca úspešne ukončil postup osvedčovania IOSA. Podľa informácií poskytnutých spoločnosťou SCAT JSC niektoré jej lietadlá typu Boeing B-737 a B-757 sú registrované v Litve. Hoci Komisia berie na vedomie pokrok, ktorý dosiahla spoločnosť SCAT JSC, tento letecký dopravca nepredložil dôkaz o tom, že jeho letová prevádzka, ako aj trvalá letová spôsobilosť a údržba lietadiel sa realizujú v súlade s príslušnými bezpečnostnými normami.

(57)

Na základe informácií, ktoré má Komisia k dispozícii, vrátane informácií poskytnutých počas vypočutia 24. novembra 2015 sa dospelo k záveru, že projekt regulačnej reformy v oblasti civilného letectva v Kazachstane pomaly napreduje. Pred tým, ako by sa mohlo zvážiť podstatné zmiernenie obmedzení tak, ako sa v súčasnosti uplatňujú na leteckých dopravcov (okrem Air Astana), nad ktorými má dohľad výbor CAC, by sa ako dôkaz výraznejšieho pokroku mali vyriešiť pretrvávajúce závažné bezpečnostné obavy v oblasti letovej prevádzky.

(58)

Na základe informácií, ktoré má Komisia k dispozícii, pozitívnych výsledkov auditu TCO spoločnosti Air Astana, ako aj jej vysvetlení poskytnutých počas vypočutia pred Výborom pre leteckú bezpečnosť sa usudzuje, že podmienky pre zachovanie čiastočného zákazu voči spoločnosti Air Astana už nepretrvávajú.

(59)

So zreteľom na spoločnosť SCAT JSC Komisia zamýšľa skúmať tento prípad ďalej s cieľom zabezpečiť, aby akékoľvek budúce možné zmiernenie zákazu vykonávania leteckej dopravy voči spoločnosti SCAT JSC nepredstavovalo bezpečnostné riziko pre letovú prevádzku do Únie.

(60)

Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto dospelo k záveru, že zoznam Spoločenstva týkajúci sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Únie, by sa mal zmeniť tak, aby sa spoločnosť Air Astana vyradila z prílohy B k nariadeniu (ES) č. 474/2006.

(61)

Členské štáty budú naďalej overovať, či sa skutočne dodržiavajú príslušné bezpečnostné normy, a to prioritným vykonávaním inšpekcií na odbavovacej ploche, ktoré sa majú zrealizovať v prípade lietadiel spoločnosti Air Astana podľa nariadenia (EÚ) č. 965/2012.

Leteckí dopravcovia z Libanonu

(62)

Konzultácie s príslušnými orgánmi Libanonu, libanonským úradom civilného letectva (libanonským úradom CAA) pokračujú s cieľom potvrdiť, že Libanon vykonáva plán nápravných opatrení, ktorý bol vypracovaný v reakcii na zistenia a závažné bezpečnostné obavy stanovené na základe ICVM z decembra 2012.

(63)

Dňa 4. novembra 2015 sa zástupcovia libanonského úradu CAA a leteckých dopravcov Middle East Airlines a Wings of Lebanon zúčastnili na technickom stretnutí v Bruseli s Komisiou a agentúrou EASA, aby poskytli aktualizované informácie o pokroku, ktorý dosiahol libanonský úrad CAA, najmä v súvislosti s riešením závažných bezpečnostných obáv, zriadením výboru úradu civilného letectva a oddelením funkcií dohľadu nad bezpečnosťou od funkcií poskytovania služieb, ktoré v oboch prípadoch v súčasnosti patria do pôsobnosti libanonského úradu CAA.

(64)

Libanonský úrad CAA poskytol organizácii ICAO ďalšie informácie v súvislosti so závažnými bezpečnostnými obavami a predložil ich počas technického stretnutia. Libanonský úrad CAA nedávno vyzval organizáciu ICAO, aby overila nápravné opatrenia, no k tomuto overenie ešte nedošlo. Bolo spomenuté, že jeho riaditeľstvo pre bezpečnosť letov – riaditeľstvo zodpovedné za osvedčovanie a dohľad nad leteckými dopravcami – zastáva nezávislejšie postavenie v rámci libanonského úradu CAA, hoci toto tvrdenie nebolo jasne podložené dôkazmi počas technického stretnutia.

(65)

Letecký dopravca Middle East Airlines predstavil svoju prevádzku a riadenie bezpečnosti a zdalo sa, že má kontrolu nad postupmi v kľúčových oblastiach bezpečnosti letovej prevádzky, výcviku posádky, riadenia letovej spôsobilosti a riadenia kvality a bezpečnosti. Agentúra EASA poskytla informácie, že nedávne stretnutie so spoločnosťou Middle East Airlines v súvislosti s jej žiadosťou o oprávnenie TCO prinieslo pozitívne výsledky. Letecký dopravca pravidelne organizuje audity vykonávané tretími stranami s cieľom zmierniť nedostatok dohľadu nad bezpečnosťou zo strany jeho orgánu a ďalej zlepšiť vykonávanie medzinárodných bezpečnostných noriem.

(66)

Letecký dopravca Wings of Lebanon predstavil svoju prevádzku s jedným lietadlom a zavedené bezpečnostné postupy. Nedávno došlo k výmene hlavných vedúcich zamestnancov tohto leteckého dopravcu, čo viedlo k zlepšeniu jeho prevádzkových postupov a poskytlo dobrý začiatok pre vývoj systému riadenia bezpečnosti.

(67)

Zlepšenia systému dohľadu nad bezpečnosťou, ktoré sú samy o sebe kľúčové, spolu so zmierňujúcimi opatreniami prijatými spoločnosťou Middle East Airlines a dostupnými bezpečnostnými informáciami neodôvodňujú v tejto fáze prijatie rozhodnutia o uložení zákazu alebo obmedzení prevádzky leteckých dopravcov, ktorí získali osvedčenie v Libanone. Avšak na zabezpečenie dôsledného monitorovania situácie budú pokračovať konzultácie s libanonskými orgánmi v súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 473/2006.

(68)

Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa dospelo k záveru, že v tejto fáze neexistujú dôvody na zmenu zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Únie, spočívajúcu v zahrnutí leteckých dopravcov z Libanonu.

(69)

Ak by z akýchkoľvek relevantných bezpečnostných informácií vyplynulo, že v dôsledku nedodržania medzinárodných bezpečnostných noriem hrozia bezprostredné bezpečnostné riziká, Komisia môže byť povinná prijať ďalšie opatrenia v súlade s nariadením (ES) č. 2111/2005.

Leteckí dopravcovia z Madagaskaru

(70)

Komisia pokračovala v konzultáciách s úradom civilného letectva Madagaskaru, Aviation Civile de Madagascar (ACM). Na žiadosť orgánu ACM sa uskutočnilo stretnutie v Bruseli 2. októbra 2015 medzi Komisiou, agentúrou EASA a členským štátom na jednej strane a orgánom ACM a leteckým dopravcom Air Madagascar na strane druhej.

(71)

Počas tohto stretnutia orgán ACM a spoločnosť Air Madagascar poskytli informácie o pokroku, ktorý dosiahli s ohľadom na ich príslušné plány nápravných a preventívnych opatrení, ktoré vykonali s cieľom riešiť bezpečnostné nedostatky uvedené v odôvodneniach 66 až 74 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 390/2011. Orgán ACM, ako aj spoločnosť Air Madagascar sa domnievajú, že tieto bezpečnostné nedostatky boli primeraným spôsobom riešené; orgán ACM požiadal o prehodnotenie prevádzkových obmedzení uložených spoločnosti Air Madagascar.

(72)

Pokrok, o ktorom informoval orgán ACM v rámci nápravy nedostatkov zistených organizáciou ICAO, ako aj informácie predložené orgánom ACM a leteckým dopravcom Air Madagascar o ich príslušných plánoch nápravných a preventívnych opatrení vzala Komisia na vedomie. Hoci sa uznáva pokrok, ktorý dosiahol orgán ACM a letecký dopravca Air Madagascar, a dokonca sa berie na vedomie očakávaný ďalší pokrok, podmienky pre uvoľnenie súčasného čiastočného zákazu voči spoločnosti Air Madagascar neboli splnené. Overenie skutočného uplatňovania medzinárodných bezpečnostných noriem je naďalej potrebné. Orgán ACM musí konsolidovať svoje skúsenosti so zreteľom na nové postupy, ktoré zaviedol. V tejto súvislosti Únia zvažuje hodnotiacu návštevu na mieste na Madagaskare v prvom štvrťroku 2016. Okrem toho v súčasnosti neexistujú dostatočné podporné dôkazy, ktoré by odôvodnili zmiernenie prevádzkových obmedzení voči leteckým dopravcom z Madagaskaru.

(73)

Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto dospelo k záveru, že v tejto fáze neexistujú dôvody na zmenu zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v Únii, pokiaľ ide o leteckých dopravcov z Madagaskaru.

Leteckí dopravcovia z Mozambiku

(74)

Na základe hodnotiacej misie Únie, ktorá sa uskutočnila v apríli 2015, Komisia dospela k záveru, že hoci príslušné orgány civilného letectva v Mozambiku, Instituto de Aviação Civil de Moçambique (IACM), preukázali výrazný pokrok pri vykonávaní medzinárodných bezpečnostných noriem, naďalej pretrvávajú významné nedostatky v systéme dohľadu nad bezpečnosťou v Mozambiku. Rozhodlo sa preto, že Komisia s podporou agentúry EASA poskytne orgánu IACM technickú pomoc s cieľom pomôcť pri riešení zostávajúcich nedostatkov a ukončiť postup budovania vnútorných kapacít potrebný na dosiahnutie požadovanej udržateľnosti.

(75)

Dlhodobý projekt technickej pomoci sa začal 12. októbra 2015 a bude trvať do začiatku júna 2016. Prvá fáza projektu priniesla určité prvé výsledky. Dôkladné preskúmanie právneho rámca a príslušných predpisov v oblasti letectva viedlo k určeniu opráv a vylepšení, ktoré sa prijmú neskôr. Zvažuje sa prispôsobenie zásad a štruktúry viacerých aktov práva Únie o civilnom letectve špecifikám mozambického systému letectva. Vynakladá sa cielené úsilie na systematické riešenie všetkých neuzavretých zistení protokolu ICAO USOAP s cieľom výrazne zlepšiť pomer účinného vykonávania. Kontakty sa nadviazali so všetkými existujúcimi leteckými dopravcami a preskúmal sa stav ich osvedčovania. Zvažuje sa niekoľko protokolov o spolupráci s cieľom posilniť niektoré z najzraniteľnejších oblastí orgánu IACM. Začala sa identifikácia všetkých vnútorných postupov a procesov orgánu IACM, ktoré si vyžadujú zásadnú zmenu.

(76)

Krátkodobý projekt technickej pomoci sa začal 14. septembra 2015 a skončil 13. novembra 2015. V rámci neho sa poskytla odborná príprava na pracovisku a usmernenia pre osvedčovanie letísk a dohľad nad nimi s osobitným zameraním najmä na nové medzinárodné letisko Nacala a existujúce medzinárodné letisko Beira.

(77)

Schopnosť orgánu IACM dohliadať nad činnosťami civilného letectva v Mozambiku však v tejto fáze podľa medzinárodných bezpečnostných noriem ešte nie je na dostatočnej úrovni. Preto neexistujú dostatočné dôkazy, ktoré by boli dôvodom na prijatie rozhodnutia o uvoľnení zákazu vykonávania leteckej dopravy uvaleného na všetkých leteckých dopravcov osvedčených v Mozambiku.

(78)

Podľa zoznamu poskytnutého orgánom IACM 5. novembra 2015 získali osvedčenie v Mozambiku traja noví leteckí dopravcovia, konkrétne Ambassador Lda (AOC č. MOZ-21), Everett Aviation Lda (AOC č. MOZ-18) a Inaer Aviation Mozambique Lda (AOC č. MOZ-19). Orgán IACM však nebol schopný poskytnúť dôkaz o tom, že dohľad nad bezpečnosťou nad uvedenými leteckými dopravcami je zabezpečený v súlade s medzinárodnými bezpečnostnými normami. Prostredníctvom rovnakého zoznamu informoval orgán IACM Komisiu, že osvedčenia AOC leteckých dopravcov Aero-Serviços Sarl (AOC č. MOZ-08), Emílio Air Charter Lda (AOC č. MOZ-05) a Unique Air Charter Lda (AOC č. MOZ-13), ktoré boli predtým pozastavené počas postupu opätovného osvedčovania, boli zrušené v dôsledku neukončenia postupu.

(79)

Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto dospelo k záveru, že zoznam Spoločenstva týkajúci sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Únie, by sa mal zmeniť tak, aby sa leteckí dopravcovia Ambassador Lda, Everett Aviation Lda a Inaer Aviation Mozambique Lda. zahrnuli do prílohy A k nariadeniu (ES) č. 474/2006 a aby sa z prílohy A k nariadeniu (ES) č. 474/2006 odstránili leteckí dopravcovia Aero-Serviços Sarl, Emílio Air Charter Lda a Unique Air Charter Lda.

Leteckí dopravcovia z Nepálu

(80)

Komisia pokračovala v konzultáciách s nepálskym úradom civilného letectva (CAAN), aby zistila jeho schopnosť v dostatočnej miere vykonávať a presadzovať príslušné medzinárodné bezpečnostné normy.

(81)

Komisia a agentúra EASA navštívili úrad CAAN od 5. do 9. októbra 2015. Účelom návštevy na mieste bolo pre agentúru EASA poskytnúť technickú pomoc vo forme posúdenia pokroku dosiahnutého úradom CAAN v súvislosti so zisteniami auditu organizácie ICAO a revidovať plán realizácie, aby zahŕňal a poskytoval odporúčania na ukončenie otvorených otázok. Komisia sa zúčastnila na tejto návšteve na mieste s cieľom preskúmať pokrok úradu CAAN v súvislosti s nedostatkami, ktoré viedli v decembri 2013 k vydaniu zákazu voči nepálskym leteckým dopravcom.

(82)

Návšteva na mieste potvrdila, že úrad CAAN dosiahol pokrok pri vykonávaní medzinárodných bezpečnostných noriem. Podľa organizácie ICAO plán nápravných opatrení vypracovaný úradom CAAN v plnej miere zohľadňuje zistenia vrátane zistení, ktoré viedli k závažným bezpečnostným obavám organizácie ICAO. Výkon opatrení však nebolo možné overiť počas návštevy na mieste. Závažné bezpečnostné obavy týkajúce sa leteckej prevádzky naďalej platia. Úrad CAAN plánuje v decembri 2015 misiu bezpečnostného tímu regionálnej kancelárie organizácie ICAO na uskutočnenie počiatočného posúdenia vykonávania nápravných opatrení s cieľom uskutočniť ICVM v prvom štvrťroku 2016. Počas tejto ICVM overí organizácia ICAO účinné vykonávanie nápravných opatrení. Úrad CAAN realizuje program pravidelného auditu všetkých leteckých dopravcov a iných poskytovateľov služieb, ktorí podliehajú jeho dohľadu. Program inšpekcií však treba ďalej rozvíjať.

(83)

Počas stretnutia s nepálskymi ministrom cestovného ruchu, kultúry a civilného letectva sa zdôraznilo, že nevyhnutnými prvkami zlepšenia systému dohľadu nad letectvom v Nepále je plné vybavenie úradu CAAN právomocami, aby v rámci svojich bezpečnostných funkcií mohol fungovať nezávisle od politickej úrovne, a takisto jeho dostatočné personálne obsadenie kvalifikovanými zamestnancami. Minister informoval, že sa pripravujú ďalšie zmeny nepálskeho zákona o civilnom letectve, ktorými sa majú riešiť inštitucionálne otázky a nezávislosť funkcie dohľadu nad bezpečnosťou od poskytovateľov služieb, a že úrad CAAN má plnú podporu pri riešení všetkých zistení.

(84)

V dňoch 7. a 8. októbra 2015 Komisia a agentúra EASA navštívili leteckých dopravcov Buddha Air, Yeti Airlines, Tara Air a Nepal Airlines Corporation registrovaných v Nepále s cieľom zhodnotiť vývoj od predchádzajúcej návštevy vo februári 2014. Všetci štyria leteckí dopravcovia opätovne získali osvedčenia v súlade s päťstupňovým prístupom a úrad CAAN vykonáva pravidelný dohľad. Vývoj systémov riadenia bezpečnosti a kultúra bezpečnosti v rámci uvedených leteckých dopravcov sa nachádza v rôznych štádiách zrelosti a hoci niektoré z nich sú zjavne pokročilejšie ako ostatné, žiadny z leteckých dopravcov v súčasnosti nespĺňa príslušné medzinárodné bezpečnostné normy.

(85)

Úrad CAAN takisto informoval, že dvaja noví leteckí dopravcovia získali osvedčenie. Spoločnosti Saurya Airlines bolo 13. novembra 2014 vydané osvedčenie AOC s číslom 083/2014 a spoločnosti Himalaya Airlines bolo 9. marca 2015 vydané osvedčenie AOC s číslom 084/2015. Úrad CAAN však nebol schopný poskytnúť dôkaz o tom, že dohľad nad bezpečnosťou nad uvedenými leteckými dopravcami je zabezpečený v súlade s medzinárodnými bezpečnostnými normami.

(86)

Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto dospelo k záveru, že zoznam Spoločenstva týkajúci sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Únie, by sa mal zmeniť tak, aby sa leteckí dopravcovia Saurya Airlines a Himalaya Airlines zahrnuli do prílohy A k nariadeniu (ES) č. 474/2006.

Leteckí dopravcovia z Filipín

(87)

Komisia, agentúra EASA a členské štáty dôsledne monitorovali úroveň bezpečnosti leteckých dopravcov, ktorí získali osvedčenie na Filipínach a ktorí prevádzkujú lety v rámci Únie, a to aj prostredníctvom prioritného vykonávania inšpekcií na odbavovacej ploche, ktoré sa mali vykonať u filipínskych leteckých dopravcov v súlade s nariadením (EÚ) č. 965/2012.

(88)

Pred zasadnutím Výboru pre leteckú bezpečnosť úrad civilného letectva Filipín (CAAP) poskytol Komisii určité technické informácie týkajúce sa jeho dohľadu nad bezpečnosťou nad leteckými dopravcami, ktorí získali osvedčenie na Filipínach. V poskytnutých informáciách bolo uvedené, že v súčasnosti je na Filipínach 38 aktívnych držiteľov osvedčenia AOC. Riadiaci tím úradu CAAP, ktorý doteraz prispieval k zlepšeniu filipínskeho civilného letectva, zostáva nezmenený a je odhodlaný realizovať svoj program neustáleho zlepšovania. Okrem toho, z informácií poskytnutých úradom CAAP a analýzy dostupných nehôd a incidentov nevyplýva, že existujú znepokojujúce trendy týkajúce sa leteckých dopravcov s osvedčením získaným na Filipínach.

(89)

Spoločnosti Philippine Airlines, Air Philippines' Corporation a Cebu Pacific Air boli nedávno podrobené inšpekciám na odbavovacej ploche v rámci programu SAFA. V správach sa uvádza, že neexistujú žiadne nepriaznivé trendy týkajúce sa týchto inšpekcií na odbavovacej ploche v rámci programu SAFA.

(90)

Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto dospelo k záveru, že v tejto fáze neexistujú dôvody na zmenu zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Únie, spočívajúcu v zahrnutí leteckých dopravcov z Filipín.

(91)

Členské štáty budú naďalej overovať, či leteckí dopravcovia Filipín skutočne dodržiavajú medzinárodné bezpečnostné normy tým, že budú prioritne vykonávať inšpekcie na odbavovacej ploche podľa nariadenia (EÚ) č. 965/2012.

Leteckí dopravcovia z Ruskej federácie

(92)

Komisia, agentúra EASA a členské štáty naďalej dôsledne monitorovali úroveň bezpečnosti leteckých dopravcov, ktorí získali osvedčenie v Ruskej federácii a ktorí prevádzkujú lety v Únii, a to aj prioritným vykonávaním inšpekcií na odbavovacej ploche, ktoré sa mali vykonať v prípade určitých ruských leteckých dopravcov v súlade s nariadením (EÚ) č. 965/2012.

(93)

Komisia sa za účasti EASA a členského štátu 23. októbra 2015 stretla so zástupcami Ruského federálneho úradu pre leteckú dopravu (FATA). Účelom stretnutia bolo preskúmať bezpečnosť letovej prevádzky ruských leteckých dopravcov na základe správ o inšpekciách na odbavovacej ploche v rámci SAFA v období od 20. septembra 2014 do 19. októbra 2015 a identifikovať prípady, ktoré si zasluhujú osobitnú pozornosť.

(94)

Počas stretnutia Komisia poukázala na neexistenciu skutočnej analýzy hlavných príčin u niektorých prevádzkovateľov s mierou bezpečnostných zistení SAFA 2 alebo viac. Úrad FATA uviedol, že zistenia, ku ktorým došlo počas kontrol SAFA, sa pravidelne analyzujú a účinnosť nápravných opatrení prevádzkovateľov sa nepretržite monitoruje. Úrad FATA sa zaviazal sledovať tie prípady, v ktorých nesúlad ešte nebol náležite odstránený, a poskytovať Komisii aktualizované informácie o stave týchto prípadov. Okrem toho úrad FATA poskytol aktuálne informácie o najnovších prípadoch pozastavenia a zrušenia osvedčení AOC leteckých dopravcov, ktorí podliehajú jeho dohľadu.

(95)

Na základe dostupných informácií sa dospelo k záveru, že vypočutie ruských leteckých úradov alebo leteckých dopravcov, ktorí získali osvedčenie v Ruskej federácii, pred Výborom pre leteckú bezpečnosť nie je potrebné. Dohodlo sa však, že sa bude pokračovať v pravidelných stretnutiach bezpečnostných odborníkov Komisie a ruských orgánov aspoň raz pred každým zasadnutím Výboru pre leteckú bezpečnosť.

(96)

Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto dospelo k záveru, že v tejto fáze neexistujú dôvody na zmenu zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Únie, spočívajúcu v zahrnutí leteckých dopravcov z Ruskej federácie.

(97)

Členské štáty budú naďalej overovať, či leteckí dopravcovia Ruskej federácie skutočne dodržiavajú medzinárodné bezpečnostné normy tým, že budú prioritne vykonávať inšpekcie na odbavovacej ploche podľa nariadenia (EÚ) č. 965/2012.

(98)

Pokiaľ by uvedené inšpekcie poukázali na bezprostredné bezpečnostné riziko v dôsledku nedodržania príslušných bezpečnostných noriem, Komisia môže byť povinná prijať opatrenia proti leteckým dopravcom z Ruskej federácie v súlade s nariadením (ES) č. 2111/2005.

Leteckí dopravcovia zo Sudánu

(99)

Sudánsky úrad civilného letectva (SCAA) udržiaval pravidelné kontakty s Komisiou, najmä v súvislosti s hodnotením leteckých dopravcov registrovaných v Sudáne. Činnosti dohľadu úradu SCAA sa zlepšili v súvislosti s viacerými leteckými dopravcami. Hoci úrad SCAA potvrdil, že je pripravený prijať hodnotiacu návštevu na mieste v októbri 2015, následne požiadal o jej odklad až na rok 2016, aby úrad SCAA a leteckí dopravcovia získali viac času na vykonanie medzinárodných bezpečnostných noriem.

(100)

Uskutoční sa bezpečnostná hodnotiaca misia Únie s cieľom zistiť, či úrad SCAA a leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie v Sudáne, dodržiavajú medzinárodné bezpečnostné normy.

(101)

Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto dospelo k záveru, že v tejto fáze neexistujú dôvody na zmenu zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Únie, pokiaľ ide o leteckých dopravcov zo Sudánu.

Leteckí dopravcovia z Taiwanu

(102)

So zreteľom na dve smrteľné nehody leteckého dopravcu TransAsia Airways (TNA) za posledných 18 mesiacov, začala Komisia formálne konzultácie s úradom civilného letectva Taiwanu (CAA) v súlade s ustanoveniami článku 3 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 473/2006. Úrad CAA a letecký dopravca TNA boli v tejto súvislosti pozvaní na technické stretnutie 19. októbra 2015 v Bruseli s Komisiou a agentúrou EASA s cieľom diskutovať o systéme dohľadu nad bezpečnosťou zavedenom úradom CAA, ako aj o úrovni bezpečnosti leteckého dopravcu TNA.

(103)

Počas tohto stretnutia oznámil úrad CAA, že jeho systém dohľadu nad bezpečnosťou je založený na normách a odporúčaných postupoch organizácie ICAO a uvedením 8 kľúčových prvkov ICAO vysvetlil, ako plní svoje úlohy dohľadu nad bezpečnosťou. Úrad CAA poskytol podrobnejšie informácie o opatreniach, ktoré sa začali uplatňovať po incidentoch a nehodách týkajúcich sa leteckého dopravcu TNA počas posledných dvoch rokov. V súlade s taiwanskými právnymi predpismi úrad CAA tiež zmrazil úroveň leteckej prevádzky leteckého dopravcu TNA na obdobie jedného roka od dátumu druhej nehody. Úrad CAA zdôraznil svoj záväzok vykonávať prílohu 19 ICAO a oznámil, že do konca roka 2017 uskutoční hodnotenie systému riadenia bezpečnosti (SMS) u všetkých leteckých dopravcov s osvedčením získaným na Taiwane.

(104)

Počas tohto stretnutia letecký dopravca TNA informoval Komisiu, že po smrteľných nehodách v rokoch 2014 a 2015 vypracoval a zaviedol akčný plán na zvýšenie bezpečnosti letov, ktorý sa týka týchto oblastí: zlepšenia podnikovej kultúry, rozvoja organizácie, vykonávania SMS, odbornej prípravy a merania. Ďalej uviedol, že počas roka 2015 sa vykonali významné zmeny v organizácii leteckého dopravcu vrátane náboru nových zamestnancov do vrcholového manažmentu, zriadenia odboru pre zabezpečenie kvality, vytvorenia výboru pre bezpečnosť letov na vytváranie a propagáciu bezpečnostných politík a obnovy flotily, čím jej priemerný vek v roku 2016 bude predstavovať štyri roky. Uskutočnili sa aj osobitné opatrenia na zlepšenie odbornej prípravy posádok lietadla. Okrem činností dohľadu vykonávaných úradom CAA sa v roku 2015 uskutočnili hodnotiace návštevy zo strany ATR a Nadácie pre bezpečnosť letov s pomocou organizácií Airbus a Bureau Veritas. Obe hodnotiace návštevy na mieste viedli k sérii odporúčaní, ktoré boli predmetom plánu nápravných opatrení následne vypracovaného leteckým dopravcom TNA.

(105)

Na záver zasadnutia úrad CAA znovu zdôraznil, že všetky aspekty odvetvia letectva na Taiwane sú v súlade s medzinárodnými normami stanovenými organizáciou ICAO a že je odhodlaný naďalej pozorne sledovať úroveň bezpečnosti leteckého dopravcu TNA a vykonávanie plánov nápravných a preventívnych opatrení.

(106)

Na základe informácií, ktoré má Komisia k dispozícii, sa dospelo k záveru, že nie je potrebné, aby úrad CAA a letecký dopravca TNA predstúpili pred Výbor pre leteckú bezpečnosť a že zákaz vykonávania leteckej dopravy voči leteckým dopravcom z Taiwanu nie je nevyhnutný. Avšak úrad CAA a letecký dopravca TNA súhlasili s ďalšími technickými konzultáciami s cieľom umožniť Komisii sledovať vykonávanie príslušných plánov nápravných a preventívnych opatrení a umožniť priebežnú diskusiu o bezpečnostných otázkach.

(107)

Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto dospelo k záveru, že v tejto fáze neexistujú dôvody na zmenu zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Únie, pokiaľ ide o leteckých dopravcov z Taiwanu.

(108)

Členské štáty budú naďalej overovať, či sa skutočne dodržiavajú príslušné bezpečnostné normy, a to prioritným vykonávaním inšpekcií na odbavovacej ploche, ktoré sa majú zrealizovať v prípade leteckých dopravcov osvedčených na Taiwane podľa nariadenia (EÚ) č. 965/2012.

Leteckí dopravcovia z Thajska

(109)

Listom zo 14. októbra 2015 thajský úrad civilného letectva (thajský úrad CAA) poskytol Komisii informácie o pokroku vo vykonávaní nápravných opatrení na riešenie závažných bezpečnostných obáv organizácie ICAO a iných zistení organizácie ICAO a federálneho leteckého úradu. Skonštatovalo sa, že thajská vláda dokázala zreorganizovať bývalé riaditeľstvo civilného letectva na samostatný thajský úrad CAA v priebehu niekoľkých mesiacov. Thajský úrad CAA prijal nových technických odborníkov a ďalších inšpekčných zamestnancov a je v procese ďalšieho posilňovania svojich zamestnancov.

(110)

Agentúra EASA vykonala v dňoch 9. až 12. novembra 2015 návštevu Thajska vrátane thajského úradu CAA s cieľom preskúmať nesúlad zistený organizáciou ICAO vzhľadom na žiadosti o oprávnenie TCO dvoch thajských leteckých dopravcov. Pripomienky, ktoré predložila agentúra EASA, sú v súlade so zisteniami organizácie ICAO. Agentúra EASA sa stretla s relatívne slabým a preťaženým thajským úradom CAA, ale takisto zaznamenala povzbudivý vývoj. Ďalší vývoj si vyžaduje politickú podporu a dostatočný a realistický čas na vykonanie nápravných opatrení udržateľným spôsobom.

(111)

Na žiadosť thajskej vlády sa 23. novembra 2015 konalo technické stretnutie, ktorého sa zúčastnili Komisia, agentúra EASA, vysokí predstavitelia thajskej vlády, predstavitelia thajského úradu CAA a zástupcovia leteckého dopravcu Thai Airways International. Informácie o zlepšení thajského systému civilného letectva poskytnuté počas tohto stretnutia považoval Výbor pre leteckú bezpečnosť takisto za významné.

(112)

Thajská delegácia bola preto pozvaná na vypočutie pred Výborom pre leteckú bezpečnosť 25. novembra 2015. Thajský úrad CAA predstavil organizačné zlepšenia a krátkodobé, strednodobé a dlhodobé plány opatrení, ktoré by mali odstrániť nedostatky zistené ICAO a vyriešiť závažné bezpečnostné obavy. Pokiaľ ide o časový horizont, thajský úrad CAA vysvetlil, že považuje za dôležitejšie zabezpečiť vysokú kvalitu systému bezpečnosti letectva ako stanoviť termíny, ktorých splnenie by bolo nereálne. Thajský úrad CAA predpokladá, že vykoná európske právne predpisy v oblasti bezpečnosti letectva, a uzatvára zmluvy s agentúrou EASA a inými európskymi partnermi na podporu tohto vykonávania. Spoločnosť Thai Airways informovala o svojom vývoji a vykonávaní medzinárodných bezpečnostných noriem a riadenia bezpečnosti so svojej prevádzke.

(113)

Napriek tomu, že účinné uplatňovanie medzinárodných bezpečnostných noriem je na nízkej úrovni, ako ukazujú výsledky auditu ICAO z februára 2015, thajská vláda a thajský úrad CAA preukázali jasné odhodlanie zlepšiť systém dohľadu nad bezpečnosťou v Thajsku a poskytli dôkazy o tom, že v krátkom čase sa dosiahol významný pokrok. Okrem toho, dostupné informácie o bezpečnosti leteckých dopravcov z Thajska nepodporujú rozhodnutie uložiť zákaz alebo prevádzkové obmedzenia. Na zabezpečenie dôsledného monitorovania situácie budú konzultácie s thajskými orgánmi pokračovať v súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 473/2006.

(114)

Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto dospelo k záveru, že v tejto fáze neexistujú dôvody na zmenu zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Únie, pokiaľ ide o leteckých dopravcov z Thajska.

(115)

Členské štáty budú naďalej overovať, či sa skutočne dodržiavajú príslušné bezpečnostné normy, a to prioritným vykonávaním inšpekcií na odbavovacej ploche, ktoré sa majú zrealizovať v prípade leteckých dopravcov osvedčených v Thajsku podľa nariadenia (EÚ) č. 965/2012.

(116)

Ak by z akýchkoľvek relevantných bezpečnostných informácií vyplynulo, že v dôsledku nedodržania medzinárodných bezpečnostných noriem hrozia bezprostredné bezpečnostné riziká, Komisia môže byť povinná prijať ďalšie opatrenia v súlade s nariadením (ES) č. 2111/2005.

Leteckí dopravcovia zo Zambie

(117)

Dňa 4. septembra 2015 zambijský úrad civilného letectva (ZCAA) poskytol Komisii aktualizované informácie o práci týkajúcej sa akčného plánu v oblasti bezpečnosti Zambie. Táto aktualizácia ukazuje, že sa dosiahol dobrý pokrok. Niektoré opatrenia sú však stále v záverečnej fáze a ešte nie sú úplne ukončené. Po vzájomnej dohode medzi Komisiou a úradom ZCAA sa rozhodlo, že hodnotiaca návšteva EÚ sa odloží na začiatok roka 2016.

(118)

Očakáva sa, že úrad ZCAA bude naďalej pracovať na uplatňovaní medzinárodných bezpečnostných noriem. Komisia má v úmysle uskutočniť ďalšie prípravy na hodnotiacu návštevu na mieste začiatkom roka 2016 na overenie uplatňovania týchto noriem v Zambii.

(119)

Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto dospelo k záveru, že v tejto fáze neexistujú dôvody na zmenu zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Únie, pokiaľ ide o leteckých dopravcov zo Zambie.

(120)

Nariadenie (ES) č. 474/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(121)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre leteckú bezpečnosť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 474/2006 sa mení takto:

1.

Príloha A sa nahrádza textom uvedeným v prílohe A k tomuto nariadeniu.

2.

Príloha B sa nahrádza textom uvedeným v prílohe B k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. decembra 2015

Za Komisiu

v mene predsedu

Violeta BULC

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 15.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 474/2006 z 22. marca 2006 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, uvedeného v kapitole II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 (Ú. v. EÚ L 84, 23.3.2006, s. 14).

(3)  Nariadenie Rady (EHS) č. 3922/1991 zo 16. decembra 1991 o harmonizácii technických požiadaviek a správnych postupov v oblasti civilného letectva (Ú. v. ES L 373, 31.12.1991, s. 4).

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 473/2006 z 22. marca 2006, ktorým sa stanovujú implementačné pravidlá pre zoznam leteckých dopravcov Spoločenstva, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, uvedený v kapitole II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 (Ú. v. EÚ L 84, 23.3.2006, s. 8).

(5)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 296, 25.10.2012, s. 1).

(6)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 452/2014 z 29. apríla 2014, ktorým sa stanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa letovej prevádzky prevádzkovateľov z tretích krajín podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 133, 6.5.2014, s. 12).


PRÍLOHA A

ZOZNAM LETECKÝCH DOPRAVCOV, KTORÍ PODLIEHAJÚ ÚPLNÉMU ZÁKAZU PREVÁDZKY V RÁMCI ÚNIE, S VÝNIMKAMI  (1)

Názov právneho subjektu leteckého dopravcu uvedený v jeho AOC (a jeho obchodný názov, ak je odlišný)

Číslo osvedčenia leteckého prevádzkovateľa (AOC) alebo číslo prevádzkovej licencie

Označenie ICAO pre leteckú spoločnosť

Štát prevádzkovateľa

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Surinam

IRAQI AIRWAYS

001

IAW

Irak

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od afganských orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

 

Afganská islamská republika

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afganská islamská republika

KAM AIR

AOC 001

KMF

Afganská islamská republika

PAMIR AIRLINES

neznámy

PIR

Afganská islamská republika

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

Afganská islamská republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od angolských orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, s výnimkou dopravcu TAAG Angola Airlines zaradeného do prílohy B, vrátane

 

 

Angolská republika

AEROJET

AO 008-01/11

TEJ

Angolská republika

AIR GICANGO

009

neznáme

Angolská republika

AIR JET

AO 006-01/11-MBC

MBC

Angolská republika

AIR NAVE

017

neznáme

Angolská republika

AIR26

AO 003-01/11-DCD

DCD

Angolská republika

ANGOLA AIR SERVICES

006

neznáme

Angolská republika

DIEXIM

007

neznáme

Angolská republika

FLY540

AO 004-01 FLYA

neznáme

Angolská republika

GIRA GLOBO

008

GGL

Angolská republika

HELIANG

010

neznáme

Angolská republika

HELIMALONGO

AO 005-01/11

neznáme

Angolská republika

MAVEWA

016

neznáme

Angolská republika

SONAIR

AO 002-01/10-SOR

SOR

Angolská republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od beninských orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

 

Beninská republika

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

AEB

Beninská republika

AFRICA AIRWAYS

neznáme

AFF

Beninská republika

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

neznáme

Beninská republika

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS

BGL

Beninská republika

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

Beninská republika

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

Beninská republika

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Beninská republika

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Beninská republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od orgánov Konžskej republiky zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

 

Konžská republika

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Konžská republika

CANADIAN AIRWAYS CONGO

RAC06-012

neznáme

Konžská republika

EMERAUDE

RAC06-008

neznáme

Konžská republika

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Konžská republika

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Konžská republika

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

RAC 06-014

neznáme

Konžská republika

MISTRAL AVIATION

RAC06-011

neznáme

Konžská republika

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

TSG

Konžská republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od orgánov Konžskej demokratickej republiky (KDR) zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

 

Konžská demokratická republika (KDR)

AIR FAST CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0112/2011

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/0053/2012

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/0056/2012

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/00625/2011

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

BLUE AIRLINES

106/CAB/MIN/TVC/2012

BUL

Konžská demokratická republika (KDR)

BLUE SKY

409/CAB/MIN/TVC/0028/2012

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0064/2010

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/0050/2012

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

CONGO AIRWAYS

019/CAB/MIN/TVC/2015

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

DAKOTA SPRL

409/CAB/MIN/TVC/071/2011

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

DOREN AIR CONGO

102/CAB/MIN/TVC/2012

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/011/2010

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/0059/2010

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

KGO

Konžská demokratická republika (KDR)

MALU AVIATION

098/CAB/MIN/TVC/2012

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/009/2011

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

SERVE AIR

004/CAB/MIN/TVC/2015

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

SERVICES AIR

103/CAB/MIN/TVC/2012

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/0084/2010

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

TRANSAIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/073/2011

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

WILL AIRLIFT

409/CAB/MIN/TVC/0247/2011

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od džibutských orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

 

Džibutsko

DAALLO AIRLINES

neznáme

DAO

Džibutsko

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od orgánov Rovníkovej Guiney zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

 

Rovníková Guinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Rovníková Guinea

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

neznáme

Rovníková Guinea

PUNTO AZUL

2012/0006/MTTCT/DGAC/SOPS

neznáme

Rovníková Guinea

TANGO AIRWAYS

neznáme

neznáme

Rovníková Guinea

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od eritrejských orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

 

Eritrea

ERITREAN AIRLINES

AOC No 004

ERT

Eritrea

NASAIR ERITREA

AOC No 005

NAS

Eritrea

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od orgánov Gabonskej republiky zodpovedných za regulačný dohľad, s výnimkou dopravcov Afrijet a SN2AG zaradených do prílohy B, vrátane

 

 

Gabonská republika

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

EKG

Gabonská republika

ALLEGIANCE AIR TOURIST

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Gabonská republika

NATIONALE REGIONALE TRANSPORT (N.R.T)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Gabonská republika

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Gabonská republika

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

SVG

Gabonská republika

TROPICAL AIR-GABON

011/MTAC/ANAC-G/DSA

neznáme

Gabonská republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od indonézskych orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, s výnimkou dopravcov Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Ekspres Transportasi Antarbenua a Indonesia Air Asia, vrátane

 

 

Indonézska republika

AIR BORN INDONESIA

135-055

neznáme

Indonézska republika

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

neznáme

Indonézska republika

ALDA TRANS PAPUA

135-056

neznáme

Indonézska republika

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

neznáme

Indonézska republika

ANGKASA SUPER SERVICES

135-050

LBZ

Indonézska republika

ASI PUDJIASTUTI

135-028

SQS

Indonézska republika

AVIASTAR MANDIRI

121-043

neznáme

Indonézska republika

AVIASTAR MANDIRI

135-029

VIT

Indonézska republika

BATIK AIR

121-050

BTK

Indonézska republika

CITILINK INDONESIA

121-046

CTV

Indonézska republika

DABI AIR NUSANTARA

135-030

neznáme

Indonézska republika

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Indonézska republika

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Indonézska republika

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Indonézska republika

EASTINDO

135-038

ESD

Indonézska republika

ELANG LINTAS INDONESIA

135-052

neznáme

Indonézska republika

ELANG NUSANTARA AIR

135-053

neznáme

Indonézska republika

ENGGANG AIR SERVICE

135-045

neznáme

Indonézska republika

ERSA EASTERN AVIATION

135-047

neznáme

Indonézska republika

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Indonézska republika

HEAVY LIFT

135-042

neznáme

Indonézska republika

INDONESIA AIR ASIA EXTRA

121-054

neznáme

Indonézska republika

INDONESIA AIR TRANSPORT

121-034

IDA

Indonézska republika

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

neznáme

Indonézska republika

JAYAWIJAYA DIRGANTARA

121-044

JWD

Indonézska republika

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

JLB

Indonézska republika

KAL STAR

121-037

KLS

Indonézska republika

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Indonézska republika

KOMALA INDONESIA

135-051

neznáme

Indonézska republika

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Indonézska republika

LION MENTARI AIRLINES

121-010

LNI

Indonézska republika

MARTABUANA ABADION

135-049

neznáme

Indonézska republika

MATTHEW AIR NUSANTARA

135-048

neznáme

Indonézska republika

MIMIKA AIR

135-007

neznáme

Indonézska republika

MY INDO AIRLINES

121-042

neznáme

Indonézska republika

NAM AIR

121-058

neznáme

Indonézska republika

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

neznáme

Indonézska republika

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

SJK

Indonézska republika

PEGASUS AIR SERVICES

135-036

neznáme

Indonézska republika

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Indonézska republika

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

neznáme

Indonézska republika

PURA WISATA BARUNA

135-025

neznáme

Indonézska republika

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Indonézska republika

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

neznáme

Indonézska republika

SMAC

135-015

SMC

Indonézska republika

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Indonézska republika

SURYA AIR

135-046

neznáme

Indonézska republika

TRANSNUSA AVIATION MANDIRI

121-048

TNU

Indonézska republika

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

TWT

Indonézska republika

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Indonézska republika

TRAVIRA UTAMA

135-009

TVV

Indonézska republika

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Indonézska republika

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Indonézska republika

UNINDO

135-040

neznáme

Indonézska republika

WESTSTAR AVIATION INDONESIA

135-059

neznáme

Indonézska republika

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Indonézska republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od kazašských orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, s výnimkou dopravcu Air Astana, vrátane

 

 

Kazašská republika

AIR ALMATY

AK-0483-13

LMY

Kazašská republika

ATMA AIRLINES

AK-0469-12

AMA

Kazašská republika

AVIA-JAYNAR / AVIA-ZHAYNAR

AK-0467-12

SAP

Kazašská republika

BEK AIR

AK-0463-12

BEK

Kazašská republika

BEYBARS AIRCOMPANY

AK-0473-13

BBS

Kazašská republika

BURUNDAYAVIA AIRLINES

KZ-01/001

BRY

Kazašská republika

COMLUX-KZ

KZ-01/002

KAZ

Kazašská republika

EAST WING

KZ-01/007

EWZ

Kazašská republika

EURO-ASIA AIR

AK-0472-13

EAK

Kazašská republika

FLY JET KZ

AK-0477-13

FJK

Kazašská republika

INVESTAVIA

AK-0479-13

TLG

Kazašská republika

IRTYSH AIR

AK-0468-13

MZA

Kazašská republika

JET AIRLINES

KZ-01/003

SOZ

Kazašská republika

KAZAIR JET

AK-0474-13

KEJ

Kazašská republika

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0466-12

KUY

Kazašská republika

KAZAVIASPAS

AK-0484-13

KZS

Kazašská republika

PRIME AVIATION

AK-0478-13

PKZ

Kazašská republika

SCAT

KZ-01/004

VSV

Kazašská republika

ZHETYSU AIRCOMPANY

AK-0470-12

JTU

Kazašská republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od orgánov Kirgizskej republiky zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

 

Kirgizská republika

AIR BISHKEK (bývalý EASTOK AVIA)

15

EAA

Kirgizská republika

AIR MANAS

17

MBB

Kirgizská republika

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgizská republika

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Kirgizská republika

HELI SKY

47

HAC

Kirgizská republika

AIR KYRGYZSTAN

03

LYN

Kirgizská republika

MANAS AIRWAYS

42

BAM

Kirgizská republika

S GROUP INTERNATIONAL

(bývalý S GROUP AVIATION)

45

IND

Kirgizská republika

SKY BISHKEK

43

BIS

Kirgizská republika

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Kirgizská republika

SKY WAY AIR

39

SAB

Kirgizská republika

TEZ JET

46

TEZ

Kirgizská republika

VALOR AIR

07

VAC

Kirgizská republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od orgánov Libérie zodpovedných za regulačný dohľad.

 

 

Libéria

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od líbyjských orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

 

Líbya

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Líbya

AIR LIBYA

004/01

TLR

Líbya

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Líbya

GHADAMES AIR TRANSPORT

012/05

GHT

Líbya

GLOBAL AVIATION AND SERVICES

008/05

GAK

Líbya

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Líbya

PETRO AIR

025/08

PEO

Líbya

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od orgánov Mozambickej republiky zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

 

Mozambická republika

AMBASSADOR LDA

MOZ-21

neznáme

Mozambická republika

CFM – TRABALHOS E TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-07

neznáme

Mozambická republika

COA – COASTAL AVIATION

MOZ-15

neznáme

Mozambická republika

CPY – CROPSPRAYERS

MOZ-06

neznáme

Mozambická republika

CRA – CR AVIATION LDA

MOZ-14

neznáme

Mozambická republika

ETA – EMPRESA DE TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-04

neznáme

Mozambická republika

EVERETT AVIATION LDA

MOZ-18

neznáme

Mozambická republika

HCP – HELICÓPTEROS CAPITAL LDA

MOZ-11

neznáme

Mozambická republika

INAER AVIATION MOZAMBIQUE LDA

MOZ-19

neznáme

Mozambická republika

KAY – KAYA AIRLINES, LDA

MOZ-09

KYY

Mozambická republika

LAM – LINHAS AÉREAS DE MOÇAMBIQUE S.A.

MOZ-01

LAM

Mozambická republika

MAKOND, LDA

MOZ-20

neznáme

Mozambická republika

MEX – MOÇAMBIQUE EXPRESSO, SARL MEX

MOZ-02

MXE

Mozambická republika

OHI – OMNI HELICÓPTEROS INTERNATIONAL LDA

MOZ-17

neznáme

Mozambická republika

SAF – SAFARI AIR LDA

MOZ-12

neznáme

Mozambická republika

SAM – SOLENTA AVIATION MOZAMBIQUE, SA

MOZ-10

neznáme

Mozambická republika

TTA – TRABALHOS E TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-16

TTA

Mozambická republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od nepálskych orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

 

Nepálska republika

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

neznáme

Nepálska republika

AIR KASTHAMANDAP

051/2009

neznáme

Nepálska republika

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Nepálska republika

FISHTAIL AIR

017/2001

neznáme

Nepálska republika

GOMA AIR

064/2010

neznáme

Nepálska republika

HIMALAYA AIRLINES

084/2015

neznáme

Nepálska republika

MAKALU AIR

057A/2009

neznáme

Nepálska republika

MANANG AIR PVT LTD

082/2014

neznáme

Nepálska republika

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

neznáme

Nepálska republika

MUKTINATH AIRLINES

081/2013

neznáme

Nepálska republika

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Nepálska republika

SAURYA AIRLINES

083/2014

neznáme

Nepálska republika

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Nepálska republika

SIMRIK AIR

034/2000

neznáme

Nepálska republika

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Nepálska republika

SITA AIR

033/2000

neznáme

Nepálska republika

TARA AIR

053/2009

neznáme

Nepálska republika

YETI AIRLINES DOMESTIC

037/2004

NYT

Nepálska republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od orgánov Svätého Tomáša a Princovho ostrova zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

 

Svätý Tomáš a Princov ostrov

AFRICA'S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

Svätý Tomáš a Princov ostrov

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Svätý Tomáš a Princov ostrov

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od orgánov Sierry Leone zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

 

Sierraleonská republika

AIR RUM, LTD

NEZNÁME

RUM

Sierraleonská republika

DESTINY AIR SERVICES, LTD

NEZNÁME

DTY

Sierraleonská republika

HEAVYLIFT CARGO

NEZNÁME

neznáme

Sierraleonská republika

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

NEZNÁME

ORJ

Sierraleonská republika

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

NEZNÁME

PRR

Sierraleonská republika

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

NEZNÁME

SVT

Sierraleonská republika

TEEBAH AIRWAYS

NEZNÁME

neznáme

Sierraleonská republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od sudánskych orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

 

Sudánska republika

ALFA AIRLINES

54

AAJ

Sudánska republika

ALMAJAL AVIATION SERVICE

15

MGG

Sudánska republika

BADR AIRLINES

35

BDR

Sudánska republika

BENTIU AIR TRANSPORT

29

BNT

Sudánska republika

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Sudánska republika

DOVE AIRLINES

52

DOV

Sudánska republika

ELIDINER AVIATION

8

DND

Sudánska republika

FOURTY EIGHT AVIATION

53

WHB

Sudánska republika

GREEN FLAG AVIATION

17

neznáme

Sudánska republika

HELEJETIC AIR

57

HJT

Sudánska republika

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Sudánska republika

KUSH AVIATION

60

KUH

Sudánska republika

MARSLAND COMPANY

40

MSL

Sudánska republika

MID AIRLINES

25

NYL

Sudánska republika

NOVA AIRLINES

46

NOV

Sudánska republika

SUDAN AIRWAYS

1

SUD

Sudánska republika

SUN AIR COMPANY

51

SNR

Sudánska republika

TARCO AIRLINES

56

TRQ

Sudánska republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od zambijských orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

 

Zambia

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Zambia


(1)  Leteckým dopravcom uvedeným v prílohe A by sa mohlo povoliť vykonávať práva prevádzky tým, že použijú lietadlo prenajaté s posádkou od leteckého dopravcu, ktorý nepodlieha zákazu vykonávania leteckej dopravy, za predpokladu, že sú splnené príslušné bezpečnostné normy.


PRÍLOHA B

ZOZNAM LETECKÝCH DOPRAVCOV, KTORÝCH VYKONÁVANIE LETECKEJ DOPRAVY PODLIEHA PREVÁDZKOVÝM OBMEDZENIAM V RÁMCI EÚ  (1)

Názov právneho subjektu leteckého dopravcu uvedený v jeho AOC (a jeho obchodný názov, ak je odlišný)

Číslo osvedčenia leteckého prevádzkovateľa (AOC)

Označenie ICAO pre leteckú spoločnosť

Štát prevádzkovateľa

Obmedzenie pre typ lietadla

Registrovaná(-é) značka(-y) a prípadne sériové výrobné číslo(-a) obmedzeného lietadla

Štát registrácie

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angolská republika

Všetky lietadlá s výnimkou: 6 lietadiel typu Boeing B777 a 4 lietadiel typu Boeing B737-700.

Všetky lietadlá s výnimkou: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TEG, D2-TEH, D2-TEI, D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH, D2-TBJ.

Angolská republika

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komory

Všetky lietadlá s výnimkou: LET 410 UVP.

Všetky lietadlá s výnimkou: D6-CAM (851336).

Komory

AFRIJET BUSINESS SERVICE  (2)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

Gabonská republika

Všetky lietadlá s výnimkou: 2 lietadiel typu Falcon 50, 2 lietadiel typu Falcon 900.

Všetky lietadlá s výnimkou: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR.

Gabonská republika

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Gabonská republika

Všetky lietadlá s výnimkou: 1 lietadla typu Challenger CL-601, 1 lietadla typu HS-125-800.

Všetky lietadlá s výnimkou: TR-AAG, ZS-AFG.

Gabonská republika; Juhoafrická republika

IRAN AIR  (3)

FS100

IRA

Iránska islamská republika

Všetky lietadlá s výnimkou:

10 lietadiel typu Airbus A300 a 2 lietadiel typu Airbus A310.

Všetky lietadlá s výnimkou:

 

EP-IBA,

 

EP-IBB,

 

EP-IBC,

 

EP-IBD,

 

EP-IBG,

 

EP-IBI,

 

EP-IBJ,

 

EP-IBS,

 

EP-ICE,

 

EP-ICF,

 

EP-IBK,

 

EP-IBL.

Iránska islamská republika

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Kórejská ľudovodemokratická republika

Všetky lietadlá s výnimkou: 2 lietadiel typu TU-204.

Všetky lietadlá s výnimkou: P-632, P-633.

Kórejská ľudovodemokratická republika

AIR MADAGASCAR

5R-M01/2009

MDG

Madagaskar

Všetky lietadlá s výnimkou: lietadiel typu Boeing B737, lietadiel typu ATR 72/42 a 3 lietadiel typu DHC 6-300.

Všetky lietadlá s výnimkou: lietadiel v rámci vzdušnej flotily Boeing B737, ako sa uvádza v AOC, lietadiel v rámci vzdušnej flotily ATR 72/42, ako sa uvádza v AOC; 5R-MGC, 5R-MGD, 5R-MGF.

Madagaskarská republika


(1)  Leteckým dopravcom uvedeným v prílohe B by sa mohlo povoliť vykonávať práva prevádzky tým, že použijú lietadlo prenajaté s posádkou od leteckého dopravcu, ktorý nepodlieha zákazu vykonávania leteckej dopravy, za predpokladu, že sú splnené príslušné bezpečnostné štandardy.

(2)  Spoločnosť Afrijet smie na účely svojej súčasnej úrovne prevádzky v rámci Únie použiť len uvedené konkrétne lietadlá.

(3)  Iran Air má povolenie prevádzkovať lety do Únie s použitím konkrétnych lietadiel podľa podmienok stanovených v odôvodnení 69 nariadenia (EÚ) č. 590/2010, Ú. v. EÚ L 170, 6.7.2010, s. 15.