4.12.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 319/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/2219

z 25. novembra 2015

o Agentúre Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) a ktorým sa nahrádza a zrušuje rozhodnutie Rady 2005/681/SVV

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 87 ods. 2 písm. b),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Európska policajná akadémia (ďalej len „CEPOL“) bola zriadená rozhodnutím Rady 2005/681/SVV (2) ako subjekt, ktorého cieľom je odborná príprava vyšších príslušníkov polície členských štátov, ako aj uľahčenie spolupráce medzi vnútroštátnymi policajnými zbormi, a to prostredníctvom organizovania a koordinácie činností odbornej prípravy s celoeurópskym policajným rozmerom.

(2)

Štokholmský program – otvorená a bezpečná Európa, ktorá slúži občanom a chráni ich, stanovuje cieľ vytvoriť skutočnú európsku kultúru presadzovania práva zavedením európskych systémov odbornej prípravy a výmenných programov pre všetkých príslušných profesionálov v oblasti presadzovania práva na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie.

(3)

V odpovedi na výzvu Európskej rady v Štokholmskom programe, aby sa skvalitnila odborná príprava v otázkach týkajúcich sa Únie a aby bola systematicky dostupná pre úradníkov orgánov presadzovania práva bez ohľadu na ich služobné zaradenie, a na požiadavku Európskeho parlamentu, ktorý žiadal pevnejší rámec Únie pre justičnú a policajnú odbornú prípravu, ciele CEPOL-u by mali byť štruktúrované v súlade s týmto súborom všeobecných zásad, pričom sa osobitný dôraz kladie na ochranu ľudských práv a základných slobôd v kontexte presadzovania práva: po prvé podporovať členské štáty pri poskytovaní odbornej prípravy s cieľom zlepšiť základné vedomosti o rozmere Únie pri presadzovaní práva, po druhé podporovať členské štáty, ak o to požiadajú, pri rozvíjaní dvojstrannej a regionálnej spolupráce prostredníctvom odbornej prípravy v oblasti presadzovania práva, po tretie vytvárať, vykonávať a koordinovať odbornú prípravu v osobitných tematických oblastiach a po štvrté vytvárať, zavádzať a koordinovať vo vzťahu k misiám Únie a zvyšovať činnosti budovania kapacít v tretích krajinách. Uvedený súbor všeobecných zásad by mal predstavovať Európsku schému odbornej prípravy v oblasti presadzovania práva (schéma LETS), ktorej cieľom je zabezpečiť, aby odborná príprava úradníkov orgánov presadzovania práva na úrovni Únie bola vysokej kvality, súdržná a konzistentná. Uvedené všeobecné zásady odrážajú štyri oblasti, ktoré Komisia určila na základe zmapovania potrieb a ponuky v oblasti odbornej prípravy, ktoré uskutočnil CEPOL v spolupráci s členskými štátmi.

(4)

CEPOL by mal prostredníctvom svojich činností odbornej prípravy podporovať všeobecné dodržiavanie a pochopenie základných práv v oblasti presadzovania práva, napríklad v oblasti súkromia, ochrany údajov, práv, podpory a ochrany obetí, svedkov a podozrivých osôb vrátane zabezpečenia práv obetí rodovo motivovaného násilia.

(5)

Zjednodušenie a zlepšenie fungovania CEPOL-u v kontexte schémy LETS rozširuje možnosti CEPOL-u, pokiaľ ide o podporu, rozvoj, vykonávanie a koordináciu činností odbornej prípravy pre orgány presadzovania práva v členských štátoch, a to bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne iniciatívy členských štátov v oblasti odbornej prípravy úradníkov orgánov presadzovania práva v prípadoch, keď takéto činnosti odbornej prípravy môžu mať pridanú hodnotu pre členské štáty a Úniu.

(6)

S cieľom čo najúčinnejšie využívať svoje zdroje by sa činnosti CEPOL-u mali zameriavať na priority a oblasti, pri ktorých môže mať odborná príprava pridanú hodnotu pre členské štáty a Úniu v súlade so súčasnými a s budúcimi potrebami a prevádzkovými požiadavkami.

(7)

CEPOL by mal zaistiť, aby sa odborná príprava vyhodnocovala a závery z posudzovania potrieb odbornej prípravy boli súčasťou plánov CEPOL-u na posilnenie účinnosti budúcich akcií. CEPOL by mal byť schopný propagovať vzájomné uznávanie odbornej prípravy v oblasti presadzovania práva v členských štátoch a uznávanie odbornej prípravy poskytnutej na úrovni Únie zo strany členských štátov.

(8)

S cieľom vyhnúť sa duplicite alebo prekrývaniu a s cieľom zabezpečiť lepšiu koordináciu činností odbornej prípravy pre úradníkov príslušných orgánov presadzovania práva vykonávaných prostredníctvom agentúr Únie a ostatných príslušných orgánov, by mal CEPOL uskutočniť posúdenie strategických potrieb v oblasti odbornej prípravy a riešiť priority Únie v oblasti vnútornej bezpečnosti, ako aj vonkajších aspektov, a to v súlade s príslušnými politickými cyklami.

(9)

CEPOL by mal vytvoriť sieť inštitútov odbornej prípravy členských štátov pre úradníkov orgánov presadzovania práva a mal by udržiavať kontakt s jedinou národnou jednotkou v každom členskom štáte fungujúcou v rámci siete.

(10)

V správnej rade CEPOL-u (ďalej len „správna rada“) by mali byť zastúpené členské štáty a Komisia s cieľom účinne kontrolovať fungovanie CEPOL-u. Členovia správnej rady a ich náhradníci by sa mali vymenúvať na základe ich znalostí vnútroštátnej politiky v oblasti odbornej prípravy úradníkov orgánov presadzovania práva a ich príslušných schopností v oblasti riadenia, správy a rozpočtu.

(11)

Všetky strany zastúpené v správnej rade by sa mali usilovať o obmedzenie výmeny svojich zástupcov v nej s cieľom zabezpečiť kontinuitu činnosti správnej rady. Všetky strany by sa mali snažiť dosiahnuť vyvážené rodové zastúpenie v správnej rade.

(12)

Správnej rade by sa mali zveriť potrebné právomoci, najmä právomoc zostaviť rozpočet, overiť jeho plnenie, prijať príslušné finančné pravidlá a viacročné plánovanie a ročné pracovné programy CEPOL-u, vytvoriť transparentné pracovné postupy na prijímanie rozhodnutí zo strany CEPOL-u, vymenovať výkonného riaditeľa CEPOL-u, stanoviť ukazovatele výkonnosti a vykonávať právomoci menovacieho orgánu v súlade so Služobným poriadkom úradníkov Európskej únie (ďalej len „služobný poriadok“) a podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (ďalej len „podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov“) stanovenými v nariadení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (3).

(13)

Na zabezpečenie účinného každodenného fungovania CEPOL-u by mal výkonný riaditeľ plniť funkciu jeho štatutárneho orgánu a manažéra, ktorý je pri výkone všetkých svojich povinností nezávislý a ktorý zaisťuje, aby CEPOL vykonával úlohy stanovené v tomto nariadení. Výkonný riaditeľ by mal predovšetkým zodpovedať za prípravu rozpočtových a plánovacích dokumentov, ktoré sa predkladajú správnej rade, aby o nich rozhodla, ako aj za vykonávanie viacročného plánovania a ročných pracovných programov CEPOL-u.

(14)

Ak je to vhodné a pri zohľadnení prevádzkových požiadaviek a finančných zdrojov, by správna rada mala na účely zabezpečenia vedeckej práce CEPOL-u rozhodnúť o zriadení vedeckého výboru pre odbornú prípravu ako nezávislého poradného orgánu. Uvedený výbor by mal byť zložený z nezávislých akademických pracovníkov na vysokej úrovni a odborníkov vo sfére presadzovania práva v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Členov vedeckého výboru by mala vymenovať správna rada po transparentnej výzve na predkladanie prihlášok a výberovom konaní, ktoré sa uverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie.

(15)

CEPOL by mal zabezpečiť, aby sa ním poskytovaná odborná príprava zameriavala na aktuálny vývoj vo výskume. Mal by tiež podporovať a vytvoriť partnerstvo s orgánmi Únie, ktoré majú pôsobnosť vo veciach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie ako aj s verejnými a súkromnými akademickými inštitúciami a mal by podporovať vznik silnejších partnerstiev medzi univerzitami a inštitútmi odbornej prípravy v oblasti presadzovania práva v členských štátoch s cieľom vytvoriť medzi nimi synergie prostredníctvom posilnenej spolupráce.

(16)

CEPOL-u by sa mal poskytnúť primeraný a samostatný rozpočet, ktorého príjmy pochádzajú v zásade z príspevkov všeobecného rozpočtu Únie, aby sa zaručila jeho samostatnosť a nezávislosť a mohol riadne plniť ciele a úlohy, ktoré mu boli stanovené týmto nariadením. Rozpočtový postup Únie by sa mal uplatňovať, pokiaľ ide o príspevok Únie a akékoľvek ďalšie dotácie, ktoré možno hradiť zo všeobecného rozpočtu Únie. Závierky by mali byť overené Dvorom audítorov.

(17)

CEPOL by okrem toho mal v záujme plnenia svojich úloh mať možnosť udeľovať granty inštitútom odbornej prípravy a výskumným ústavom členských štátov na účely vykonávania kurzov, seminárov a konferencií CEPOL-u. Takéto granty by mali ďalej prispievať k podpore spolupráce medzi inštitútmi odbornej prípravy členských štátov v rámci siete a podporovať vzájomné uznávanie presadzovania práva.

(18)

Na účel plnenia svojho poslania a v rozsahu, v akom je to potrebné na plnenie svojich úloh, by CEPOL mal mať možnosť spolupracovať s orgánmi Únie, ako aj s orgánmi a inštitútmi odbornej prípravy tretích krajín a medzinárodnými organizáciami, ktoré majú pôsobnosť vo veciach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, a to v rámci pracovných dojednaní uzavretých v súlade s týmto nariadením alebo uzavretých s národnými inštitútmi odbornej prípravy v tretích krajinách, a to na základe článku 8 rozhodnutia 2005/681/SVV, ako aj so súkromnými stranami.

(19)

Rozhodnutím 2005/681/SVV bolo sídlo CEPOL-u zriadené v Bramshille (Spojené kráľovstvo). V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 543/2014 (4) sa sídlo CEPOL-u presunulo do Budapešti (Maďarsko) a Komisia bola vyzvaná, aby predložila správu o účinnosti rozhodnutia 2005/681/SVV, ktorému predchádza podrobná analýza nákladov a prínosov a posúdenie vplyvu.

(20)

Hostiteľský členský štát CEPOL-u by mal zabezpečiť potrebné podmienky na plynulú prevádzku CEPOL-u vrátane viacjazyčného a európsky orientovaného vzdelávania a primeraných dopravných spojení, aby prilákal vysokokvalitné ľudské zdroje z čo najširšej geografickej oblasti.

(21)

Cieľom tohto nariadenia je zmeniť a rozšíriť ustanovenia rozhodnutia 2005/681/SVV zmenené nariadením (EÚ) č. 543/2014. Keďže zmeny, ktoré sa majú vykonať podľa tohto nariadenie, sú početné a ich povaha je závažná, rozhodnutie 2005/681/SVV, zmenené nariadením (EÚ) č. 543/2014, by sa malo v záujme jasnosti nahradiť v celom rozsahu vo vzťahu k členským štátom, ktoré sú viazané týmto nariadením. CEPOL zriadený týmto nariadením by mal nahradiť a prevziať funkcie CEPOL-u zriadeného rozhodnutím 2005/681/SVV, ktoré by sa malo v dôsledku toho zrušiť.

(22)

Na CEPOL by sa malo vzťahovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (5).

(23)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to zriadenie agentúry zodpovednej za odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva na úrovni Únie, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ). V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(24)

Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané predovšetkým v Charte základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“), a to najmä právo na ochranu osobných údajov a právo na súkromie, ako ich ochraňujú články 7 a 8 charty a článok 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

(25)

V súlade s článkami 1 a 2 a článkom 4a ods. 1 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k ZEÚ a ZFEÚ, a bez toho, aby bol dotknutý článok 4 uvedeného protokolu, sa tieto členské štáty nezúčastňujú na prijatí tohto nariadenia a nie sú ním viazané ani nepodliehajú jeho uplatňovaniu.

(26)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k ZEÚ a ZFEÚ, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA, CIELE A ÚLOHY AGENTÚRY

Článok 1

Zriadenie Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva

1.   Týmto sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (ďalej len „CEPOL“).

2.   CEPOL zriadený podľa tohto nariadenia nahrádza CEPOL zriadený rozhodnutím 2005/681/SVV a je jeho právnym nástupcom.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„úradníci orgánov presadzovania práva“ sú zamestnanci policajných, colných a iných príslušných orgánov, ako ich vymedzujú jednotlivé členské štáty, ktorí sú zodpovední za, ako aj zamestnanci orgánov Únie, ktorí plnia úlohy s tým súvisiace:

a)

predchádzanie závažnej trestnej činnosti, terorizmu a formám trestnej činnosti, ktoré sa týkajú dvoch alebo viacerých členských štátov a ktoré ovplyvňujú spoločné záujmy politík Únie a za boj proti takýmto činnostiam; alebo

b)

krízové riadenie a verejný poriadok, najmä medzinárodnú policajnú činnosť v prípade významných udalostí;

2.

„orgány Únie“ sú inštitúcie, orgány, misie, úrady a agentúry zriadené ZEÚ a ZFEÚ alebo na ich základe;

3.

„medzinárodné organizácie“ sú medzinárodné organizácie a im podriadené subjekty spravujúce sa medzinárodným právom verejným, alebo iné subjekty, ktoré boli zriadené dohodou alebo na základe dohody medzi dvoma alebo viacerými štátmi, ako aj Interpol.

Článok 3

Ciele CEPOL-u

1.   Cieľom CEPOL-u je podpora, rozvoj, vykonávanie a koordinácia odbornej prípravy pre úradníkov orgánov presadzovania práva, pričom sa osobitný dôraz kladie na ochranu ľudských práv a základných slobôd v kontexte presadzovania práva, a to najmä v oblastiach predchádzania závažnej trestnej činnosti, ktorá sa týka dvoch alebo viacerých členských štátov, a boja proti nej, predchádzania terorizmu a boja proti nemu, zachovávania verejného poriadku, najmä medzinárodnej policajnej činnosti v prípade významných podujatí a plánovania a vedenia misií Únie, čo môže tiež zahŕňať odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva a jazykových zručností. CEPOL konkrétne:

a)

podporuje členské štáty pri poskytovaní odbornej prípravy s cieľom zvyšovať informovanosť a poznatky o:

i)

vykonávaní a používaní medzinárodných nástrojov a nástrojov Únie na spoluprácu v oblasti presadzovania práva;

ii)

orgánoch Únie, predovšetkým o agentúrach Europol, Eurojust a Frontex, ich fungovaní a úlohách;

iii)

policajných a justičných aspektoch spolupráce v oblasti presadzovania práva a praktických poznatkoch o prístupe ku kanálom na výmenu informácií;

b)

podporovať členské štáty, ak o to požiadajú, pri rozvoji regionálnej a dvojstrannej spolupráce medzi členskými štátmi a medzi členskými štátmi, orgánmi Únie a tretími krajinami prostredníctvom odbornej prípravy v oblasti presadzovania práva;

c)

vytvárať, vykonávať a koordinovať odbornú prípravu, ktorá sa venuje osobitným oblastiam trestného práva a policajnej práce;

d)

vytvárať, vykonávať a koordinovať odbornú prípravu, ktorej cieľom je podporiť členské štáty a orgány Únie v oblasti odbornej prípravy úradníkov orgánov presadzovania práva na účasť na misiách Únie a v činnostiach zameraných na rozšírenie kapacity v oblasti presadzovania práva v tretích krajinách;

e)

odborne pripraviť školiteľov a pomáhať im pri zdokonaľovaní osvedčených vyučovacích postupov a ich výmene.

2.   CEPOL vytvára a modernizuje študijné nástroje a metódy a uplatňuje ich so zreteľom na celoživotné vzdelávanie s cieľom upevniť zručnosti úradníkov orgánov presadzovania práva. CEPOL vyhodnocuje výsledky takýchto opatrení, aby mohol zvýšiť kvalitu, súdržnosť a účinnosť budúcich opatrení na úrovni Únie.

3.   CEPOL vytvorí sieť inštitútov členského štátu, ktoré sa zaoberajú odbornou prípravou úradníkov orgánov presadzovania práva, a udržuje kontakt s jedinou národnou jednotkou v každom členskom štáte, ktorá v rámci tejto siete funguje.

4.   Vzdelávacie činnosti uvedené v odseku 1 vykonáva CEPOL v spolupráci so sieťou inštitútov členského štátu, ktoré sa zaoberajú odbornou prípravou v súlade s finančnými pravidlami, ktoré sa uplatňujú na CEPOL.

Článok 4

Úlohy

1.   CEPOL pripravuje viacročné analýzy strategických potrieb v oblasti odbornej prípravy a viacročné študijné programy.

2.   CEPOL podporuje, vytvára, vykonáva a koordinuje činnosti odbornej prípravy a študijné materiály, ku ktorým patria:

a)

kurzy, semináre, konferencie, ako aj webové, elektronické vzdelávacie a iné inovatívne a progresívne činnosti odbornej prípravy;

b)

spoločné učebné plány pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva týkajúcu sa osobitných otázok s rozmerom Únie;

c)

moduly odbornej prípravy odstupňované podľa postupných fáz alebo úrovní komplexnosti zručností, ktoré príslušné cieľové skupiny potrebujú, a zamerané buď na určitú geografickú oblasť, špecifickú tematickú oblasť trestnej činnosti, alebo na špecifický súbor profesionálnych zručností;

d)

výmenné programy alebo programy na vysielanie, ako aj študijné návštevy v rámci odbornej prípravy v oblasti presadzovania práva.

3.   Činnosti odbornej prípravy CEPOL-u a študijné materiály môže podporovať, posilňovať a dopĺňať prevádzka elektronickej siete.

4.   CEPOL podporuje misie Únie a zvyšovanie kapacít v tretích krajinách prostredníctvom jedného alebo viacerých z týchto opatrení:

a)

posudzovania, v koordinácii s ďalšími relevantnými orgánmi Únie, vplyvu existujúcich politík a iniciatív odbornej prípravy v oblasti presadzovania práva súvisiacich s Úniou;

b)

vytvárania a poskytovania odbornej prípravy pre úradníkov orgánov presadzovania práva, aby boli pripravení na účasť na misiách Únie, vrátane možností nadobudnúť príslušné jazykové zručnosti, a to na základe koordinácie s Európskou akadémiou bezpečnosti a obrany a existujúcimi iniciatívami v členských štátoch;

c)

vytvárania a poskytovania odbornej prípravy pre úradníkov orgánov presadzovania práva z tretích krajín, a to najmä z krajín, ktoré sú kandidátmi na pristúpenie k Únii, a krajín, ktoré sa zúčastňujú na európskej susedskej politike;

d)

správy osobitných fondov vonkajšej pomoci Únie na pomoc tretím krajinám pri rozvoji ich kapacít v príslušných oblastiach politiky presadzovania práva v súlade so stanovenými prioritami Únie.

5.   CEPOL podporuje vzájomné uznávanie odbornej prípravy v oblasti presadzovania práva v členských štátoch a uznávanie odbornej prípravy poskytnutej na úrovni Únie zo strany členských štátov s náležitým zreteľom na zásadu subsidiarity.

6.   CEPOL môže vykonávať komunikačné činnosti z vlastnej iniciatívy v oblastiach v rámci svojho mandátu. Takéto komunikačné činnosti nemôžu mať negatívny vplyv na úlohy uvedené v odseku 1 a vykonávajú sa v súlade s príslušnými plánmi oznamovania a šírenia informácií prijatými správnou radou.

Článok 5

Výskum súvisiaci s odbornou prípravou

1.   CEPOL prispieva k rozvoju výskumu súvisiaceho s činnosťami odbornej prípravy a podporuje tento rozvoj v rámci rozsahu svojich cieľov stanovených v článku 3 ods. 1 a šíri výsledky výskumu. Na tento účel môže CEPOL vykonávať príslušné prieskumy a vytvárať archívy dostupného výskumu, ako aj preskúmať potreby odbornej prípravy v oblasti presadzovania práva.

2.   CEPOL propaguje a vytvára partnerstvá s orgánmi Únie, ako aj s verejnými a súkromnými akademickými inštitúciami a môže podporovať vznik silnejších partnerstiev medzi univerzitami a inštitútmi odbornej prípravy v oblasti presadzovania práva v členských štátoch.

KAPITOLA II

SPOLUPRÁCA MEDZI ČLENSKÝMI ŠTÁTMI A CEPOL-om

Článok 6

Národné jednotky CEPOL-u

1.   Každý členský štát zriadi alebo určí národnú jednotku, ktorá je styčným orgánom CEPOL-u v rámci jeho siete národných inštitútov odbornej prípravy pre úradníkov orgánov presadzovania práva v členských štátoch.

2.   Národné jednotky zodpovedajú za vykonávanie úloh stanovených v tomto článku. Národné jednotky predovšetkým:

a)

poskytujú CEPOL-u informácie potrebné na to, aby si CEPOL mohol plniť svoje úlohy;

b)

prispievajú k účinnej komunikácii a spolupráci CEPOL-u so všetkými príslušnými inštitútmi odbornej prípravy vrátane príslušných výskumných inštitútov v členských štátov;

c)

prispievajú do pracovných programov, ročných kalendárov a na webovú lokalitu CEPOL-u a podporujú ich;

d)

odpovedajú na žiadosti CEPOL-u o poskytnutie informácií a poradenstva;

e)

včas a transparentne organizujú a koordinujú príslušné nominácie osôb a odborníkov zúčastňujúcich sa na činnostiach na vnútroštátnej úrovni;

f)

koordinujú vykonávanie činností a zasadnutí v rámci ich príslušného členského štátu;

g)

poskytujú podporu pri vytvorení a vykonávaní výmenného programu pre úradníkov orgánov presadzovania práva;

h)

propagujú používanie elektronickej siete CEPOL-u na odbornú prípravu úradníkov orgánov presadzovania práva.

3.   Zástupcovia národných jednotiek sa na žiadosť správnej rady, výkonného riaditeľa alebo z vlastnej iniciatívy pravidelne stretávajú v súvislosti s operatívnymi a vzdelávacími záležitosťami CEPOL-u. Predovšetkým posudzujú a pripravujú návrhy, ktoré zlepšia operatívnu efektívnosť CEPOL-u a zvýšia angažovanosť členských štátov.

4.   Každý členský štát určí organizáciu a zamestnancov svojej národnej jednotky v súlade so svojim vnútroštátnym právom a zdrojmi.

KAPITOLA III

ORGANIZÁCIA CEPOL-u

Článok 7

Správna a riadiaca štruktúra CEPOL-u

Správnu a riadiacu štruktúru CEPOL-u tvorí:

a)

správna rada;

b)

výkonný riaditeľ;

c)

a prípadne vedecký výbor pre odbornú prípravu zriadený správnou radou v súlade s článkom 15;

d)

a prípadne iné poradné orgány zriadené správnou radou v súlade s článkom 9 ods. 1 písm. q).

ODDIEL 1

Správna Rada

Článok 8

Zloženie správnej rady

1.   Správna rada sa skladá z jedného zástupcu z každého členského štátu a Komisie. Každý zástupca má hlasovacie práva.

2.   Každý člen správnej rady má náhradníka, ktorý člena v jeho neprítomnosti zastupuje.

3.   Členovia správnej rady a ich náhradníci sa vymenúvajú s prihliadnutím na ich odbornosť v oblasti odbornej prípravy úradníkov orgánov presadzovania práva a na ich príslušné schopnosti v oblasti riadenia, správy a rozpočtu. Zohľadňuje sa tiež zásada vyváženého rodového zastúpenia v správnej rade.

4.   Bez toho, aby bolo dotknuté právo členských štátov a Komisie ukončiť mandát ich členov a náhradníkov, členstvo v správnej rade je na obdobie štyroch rokov. Uvedené obdobie sa môže predĺžiť.

Článok 9

Funkcie správnej rady

1.   Správna rada:

a)

každoročne prijíma dvojtretinovou väčšinou hlasov svojich členova v súlade s článkom 10 dokument obsahujúci viacročné plánovanie CEPOL-u a svoj ročný pracovný program na nasledujúci rok;

b)

prijíma dvojtretinovou väčšinou hlasov svojich členov ročný rozpočet CEPOL-u a plní ďalšie funkcie v súvislosti s rozpočtom CEPOL-u podľa kapitoly IV;

c)

prijíma konsolidovanú výročnú správu o činnosti CEPOL-u a do 1. júla nasledujúceho roka ju zasiela Európskemu parlamentu, národným parlamentom, Rade, Komisii a Dvoru audítorov. Konsolidovaná výročná správa o činnosti sa zverejňuje;

d)

prijíma rozpočtové pravidlá platiace pre CEPOL v súlade s článkom 21;

e)

prijíma internú stratégiu boja proti podvodom, ktorá je primeraná riziku podvodu, pričom zohľadňuje náklady a prínosy opatrení, ktoré sa majú vykonať;

f)

vo vzťahu k svojim členom a členom výberovej komisie, ako aj k členom vedeckého výboru pre odbornú prípravu prijíma vnútorné pravidlá na zamedzenie konfliktom záujmov a ich riadenie;

g)

prijíma a pravidelne aktualizuje plány v oblasti osvety a šírenia informácií uvedené v článku 4, a to na základe analýzy potrieb;

h)

prijíma svoj rokovací poriadok;

i)

vo vzťahu k zamestnancom CEPOL-u vykonáva v súlade s odsekom 2 právomoci zverené menovaciemu orgánu na základe služobného poriadku a právomoci zverené orgánu splnomocnenému uzatvárať pracovné zmluvy s ostatnými zamestnancami na základe podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov (ďalej len „právomoci menovacieho orgánu“);

j)

v súlade s postupom stanoveným v článku 110 služobného poriadku prijíma primerané vykonávacie predpisy na účely uplatňovania služobného poriadku a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov;

k)

v prípade potreby zriaďuje oddelenie vnútorného auditu;

l)

prijíma vnútorné pravidlá týkajúce sa výberového konania na miesto výkonného riaditeľa vrátane pravidiel týkajúcich sa zloženia výberovej komisie, ktoré zaručujú jej nezávislosť a nestrannosť;

m)

vymenúva výkonného riaditeľa a v prípade potreby predlžuje jeho funkčné obdobie alebo ho odvoláva z funkcie v súlade s článkom 23;

n)

vymenúva účtovníka podliehajúceho služobnému poriadku a podmienkam zamestnávania ostatných zamestnancov, ktorý je pri vykonávaní svojich povinností funkčne nezávislý;

o)

v prípade potreby a pri zvážení prevádzkových a finančných požiadaviek rozhoduje o zriadení vedeckého výboru pre odbornú prípravu v súlade s článkom 15 a vymenúva jeho členov v súlade s článkom 16 ods. 2;

p)

zabezpečuje primerané nadväzné opatrenia na zistenia a odporúčania vyplývajúce zo správ o internom či externom audite a z hodnotení, ako aj vyšetrovaní Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF);

q)

pri zvážení prevádzkových aj finančných požiadaviek prijíma všetky rozhodnutia týkajúce sa zriadenia vnútorných štruktúr CEPOL-u, a v prípade potreby aj rozhodnutia o ich zmene;

r)

schvaľuje uzavretie pracovných dojednaní v súlade s článkom 34;

s)

prijíma spoločné učebné osnovy, moduly odbornej prípravy, učebné metódy a iné študijné a vyučovacie nástroje;

t)

v prípade potreby prijíma iné interné pravidlá.

2.   Správna rada v súlade s článkom 110 služobného poriadku prijíma rozhodnutie na základe článku 2 ods. 1 služobného poriadku a článku 6 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, ktorým deleguje príslušné právomoci menovacieho orgánu na výkonného riaditeľa a ktorým stanovuje podmienky, za ktorých možno takéto delegovanie právomocí pozastaviť. Výkonný riaditeľ je oprávnený uvedené právomoci delegovať ďalej.

3.   Ak si to vyžadujú mimoriadne okolnosti, správna rada môže na základe rozhodnutia dočasne pozastaviť delegovanie právomocí menovacieho orgánu na výkonného riaditeľa a akékoľvek následné delegovanie takýchto právomocí, a uvedené právomoci vykonávať sama alebo ich delegovať na jedného zo svojich členov alebo na iného zamestnanca ako je výkonný riaditeľ.

Článok 10

Viacročné plánovanie a ročné pracovné programy

1.   Správna rada prijíma každoročne do 30. novembra dokument, ktorý obsahuje viacročné plánovanie a ročný pracovný program CEPOL-u, vychádzajúc z návrhu výkonného riaditeľa, pričom prihliada na stanovisko Komisie, a pokiaľ ide o viacročné plánovanie, po konzultácii s Európskym parlamentom. Správa rada predloží uvedený dokument Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a národným parlamentom.

Dokument uvedený v prvom pododseku nadobúda definitívnu podobu po konečnom prijatí všeobecného rozpočtu, pričom sa v prípade potreby zodpovedajúcim spôsobom upraví.

2.   Vo viacročnom plánovaní je stanovené celkové strategické plánovanie vrátane cieľov, očakávaných výsledkov a ukazovateľov výkonnosti ako aj plánovanie zdrojov vrátane viacročného rozpočtu a zamestnancov. Takisto zahŕňa aj stratégiu týkajúcu sa vzťahov s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami.

Viacročné plánovanie sa vykonáva prostredníctvom ročných pracovných programov a v prípade potreby sa po výsledku externých a interných hodnotení uvedených v článku 32 aktualizuje. Závery uvedených hodnotení sa v prípade potreby takisto odrážajú v ročnom pracovnom programe na nasledujúci rok.

3.   Ročný pracovný program zahŕňa podrobné ciele, očakávané výsledky a ukazovatele výkonnosti. Obsahuje takisto aj opis opatrení, ktoré je potrebné financovať, a odhad finančných a ľudských zdrojov vyčlenených na každé opatrenie v súlade so zásadami zostavovania a riadenia rozpočtu na základe činností. Ročný pracovný program je v súlade s viacročným plánovaním. Jasne sa v ňom stanovia úlohy, ktoré boli doplnené, zmenené alebo vypustené v porovnaní s predchádzajúcim rozpočtovým rokom. Ročný pracovný program zahŕňa aj stratégiu týkajúcu sa vzťahov s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami uvedenými v článku 3, ako aj opatrenia súvisiace s uvedenou stratégiou.

4.   Keď sa po prijatí ročného pracovného programu CEPOL-u uloží nová úloha, správna rada zmení ročný pracovný program.

5.   Všetky významné zmeny v ročnom pracovnom programe sa prijímajú rovnakým postupom, ktorý sa uplatnil pri prijatí pôvodného ročného pracovného programu. Správna rada môže delegovať právomoc prijímať menej podstatné zmeny v ročnom pracovnom programe na výkonného riaditeľa.

Článok 11

Predseda a podpredseda správnej rady

1.   Správna rada si volí predsedu a podpredsedu spomedzi svojich členov zastupujúcich skupinu troch členských štátov, ktoré spoločne vypracovali 18-mesačný program Rady. Ich funkčné obdobie je 18 mesiacov trvania uvedeného programu Rady. Ak sa však členstvo predsedu alebo podpredsedu v správnej rade kedykoľvek počas ich funkčného obdobia skončí, ich funkčné obdobie sa automaticky končí k rovnakému dátumu.

2.   Predseda a podpredseda sú volení dvojtretinovou väčšinou členov správnej rady.

3.   V prípade, že si predseda nemôže plniť svoje povinnosti, automaticky ho zastupuje podpredseda.

Článok 12

Zasadnutia správnej rady

1.   Zasadnutia správnej rady zvoláva predseda.

2.   Výkonný riaditeľ sa zúčastňuje na zasadnutiach správnej rady.

3.   Riadne zasadnutia správnej rady sa konajú aspoň dvakrát ročne. Okrem toho zasadá z iniciatívy svojho predsedu alebo na žiadosť Komisie alebo na žiadosť aspoň tretiny svojich členov.

4.   Správna rada a výkonný riaditeľ môžu prizvať akékoľvek ďalšie osoby, ktoré môžu významne prispieť k diskusii, aby sa zúčastnili na jej zasadnutí so statusom nehlasujúcich pozorovateľov.

5.   Členom a náhradníkom správnej rady môžu v súlade s rokovacím poriadkom pomáhať poradcovia alebo experti.

6.   Funkcie sekretariátu plní pre správnu radu CEPOL.

Článok 13

Pravidlá hlasovania správnej rady

1.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 9 ods. 1 písm. a) a b), článku 11 ods. 2, článku 15, článku 23 ods. 6 a článku 27 ods. 2, správna rada prijíma rozhodnutia väčšinou hlasov svojich členov.

2.   Každý člen má jeden hlas. V neprítomnosti hlasujúceho člena je oprávnený uplatniť hlasovacie právo náhradník uvedeného člena.

3.   Výkonný riaditeľ sa nezúčastňuje na hlasovaní.

4.   V rokovacom poriadku správnej rady sa stanovujú podrobné mechanizmy hlasovania, najmä podmienky, za ktorých môže člen konať v mene iného člena.

ODDIEL 2

Výkonný Riaditeľ

Článok 14

Povinnosti výkonného riaditeľa

1.   CEPOL riadi výkonný riaditeľ. Výkonný riaditeľ zodpovedá správnej rade.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie a správnej rady, je výkonný riaditeľ pri výkone svojich povinností nezávislý a nesmie žiadať ani prijímať pokyny od žiadnej vlády ani od žiadneho iného orgánu.

3.   Výkonný riaditeľ podáva na vyzvanie Európskemu parlamentu správy o plnení svojich povinností. Rada môže vyzvať výkonného riaditeľa, aby podal správu o plnení svojich povinností.

4.   Výkonný riaditeľ je štatutárnym orgánom CEPOL-u.

5.   Výkonný riaditeľ zodpovedá za plnenie úloh, ktoré CEPOL-u ukladá toto nariadenie, najmä za:

a)

každodennú správu CEPOL-u;

b)

predkladanie návrhov správnej rade, pokiaľ ide o zriadenie interných štruktúr CEPOL-u a v prípade potreby ich zmenu;

c)

vykonávanie rozhodnutí prijatých správnou radou;

d)

prípravu návrhu viacročného plánovania a ročných pracovných programov a ich predloženie správnej rade po konzultáciách s Komisiou;

e)

vykonávanie viacročného plánovania a ročných pracovných programov a podávanie správ o ich vykonávaní správnej rade;

f)

vypracovanie návrhu primeraných vykonávacích predpisov na účely uplatňovania služobného poriadku a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov podľa článku 110 služobného poriadku;

g)

prípravu konsolidovanej výročnej správy o činnosti CEPOL-u a jej predkladanie správnej rade na prijatie;

h)

prípravu akčného plánu nadväzujúceho na závery správ o internom alebo externom audite a hodnotení, resp. v nadväznosti na vyšetrovania úradu OLAF, a predkladanie správ Komisii dvakrát ročne a pravidelných správ správnej rade;

i)

ochranu finančných záujmov Únie uplatňovaním preventívnych opatrení proti podvodom, korupcii a akejkoľvek inej nezákonnej činnosti, bez toho, aby boli dotknuté vyšetrovacie právomoci úradu OLAF, účinnými kontrolami a vymáhaním neoprávnene vyplatených súm v prípadoch, keď sú zistené nezrovnalosti, a prípadne účinnými, primeranými a odradzujúcimi administratívnymi a finančnými sankciami;

j)

prípravu návrhu stratégie CEPOL-u v oblasti boja proti podvodom a jej predloženie správnej rade na prijatie;

k)

prípravu návrhu rozpočtových pravidiel platných pre CEPOL;

l)

prípravu návrhu výkazu príjmov a výdavkov CEPOL-u a plnenie jeho rozpočtu;

m)

pomoc predsedovi správnej rady pri príprave zasadnutí správnej rady;

n)

plnenie iných úloh podľa tohto nariadenia.

ODDIEL 3

Vedecký Výbor Pre Odbornú Prípravu

Článok 15

Zriadenie

V prípade potreby a zohľadňujúc prevádzkové požiadavky a finančné zdroje správna rada rozhoduje dvojtretinovou väčšinou hlasov svojich členov o zriadení vedeckého výboru pre odbornú prípravu. Rovnaký postup sa uplatňuje pri rozhodnutí o zrušení výboru.

Článok 16

Všeobecné ustanovenia, ciele a úlohy

1.   Vedecký výbor pre odbornú prípravu, ktorý zriaďuje správna rada, je nezávislým poradným orgánom, ktorý zabezpečuje vedeckú kvalitu činnosti CEPOL-u v oblasti odbornej prípravy.

2.   Vedecký výbor pre odbornú prípravu tvoria akademickí pracovníci na vysokej úrovni a odborníci vo sfére presadzovania práva v oblastiach obsiahnutých v článku 4. Správna rada vymenúva členov vedeckého výboru pre odbornú prípravu po transparentnej výzve na predkladanie prihlášok a výberovom konaní, ktoré sa uverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie. Členovia správnej rady nemôžu byť členmi vedeckého výboru pre odbornú prípravu. Členovia vedeckého výboru pre odbornú prípravu sú nezávislí a nesmú požadovať ani prijímať pokyny od žiadnej vlády alebo akékoľvek iného orgánu.

3.   Správna rada poverí vedecký výbor pre odbornú prípravu okrem iného týmito úlohami:

a)

poskytovaním poradenstva výkonnému riaditeľovi pri vypracovávaní návrhov na viacročné plánovanie a ročný pracovný program a ďalších strategických dokumentov s cieľom zabezpečiť ich vedeckú kvalitu a súlad s príslušnými sektorovými politikami a prioritami Únie;

b)

poskytovaním nezávislých stanovísk a poradenstva správnej rade v otázkach, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti výboru;

c)

poskytovaním nezávislých stanovísk a poradenstva ku kvalite učebných plánov, k uplatňovaným učebným metódam, študijným možnostiam a vedeckému rozvoju;

d)

na požiadanie správnej rady alebo výkonného riaditeľa vykonávaním všetkých ostatných poradenských úloh týkajúcich sa vedeckých aspektov činnosti CEPOL-u súvisiacej s odbornou prípravou.

4.   Pri zriadení vedeckého výboru pre odbornú prípravu správna rada rozhodne o jeho zložení, funkčnom období jeho členov, frekvencii jeho zasadnutí a o jeho rokovacom poriadku vrátane pravidiel hlasovania.

KAPITOLA IV

FINANČNÉ USTANOVENIA

Článok 17

Rozpočet

1.   Na každý rozpočtový rok zodpovedajúci kalendárnemu roku sa vypracuje odhad všetkých príjmov a výdavkov CEPOL-u, ktoré sa zahrnú do rozpočtu CEPOL-u.

2.   Rozpočet CEPOL-u je z hľadiska príjmov a výdavkov vyrovnaný.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté iné zdroje, príjmy CEPOL-u zahŕňajú príspevok Únie uvedený vo všeobecnom rozpočte Únie.

4.   CEPOL môže využívať finančné prostriedky Únie prostredníctvom dohôd o delegovaní alebo ad hoc grantov v súlade so svojimi rozpočtovými pravidlami uvedenými v článku 21 a ustanoveniami príslušných nástrojov na podporu politík Únie. Bez toho, aby bola dotknutá zásada zákazu dvojitého financovania stanovená v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (6) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“), môže CEPOL riadiť účelové fondy Únie tak, aby sa nimi vykonávali osobitné činnosti v rozsahu jeho cieľov a úloh.

5.   Výdavky CEPOL-u zahŕňajú odmeny zamestnancov, výdavky na správu a infraštruktúru a prevádzkové náklady.

6.   Rozpočtové záväzky pre opatrenia v súvislosti s rozsiahlymi projektmi trvajúcimi viac ako jeden rozpočtový rok sa môžu rozdeliť na viac ročných splátok.

Článok 18

Zostavovanie rozpočtu

1.   Výkonný riaditeľ každý rok vypracuje návrh odhadu príjmov a výdavkov CEPOL-u na nasledujúci finančný rok, a spolu s plánom pracovných miest ho predkladá správnej rade.

2.   Na základe návrhu odhadu príjmov a výdavkov správna rada zostavuje predbežný návrh odhadu príjmov a výdavkov CEPOL-u na nasledujúci rozpočtový rok a predkladá ho Komisii každý rok do 31. januára.

3.   Správna rada zasiela konečný návrh odhadu príjmov a výdavkov CEPOL-u Komisii každý rok do 31. marca.

4.   Komisia zašle tento odhad príjmov a výdavkov Európskemu parlamentu a Rade spolu s návrhom všeobecného rozpočtu Únie.

5.   Komisia na základe odhadu príjmov a výdavkov v návrhu všeobecného rozpočtu Únie, ktorý predkladá Európskemu parlamentu a Rade podľa článkov 313 a 314 ZFEÚ, uvedie odhad rozpočtových prostriedkov, ktoré považuje za potrebné, pokiaľ ide o plán pracovných miest a výšky subvencie zo všeobecného rozpočtu.

6.   Rozpočtové prostriedky na príspevok Únie pre CEPOL schvaľuje Európsky parlament a Rada.

7.   Plán pracovných miest CEPOL-u prijíma Európsky parlament a Rada.

8.   Rozpočet CEPOL-u prijíma správna rada. Stáva sa konečným po konečnom prijatí všeobecného rozpočtu Únie. V prípade potreby sa zodpovedajúcim spôsobom upraví.

9.   Na akékoľvek stavebné projekty, ktoré by mohli mať významný vplyv na rozpočet CEPOL-u, sa vzťahuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 (7).

Článok 19

Plnenie rozpočtu

1.   Za plnenie rozpočtu CEPOL-u zodpovedá výkonný riaditeľ.

2.   Výkonný riaditeľ predkladá každoročne všetky informácie týkajúce sa výsledkov postupov hodnotenia Európskemu parlamentu a Rade a o akýchkoľvek takýchto výsledkoch informuje aj Dvor audítorov.

Článok 20

Účtovná závierka a absolutórium

1.   Účtovník CEPOL-u zašle účtovníkovi Komisie a Dvoru audítorov predbežnú účtovnú závierku za rozpočtový rok (rok N) do 1. marca nasledujúceho rozpočtového roku (rok N + 1).

2.   CEPOL zašle správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení za rok N Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov do 31. marca roku N + 1.

3.   Účtovník Komisie zašle Dvoru audítorov predbežnú účtovnú závierku CEPOL-u za rok N, konsolidovanú s účtovnou závierkou Komisie, do 31. marca roku N + 1.

4.   Po doručení pripomienok Dvora audítorov k predbežnej účtovnej závierke CEPOL-u za rok N podľa článku 148 nariadenia o rozpočtových pravidlách vypracuje účtovník CEPOL-u konečnú účtovnú závierku CEPOL-u za uvedený rok. Výkonný riaditeľ ich predkladá na posúdenie správnej rade.

5.   Správna rada poskytne ku konečnej účtovnej závierke CEPOL-u za rok N stanovisko.

6.   Účtovník CEPOL-u predkladá Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov konečnú účtovnú závierku za rok N spoločne so stanoviskom správnej rady uvedenom v odseku 5 do 1. júla roku N + 1.

7.   Konečná účtovná závierka za rok N sa v Úradnom vestníku Európskej únie uverejňuje do 15. novembra roku N + 1.

8.   Výkonný riaditeľ zasiela Dvoru audítorov odpoveď na jeho pripomienky do 30. septembra roku N + 1. Výkonný riaditeľ zasiela túto odpoveď aj správnej rade.

9.   Výkonný riaditeľ predloží Európskemu parlamentu na jeho žiadosť všetky informácie potrebné na plynulé uplatnenie postupu udelenia absolutória za rok N v súlade s článkom 165 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

10.   Na odporúčanie Rady, ktorá sa uznáša kvalifikovanou väčšinou, Európsky parlament udelí výkonnému riaditeľovi absolutórium za plnenie rozpočtu v roku N do 15. mája roku N + 2.

Článok 21

Finančné pravidlá

1.   Finančné pravidlá uplatniteľné na CEPOL prijíma správna rada po porade s Komisiou. Nesmú sa odchyľovať od delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1271/2013, okrem prípadov, keď je takáto odchýlka nevyhnutne potrebná z dôvodu prevádzky CEPOL-u a keď na to Komisia vopred udelila súhlas.

2.   V riadne odôvodnených prípadoch a s predchádzajúcim súhlasom správnej rady môže CEPOL udeliť granty bez verejnej výzvy na predloženie návrhov pre členské štáty, a to na zabezpečenie odbornej prípravy súvisiacej s úlohami uvedenými v článku 4 ods. 2 a 4.

KAPITOLA V

ZAMESTNANCI

Článok 22

Všeobecné ustanovenie

Na zamestnancov CEPOL-u sa vzťahuje služobný poriadok a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov a pravidlá prijaté na základe dohody medzi inštitúciami Únie na účely uplatňovania uvedeného služobného poriadku a podmienok zamestnávania.

Článok 23

Výkonný riaditeľ

1.   Výkonný riaditeľ pôsobí ako dočasný zamestnanec CEPOL-u podľa článku 2 písm. a) podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov.

2.   Výkonného riaditeľa vymenúva správna rada z užšieho zoznamu aspoň troch kandidátov navrhnutých výberovou komisiou, ktorú zostavuje správna rada a ktorá sa skladá z členov navrhnutých členskými štátmi a Komisiou pri uplatnení otvoreného a transparentného výberového konania.

Výberová komisia zostaví uvedený užší zoznam zo zoznamu všetkých kandidátov transparentne určených Komisiou, ktorých profily spĺňajú požiadavky na funkciu stanovené v oznámení o voľnom pracovnom mieste, ktoré je zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

Komisia postúpi výberovej komisii kópie všetkých prihlášok na prijatie na toto voľné pracovné miesto.

Na účely uzavretia zmluvy s výkonným riaditeľom zastupuje CEPOL predseda správnej rady.

3.   Funkčné obdobie výkonného riaditeľa je štyri roky. Na konci uvedeného obdobia Komisia spolu so správnou radou vykoná posúdenie, v ktorom zohľadní hodnotenie výsledkov činnosti výkonného riaditeľa a budúce úlohy a výzvy CEPOL-u.

4.   Správna rada môže predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa jedenkrát najviac o štyri roky, pričom zohľadní posúdenie uvedené v odseku 3. V takom prípade sa výkonný riaditeľ na konci celkového obdobia nezúčastní na ďalšom výberovom konaní na to isté pracovné miesto.

5.   Výkonný riaditeľ môže byť odvolaný z funkcie rozhodnutím správnej rady.

6.   Správna rada prijíma rozhodnutia o vymenovaní výkonného riaditeľa, predĺžení jeho funkčného obdobia a odvolaní z funkcie dvojtretinovou väčšinou svojich členov.

Článok 24

Vyslaní národní experti

1.   CEPOL môže využívať vyslaných národných expertov.

2.   Pravidlá vysielania národných expertov do CEPOL-u sa stanovia rozhodnutím správnej rady.

KAPITOLA VI

RÔZNE USTANOVENIA

Článok 25

Právne postavenie

1.   CEPOL je agentúrou Únie. Má právnu subjektivitu.

2.   CEPOL má v každom členskom štáte najširšiu právnu spôsobilosť a spôsobilosť na právne úkony, akú majú právnické osoby podľa vnútroštátneho práva. Predovšetkým môže nadobúdať hnuteľný a nehnuteľný majetok a disponovať s ním a byť účastníkom súdnych konaní.

3.   Sídlo CEPOL-u je v Budapešti, Maďarsko.

Článok 26

Výsady a imunity

Na CEPOL a jeho zamestnancov sa vzťahuje Protokol o výsadách a imunitách Európskej únie.

Článok 27

Opatrenia týkajúce sa jazyka

1.   Na CEPOL sa vzťahujú ustanovenia uvedené v nariadení č. 1 (8).

2.   O vnútornom jazykovom režime CEPOL-u rozhoduje správna rada dvojtretinovou väčšinou svojich členov.

3.   Prekladateľské služby potrebné na fungovanie CEPOL-u zabezpečuje Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie.

Článok 28

Transparentnosť

1.   Na dokumenty v držbe CEPOL-u sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1049/2001.

2.   Správna rada do šiestich mesiacov odo dňa svojho prvého zasadnutia prijme podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1049/2001.

3.   Rozhodnutia, ktoré CEPOL prijíma podľa článku 8 nariadenia (ES) č. 1049/2001, môžu byť predmetom sťažnosti adresovanej Európskemu ombudsmanovi alebo predmetom súdneho konania na Súdnom dvore Európskej únie v súlade s článkami 228 a 263 ZFEÚ.

4.   Spracovanie osobných údajov CEPOL-om podlieha nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (9).

Článok 29

Boj proti podvodom

1.   V záujme uľahčenia boja proti podvodom, korupcii a akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 (10) medzi 1. júlom a 31. decembrom 2016 CEPOL pristúpi k medziinštitucionálnej dohode z 25. mája 1999, ktorá sa týka vnútorných vyšetrovaní Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) (11) a prijme primerané opatrenia uplatniteľné na všetkých zamestnancov CEPOL-u, a to s použitím vzoru uvedeného v prílohe k uvedenej dohode.

2.   Európsky dvor audítorov má právomoc vykonávať na základe dokumentov a prostredníctvom kontrol na mieste audit všetkých príjemcov grantov, dodávateľov a subdodávateľov, ktorým boli poskytnuté finančné prostriedky Únie zo strany CEPOL-u.

3.   OLAF môže vykonávať vyšetrovania, vrátane kontrol a inšpekcií na mieste na účely zistenia, či v súvislosti s grantom alebo zmluvou financovanou CEPOL-om nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. Takéto vyšetrovania sa vykonávajú v súlade s ustanoveniami a postupmi podľa nariadenia (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a nariadenia Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 (12).

4.   Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1, 2 a 3 pracovné dohody s orgánmi Únie, orgánmi a inštitútmi odbornej prípravy tretích krajín, medzinárodnými organizáciami a súkromnými stranami, zmluvy CEPOL-u, jeho dohody o grante a rozhodnutia o grante obsahujú ustanovenia, ktorými sa Európskemu dvoru audítorov a úradu OLAF výslovne udeľuje právomoc na vykonávanie auditov a vyšetrovaní uvedených v odsekoch 2 a 3 v súlade s ich právomocami.

Článok 30

Bezpečnostné predpisy v oblasti ochrany utajovaných skutočností a citlivých neutajovaných skutočností

CEPOL uplatňuje mutatis mutandis bezpečnostné predpisy Komisie na ochranu utajovaných skutočností Európskej únie a citlivých neutajovaných skutočností, okrem iného predpisy týkajúce sa výmeny, spracovania a uchovávania takýchto informácií, ako sú stanovené v rozhodnutiach Komisie (EÚ, Euratom) 2015/443 (13) a (EÚ, Euratom) 2015/444 (14).

Článok 31

Právna zodpovednosť

1.   Zmluvná zodpovednosť CEPOL-u sa spravuje právom rozhodným pre príslušnú zmluvu.

2.   Súdny dvor Európskej únie má právomoc vynášať rozsudky na základe akejkoľvek rozhodcovskej doložky v zmluve, ktorú uzatvorí CEPOL.

3.   Pokiaľ ide o inú ako zmluvnú zodpovednosť, CEPOL je povinný v súlade so všeobecnými zásadami, ktoré sú spoločné pre právne poriadky členských štátov, nahradiť všetky škody, ktoré spôsobia jeho útvary alebo zamestnanci pri plnení svojich úloh.

4.   V sporoch o náhradu škody v zmysle odseku 3 má právomoc rozhodovať Súdny dvor Európskej únie.

5.   Osobná zodpovednosť zamestnancov voči CEPOL-u sa riadi ustanoveniami služobného poriadku alebo podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, ktoré sa na nich vzťahujú.

Článok 32

Hodnotenie a preskúmanie

1.   Komisia do 1. júla 2021, a potom raz za päť rokov zabezpečí, aby sa vykonalo hodnotenie s cieľom posúdiť najmä vplyv, účinnosť a efektívnosť CEPOL-u a jeho pracovných postupov.

2.   Komisia predkladá hodnotiacu správu správnej rade. Správna rada predkladá k hodnotiacej správe pripomienky do jedného mesiaca odo dňa doručenia. Komisia potom predkladá záverečnú hodnotiacu správu spolu so závermi Komisie a pripomienkami správnej rady v prílohe k uvedenej správe, Európskemu parlamentu, Rade a správnej rade. Výsledky uvedenej hodnotiacej správy sa zverejnia.

Článok 33

Administratívne vyšetrovania

Činnosti CEPOL-u podliehajú kontrole Európskeho ombudsmana v súlade s článkom 228 ZFEÚ.

Článok 34

Spolupráca s orgánmi Únie, tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami

1.   CEPOL je otvorený pre účasť orgánov a inštitútov odbornej prípravy z tretích krajín, ktoré na tento účel uzavreli dohody s Úniou.

2.   Ak je to potrebné pre vykonávanie jeho úloh, môže CEPOL nadviazať a udržiavať spoluprácu s orgánmi Únie v súlade s ich cieľmi, s orgánmi a inštitútmi odbornej prípravy tretích krajín, medzinárodnými organizáciami a súkromnými subjektmi.

3.   V súlade s odsekmi 1 a 2 sa uzavrú pracovné dojednania, ktoré upravia najmä povahu, rozsah a spôsob, akým sa príslušné orgány a inštitúty odbornej prípravy tretích krajín, medzinárodné organizácie a súkromné strany môžu zúčastňovať na práci CEPOL-u, vrátane ustanovení týkajúcich sa účasti na iniciatívach CEPOL-u, finančných príspevkov a zamestnancov. Pokiaľ ide o zamestnanecké otázky, uvedené pravidlá sú v súlade so služobným poriadkom a podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov.

4.   CEPOL spolupracuje s orgánmi Únie, príslušnými vo veciach upravených v tomto nariadení a uvedených v odseku 2 v rámci pracovných dohôd uzavretých s uvedenými orgánmi v súlade s týmto nariadením, resp. s príslušnými ustanoveniami rozhodnutia 2005/681/SVV.

5.   Pracovné dojednania uvedené v odsekoch 3 a 4 sa môžu uzavrieť iba so súhlasom správnej rady po konzultácii s Komisiou. Nezaväzujú Úniu ani jej členské štáty.

Článok 35

Dohoda o sídle a prevádzkové podmienky

Potrebné ustanovenia o poskytnutí sídla CEPOL-u v Maďarsku a o zariadeniach, ktoré tento členský štát sprístupní, ako aj osobitné pravidlá, ktoré sa v hostiteľskom členskom štáte vzťahujú na výkonného riaditeľa, členov správnej rady, zamestnancov CEPOL-u a členov ich rodín, sa vymedzia v dohode o sídle medzi CEPOL-om a Maďarskom, ktorá sa uzavrie po schválení správnou radou.

KAPITOLA VII

PRECHODNÉ USTANOVENIA

Článok 36

Právne nástupníctvo

1.   CEPOL, ako ho zriaďuje toto nariadenie, je právnym nástupcom pre všetky zmluvy, ktoré uzavrela, všetky záväzky, ktoré prijala, a majetok, ktorý nadobudla Európska policajná agentúra zriadená rozhodnutím 2005/681/SVV.

2.   Toto nariadenie nemá vplyv na právnu silu dohôd, ktoré uzavrela Európska policajná akadémia zriadená rozhodnutím 2005/681/SVV pred 24. decembrom 2015.

Článok 37

Prechodné opatrenia týkajúce sa správnej rady

1.   Funkčné obdobie členov správnej rady CEPOL-u zriadenej na základe článku 10 rozhodnutia 2005/681/SVV sa skončí 1. júla 2016.

2.   Správna rada zriadená na základe článku 10 rozhodnutia 2005/681/SVV počas obdobia od 24. decembra 2015 do 1. júla 2016:

a)

vykonáva funkcie správnej rady v súlade s článkom 9 tohto nariadenia;

b)

pripravuje prijatie pravidiel týkajúcich sa uplatňovania nariadenia (ES) č. 1049/2001 v súvislosti s dokumentmi CEPOL-u, ako sa uvádza v článku 28 tohto nariadenia, a týkajúcich sa povinností zachovávať dôvernosť a mlčanlivosť;

c)

pripravuje všetky nástroje potrebné na uplatňovanie tohto nariadenia; a

d)

preskúmava interné pravidlá a opatrenia, ktoré prijala na základe rozhodnutia 2005/681/SVV, aby správna rada zriadená podľa článku 8 tohto nariadenia mohla prijať rozhodnutie podľa jeho článku 41.

Článok 38

Prechodné opatrenia týkajúce sa výkonného riaditeľa a zamestnancov

1.   Riaditeľ CEPOL-u, vymenovaný na základe článku 11 ods. 1 rozhodnutia 2005/681/SVV, vykonáva až do konca svojho funkčného obdobia povinnosti výkonného riaditeľa podľa článku 14 tohto nariadenia. Ostatné podmienky jeho zmluvy zostávajú nezmenené. Ak sa jeho funkčné obdobie skončí medzi 24. decembrom 2015 a 1. júlom 2016, automaticky sa predĺži do 1. júla 2017.

2.   Ak riaditeľ CEPOL-u vymenovaný na základe článku 11 ods. 1 rozhodnutia 2005/681/SVV odmieta alebo nemôže konať v súlade s odsekom 1 tohto článku, správna rada vymenuje dočasného výkonného riaditeľa, ktorý plní povinnosti výkonného riaditeľa počas obdobia nepresahujúceho 18 mesiacov, až kým sa neuskutoční vymenovanie v súlade s článkom 23 ods. 2 tohto nariadenia.

3.   Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti pracovníkov zamestnaných na základe rozhodnutia 2005/681/SVV. Ich pracovné zmluvy možno obnoviť na základe tohto nariadenia v súlade so služobným poriadkom a podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov.

Článok 39

Prechodné rozpočtové ustanovenia

Postup udelenia absolutória, pokiaľ ide o rozpočty schválené na základe článku 25 rozhodnutia 2005/681/SVV, sa vykonáva v súlade s pravidlami stanovenými v uvedenom rozhodnutí.

KAPITOLA VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 40

Nahradenie a zrušenie

1.   Vo vzťahu k členským štátom, ktoré sú viazané týmto nariadením, sa týmto s účinnosťou od 1. júla 2016 nahrádza rozhodnutie 2005/681/SVV zmenené nariadením (EÚ) č. 543/2014.

Rozhodnutie 2005/681/SVV sa preto zrušuje.

2.   Vo vzťahu k členským štátom, ktoré sú viazané týmto nariadením, sa odkazy na akty uvedené v odseku 1 považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 41

Zachovanie platnosti interných pravidiel prijatých správnou radou

Interné pravidlá a opatrenia, ktoré prijala správna rada na základe rozhodnutia 2005/681/SVV zostávajú v platnosti po 1. júli 2016, ak správna rada na základe uplatňovania tohto nariadenia nerozhodne inak.

Článok 42

Nadobudnutie účinnosti

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Nariadenie sa uplatňuje od 1. júla 2016.

Články 37, 38 a 39 sa však uplatňujú od 24. decembra 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Štrasburgu 25. novembra 2015

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

N. SCHMIT


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 29. októbra 2015 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 16. novembra 2015.

(2)  Rozhodnutie Rady 2005/681/SVV z 20. septembra 2005 o zriadení Európskej policajnej akadémie (EPA) a o zrušení rozhodnutia 2000/820/SVV (Ú. v. EÚ L 256, 1.10.2005, s. 63).

(3)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1.

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 543/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2005/681/SVV o zriadení Európskej policajnej akadémie (EPA) (Ú. v. EÚ L 163, 29.5.2014, s. 5).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

(7)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42).

(8)  Nariadenie č. 1 z 15. apríla 1958 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve (Ú. v. ES 17, 6.10.1958, s. 385/58).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.)

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

(11)  Medziinštitucionálna dohoda z 25. mája 1999 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Komisiou Európskych spoločenstiev, ktorá sa týka vnútorných vyšetrovaní Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 15).

(12)  Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

(13)  Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/443 z 13. marca 2015 o bezpečnosti v Komisii (Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2015, s. 41).

(14)  Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/444 z 13. marca 2015 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2015, s. 53).