19.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 302/57


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2077

z 18. novembra 2015,

ktorým sa otvárajú dovozné colné kvóty Únie na vajcia, vaječné výrobky a albumíny s pôvodom na Ukrajine a ktorým sa stanovuje ich správa

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 187 písm. a), c) a d),

So zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2014, zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú obchodné opatrenia uplatniteľné na určitý tovar vznikajúci spracovaním poľnohospodárskych výrobkov, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 1216/2009 a (ES) č. 614/2009 (2) a najmä na jeho článok 9 písm. a), b), c) a d) a článok 16 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

Rozhodnutím Rady 2014/668/EÚ (3) Rada schválila podpis v mene Európskej únie a predbežné vykonávanie Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (ďalej len „dohoda“). V dohode sa stanovuje odstránenie ciel na dovoz tovaru s pôvodom na Ukrajine v súlade s prílohou I-A ku kapitole I dohody. V dodatku k uvedenej prílohe I-A sa stanovujú dovozné colné kvóty na vajcia, vaječné výrobky a albumíny.

(2)

Až do nadobudnutia platnosti uvedenej dohody sú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 374/2014 (4) dovozné colné kvóty na vajcia, vaječné výrobky a albumíny na roky 2014 a 2015 otvorené a spravované v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 412/2014 (5).

(3)

Dohoda sa bude predbežne uplatňovať od 1. januára 2016. Preto je potrebné na obdobie od 1. januára 2016 otvoriť obdobia ročnej dovoznej colnej kvóty. S cieľom pripísať náležitý význam požiadavkám na zásobovanie existujúceho a vytvárajúceho sa výrobného, spracovateľského a spotrebiteľského trhu v Únii z hľadiska konkurencieschopnosti, istoty a kontinuity dodávok, ako aj potrebe udržiavať rovnováhu daného trhu, je vhodné, aby Komisia uvedené kvóty spravovala v súlade s článkom 184 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a článkom 14 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 510/2014.

(4)

Príslušné dovozné colné kvóty by sa mali spravovať prostredníctvom použitia dovozných licencií. Na tento účel by sa malo uplatňovať nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 (6) bez toho, aby boli dotknuté dodatočné podmienky stanovené v tomto nariadení.

(5)

Nariadením Komisie (ES) č. 376/2008 (7) sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky. Toto nariadenie by sa malo uplatňovať na dovozné licencie vydávané v súlade s týmto nariadením, okrem prípadov, v ktorých je vhodné uplatniť výnimky.

(6)

Na zabezpečenie riadnej správy colných kvót by sa mala v čase predloženia žiadosti o licenciu zložiť zábezpeka spojená s dovoznými licenciami.

(7)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1001/2013 (8) sa nahradili niektoré číselné znaky KN v prílohe I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 (9) novými číselnými znakmi KN, ktoré sú odlišné od číselných znakov KN uvedených v dodatku k prílohe I-A ku kapitole I dohody. Nové číselné znaky KN by sa preto mali zohľadniť v prílohe I k tomuto nariadeniu.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Otvorenie a správa colných kvót

1.   Týmto nariadením sa od roku 2016 otvárajú a spravujú ročné dovozné colné kvóty na výrobky v sektore vajec a albumíny uvedené v prílohe I, a to na obdobie od 1. januára do 31. decembra.

2.   Množstvo výrobkov, na ktoré sa vzťahujú kvóty uvedené v odseku 1, uplatniteľná colná sadzba, ako aj poradové čísla sú stanovené v prílohe I.

3.   Dovozné colné kvóty uvedené v odseku 1 sa spravujú prostredníctvom udelenia dovozných licencií.

4.   Pokiaľ sa v tomto nariadení nestanovuje inak, uplatňujú sa nariadenia (ES) č. 1301/2006 a (ES) č. 376/2008.

5.   Na účely tohto nariadenia sa hmotnosť vaječných výrobkov prevedie na ekvivalent vajec v škrupine podľa štandardných výnosov stanovených v prílohe 69 k nariadeniu Komisie (EHS) č. 2454/93 (10).

6.   Na účely tohto nariadenia sa hmotnosť mliečnych albumínov prevádza na ekvivalent vajec v škrupine podľa štandardných výnosov 7,00 pre sušené mliečne albumíny (číselný znak KN 3502 20 91) a 53,00 pre ostatné mliečne albumíny (číselný znak KN 3502 20 99) s použitím zásad na prevod stanovených v prílohe 69 k nariadeniu (EHS) č. 2454/93.

Článok 2

Obdobia dovoznej colnej kvóty

Množstvo výrobkov stanovené pre ročnú dovoznú colnú kvótu a pre každé poradové číslo uvedené v prílohe I sa rozdelí na štyri čiastkové obdobia takto:

a)

25 % od 1. januára do 31. marca;

b)

25 % od 1. apríla do 30. júna;

c)

25 % od 1. júla do 30. septembra;

d)

25 % od 1. októbra do 31. decembra.

Článok 3

Žiadosti o dovozné licencie a dovozné licencie

1.   Množstvá, ktoré boli pridelené v rámci dovozných colných kvót uvedených v článku 1 ods. 1, sa môžu prepustiť do voľného obehu po predložení dovoznej licencie.

2.   Pri predkladaní žiadosti o dovoznú licenciu musí hospodársky subjekt zložiť zábezpeku vo výške 20 EUR na 100 kilogramov.

3.   Žiadosti o dovozné licencie sa môžu vzťahovať len na jedno poradové číslo. Môžu sa týkať viacerých výrobkov patriacich pod rôzne číselné znaky KN. V takomto prípade sa všetky číselné znaky KN uvedú v žiadosti o dovoznú licenciu a v licencii v kolónke 15 a ich opis v kolónke 16. V prípade colnej kvóty 09.4275 uvedenej v prílohe I sa celkové množstvo prevedie na ekvivalent vajec v škrupine.

4.   V žiadostiach o dovozné licencie a v licenciách sa musí uvádzať:

a)

v kolónke 8 názov „Ukrajina“ ako krajina pôvodu a políčko „áno“ označené krížikom;

b)

v kolónke 20 jedna z položiek uvedených v prílohe II.

5.   V každej licencii sa uvádza množstvo pre každý číselný znak KN.

6.   Žiadosti o dovozné licencie sa podávajú počas prvých siedmich dní mesiaca, ktorý predchádza každému z čiastkových období uvedených v článku 2.

7.   Žiadosti o dovozné licencie sa podávajú na minimálne množstvo 1 tony a maximálne na 10 % množstva, ktoré je pre príslušnú kvótu k dispozícii v príslušnom čiastkovom období kvóty.

8.   Členské štáty oznamujú Komisii do 14. dňa mesiaca, v ktorom sa predkladajú žiadosti, celkové množstvá (vrátane nulových priznaní), ktoré sú predmetom všetkých žiadostí, vyjadrené v kilogramoch ekvivalentu vajec v škrupine v prípade colnej kvóty 09.4275 uvedenej v prílohe I a v kilogramoch hmotnosti výrobku v prípade colnej kvóty 09.4276, pričom sú rozčlenené podľa poradového čísla.

9.   Dovozné licencie sa vydávajú od 23. dňa mesiaca, v ktorom sa predkladajú žiadosti, najneskôr však do posledného dňa uvedeného mesiaca.

10.   Komisia v prípade potreby určí množstvo, na ktoré neboli predložené žiadosti o licencie a ktoré sa automaticky pridáva k množstvu určenému na nasledujúce čiastkové obdobie kvóty.

Článok 4

Platnosť dovozných licencií

Odchylne od článku 22 nariadenia (ES) č. 376/2008 sú dovozné licencie platné 150 dní od prvého dňa čiastkového obdobia, na ktoré boli vydané. Obdobie platnosti dovozných licencií však uplynie najneskôr 31. decembra každého obdobia dovoznej colnej kvóty.

Článok 5

Oznámenia Komisii

1.   Odchylne od článku 11 ods. 1 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 1301/2006 členské štáty oznamujú Komisii najneskôr v 10. deň nasledujúci po mesiaci, v ktorom bola podaná žiadosť, množstvá (vrátane nulových priznaní), na ktoré sa vzťahujú licencie, ktoré vydali.

2.   Odchylne od článku 11 ods. 1 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 1301/2006 členské štáty oznamujú Komisii množstvá (vrátane nulových priznaní), na ktoré sa vzťahujú nevyužité alebo čiastočne využité dovozné licencie a ktoré zodpovedajú rozdielu medzi množstvami, ktoré sú zapísané na zadnej strane dovozných licencií, a množstvami, na ktoré boli vydané:

a)

spolu s oznámeniami uvedenými v článku 3 ods. 8 tohto nariadenia týkajúcimi sa žiadostí predložených za posledné čiastkové obdobie obdobia kvóty;

b)

v prípade množstiev, ktoré sa ešte neoznámili v čase prvého oznámenia stanoveného v písm. a), najneskôr do 30. apríla nasledujúceho po uplynutí každého obdobia dovoznej colnej kvóty.

3.   Najneskôr 30. apríla nasledujúceho po skončení každého obdobia dovoznej colnej kvóty členské štáty oznamujú Komisii množstvá výrobkov, ktoré boli skutočne prepustené do voľného obehu počas daného obdobia dovoznej kvóty.

4.   V prípade oznámení uvedených v odsekoch 1, 2 a 3 sa množstvá vyjadrujú v kilogramoch ekvivalentu vajec v škrupine v prípade colnej kvóty 09.4275 uvedenej v prílohe I a v kilogramoch hmotnosti výrobku v prípade colnej kvóty 09.4276, pričom sa rozčlenia podľa poradového čísla.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. novembra 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 1.

(3)  Rozhodnutie Rady 2014/668/EÚ z 23. júna 2014 o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej, pokiaľ ide o jej hlavu III (okrem ustanovení týkajúcich sa zaobchádzania so štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí sú na území druhej zmluvnej strany legálne zamestnaní ako pracovníci) a hlavy IV, V, VI a VII, ako aj súvisiace prílohy a protokoly (Ú. v. EÚ L 278, 20.9.2014, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 374/2014 zo 16. apríla 2014 o znížení alebo odstránení ciel na tovar s pôvodom na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 118, 22.4.2014, s. 1).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 412/2014 z 23. apríla 2014, ktorým sa otvárajú dovozné colné kvóty Únie na vajcia, vaječné výrobky a albumíny s pôvodom na Ukrajine a ktorým sa stanovuje ich správa (Ú. v. EÚ L 121, 24.4.2014, s. 32).

(6)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13).

(7)  Nariadenie Komisie (ES) č. 376/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 3).

(8)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1001/2013 zo 4. októbra 2013, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. EÚ L 290, 31.10.2013, s. 1).

(9)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).

(10)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1).


PRÍLOHA I

Bez ohľadu na pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry sa znenie opisu výrobkov pokladá len za orientačné, keďže uplatniteľnosť preferenčných opatrení sa v kontexte tejto prílohy určuje na základe rozsahu číselných znakov KN.

Poradové číslo

Číselné znaky KN

Opis

Dovozné obdobie

Množstvo v tonách

Uplatniteľné clo

(EUR/tona)

09.4275

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

3502 11 90

3502 19 90

3502 20 91

3502 20 99

Hydinové vajcia v škrupine, čerstvé, konzervované alebo varené; vtáčie vajcia, bez škrupiny, a vaječné žĺtky, čerstvé, sušené, varené v pare alebo vo vode, tvarované, mrazené alebo inak konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, vhodné na ľudskú konzumáciu; vaječné albumíny a mliečne albumíny, vhodné na ľudskú konzumáciu

Rok 2016

1 500

(vyjadrené v ekvivalente vajec v škrupine)

0

Rok 2017

1 800

(vyjadrené v ekvivalente vajec v škrupine)

Rok 2018

2 100

(vyjadrené v ekvivalente vajec v škrupine)

Rok 2019

2 400

(vyjadrené v ekvivalente vajec v škrupine)

Rok 2020

2 700

(vyjadrené v ekvivalente vajec v škrupine)

Od roku 2021

3 000

(vyjadrené v ekvivalente vajec v škrupine)

09.4276

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

Hydinové vajcia v škrupine, čerstvé, konzervované alebo varené

 

3 000 (vyjadrené v čistej hmotnosti)

0


PRÍLOHA II

Údaje uvedené v článku 3 ods. 4 písm. b)

po bulharsky: Регламент за изпълнение (ЕC) 2015/2077

po španielsky: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2077

po česky: Prováděcí nařízení (EU) 2015/2077

po dánsky: Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2077

po nemecky: Durchführungsverordnung (EU) 2015/2077

po estónsky: Rakendusmäärus (EL) 2015/2077

po grécky: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2077

po anglicky: Implementing Regulation (EU) 2015/2077

po francúzsky: Règlement d'exécution (UE) 2015/2077

po chorvátsky: Provedbena uredba (EU) 2015/2077

po taliansky: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077

po lotyšsky: Īstenošanas regula (ES) 2015/2077

po litovsky: Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2077

po maďarsky: (EU) 2015/2077 végrehajtási rendelet

po maltsky: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2077

po holandsky: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2077

po poľsky: Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2077

po portugalsky: Regulamento de Execução (UE) 2015/2077

po rumunsky: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2077

po slovensky: Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2077

po slovinsky: Izvedbena uredba (EU) 2015/2077

po fínsky: Täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2077

po švédsky: Genomförandeförordning (EU) 2015/2077