12.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 295/11


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2014

z 11. novembra 2015,

ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o postupy a vzory pri predkladaní informácií orgánu dohľadu nad skupinou a pri výmene informácií medzi orgánmi dohľadu podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (1), a najmä na jej článok 249 ods. 4,

keďže:

(1)

Bez toho, aby boli dotknuté iné formy spolupráce a výmeny informácií, ktoré sa môžu vyskytnúť dvojstranne alebo viacstranne medzi orgánmi dohľadu, postupy a vzory sú obzvlášť nevyhnutné na uľahčenie efektívnej a konvergentnej výmeny informácií medzi orgánmi dohľadu v kolégiu orgánov dohľadu, pretože kolégium orgánov dohľadu by malo byť hlavnou platformou na výmenu informácií medzi orgánmi dohľadu nad skupinou.

(2)

Uvedené postupy a vzory sú určené orgánom dohľadu v kolégiu orgánov dohľadu, ktoré v rámci dohody o koordinácii rozhodujú o tom, ktoré informácie sú potrebné na činnosť kolégia orgánov dohľadu a o spôsoboch, ktorými by sa tieto informácie mali vymieňať podľa článku 357 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/35 (2).

(3)

Účinný a efektívny dohľad si vyžaduje, aby sa v rámci výmeny informácií a spolupráce medzi orgánmi dohľadu zohľadňovala povaha, rozsah a zložitosť skupiny, dostupnosť a typ informácií, ako aj najnovšie a najrelevantnejšie údaje.

(4)

Toto nariadenie vychádza z návrhu vykonávacích technických predpisov, ktoré Komisii predložil Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov.

(5)

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov vykonal otvorené verejné konzultácie k návrhu vykonávacích technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal skupinu zainteresovaných strán v poisťovníctve vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 o stanovisko (3),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Výmena informácií medzi orgánmi dohľadu v kolégiu orgánov dohľadu

Orgány dohľadu si v rámci kolégia orgánov dohľadu vymieňajú informácie systematicky, aspoň raz ročne a ak je to vhodné, výmena prebieha ad hoc.

Článok 2

Lehota na výmenu informácií

1.   Pri každej systematickej výmene informácií alebo výmene informácii ad hoc sa orgány dohľadu v rámci kolégia orgánov dohľadu dohodnú na jej lehote.

2.   Odchýlky od dohodnutých lehôt sa oznamujú príslušným orgánom dohľadu vopred s primeraným odôvodnením.

Článok 3

Spôsob výmeny informácií

Orgány dohľadu v rámci kolégia orgánov dohľadu sa dohodnú na zabezpečenej elektronickej forme výmeny informácií, ako aj na formáte údajov, v akom sa tieto informácie majú vymieňať.

Článok 4

Mena

Pokiaľ orgány dohľadu v kolégiu orgánov dohľadu v rámci dohovoru o koordinácii uzatvoreného v súlade s článkom 248 ods. 4 smernice 2009/138/ES nerozhodnú inak, sumy, ktoré sú súčasťou informácií vymieňaných v rámci kolégia orgánov dohľadu, vyjadrujú v tej mene, ktorá sa použila na oznámenie informácií.

Článok 5

Jazyk

Pokiaľ orgány dohľadu v kolégiu orgánov dohľadu v rámci dohovoru o koordinácii uzatvoreného v súlade s článkom 248 ods. 4 smernice 2009/138/ES nerozhodnú inak, informácie si v rámci kolégia orgánov dohľadu vymieňajú v tom jazyku, ktorý sa v kolégiu používa najčastejšie.

Článok 6

Prehľad informácií, ktoré sa majú vymieňať v rámci kolégia orgánov dohľadu

Orgán dohľadu nad skupinou odovzdáva ostatným orgánom dohľadu v kolégiu orgánov dohľadu prehľad informácií, ktoré sa majú vymieňať podľa článku 357 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35, na ktorý použije vzor stanovený v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 7

Predkladanie hlavných záverov z procesu preskúmania orgánmi dohľadu

1.   Ostatné orgány dohľadu v kolégiu orgánov dohľadu predložia orgánu dohľadu nad skupinou hlavné závery vyplývajúce z procesu preskúmania orgánmi dohľadu vykonaného na úrovni jednotlivých podnikov podľa článku 357 ods. 2 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35, na ktoré použijú vzor stanovený v prílohe II k tomuto nariadeniu.

2.   Orgán dohľadu nad skupinou odovzdáva ostatným orgánom dohľadu v kolégiu orgánov dohľadu hlavné závery z procesu preskúmania orgánmi dohľadu vykonaného na úrovni skupiny podľa článku 357 ods. 3 písm. a) bodu iii) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35, na ktoré použije vzor stanovený v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 8

Spolupráca a výmena informácií medzi orgánmi dohľadu mimo kolégia orgánov dohľadu

1.   Keď si orgán dohľadu s niektorými z ostatných orgánov dohľadu v rámci kolégia orgánov dohľadu dvojstranne alebo mnohostranne vymieňa informácie relevantné z hľadiska dohľadu nad skupinou, tento orgán dohľadu oznámi tieto informácie orgánu dohľadu nad skupinou v primeranom čase. Orgán dohľadu nad skupinou zabezpečuje, aby sa informácie poskytli všetkým ostatným zainteresovaným orgánom dohľadu v rámci kolégia orgánov dohľadu na jeho najbližšom zasadnutí alebo pred ním.

2.   Keď orgán dohľadu v kolégiu orgánov dohľadu dostane od tretej strany informácie relevantné z hľadiska dohľadu nad skupinou a tieto informácie poskytuje niektorým z ostatných orgánov dohľadu v rámci kolégia orgánov dohľadu, v maximálnom možnom rozsahu, s výhradou akýchkoľvek obmedzení ohľadom dôvernosti uložených treťou stranou alebo zákonom, oznámi tieto informácie orgánu dohľadu nad skupinou v primeranom čase. Orgán dohľadu nad skupinou zabezpečuje, aby sa informácie poskytli všetkým ostatným zainteresovaným orgánom dohľadu v rámci kolégia orgánov dohľadu na jeho najbližšom zasadnutí alebo pred ním.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. novembra 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/35 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 12, 17.1.2015, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48).


PRÍLOHA I

Prehľad informácií, ktoré sa majú vymieňať v rámci kolégia orgánov dohľadu

Typ informácií

Názov podniku

Správa o solventnosti a finančnom stave

Pravidelná správa pre orgány dohľadu

Vzory kvantitatívnych správ

Hlavné závery procesu preskúmania orgánmi dohľadu

Iné vybrané údaje

Podnik s účasťou

Informácia

 

 

 

 

 

Frekvencia

 

 

 

 

 

Lehota

 

 

 

 

 

Dcérska spoločnosť

Informácia

 

 

 

 

 

Frekvencia

 

 

 

 

 

Lehota

 

 

 

 

 

Iný prepojený podnik

Informácia

 

 

 

 

 

Frekvencia

 

 

 

 

 

Lehota

 

 

 

 

 

Informácie, ktoré sa majú vymieňať vrátane príslušných častí opisných správ, príslušných vzorov kvantitatívnych správ, hlavných záverov procesu preskúmania orgánmi dohľadu a iných vybraných údajov, ako aj lehôt a frekvencie, na ktorých sa dohodlo kolégium orgánov dohľadu, sa špecifikujú v prehľade.


PRÍLOHA II

Predkladanie hlavných záverov procesu preskúmania orgánmi dohľadu

Názov podniku alebo skupiny

 

Výsledok posúdenia rizík a príslušné plánované činnosti dohľadu

Opis

 

Zistenia kontrol/inšpekcií na mieste a kontrol na diaľku

Opis

 

Príslušné opatrenia dohľadu

Opis

 

Hlavné závery procesu preskúmania orgánmi dohľadu zahŕňajú výsledky posúdenia rizík, príslušné plánované činnosti dohľadu, zistenia kontrol na mieste, inšpekcií na mieste a kontrol na diaľku, ako aj príslušné opatrenia dohľadu, na ktorých sa dohodlo kolégium orgánov dohľadu.