12.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 295/3


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2011

z 11. novembra 2015,

ktorým sa v súlade so smernicou 2009/138/ES Európskeho parlamentu a Rady stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o zoznamy regionálnych vlád a miestnych orgánov, s expozíciami voči ktorým sa má zaobchádzať rovnako ako s expozíciami voči ústrednej vláde

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (1), a najmä na jej článok 109a ods. 2 písm. a),

keďže:

(1)

Zoznamy regionálnych vlád a miestnych orgánov, s expozíciami voči ktorým sa má v súlade so smernicou 2009/138/ES zaobchádzať rovnako ako s expozíciami voči ústrednej vláde, sú relevantné pre výpočet modulu trhového rizika a modulu rizika zlyhania protistrany štandardného vzorca kapitálovej požiadavky na solventnosť.

(2)

Tam, kde je to relevantné, by tieto regionálne vlády a miestne orgány, ktoré sú zaradené do týchto zoznamov, mali byť roztriedené podľa druhu, a to pri zohľadnení podmienok stanovených v článku 85 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/35 (2).

(3)

Orgány dohľadu poskytli relevantné informácie o osobitných právomociach získavať príjmy a existujúcich inštitucionálnych opatreniach podľa vnútroštátnych právnych predpisov vo vzťahu k regionálnym vládam a miestnym orgánom v ich jurisdikcii, a o rozsahu, v akom tieto vlády a orgány spĺňajú požiadavky stanovené v článku 109a ods. 2 písm. a) smernice 2009/138/ES.

(4)

Toto nariadenie vychádza z návrhu vykonávacích technických predpisov, ktoré Komisii predložil Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov.

(5)

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov vykonal otvorené verejné konzultácie k návrhu vykonávacích technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko Skupinu zainteresovaných strán v poisťovníctve a zaisťovníctve vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 (3),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zoznamy regionálnych vlád a miestnych orgánov

Nasledujúce regionálne vlády a miestne orgány, sa považujú za subjekty, s expozíciami voči ktorým sa má zaobchádzať rovnako ako s expozíciami voči ústrednej vláde, v jurisdikcii ktorej sú tieto regionálne vlády a miestne orgány zriadené, ako je uvedené v článku 109a ods. 2 písm. a) smernice 2009/138/ES:

1.

v Rakúsku: akékoľvek „Land“ alebo „Gemeinde“;

2.

v Belgicku: akékoľvek „communauté“ alebo „gemeenschap“, „région“ alebo „gewest“, „province“ alebo „provincie“, či „commune“ alebo „gemeente“;

3.

v Dánsku: akékoľvek „region“ alebo „kommune“;

4.

vo Fínsku: akékoľvek „kaupunki“ alebo „stad“, „kunta“ alebo „kommun“, či „'Ahvenanmaan maakunta“ alebo „Landskapet Åland“;

5.

vo Francúzsku: akékoľvek „región“, „département“ alebo „commune“;

6.

v Nemecku: akékoľvek „Land“, „Gemeindeverband“ alebo „Gemeinde“;

7.

v Lichtenštajnsku: akékoľvek „Gemeinde“;

8.

v Litve: akékoľvek „savivaldybė“;

9.

v Luxembursku: akékoľvek „commune“;

10.

v Holandsku: akékoľvek „provincie“, „waterschap“ alebo „gemeente“;

11.

v Poľsku: akékoľvek „województwo“, „związek powiatów“, „powiat“, „związek międzygminny“, „gmina“ alebo „miasto stołeczne Warszawa“;

12.

v Portugalsku: akékoľvek „Região Autónoma dos Açores“ alebo „Região Autónoma da Madeira“;

13.

v Španielsku: akékoľvek „comunidad autónoma“ alebo „corporación local“;

14.

vo Švédsku: akékoľvek „region“, „landsting“ alebo „kommun“;

15.

v Spojenom kráľovstve: Škótsky parlament, národné zhromaždenie Walesu alebo národné zhromaždenie Severného Írska.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. novembra 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/35 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 12, 17.1.2015, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48).