8.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 263/19


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1801

zo 7. októbra 2015,

ktorým sa vykonávajú odpočítania od rybolovných kvót dostupných pre určité populácie v roku 2015 z dôvodu prekročenia rybolovných kvót v predchádzajúcich rokoch

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (1), a najmä na jeho článok 105 ods. 1, 2, a 3,

keďže:

(1)

Rybolovné kvóty na rok 2014 sa stanovili týmito nariadeniami:

nariadením Rady (EÚ) č. 1262/2012 (2),

nariadením Rady (EÚ) č. 1180/2013 (3),

nariadením Rady (EÚ) č. 24/2014 (4) a

nariadením Rady (EÚ) č. 43/2014 (5).

(2)

Rybolovné kvóty na rok 2015 sa stanovili týmito nariadeniami:

nariadením Rady (EÚ) č. 1221/2014 (6),

nariadením Rady (EÚ) č. 1367/2014 (7),

nariadením Rady (EÚ) 2015/104 (8) a

nariadením Rady (EÚ) 2015/106 (9).

(3)

Keď Komisia stanoví, že členský štát prekročil rybolovné kvóty, ktoré mu boli pridelené, má v súlade s článkom 105 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1224/2009 vykonať odpočítania od budúcich rybolovných kvót dotknutého členského štátu.

(4)

V článku 105 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 1224/2009 sa stanovuje, že takéto odpočítania sa musia vykonať v nasledujúcom roku alebo nasledujúcich rokoch uplatnením koeficientov násobenia uvedených v danom článku.

(5)

Niektoré členské štáty prekročili rybolovné kvóty na rok 2014. V prípade populácií, pri ktorých došlo k prekročeniu rybolovných kvót, je preto vhodné vykonať odpočítania od rybolovných kvót, ktoré boli dotknutým členským štátom pridelené na rok 2015, prípadne na nasledujúce roky.

(6)

Španielsko v roku 2012 prekročilo svoju kvótu pre populácie homára štíhleho v zónach IX a X, vo vodách EÚ oblasti CECAF 34.1.1 (NEP/93411). V roku 2013 bolo uplatniteľné výsledné odpočítanie v objeme 75,45 ton, ktoré bolo na žiadosť Španielska rozvrhnuté na obdobie troch rokov počnúc rokom 2013. Zostávajúce ročné odpočítanie kvót uplatniteľné na španielsku populáciu NEP/93411 predstavuje 19 ton v roku 2015, a to bez toho, aby bola dotknutá akákoľvek ďalšia úprava kvóty.

(7)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 871/2014 (10) a vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1360/2014 (11) sa v prípade určitých druhov rýb stanovili odpočítania od rybolovných kvót pridelených niektorým krajinám na rok 2014. V prípade niektorých členských štátov však boli odpočítania, ktoré sa mali uplatniť na niektoré druhy, vyššie než príslušné kvóty dostupné v roku 2014, a preto sa v uvedenom roku nemohli vykonať v plnej miere. S cieľom zabezpečiť, aby sa v takýchto prípadoch od kvót na dotknuté populácie odpočítal celý príslušný objem, zostávajúce množstvá by sa mali zohľadniť pri stanovovaní odpočítaní od kvót na rok 2015 a prípadne aj kvót na nasledujúce roky,

(8)

Odpočítania od rybolovných kvót podľa tohto nariadenia by sa mali uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté odpočítania uplatniteľné na kvóty na rok 2015 podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 165/2011 (12) a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 185/2013 (13).

(9)

Kvóty sa vyjadrujú v tonách alebo kusoch, a preto by sa množstvá menšie než jedna tona alebo jeden kus nemali zohľadňovať,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Odpočítania od rybolovných kvót stanovených na rok 2015 v nariadeniach (EÚ) č. 1221/2014, (EÚ) č. 1367/2014, (EÚ) 2015/104 a (EÚ) 2015/106 sa vykonávajú v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

2.   Odsek 1 sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté odpočítania stanovené v nariadení (EÚ) č. 165/2011 a vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 185/2013.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. októbra 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1262/2012 z 20. decembra 2012, ktorým sa na roky 2013 a 2014 určujú rybolovné možnosti pre plavidlá EÚ, pokiaľ ide o určité populácie hlbokomorských rýb (Ú. v. EÚ L 356, 22.12.2012, s. 22).

(3)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1180/2013 z 19. novembra 2013, ktorým sa na rok 2014 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné v Baltskom mori (Ú. v. EÚ L 313, 22.11.2013, s. 4).

(4)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 24/2014 z 10. januára 2014, ktorým sa na rok 2014 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb v Čiernom mori (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2014, s. 4).

(5)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 43/2014 z 20. januára 2014, ktorým sa na rok 2014 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii (Ú. v. EÚ L 24, 28.1.2014, s. 1).

(6)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1221/2014 z 10. novembra 2014, ktorým sa na rok 2015 stanovujú rybolovné možnosti týkajúce sa určitých populácií rýb a skupín populácií rýb uplatniteľné v Baltskom mori a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 43/2014 a (EÚ) č. 1180/2013 (Ú. v. EÚ L 330, 15.11.2014, s. 16).

(7)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1367/2014 z 15. decembra 2014, ktorým sa na roky 2015 a 2016 stanovujú rybolovné možnosti pre rybárske plavidlá Únie, pokiaľ ide o určité populácie hlbokomorských rýb (Ú. v. EÚ L 366, 20.12.2014, s. 1).

(8)  Nariadenie Rady (EÚ) 2015/104 z 19. januára 2015, ktorým sa na rok 2015 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 43/2014 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 779/2014 (Ú. v. EÚ L 22, 28.1.2015, s. 1).

(9)  Nariadenie Rady (EÚ) 2015/106 z 19. januára 2015, ktorým sa na rok 2015 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb v Čiernom mori (Ú. v. EÚ L 19, 24.1.2015, s. 8).

(10)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 871/2014 z 11. augusta 2014, ktorým sa vykonávajú odpočítania od rybolovných kvót dostupných pre určité populácie v roku 2014 z dôvodu prekročenia rybolovných kvót v predchádzajúcich rokoch (Ú. v. EÚ L 239, 12.8.2014, s. 14).

(11)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1360/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa vykonávajú odpočítania od rybolovných kvót dostupných pre určité populácie v roku 2014 z dôvodu prekročenia rybolovných kvót v prípade iných populácií v predchádzajúcich rokoch a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 871/2014, pokiaľ ide o objemy kvót, ktoré sa majú odpočítať v budúcich rokoch (Ú. v. EÚ L 365, 19.12.2014, s. 106).

(12)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 165/2011 z 22. februára 2011, ktorým sa ustanovujú odpočty z určitých kvót makrely pridelených Španielsku na rok 2011 a nasledujúce roky z dôvodu nadmerného výlovu v roku 2010 (Ú. v. EÚ L 48, 23.2.2011, s. 11).

(13)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 185/2013 z 5. marca 2013, ktorým sa ustanovujú odpočty z určitých rybolovných kvót pridelených Španielsku na rok 2013 a nasledujúce roky z dôvodu prekročenia určitej kvóty pre makrelu atlantickú v roku 2009 (Ú. v. EÚ L 62, 6.3.2013, s. 62).


PRÍLOHA

ODPOČÍTANIA OD KVÓT PRI POPULÁCIÁCH, V PRÍPADE KTORÝCH DOŠLO K PREKROČENIU RYBOLOVNÝCH KVÓT

Členský štát

Kód druhu

Kód zóny

Názov druhu

Názov zóny

Počiatočná kvóta na rok 2014

Povolené vylodenia v roku 2014 (Celkové upravené množstvo v tonách) (1)

Celkový výlov v roku 2014 (množstvo v tonách)

Čerpanie kvóty v súvislosti s povolenými vylodeniami (%)

Prekročenie rybolovných kvót v súvislosti s povolenými vylodeniami (množstvo v tonách)

Koeficient násobenia (2)

Dodatočný koeficient násobenia (3)  (4)

Zostávajúce odpočítanie z roku 2014 (5)

Zostatok (6)

Odpočítania, ktoré sa majú uplatniť v roku 2015 (množstvo v tonách)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

BE

PLE

7HJK

platesa veľká

zóny VIIh, VIIj a VIIk

8,000

1,120

3,701

330,45

2,581

/

/

/

/

2,581

BE

SOL

8AB.

solea európska

zóny VIIIa a VIIIb

47,000

327,900

328,823

100,28

0,923

/

C

/

/

1,385

BE

SRX

07D.

rajovité

vody Únie zóny VIId

72,000

60,000

69,586

115,98

9,586

/

/

/

/

9,586

BE

SRX

67AKXD

rajovité

vody Únie zón VIa, VIb, VIIa – c a VIIe – k

725,000

765,000

770,738

100,75

5,738

/

/

/

/

5,738

DK

COD

03AN.

treska škvrnitá

Skagerrak

3 177,000

3 299,380

3 408,570

103,31

109,190

/

C

/

/

163,785

DK

HER

03A.

sleď atlantický

zóna IIIa

19 357,000

15 529,000

15 641,340

100,72

112,340

/

/

/

/

112,340

DK

HER

2A47DX

sleď atlantický

Zóny IV, VIId a vody Únie zóny IIa

12 526,000

12 959,000

13 430,160

103,64

471,160

/

/

/

/

471,160

DK

HER

4AB.

sleď atlantický

vody Únie a nórske vody zóny IV severne od 53° 30′ s. z. š.

80 026,000

99 702,000

99 711,800

100,10

9,800

/

/

/

/

9,800

DK

PRA

03A.

kreveta boreálna

zóna IIIa

2 308,000

2 308,000

2 317,330

100,40

9,330

/

/

/

/

9,330

DK

SAN

234_2

piesočnice

vody Únie oblasti riadenia piesočníc 2

4 717,000

4 868,000

8 381,430

172,17

3 513,430

2

/

/

/

7 026,860

DK

SPR

2AC4-C

šprota severná a súvisiace vedľajšie úlovky

vody Únie zón IIa a IV

122 383,000

126 007,000

127 165,410

100,92

1 158,410

/

/

/

/

1 158,410

ES

ALF

3X14-

beryxy

vody EÚ a medzinárodné vody zón III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

67,000

67,000

79,683

118,93

12,683

/

A

3,000

/

22,025

ES

BSF

56712-

stuhochvost čierny

vody EÚ a medzinárodné vody zón V, VI, VII a XII

226,000

312,500

327,697

104,86

15,197

/

A

/

/

22,796

ES

BSF

8910-

stuhochvost čierny

vody EÚ a medzinárodné vody zón VIII, IX a X

12,000

6,130

15,769

257,24

9,639

/

A

27,130

/

41,589

ES

BUM

ATLANT

marlín mozaikový

Atlantický oceán

27,200

27,200

124,452

457,54

97,252

/

A

27,000

/

172,878

ES

DWS

56789-

hlbokomorské žraloky

vody EÚ a medzinárodné vody zón V, VI, VII, VIII a IX

0

0

3,039

neuvádza sa

3,039

/

A

/

/

4,559

ES

GFB

567-

mieňovec európsky

vody EÚ a medzinárodné vody zón V, VI a VII

588,000

828,030

842,467

101,74

14,437

/

/

/

/

14,437

ES

GFB

89-

mieňovec európsky

vody EÚ a medzinárodné vody zón VIII a IX

242,000

216,750

237,282

109,47

20,532

/

A

17,750

/

48,548

ES

GHL

1N2AB.

halibut tmavý

nórske vody zón I a II

/

0

22,685

neuvádza sa

22,685

/

/

/

/

22,685

ES

HAD

5BC6A.

treska jednoškvrnná

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb a VIa

/

2,840

18,933

666,65

16,093

/

A

12,540

/

36,680

ES

HAD

7X7A34

treska jednoškvrnná

zóny VIIb – k, VIII, IX a X; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1

/

0

3,075

neuvádza sa

3,075

/

A

/

/

4,613

ES

NEP

9/3411

homár štíhly

zóny IX a X; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1

55,000

33,690

24,403

72,43

– 9,287

/

/

19,000 (7)

/

9,713

ES

OTH

1N2AB.

Ostatné druhy

nórske vody zón I a II

/

0

26,744

neuvádza sa

26,744

/

/

/

/

26,744

ES

POK

56-14

treska tmavá

VI; vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, XII a XIV

/

4,810

8,703

180,94

3,893

/

/

/

/

3,893

ES

RNG

5B67-

dlhochvost tuponosý

vody EÚ a medzinárodné vody zón Vb, VI, VII

70,000

111,160

125,401

112,81

14,241

/

/

/

/

14,241

ES

SBR

678-

pagel bledý

vody EÚ a medzinárodné vody zón VI, VII a VIII

143,000

133,060

136,418

102,52

3,358

/

/

/

/

3,358

ES

SOL

8AB.

solea európska

zóny VIIIa a VIIIb

9,000

8,100

9,894

122,15

1,794

/

A+C

2,100

/

4,791

ESP

SRX

89-C.

rajovité

vody Únie zón VIII a IX

1 057,000

857,000

1 089,241

127,10

232,241

1,4

/

/

/

325,137

ES

USK

567EI.

mieň lemovaný

vody Únie a medzinárodné vody zón V, VI a VII

26,000

15,770

15,762

99,95

– 0,008

/

/

58,770

/

58,762

ES

WHM

ATLANT

kopijonos belavý

Atlantický oceán

30,500

25,670

98,039

381,92

72,369

/

/

0,170

/

72,539

FR

SRX

07D.

rajovité

vody Únie zóny VIId

602,000

627,000

698,414

111,39

71,414

/

/

/

/

71,414

FR

SRX

2AC4-C

rajovité

vody Únie zón IIa a IV

33,000

36,000

48,212

133,92

12,212

/

/

/

/

12,212

IE

PLE

7HJK

platesa veľká

zóny VIIh, VIIj a VIIk

59,000

61,000

78,270

128,31

17,270

/

A

/

/

25,905

IE

SOL

07A.

solea európska

zóna VIIa

41,000

42,000

43,107

102,64

1,107

/

/

/

/

1,107

IE

SRX

67AKXD

rajovité

vody Únie zón VIa, VIb, VIIa – c a VIIe – k

1 048,000

1 030,000

1 079,446

104,80

49,446

/

/

/

/

49,446

LT

GHL

N3LMNO

halibut tmavý

zóna NAFO 3LMNO

22,000

0

0

neuvádza sa

0

/

/

46,000

/

46,000

LV

HER

03D.RG

sleď atlantický

podoblasť 28.1

16 534,000

19 334,630

20 084,200

103,88

749,570

/

/

/

/

749,570

NL

HKE

3A/BCD

merlúza európska

zóna IIIa; vody Únie podoblastí 22 – 32

/

0

1,655

neuvádza sa

1,655

/

C

/

/

2,482

NL

RED

1N2AB.

sebastesy

nórske vody zón I a II

/

0

2,798

neuvádza sa

2,798

/

/

/

/

2,798

PT

ANF

8C3411

čertovité

zóny VIIIc, IX a X; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1

436,000

664,000

676,302

101,85

12,302

/

/

/

/

12,302

PT

BFT

AE45WM

tuniak modroplutvý

Atlantický oceán východne od 45° z. z. d. a Stredozemné more

235,500

235,500

243,092

103,22

7,592

/

C

/

/

11,388

PT

HAD

1N2AB

treska jednoškvrnná

nórske vody zón I a II

/

0

26,816

neuvádza sa

26,816

/

/

/

344,950

371,766

PT

POK

1N2AB.

treska tmavá

nórske vody zón I a II

/

18,000

11,850

65,83

– 6,150

/

/

/

185,000

178,850

PT

SRX

89-C.

rajovité

vody Únie zón VIII a IX

1 051,000

1 051,000

1 059,237

100,78

8,237

/

/

/

/

8,237

SE

COD

03AN.

treska škvrnitá

Skagerrak

371,000

560,000

562,836

100,51

2,836

/

C

/

/

4,254

UK

DGS

15X14

ostroň bieloškvrnitý

vody Únie a medzinárodné vody zón I, V, VI, VII, VIII, XII a XIV

0

0

1,027

neuvádza sa

1,027

/

A

/

/

1,541

UK

GHL

514GRN

halibut tmavý

grónske vody zón V a XIV

189,000

0

0

neuvádza sa

0

/

/

1,000

/

1,000

UK

HAD

5BC6A.

treska jednoškvrnná

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb a VIa

3 106,000

3 236,600

3 277,296

101,26

40,696

/

/

/

/

40,696

UK

MAC

2CX14-

makrela atlantická

zóny VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb; medzinárodné vody zón IIa, XII a XIV

179 471,000

275 119,000

279 250,206

101,50

4 131,206

/

/

/

/

4 131,206

UK

NOP

2A3A4.

treska koruškovitá

zóna IIIa; vody Únie zón IIa a IV

/

0

14,000

neuvádza sa

14,000

/

/

/

/

14,000

UK

PLE

7DE.

platesa veľká

zóny VIId a VIIe

1 548,000

1 500,000

1 606,749

107,12

106,749

1,1

/

/

/

117,424

UK

SOL

7FG.

solea európska

zóny VIIf a VIIg

282,000

255,250

252,487

98,92

(– 2,763) (8)

/

/

1,950

/

1,950

UK

SRX

07D.

rajovité

vody Únie zóny VIId

120,000

95,000

102,679

108,08

7,679

/

/

/

/

7,679

UK

WHB

24-N

treska belasá

nórske vody zón II a IV

0

0

22,204

neuvádza sa

22,204

/

/

/

/

22,204


(1)  Kvóty, ktoré sú k dispozícii pre členský štát podľa príslušných nariadení o rybolovných možnostiach po zohľadnení výmeny rybolovných možností v súlade s článkom 16 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22), prevodov kvót v súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 847/96 (Ú. v. ES L 115, 9.5.1996, s. 3) alebo prerozdelenia a odpočítania rybolovných možností v súlade s článkami 37 a 105 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

(2)  Ako sa uvádza v článku 105 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1224/2009. Vo všetkých prípadoch prekročenia rybolovných kvót, ktoré sa rovná 100 tonám alebo je nižšie než 100 ton, sa uplatňuje odpočítanie rovné prekročeniu rybolovných kvót vynásobenému koeficientom 1,00.

(3)  Ako sa uvádza v článku 105 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

(4)  Písmeno „A“ znamená, že z dôvodu opakovaného prekročenia rybolovných kvót v rokoch 2012, 2013 a 2014 sa uplatnil dodatočný koeficient násobenia s hodnotou 1,5. Písmeno „C“ znamená, že z dôvodu uplatňovania viacročného plánu na dotknutú populáciu sa uplatnil dodatočný koeficient násobenia s hodnotou 1,5.

(5)  Zostávajúce množstvá nemožno odpočítať v roku 2014 podľa nariadenia (EÚ) č. 871/2014, pretože kvóty neboli k dispozícii alebo nebolo k dispozícii dostatočné množstvo kvót.

(6)  Množstvá, ktoré zostali a súvisia s prekročením rybolovných kvót v rokoch predchádzajúcich nadobudnutiu účinnosti nariadenia (ES) č. 1224/2009 a ktoré nemožno odpočítať z iných populácií.

(7)  Na žiadosť Španielska sa množstvo, ktoré sa malo odpočítať v roku 2013, rozvrhlo na tri roky.

(8)  Toto množstvo už nie je k dispozícii v dôsledku žiadosti Spojeného kráľovstva podľa nariadenia (ES) č. 847/96 a uplatniteľnej podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1170 (Ú. v. EÚ L 189, 17.7.2015, s. 2).