8.7.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 177/2


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1094

z 5. mája 2015,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie profesionálnych chladených skríň na uskladnenie energetickými štítkami

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky významnými výrobkami na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch (1), a najmä na jej článok 10,

keďže:

(1)

V smernici 2010/30/EÚ sa od Komisie vyžaduje, aby prijala delegované akty o označovaní štítkami energeticky významných výrobkov, ktoré majú významný potenciál úspory energie a vykazujú veľké rozdiely vo výkonnostných úrovniach napriek tomu, že ponúkajú rovnakú mieru funkčnosti.

(2)

Energia spotrebovaná profesionálnymi chladenými skriňami na uskladnenie má významný podiel na celkovom dopyte po elektrickej energii v Únii a profesionálne chladené skrine na uskladnenie s rovnakou funkčnosťou vykazujú veľké rozdiely v energetickej účinnosti. Existuje značný priestor na znižovanie ich spotreby energie. Na profesionálne chladené skrine na uskladnenie by sa preto mali vzťahovať požiadavky označovania energetickými štítkami.

(3)

S cieľom poskytnúť výrobcom stimuly na zlepšenie energetickej účinnosti profesionálnych chladených skríň na uskladnenie, povzbudiť koncových používateľov, aby kupovali energeticky účinné výrobky, a prispieť k fungovaniu vnútorného trhu by sa mali prijať harmonizované ustanovenia o označovaní týchto výrobkov štítkami a o štandardizovaných informáciách o energetickej účinnosti týchto výrobkov.

(4)

Očakáva sa, že kombinovaný účinok tohto nariadenia a nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1095 (2), povedie v porovnaní so situáciou bez opatrení k ročným úsporám elektrickej energie vo výške 1,8 TWh do roku 2020 a 4,1 TWh do roku 2030, čo zodpovedá 0,7 a 1,4 milióna ton ekvivalentu CO2.

(5)

Informácie uvedené na štítku by sa mali získavať spoľahlivými, presnými a reprodukovateľnými postupmi merania na základe uznávaných najmodernejších metód zahŕňajúcich prípadné harmonizované normy, ktoré prijali európske normalizačné organizácie uvedené v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 (3).

(6)

V tomto nariadení by sa malo špecifikovať jednotné vyhotovenie a obsah štítkov pre profesionálne chladené skrine na uskladnenie.

(7)

V tomto nariadení by sa okrem toho mali špecifikovať požiadavky na informačný list výrobku a technickú dokumentáciu pre profesionálne chladené skrine na uskladnenie.

(8)

V tomto nariadení by sa navyše mali stanoviť požiadavky na informácie poskytované v prípade všetkých foriem zásielkového predaja, reklamy a technických propagačných materiálov týkajúcich sa profesionálnych chladených skríň na uskladnenie.

(9)

Je vhodné zabezpečiť preskúmanie ustanovení tohto nariadenia so zreteľom na technologický pokrok,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   V tomto nariadení sa stanovujú požiadavky na označovanie štítkami a poskytovanie doplňujúcich informácií o výrobku, pokiaľ ide o profesionálne chladené skrine na uskladnenie.

2.   Toto nariadenie sa vzťahuje na profesionálne chladené skrine na uskladnenie napájané z elektrickej siete vrátane tých, ktoré sa predávajú na chladenie potravín a krmív.

3.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na tieto výrobky:

a)

profesionálne chladené skrine na uskladnenie, ktoré sú primárne napájané z iných zdrojov energie ako elektrická energia;

b)

profesionálne chladené skrine na uskladnenie fungujúce s oddelenou kondenzačnou jednotkou;

c)

otvorené skrine, ak to, že sú otvorené, je základnou požiadavkou ich primárnej funkcie;

d)

skrine osobitne navrhnuté na spracovanie potravín, pričom samotná prítomnosť jedného oddelenia s čistým objemom zodpovedajúcim menej ako 20 % z celkového čistého objemu skrine, ktoré je navrhnuté osobitne na spracovanie potravín, na oslobodenie nepostačuje;

e)

skrine, ktoré sú osobitne určené len na kontrolované rozmrazovanie mrazených potravín, pričom samotná prítomnosť jedného oddelenia osobitne navrhnutého na kontrolované rozmrazovanie mrazených potravín na oslobodenie nepostačuje;

f)

saladety;

g)

obslužné pulty a iné podobné formy skrine určené okrem chladenia a skladovania predovšetkým na vystavenie a predaj potravín;

h)

skrine, ktoré nevyužívajú parný kompresorový chladiaci obeh;

i)

na zákazku vyrobené profesionálne chladené skrine na uskladnenie vyrobené jednorazovo podľa individuálnych špecifikácií zákazníka a nerovnocenné s ostatnými profesionálnymi chladenými skriňami na uskladnenie opísanými vo vymedzení pojmu č. 9 prílohy I;

j)

chladničky s mrazničkou;

k)

skrine s necirkulujúcim vzduchom;

l)

vstavané skrine;

m)

zásuvné a priechodné skrine;

n)

mrazničky pultového typu.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„profesionálna chladená skriňa na uskladnenie“ znamená tepelne izolované chladiace zariadenie zahŕňajúce jedno alebo viac oddelení prístupných prostredníctvom jedných alebo viacero dverí alebo zásuviek, ktoré je schopné nepretržite udržiavať teplotu potravín v predpísanom rozsahu pri prevádzkovej teplote chladenia alebo mrazenia, využívajúce parný kompresorový obeh a určené na skladovanie potravín mimo prostredia domácností, ale nie na vystavenie alebo umožnenie prístupu zákazníkom;

b)

„potraviny“ znamenajú potraviny, prísady, nápoje vrátane vína a iné položky určené predovšetkým na spotrebu, ktoré si vyžadujú chladenie pri špecifických teplotách;

c)

„vstavaná skriňa“ znamená nepohyblivé tepelne izolované chladiace zariadenie určené na zabudovanie do skrine, pripraveného výklenku v stene alebo na podobné miesto a vyžadujúce si konečnú úpravu;

d)

„zásuvná skriňa“ znamená profesionálnu chladenú skriňu na uskladnenie s jedným špeciálnym oddelením, ktoré umožňuje zasunutie kolieskových regálov s výrobkami;

e)

„priechodná skriňa“ znamená profesionálnu chladenú skriňu na uskladnenie prístupnú z oboch strán;

f)

„skriňa s necirkulujúcim vzduchom“ znamená profesionálnu chladenú skriňu na uskladnenie bez vnútornej nútenej cirkulácie vzduchu, špeciálne navrhnutú na skladovanie potravín citlivých na teplotu alebo s cieľom vyhnúť sa vysušovaniu potravín skladovaných bez uzatvorených obalov, pričom jedno samostatné oddelenie s necirkulujúcim vzduchom v skrini nepostačuje na to, aby sa skriňa označovala ako skriňa s necirkulujúcim vzduchom;

g)

„otvorená skriňa“ znamená profesionálnu chladenú skriňu na uskladnenie, ktorej chladený priestor je prístupný zvonka bez otvorenia dverí alebo zásuvky, pričom na takéto označenie nepostačuje prítomnosť jedného oddelenia prístupného zvonka bez otvorenia dverí alebo zásuvky s čistým objemom pod 20 % celkového objemu profesionálnej chladenej skrine na uskladnenie;

h)

„saladeta“ znamená profesionálnu chladenú skriňu na uskladnenie s jednými alebo viacerými dverami alebo čelami zásuviek vo vertikálnej rovine a otvormi z vrchnej strany, do ktorých je možné vkladať dočasné zásobníky na skladovanie potravín vyžadujúcich ľahký prístup, ako sú okrem iného prísady na pizzu či do šalátov;

i)

„kombinovaná skriňa“ znamená profesionálnu chladenú skriňu na uskladnenie obsahujúcu dve alebo viac oddelení s rôznymi teplotami na chladenie a skladovanie potravín;

j)

„chladnička s mrazničkou“ znamená typ kombinovanej skrine s aspoň jedným oddelením výlučne určeným na prevádzkovú teplotu chladenia a jedným oddelením výlučne určeným na prevádzkovú teplotu mrazenia;

k)

„mraznička pultového typu“ znamená mrazničku na potraviny, ktorej oddelenia sú prístupné zvrchu spotrebiča, alebo ktorá má tak oddelenia prístupné zvrchu, ako aj spredu, pričom hrubý objem oddelení prístupných zvrchu je viac ako 75 % celkového hrubého objemu spotrebiča.

Článok 3

Povinnosti dodávateľov a časový harmonogram

1.   Dodávatelia, ktorí uvádzajú na trh alebo do prevádzky profesionálne chladené skrine na uskladnenie, musia od 1. júla 2016 zabezpečiť splnenie týchto požiadaviek:

a)

ku každej profesionálnej chladenej skrini na uskladnenie sa poskytne vytlačený štítok vo formáte a s informáciami podľa prílohy III;

b)

ku každému modelu profesionálnej chladenej skrine na uskladnenie sa pre predajcov sprístupní elektronický štítok vo formáte a s informáciami podľa prílohy III;

c)

sprístupní sa informačný list výrobku podľa prílohy IV;

d)

ku každému modelu profesionálnej chladenej skrine na uskladnenie sa pre predajcov sprístupní elektronický informačný list výrobku podľa prílohy IV;

e)

na požiadanie sa orgánom členských štátov poskytne technická dokumentácia podľa prílohy V;

f)

v každom reklamnom materiáli pre konkrétny model profesionálnej chladenej skrine na uskladnenie sa uvedie jeho trieda energetickej účinnosti, ak sa v ňom uvádzajú informácie týkajúce sa energie alebo ceny;

g)

v každom technickom propagačnom materiáli pre konkrétny model profesionálnej chladenej skrine na uskladnenie, v ktorom sa opisujú jeho špecifické technické parametre, sa uvedie trieda energetickej účinnosti daného modelu.

2.   Profesionálne chladené skrine na uskladnenie uvádzané na trh sa vybavujú štítkami podľa prílohy III v súlade s týmto harmonogramom:

od 1. júla 2016: štítok 1 alebo štítok 2;

od 1. júla 2019: štítok 2.

Článok 4

Povinnosti predajcov

Predajcovia profesionálnych chladených skríň na uskladnenie zabezpečia splnenie týchto požiadaviek:

a)

na predajnom mieste musí byť každá profesionálna chladená skriňa na uskladnenie označená štítkom od dodávateľa podľa článku 3 ods. 1 na vonkajšej prednej alebo hornej strane spotrebiča tak, aby bol zreteľne viditeľný;

b)

profesionálne chladené skrine na uskladnenie ponúkané na predaj, prenájom alebo predaj na splátky v prípade, keď sa nedá očakávať, že koncový používateľ uvidí výrobok vystavený, sa ponúkajú s informáciami od dodávateľov podľa prílohy VI, s výnimkou prípadov ponuky na internete, pričom v takom prípade sa uplatňujú ustanovenia prílohy VII;

c)

v každom reklamnom materiáli pre konkrétny model profesionálnej chladenej skrine na uskladnenie sa uvedie jeho trieda energetickej účinnosti, ak sa v ňom uvádzajú informácie týkajúce sa energie alebo ceny;

d)

v každom technickom propagačnom materiáli pre konkrétny model profesionálnej chladenej skrine na uskladnenie, v ktorom sa opisujú jeho špecifické technické parametre, sa uvedie trieda energetickej účinnosti daného modelu.

Článok 5

Merania a výpočty

Informácie, ktoré sa majú poskytnúť podľa článkov 3 a 4, sa získavajú spoľahlivými, presnými a reprodukovateľnými postupmi merania a výpočtu na základe uznávaných najmodernejších metód podľa prílohy IX.

Článok 6

Postup overovania na účely dohľadu nad trhom

Pri posudzovaní zhody udávanej triedy energetickej účinnosti, ročnej spotreby energie a objemov uplatňujú členské štáty postup stanovený v prílohe X.

Článok 7

Preskúmanie

Komisia preskúma toto nariadenie z hľadiska technologického pokroku najneskôr päť rokov po nadobudnutí jeho účinnosti. V rámci tohto preskúmania sa posúdia najmä:

a)

všetky významné zmeny trhových podielov jednotlivých typov spotrebičov;

b)

odchýlky pri overovaní stanovené v prílohe X;

c)

vhodnosť zavedenia metódy na určenie štandardnej ročnej spotreby energie v prípade chladničiek s mrazničkou;

d)

vhodnosť zavedenia revidovanej metódy pre štandardnú ročnú spotrebu energie pultových skríň.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. mája 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 153, 18.6.2010, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1095 z 5. mája 2015, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn profesionálnych chladených skríň na uskladnenie, šokových skríň, kondenzačných jednotiek a priemyselných chladičov (pozri stranu 19 tohto úradného vestníka).

(3)  Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12).


PRÍLOHA I

Vymedzenie pojmov platné pre prílohy II až X

Na účely príloh II až X sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„čistý objem“ znamená objem obsahujúci potraviny v rámci limitu naplnenia;

2.

„prevádzková teplota chladenia“ znamená, že teplota potravín skladovaných v skrini je nepretržite udržiavaná v rozsahu od – 1 °C do 5 °C;

3.

„prevádzková teplota mrazenia“ znamená, že teplota potravín skladovaných v skrini je nepretržite udržiavaná pod – 15 °C, čo sa považuje za najvyššiu teplotu najteplejšieho skúšobného balíka;

4.

„viacúčelová skriňa“ znamená, že profesionálnu chladenú skriňa na uskladnenie alebo jej samostatné oddelenie možno nastaviť na rôzne teploty pre chladené alebo mrazené potraviny;

5.

„vertikálna skriňa“ znamená profesionálnu chladenú skriňu na uskladnenie s celkovou výškou 1 050 mm alebo vyššou, s jednými alebo viacerými prednými dverami alebo zásuvkami na prístup k rovnakému oddeleniu;

6.

„pultová skriňa“ znamená profesionálnu chladenú skriňu na uskladnenie s celkovou výškou menšou ako 1 050 mm, s jednými alebo viacerými prednými dverami alebo zásuvkami na prístup k rovnakému oddeleniu;

7.

„skriňa pre nenáročnú prevádzku“ nazývaná aj „poloprofesionálna skriňa“ znamená profesionálnu chladenú skriňu na uskladnenie, ktorá je schopná nepretržite udržiavať prevádzkovú teplotu chladenia alebo mrazenia vo všetkých oddeleniach len za podmienok okolia zodpovedajúcich klimatickej triede 3 podľa tabuľky 3 v prílohe IX; ak je skriňa schopná udržiavať teplotu za podmienok okolia zodpovedajúcich klimatickej triede 4, nepovažuje sa za skriňu pre nenáročnú prevádzku;

8.

„skriňa pre náročnú prevádzku“ znamená profesionálnu chladenú skriňu na uskladnenie schopnú nepretržite udržiavať prevádzkovú teplotu chladenia alebo mrazenia vo všetkých oddeleniach pri podmienkach okolia zodpovedajúcich klimatickej triede 5 podľa tabuľky 3 v prílohe IX;

9.

„ekvivalentná profesionálna chladená skriňa na uskladnenie“ znamená model profesionálnej chladenej skrine na uskladnenie umiestnený na trh s rovnakým čistým objemom, rovnakými technickými charakteristikami, charakteristikami účinnosti a výkonnosti a s rovnakými typmi a objemami oddelení ako iný model profesionálnej chladenej skrine na uskladnenie umiestnený na trh tým istým výrobcom pod iným obchodným číslom.


PRÍLOHA II

Triedy energetickej účinnosti

Trieda energetickej účinnosti profesionálnej chladenej skrine na uskladnenie sa určí na základe jej indexu energetickej účinnosti (EEI) podľa tabuľky 1.

Tabuľka 1

Triedy energetickej účinnosti profesionálnych chladených skríň na uskladnenie

Trieda energetickej účinnosti

EEI

A+++

EEI < 5

A++

5 ≤ EEI < 10

A+

10 ≤ EEI < 15

A

15 ≤ EEI < 25

B

25 ≤ EEI < 35

C

35 ≤ EEI < 50

D

50 ≤ EEI < 75

E

75 ≤ EEI < 85

F

85 ≤ EEI < 95

G

95 ≤ EEI < 115

EEI sa počíta podľa prílohy VIII.


PRÍLOHA III

Štítky

1.   Štítok 1 – Profesionálne chladené skrine na uskladnenie v triedach energetickej účinnosti A až G

Image

Na štítku sa uvádzajú tieto informácie:

I.

meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka;

II.

dodávateľova identifikácia modelu;

III.

trieda energetickej účinnosti určená v súlade s prílohou II; špička šípky uvádzajúcej triedu energetickej účinnosti sa umiestni do tej istej výšky ako špička šípky zodpovedajúcej triedy energetickej účinnosti;

IV.

ročná spotreba elektrickej energie v kWh vyjadrená ako výsledná spotreba energie za rok vypočítaná podľa prílohy IX a zaokrúhlená na najbližšie celé číslo;

V.

súčet čistých objemov všetkých chladiacich oddelení fungujúcich pri prevádzkovej teplote chladenia vyjadrený v litroch; ak zariadenie nemá žiadne oddelenia fungujúce pri prevádzkovej teplote chladenia, výrobca namiesto hodnoty uvedie „L“;

VI.

súčet čistých objemov všetkých oddelení fungujúcich pri prevádzkovej teplote mrazenia vyjadrený v litroch; ak zariadenie nemá žiadne oddelenia fungujúce pri prevádzkovej teplote mrazenia, výrobca namiesto hodnoty uvedie „L“;

VII.

klimatická trieda (3, 4 alebo 5) spolu s príslušnou teplotou na suchom teplomere (v °C) a relatívnou vlhkosťou (v %) podľa tabuľky 3 v prílohe IX.

Vyhotovenie štítku je v súlade s bodom 3. Odchylne od tohto ustanovenia platí, že ak bola modelu udelená „environmentálna značka EÚ“ (1), možno pripojiť kópiu environmentálnej značky.

2.   Štítok 2 – Profesionálne chladené skrine na uskladnenie v triedach energetickej účinnosti A+++ až G

Image

Na tomto štítku sa uvádzajú informácie stanovené v bode 1.

Vyhotovenie štítku je v súlade s bodom 3. Odchylne od tohto ustanovenia platí, že ak bola modelu udelená „environmentálna značka EÚ“, možno pripojiť kópiu environmentálnej značky.

3.   Vyhotovenie štítku pre profesionálne chladené skrine na uskladnenie je takéto:

Image

kde:

a)

Štítok je minimálne 110 mm široký a 220 mm vysoký. Ak sa štítok vytlačí vo väčšom formáte, jeho obsah napriek tomu zostáva úmerný uvedenej špecifikácii.

b)

Pozadie štítku je biele.

c)

Použije sa farebný model CMYK – azúrová, magenta, žltá a čierna podľa tohto príkladu: 00-70-X-00: 0 % azúrová, 70 % magenta, 100 % žltá, 0 % čierna.

d)

Štítok musí spĺňať tieto požiadavky (čísla sa vzťahujú na vyššie uvedený obrázok):

Image

Čiara ohraničujúca štítok EÚ: 5 pt – farba: 100 % azúrová – zaoblené rohy: 3,5 mm.

Image

Logo EÚ: farby: X-80-00-00 a 00-00-X-00;

Image

Energetický štítok: farba: X-00-00-00;

Piktogram podľa vyobrazenia (logo EÚ + energetický štítok): šírka 92 mm × výška 17 mm;

Image

Ohraničenie pod logami: 1 pt – farba: 100 % azúrová – dĺžka 92,5 mm:

Image

Stupnica A – G

Šípka

:

výška 7 mm, medzera 0,75 mm – farby:

 

najvyššia trieda: X-00-X-00,

 

druhá trieda: 70-00-X-00,

 

tretia trieda: 30-00-X-00,

 

štvrtá trieda: 00-00-X-00,

 

piata trieda: 00-30-X-00,

 

šiesta trieda: 00-70-X-00,

 

posledná trieda: 00-X-X-00.

Text

:

Calibri bold 19 pt, veľké biele písmená; znaky „+“: Calibri bold 13 pt, horný index, biele písmená v jednom riadku;

Image

Trieda energetickej účinnosti

Šípka

:

šírka 26 mm × výška 14 mm, 100 % čierna;

Text

:

Calibri bold 29 pt, veľké biele písmená; znaky „+“: Calibri bold 18 pt, horný index, biele písmená v jednom riadku;

Image

Energia

Text

:

Calibri regular 11 pt, veľké písmená, 100 % čierna.

Image

Ročná spotreba energie

Ohraničenie

:

2 pt – farba: 100 % azúrová – zaoblené rohy: 3,5 mm.

Hodnota

:

Calibri bold 32 pt, 100 % čierna;

Druhý riadok

:

Calibri regular 14 pt, 100 % čierna;

Image

Súčet čistých objemov všetkých oddelení fungujúcich pri prevádzkovej teplote chladenia

Ohraničenie

:

2 pt – farba: 100 % azúrová – zaoblené rohy: 3,5 mm;

Hodnota

:

Calibri bold 25 pt, 100 % čierna; Calibri regular 17 pt, 100 % čierna;

Image

Klimatická trieda spolu s príslušnou teplotou na suchom teplomere a relatívnou vlhkosťou

Ohraničenie

:

2 pt – farba: 100 % azúrová – zaoblené rohy: 3,5 mm;

Hodnota

:

Calibri bold 25 pt, 100 % čierna;

Druhý riadok

:

Calibri regular 14 pt, 100 % čierna;

Image

Súčet čistých objemov všetkých oddelení fungujúcich pri prevádzkovej teplote mrazenia

Ohraničenie

:

2 pt – farba: 100 % azúrová – zaoblené rohy: 3,5 mm.

Hodnota

:

Calibri bold 25 pt, 100 % čierna; Calibri regular 17 pt, 100 % čierna;

Image

Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka

Image

Dodávateľova identifikácia modelu

Image

Meno alebo ochranná známka dodávateľa a identifikácia modelu sa musia zmestiť do priestoru 90 × 15 mm

Image

Číslo nariadenia

Text

:

Calibri bold 11 pt.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 z 25. novembra 2009 o environmentálnej značke EÚ (Ú. v. EÚ L 27, 30.1.2010, s. 1).


PRÍLOHA IV

Informačný list výrobku

1.

Informácie uvedené v informačnom liste výrobku k profesionálnej chladenej skrini na uskladnenie sa uvádzajú v tomto poradí a musia byť uvedené v brožúre o výrobku alebo v iných dokumentoch pripojených k výrobku:

a)

meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka;

b)

dodávateľova identifikácia modelu;

c)

druh modelu podľa vymedzenia pojmov v prílohe I;

d)

trieda energetickej účinnosti a index energetickej účinnosti modelu určené v súlade s prílohou II;

e)

ak bola modelu udelená „environmentálna značka EÚ“ na základe nariadenia (ES) č. 66/2010, táto informácia sa môže uviesť;

f)

energetická spotreba skrine počas 24 hodín (E24 h) a ročná spotreba energie v kWh vypočítaná v súlade s prílohou IX a zaokrúhlená na najbližšie celé číslo;

g)

čistý objem každého oddelenia;

h)

klimatická trieda podľa tabuľky 3 v prílohe IX;

i)

v prípade skríň pre nenáročnú prevádzku táto veta: „Tento spotrebič je určený na používanie pri teplotách okolia do 25 °C, a preto nie je vhodný na použitie v teplej profesionálnej kuchyni“;

j)

v prípade skríň pre náročnú prevádzku táto veta: „Tento spotrebič je určený na používanie pri teplotách okolia do 40 °C“.

2.

Jeden informačný list sa môže vzťahovať na viaceré modely profesionálnych chladených skríň na uskladnenie od toho istého dodávateľa.

3.

Informácie v informačnom liste môžu mať formu farebnej alebo čiernobielej kópie štítku; v takom prípade sa poskytnú aj informácie uvedené v bode 1, ktoré na štítku nie sú zobrazené.


PRÍLOHA V

Technická dokumentácia

1.

Technická dokumentácia uvedená v článku 3 ods. 1 písm. c) obsahuje:

a)

meno a adresu dodávateľa;

b)

dostatočný opis modelu profesionálnej chladenej skrine na uskladnenie, ktorý umožňuje jej jednoznačné odlíšenie;

c)

podľa potreby odkazy na použité harmonizované normy;

d)

podľa potreby iné použité technické normy a špecifikácie;

e)

totožnosť a podpis osoby splnomocnenej ukladať dodávateľovi záväzky;

f)

výsledky meraní a výpočtov technických parametrov uvedených v prílohe IX.

2.

Ak sa informácie uvedené v technickej dokumentácii pre konkrétny model profesionálnej chladenej skrine na uskladnenie získali výpočtom vychádzajúcim z ekvivalentného modelu profesionálnej chladenej skrine na uskladnenie, technická dokumentácia musí obsahovať podrobnosti o týchto výpočtoch, ako aj o testoch, ktoré vykonali dodávatelia na overenie presnosti vykonaných výpočtov. Technické informácie musia zahŕňať aj zoznam všetkých ostatných ekvivalentných modelov profesionálnych chladených skríň na uskladnenie, z ktorých sa informácie získali rovnakým spôsobom.

3.

Informácie v tejto technickej dokumentácii možno spojiť s technickou dokumentáciou poskytnutou v súlade s opatreniami podľa smernice 2009/125/ES.


PRÍLOHA VI

Informácie poskytované v prípadoch, keď nemožno očakávať, že koncový používateľ uvidí výrobok vystavený, s výnimkou vystavenia na internete

1.

Ak nemožno očakávať, že koncový používateľ uvidí výrobok vystavený, s výnimkou vystavenia na internete, uvedú sa informácie v tomto poradí:

a)

trieda energetickej účinnosti modelu podľa prílohy II;

b)

ročná spotreba energie v kWh za rok zaokrúhlená na najbližšie celé číslo a vypočítaná podľa prílohy IX;

c)

čistý objem každého oddelenia;

d)

klimatická trieda podľa prílohy IX.

2.

Ak sa poskytujú aj iné informácie obsiahnuté v informačnom liste výrobku, uvádzajú sa vo forme a v poradí stanovenom v prílohe IV.

3.

Veľkosť a druh písma, ktorým sú vytlačené alebo zobrazené informácie uvedené v tejto prílohe, musia byť čitateľné.


PRÍLOHA VII

Informácie poskytované v prípade predaja, prenájmu alebo predaja na splátky cez internet

1.

Na účely bodov 2 až 5 tejto prílohy sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„mechanizmus zobrazovania“ je akákoľvek obrazovka vrátane dotykovej obrazovky alebo iná vizuálna technológia používaná na zobrazovanie internetového obsahu používateľom;

b)

„vnorené zobrazenie“ je vizuálne rozhranie, v ktorom sa obrázok alebo súbor údajov sprístupní po kliknutí myšou, ukázaní kurzorom myši alebo roztvorení iného obrázka alebo súboru údajov ťuknutím na dotykovej obrazovke;

c)

„dotyková obrazovka“ je obrazovka reagujúca na dotyk, napríklad obrazovka tabletového počítača, počítača typu slate alebo smartfónu;

d)

„alternatívny text“ je text uvedený ako alternatíva k obrázku, ktorá umožňuje zobrazenie informácií v inej ako grafickej forme v prípade, že zobrazovacie zariadenia nedokážu vykresliť obrázok, alebo ako pomôcka pre dostupnosť, napríklad ako vstupná informácia pre aplikácie hlasovej syntézy.

2.

Príslušný štítok poskytnutý dodávateľmi v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. b) sa zobrazuje na mechanizme zobrazovania v blízkosti ceny výrobku podľa harmonogramu stanoveného v článku 3 ods. 2 Štítok musí byť taký veľký, aby bol zreteľne viditeľný a čitateľný, pričom jeho veľkosť musí byť primeraná veľkosti uvedenej v odseku 3 prílohy III. Štítok sa môže zobrazovať použitím vnoreného zobrazenia a v takom prípade musí byť obrázok použitý na prístup k štítku v súlade so špecifikáciami stanovenými v bode 3 tejto prílohy. Ak sa použije vnorené zobrazenie, štítok sa musí zobraziť po prvom kliknutí myšou, ukázaní kurzorom myši alebo roztvorení obrázka ťuknutím na dotykovej obrazovke.

3.

Obrázok použitý na prístup k štítku v prípade vnoreného zobrazenia musí:

a)

byť šípka vo farbe zodpovedajúcej triede energetickej účinnosti výrobku na štítku;

b)

označovať triedu energetickej účinnosti výrobku bielou farbou v rovnakej veľkosti písma, akou je uvedená cena a

c)

mať jeden z týchto dvoch formátov:

Image

4.

V prípade vnoreného zobrazenia je postupnosť zobrazenia štítka takáto:

a)

obrázok uvedený v bode 3 tejto prílohy sa zobrazí na mechanizme zobrazovania v blízkosti ceny výrobku;

b)

obrázok má formu prepojenia na štítok;

c)

štítok sa zobrazí po kliknutí myšou, ukázaní kurzorom myši alebo roztvorení obrázka ťuknutím na dotykovej obrazovke;

d)

štítok sa musí zobraziť ako kontextové okno, nová karta, nová stránka alebo vložená obrazovka;

e)

na zväčšenie štítka na dotykovej obrazovke platia pravidlá daného zariadenia pre zväčšovanie na dotykovej obrazovke;

f)

zobrazenie štítka sa ukončí prostredníctvom možnosti „zatvoriť“ alebo iného štandardného mechanizmu zatvorenia;

g)

alternatívnym textom pre obrázok, ktorý sa zobrazí pri neúspešnom zobrazení štítka, je trieda energetickej účinnosti výrobku v rovnakej veľkosti písma, akou je uvedená cena.

5.

Príslušný informačný list výrobku, ktorý dodávatelia sprístupňujú v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. d), sa zobrazuje na mechanizme zobrazovania v blízkosti ceny výrobku. Informačný list výrobku musí byť taký veľký, aby bol zreteľne viditeľný a čitateľný. Informačný list výrobku sa môže zobrazovať použitím vnoreného zobrazenia a v takom prípade musí byť na odkaze použitom na prístup k informačnému listu výrobku zreteľne a čitateľne uvedené „Informačný list výrobku“. Ak sa použije vnorené zobrazenie, informačný list sa musí zobraziť po prvom kliknutí myšou, ukázaní kurzorom myši alebo roztvorení odkazu ťuknutím na dotykovej obrazovke.


PRÍLOHA VIII

Metóda výpočtu indexu energetickej účinnosti profesionálnych chladených skríň na uskladnenie

Na výpočet indexu energetickej účinnosti (EEI) modelu profesionálnej chladenej skrine na uskladnenie sa ročná spotreba energie skrine porovnáva s jej štandardnou ročnou spotrebou energie.

EEI sa vypočíta ako:

EEI = (AEC/SAEC) × 100

kde:

AEC = E24 h × af × 365

AEC

=

ročná spotreba energie skrine v kWh za rok

E24 h

=

spotreba energie skrine za 24 hodín

af

=

korekčný koeficient, ktorý sa uplatňuje len pri skriniach pre nenáročnú prevádzku podľa ods. 2 prílohy IX

SAEC = M × Vn + N

SAEC

=

štandardná ročná spotreba energie skrine v kWh za rok

Vn

=

čistý objem spotrebiča, ktorý je súčtom čistých objemov všetkých oddelení skrine, vyjadrený v litroch.

M a N sú uvedené v tabuľke 2.

Tabuľka 2

Hodnoty koeficientov M a N

Kategória

Hodnota M

Hodnota N

Vertikálne chladiace zariadenie

1,643

609

Vertikálne mraziace zariadenie

4,928

1 472

Pultové chladiace zariadenie

2,555

1 790

Pultové mraziace zariadenie

5,840

2 380


PRÍLOHA IX

Merania a výpočty

1.

Na účely zhody a overovania zhody s požiadavkami tohto nariadenia sa merania a výpočty vykonávajú s použitím harmonizovaných noriem, ktorých referenčné čísla boli na tento účel uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, alebo s použitím iných spoľahlivých, presných a reprodukovateľných postupov, ktoré zohľadňujú všeobecne uznávané najmodernejšie postupy. Musia spĺňať technické vymedzenie pojmov, podmienky, rovnice a parametre uvedené v tejto prílohe.

2.

Na určenie hodnôt ročnej spotreby energie a indexu energetickej účinnosti profesionálnych chladených skríň na uskladnenie sa merania vykonávajú za týchto podmienok:

Teplota skúšobných balíkov musí byť medzi – 1 °C a 5 °C pre chladiace skrine a nižšia ako – 15 °C pre mraziace skrine.

Podmienky okolia musia zodpovedať klimatickej triede 4 podľa tabuľky 3, s výnimkou skríň pre nenáročnú prevádzku, ktoré sa testujú v podmienkach okolia zodpovedajúcich klimatickej triede 3. Na získané výsledky testov pri skriniach pre nenáročnú prevádzku sa následne uplatní korekčný koeficient 1,2 pre skrine pre nenáročnú prevádzku pri prevádzkovej teplote chladenia a korekčný koeficient 1,1 pre skrine pre nenáročnú prevádzku pri prevádzkovej teplote mrazenia.

Profesionálne chladené skrine na uskladnenie sa testujú:

pri prevádzkovej teplote chladenia v prípade kombinovanej skrine, ktorá má aspoň jedno oddelenie výlučne určené na prevádzkovú teplotu chladenia;

pri prevádzkovej teplote chladenia v prípade profesionálnej chladenej skrine na uskladnenie, ktorá má len jedno oddelenie výlučne určené na prevádzkovú teplotu chladenia;

pri prevádzkovej teplote mrazenia vo všetkých ostatných prípadoch.

3.

Podmienky okolia klimatických tried 3, 4 a 5 sú uvedené v tabuľke 3.

Tabuľka 3

Podmienky okolia klimatických tried 3, 4 a 5

Klimatická trieda testovacej miestnosti

Teplota suchého teplomeru, °C

Relatívna vlhkosť, %

Rosný bod, °C

Hmotnosť vodných pár v suchom vzduchu, g/kg

3

25

60

16,7

12,0

4

30

55

20,0

14,8

5

40

40

23,9

18,8


PRÍLOHA X

Postup overovania na účely dohľadu nad trhom

Na účely posudzovania zhody s požiadavkami stanovenými v článkoch 3 a 4 orgány členských štátov uplatnia tento postup overovania:

1.

Orgány členského štátu testujú z každého modelu iba jednu jednotku.

2.

Model sa považuje za spĺňajúci platné požiadavky, ak sú splnené tieto požiadavky:

a)

nameraný objem nie je nižší ako menovitá hodnota o viac ako 3 %;

b)

nameraná hodnota spotreby energie nepresahuje menovitú hodnotu (E24 h) o viac ako 10 %.

3.

Ak sa nedosiahne výsledok uvedený v odseku 2, orgány členského štátu náhodne vyberú na testovanie tri ďalšie jednotky toho istého modelu. Alternatívne možno tri ďalšie jednotky vybrať z jedného alebo viacerých iných modelov, ktoré boli v technickej dokumentácii uvedené ako ekvivalentné.

4.

Model sa považuje za spĺňajúci platné požiadavky, ak sú splnené tieto požiadavky:

a)

priemer objemov nameraných v týchto troch jednotkách nie je nižší ako menovitá hodnota o viac ako 3 %;

b)

priemer nameranej spotreby energie týchto troch jednotiek nepresahuje menovitú hodnotu (E24 h) o viac ako 10 %.

5.

Ak sa nedosiahnu výsledky uvedené v odseku 4, príslušný model a všetky ostatné ekvivalentné modely profesionálnych chladených skríň na uskladnenie sa považujú za nevyhovujúce tomuto nariadeniu. Orgány členského štátu do jedného mesiaca od prijatia rozhodnutia o nesúlade modelu poskytnú orgánom ostatných členských štátov a Komisii výsledky testov a ostatné relevantné informácie.

Orgány členského štátu použijú metódy merania a výpočtov uvedené v prílohách VIII a IX.

Odchýlky pri overovaní stanovené v tejto prílohe sa uplatňujú iba na overovanie meraných parametrov zo strany orgánov členských štátov, predstavujú povolené rozdiely vo výsledkoch nameraných v rámci overovacích testov a dodávatelia ich nesmú využívať na stanovovanie hodnôt v technickej dokumentácii, ani pri interpretácii týchto hodnôt so zámerom dosiahnuť priaznivejšiu štítkovú klasifikáciu či akokoľvek prezentovať lepšie parametre.