4.7.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1076

z 28. apríla 2015,

ktorým sa stanovujú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 dodatočné pravidlá o náhrade prijímateľa a o súvisiacich zodpovednostiach, ako aj minimálne požiadavky, ktoré sa majú zahrnúť do dohôd o verejno-súkromných partnerstvách financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (1), a najmä na jeho článok 63 ods. 4 a článok 64 ods. 4,

keďže:

(1)

V článku 63 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 sa stanovuje, že pokiaľ ide o operáciu verejno-súkromného partnerstva, prijímateľom môže byť orgán, ktorý sa riadi súkromným právom členského štátu („súkromný partner“). V súlade s článkom 63 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 sa súkromný partner vybraný na realizáciu operácie môže počas realizácie nahradiť ako prijímateľ, ak sa to vyžaduje v podmienkach verejno-súkromného partnerstva alebo v súvisiacej dohode o financovaní medzi súkromným partnerom a finančnou inštitúciou spolufinancujúcou operáciu.

(2)

S cieľom určiť úplný súbor povinností partnerov v rámci operácie verejno-súkromného partnerstva je potrebné stanoviť dodatočné pravidlá o náhrade prijímateľa a o súvisiacich zodpovednostiach.

(3)

V prípade náhrady prijímateľa v rámci operácie verejno-súkromného partnerstva financovanej z európskych štrukturálnych a investičných fondov je potrebné zabezpečiť, aby po náhrade nový partner alebo orgán poskytoval aspoň rovnakú službu pri dodržaní rovnakých minimálnych noriem kvality, ktoré sa vyžadovali v počiatočnej zmluve o verejno-súkromnom partnerstve.

(4)

Na účely operácie verejno-súkromného partnerstva, v rámci ktorej je prijímateľom grantu verejnoprávny orgán, sa v článku 64 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 stanovujú podmienky, za ktorých výdavky, ktoré vznikli súkromnému partnerovi a ktoré tento vyplatil, možno považovať za výdavky, ktoré vznikli prijímateľovi a ktoré tento vyplatil. V článku 64 ods. 2 uvedeného nariadenia sa vyžaduje platba týchto výdavkov na viazaný účet na meno prijímateľa.

(5)

Je potrebné stanoviť minimálne požiadavky, ktoré sa majú zahrnúť do dohôd o verejno-súkromných partnerstvách a ktoré sú potrebné na uplatňovanie článku 64 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 vrátane ustanovení týkajúcich sa vypovedania dohody o verejno-súkromnom partnerstve, ako aj na účel zabezpečenia primeraného audítorského záznamu (audit trail),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

Pravidlá o náhrade prijímateľa v rámci operácií verejno-súkromných partnerstiev, ktoré sú financované z európskych štrukturálnych a investičných fondov

(Článok 63 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

Článok 1

Dodatočné podmienky týkajúce sa náhrady súkromného partnera

Náhrada súkromného partnera alebo verejnoprávneho orgánu uvedeného v článku 63 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 („partner alebo orgán“) musí spĺňať tieto dodatočné podmienky:

a)

partner alebo orgán je schopný zabezpečiť aspoň služby stanovené v zmluve o verejno-súkromnom partnerstve vrátane dodržiavania aspoň minimálnych noriem kvality;

b)

partner alebo orgán súhlasil s prevzatím práv a zodpovedností prijímateľa v súvislosti s podporou pre operácie verejno-súkromného partnerstva odo dňa, keď je riadiacemu orgánu oznámený návrh na náhradu.

Článok 2

Návrh na náhradu súkromného partnera

1.   Partner alebo orgán zašle riadiacemu orgánu návrh na náhradu súkromného partnera ako prijímateľa do jedného mesiaca od dátumu rozhodnutia o náhrade súkromného partnera.

2.   Návrh uvedený v odseku 1 musí obsahovať:

a)

podmienky dohody o verejno-súkromnom partnerstve alebo dohody o financovaní medzi súkromným partnerom a finančnou inštitúciou spolufinancujúcou operáciu, ktorá vyžaduje náhradu;

b)

dôkazy o plnení podmienok uvedených v článku 1 tohto nariadenia zo strany partnera alebo orgánu a dôkazy o tom, že spĺňa a preberá všetky príslušné povinnosti prijímateľa podľa nariadenia (EÚ) č. 1303/2013;

c)

dôkazy o tom, že partner alebo orgán dostal kópiu pôvodnej dohody o podpore a všetky zmeny tejto dohody.

Článok 3

Potvrdenie náhrady súkromného partnera

Do jedného mesiaca od doručenia návrhu uvedeného v článku 2 a za predpokladu, že partner alebo orgán spĺňa a preberá všetky príslušné povinnosti prijímateľa podľa nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a spĺňa podmienky stanovené v článku 1 tohto nariadenia, riadiaci orgán:

a)

zaregistruje partnera alebo orgán ako prijímateľa od dátumu uvedeného v článku 1 písm. b) tohto nariadenia;

b)

informuje partnera alebo orgán o zvyšnej sume podpory dostupnej z EŠIF.

KAPITOLA II

Minimálne požiadavky, ktoré sa majú zahrnúť do dohôd o verejno-súkromných partnerstvách financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov

(Článok 64 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

Článok 4

Viazaný účet

Pokiaľ ide o viazaný účet uvedený v článku 64 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, dohoda o verejno-súkromnom partnerstve musí obsahovať tieto požiadavky:

a)

ak je to vhodné, kritériá výberu finančnej inštitúcie, v ktorej sa má založiť viazaný účet, vrátane požiadaviek týkajúcich sa jej úverovej bonity;

b)

podmienky, za ktorých možno vykonávať platby z viazaného účtu;

c)

informáciu, či verejnoprávny orgán, ktorý je prijímateľom, môže použiť viazaný účet ako kolaterál/záruku na plnenie svojich povinností alebo povinností súkromného partnera podľa dohody o verejno-súkromnom partnerstve;

d)

povinnosť majiteľov viazaného účtu informovať riadiaci orgán na základe jeho písomnej žiadosti o výške finančných prostriedkov vyplatených z viazaného účtu a o zostatku viazaného účtu;

e)

pravidlá o vyplácaní zostávajúcich finančných prostriedkov z viazaného účtu, keď sa viazaný účet uzavrie v dôsledku vypovedania dohody o verejno-súkromnom partnerstve.

Článok 5

Podávanie správ a audítorský záznam (audit trail)

1.   Dohoda o verejno-súkromnom partnerstve musí obsahovať ustanovenia o vytvorení mechanizmu podávania správ a uchovávania dokumentov. Tento mechanizmus musí obsahovať rovnaké povinnosti týkajúce sa podávania správ a uchovávania dokumentov, ako má prijímateľ, ktorému vzniknú oprávnené výdavky podľa článku 65 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a ktorý ich sám uhradí.

2.   Dohoda o verejno-súkromnom partnerstve musí obsahovať postupy na zabezpečenie primeraného audítorského záznamu (audit trail) v zmysle článku 25 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 480/2014 (2). Tieto postupy musia najmä umožniť zosúladenie platieb, ktoré vznikli súkromnému partnerovi a ktoré tento vyplatil na realizáciu operácie, s výdavkami, ktoré prijímateľ deklaroval riadiacemu orgánu.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. apríla 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 480/2014 z 3. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom národnom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde (Ú. v. EÚ L 138, 13.5.2014, s. 5).