27.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 162/26


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1012

z 23. júna 2015,

ktorým sa mení príloha I k nariadeniu (ES) č. 669/2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o zvýšenú mieru úradných kontrol pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (1), a najmä na jeho článok 15 ods. 5,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 669/2009 (2) sa stanovujú pravidlá týkajúce sa zvýšenej miery úradných kontrol, ktoré sa majú vykonať pri dovoze krmív a potravín neživočíšneho pôvodu uvedených v prílohe I k uvedenému nariadeniu (ďalej len „zoznam“), a to na miestach vstupu do oblastí uvedených v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 882/2004.

(2)

V článku 2 nariadenia (ES) č. 669/2009 sa stanovuje, že zoznam sa má pravidelne preskúmavať (najmenej raz za štvrťrok), pričom sa zohľadňujú aspoň zdroje informácií uvedené v danom článku.

(3)

Výskyt a závažnosť nedávnych potravinových incidentov nahlásených prostredníctvom systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá, zistenia auditov v tretích krajinách vykonaných Potravinovým a veterinárnym úradom, ako aj štvrťročné správy o zásielkach krmív a potravín neživočíšneho pôvodu, ktoré Komisii predložili členské štáty v súlade s článkom 15 nariadenia (ES) č. 669/2009, naznačujú, že tento zoznam by sa mal zmeniť.

(4)

Konkrétne by sa mal zoznam zmeniť tak, že sa vypustia položky týkajúce sa tých komodít, v prípade ktorých je na základe dostupných informácií preukázaný celkovo uspokojivý stupeň súladu s príslušnými bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v právnych predpisoch Únie, a v prípade ktorých už preto nie je opodstatnená zvýšená miera úradných kontrol. Položka v zozname týkajúca sa fazule z Kene by sa mala preto vypustiť.

(5)

Zoznam by sa mal okrem toho zmeniť tak, že sa zvýši frekvencia úradných kontrol tých komodít, v prípade ktorých je na základe tých istých zdrojov informácií preukázaný vyšší stupeň nesúladu s príslušnými právnymi predpismi Únie, čo opodstatňuje zvýšenú mieru úradných kontrol. Položky v zozname týkajúce sa listov koriandra, bazalky, mäty, petržlenu, papriky čili a ibišteka jedlého z Vietnamu a listov viniča z Turecka by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

V záujme zabezpečenia konzistentnosti a zrozumiteľnosti je vhodné nahradiť prílohu I k nariadeniu (ES) č. 669/2009 znením uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

(7)

Nariadenie (ES) č. 669/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 669/2009 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. júna 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 669/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o zvýšenú mieru úradných kontrol pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu, a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/504/ES (Ú. v. EÚ L 194, 25.7.2009, s. 11).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA I

Krmivá a potraviny neživočíšneho pôvodu podliehajúce zvýšenej miere úradných kontrol na určených miestach vstupu

Krmivá a potraviny

(predpokladané použitie)

Číselný znak KN (1)

Podpoložka TARIC

Krajina pôvodu

Riziko

Frekvencia fyzických kontrol a identifikačných kontrol (%)

Sušené hrozno (plody viniča)

0806 20

 

Afganistan (AF)

ochratoxín A

50

(Potraviny)

 

 

Mandle, nevylúpané

0802 11

 

Austrália (AU)

aflatoxíny

20

Mandle, vylúpané

0802 12

 

(Potraviny)

 

 

Arašidové oriešky (arašidy), nelúpané

1202 41 00

 

Brazília (BR)

aflatoxíny

10

Arašidové oriešky (arašidy), lúpané

1202 42 00

 

Arašidové maslo

2008 11 10

 

Arašidové oriešky (arašidy), inak upravené alebo konzervované

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

 

(Krmivá a potraviny)

 

 

Čínska fazuľa (s dlhými strukmi) (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Kambodža (KH)

rezíduá pesticídov (2)  (3)

50

Baklažán

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

(Potraviny – čerstvá, chladená alebo mrazená zelenina)

 

 

Zeler voňavý (Apium graveolens)

ex 0709 40 00

20

Kambodža (KH)

rezíduá pesticídov (2)  (4)

50

(Potraviny – čerstvé alebo chladené bylinky)

 

 

Brassica oleracea (iná jedlá zelenina rodu Brassica, ‚čínska brokolica‘) (5)

ex 0704 90 90

40

Čína (KN)

rezíduá pesticídov (2)

50

(Potraviny – čerstvé alebo chladené)

 

 

Čaj, tiež aromatizovaný

0902

 

Čína (KN)

rezíduá pesticídov (2)  (6)

10

(Potraviny)

 

 

Baklažán

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

Dominikánska republika (DO)

rezíduá pesticídov (2)  (7)

10

Horká tekvička (Momordica charantia)

ex 0709 99 90;

ex 0710 80 95

70

70

(Potraviny – čerstvá, chladená alebo mrazená zelenina)

 

 

Čínska fazuľa (s dlhými strukmi) (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Dominikánska republika (DO)

rezíduá pesticídov (2)  (7)

20

Paprika (sladká a iná ako sladká) (Capsicum spp.)

0709 60 10;

ex 0709 60 99

20

(Potraviny – čerstvá, chladená alebo mrazená zelenina)

0710 80 51;

ex 0710 80 59

20

Jahody (čerstvé)

0810 10 00

 

Egypt (EG)

rezíduá pesticídov (2)  (8)

10

(Potraviny)

 

 

Paprika (sladká a iná ako sladká) (Capsicum spp.)

0709 60 10;

ex 0709 60 99;

20

Egypt (EG)

rezíduá pesticídov (2)  (9)

10

(Potraviny – čerstvé, chladené alebo mrazené)

0710 80 51;

ex 0710 80 59

20

Listy piepra betelového (Piper betle L.)

ex 1404 90 00

10

India (IN)

salmonela (10)

50

(Potraviny)

 

 

Sezamové semená

1207 40 90

 

India (IN)

salmonela (10)

20

(Potraviny – čerstvé alebo chladené)

 

 

Capsicum annuum, celé plody

0904 21 10

 

India (IN)

aflatoxíny

20

Capsicum annuum, drvená alebo mletá

ex 0904 22 00

10

Sušené plody rodu Capsicum, celé plody, iné ako sladká paprika (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Muškátový oriešok (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

(Potraviny – sušené koreniny)

 

 

Enzýmy; enzýmové prípravky

3507

 

India (IN)

chlóramfenikol

50

(Krmivá a potraviny)

 

 

Muškátový oriešok (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

Indonézia (ID)

aflatoxíny

20

(Potraviny – sušené koreniny)

 

 

Hrach so strukmi (nelúpaný)

ex 0708 10 00;

40

Keňa (KE)

rezíduá pesticídov (2)  (11)

10

(Potraviny – čerstvé alebo chladené)

 

 

Mäta

ex 1211 90 86;

30

Maroko (MA)

rezíduá pesticídov (2)  (12)

10

(Potraviny – čerstvé alebo chladené bylinky)

ex 2008 99 99

70

Stolové hrozno

0806 10 10

 

Peru (PE)

rezíduá pesticídov (2)  (13)

10

(Potraviny – čerstvé)

 

 

Vodové melóny (Egusi, Citrullus lanatus), semená a odvodené produkty

ex 1207 70 00;

ex 1106 30 90;

ex 2008 99 99

10

30

50

Sierra Leone (SL)

aflatoxíny

50

(Potraviny)

 

 

Arašidové oriešky (arašidy), nelúpané

1202 41 00

 

Sudán (SD)

aflatoxíny

50

Arašidové oriešky (arašidy), lúpané

1202 42 00

 

Arašidové maslo

2008 11 10

 

Arašidové oriešky (arašidy), inak upravené alebo konzervované

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

 

(Krmivá a potraviny)

 

 

Paprika (iná ako sladká) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

Thajsko (TH)

rezíduá pesticídov (2)  (14)

10

(Potraviny – čerstvé alebo chladené)

 

 

Listy piepra betelového (Piper betle L.)

ex 1404 90 00

10

Thajsko (TH)

salmonela (10)

50

(Potraviny)

 

 

Čínska fazuľa (s dlhými strukmi) (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Thajsko (TH)

rezíduá pesticídov (2)  (15)

20

Baklažán

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

(Potraviny – čerstvá, chladená alebo mrazená zelenina)

 

 

Sušené marhule

0813 10 00

 

Turecko (TR)

siričitany (16)

10

Marhule, inak spracované alebo konzervované

2008 50 61

 

(Potraviny)

 

 

Sladká paprika (Capsicum annuum)

0709 60 10;

0710 80 51

 

Turecko (TR)

rezíduá pesticídov (2)  (17)

10

(Potraviny – čerstvá, chladená alebo mrazená zelenina)

 

 

Listy viniča

ex 2008 99 99

11; 19

Turecko (TR)

rezíduá pesticídov (2)  (18)

50

(Potraviny)

 

 

Pistácie, nevylúpané

0802 51 00

 

Spojené štáty (US)

aflatoxíny

20

Pistácie, vylúpané

0802 52 00

 

(Potraviny)

 

 

Sušené marhule

0813 10 00

 

Uzbekistan (UZ)

siričitany (16)

50

Marhule, inak spracované alebo konzervované

2008 50 61

 

(Potraviny)

 

 

Sušené hrozno (plody viniča)

0806 20

 

Uzbekistan (UZ)

ochratoxín A

50

(Potraviny)

 

 

Listy koriandra

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

rezíduá pesticídov (2)  (19)

50

Bazalka (posvätná, sladká)

ex 1211 90 86;

ex 2008 99 99

20

75

Mäta

ex 1211 90 86;

ex 2008 99 99

30

70

Petržlen

ex 0709 99 90

40

(Potraviny – čerstvé alebo chladené bylinky)

 

 

Ibištek jedlý

ex 0709 99 90

20

Vietnam (VN)

rezíduá pesticídov (2)  (19)

50

Paprika (iná ako sladká) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Potraviny – čerstvé alebo chladené)

 

 

Pitahaya (dračie ovocie)

ex 0810 90 20

10

Vietnam (VN)

rezíduá pesticídov (2)  (19)

20

(Potraviny – čerstvé alebo chladené)

 

 


(1)  Ak sa majú skúmať len určité produkty patriace pod niektorý číselný znak KN a tento znak nie je rozčlenený na ďalšie osobitné podpoložky, číselný znak KN je označený výrazom ‚ex‘.

(2)  Rezíduá aspoň tých pesticídov uvedených v kontrolnom programe prijatom v súlade s článkom 29 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1), ktoré možno analyzovať metódami na stanovenie viacerých rezíduí založenými na GC-MS a LC-MS (pesticídy, ktoré sa majú monitorovať výlučne v/na produktoch rastlinného pôvodu).

(3)  Rezíduá chlórbufamu.

(4)  Rezíduá fentoátu.

(5)  Druhy Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, kultivar alboglabra. Známe aj ako ‚Kai Lan‘, ‚Gai Lan‘, ‚Gailan‘, ‚Kailan‘, ‚Chinese bare Jielan‘.

(6)  Zvyšky trifluralínu.

(7)  Rezíduá acefátu, aldikarbu (suma aldikarbu, jeho sulfoxidu a jeho sulfónu vyjadrená ako aldikarb), amitrazu (amitraz vrátane metabolitov obsahujúcich zložku 2,4-dimetylanilínu vyjadrený ako amitraz), diafentiurónu, dikofolu (suma p, p′ a o,p′ izomérov), ditiokarbamátov (ditiokarbamáty vyjadrené ako CS2 vrátane manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, tirámu a zirámu) a metiokarbu (suma metiokarbu a jeho sulfoxidu a jeho sulfónu vyjadrená ako metiokarb).

(8)  Rezíduá hexaflumurónu, metiokarbu (suma metiokarbu a jeho sulfoxidu a jeho sulfónu vyjadrená ako metiokarb), fentoátu a tiofanát-metylu.

(9)  Rezíduá dikofolu (suma p, p′ a o,p′ izomérov), dinotefuránu, folpetu, prochlorazu (suma prochlorazu a jeho metabolitov obsahujúcich 2,4,6-trichlórfenolovú zložku vyjadrená ako prochloraz), tiofanát-metylu a triforínu.

(10)  Referenčná metóda EN/ISO 6579 alebo metóda validovaná podľa nej, ako je uvedené v článku 5 nariadenia Komisie (ES) č. 2073/2005 z 15. novembra 2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny (Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2005, s. 1).

(11)  Rezíduá acefátu a diafentiurónu.

(12)  Rezíduá flubendiamidu.

(13)  Rezíduá etefónu.

(14)  Rezíduá formetanátu: suma formetanátu a jeho solí vyjadrená ako formetanát(hydrochlorid), protiofosu a triforínu.

(15)  Rezíduá acefátu, dikrotofosu, protiofosu, chinalfosu a triforínu.

(16)  Referenčné metódy: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 alebo ISO 5522:1981.

(17)  Rezíduá diafentiurónu, formetanátu: suma formetanátu a jeho solí vyjadrená ako formetanát(hydrochlorid), a tiofanát-metylu.

(18)  Rezíduá ditiokarbamátov (ditiokarbamáty vyjadrené ako CS2 vrátane manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, tirámu a zirámu) a metrafenónu.

(19)  Rezíduá ditiokarbamátov (ditiokarbamáty vyjadrené ako CS2 vrátane manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, tirámu a zirámu), fentoátu a chinalfosu.“