5.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 141/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/847

z 20. mája 2015

o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1781/2006

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),

keďže:

(1)

Toky peňazí pochádzajúcich z nezákonnej činnosti prostredníctvom prevodov finančných prostriedkov môžu narušiť integritu, stabilitu a povesť finančného sektora a ohroziť vnútorný trh Únie, ako aj medzinárodný rozvoj. Pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu a organizovanej trestnej činnosti zostávajú významnými problémami, ktoré by sa mali riešiť na úrovni Únie. Dobrý stav, integritu a stabilitu systému prevodov finančných prostriedkov a dôveru vo finančný systém ako celok by mohli vážne ohroziť snahy páchateľov trestnej činnosti a ich spoločníkov buď zakrývať pôvod príjmov z trestnej činnosti, alebo prevádzať finančné prostriedky na trestnú činnosť alebo teroristické účely.

(2)

Ak sa na úrovni Únie neprijmú určité koordinačné opatrenia, osoby, ktoré perú špinavé peniaze a tí, ktorí financujú terorizmus, by mohli využívať so zámerom uľahčiť páchanie svojej trestnej činnosti voľný pohyb kapitálu v rámci integrovaného finančného priestoru. Cieľom medzinárodnej spolupráce v rámci Finančnej akčnej skupiny (FATF) a vykonávania jej odporúčaní na celom svete je zabraňovať praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu pri prevode finančných prostriedkov.

(3)

Z dôvodu rozsahu činnosti by Únia mala zabezpečiť, aby Medzinárodné normy boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a šíreniu zbraní prijaté FATF vo februári 2012 (ďalej len „revidované odporúčania FATF“) a najmä odporúčanie FATF č. 16 o prevodoch (ďalej len „odporúčanie FATF č. 16“) a revidovaná interpretačná poznámka pre jeho vykonávanie, boli jednotne vykonávané v celej Únii, a najmä vylúčiť diskrimináciu alebo nezrovnalosti medzi domácimi platbami v rámci členského štátu na jednej strane a cezhraničnými platbami medzi členskými štátmi na strane druhej. Nekoordinovaný prístup členských štátov konajúcich jednotlivo v oblasti cezhraničných prevodov finančných prostriedkov by mohol výrazne ovplyvniť plynulé fungovanie platobných systémov na úrovni Únie, a teda by mohol poškodiť vnútorný trh v oblasti finančných služieb.

(4)

S cieľom podporovať súdržný prístup v medzinárodnom kontexte a zvýšiť účinnosť boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu by mali ďalšie opatrenia Únie zohľadňovať vývoj na medzinárodnej úrovni, a to revidované odporúčania FATF.

(5)

Vykonávanie a presadzovanie tohto nariadenia vrátane odporúčania FATF č. 16 predstavujú relevantné a účinné prostriedky na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a boja proti nim.

(6)

Cieľom tohto nariadenia nie je uvaliť na poskytovateľov platobných služieb alebo osoby, ktoré ich služby využívajú, zbytočné zaťaženie alebo náklady. V tomto zmysle by mal byť preventívny prístup cielený a primeraný a mal by byť v plnom súlade s voľným pohybom kapitálu, ktorý je zaručený v celej Únii.

(7)

V revidovanej stratégii Únie v oblasti boja proti financovaniu terorizmu zo 17. júla 2008 (ďalej len „revidovaná stratégia“) sa poukázalo na to, že je potrebné nepoľavovať v úsilí s cieľom zabrániť financovaniu teroristických činností a využívaniu finančných zdrojov zo strany osôb podozrivých z teroristickej činnosti. Uznáva sa úsilie FATF neustále zlepšovať svoje odporúčania a pripraviť spoločnú interpretáciu ich vykonávania. V revidovanej stratégii sa pripomína, že vykonávanie revidovaných odporúčaní FATF všetkými členmi FATF a členmi regionálnych orgánov podobných FATF sa pravidelne hodnotí a že je preto dôležitý spoločný prístup k vykonávaniu členskými štátmi.

(8)

S cieľom zabrániť financovaniu terorizmu sa prijali opatrenia zamerané na zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov určitých osôb, skupín a subjektov vrátane nariadení Rady (ES) č. 2580/2001 (4), (ES) č. 881/2002 (5) a (EÚ) č. 356/2010 (6). Na ten istý účel sa prijali opatrenia zamerané na ochranu finančného systému pred prevádzaním finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov na teroristické účely. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 (7) obsahuje viacero takých opatrení. Tieto opatrenia však úplne nezabraňujú teroristom alebo iným páchateľom trestnej činnosti v prístupe k platobným systémom umožňujúcom prevod ich finančných prostriedkov.

(9)

Úplná vysledovateľnosť prevodov finančných prostriedkov môže byť obzvlášť dôležitým a hodnotným nástrojom na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ich odhaľovanie a vyšetrovanie, ako aj na vykonávanie reštriktívnych opatrení, najmä opatrení ukladaných na základe nariadení (ES) č. 2580/2001, (ES) č. 881/2002 a (EÚ) č. 356/2010 a v plnom súlade s nariadeniami Únie, ktoré implementujú takéto opatrenia. S cieľom zabezpečiť prenos údajov v rámci celého platobného reťazca je preto vhodné ustanoviť systém, ktorým sa poskytovateľom platobných služieb uloží povinnosť zabezpečiť, aby prevody finančných prostriedkov boli sprevádzané údajmi o platiteľovi a príjemcovi.

(10)

Toto nariadenie by sa malo uplatňovať bez ohľadu na reštriktívne opatrenia ukladané na základe nariadení založených na článku 215 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ako sú napríklad nariadenia (ES) č. 2580/2001, (ES) č. 881/2002 a (EÚ) č. 356/2010, ktorými sa môže vyžadovať, aby poskytovatelia platobných služieb platiteľov a príjemcov, ako aj sprostredkovateľov poskytovateľov platobných služieb, prijali náležité opatrenia na zmrazenie niektorých finančných prostriedkov, alebo aby dodržiavali osobitné reštrikcie týkajúce sa prevodov finančných prostriedkov.

(11)

Toto nariadenie by sa malo tiež uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (8). Napríklad osobné údaje zhromaždené na účely dosiahnutia súladu s týmto nariadením by sa nemali ďalej spracúvať spôsobom, ktorý by bol nezlučiteľný so smernicou 95/46/ES. Malo by sa prísne zakázať najmä ich ďalšie spracovávanie osobných údajov na obchodné účely. Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu uznávajú všetky členské štáty ako vec dôležitého verejného záujmu. Z tohto dôvodu prenos osobných údajov do tretej krajiny, ktorá nezaisťuje primeranú úroveň ochrany v súlade s článkom 25 smernice 95/46/ES, by sa mal pri uplatňovaní tohto nariadenia preto povoliť v súlade s článkom 26 uvedenej smernice. Je dôležité, aby sa poskytovateľom platobných služieb pôsobiacim vo viacerých jurisdikciách s pobočkami alebo dcérskymi spoločnosťami sídliacimi mimo Únie nebránilo vo výmene informácií o podozrivých transakciách v rámci tej istej organizácie pod podmienkou, že uplatňujú primerané záruky. Poskytovatelia platobných služieb platiteľa a príjemcu a sprostredkovatelia poskytovateľov platobných služieb by mali mať okrem toho zavedené primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov pred náhodnou stratou, zmenou alebo neoprávneným poskytnutím alebo prístupom.

(12)

Osoby, ktoré len transformujú papierové dokumenty na elektronické údaje a konajú na základe zmluvy s poskytovateľom platobných služieb a osoby, ktoré poskytujú poskytovateľom platobných služieb výhradne služby posielania správ (messaging system) alebo iné podporné systémy na prevod finančných prostriedkov alebo systémy zúčtovania a vyrovnania obchodov, nespadajú do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(13)

Prevody finančných prostriedkov zodpovedajúcich službám uvedeným v článku 3 písm. a) až m) a o) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES (9) sú vyňaté z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Je vhodné tiež vylúčiť z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia prevody finančných prostriedkov, ktoré predstavujú nízke riziko prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu. Tieto výnimky by sa mali vzťahovať na platobné karty, nástroje elektronických peňazí, mobilné telefóny alebo iné predplatené alebo následne platené digitálne zariadenia či zariadenia informačných technológií (IT) s podobnými charakteristickými znakmi, ak sa používajú výlučne na kúpu tovaru alebo služieb, a číslo karty, nástroja alebo zariadenia sprevádza všetky prevody. Avšak toto nariadenie sa uplatňuje na používanie platobnej karty, nástroja elektronických peňazí, mobilného telefónu alebo akékoľvek iného predplateného alebo následne plateného digitálneho zariadenia či zariadenia IT s podobnými charakteristickými znakmi na vykonanie prevodu finančných prostriedkov medzi osobami. Okrem toho by sa mali vylúčiť z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia výbery z bankomatov, platbu daní, pokút alebo iných poplatkov, prevody finančných prostriedkov vykonávané prostredníctvom výmeny snímkov šekov vrátane šekov konvertovaných do elektronickej podoby alebo výmenných šekov a prevody finančných prostriedkov, v prípade ktorých sú platiteľ aj príjemca poskytovateľmi platobných služieb konajúcimi vo svojom vlastnom mene.

(14)

S cieľom zohľadniť špecifiká vnútroštátnych platobných systémov by mali mať členské štáty možnosť vyňať z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia určité domáce prevody finančných prostriedkov nízkej hodnoty používané na kúpu tovaru alebo služieb vrátane elektronických sporožírových platieb; pod podmienkou, že prevod finančných prostriedkov možno vždy vysledovať až po platiteľa.

(15)

Poskytovatelia platobných služieb by mali zabezpečiť, aby sa uvádzali informácie o platiteľovi a príjemcovi a aby tieto informácie neboli neúplné.

(16)

S cieľom neoslabiť efektívnosť platobných systémov a vyvážiť riziko presunu vykonávania transakcií mimo bežného platobného styku v dôsledku príliš striktných požiadaviek na identifikáciu voči potenciálnej hrozbe terorizmu, ktorú predstavujú malé prevody finančných prostriedkov, by sa povinnosť overovať správnosť údajov o platiteľovi alebo príjemcovi v prípade prevodov finančných prostriedkov, u ktorých sa overenie ešte neuskutočnilo, mala uložiť len pre jednotlivé prevody finančných prostriedkov presahujúce 1 000 EUR, okrem prípadu, keď sa prevod javí ako prepojený s inými prevodmi finančných prostriedkov, spolu s ktorými by presiahol 1 000 EUR, finančné prostriedky boli prijaté alebo vyplatené v hotovosti alebo vo forme anonymných elektronických peňazí, alebo keď existujú opodstatnené dôvody pre podozrenie z prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu.

(17)

V prípade prevodov finančných prostriedkov považovaných za prevody, u ktorých sa overenie uskutočnilo, by sa od poskytovateľov platobných služieb nemalo vyžadovať, aby overovali údaje o platiteľovi alebo príjemcovi, ktoré sprevádzajú každý prevod finančných prostriedkov, a to za predpokladu, že boli splnené povinnosti ustanovené v smernici (EÚ) 2015/849.

(18)

So zreteľom na legislatívne akty Únie v súvislosti s činnosťami týkajúcimi sa platobných služieb, a to nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 (10), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 (11) a smernicu 2007/64/ES by malo postačovať, aby zjednodušené informácie sprevádzali len prevody finančných prostriedkov v rámci Únie, ako je napr. číslo (čísla) platobného účtu alebo jedinečný identifikačný kód transakcie.

(19)

S cieľom umožniť orgánom zodpovedným za boj proti praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu v tretích krajinách vysledovať zdroj finančných prostriedkov využívaných na tieto účely by prevody finančných prostriedkov z Únie, ktoré smerujú mimo Únie, mali sprevádzať úplné údaje o platiteľovi a príjemcovi. Uvedeným orgánom by sa mal udeliť prístup k úplným údajom o platiteľovi a príjemcovi iba na účely predchádzania praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ich odhaľovania a vyšetrovania.

(20)

Orgány členského štátu zodpovedné za boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a príslušné súdne orgány a orgány presadzovania práva v členských štátoch by mali zintenzívniť vzájomnú spoluprácu a spoluprácu s príslušnými orgánmi tretích krajín vrátane orgánov v rozvojových krajinách, aby naďalej posilnili transparentnosť a výmenu informácií a najlepších postupov.

(21)

Pokiaľ ide o prevody finančných prostriedkov od individuálneho platiteľa niekoľkým príjemcom, ktoré sa majú uskutočniť v hromadných prevodoch obsahujúcich jednotlivé prevody z Únie smerujúce mimo Únie, malo by sa ustanoviť, aby takéto jednotlivé prevody sprevádzalo iba číslo platobného účtu platiteľa alebo jedinečný identifikačný kód transakcie, ako aj úplné údaje o príjemcovi, a to za predpokladu, že hromadný prevod zahŕňa úplné údaje o platiteľovi, ktoré sú overené z hľadiska správnosti, a úplné údaje o príjemcovi, ktorý je úplne vysledovateľný.

(22)

Aby bolo možné skontrolovať, či vyžadované údaje o platiteľovi a príjemcovi sprevádzajú prevody finančných prostriedkov, a s cieľom napomôcť identifikácii podozrivých transakcií by poskytovateľ platobných služieb príjemcu a sprostredkovateľ platobných služieb mali mať zavedené účinné postupy s cieľom zistiť, či údaje o platiteľovi a príjemcovi chýbajú alebo sú neúplné. Tieto postupy by mali zahŕňať monitorovanie ex-post alebo monitorovanie v reálnom čase, ak je to vhodné. Príslušné orgány by mali zabezpečiť, aby poskytovatelia platobných služieb zahrnuli požadované informácie o transakciách do správ o elektronických prevodoch alebo do súvisiacich správ v rámci celého platobného reťazca.

(23)

Vzhľadom na možnú hrozbu prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ktorú predstavujú anonymné prevody, je vhodné poskytovateľovi platobných služieb uložiť povinnosť vyžadovať údaje o platiteľovi a príjemcovi. V súlade s prístupom založeným na hodnotení rizika vypracovaným FATF je vhodné identifikovať oblasti vyššieho a nižšieho rizika s cieľom lepšie sa zamerať na riziko prania špinavých peňazí a financovaním terorizmu. Poskytovateľ platobných služieb príjemcu a sprostredkovateľ poskytovateľa platobných služieb by preto mali mať účinné postupy založené na hodnotení rizika, ktoré sa uplatňujú, keď prevod finančných prostriedkov nesprevádzajú vyžadované údaje o platiteľovi alebo príjemcovi, aby sa mohli rozhodnúť, či daný prevod vykonať, odmietnuť alebo pozastaviť a rozhodnúť aké primerané nadväzné opatrenia by mali prijať.

(24)

Poskytovateľ platobných služieb príjemcu a sprostredkovateľ platobných služieb by mali byť osobitne opatrní pri hodnotení rizika, ak zistia, že údaje o platiteľovi alebo príjemcovi chýbajú alebo nie sú úplné, a podozrivé transakcie by mali oznámiť príslušným orgánom v súlade s ohlasovacou povinnosťou stanovenou v smernici (EÚ) 2015/849 a s vnútroštátnymi opatreniami transponujúcimi uvedenú smernicu.

(25)

Ustanovenia týkajúce sa prevodov finančných prostriedkov, v súvislosti s ktorými údaje o platiteľovi alebo príjemcovi chýbajú alebo sú neúplné, sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek povinnosti poskytovateľov platobných služieb a sprostredkovateľov platobných služieb vzťahujúce sa na pozastavenie a/alebo odmietnutie prevodov finančných prostriedkov, ktoré porušujú ustanovenia občianskeho, správneho alebo trestného práva.

(26)

S cieľom pomôcť poskytovateľom platobných služieb zaviesť účinné postupy zamerané na zisťovanie prípadov, v ktorých prijímajú prevody finančných prostriedkov s chýbajúcimi alebo neúplnými údajmi platiteľa alebo príjemcu, a prijímať nadväzujúce opatrenia, Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) (ďalej len „EBA“), zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (12), Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) (ďalej len „EIOPA“), zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 (13), a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) (ďalej len „ESMA“), zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (14), vydajú usmernenia.

(27)

S cieľom umožniť urýchlené prijatie opatrení v rámci boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu by poskytovatelia platobných služieb mali rýchlo reagovať na žiadosti o údaje o platiteľovi a príjemcovi od orgánov, ktoré sú zodpovedné za boj proti praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu v členských štátoch, v ktorých sú uvedení poskytovatelia platobných služieb usadení.

(28)

Počet dní na odpoveď na žiadosť o údaje o platiteľovi je určený počtom pracovných dní v členskom štáte poskytovateľa platobných služieb platiteľa.

(29)

Keďže je niekedy možné identifikovať vyžadované údaje alebo jednotlivcov zainteresovaných na transakcii až niekoľko mesiacov alebo dokonca rokov po vykonaní pôvodného prevodu finančných prostriedkov a aby bolo možné získať prístup k nevyhnutným dôkazom v rámci vyšetrovania, je vhodné vyžadovať, aby poskytovateľ platobných služieb uchovával po určité obdobie záznamy o údajoch o platiteľovi a príjemcovi po určitú dobu na účely predchádzania praniu špinavých peňazí, ich odhaľovania a vyšetrovania a financovaniu terorizmu. Uvedené obdobie uchovávania by malo byť časovo obmedzené na päť rokov, po uplynutí ktorých by mali byť všetky osobné údaje vymazané, pokiaľ sa vo vnútroštátnych právnych predpisoch nestanovuje inak. Ak je to potrebné na účely predchádzania praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu, ich odhaľovania alebo vyšetrovania a po vykonaní posúdenia nevyhnutnosti a primeranosti opatrenia by členské štáty mali byť schopné umožniť alebo vyžadovať uchovávanie záznamov, po ďalšie obdobie, ktoré neprekročí päť rokov, pričom tým nie je dotknuté vnútroštátne trestné právo o dôkazoch uplatniteľné na prebiehajúce vyšetrovania trestnej činnosti a súdne konania.

(30)

S cieľom zlepšiť dodržiavanie tohto nariadenia a v súlade s oznámením Komisie z 9. decembra 2010 s názvom Posilňovanie sankčných režimov v odvetví finančných služieb by sa mali posilniť právomoci prijímať opatrenia týkajúce sa dohľadu a právomoci príslušných orgánov ukladať sankcie. Mali by sa ustanoviť administratívne sankcie a opatrenia vzhľadom na dôležitosť boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu by členské štáty mali stanoviť sankcie a opatrenia, ktoré sú účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty by mali o tom informovať Komisiu a spoločný výbor EBA EIOPA a ESMA (ďalej len „európske orgány dohľadu“).

(31)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania kapitoly V tohto nariadenia by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (15).

(32)

Viaceré krajiny a územia, ktoré nie sú súčasťou územia Únie, sa podieľajú na menovej únii s členským štátom, tvoria súčasť menového priestoru členského štátu alebo podpísali s Úniou zastúpenou členským štátom menový dohovor a majú poskytovateľov platobných služieb, ktorí sa priamo alebo nepriamo zúčastňujú na činnosti platobných systémov a systémov vyrovnania daného členského štátu. S cieľom vyhnúť sa uplatňovaniu tohto nariadenia na prevody finančných prostriedkov medzi dotknutými členskými štátmi a týmito krajinami alebo územiami, čo by malo značný negatívny vplyv na hospodárstvo uvedených krajín alebo území, je vhodné, aby sa s takýmito prevodmi finančných prostriedkov umožnilo zaobchádzať ako s prevodmi finančných prostriedkov v rámci dotknutých členských štátov.

(33)

Vzhľadom na množstvo zmien nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 (16), ktoré by bolo podľa tohto nariadenia potrebné vykonať, je v záujme prehľadnosti vhodné uvedené nariadenie zrušiť.

(34)

Keďže ciele tohto nariadenia nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a dôsledkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ). V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(35)

Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané Chartou základných práv Európskej únie, najmä právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života (článok 7), právo na ochranu osobných údajov (článok 8), právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces (článok 47) a zásadu ne bis in idem.

(36)

V záujme zaistenia hladkého zavedenia rámca pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu je vhodné, aby sa dátum začatia uplatňovania tohto nariadenia tak zhodoval s koncom lehoty na transpozíciu smernice (EÚ) 2015/849.

(37)

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov bol konzultovaný v súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (17) a vydal stanovisko 4. júla 2013 (18),

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá týkajúce sa údajov o platiteľoch a príjemcoch, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov v akejkoľvek mene na účely predchádzania praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ich vyšetrovania a odhaľovania, ak je aspoň jeden z poskytovateľov platobných služieb zapojených do prevodu finančných prostriedkov usadený v Únii.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa vzťahuje na prevody finančných prostriedkov v akejkoľvek mene, ktoré odosiela alebo prijíma poskytovateľ platobných služieb alebo sprostredkovateľ platobných služieb usadený v Únii.

2.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na služby uvedené v článku 3 písm. a) až m) a písm. o) smernice 2007/64/ES.

3.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na prevody finančných prostriedkov vykonané s použitím platobnej karty, nástroja elektronických peňazí alebo mobilného telefónu či akékoľvek iného predplateného alebo následne plateného digitálneho zariadenia alebo zariadenia informačných technológií s podobnými charakteristickými znakmi, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

takáto karta, nástroj alebo zariadenie sa použije výlučne na platenie za tovar alebo služby a

b)

všetky prevody vyplývajúce z transakcie sprevádza číslo uvedenej karty, nástroja alebo zariadenia.

Toto nariadenie sa však uplatňuje, ak sa platobná karta, nástroj elektronických peňazí alebo mobilný telefón či akékoľvek iné predplatené alebo následne platené digitálne zariadenie či zariadenie informačných technológií s podobnými charakteristickými znakmi použije na vykonanie prevodu finančných prostriedkov medzi osobami.

4.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na osoby, ktorých jediná činnosť je konvertovanie papierových dokumentov na elektronické údaje a ktoré tak konajú na základe zmluvy s poskytovateľom platobných služieb, a ani na osoby, ktoré nevykonávajú inú činnosť než poskytovanie systémov posielania správ alebo iných podporných systémov na prevod finančných prostriedkov alebo systémov zúčtovania a vyrovnania poskytovateľom platobných služieb.

Toto nariadenie sa nevzťahuje na prevody finančných prostriedkov:

a)

ktoré zahŕňajú výber peňazí platiteľom z jeho platobného účtu;

b)

ktoré prevádzajú finančné prostriedky verejným orgánom ako platby daní, pokút alebo iných poplatkov v rámci členského štátu;

c)

ak sú platiteľ aj príjemca poskytovateľmi platobných služieb konajúcimi vo svojom vlastnom mene;

d)

ktoré sa vykonávajú prostredníctvom výmeny snímkov šekov vrátane šekov konvertovaných do elektronickej podoby.

5.   Členský štát sa môže rozhodnúť neuplatňovať toto nariadenie na prevody finančných prostriedkov na svojom území v prospech platobného účtu príjemcu umožňujúceho platbu výlučne za dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a)

na poskytovateľa platobných služieb príjemcu sa vzťahuje smernica (EÚ) 2015/849;

b)

poskytovateľ platobných služieb príjemcu je schopný prostredníctvom jedinečného identifikačného kódu transakcie vysledovať cez príjemcu prevod finančných prostriedkov od osoby, ktorá má s príjemcom zmluvu o dodaní tovaru alebo poskytnutí služieb;

c)

suma prevodu finančných prostriedkov nepresahuje 1 000 EUR.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„financovanie terorizmu“ je financovanie terorizmu v zmysle vymedzenia v článku 1 ods. 5 smernice (EÚ) 2015/849;

2.

„pranie špinavých peňazí“ je pranie špinavých peňazí v zmysle vymedzenia v článku 1 ods. 3 a 4 smernice (EÚ) 2015/849;

3.

„platiteľ“ je osoba, ktorá je majiteľom platobného účtu a ktorá povoľuje prevod finančných prostriedkov z tohto platobného účtu, alebo v prípade, že platobný účet neexistuje, ktorá dáva príkaz na prevod finančných prostriedkov;

4.

„príjemca“ je osoba, ktorá je zamýšľaným príjemcom prevodu finančných prostriedkov;

5.

„poskytovateľ platobných služieb“ sú kategórie poskytovateľov platobných služieb uvedené v článku 1 ods. 1 smernice 2007/64/ES, fyzické alebo právnické osoby využívajúce výnimku podľa článku 26 uvedenej smernice a právnické osoby využívajúce výnimku na základe článku 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES (19), poskytujúce služby prevodu finančných prostriedkov;

6.

„sprostredkovateľ platobných služieb“ je poskytovateľ platobných služieb, ktorý nie je poskytovateľom platobných služieb platiteľa ani príjemcu a ktorý prijíma alebo odosiela finančné prostriedky v mene poskytovateľa platobných služieb platiteľa alebo príjemcu alebo iného sprostredkovateľa platobných služieb;

7.

„platobný účet“ je platobný účet vymedzený v článku 4 bode 14 smernice 2007/64/ES;

8.

„finančné prostriedky“ sú prostriedky vymedzené v článku 4 bode 15 smernice 2007/64/ES;

9.

„prevod finančných prostriedkov“ je každá transakcia aspoň čiastočne vykonaná elektronickými prostriedkami v mene platiteľa prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb, ktorej cieľom je sprístupniť finančné prostriedky prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb príjemcovi bez ohľadu na to, či je platiteľ a príjemca tá istá osoba, a bez ohľadu na to, či je poskytovateľ platobných služieb platiteľa a poskytovateľ platobných služieb príjemcu jedna a tá istá osoba, vrátane transakcií, ktorými sú:

a)

úhrada, ako sa vymedzuje v článku 2 bode 1 nariadenia (EÚ) č. 260/2012;

b)

inkaso, ako sa vymedzuje v článku 2 bode 2 nariadenia (EÚ) č. 260/2012;

c)

vnútroštátne alebo cezhraničné poukázanie peňazí, ako sa vymedzuje v článku 4 bode 13 smernice 2007/64/ES;

d)

prevod vykonaný prostredníctvom použitia platobnej karty, nástroja elektronických peňazí alebo mobilného telefónu či iného predplateného alebo následne plateného digitálneho zariadenia alebo zariadenia informačných technológií s podobnými charakteristickými znakmi;

10.

„hromadný prevod“ je zoskupenie niekoľkých jednotlivých prevodov finančných prostriedkov spojených na účely prenosu;

11.

„jedinečný identifikačný kód transakcie“ je kombinácia písmen, číslic alebo znakov, ktorú stanoví poskytovateľ platobných služieb v súlade s protokolmi k platobným systémom a systémom vyrovnania alebo k systémom posielania správ používaným na vykonanie prevodu finančných prostriedkov a ktorá umožňuje vysledovať transakciu späť k platiteľovi a príjemcovi;

12.

„prevod finančných prostriedkov medzi osobami“ je transakcia medzi fyzickými osobami, ktoré konajú ako spotrebitelia, na iné účely ako obchod, podnikanie alebo výkon profesie.

KAPITOLA II

POVINNOSTI POSKYTOVATEĽOV PLATOBNÝCH SLUŽIEB

ODDIEL 1

povinnosti poskytovateľa platobných služieb platiteľa

Článok 4

Údaje sprevádzajúce prevody finančných prostriedkov

1.   Poskytovateľ platobných služieb platiteľa zabezpečí, aby prevody finančných prostriedkov sprevádzali tieto údaje o platiteľovi:

a)

meno platiteľa;

b)

číslo platobného účtu platiteľa a

c)

adresa platiteľa, číslo oficiálneho osobného preukazu, identifikačné číslo zákazníka alebo dátum a miesto narodenia.

2.   Poskytovateľ platobných služieb platiteľa zabezpečí, aby prevody finančných prostriedkov sprevádzali tieto údaje o príjemcovi:

a)

meno príjemcu a

b)

číslo platobného účtu príjemcu.

3.   Odchylne od odseku 1 písm. b) a odseku 2 písm. b) v prípade prevodu, ktorý nebol urobený z platobného účtu alebo na platobný účet, poskytovateľ platobných služieb platiteľa zabezpečí, aby bol prevod finančných prostriedkov sprevádzaný namiesto čísla platobného účtu(-ov) jedinečným identifikačným kódom transakcie.

4.   Pred tým, ako poskytovateľ platobných služieb platiteľa prevedie finančné prostriedky, overí správnosť údajov uvedených v odseku 1 na základe dokumentov, údajov alebo informácií získaných zo spoľahlivého a nezávislého zdroja.

5.   Overenie uvedené v odseku 4 sa považuje za vykonané ak:

a)

bola totožnosť platiteľa overená v súlade s článkom 13 smernice (EÚ) 2015/849 a údaje získané na základe uvedeného overenia sa uchovávajú v súlade s článkom 40 uvedenej smernice alebo

b)

sa na platiteľa vzťahuje článok 14 ods. 5 smernice (EÚ) 2015/849.

6.   Bez toho, aby boli dotknuté výnimky uvedené v článkoch 5 a 6, sa poskytovateľovi platobných služieb platiteľa nesmieť vykonať žiadny prevod finančných prostriedkov pred tým, ako zabezpečí úplný súlad s týmto článkom.

Článok 5

Prevody finančných prostriedkov v rámci Únie

1.   Odchylne od článku 4 ods. 1 a 2 v prípade, že sú všetci poskytovatelia platobných služieb, ktorí sú zapojení do platobného reťazca, usadení v Únii, prevody finančných prostriedkov sprevádza aspoň číslo platobného účtu platiteľa aj príjemcu alebo, v prípade uplatňovania článku 4 ods. 3, jedinečný identifikačný kód transakcie, a to bez toho, aby boli prípadne dotknuté požiadavky na údaje ustanovené v nariadení (EÚ) č. 260/2012.

2.   Bez ohľadu na odsek 1 poskytovateľ platobných služieb platiteľa na žiadosť poskytovateľa platobných služieb príjemcu alebo sprostredkovateľa platobných služieb sprístupní do troch pracovných dní od prijatia tejto žiadosti nasledujúce údaje:

a)

v prípade prevodov finančných prostriedkov v sume vyššej ako 1 000 EUR, či už sa tieto prevody vykonajú ako jedna transakcia alebo ako niekoľko transakcií, ktoré sa javia ako prepojené, údaje o platiteľovi alebo príjemcovi v súlade s článkom 4;

b)

v prípade prevodov finančných prostriedkov, ktoré nepresahujú 1 000 EUR a nejavia sa ako prepojené s inými prevodmi finančných prostriedkov, ktorých výška by spolu s predmetným prevodom presiahla 1 000 EUR, aspoň:

i)

meno platiteľa a meno príjemcu a

ii)

čísla platobných účtov platiteľa aj príjemcu alebo, v prípade uplatňovania článku 4 ods. 3, jedinečný identifikačný kód transakcie.

3.   Odchylne od článku 4 ods. 4 v prípade prevodov finančných prostriedkov uvedených v odseku 2 písm. b) tohto článku poskytovateľ platobných služieb platiteľa nemusí overovať údaje o platiteľovi, pokiaľ poskytovateľ platobných služieb platiteľa:

a)

dostal finančné prostriedky, ktoré sa majú previesť, v hotovosti alebo vo forme anonymných elektronických peňazí, alebo

b)

má dôvodné podozrenie, že ide o pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu.

Článok 6

Prevody finančných prostriedkov mimo Únie

1.   V prípade hromadných prevodov od jedného platiteľa, pri ktorých sú poskytovatelia platobných služieb príjemcov usadení mimo Únie, sa článok 4 ods. 1 nevzťahuje na jednotlivé prevody zoskupené v hromadnom prevode za predpokladu, že hromadný prevod zahŕňa údaje uvedené v článku 4 ods. 1, 2 a 3 a uvedené údaje sa overili v súlade s článkom 4 ods. 4 a 5 a že jednotlivé prevody sprevádza číslo platobného účtu platiteľa alebo, v prípade uplatňovania článku 4 ods. 3, jedinečný identifikačný kód transakcie.

2.   Odchylne od článku 4 ods. 1 a bez toho, aby boli prípadne dotknuté údaje vyžadované v súlade s nariadením (EÚ) č. 260/2012, v prípade, že je poskytovateľ platobných služieb príjemcu usadený mimo Únie, prevody finančných prostriedkov, ktoré nepresahujú 1 000 EUR a nejavia sa ako prepojené s inými prevodmi finančných prostriedkov, ktorých výška by spolu s predmetným prevodom presiahla 1 000 EUR, sprevádzajú aspoň tieto údaje:

a)

meno platiteľa meno príjemcu a

b)

čísla platobných účtov platiteľa a príjemcu alebo, v prípade uplatňovania článku 4 ods. 3, jedinečný identifikačný kód transakcie.

Odchylne od článku 4 ods. 4 poskytovateľ platobnej služby platiteľa nemusí overovať údaje o platiteľovi, pokiaľ poskytovateľ platobných služieb platiteľa:

a)

dostal finančné prostriedky, ktoré sa majú previesť, v hotovosti alebo vo forme anonymných elektronických peňazí, alebo

b)

má dôvodné podozrenie, že ide o pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu.

ODDIEL 2

povinnosti poskytovateľa platobných služieb príjemcu

Článok 7

Zistenie chýbajúcich údajov o platiteľovi alebo príjemcovi

1.   Poskytovateľ platobných služieb príjemcu vykonáva účinné postupy, ktorými zisťuje, či v systéme posielania správ alebo v systéme platieb a vyrovnania používanom na prevod finančných prostriedkov boli v súvislosti s údajmi o platiteľovi a príjemcovi vyplnené všetky kolónky s použitím znakov alebo vstupov, ktoré sú prípustné podľa pravidiel daného systému.

2.   Poskytovateľ platobných služieb príjemcu vykonáva účinné postupy, v prípade potreby vrátane monitorovania ex-post a monitorovania v reálnom čase, aby mohol zistiť, či chýbajú tieto údaje o platiteľovi alebo príjemcovi:

a)

ak ide o prevody finančných prostriedkov, v prípade ktorých je poskytovateľ platobných služieb platiteľa usadený v Únii, údaje uvedené v článku 5;

b)

ak ide o prevody finančných prostriedkov, v prípade ktorých je poskytovateľ platobných služieb platiteľa usadený mimo Únie, údaje uvedené v článku 4 ods. 1 a 2;

c)

ak ide o hromadné prevody, v prípade ktorých je poskytovateľ platobných služieb platiteľa usadený mimo Únie, údaje uvedené v článku 4 ods. 1 a 2 v súvislosti s uvedeným hromadným prevodom.

3.   V prípade prevodov finančných prostriedkov presahujúcich 1 000 EUR, či už sa tieto prevody vykonajú ako jedna transakcia alebo ako niekoľko transakcií, ktoré sa javia ako prepojené, poskytovateľ platobných služieb príjemcu pred kreditovaním platobného účtu príjemcu alebo sprístupnením finančných prostriedkov príjemcovi overuje správnosť údajov o príjemcovi uvedených v odseku 2 tohto článku na základe dokumentov, údajov alebo informácií získaných zo spoľahlivého a nezávislého zdroja, a to bez toho, aby boli dotknuté požiadavky stanovené v článkoch 69 a 70 smernice 2007/64/ES.

4.   V prípade prevodov finančných prostriedkov nepresahujúcich 1 000 EUR, ktoré sa nejavia ako prepojené s inými prevodmi finančných prostriedkov, ktorých výška by spolu s predmetným prevodom presiahla 1 000 EUR, poskytovateľ platobných služieb príjemcu nemusí overovať správnosť údajov o príjemcovi, pokiaľ poskytovateľ platobných služieb príjemcu:

a)

zaplatí finančné prostriedky v hotovosti alebo vo forme anonymných elektronických peňazí, alebo

b)

má dôvodné podozrenie, že ide o pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu.

5.   Overovanie uvedené v odsekoch 3 a 4 sa považuje za vykonané ak:

a)

bola totožnosť platiteľa overená v súlade s článkom 13 smernice (EÚ) 2015/849 a údaje získané na základe uvedeného overenia sa uchovávajú v súlade s článkom 40 uvedenej smernice, alebo

b)

sa na platiteľa vzťahuje článok 14 ods. 5 smernice (EÚ) 2015/849.

Článok 8

Prevody finančných prostriedkov s chýbajúcimi alebo neúplnými údajmi o platiteľovi alebo príjemcovi

1.   Poskytovateľ platobných služieb príjemcu vykonáva účinné postupy založené na hodnotení rizika, a to aj na základe postupov hodnotenia rizika uvedeného v článku 13 smernice (EÚ) 2015/849, s cieľom určiť, či vykonať, odmietnuť alebo pozastaviť prevod finančných prostriedkov, v prípade ktorého chýbajú požadované úplné údaje o platiteľovi a príjemcovi, a s cieľom prijať primerané nadväzujúce opatrenia.

Ak poskytovateľ platobných služieb príjemcu pri prijímaní prevodu finančných prostriedkov zistí, že údaje uvedené v článku 4 ods. 1 alebo 2, článku 5 ods. 1 alebo článku 6 chýbajú alebo nie sú úplné alebo sa nevyplnili s použitím znakov alebo vstupných informácií, ktoré sú prípustné podľa dohovorov o systéme posielania správ alebo systému platieb a systému vyrovnania, ako sa uvádza v článku 7 ods. 1, poskytovateľ platobných služieb platiteľa prevod odmietne, alebo požiada o vyžadované údaje o platiteľovi a príjemcovi, a to pred kreditovaním platobného účtu príjemcu alebo po ňom alebo sprístupnením finančných prostriedkov príjemcovi, na základe hodnotenia rizika.

2.   Ak poskytovateľ platobných služieb opakovane neposkytne žiadny z požadovaných údajov o platiteľovi alebo príjemcovi, poskytovateľ platobných služieb príjemcu prijme opatrenia, ktoré môžu najprv zahŕňať vydanie upozornení a stanovenie lehôt, pred tým, ako buď odmietne všetky budúce prevody finančných prostriedkov od tohto poskytovateľa platobných služieb, alebo či obmedzí alebo ukončí svoj obchodný vzťah s daným poskytovateľom platobných služieb.

Poskytovateľ platobných služieb príjemcu oznámi neposkytnutie údajov a prijaté kroky príslušnému orgánu zodpovednému za monitorovanie dodržiavania súladu s ustanoveniami o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Článok 9

Posudzovanie a ohlasovanie

Poskytovateľ platobných služieb príjemcu zohľadňuje chýbajúce alebo neúplné údaje o príkazcovi a príjemcovi ako faktor pri posudzovaní toho, či sú prevody finančných prostriedkov alebo akékoľvek súvisiace transakcie podozrivé a či sa musia ohlásiť finančnej spravodajskej jednotke (FIU) v súlade so smernicou (EÚ) 2015/849.

ODDIEL 3

povinnosti sprostredkovateľov platobných služieb

Článok 10

Uchovávanie údajov o platiteľovi a príjemcovi pri prevode

Sprostredkovatelia platobných služieb zabezpečujú, aby sa všetky prijaté údaje o platiteľovi a príjemcovi, ktoré sprevádzajú prevod finančných prostriedkov, uchovali pri prevode.

Článok 11

Zistenie chýbajúcich údajov o platiteľovi alebo príjemcovi

1.   Sprostredkovateľ platobných služieb vykonáva účinné postupy s cieľom zistiť, či v systéme posielania správ alebo v systéme platieb a vyrovnania používanom na prevod finančných prostriedkov boli v súvislosti s údajmi o platiteľovi a príjemcovi vyplnené všetky kolónky s použitím znakov alebo vstupov, ktoré sú prípustné podľa pravidiel daného systému.

2.   Sprostredkovateľ platobných služieb vykonáva účinné postupy, v prípade potreby vrátane monitorovania ex-post a monitorovania v reálnom čase, aby mohol zistiť, či chýbajú tieto údaje o platiteľovi alebo príjemcovi:

a)

ak ide o prevody finančných prostriedkov, v prípade ktorých sú poskytovatelia platobných služieb platiteľa a príjemcu usadení v Únii, údaje uvedené v článku 5;

b)

ak ide o prevody finančných prostriedkov, v prípade ktorých je poskytovateľ platobných služieb platiteľa alebo príjemcu usadený mimo Únie, údaje uvedené v článku 4 ods. 1 a 2;

c)

ak ide o hromadné prevody, v prípade ktorých je poskytovateľ platobných služieb platiteľa alebo príjemcu usadený mimo Únie, údaje uvedené v článku 4 ods. 1 a 2 v súvislosti s uvedeným hromadným prevodom.

Článok 12

Prevody finančných prostriedkov s chýbajúcimi údajmi o platiteľovi alebo príjemcovi

1.   Sprostredkovateľ platobných služieb zavedie účinné postupy založené na hodnotení rizika s cieľom určiť, či vykonať, odmietnuť alebo pozastaviť prevod finančných prostriedkov, v prípade ktorého chýbajú vyžadované údaje o platiteľovi a príjemcovi, a s cieľom prijať primerané nadväzné opatrenia.

Ak sprostredkovateľ platobných služieb príjemcu pri prijímaní prevodu finančných prostriedkov zistí, že údaje uvedené v článku 4 ods. 1 alebo 2, článku 5 ods. 1 alebo článku 6 chýbajú alebo sa nevyplnili s použitím znakov alebo vstupných informácií, ktoré sú prípustné podľa dohovorov o systéme posielania správ alebo systému platieb a systému vyrovnania, ako sa uvádza v článku 7 ods. 1, prevod odmietne, alebo požiada o vyžadované údaje o platiteľovi a príjemcovi, a to pred alebo po transmisii prevodu finančných prostriedkov, na základe hodnotenia rizika.

2.   Ak poskytovateľ platobných služieb opakovane neposkytne vyžadované údaje o platiteľovi alebo príjemcovi, sprostredkovateľ platobných služieb prijme opatrenia, ktoré môžu zahŕňať najprv vydanie upozornení a stanovenie lehôt pred tým, než buď odmietne všetky budúce prevody finančných prostriedkov od tohto poskytovateľa platobných služieb, alebo obmedzí, alebo ukončí svoj obchodný vzťah s daným poskytovateľom platobných služieb.

Sprostredkovateľ poskytovateľa platobných služieb oznámi neposkytnutie údajov a prijaté kroky príslušnému orgánu zodpovednému za monitorovanie dodržiavania súladu s ustanoveniami o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Článok 13

Posudzovanie a ohlasovanie

Sprostredkovateľ platobných služieb zohľadňuje chýbajúce údaje o platiteľovi alebo príjemcovi ako faktor pri posudzovaní toho, či sú prevody finančných prostriedkov alebo akékoľvek súvisiace transakcie podozrivé a či sa musia ohlásiť FIU v súlade so smernicou (EÚ) 2015/849.

KAPITOLA III

INFORMÁCIE, OCHRANA ÚDAJOV A UCHOVÁVANIE ZÁZNAMOV

Článok 14

Poskytovanie informácií

Poskytovatelia platobných služieb odpovedajú v plnom rozsahu a bezodkladne, a to aj prostredníctvom centrálneho kontaktného miesta v súlade s článkom 45 ods. 9 smernice (EÚ) 2015/849, ak takéto centrálne kontaktné miesto bolo zriadené, a v súlade s procesnými požiadavkami ustanovenými vo vnútroštátnych právnych predpisoch členského štátu, v ktorom sú usadení, na otázky výlučne od orgánov daného členského štátu zodpovedných za predchádzanie praniu špinavých peňazí a boj proti nemu alebo za boj proti terorizmu, pokiaľ ide o informácie požadované podľa tohto nariadenia.

Článok 15

Ochrana údajov

1.   Na spracovanie osobných údajov podľa tohto nariadenia sa vzťahuje smernica 95/46/ES v zmysle jej transpozície do vnútroštátneho práva. Na osobné údaje, ktoré na základe tohto nariadenia spracúva Komisia alebo európske orgány dohľadu sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 45/2001.

2.   Osobné údaje spracúvajú poskytovatelia platobných služieb na základe tohto nariadenia len na účely predchádzania praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a ďalej sa nespracúvajú spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s uvedenými účelmi. Spracovanie osobných údajov na základe tohto nariadenia na komerčné účely sa zakazuje.

3.   Pred nadviazaním obchodného vzťahu alebo vykonaním príležitostnej transakcie poskytnú poskytovatelia platobných služieb novým klientom informácie požadované na základe článku 10 smernice 95/46/ES. Tieto informácie zahŕňajú najmä všeobecný oznam, pokiaľ ide o právne záväzky poskytovateľov platobných služieb podľa tohto nariadenia pri spracovaní osobných údajov na účely predchádzania praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

4.   Poskytovatelia platobných služieb zabezpečujú zachovanie dôverného charakteru spracúvaných údajov.

Článok 16

Uchovávanie záznamov

1.   Údaje o platiteľovi a príjemcovi sa neuchovávajú dlhšie, ako je nevyhnutne potrebné. Poskytovatelia platobných služieb platiteľa a príjemcu uchovávajú záznamy o údajoch uvedených v článkoch 4 až 7 počas obdobia piatich rokov.

2.   Po uplynutí obdobia uchovávanie záznamov uvedeného v odseku 1 poskytovateľ platobných služieb zabezpečí, aby sa osobné údaje vymazali, ak sa nestanovuje inak vo vnútroštátnych práve a ktoré určí, za akých okolností poskytovatelia platobných služieb môžu alebo musia uchovávať údaje aj po skončení uvedeného obdoba. Členské štáty môžu povoliť alebo vyžadovať uchovávanie údajov aj po skončení uvedeného obdobia len po tom, ako uskutočnili podrobné posúdenie nevyhnutnosti a primeranosti ďalšieho takéhoto uchovávania údajov a považujú to za odôvodnené na základe toho, že je to potrebné na predchádzanie praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu, ich vyšetrovanie alebo odhaľovanie. Uvedené ďalšie obdobie uchovávania údajov nesmie presiahnuť päť rokov.

3.   Ak 25. júna 2015 prebieha v členskom štáte súdne konanie týkajúce sa predchádzania údajnému praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania a poskytovateľ platobných služieb disponuje informáciami alebo dokumentmi, ktoré sa týkajú uvedeného prebiehajúceho konania, môže poskytovateľ platobných služieb takéto informácie alebo tieto dokumenty uchovávať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi počas obdobia piatich rokov od 25. júna 2015. Bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne trestnoprávne ustanovenia o dôkazoch uplatniteľných na prebiehajúce vyšetrovania trestnej činnosti a súdne konania, členské štáty môžu povoliť alebo vyžadovať uchovávanie takýchto údajov alebo dokumentov počas ďalšieho obdobia piatich rokov, ak sa v súvislosti s predchádzaním údajnému praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ich vyšetrovania alebo odhaľovania preukázala nevyhnutnosť a primeranosť takéhoto ďalšieho uchovávania údajov.

KAPITOLA IV

SANKCIE A MONITOROVANIE

Článok 17

Administratívne sankcie a opatrenia

1.   Bez toho, aby bolo dotknuté právo ustanoviť a ukladať trestné sankcie, členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa administratívnych sankcií a opatrení uplatniteľných na porušenia ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich vykonávania. Stanovené sankcie a opatrenia sú účinné, primerané a odrádzajúce a sú v súlade so sankciami stanovenými v kapitole VI oddiele 4 smernice (EÚ) 2015/849.

Členské štáty sa môžu rozhodnúť nestanoviť pravidlá pre administratívne sankcie alebo opatrenia za porušenia ustanovení tohto nariadenia, na ktoré sa vzťahujú trestné sankcie podľa ich vnútroštátneho práva. V takom prípade členské štáty oznámia Komisii príslušné trestnoprávne ustanovenia.

2.   Ak sa povinnosti vzťahujú na poskytovateľov platobných služieb, členské štáty zabezpečia, aby sa v prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia mohli sankcie alebo opatrenia uplatňovať s výhradou vnútroštátneho práva na členov riadiaceho orgánu a na akúkoľvek inú fyzickú osobu, ktorá je podľa vnútroštátneho práva zodpovedná za porušenie.

3.   Členské štáty oznámia do 26. júna 2017 Komisii a spoločnému výboru európskych orgánov dohľadu pravidlá uvedené v odseku 1. Komisiu a spoločný výbor európskych orgánov dohľadu bezodkladne informujú o akýchkoľvek následných zmenách uvedených pravidiel.

4.   V súlade s článkom 58 ods. 4 smernice (EÚ) 2015/849 majú príslušné orgány všetky právomoci dohľadu a vyšetrovacie právomoci potrebné na vykonávanie svojich funkcií. Príslušné orgány pri vykonávaní právomocí ukladať administratívne sankcie a opatrenia úzko spolupracujú s cieľom zaistiť, aby uvedené administratívne sankcie alebo opatrenia priniesli želané výsledky, a koordinujú svoje kroky pri riešení cezhraničných prípadov.

5.   Členské štáty zabezpečia, aby právnické osoby mohli byť brané na zodpovednosť za porušenia uvedené v článku 18 spáchané v ich prospech akoukoľvek osobou, ktorá koná samostatne alebo ako súčasť orgánu uvedenej právnickej osoby a ktorá má v rámci právnickej osoby vedúce postavenie, na základe ktoréhokoľvek z týchto oprávnení:

a)

oprávnenia zastupovať právnickú osobu;

b)

oprávnenia rozhodovať v mene právnickej osoby, alebo

c)

právomoci vykonávať kontrolu v právnickej osobe.

6.   Členské štáty zároveň zabezpečia, aby právnické osoby mohli byť brané na zodpovednosť, ak nedostatočný dohľad alebo kontrola vykonávané osobou uvedenou v odseku 5 tohto článku umožnili spáchanie jedného z porušení uvedených v článku 18 v prospech danej právnickej osoby osobou, ktorá podlieha jej právomoci.

7.   Príslušné orgány vykonávajú svoju právomoc ukladať administratívne sankcie a opatrenia v súlade s týmto nariadením, a to ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov:

a)

priamo;

b)

v spolupráci s inými orgánmi;

c)

v rámci svojej zodpovednosti delegovaním na takéto ďalšie orgány;

d)

podaním na príslušné súdne orgány.

Príslušné orgány pri vykonávaní svojich právomocí ukladať administratívne sankcie a opatrenia úzko spolupracujú s cieľom zaistiť, aby uvedené administratívne sankcie alebo opatrenia priniesli želané výsledky, a koordinujú svoju činnosť pri riešení cezhraničných prípadov.

Článok 18

Osobitné ustanovenia

Členské štáty zabezpečia, aby ich administratívne sankcie a opatrenia zahŕňali aspoň tie, ktoré sú ustanovené v článku 59 ods. 2 a 3 smernice (EÚ) 2015/849:

a)

poskytovateľ platobných služieb opakovane alebo systematicky neuvádza požadované údaje o platiteľovi alebo príjemcovi, a to v rozpore s článkami 4, 5 alebo 6;

b)

poskytovatelia platobných služieb opakovane, systematicky alebo závažným spôsobom uchovávajú záznamy v rozpore s článkom 16;

c)

poskytovateľ platobných služieb nezavedie účinné postupy založené na hodnotení rizika v rozpore s článkom 8 alebo 12;

d)

závažné porušenie článku 11 alebo 12 zo strany sprostredkovateľov platobných služieb.

Článok 19

Zverejňovanie sankcií a opatrení

V súlade s článkom 60 ods. 1, 2 a 3 smernice (EÚ) 2015/849 príslušné orgány uverejnia administratívne sankcie a opatrenia uložené v prípadoch uvedených v článkoch 17 a 18 tohto nariadenia bez zbytočného odkladu vrátane informácií o druhu a povahe porušenia a totožnosti osôb zodpovedných za toto porušenie, ak je to potrebné a primerané na základe posúdenia konkrétnej situácie.

Článok 20

Uplatňovanie sankcií a opatrení príslušnými orgánmi

1.   Pri rozhodovaní o druhu administratívnych sankcií alebo opatrení a výške administratívnych peňažných sankcií príslušné orgány zohľadňujú všetky relevantné okolnosti vrátane okolností uvedených v článku 60 ods. 4 smernice (EÚ) 2015/849.

2.   Pokiaľ ide o administratívne sankcie a opatrenia ukladané v súlade s týmto nariadením, uplatňuje sa článok 62 smernice (EÚ) 2015/849.

Článok 21

Ohlasovanie porušení

1.   Členské štáty zavedú účinné mechanizmy, aby podporili ohlasovanie porušení tohto nariadenia príslušným orgánom.

Uvedené mechanizmy zahŕňajú aspoň mechanizmy uvedené v článku 61 ods. 2 smernice (EÚ) 2015/849.

2.   Poskytovatelia platobných služieb v spolupráci s príslušnými orgánmi stanovia vhodné vnútorné postupy pre svojich zamestnancov alebo osoby v porovnateľnom postavení na interné nahlasovanie porušení prostredníctvom zabezpečeného, nezávislého, osobitného a anonymného kanála primeraného povahe a veľkosti dotknutého poskytovateľa platobných služieb.

Článok 22

Monitorovanie

1.   Členské štáty vyžadujú od príslušných orgánov, aby účinne monitorovali súlad s týmto nariadením a prijímali potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť tento súlad a prostredníctvom účinných mechanizmov nabádali k nahlasovaniu porušení ustanovení tohto nariadenia príslušných orgánom.

2.   Po tom, ako členské štáty v súlade s článkom 17 ods. 3 oznámia Komisii a spoločnému výboru európskych orgánov dohľadu pravidlá uvedené v odseku 1 tohto článku, Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní kapitoly IV, pričom osobitná pozornosť sa bude venovať cezhraničným prípadom.

KAPITOLA V

VYKONÁVACIE PRÁVOMOCI

Článok 23

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Výbor pre prevenciu prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (ďalej len „výbor“). Výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

KAPITOLA VI

VÝNIMKY

Článok 24

Dohody s krajinami a územiami, ktoré nie sú súčasťou územia Únie

1.   Komisia môže povoliť ktorémukoľvek členskému štátu, aby uzavrel dohodu s treťou krajinou alebo územím mimo územnej pôsobnosti ZEÚ a ZFEÚ, ako sa uvádza v článku 355 ZFEÚ (ďalej len „dotknutá krajina alebo dotknuté územie“), pričom uvedené dohody obsahujú výnimky z tohto nariadenia, aby bolo možné zaobchádzať s prevodmi finančných prostriedkov medzi danou krajinou alebo územím a dotknutým členským štátom ako s prevodmi finančných prostriedkov v rámci daného členského štátu.

Takéto dohody možno povoliť len v prípade splnenia všetkých týchto podmienok:

a)

dotknutá krajina alebo dotknuté územie sa podieľajú na menovej únii s dotknutým členským štátom, tvoria súčasť menového priestoru daného členského štátu alebo podpísali menový dohovor s Úniou zastúpenou členským štátom;

b)

poskytovatelia platobných služieb v dotknutej krajine alebo na dotknutom území sa priamo alebo nepriamo podieľajú na platobných systémoch a systémoch vyrovnania v danom členskom štáte a

c)

dotknutá krajina alebo dotknuté územie vyžadujú od poskytovateľov platobných služieb, ktorí patria do ich jurisdikcie, aby uplatňovali rovnaké pravidlá ako pravidlá stanovené podľa tohto nariadenia.

2.   Členský štát, ktorý chce uzavrieť dohodu uvedenú v odseku 1, predloží Komisii žiadosť a poskytne jej všetky údaje potrebné na posúdenie žiadosti.

3.   Po doručení takejto žiadosti Komisii sa s prevodmi finančných prostriedkov medzi daným členským štátom a dotknutou krajinou alebo dotknutým územím dočasne zaobchádza ako s prevodmi finančných prostriedkov v rámci daného členského štátu, až kým sa neprijme rozhodnutie v súlade s týmto článkom.

4.   Ak Komisia do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti zistí, že nemá všetky potrebné údaje, obráti sa na dotknutý členský štát a bližšie určí dodatočné údaje potrebné na posúdenie žiadosti.

5.   Do jedného mesiaca od doručenia všetkých údajov, ktoré považuje za potrebné na posúdenie žiadosti, Komisia to oznámi členskému štátu predkladajúcemu žiadosť a kópie žiadosti postúpi ostatným členským štátom.

6.   Do troch mesiacov od oznámenia uvedeného v odseku 5 tohto článku Komisia v súlade s článkom 23 ods. 2 rozhodne, či povolí dotknutému členskému štátu uzavrieť dohodu, ktorá podlieha žiadosti.

V každom prípade Komisia prijme rozhodnutie podľa prvého pododseku do 18 mesiacov od doručenia žiadosti.

7.   Do 26. marca 2017 členské štáty, ktorým bolo povolené uzavrieť dohody s dotknutou krajinou alebo územím, na základe vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2012/43/EÚ (20), rozhodnutia Komisie 2010/259/EÚ (21), rozhodnutia Komisie 2009/853/ES (22) alebo rozhodnutia Komisie 2008/982/ES (23) poskytnú Komisii aktualizované informácie potrebné na posúdenie podľa druhého pododseku odseku 1 písm. c).

Komisia do troch mesiacov od doručenia týchto informácií preskúma poskytnuté informácie, aby zabezpečila, že dotknutá krajina alebo územie vyžadujú od poskytovateľa platobných služieb v ich jurisdikcii uplatňovanie rovnakých pravidiel, ako sú pravidlá stanovené na základe tohto nariadenia. Ak Komisia po takomto preskúmaní usúdi, že podmienka ustanovená v odseku 1 druhom pododseku písm. c) prestala byť plnená, príslušné rozhodnutie Komisie alebo vykonávacie rozhodnutie Komisie zruší.

Článok 25

Usmernenia

Európske orgány dohľadu 26. júna 2017 vydajú v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 usmernenia určené príslušným orgánom a poskytovateľom platobných služieb týkajúce sa opatrení, ktoré sa majú prijať v súlade s týmto nariadením, najmä pokiaľ ide o vykonávanie článkov 7, 8, 11 a 12.

KAPITOLA VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 26

Zrušenie nariadenia (ES) č. 1781/2006

Nariadenie (ES) č. 1781/2006 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe.

Článok 27

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 26. júna 2017.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 20. mája 2015

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predsedníčka

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  Ú. v. EÚ C 166, 12.6.2013, s. 2.

(2)  Ú. v. EÚ C 271, 19.9.2013, s. 31.

(3)  Pozícia Európskeho parlamentu z 11. marca 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a pozícia Rady v prvom čítaní z 20. apríla 2015 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku). Pozícia Európskeho parlamentu z 20. mája 2015 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).

(4)  Nariadenie Rady (ES) č. 2580/2001 z 27. decembra 2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu (Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 70).

(5)  Nariadenie Rady (ES) č. 881/2002 z 27. mája 2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám spojeným so sieťou Al-Qaida (Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9).

(6)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 356/2010 z 26. apríla 2010, ktorým sa zavádzajú určité osobitné reštriktívne opatrenia namierené proti určitým fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom, vzhľadom na situáciu v Somálsku (Ú. v. EÚ L 105, 27.4.2010, s. 1).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (pozri s. 73 v tomto úradnom vestníku).

(8)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

(9)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a ktorou sa zrušuje smernica 97/5/ES (Ú. v. EÚ L 319, 5.12.2007, s. 1).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 924/2009 zo 16. septembra 2009 o cezhraničných platbách v Spoločenstve, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2560/2001 (Ú. v. EÚ L 266, 9.10.2009, s. 11).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 924/2009 (Ú. v. EÚ L 94, 30.3.2012, s. 22).

(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).

(13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48).

(14)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

(15)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(16)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 z 15. novembra 2006 o údajoch o príkazcovi, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov (Ú. v. EÚ L 345, 8.12.2006, s. 1).

(17)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(18)  Ú. v. EÚ C 32, 4.2.2014, s. 9.

(19)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje smernica 2000/46/ES (Ú. v. EÚ L 267, 10.10.2009, s. 7).

(20)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/43/EÚ z 25. januára 2012 na základe ktorého sa Dánske kráľovstvo oprávňuje uzatvoriť s Grónskom a Faerskými ostrovmi dohody o tom, aby sa s prevodmi finančných prostriedkov medzi Dánskom a týmito územiami zaobchádzalo ako s prevodmi finančných prostriedkov v rámci Dánska v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 (Ú. v. EÚ L 24, 27.1.2012, s. 12).

(21)  Rozhodnutie Komisie 2010/259/EÚ zo 4. mája 2010, na základe ktorého sa Francúzsko oprávňuje uzatvoriť s Monackým kniežactvom dohodu o tom, aby sa s prevodmi finančných prostriedkov medzi Francúzskou republikou a Monackým kniežactvom zaobchádzalo ako s prevodmi finančných prostriedkov v rámci Francúzskej republiky, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 (Ú. v. EÚ L 112, 5.5.2010, s. 23).

(22)  Rozhodnutie Komisie 2009/853/ES z 26. novembra 2009, na základe ktorého sa Francúzsko oprávňuje uzatvoriť dohodu s ostrovmi Saint Pierre a Miquelon, Mayotte, Novou Kaledóniou, Francúzskou Polynéziou, Wallisovými ostrovmi a ostrovom Futuna, aby sa s prevodmi finančných prostriedkov medzi Francúzskom a týmito územiami zaobchádzalo ako s prevodmi finančných prostriedkov v rámci Francúzska, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 (Ú. v. EÚ L 312, 27.11.2009, s. 71).

(23)  Rozhodnutie Komisie 2008/982/ES z 8. decembra 2008, ktoré oprávňuje Spojené kráľovstvo uzatvoriť zmluvu s územnou jednotkou Jersey, územnou jednotkou Guernsey a ostrovom Man o prevode finančných prostriedkov medzi Spojeným kráľovstvom a týmito územiami, pričom sa s nimi bude zaobchádzať ako pri prevode finančných prostriedkov v Spojenom kráľovstve v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 (Ú. v. EÚ L 352, 31.12.2008, s. 34).


PRÍLOHA

TABUĽKA ZHODY

Nariadenie (ES) č. 1781/2006

Toto nariadenie

Článok 1

Článok 1

Článok 2

Článok 3

Článok 3

Článok 2

Článok 4

Článok 4 ods. 1

Článok 5

Článok 4

Článok 6

Článok 5

Článok 7

Článok 7

Článok 8

Článok 7

Článok 9

Článok 8

Článok 10

Článok 9

Článok 11

Článok 16

Článok 12

Článok 10

Článok 11

Článok 12

Článok 13

Článok 13

Článok 14

Článok 15

Článok 15

Články 17 až 22

Článok 16

Článok 23

Článok 17

Článok 24

Článok 18

Článok 19

Článok 26

Článok 20

Článok 27