23.5.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 128/13


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/806

z 22. mája 2015,

ktorým sa ustanovujú špecifikácie týkajúce sa formy značky dôvery EÚ pre kvalifikované dôveryhodné služby

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (1), a najmä na jeho článok 23 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) č. 910/2014 sa stanovuje, že značku dôvery pre kvalifikované dôveryhodné služby môžu používať kvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných služieb s cieľom posilniť dôveru a pohodlie používateľov. Takáto značka dôvery jasne odlišuje kvalifikované dôveryhodné služby od ostatných dôveryhodných služieb, a tak prispieva k transparentnosti na trhu, pričom podporuje dôveru v online služby a pohodlnosť ich používania, ktoré sú nevyhnutné na to, aby používatelia mohli naplno využívať elektronické služby a uvedomovali si, že sa na ne môžu spoľahnúť.

(2)

Komisia zorganizovala súťaž pre študentov umenia a dizajnu z členských štátov, aby získala návrhy nového loga. Odborná porota vybrala tri najlepšie návrhy na základe kritérií uvedených v technických a dizajnových špecifikáciách súťaže „e-Mark U Trust“. Online konzultácia prebiehala od 14. októbra do 14. novembra 2014. Navrhnuté logo, ktoré vybrala väčšina návštevníkov webovej lokality a ktoré bolo schválené konečným rozhodnutím poroty, je teraz potrebné prijať ako novú značku dôvery EÚ pre kvalifikované dôveryhodné služby.

(3)

S cieľom umožniť používanie loga, keď bude uplatniteľné v súlade s právnymi predpismi Únie, a zabezpečiť efektívne fungovanie vnútorného trhu, zaručiť spravodlivú hospodársku súťaž a ochraňovať záujmy spotrebiteľa bola nová značka dôvery EÚ pre kvalifikované dôveryhodné služby zaregistrovaná ako kolektívna značka na Úrade duševného vlastníctva Spojeného kráľovstva a preto je platná, použiteľná a chránená. Logo bude zapísané aj v registri Únie a v medzinárodných registroch.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru, ktorý bol zriadený článkom 48 nariadenia (EÚ) č. 910/2014,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Značka dôvery EÚ pre kvalifikované dôveryhodné služby má formu uvedenú v prílohách I a II bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 2.

Článok 2

1.   Referenčné farby značky dôvery EÚ pre kvalifikované dôveryhodné služby sú Pantone č. 654 a 116; alebo modrá (100 % kyánová + 78 % magenta + 25 % žltá + 9 % čierna) a žltá (19 % magenta + 95 % žltá), keď sa používa proces štyroch farieb; keď sa používajú farby RGB, referenčnými farbami sú modrá (43 červená + 67 zelená + 117 modrá) a žltá (243 červená + 202 zelená + 18 modrá).

2.   Značka dôvery EÚ pre kvalifikované dôveryhodné služby sa môže použiť v čiernobielej verzii, ako sa uvádza v prílohe II, iba v prípade, keď sa nedajú použiť farby.

3.   Ak sa značka dôvery EÚ pre kvalifikované dôveryhodné služby používa na tmavom pozadí, môže sa použiť v negatívnom formáte s použitím rovnakej farby pozadia, ako sa uvádza v prílohách I a II.

4.   Ak sa značka dôvery EÚ pre kvalifikované dôveryhodné služby používa na farebnom pozadí, na ktorom je slabo viditeľná, môže sa v záujme zvýšenia kontrastu medzi ňou a farbami pozadia ohraničiť čiarou.

Článok 3

Značka dôvery EÚ pre kvalifikované dôveryhodné služby má minimálnu veľkosť, ktorá zaisťuje zachovanie vizuálnych vlastností a hlavných foriem, ale jej veľkosť nie je menšia než 64 × 85 pixlov 150 DPI.

Článok 4

Značka dôvery EÚ pre kvalifikované dôveryhodné služby sa používa spôsobom, ktorý umožňuje jasné označenie kvalifikovaných služieb, na ktoré sa vzťahuje. Značka dôvery sa môže spájať s grafickými alebo textovými prvkami jasne označujúcimi dané kvalifikované dôveryhodné služby pod podmienkou, že nemenia charakter značky dôvery EÚ pre kvalifikované dôveryhodné služby, ani prepojenie s platnými dôveryhodnými zoznamami uvedenými v článku 23 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. mája 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 73.


PRÍLOHA I

Farebná značka dôvery EÚ pre kvalifikované dôveryhodné služby

Image

PRÍLOHA II

Čiernobiela značka dôvery EÚ pre kvalifikované dôveryhodné služby

Image