31.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 86/13


NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2015/534

zo 17. marca 2015

o vykazovaní finančných informácií na účely dohľadu (ECB/2015/13)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 1, článok 4 ods. 3, článok 6 ods. 2, článok 6 ods. 5 písm. d) a článok 10,

so zreteľom na nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 zo 16. apríla 2014 o rámci pre spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi (nariadenie o rámci JMD) (ECB/2014/17) (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 1, článok 140 a článok 141 ods. 1,

keďže:

(1)

úverové inštitúcie podliehajú požiadavkám na pravidelné vykazovanie, ako sa ustanovuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (3) (ďalej len „CRR“) a vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 680/2014 (4). Vykazované informácie zbiera ECB na základe rozhodnutia ECB/2014/29 (5). Toto nariadenie dopĺňa rozhodnutie ECB/2014/29 tým, že ďalej konkretizuje požiadavky na vykazovanie finančných informácií na účely dohľadu.

(2)

Vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 680/2014 sa stanovujú jednotné požiadavky pre všetky inštitúcie podľa nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v súvislosti s vykazovaním príslušným orgánom na účely dohľadu v osobitných oblastiach ustanovených v článku 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 680/2014. Jednou z týchto oblastí sú finančné informácie na konsolidovanom základe. Podľa článku 99 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 je vykazovanie finančných informácií na účely dohľadu na konsolidovanom základe povinné pre úverové inštitúcie, ktoré pripravujú svoje konsolidované účtovné závierky podľa medzinárodných účtovných štandardov v súlade s postupom uvedeným v článku 6 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (6). Povinné predkladanie finančných informácií na účely dohľadu príslušnými vnútroštátnymi orgánmi ECB na základe vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 680/2014 týkajúce sa významných, ako aj menej významných dohliadaných subjektov sa v súčasnosti uskutočňuje v súlade s rozhodnutím ECB/2014/29 a malo by sa naďalej uplatňovať, keďže to nie je predmetom tohto nariadenia.

(3)

Uplatnenie právomoci podľa vlastného uváženia požadovať od úverových inštitúcií, aby používali medzinárodné účtovné štandardy na základe nariadenia (ES) č. 1606/2002 pre vykazovanie na účely dohľadu podľa článku 24 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, nie je predmetom tohto nariadenia. So zreteľom na článok 150 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17) by predchádzajúce rozhodnutia prijaté príslušnými vnútroštátnymi orgánmi týkajúce sa vykonávania alebo nevykonávania diskrečnej právomoci mali zostať zachované.

(4)

V súlade s článkom 99 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 pre úverové inštitúcie, ktoré uplatňujú medzinárodné účtovné štandardy na základe nariadenia (ES) č. 1606/2002 pre vykazovanie na účely dohľadu podľa článku 24 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, si vykazovanie finančných informácií na účely dohľadu na konsolidovanom základe vyžaduje, aby príslušný orgán prijal rozhodnutie o rozšírení tohto vykazovania. ECB by zároveň mala prijať rozhodnutie rozšíriť požiadavku predkladať finančné informácie na účely dohľadu na významné dohliadané skupiny na základe nariadenia (ES) č. 1606/2002 na vykazovanie na účely dohľadu podľa článku 24 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

(5)

V súlade s článkom 99 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 pre úverové inštitúcie, ktoré uplatňujú národné účtovné rámce na základe smernice Rady 86/635/EHS (7), si vykazovanie finančných informácií na účely dohľadu na konsolidovanom základe vyžaduje predchádzajúce rozhodnutie príslušného orgánu o rozšírení tohto vykazovania. ECB by zároveň mala prijať rozhodnutie rozšíriť požiadavku predkladať finančné informácie na účely dohľadu na významné dohliadané skupiny, ktoré uplatňujú národné účtovné rámce na základe smernice 86/635/EHS. Európsky orgán pre bankovníctvo bol konzultovaný v súlade s článkom 99 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

(6)

Vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 680/2014 sa stanovujú jednotné požiadavky na vykazovanie na účely dohľadu týkajúce sa oblastí v rámci pôsobnosti tohto nariadenia. Podľa článku 99 ods. 5 a 6 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 680/2014 zaoberá len finančnými informáciami na účely dohľadu na konsolidovanom základe. Vykazovanie finančných informácií na účely dohľadu na individuálnom základe je mimo rámca pôsobnosti uvedeného nariadenia; preto príslušné orgány môžu ukladať požiadavky týkajúce sa vykazovania finančných informácií na účely dohľadu na individuálnom základe. So zreteľom na potrebu mať porovnateľné finančné informácie pre významné a menej významné dohliadané subjekty by toto nariadenie malo stanoviť finančné informácie na účely dohľadu, ktoré by významné a menej významné dohliadané subjekty mali vykazovať na individuálnom základe príslušným vnútroštátnym orgánom. Príslušné vnútroštátne orgány by potom mali predkladať tieto informácie ECB v súlade s článkom 140 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17).

(7)

Podľa článku 40 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (8) príslušné orgány hostiteľských členských štátov môžu požadovať, aby im všetky úverové inštitúcie, ktoré majú pobočky na ich územiach, pravidelne podávali správy o svojej činnosti v týchto hostiteľských členských štátoch. V súlade s článkom 2 ods. 20 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17) pobočky zriadené v zúčastnenom členskom štáte úverovou inštitúciou, ktorá je usadená v nezúčastnenom členskom štáte, sú dohliadanými subjektmi. So zreteľom na potrebu mať porovnateľné finančné informácie pre významné dohliadané subjekty by toto nariadenie malo stanoviť informácie, ktoré by mali vykazovať pobočky zriadené v zúčastnenom členskom štáte úverovou inštitúciou, ktorá je usadená v nezúčastnenom členskom štáte, príslušným vnútroštátnym orgánom. Príslušné vnútroštátne orgány by potom mali predkladať tieto informácie ECB v súlade s článkom 140 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17).

(8)

Článok 6 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 stanovuje, že ECB má právomoci dohľadu nad úverovými inštitúciami, finančnými holdingovými spoločnosťami alebo zmiešanými finančnými holdingovými spoločnosťami, alebo pobočkami zriadenými v zúčastnených členských štátoch, ktoré sú pobočkami úverových inštitúcií usadených v nezúčastnených členských štátoch. Pobočky zriadené v zúčastnenom členskom štáte úverovou inštitúciou z tretej krajiny preto nepodliehajú úlohám v oblasti dohľadu, ktorými bola ECB poverená. V dôsledku toho by tieto pobočky nemali podliehať požiadavkám na vykazovanie uvedeným v tomto nariadení. Okrem toho pobočky zriadené v zúčastnenom členskom štáte úverovou inštitúciou z iného zúčastneného členského štátu by mali byť vyňaté z týchto požiadaviek na vykazovanie, pretože tie by sa mali uplatňovať na úrovni dohliadaného subjektu, ktorý zriadil pobočku.

(9)

Požiadavky stanovené v tomto nariadení týkajúce sa významných a menej významných dohliadaných subjektov vrátane pobočiek zriadených v zúčastnenom členskom štáte úverovou inštitúciou usadenou v nezúčastnenom členskom štáte by mali zabezpečiť, aby tieto dohliadané subjekty vykazovali spoločný minimálny súbor informácií príslušným vnútroštátnym orgánom a nie ukladali jednotné požiadavky na vykazovanie. Pre príslušné vnútroštátne orgány môže byť vhodné zbierať nevyhnutné minimálne informácie ako súčasť širšieho rámca vykazovania, ktorý zriaďujú v súlade s príslušným právom Únie alebo vnútroštátnym právom a ktorý tiež slúži na iné účely ako účely dohľadu, ako sú štatistické účely.

(10)

Na účely plnenia úloh ECB je nevyhnutné získať finančné informácie od menej významných dohliadaných skupín okrem tých, ktoré pripravujú svoje konsolidované účtovné závierky v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardmi prijatými v súlade s článkom 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1606/2002. Toto nariadenie by preto malo stanoviť finančné informácie na účely dohľadu, ktoré by takéto skupiny mali vykazovať príslušným vnútroštátnym orgánom. Najmä by sa mali bližšie určiť formáty, periodicita, referenčné dátumy a obdobia zasielania a lehoty týkajúce sa predkladania informácií. Tieto požiadavky by mali zabezpečiť, aby takéto dohliadané skupiny vykazovali spoločný minimálny súbor informácií príslušným vnútroštátnym orgánom a nie ukladali jednotné požiadavky na vykazovanie.

(11)

V súlade s článkom 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 a článkom 21 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17) tak ECB, ako aj príslušné vnútroštátne orgány podliehajú povinnosti vymieňať si informácie. Bez toho, aby bola dotknutá právomoc ECB priamo prijímať informácie vykazované úverovými inštitúciami alebo mať neustále priamy prístup k takýmto informáciám, príslušné vnútroštátne orgány by mali osobitne poskytnúť ECB všetky nevyhnutné informácie na účely uskutočnenia úloh, ktorými bola ECB poverená na základe nariadenia (EÚ) č. 1024/2013.

(12)

V súlade s článkom 2 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 680/2014 inštitúciám môže byť povolené používať účtovné obdobie, ktoré sa líši od kalendárneho roka na vykazovanie finančných informácií na účely dohľadu na konsolidovanom základe. Toto nariadenie by malo tiež umožniť používanie účtovného obdobia, ktoré sa líši od kalendárneho roka na takéto vykazovanie.

(13)

ECB uskutočnila verejnú konzultáciu o tomto nariadení a analyzovala potenciálne náklady a prínosy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

PREDMET ÚPRAVY A VYMEDZENIA POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy

1.   V tomto nariadení sa stanovujú požiadavky týkajúce sa vykazovania finančných informácií na účely dohľadu, ktoré príslušným vnútroštátnym orgánom majú predložiť:

(a)

významné dohliadané skupiny uplatňujúce medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením (ES) č. 1606/2002 na vykazovanie na účely dohľadu podľa článku 24 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, vrátane akýchkoľvek ich podskupín;

(b)

významné dohliadané skupiny okrem významných dohliadaných subjektov podľa písm. a), ktoré podliehajú národným účtovným rámcom na základe smernice 86/635/EHS, vrátane akýchkoľvek ich podskupín;

(c)

významné dohliadané subjekty vrátane pobočiek zriadených v zúčastnenom členskom štáte úverovou inštitúciou usadenou v nezúčastnenom členskom štáte;

(d)

významné dohliadané skupiny týkajúce sa dcérskych spoločností usadených v nezúčastnenom členskom štáte alebo v tretej krajine;

(e)

menej významné dohliadané skupiny uplatňujúce medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením (ES) č. 1606/2002 na vykazovanie na účely dohľadu podľa článku 24 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, vrátane akýchkoľvek ich podskupín;

(f)

menej významné dohliadané skupiny okrem menej významných dohliadaných skupín podľa písm. e), ktoré podliehajú národným účtovným rámcom na základe smernice 86/635/EHS, vrátane akýchkoľvek ich podskupín;

(g)

menej významné dohliadané subjekty vrátane pobočiek zriadených v zúčastnenom členskom štáte úverovou inštitúciou usadenou v nezúčastnenom členskom štáte.

2.   Odchylne od článkov 7 a 14 sa od dohliadaných subjektov, ktorým bola udelená výnimka v súvislosti s uplatňovaním prudenciálnych požiadaviek na individuálnom základe v súlade s článkom 7 alebo 10 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, nevyžaduje, aby vykazovali finančné informácie na účely dohľadu v súlade s týmto nariadením.

3.   Ak príslušné orgány vrátane ECB požadujú, aby inštitúcie splnili povinnosti ustanovené v častiach dva až štyri a častiach šesť až osem nariadenia (EÚ) č.575/2013 a v hlave VII smernice 2013/36/EÚ na subkonsolidovanom základe v súlade s článkom 11 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, musia tieto inštitúcie splniť požiadavky ustanovené v tomto nariadení na subkonsolidovanom základe.

4.   Príslušné vnútroštátne orgány a/alebo národné centrálne banky môžu používať údaje zozbierané podľa tohto nariadenia na akékoľvek ďalšie úlohy.

5.   Toto nariadenie nemá vplyv na účtovné štandardy uplatňované dohliadanými skupinami alebo subjektmi v ich konsolidovaných účtovných závierkach alebo ročných účtovných závierkach, ani nemení účtovné štandardy uplatňované na vykazovanie na účely dohľadu. Keďže dohliadané skupiny a subjekty uplatňujú rôzne účtovné štandardy, mali by sa predkladať iba informácie týkajúce sa pravidiel oceňovania, vrátane metód na odhad strát spojených s kreditným rizikom, ktoré existujú podľa príslušných účtovných štandardov a účinne ich uplatňuje zodpovedajúca dohliadaná skupina alebo subjekt. Na tieto účely sa dohliadaným skupinám a subjektom uplatňujúcim národné účtovné rámce na základe smernice 86/635/EHS poskytnú osobitné vzory na vykazovanie. Údajové body v rámci vzorov, ktoré sa neuplatňujú na príslušné dohliadané subjekty, sa nemusia vykazovať.

6.   Pobočky zriadené v zúčastnenom členskom štáte úverovou inštitúciou usadenou v nezúčastnenom členskom štáte môžu príslušnému vnútroštátnemu orgánu predkladať informácie, ktorých predloženie sa požaduje podľa tohto nariadenia, prostredníctvom úverovej inštitúcie, ktorou boli zriadené.

Článok 2

Vymedzenia pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatnia vymedzenia pojmov uvedené v nariadení (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17), ak nie je stanovené inak, spolu s týmito vymedzeniami pojmov:

1)

„IAS“ a „IFRS“ sa rozumejú „medzinárodné účtovné normy“ a „medzinárodné normy pre finančné výkazníctvo“, ako sa uvádza v článku 2 nariadenia (ES) č. 1606/2002;

2)

„dcérskou spoločnosťou“ sa rozumie dcérska spoločnosť, ako je definované v článku 4 ods. 1 bode 16 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a ktorá je úverovou spoločnosťou v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

3)

„podskupinou“ sa rozumieskupina, ktorej materská spoločnosť nie je dcérskou spoločnosťou inej inštitúcie, ktorá získala povolenie v tom istom zúčastnenom členskom štáte, alebo finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v tom istom zúčastnenom členskom štáte;

4)

„konsolidovaným základom“ sa rozumie konsolidovaný základ v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 48 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

5)

„subkonsolidovaným základom“ sa rozumie subkonsolidovaný základ v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 49 nariadenia (EÚ).

Článok 3

Zmena postavenia dohliadaného subjektu alebo dohliadanej skupiny

1.   Na účely tohto nariadenia sa dohliadaný subjekt alebo dohliadaná skupina klasifikujú ako významné 18 mesiacov od oznámenia rozhodnutia podľa článku 45 ods. 1 nariadenia (EÚ) 468/2014 (ECB/2014/17). Sú povinné vykazovať informácie v súlade s hlavou II tohto nariadenia ako významný dohliadaný subjekt alebo významná dohliadaná skupina v prvý referenčný deň po tom, ako boli klasifikované ako významné.

2.   Na účely tohto nariadenia sa dohliadaný subjekt alebo dohliadaná skupina klasifikujú ako menej významné od oznámenia rozhodnutia podľa článku 46 ods. 1 nariadenia (EÚ) 468/2014 (ECB/2014/17). Potom sú povinné začať vykazovať informácie v súlade s hlavou III tohto nariadenia.

HLAVA II

VÝZNAMNÉ DOHLIADANÉ SKUPINY A SUBJEKTY

KAPITOLA I

Významné dohliadané skupiny

Článok 4

Formát a periodicita vykazovania na konsolidovanom základe a referenčné dátumy a dátumy zasielania pre významné dohliadané skupiny uplatňujúce IFRS na vykazovanie na účely dohľadu podľa článku 24 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013

V súlade s článkom 99 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 významné dohliadané skupiny uplatňujúce IFRS podľa nariadenia (ES) č. 1606/2002 na vykazovanie na účely dohľadu podľa článku 24 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 vykazujú finančné informácie na účely dohľadu, ako sa stanovuje v článkoch 2, 3 a 10 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 680/2014 na konsolidovanom základe. Ich podskupiny uplatňujúce IFRS podľa nariadenia (ES) č. 1606/2002 na vykazovanie na účely dohľadu tiež vykazujú finančné informácie na účely dohľadu, ako sa stanovuje v článkoch 2, 3 a 10 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 680/2014 na konsolidovanom základe.

Článok 5

Formát a periodicita vykazovania na konsolidovanom základe a referenčné dátumy a dátumy zasielania pre významné dohliadané skupiny uplatňujúce národné účtovné rámce na základe smernice 86/635/EHS

V súlade s článkom 99 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 významné dohliadané skupiny okrem významných dohliadaných skupín podľa článku 4, ktoré podliehajú národným účtovným rámcom na základe smernice 86/635/EHS, vrátane ich podskupín, vykazujú finančné informácie na účely dohľadu, ako sa stanovuje v článkoch 2, 3 a 11 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 680/2014 na konsolidovanom základe.

KAPITOLA II

Významné dohliadané subjekty

Článok 6

Formát a periodicita vykazovania na individuálnom základe pre subjekty, ktoré nie sú súčasťou významnej dohliadanej skupiny

1.   Významné dohliadané subjekty, ktoré nie sú súčasťou významnej dohliadanej skupiny uplatňujúcej IFRS podľa nariadenia (ES) č. 1606/2002 či už preto, lebo svoje ročné účtovné závierky pripravujú v súlade s účtovnými štandardmi uvedenými v danom nariadení, alebo preto, lebo ich uplatňujú na vykazovanie na účely dohľadu podľa článku 24 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, vykazujú finančné informácie na účely dohľadu príslušnému vnútroštátnemu orgánu na individuálnom základe. To tiež platí pre pobočky zriadené v zúčastnenom členskom štáte úverovou inštitúciou usadenou v nezúčastnenom členskom štáte.

2.   Finančné vykazovanie na účely dohľadu uvedené v odseku 1 zahŕňa informácie uvedené v článku 9 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 680/2014 a uskutočňuje sa s periodicitou ustanovenou v danom článku.

3.   Významné dohliadané subjekty okrem významných dohliadaných subjektov podľa odseku 1, ktoré nie sú súčasťou významnej dohliadanej skupiny a ktoré podliehajú národným účtovným rámcom na základe smernice 86/635/EHS, vrátane pobočiek zriadených v zúčastnenom členskom štáte úverovou inštitúciou usadenou v nezúčastnenom členskom štáte, vykazujú finančné informácie na účely dohľadu príslušnému vnútroštátnemu orgánu.

4.   Finančné vykazovanie na účely dohľadu uvedené v odseku 3 zahŕňa informácie uvedené v článku 11 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 680/2014 a uskutočňuje sa s periodicitou ustanovenou v danom článku.

5.   Informácie uvedené vo vyššie uvedených odsekoch 2 a 4 zahŕňajú iba informácie, ktoré sa týkajú:

(a)

aktív, záväzkov, vlastného imania, príjmu a výdavkov, ktoré vykazuje dohliadaný subjekt v súlade s uplatniteľnými účtovnými štandardmi;

(b)

podsúvahových expozícií a činností, do ktorých je dohliadaný subjekt zapojený;

(c)

transakcií iných ako tie, ktoré sú uvedené v bodoch a) a b) vykonávaných dohliadaným subjektom;

(d)

pravidiel oceňovania vrátane metód na odhad strát spojených s kreditným rizikom, ktoré existujú v súlade s uplatniteľnými účtovnými štandardmi, a ktoré dohliadaný subjekt účinne uplatňuje.

6.   Príslušné vnútroštátne orgány môžu zbierať informácie, ktoré sa majú predložiť ECB a sú uvedené v odsekoch 2 a 4 ako súčasť širšieho národného rámca na vykazovanie, ktorý v súlade s príslušným právom Únie alebo príslušným vnútroštátnym právom zahŕňa dodatočné finančné informácie na účely dohľadu a taktiež slúži na iné účely ako účely dohľadu, ako sú štatistické účely.

Článok 7

Formát a periodicita vykazovania na individuálnom základe pre subjekty, ktorú sú súčasťou významnej dohliadanej skupiny

1.   Významné dohliadané subjekty uplatňujúce IFRS podľa nariadenia (ES) č. 1606/2002 či už preto, lebo svoje ročné účtovné závierky pripravujú v súlade s účtovnými štandardmi uvedenými v danom nariadení, alebo preto, lebo ich uplatňujú na vykazovanie na účely dohľadu podľa článku 24 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ktoré sú súčasťou významnej dohliadanej skupiny, vykazujú finančné informácie na účely dohľadu príslušnému vnútroštátnemu orgánu na individuálnom základe. Finančné vykazovanie na účely dohľadu takýmito subjektmi sa uskutočňuje s periodicitou uvedenou v článku 9 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 680/2014 a zahŕňa spoločné minimálne informácie uvedené v prílohe I.

2.   Príslušné vnútroštátne orgány predkladajú ECB akýkoľvek dodatočný vzor uvedený v prílohe III vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 680/2014, ktorý zbiera príslušný vnútroštátny orgán. Príslušné vnútroštátne orgány oznámia ECB vopred akýkoľvek dodatočný vzor, ktorý majú v úmysle poskytnúť.

3.   Významné dohliadané subjekty okrem významných dohliadaných subjektov podľa odseku 1, ktoré podliehajú národným účtovným rámcom na základe smernice 86/635/EHS a sú súčasťou významnej dohliadanej skupiny, vykazujú finančné informácie na účely dohľadu príslušnému vnútroštátnemu orgánu.

4.   Finančné vykazovanie na účely dohľadu uvedené v odseku 3 sa uskutočňuje s periodicitou uvedenou v článku 11 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 680/2014 a zahŕňa spoločné minimálne informácie uvedené v prílohe I.

5.   Príslušné vnútroštátne orgány predkladajú ECB akýkoľvek dodatočný vzor uvedený v prílohe IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 680/2014, ktorý príslušný vnútroštátny orgán zbiera. Príslušné vnútroštátne orgány oznámia ECB vopred akýkoľvek dodatočný vzor, ktorý majú v úmysle poskytnúť.

6.   Informácie uvedené v odsekoch 1, 2, 4, a 5 sa vykazujú, ako je ustanovené v článku 6 ods. 5 tohto nariadenia.

7.   Príslušné vnútroštátne orgány môžu zbierať informácie, ktoré sa majú predložiť ECB a sú uvedené v odsekoch 1, 2, 4 a 5 ako súčasť širšieho národného rámca na vykazovanie, ktorý v súlade s príslušným právom Únie a príslušným vnútroštátnym právom zahŕňa dodatočné finančné informácie na účely dohľadu a taktiež slúži na iné účely ako účely dohľadu, ako sú štatistické účely.

Článok 8

Referenčné dátumy a dátumy zasielania pre významné dohliadané subjekty

1.   Informácie týkajúce sa významných dohliadaných subjektov uvedené v článkoch 6 a 7 obsahujú tieto referenčné dátumy:

(a)

pre štvrťročné vykazovanie, 31. marec, 30. jún, 30. september a 31. december;

(b)

pre polročné vykazovanie, 30. jún a 31. december;

(c)

pre ročné vykazovanie, 31. december.

2.   Informácie, ktoré sa vzťahujú na obdobie, sa vykazujú kumulatívne od prvého dňa kalendárneho roka do referenčného dátumu.

3.   Odchylne od odsekov 1 a 2, ak sa významným dohliadaným subjektom povoľuje pripravovať ich ročné účtovné závierky na základe účtovného obdobia, ktoré sa líši od kalendárneho roka, príslušné vnútroštátne orgány môžu prispôsobiť referenčné dátumy koncu účtovného obdobia. Prispôsobené referenčné dátumy sú tri, šesť, deväť a 12 mesiacov po začiatku účtovného obdobia. Informácie, ktoré sa vzťahujú na obdobie, sa vykazujú kumulatívne od prvého dňa účtovného obdobia do referenčného dátumu.

4.   Príslušné vnútroštátne orgány predkladajú ECB informácie týkajúce sa významných dohliadaných subjektov uvedených v článkoch 6 a 7 do konca pracovnej doby týchto dátumov zasielania:

(a)

pre významné dohliadané subjekty, ktoré nie sú súčasťou významnej dohliadanej skupiny, 40. pracovný deň nasledujúci po referenčnom dátume, na ktorý sa to vzťahuje;

(b)

pre významné dohliadané subjekty, ktoré sú súčasťou významnej dohliadanej skupiny, 55. pracovný deň nasledujúci po referenčnom dátume, na ktorý sa to vzťahuje.

5.   Príslušné vnútroštátne orgány rozhodnú, kedy sú dohliadané subjekty povinné vykazovať finančné informácie na účely dohľadu, aby splnili tieto lehoty.

KAPITOLA III

Vykazovanie významnými dohliadanými skupinami týkajúce sa dcérskych spoločností zriadených v nezúčastnenom členskom štáte alebo v tretej krajine

Článok 9

Formát a periodicita vykazovania významnými dohliadanými skupinami týkajúceho sa dcérskych spoločností zriadených v nezúčastnenom členskom štáte alebo v tretej krajine

1.   Materské inštitúcie v zúčastnenom členskom štáte a inštitúcie kontrolované materskou finančnou holdingovou spoločnosťou alebo materskou zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou v zúčastnenom členskom štáte sú povinné zabezpečiť, aby sa finančné informácie na účely dohľadu týkajúce sa dcérskych spoločností zriadených v nezúčastnenom členskom štáte alebo v tretej krajine vykazovali príslušným vnútroštátnym orgánom na individuálnom základe takto:

(a)

pre významné dohliadané skupiny uplatňujúce IFRS podľa nariadenia (ES) č. 1606/2002 či už preto, lebo svoje ročné účtovné závierky pripravujú v súlade s účtovnými štandardmi uvedenými v danom nariadení, alebo preto, lebo ich uplatňujú na vykazovanie na účely dohľadu podľa článku 24 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, na najvyššej úrovni konsolidácie v rámci zúčastneného členského štátu finančné vykazovanie na účely dohľadu zahŕňa informácie uvedené v prílohe II odseku 1 a uskutočňuje sa s periodicitou uvedenou v článku 9 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 680/2014;

(b)

pre významné dohliadané skupiny okrem významných dohliadaných skupín uvedených vyššie, ktoré podliehajú národným účtovným rámcom na základe smernice 86/635/EHS, na najvyššej úrovni konsolidácie v rámci zúčastneného členského štátu finančné vykazovanie na účely dohľadu zahŕňa informácie uvedené v prílohe II odseku 2 a uskutočňuje sa s periodicitou uvedenou v článku 11 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 680/2014.

2.   Odchylne od odseku 1 materské spoločnosti uvedené v odseku 1 nevykazujú finančné informácie týkajúce sa dcérskych spoločností, ktorých aktíva majú celkovú hodnotu 3 miliard EUR alebo menej. Na tento účel sa celková hodnota aktív stanoví na základe kritérií uvedených v časti IV hlava 3 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17).

3.   Ak aktualizácia zoznamu dohliadaných subjektov v súlade s časťou IV, hlava 2, kapitola 3 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17) odhalí, že celková hodnota aktív dcérskej spoločnosti presahuje 3 miliardy EUR, dcérska spoločnosť sa zahrnie do informácií, ktoré majú byť vykázané v súlade s odsekom 1 v prvý referenčný dátum, ktorý nastane 18 mesiacov po zverejnení aktualizovaného zoznamu dohliadaných subjektov. Ak takáto aktualizácia odhalí, že celková hodnota aktív dcérskej spoločnosti je nižšia alebo rovnaká ako 3 miliardy EUR, materská spoločnosť začne vykazovať informácie v súlade s odsekom 2 v prvý referenčný dátum, ktorý nastane po zverejnení aktualizovaného zoznamu dohliadaných subjektov.

Článok 10

Referenčné dátumy a dátumy zasielania pre vykazovanie významnými dohliadanými skupinami týkajúce sa dcérskych spoločností zriadených v nezúčastnenom členskom štáte alebo v tretej krajine

1.   Informácie uvedené v článku 9 sa zozbierajú s rovnakými referenčnými dátumami ako finančné informácie na účely dohľadu týkajúce sa súvisiacej významnej dohliadanej skupiny. Informácie, ktoré sa vzťahujú na obdobie, sa vykazujú kumulatívne od prvého dňa účtovného obdobia použitého na vykazovanie finančných informácií do referenčného dátumu.

2.   Príslušné vnútroštátne orgány predkladajú ECB informácie týkajúce sa dcérskych spoločností zriadených v nezúčastnenom členskom štáte alebo v tretej krajine, ako sa uvádza v článku 9 do konca pracovnej doby 55. pracovného dňa nasledujúceho po referenčnom dátume, ktorého sa to týka.

3.   Príslušné vnútroštátne orgány rozhodnú, kedy sú dohliadané subjekty povinné vykazovať finančné informácie na účely dohľadu, aby splnili túto lehotu.

HLAVA III

MENEJ VÝZNAMNÉ DOHLIADANÉ SKUPINY A SUBJEKTY

KAPITOLA I

Menej významné dohliadané skupiny

Článok 11

Formát a periodicita vykazovania na konsolidovanom základe pre menej významné dohliadané skupiny

1.   Menej významné dohliadané skupiny uplatňujúce IFRS podľa nariadenia (ES) č. 1606 na vykazovanie na účely dohľadu podľa článku 24 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, vrátane ich podskupín, vykazujú finančné informácie na účely dohľadu príslušnému vnútroštátnemu orgánu na konsolidovanom základe.

2.   Finančné vykazovanie na účely dohľadu uvedené v odseku 1 sa uskutočňuje s periodicitou uvedenou v článku 9 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 680/2014 a zahŕňa spoločné minimálne informácie uvedené v prílohe I odseku 1.

3.   Príslušné vnútroštátne orgány predkladajú ECB akýkoľvek dodatočný vzor uvedený v prílohe III k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 680/2014, ktorý zbiera príslušný vnútroštátny orgán. Príslušné vnútroštátne orgány oznámia ECB vopred akýkoľvek dodatočný vzor, ktorý majú v úmysle poskytnúť.

4.   Menej významné dohliadané skupiny okrem menej významných dohliadaných skupín podľa odseku 1, ktoré podliehajú národným účtovným rámcom na základe smernice 86/635/EHS, vykazujú finančné informácie na účely dohľadu príslušnému vnútroštátnemu orgánu. Takéto finančné vykazovanie na účely dohľadu sa uskutočňuje s periodicitou uvedenou v článku 11 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 680/2014 a zahŕňa spoločné minimálne informácie uvedené v prílohe I odseku 2.

5.   Príslušné vnútroštátne orgány predkladajú ECB akýkoľvek dodatočný vzor uvedený v prílohe IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 680/2014, ktorý príslušný vnútroštátny orgán zbiera. Príslušné vnútroštátne orgány oznámia ECB vopred akýkoľvek dodatočný vzor, ktorý majú v úmysle poskytnúť.

6.   Odchylne od odsekov 4 a 5 finančné vykazovanie na účely dohľadu týkajúce sa menej významných dohliadaných skupín, ktorých aktíva majú celkovú hodnotu 3 miliard EUR alebo menej, zahŕňa informácie uvedené v prílohe III ako spoločné minimálne informácie na rozdiel od informácií uvedených v odseku 4 tohto článku. Na tento účel celková hodnota aktív dohliadaných skupín je hodnota použitá na stanovenie toho, či dohliadaný subjekt je alebo nie je významný na základe svojej veľkosti v súlade s časťou IV, hlava 3 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17).

7.   Ak aktualizácia zoznamu dohliadaných subjektov v súlade s časťou IV, hlava 2, kapitola 3 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17) odhalí, že celková hodnota aktív menej významnej dohliadanej skupiny presahuje 3 miliardy EUR, takáto skupina začne vykazovať informácie v súlade s odsekmi 4 a 5 v prvý referenčný dátum, ktorý nastane 18 mesiacov po zverejnení aktualizovaného zoznamu dohliadaných subjektov. Ak takáto aktualizácia odhalí, že celková hodnota aktív menej významnej dohliadanej skupiny je nižšia alebo rovnaká ako 3 miliardy EUR, takáto skupina začne vykazovať informácie v súlade s odsekom 6 v prvý referenčný dátum, ktorý nastane po zverejnení aktualizovaného zoznamu dohliadaných subjektov.

8.   Informácie uvedené v odsekoch 2, 3, 4, 5 a 6 sa vykazujú, ako je ustanovené v článku 6 ods. 5 tohto nariadenia.

9.   Príslušné vnútroštátne orgány môžu zbierať informácie, ktoré sa majú predložiť ECB a sú uvedené v odsekoch 2, 3, 4, 5 a 6 ako súčasť širšieho národného rámca na vykazovanie, ktorý v súlade s príslušným právom Únie alebo príslušným vnútroštátnym právom zahŕňa dodatočné finančné informácie na účely dohľadu a taktiež slúži na iné účely ako účely dohľadu, ako sú štatistické účely.

Článok 12

Referenčné dátumy a dátumy zasielania pre menej významné dohliadané skupiny

1.   Informácie týkajúce sa menej významných dohliadaných skupín uvedené v článku 11 obsahujú tieto referenčné dátumy:

(a)

pre štvrťročné vykazovanie, 31. marec, 30. jún, 30. september a 31. december;

(b)

pre polročné vykazovanie, 30. jún a 31. december;

(c)

pre ročné vykazovanie, 31. december.

2.   Informácie, ktoré sa vzťahujú na obdobie, sa vykazujú kumulatívne od prvého dňa kalendárneho roka do referenčného dátumu.

3.   Odchylne od odsekov 1 a 2, ak príslušné vnútroštátne orgány povolia menej významným dohliadaným skupinám vykazovať finančné informácie na účely dohľadu na základe účtovného obdobia, ktoré sa líši od kalendárneho roka, príslušné vnútroštátne orgány môžu prispôsobiť referenčné dátumy koncu účtovného obdobia. Prispôsobené referenčné dátumy sú tri, šesť, deväť a 12 mesiacov po začiatku účtovného obdobia. Informácie, ktoré sa vzťahujú na obdobie, sa vykazujú kumulatívne od prvého dňa účtovného obdobia do referenčného dátumu.

4.   Príslušné vnútroštátne orgány predkladajú ECB informácie uvedené v článku 11 do konca pracovnej doby týchto dátumov zasielania:

(a)

pre menej významné dohliadané skupiny vrátane podskupín, ktoré vykazujú na konsolidovanom základe, 55. pracovný deň nasledujúci po referenčnom dátume, na ktorý sa to vzťahuje;

(b)

pre menej významné dohliadané skupiny, ktoré vykazujú na subkonsolidovanom základe podľa článku 1 ods. 3, 65. pracovný deň nasledujúci po referenčnom dátume, na ktorý sa to vzťahuje.

5.   Príslušné vnútroštátne orgány rozhodnú, kedy sú dohliadané subjekty povinné vykazovať finančné informácie na účely dohľadu, aby splnili tieto lehoty.

KAPITOLA II

Menej významné dohliadané subjekty

Článok 13

Formát a periodicita vykazovania na individuálnom základe pre menej významné dohliadané subjekty, ktoré nie sú súčasťou skupiny

1.   Menej významné dohliadané subjekty uplatňujúce IFRS podľa nariadenia (ES) č. 1606/2002 či už preto, lebo svoje ročné účtovné závierky pripravujú v súlade s účtovnými štandardmi uvedenými v danom nariadení, alebo preto, lebo ich uplatňujú na vykazovanie na účely dohľadu podľa článku 24 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ktoré nie sú súčasťou dohliadanej skupiny, vrátane pobočiek zriadených v zúčastnenom členskom štáte úverovou inštitúciou usadenou v nezúčastnenom členskom štáte, vykazujú finančné informácie na účely dohľadu príslušnému vnútroštátnemu orgánu na individuálnom základe.

2.   Finančné vykazovanie na účely dohľadu uvedené v odseku 1 sa uskutočňuje s periodicitou uvedenou v článku 9 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 680/2014 a zahŕňa spoločné minimálne informácie uvedené v prílohe I odseku 1.

3.   Príslušné vnútroštátne orgány predkladajú ECB akýkoľvek dodatočný vzor uvedený v prílohe III k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 680/2014, ktorý zbiera príslušný vnútroštátny orgán. Príslušné vnútroštátne orgány oznámia ECB vopred akýkoľvek dodatočný vzor, ktorý majú v úmysle poskytnúť.

4.   Menej významné dohliadané subjekty okrem menej významných dohliadaných subjektov podľa odseku 1, ktoré podliehajú národným účtovným rámcom na základe smernice 86/635/EHS, a ktoré nie sú súčasťou dohliadanej skupiny, vrátane pobočiek zriadených v zúčastnenom členskom štáte úverovou inštitúciou usadenou v nezúčastnenom členskom štáte, vykazujú finančné informácie na účely dohľadu príslušnému vnútroštátnemu orgánu.

5.   Finančné vykazovanie na účely dohľadu uvedené v odseku 4 sa uskutočňuje s periodicitou uvedenou v článku 11 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 680/2014 a zahŕňa spoločné minimálne informácie uvedené v prílohe I odseku 2.

6.   Príslušné vnútroštátne orgány predkladajú ECB akýkoľvek dodatočný vzor uvedený v prílohe IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 680/2014, ktorý príslušný vnútroštátny orgán zbiera. Príslušné vnútroštátne orgány oznámia ECB vopred akýkoľvek dodatočný vzor, ktorý majú v úmysle poskytnúť.

7.   Odseky 2, 3, 5 a 6 podliehajú týmto výnimkám:

a)

finančné výkazníctvo na účely dohľadu týkajúce sa menej významných dohliadaných úverových inštitúcií, ktorých aktíva majú celkovú hodnotu nižšiu ako 3 miliardy EUR, zahŕňa informácie uvedené v prílohe III, ako spoločné minimálne informácie namiesto informácií uvedených v odsekoch 2, 3, 5 alebo 6;

b)

pobočka zriadená v zúčastnenom členskom štáte úverovou inštitúciou usadenou v nezúčastnenom členskom štáte sa nezahŕňa do vykazovania finančných informácií na účely dohľadu, ak je celková hodnota jej aktív nižšia ako 3 miliardy EUR.

8.   Na účely odseku 7 celková hodnota aktív dohliadaného subjektu je hodnota použitá na stanovenie toho, či dohliadaný subjekt je alebo nie je významný na základe svojej veľkosti v súlade s časťou IV, hlava 3 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17).

9.   Ak aktualizácia zoznamu dohliadaných subjektov v súlade s časťou IV, hlava 2, kapitola 3 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17) odhalí, že celková hodnota aktív menej významného dohliadaného subjektu presahuje 3 miliardy EUR, takýto subjekt začne vykazovať informácie v súlade s odsekmi 2, 3, 5 a 6 v prvý referenčný dátum, ktorý nastane 18 mesiacov po zverejnení aktualizovaného zoznamu dohliadaných subjektov. Ak takáto aktualizácia odhalí, že celková hodnota aktív menej významného dohliadaného subjektu je nižšia alebo rovnaká ako 3 miliardy EUR, takýto subjekt začne vykazovať informácie v súlade s odsekom 7 v prvý referenčný dátum, ktorý nastane po zverejnení aktualizovaného zoznamu dohliadaných subjektov.

10.   Informácie uvedené v odsekoch 2, 3, 5, 6 a 7 sa vykazujú, ako je ustanovené v článku 6 ods. 5 tohto nariadenia.

11.   Príslušné vnútroštátne orgány môžu zbierať informácie, ktoré sa majú predložiť ECB a sú uvedené v odsekoch 2, 3, 5, 6 a 7 ako súčasť širšieho národného rámca na vykazovanie, ktorý v súlade s príslušným právom Únie alebo príslušným vnútroštátnym právom zahŕňa dodatočné finančné informácie na účely dohľadu a taktiež slúži na iné účely ako účely dohľadu, ako sú štatistické účely.

Článok 14

Formát a periodicita vykazovania na individuálnom základe pre subjekty, ktoré sú súčasťou menej významnej dohliadanej skupiny

1.   Menej významné dohliadané subjekty uplatňujúce IFRS podľa nariadenia (ES) č. 1606/2002 či už preto, lebo svoje ročné účtovné závierky pripravujú v súlade s účtovnými štandardmi uvedenými v danom nariadení, alebo preto, lebo ich uplatňujú na vykazovanie na účely dohľadu podľa článku 24 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ktoré sú súčasťou menej významnej dohliadanej skupiny, vykazujú finančné informácie na účely dohľadu príslušnému vnútroštátnemu orgánu na individuálnom základe.

2.   Finančné vykazovanie na účely dohľadu uvedené v odseku 1 sa uskutočňuje s periodicitou uvedenou v článku 9 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 680/2014 a zahŕňa spoločné minimálne informácie uvedené v prílohe II.

3.   Príslušné vnútroštátne orgány predkladajú ECB akýkoľvek dodatočný vzor uvedený v prílohe III k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 680/2014, ktorý zbiera príslušný vnútroštátny orgán. Príslušné vnútroštátne orgány oznámia ECB vopred akýkoľvek dodatočný vzor, ktorý majú v úmysle poskytnúť.

4.   Menej významné dohliadané subjekty okrem menej významných dohliadaných subjektov podľa odseku 1, ktoré podliehajú národným účtovným rámcom na základe smernice 86/635/EHS, a ktoré sú súčasťou menej významnej dohliadanej skupiny, vykazujú finančné informácie na účely dohľadu príslušnému vnútroštátnemu orgánu.

5.   Finančné vykazovanie na účely dohľadu uvedené v odseku 4 sa uskutočňuje s periodicitou uvedenou v článku 11 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 680/2014 a zahŕňa spoločné minimálne informácie uvedené v prílohe II.

6.   Príslušné vnútroštátne orgány predkladajú ECB akýkoľvek dodatočný vzor uvedený v prílohe IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 680/2014, ktorý príslušný vnútroštátny orgán zbiera. Príslušné vnútroštátne orgány oznámia ECB vopred akýkoľvek dodatočný vzor, ktorý majú v úmysle poskytnúť.

7.   Odchylne od odsekov 2, 3, 5 a 6 finančné vykazovanie na účely dohľadu týkajúce sa menej významných dohliadaných subjektov, ktorých aktíva majú celkovú hodnotu nižšiu ako 3 miliardy EUR, zahŕňa informácie uvedené v prílohe III. Na tento účel celková hodnota aktív dohliadaných subjektov je hodnota použitá na stanovenie toho, či dohliadaný subjekt je alebo nie je významný na základe svojej veľkosti v súlade s časťou IV, hlava 3 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17).

8.   Ak aktualizácia zoznamu dohliadaných subjektov v súlade s časťou IV, hlava 2, kapitola 3 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17) odhalí, že celková hodnota aktív menej významného dohliadaného subjektu presahuje 3 miliardy EUR, takýto subjekt začne vykazovať informácie v súlade s odsekmi 2, 3, 5 a 6 v prvý referenčný dátum, ktorý nastane 18 mesiacov po zverejnení aktualizovaného zoznamu dohliadaných subjektov. Ak takáto aktualizácia odhalí, že celková hodnota aktív menej významného dohliadaného subjektu je nižšia alebo rovnaká ako 3 miliardy EUR, takýto subjekt začne vykazovať informácie v súlade s odsekom 7 v prvý referenčný dátum, ktorý nastane po zverejnení aktualizovaného zoznamu dohliadaných subjektov.

9.   Informácie uvedené v odsekoch 2, 3, 5, 6 a 7 sa vykazujú, ako je ustanovené v článku 6 ods. 5 tohto nariadenia.

10.   Príslušné vnútroštátne orgány môžu zbierať informácie, ktoré sa majú predložiť ECB a sú uvedené v odsekoch 2, 3, 5, 6 a 7 ako súčasť širšieho národného rámca na vykazovanie, ktorý v súlade s príslušným právom Únie a príslušným vnútroštátnym právom zahŕňa dodatočné finančné informácie na účely dohľadu a taktiež slúži na iné účely ako účely dohľadu, ako sú štatistické účely.

Článok 15

Referenčné dátumy a dátumy zasielania pre menej významné dohliadané subjekty

1.   Informácie týkajúce sa menej významných dohliadaných subjektov uvedené v článkoch 13 a 14 obsahujú tieto referenčné dátumy:

(a)

pre štvrťročné vykazovanie, 31. marec, 30. jún, 30. september a 31. december;

(b)

pre polročné vykazovanie, 30. jún a 31. december;

(c)

pre ročné vykazovanie, 31. december.

2.   Informácie, ktoré sa vzťahujú na obdobie, sa vykazujú kumulatívne od prvého dňa kalendárneho roka do referenčného dátumu.

3.   Odchylne od odsekov 1 a 2, ak príslušné vnútroštátne orgány povolia menej významným dohliadaným subjektom vykazovať finančné informácie na účely dohľadu na základe účtovného obdobia, ktoré sa líši od kalendárneho roka, príslušné vnútroštátne orgány môžu prispôsobiť referenčné dátumy koncu účtovného obdobia. Prispôsobené referenčné dátumy sú tri, šesť, deväť a 12 mesiacov po začiatku účtovného obdobia. Informácie, ktoré sa vzťahujú na obdobie, sa vykazujú kumulatívne od prvého dňa účtovného obdobia do referenčného dátumu.

4.   Príslušné vnútroštátne orgány predkladajú ECB finančné informácie na účely dohľadu týkajúce sa menej významných dohliadaných subjektov, uvedené v článkoch 13 a 14 do konca pracovnej doby týchto dátumov zasielania:

(a)

pre menej významné dohliadané subjekty, ktoré nie sú súčasťou dohliadanej skupiny, 55. pracovný deň nasledujúci po referenčnom dátume, na ktorý sa to vzťahuje;

(b)

pre menej významné dohliadané subjekty, ktoré sú súčasťou menej významnej dohliadanej skupiny, 65. pracovný deň nasledujúci po referenčnom dátume, na ktorý sa to vzťahuje.

5.   Príslušné vnútroštátne orgány rozhodnú, kedy sú dohliadané subjekty povinné vykazovať finančné informácie na účely dohľadu, aby splnili tieto lehoty.

HLAVA IV

KVALITA ÚDAJOV A JAZYK INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Článok 16

Kontroly kvality údajov

Príslušné vnútroštátne orgány monitorujú a zabezpečujú kvalitu a spoľahlivosť informácií predkladaných ECB. Na tieto účely príslušné vnútroštátne orgány postupujú podľa špecifikácií v článkoch 4 a 5 rozhodnutia ECB/2014/29.

Článok 17

Jazyk informačných technológií na zasielanie informácií z príslušných vnútroštátnych orgánov ECB

Príslušné vnútroštátne orgány zašlú informácie uvedené v tomto nariadení v súlade s názvoslovím rozšíriteľného jazyka podnikových správ s cieľom poskytnúť jednotný technický formát na výmenu údajov uvedených vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 680/2014. Na tieto účely príslušné vnútroštátne orgány postupujú podľa špecifikácií uvedených v článku 6 rozhodnutia ECB/2014/29.

HLAVA V

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 18

Prvé referenčné dátumy vykazovania

1.   31. december 2015 je v súlade s týmto nariadením prvý referenčný dátum vykazovania finančných informácií na účely dohľadu týkajúcich sa:

(a)

významných dohliadaných skupín;

(b)

významných dohliadaných subjektov, ktoré nie sú súčasťou dohliadanej skupiny.

2.   30. jún 2016 je v súlade s týmto nariadením prvý referenčný dátum vykazovania finančných informácií na účely dohľadu týkajúcich sa:

(a)

významných dohliadaných subjektov, ktoré sú súčasťou dohliadanej skupiny;

(b)

dcérskych spoločností významných dohliadaných skupín zriadených v nezúčastnenom členskom štáte alebo v tretej krajine.

3.   30. jún 2017 je v súlade s týmto nariadením prvý referenčný dátum vykazovania finančných informácií na účely dohľadu týkajúcich sa:

(a)

menej významných dohliadaných skupín;

(b)

menej významných dohliadaných subjektov.

Článok 19

Prechodné ustanovenia

Rozhodnutia príslušných vnútroštátnych orgánov týkajúce sa vykazovania finančných informácií na účely dohľadu významnými dohliadanými skupinami a subjektmi, ktoré sú predmetom tohto nariadenia, zostávajú zachované pre všetky referenčné dátumy pred prvými referenčnými dátumami vykazovania uvedenými v článku 18.

Článok 20

Záverečné ustanovenie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

Vo Frankfurte nad Mohanom 17. marca 2015

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Ú. v. EÚ L 141, 14.5.2014, s. 1.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 680/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 191, 28.6.2014, s. 1).

(5)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 2. júla 2014 o poskytovaní údajov z oblasti dohľadu, ktoré dohliadané subjekty vykazujú príslušným vnútroštátnym orgánom podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 680/2014, Európskej centrálnej banke (ECB/2014/29) (Ú. v. EÚ L 214, 19.7.2014, s. 34).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1).

(7)  Smernica Rady 86/635/EHS z 8. decembra 1986 o ročnej účtovnej závierke a konsolidovaných účtoch bánk a iných finančných inštitúcií (Ú. v. ES L 372, 31.12.1986, s. 1).

(8)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).


PRÍLOHA I

Zjednodušené finančné vykazovanie na účely dohľadu

1.

Pre dohliadané skupiny a dohliadané subjekty uplatňujúce IFRS podľa nariadenia (ES) č. 1606/2002, ako aj pre dohliadané subjekty uplatňujúce národné účtovné rámce na základe smernice 86/635/EHS, ktoré sú zlučiteľné s IFRS, „zjednodušené finančné vykazovanie na účely dohľadu“ zahŕňa vzory z prílohy III k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 680/2014 uvedené v tabuľke 1.

2.

Pre dohliadané skupiny a dohliadané subjekty uplatňujúce národné účtovné rámce na základe smernice 86/635/EHS iné ako tie, ktoré sú zahrnuté v odseku 1, „zjednodušené finančné vykazovanie na účely dohľadu“ zahŕňa vzory z prílohy IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 680/2014 uvedené v tabuľke 2.

3.

Informácie v odsekoch 1 a 2 sa vykazujú v súlade s pokynmi v prílohe V k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 680/2014.

4.

Vzory 17.1, 17.2 a 17.3 v tabuľkách 1 a 2 sa poskytujú iba dohliadaným skupinám, zatiaľ čo vzor 40.1 v tabuľke 1 a 2 sa poskytuje dohliadaným skupinám a dohliadaným subjektom, ktoré nie sú súčasťou skupiny.

5.

Na účel výpočtu prahovej hodnoty uvedenej v časti 2 tabuľky 1 a 2 v tejto prílohe sa uplatňuje článok 5 písm. a) bod 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 680/2014.

Tabuľka 1

Číslo vzoru

Názov vzoru alebo skupiny vzorov

ČASŤ 1 [ŠTVRŤROČNÁ PERIODICITA]

Súvaha [Výkaz finančnej pozície]

1.1

Súvaha: aktíva

1.2

Súvaha: záväzky

1.3

Súvaha: vlastné imanie

2

Výkaz ziskov a strát

Členenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany

4.1

Členenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: finančné aktíva držané na obchodovanie

4.2

Členenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia

4.3

Členenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: finančné aktíva k dispozícii na predaj

4.4

Členenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: úvery a pohľadávky a investície držané do splatnosti

4.5

Podriadené finančné aktíva

5

Členenie úverov a preddavkov podľa produktu

6

Členenie úverov a preddavkov nefinančným korporáciám podľa kódov NACE

Členenie finančných záväzkov

8.1

Členenie finančných záväzkov podľa produktu a sektora protistrany

8.2

Podriadené finančné záväzky

Úverové záväzky, finančné záruky a iné prísľuby

9.1

Podsúvahové expozície: úverové záväzky, finančné záruky a iné poskytnuté prísľuby

9.2

Úverové záväzky, finančné záruky a iné prijaté prísľuby

10

Deriváty – obchodovanie

Deriváty – účtovanie hedžingu

11.1

Deriváty – účtovanie hedžingu: členenie podľa druhu rizika a druhu hedžingu

12

Pohyby v opravných položkách na kreditné straty a zhoršení kvality nástrojov vlastného imania

Prijatý kolaterál a záruky

13.1

Členenie úverov a preddavkov podľa kolaterálu a záruk

13.2

Kolaterál získaný nadobudnutím vlastníctva počas obdobia [držaný k dátumu vykazovania]

13.3

Kolaterál získaný nadobudnutím vlastníctva [hmotné aktíva], akumulovaný

14

Poradie reálnej hodnoty: finančné nástroje v reálnej hodnote

Členenie vybraných položiek výkazu ziskov a strát

16.1

Úrokové výnosy a náklady podľa nástroja a sektora protistrany

16.3

Zisky alebo straty z finančných aktív a záväzkov držaných na obchodovanie podľa nástroja

Zosúladenie medzi účtovným rozsahom pôsobnosti konsolidácie a rozsahom pôsobnosti konsolidácie podľa CRR: Súvaha

17.1

Zosúladenie medzi účtovným rozsahom pôsobnosti konsolidácie a rozsahom pôsobnosti konsolidácie podľa CRR: Aktíva

17.2

Zosúladenie medzi účtovným rozsahom pôsobnosti konsolidácie a rozsahom pôsobnosti konsolidácie podľa CRR: Podsúvahové expozície – úverové záväzky, finančné záruky a iné poskytnuté prísľuby

17.3

Zosúladenie medzi účtovným rozsahom pôsobnosti konsolidácie a rozsahom pôsobnosti konsolidácie podľa CRR: Záväzky

18

Bezproblémové a problémové expozície

19

Expozície s odloženou splatnosťou

ČASŤ 2 [ŠTVRŤROČNE S PRAHOVOU HODNOTOU: ŠTVRŤROČNÁ PERIODICITA ALEBO NEVYKAZOVANIE]

Geografické členenie

20.4

Geografické členenie aktív podľa sídla protistrany

20.5

Geografické členenie podsúvahových expozícií podľa sídla protistrany

20.6

Geografické členenie záväzkov podľa sídla protistrany

ČASŤ 4 [ROČNE]

Štruktúra skupiny

40.1

Štruktúra skupiny: „podľa jednotlivých subjektov“


Tabuľka 2

Číslo vzoru

Názov vzoru alebo skupiny vzorov

ČASŤ 1 [ŠTVRŤROČNÁ PERIODICITA]

Súvaha [Výkaz finančnej situácie]

1.1

Súvaha: aktíva

1.2

Súvaha: záväzky

1.3

Súvaha: vlastné imanie

2

Výkaz ziskov a strát

Členenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany

4.1

Členenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: finančné aktíva držané na obchodovanie

4.2

Členenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia

4.3

Členenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: finančné aktíva k dispozícii na predaj

4.4

Členenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: úvery a pohľadávky a investície držané do splatnosti

4.5

Podriadené finančné aktíva

4.6

Členenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: obchodné finančné aktíva

4.7

Členenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: neobchodné nederivátové finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia

4.8

Členenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: neobchodné nederivátové finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou vo vlastnom imaní

4.9

Členenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: neobchodné dlhové nástroje oceňované nákladovou metódou

4.10

Členenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: iné neobchodné nederivátové finančné aktíva

5

Členenie úverov a preddavkov podľa produktu

6

Členenie úverov a preddavkov nefinančným korporáciám podľa kódov NACE

Členenie finančných záväzkov

8.1

Členenie finančných záväzkov podľa produktu a sektora protistrany

8.2

Podriadené finančné záväzky

Úverové záväzky, finančné záruky a iné prísľuby

9.1

Podsúvahové expozície: úverové záväzky, finančné záruky a iné poskytnuté prísľuby

9.2

Úverové záväzky, finančné záruky a iné prijaté prísľuby

10

Deriváty – obchodovanie

Deriváty – účtovanie hedžingu

11.2

Deriváty – účtovanie hedžingu podľa národných GAAP: členenie podľa druhu rizika

12

Pohyby v opravných položkách na kreditné straty a zhoršení kvality nástrojov vlastného imania

Prijatý kolaterál a záruky

13.1

Členenie úverov a preddavkov podľa kolaterálu a záruk

13.2

Kolaterál získaný nadobudnutím vlastníctva počas obdobia [držaný k dátumu vykazovania]

13.3

Kolaterál získaný nadobudnutím vlastníctva [hmotné aktíva], akumulovaný

14

Poradie reálnej hodnoty: finančné nástroje v reálnej hodnote

Členenie vybraných položiek výkazu ziskov a strát

16.1

Úrokové výnosy a náklady podľa nástroja a sektora protistrany

16.4

Zisky alebo straty z finančných aktív a záväzkov držaných na obchodovanie podľa rizika

Zosúladenie medzi účtovným rozsahom pôsobnosti konsolidácie a rozsahom pôsobnosti konsolidácie podľa CRR: Súvaha

17.1

Zosúladenie medzi účtovným rozsahom pôsobnosti konsolidácie a rozsahom pôsobnosti konsolidácie podľa CRR: Aktíva

17.2

Zosúladenie medzi účtovným rozsahom pôsobnosti konsolidácie a rozsahom pôsobnosti konsolidácie podľa CRR: Podsúvahové expozície – úverové záväzky, finančné záruky a iné poskytnuté prísľuby

17.3

Zosúladenie medzi účtovným rozsahom pôsobnosti konsolidácie a rozsahom pôsobnosti konsolidácie podľa CRR: Záväzky

18

Bezproblémové a problémové expozície

19

Expozície s odloženou splatnosťou

ČASŤ 2 [ŠTVRŤROČNE S PRAHOVOU HODNOTOU: ŠTVRŤROČNÁ PERIODICITA ALEBO NEVYKAZOVANIE]

Geografické členenie

20.4

Geografické členenie aktív podľa sídla protistrany

20.5

Geografické členenie podsúvahových expozícií podľa sídla protistrany

20.6

Geografické členenie záväzkov podľa sídla protistrany

ČASŤ 4 [ROČNE]

Štruktúra skupiny

40.1

Štruktúra skupiny: „podľa jednotlivých subjektov“


PRÍLOHA II

Príliš zjednodušené finančné vykazovanie na účely dohľadu

1.

Pre dohliadané subjekty uplatňujúce IFRS podľa nariadenia (ES) č. 1606/2002, ako aj pre dohliadané subjekty uplatňujúce národné účtovné rámce na základe smernice 86/635/EHS, ktoré sú zlučiteľné s IFRS, „príliš zjednodušené finančné vykazovanie na účely dohľadu“ zahŕňa vzory z prílohy III k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 680/2014 uvedené v tabuľke 3.

Tabuľka 3

Číslo vzoru

Názov vzoru alebo skupiny vzorov

ČASŤ 1 [ŠTVRŤROČNÁ PERIODICITA]

Súvaha [Výkaz finančnej situácie]

1.1

Súvaha: aktíva

1.2

Súvaha: záväzky

1.3

Súvaha: vlastné imanie

2

Výkaz ziskov a strát

Členenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany

4.1

Členenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: finančné aktíva držané na obchodovanie

4.2

Členenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia

4.3

Členenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: finančné aktíva k dispozícii na predaj

4.4

Členenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: úvery a pohľadávky a investície držané do splatnosti

4.5

Podriadené finančné aktíva

5

Členenie úverov a preddavkov podľa produktu

Členenie finančných záväzkov

8.1

Členenie finančných záväzkov podľa produktu a sektora protistrany

8.2

Podriadené finančné záväzky

Úverové záväzky, finančné záruky a iné prísľuby

9.1

Podsúvahové expozície: úverové záväzky, finančné záruky a iné poskytnuté prísľuby

10

Deriváty – obchodovanie

Deriváty – účtovanie hedžingu

11.1

Deriváty – účtovanie hedžingu: členenie podľa druhu rizika a druhu hedžingu

12

Pohyby v opravných položkách na kreditné straty a zhoršení kvality nástrojov vlastného imania

14

Poradie reálnej hodnoty: finančné nástroje v reálnej hodnote

18

Bezproblémové a problémové expozície

19

Expozície s odloženou splatnosťou

2.

Pre dohliadané subjekty uplatňujúce národné účtovné rámce na základe smernice 86/635/EHS iné ako tie, ktoré sú zahrnuté v odseku 1, „príliš zjednodušené finančné vykazovanie na účely dohľadu“ zahŕňa vzory z prílohy IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 680/2014 uvedené v tabuľke 4.

Tabuľka 4

Číslo vzoru

Názov vzoru alebo skupiny vzorov

ČASŤ 1 [ŠTVRŤROČNÁ PERIODICITA]

Súvaha [Výkaz finančnej situácie]

1.1

Súvaha: aktíva

1.2

Súvaha: záväzky

1.3

Súvaha: vlastné imanie

2

Výkaz ziskov a strát

Členenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany

4.1

Členenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: finančné aktíva držané na obchodovanie

4.2

Členenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia

4.3

Členenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: finančné aktíva k dispozícii na predaj

4.4

Členenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: úvery a pohľadávky a investície držané do splatnosti

4.5

Podriadené finančné aktíva

4.6

Členenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: obchodné finančné aktíva

4.7

Členenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: neobchodné nederivátové finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia

4.8

Členenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: neobchodné nederivátové finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou vo vlastnom imaní

4.9

Členenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: neobchodné dlhové nástroje oceňované nákladovou metódou

4.10

Členenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: iné neobchodné nederivátové finančné aktíva

5

Členenie úverov a preddavkov podľa produktu

Členenie finančných záväzkov

8.1

Členenie finančných záväzkov podľa produktu a sektora protistrany

8.2

Podriadené finančné záväzky

Úverové záväzky, finančné záruky a iné prísľuby

9.1

Podsúvahové expozície: úverové záväzky, finančné záruky a iné poskytnuté prísľuby

10

Deriváty – obchodovanie

Deriváty – účtovanie hedžingu

11.2

Deriváty – účtovanie hedžingu podľa národných GAAP: členenie podľa druhu rizika

12

Pohyby v opravných položkách na kreditné straty a zhoršení kvality nástrojov vlastného imania

18

Bezproblémové a problémové expozície

19

Expozície s odloženou splatnosťou

3.

Informácie v odsekoch 1 a 2 sa vykazujú v súlade s pokynmi uvedenými v prílohe V k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 680/2014.


PRÍLOHA III

Finančné vykazovanie údajových bodov na účely dohľadu

1.

Pre dohliadané subjekty uplatňujúce IFRS podľa nariadenia (ES) č. 1606/2002, ako aj pre dohliadané subjekty uplatňujúce národné účtovné rámce na základe smernice 86/635/EHS, ktoré sú zlučiteľné s IFRS, „finančné vykazovanie údajových bodov na účely dohľadu“ zahŕňa údajové body z prílohy III k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 680/2014 identifikované v prílohe IV.

2.

Pre dohliadané subjekty uplatňujúce národné účtovné rámce na základe smernice 86/635/EHS iné ako tie, ktoré sú zahrnuté v odseku 1, „finančné vykazovanie údajových bodov na účely dohľadu“ zahŕňa údajové body z prílohy IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 680/2014 identifikované v prílohe V.

3.

Informácie v odsekoch 1 a 2 sa vykazujú v súlade s pokynmi uvedenými v prílohe V k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 680/2014.


PRÍLOHA IV

„Údajové body FINREP“ podľa národných GAAP zlučiteľných s IFRS

Číslo vzoru

Názov vzoru alebo skupiny vzorov

ČASŤ 1 [ŠTVRŤROČNÁ PERIODICITA]

Súvaha [Výkaz finančnej situácie]

1.1

Súvaha: aktíva

1.2

Súvaha: záväzky

1.3

Súvaha: vlastné imanie

2

Výkaz ziskov a strát

5

Členenie úverov a preddavkov podľa produktu

Členenie finančných záväzkov

8,1

Členenie finančných záväzkov podľa produktu a sektora protistrany

8,2

Podriadené finančné záväzky

10

Deriváty – obchodovanie

Deriváty – účtovanie hedžingu

11,1

Deriváty – účtovanie hedžingu podľa národných GAAP: členenie podľa druhu rizika

18

Bezproblémové a problémové expozície

19

Expozície s odloženou splatnosťou


FAREBNÉ ROZLÍŠENIE VO VZOROCH:

 

Predložia sa údajové body.

1.   Súvaha [Výkaz finančnej situácie]

1.1   Aktíva

 

Odkazy

Účtovná hodnota

010

010

Peňažné prostriedky, pokladničné zostatky v centrálnych bankách a ostatné vklady splatné na požiadanie

IAS 1.54 bod i)

 

020

Hotovosť

Príloha V. časť 2.1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 680/2014 (ďalej len „príloha V“)

 

030

Pokladničné zostatky v centrálnych bankách

Príloha V. časť 2.2

 

040

Ostatné vklady splatné na požiadanie

Príloha V. časť 2.3

 

050

Finančné aktíva držané na obchodovanie

IFRS 7.8 písm. a) bod ii); IAS 39.9, AG 14 návod na uplatňovanie (ďalej len „AG“)

 

060

Deriváty

IAS 39.9

 

070

Nástroje vlastného imania

IAS 32.11

 

080

Dlhové cenné papiere

Príloha V. časť 1.24, 26

 

090

Úvery a preddavky

Príloha V. časť 1.24, 27

 

100

Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia

IFRS 7.8 písm. a) bod ii); IAS 39.9

 

110

Nástroje vlastného imania

IAS 32.11

 

120

Dlhové cenné papiere

Príloha V. časť 1.24, 26

 

130

Úvery a preddavky

Príloha V. časť 1.24, 27

 

140

Finančné aktíva k dispozícii na predaj

IFRS 7.8 písm. d); IAS 39.9

 

150

Nástroje vlastného imania

IAS 32.11

 

160

Dlhové cenné papiere

Príloha V. časť 1.24, 26

 

170

Úvery a preddavky

Príloha V. časť 1.24, 27

 

180

Úvery a pohľadávky

IFRS 7.8 písm. c); IAS 39.9, AG16, AG26; Príloha V. časť 1.16

 

190

Dlhové cenné papiere

Príloha V. časť 1.24, 26

 

200

Úvery a preddavky

Príloha V. časť 1.24, 27

 

210

Investície držané do splatnosti

IFRS 7.8 písm. b); IAS 39.9, AG16, AG26

 

220

Dlhové cenné papiere

Príloha V. časť 1.24, 26

 

230

Úvery a preddavky

Príloha V. časť 1.24, 27

 

240

Deriváty – účtovanie hedžingu

IFRS 7.22 písm. b); IAS 39.9

 

250

Zmeny reálnej hodnoty hedžovaných položiek v portfóliovom hedžingu úrokového rizika

IAS 39.89A písm. a)

 

260

Investície do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov

IAS 1.54 písm. e); Príloha V. časť 2.4

 

270

Hmotné aktíva

 

 

280

Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia

IAS 16.6; IAS 1.54 písm. a)

 

290

Investičný majetok

IAS 40.5; IAS 1.54 písm. b)

 

300

Nehmotné aktíva

IAS 1.54 písm. c); CRR článok 4 ods. 1 bod 115 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 (ďalej len „CRR“)

 

310

Goodwill

IFRS 3.B67 písm. d); CRR článok 4 ods. 1 bod 113

 

320

Iné nehmotné aktíva

IAS 38.8, 118

 

330

Daňové pohľadávky

IAS 1.54 písm. n) – o)

 

340

Splatné daňové pohľadávky

IAS 1.54 písm. n); IAS 12.5

 

350

Odložené daňové pohľadávky

IAS 1.54 písm. o); IAS 12.5; CRR článok 4 ods. 1 bod 106

 

360

Iné aktíva

Príloha V. časť 2.5

 

370

Neobežné aktíva a skupiny na vyradenie klasifikované ako držané na predaj

IAS 1.54 písm. j); IFRS 5.38, príloha V. časť 2.6

 

380

CELKOVÉ AKTÍVA

IAS 1.9 písm. a), IG 6, návod na implementáciu (ďalej len „IG“)

 

1.2   Záväzky

 

Odkazy

Účtovná hodnota

010

010

Finančné záväzky držané na obchodovanie

IFRS 7.8 písm. e) bod ii); IAS 39.9, AG 14 – 15

 

020

Deriváty

IAS 39.9, AG 15 písm. a)

 

030

Krátke pozície

IAS 39, AG 15 písm. b)

 

040

Vklady

Príloha II. časť 2.9 k nariadeniu (ES) č. 25/2009; príloha V. časť 1.30

 

050

Emitované dlhové cenné papiere

Príloha V. časť 1.31

 

060

Ostatné finančné záväzky

Príloha V. časť 1.32 – 34

 

070

Finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia

IFRS 7.8 písm. e) bod i); IAS 39.9

 

080

Vklady

Príloha II. časť 2.9 k nariadeniu (ES) č. 25/2009; príloha V. časť 1.30

 

090

Emitované dlhové cenné papiere

Príloha V. časť 1.31

 

100

Ostatné finančné záväzky

Príloha V. časť 1.32 – 34

 

110

Finančné záväzky oceňované umorovacou cenou

IFRS 7.8 písm. f); IAS 39.47

 

120

Vklady

Príloha II. časť 2.9 k nariadeniu (ES) č. 25/2009; príloha V. časť 1.30

 

130

Emitované dlhové cenné papiere

Príloha V. časť 1.31

 

140

Ostatné finančné záväzky

Príloha V. časť 1.32 – 34

 

150

Deriváty – účtovanie hedžingu

IFRS 7.22 písm. b); IAS 39.9; príloha V. časť 1.23

 

160

Zmeny reálnej hodnoty hedžovaných položiek v portfóliovom hedžingu úrokového rizika

IAS 39.89A písm. b)

 

170

Rezervy

IAS 37.10; IAS 1.54 písm. l)

 

180

Dôchodky a iné záväzky po ukončení zamestnania so stanovenými požitkami

IAS 19.63; IAS 1.78 písm. d); príloha V. časť 2.7

 

190

Iné dlhodobé zamestnanecké požitky

IAS 19.153; IAS 1.78 písm. d); príloha V. časť 2.8

 

200

Reštrukturalizácia

IAS 37.71, 84 písm. a)

 

210

Otvorené právne otázky a spory daňového charakteru

IAS 37. príloha C. príklady 6 a 10

 

220

Poskytnuté záväzky a záruky

IAS 37. príloha C.9

 

230

Iné rezervy

 

 

240

Daňové záväzky

IAS 1.54 písm. n) – o)

 

250

Splatné daňové záväzky

IAS 1.54 písm. n); IAS 12.5

 

260

Odložené daňové záväzky

IAS 1.54 písm. o); IAS 12.5; CRR článok 4 ods. 1 bod 108

 

270

Akciový kapitál splatný na požiadanie

IAS 32 ilustratívne príklady 33 (ďalej len „IP“); Výbor pre výklad medzinárodného finačného výkazníctva (ďalej len „IFRIC“); výklad 2; príloha V. časť 2.9

 

280

Iné záväzky

Príloha V. časť 2.10

 

290

Záväzky zahrnuté do skupín na vyradenie klasifikovaných ako držané na predaj

IAS 1.54 písm. p); IFRS 5.38, príloha V. časť 2.11

 

300

CELKOVÉ ZÁVÄZKY

IAS 1.9 písm. b); IG 6

 

1.3   Vlastné imanie

 

Odkazy

Účtovná hodnota

010

010

Kapitál

IAS 1.54 písm. r), článok 22 smernice 86/635/EHS (ďalej len„BAD“)

 

020

Splatený kapitál

IAS 1.78 písm. e)

 

030

Nesplatené imanie s výzvou na splatenie

IAS 1.78 písm. e); príloha V. časť 2.14

 

040

Emisné ážio

IAS 1.78 písm. e); CRR článok 4 ods. 1 bod 124

 

050

Emitované nástroje vlastného imania iné než kapitál

Príloha V. časť 2.15 – 16

 

060

Zložka vlastného imania zložených finančných nástrojov

IAS 32.28-29; príloha V. časť 2.15

 

070

Iné emitované nástroje vlastného imania

Príloha V. časť 2.16

 

080

Iné vlastné imanie

IFRS 2.10; príloha V. časť 2.17

 

090

Akumulovaný iný komplexný účtovný výsledok

článok 4 ods. 1 bod 100 CRR

 

095

Položky, ktoré nebudú preklasifikované na zisk alebo stratu

IAS 1.82A písm. a)

 

100

Hmotné aktíva

IAS 16.39 – 41

 

110

Nehmotné aktíva

IAS 38.85 – 87

 

120

Poistno-matematické zisky alebo (-) straty z dôchodkového systému so stanovenými požitkami

IAS 1.7

 

122

Neobežné aktíva a skupiny na vyradenie klasifikované ako držané na predaj

IFRS 5.38, IG príklad 12

 

124

Podiel iných vykazovaných príjmov a výdavkov týkajúcich sa investícií do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov

IAS 1.82 písm. h); IAS 28.11

 

128

Položky, ktoré sa môžu preklasifikovať na zisk alebo stratu

IAS 1.82A písm. a)

 

130

Hedžing čistých investícií do prevádzok v zahraničí [efektívny podiel]

IAS 39.102 písm. a)

 

140

Prevod cudzej meny

IAS 21.52 písm. b); IAS 21.32, 38-49

 

150

Hedžingové deriváty. Hedžing peňažných tokov [efektívny podiel]

IFRS 7.23 písm. c); IAS 39.95-101

 

160

Finančné aktíva k dispozícii na predaj

IFRS 7.20 písm. a) bod ii); IAS 39.55 písm. b)

 

170

Neobežné aktíva a skupiny na vyradenie klasifikované ako držané na predaj

IFRS 5.38, IG príklad 12

 

180

Podiel iných vykazovaných príjmov a výdavkov týkajúcich sa investícií do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov

IAS 1.82 písm. h); IAS 28.11

 

190

Nerozdelené zisky

článok 4 ods. 1 bod 123 CRR

 

200

Preceňovacie rezervy

IFRS 1.30, D5-D8; príloha V. časť 2.18

 

210

Ostatné rezervy

IAS 1.54; IAS 1.78 písm. e)

 

220

Rezervy alebo akumulované straty z investícií do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov

IAS 28.11; príloha V. časť 2.19

 

230

Ostatné

Príloha V. časť 2.19

 

240

(-) Vlastné akcie

IAS 1.79 písm. a) bod vi); IAS 32.33-34, AG 14, AG 36; príloha V. časť 2.20

 

250

Zisk alebo strata pripísateľná vlastníkom materskej spoločnosti

IAS 27.28; IAS 1.83 písm. a) bod ii)

 

260

(-) Predbežné dividendy

IAS 32.35

 

270

Menšinové podiely [nekontrolné podiely]

IAS 27.4; IAS 1.54 písm. q); IAS 27.27

 

280

Akumulovaný iný komplexný účtovný výsledok

IAS 27.27-28; CRR článok 4 ods. 1 bod 100

 

290

Ostatné položky

IAS 27.27 – 28

 

300

CELKOVÉ VLASTNÉ IMANIE

IAS 1.9 písm. c), IG 6

 

310

CELKOVÉ VLASTNÉ IMANIE A CELKOVÉ ZÁVÄZKY

IAS 1.IG6

 

2.   Výkaz ziskov a strát

 

Odkazy

Účtovné obdobie

010

010

Úrokové výnosy

IAS 1.97; IAS 18.35 písm. b) bod iii); príloha V. časť 2.21

 

020

Finančné aktíva držané na obchodovanie

IFRS 7.20 písm. a) bod i), B5 písm. e); príloha V. časť 2.24

 

030

Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia

IFRS 7.20 písm. a) bod i), B5 písm. e)

 

040

Finančné aktíva k dispozícii na predaj

IFRS 7.20 písm. b); IAS 39.55 písm. b); IAS 39.9

 

050

Úvery a pohľadávky

IFRS 7.20 písm. b); IAS 39.9, 39.46 písm. a)

 

060

Investície držané do splatnosti

IFRS 7.20 písm. b); IAS 39.9, 39.46 písm. b)

 

070

Deriváty – účtovanie hedžingu, úrokové riziko

IAS 39.9; príloha V. časť 2.23

 

080

Iné aktíva

Príloha V. časť 2.25

 

090

(Úrokové náklady)

IAS 1.97; príloha V. časť 2.21

 

100

(Finančné záväzky držané na obchodovanie)

IFRS 7.20 písm. a) bod i), B5 písm. e); príloha V. časť 2.24

 

110

(Finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia)

IFRS 7.20 písm. a) bod i), B5 písm. e)

 

120

(Finančné záväzky oceňované umorovacou cenou)

IFRS 7.20 písm. b); IAS 39.47

 

130

(Deriváty – účtovanie hedžingu, úrokové riziko)

IAS 39.9;príloha V. časť 2.23

 

140

(Iné záväzky)

Príloha V. časť 2.26

 

150

(Výdavky na akciový kapitál splatný na požiadanie)

IFRIC 2.11

 

160

Dividendové výnosy

IAS 18.35 písm. b) bod v); príloha V. časť 2.28

 

170

Finančné aktíva držané na obchodovanie

IFRS 7.20 písm. a) bod i), B5 písm. e)

 

180

Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia

IFRS 7.20 písm. a) bod i), B5 písm. e); IAS 39.9

 

190

Finančné aktíva k dispozícii na predaj

IFRS 7.20 písm. a) bod ii); IAS 39.9, 39.55 písm. b)

 

200

Príjem z poplatkov a provízií

IFRS 7.20 písm. c)

 

210

(Výdavky na poplatky a provízie)

IFRS 7.20 písm. c)

 

220

Zisky alebo (-) straty z ukončenia vykazovania finančných aktív a záväzkov neoceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, v čistom

IFRS 7.20 písm. a) body ii)-v); príloha V. časť 2.97

 

230

Finančné aktíva k dispozícii na predaj

IFRS 7.20 písm. a) bod ii); IAS 39.9, 39.55 písm. b)

 

240

Úvery a pohľadávky

IFRS 7.20 písm. a) bod iv); IAS 39.9, 39.56

 

250

Investície držané do splatnosti

IFRS 7.20 písm. a) bod iii); IAS 39.9, 39.56

 

260

Finančné záväzky oceňované umorovacou cenou

IFRS 7.20 písm. a) bod v); IAS 39.56

 

270

Ostatné

 

 

280

Zisky alebo (-) straty z finančných aktív a záväzkov držaných na obchodovanie, v čistom

IFRS 7.20 písm. a) bod i); IAS 39.55 písm. a)

 

290

Zisky alebo (-) straty z finančných aktív a záväzkov oceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, v čistom

IFRS 7.20 písm. a) bod i); IAS 39.55 písm. a)

 

300

Zisky alebo (-) straty z účtovania hedžingu, v čistom

IFRS 7.24; príloha V. časť 2.30

 

310

Kurzové rozdiely [zisk alebo (-) strata], v čistom

IAS 21.28, 52 písm. a)

 

330

Zisky alebo (-) straty z ukončenia vykazovania nefinančných aktív, v čistom

IAS 1.34

 

340

Ostatné prevádzkové výnosy

Príloha V. časť 2.141 – 143

 

350

(Ostatné prevádzkové náklady)

Príloha V. časť 2.141 – 143

 

355

CELKOVÉ PREVÁDZKOVÉ VÝNOSY, V ČISTOM

 

 

360

(Administratívne výdavky)

 

 

370

(Výdavky na zamestnancov)

IAS 19.7; IAS 1.102, IG 6

 

380

(Ostatné administratívne výdavky)

 

 

390

(Odpisy)

IAS 1.102, 104

 

400

(Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia)

IAS 1.104; IAS 16.73 písm. e) bod vii)

 

410

(Investičný majetok)

IAS 1.104; IAS 40.79 písm. d) bod iv)

 

420

(Iné nehmotné aktíva)

IAS 1.104; IAS 38.118 písm. e) bod vi)

 

430

(Rezervy alebo (-) zrušenie rezerv)

IAS 37.59, 84; IAS 1.98 písm. b), f), g)

 

440

(Poskytnuté prísľuby a záruky)

 

 

450

(Ostatné rezervy)

 

 

460

(Znížená hodnota alebo (-) zrušenie zníženej hodnoty finančných aktív neoceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia)

IFRS 7.20 písm. e)

 

470

(Finančné aktíva oceňované obstarávacou cenou)

IFRS 7.20 písm. e); IAS 39.66

 

480

(Finančné aktíva k dispozícii na predaj)

IFRS 7.20 písm. e); IAS 39.67

 

490

(Úvery a pohľadávky)

IFRS 7.20 písm. e); IAS 39.63

 

500

(Investície držané do splatnosti)

IFRS 7.20 písm. e); IAS 39.63

 

510

(Znížená hodnota alebo (-) zrušenie zníženej hodnoty investícií do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov)

IAS 28.40 – 43

 

520

(Znížená hodnota alebo (-) zrušenie zníženej hodnoty nefinančných aktív)

IAS 36.126 písm. a), b)

 

530

(Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia)

IAS 16.73 písm. e) body v) – vi)

 

540

(Investičný majetok)

IAS 40.79 písm. d) bod v)

 

550

(Goodwill)

IFRS 3. príloha B67 písm. d) bod v); IAS 36.124

 

560

(Iné nehmotné aktíva)

IAS 38.118 písm. e) body iv), v)

 

570

(Ostatné)

IAS 36.126 písm. a), b)

 

580

Záporný goodwill vykázaný vo výsledku hospodárenia

IFRS 3. príloha B64 písm. n) bod i)

 

590

Podiel zisku alebo (-) straty z investícií do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov

IAS 1.82 písm. c)

 

600

Zisk alebo (-) strata z neobežných aktív a skupín na vyradenie klasifikovaných ako držané na predaj, ktoré sa nekvalifikujú ako ukončené činnosti

IFRS 5.37; príloha V. časť 2.27

 

610

ZISK ALEBO (-) STRATA Z POKRAČOVANIA ČINNOSTÍ PRED ZDANENÍM

IAS 1.102, IG 6; IFRS 5.33 A

 

620

(Daňové náklady alebo (-) výnosy súvisiace so ziskom alebo stratou z pokračovania činností)

AS 1.82 písm. d); IAS 12.77

 

630

ZISK ALEBO (-) STRATA Z POKRAČOVANIA ČINNOSTÍ PO ZDANENÍ

IAS 1, IG 6

 

640

Zisk alebo (-) strata z ukončených činností po zdanení

IAS 1.82 písm. e); IFRS 5.33 písm. a), 5.33 A

 

650

Zisk alebo (-) strata z ukončených činností pred zdanením

IFRS 5.33 písm. b) bod i)

 

660

(Daňové náklady alebo (-) výnosy týkajúce sa ukončených činností)

IFRS 5.33 písm. b) body ii), iv)

 

670

ZISK ALEBO (-) STRATA ZA ROK

IAS 1.82(f)

 

680

Prisúditeľné menšinovému podielu [nekontrolným podielom]

IAS 1.83 písm. a) bod i)

 

690

Prisúditeľné vlastníkom materskej spoločnosti

IAS 1.83 písm. a) bod ii)

 

5.   Členenie úverov a preddavkov podľa produktu

 

 

Odkazy

Centrálne banky

Orgány verejnej správy

Úverové inštitúcie

Ostatné finančné korporácie

Nefinančné korporácie

Domácnosti

Príloha V. časť 1.35 písm. a)

Príloha V. časť 1.35 písm. b)

Príloha V. časť 1.35 písm. c)

Príloha V. časť 1.35 písm. d)

Príloha V. časť 1.35 písm. e)

Príloha V. časť 1.35 písm. f)

010

020

030

040

050

060

Podľa produktu

010

Na požiadanie [výzva na splatenie] a v krátkej lehote [bežný účet]

Príloha V. časť 2.41 písm. a)

 

 

 

 

 

 

020

Pohľadávka z kreditnej karty

PrílohaV. časť 2.41 písm. b)

 

 

 

 

 

 

030

Obchodné pohľadávky

Príloha V. časť 2.41 písm. c)

 

 

 

 

 

 

040

Finančný lízing

Príloha V. časť 2.41 písm. d)

 

 

 

 

 

 

050

Obrátené repo úvery

Príloha V. časť 2.41 písm. e)

 

 

 

 

 

 

060

Ostatné termínované úvery

Príloha V. časť 2.41 písm. f)

 

 

 

 

 

 

070

Preddavky, ktoré nepredstavujú úvery

Príloha V. časť 2.41 písm. g)

 

 

 

 

 

 

080

ÚVERY A PREDDAVKY

Príloha V. časť 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

Podľa kolaterálu

090

z čoho: hypotekárne úvery [úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku]

Príloha V. časť 2.41 písm. h)

 

 

 

 

 

 

100

z čoho: ostatné úvery zabezpečené kolaterálom

Príloha V. časť 2.41 písm. i)

 

 

 

 

 

 

Podľa účelu

110

z čoho: úver na spotrebu

Príloha V. časť 2.41 písm. j)

 

 

 

 

 

 

120

z čoho: úvery na bývanie

Príloha V. časť 2.41 písm. k)

 

 

 

 

 

 

Podľa podriadenosti

130

z čoho: úvery na financovanie projektov

Príloha V. časť 2.41 písm. l)

 

 

 

 

 

 

8.   Členenie finančných záväzkov

8.1   Členenie finančných záväzkov podľa produktu a podľa sektora protistrany

 

Odkazy

Účtovná hodnota

Hodnota kumulovanej zmeny reálnych hodnôt pripísateľných zmenám kreditného rizika

Hodnota zmluvne dohodnutej úhrady v termíne splatnosti

Držané na obchodovanie

Oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia

V umorovacej cene

Účtovanie hedžingu

IFRS 7.8 písm. e) bod ii); IAS 39.9, AG 14-15

IFRS 7.8 písm. e) bod i); IAS 39.9

IFRS 7.8 písm. f); IAS 39.47

IFRS 7.22 písm. b); IAS 39.9

IFRS 7.10 písm. a); článok 30 písm. b), článok 424 ods. 1 písm. d) bod i) CRR

IFRS 7.10 písm. b)

010

020

030

037

040

050

010

Deriváty

IAS 39.9, AG 15 písm. a)

 

 

 

 

 

 

020

Krátke pozície

IAS 39 AG ods. 15 písm. b)

 

 

 

 

 

 

030

Nástroje vlastného imania

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

040

Dlhové cenné papiere

Príloha V. časť 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

050

Vklady

Príloha II. časť 2.9 k nariadeniu (ES) č. 25/2009; príloha V. časť 1.30

 

 

 

 

 

 

060

Centrálne banky

Príloha V. časť 1.35 písm. a)

 

 

 

 

 

 

070

Bežné účty/jednodňové vklady

Príloha II. časť 2.9.1 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

 

 

 

 

 

 

080

Vklady s dohodnutou splatnosťou

Príloha II. časť 2.9.2 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

 

 

 

 

 

 

090

Vklady splatné na základe výpovede

Príloha II. časť 2.9.3 k nariadeniu (ES) č. 25/2009; príloha V. časť 2.51

 

 

 

 

 

 

100

Zmluvy o repo transakciách

Príloha II. časť 2.9.4 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

 

 

 

 

 

 

110

Orgány verejnej správy

Príloha V. časť 1.35 písm. b)

 

 

 

 

 

 

120

Bežné účty/jednodňové vklady

Príloha II. časť 2.9.1 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

 

 

 

 

 

 

130

Vklady s dohodnutou splatnosťou

Príloha II. časť 2.9.2 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

 

 

 

 

 

 

140

Vklady splatné na základe výpovede

Príloha II. časť 2.9.3 k nariadeniu (ES) č. 25/2009; príloha V. časť 2.51

 

 

 

 

 

 

150

Zmluvy o repo transakciách

Príloha II. časť 2.9.4 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

 

 

 

 

 

 

160

Úverové inštitúcie

Príloha V. časť 1.35 písm. c)

 

 

 

 

 

 

170

Bežné účty/jednodňové vklady

Príloha II. časť 2.9.1 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

 

 

 

 

 

 

180

Vklady s dohodnutou splatnosťou

Príloha II. časť 2.9.2 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

 

 

 

 

 

 

190

Vklady splatné na základe výpovede

Príloha II. časť 2.9.3 k nariadeniu (ES) č. 25/2009; príloha V. časť 2.51

 

 

 

 

 

 

200

Zmluvy o repo transakciách

Príloha II. časť 2.9.4 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

 

 

 

 

 

 

210

Ostatné finančné korporácie

Príloha V. časť 1.35 písm. d)

 

 

 

 

 

 

220

Bežné účty/jednodňové vklady

Príloha II. časť 2.9.1 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

 

 

 

 

 

 

230

Vklady s dohodnutou splatnosťou

Príloha II. časť 2.9.2 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

 

 

 

 

 

 

240

Vklady splatné na základe výpovede

Príloha II. časť 2.9.3 k nariadeniu (ES) č. 25/2009; príloha V. časť 2.51

 

 

 

 

 

 

250

Zmluvy o repo transakciách

Príloha II. časť 2.9.4 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

 

 

 

 

 

 

260

Nefinančné korporácie

Príloha V. časť 1.35 písm. e)

 

 

 

 

 

 

270

Bežné účty/jednodňové vklady

Príloha II. časť 2.9.1 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

 

 

 

 

 

 

280

Vklady s dohodnutou splatnosťou

Príloha II. časť 2.9.2 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

 

 

 

 

 

 

290

Vklady splatné na základe výpovede

Príloha II. časť 2.9.3 k nariadeniu (ES) č. 25/2009; príloha V. časť 2.51

 

 

 

 

 

 

300

Zmluvy o repo transakciách

Príloha II. časť 2.9.4 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

 

 

 

 

 

 

310

Domácnosti

Príloha V. časť 1.35 písm. f)

 

 

 

 

 

 

320

Bežné účty/jednodňové vklady

Príloha II. časť 2.9.1 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

 

 

 

 

 

 

330

Vklady s dohodnutou splatnosťou

Príloha II. časť 2.9.2 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

 

 

 

 

 

 

340

Vklady splatné na základe výpovede

Príloha II. časť 2.9.3 k nariadeniu (ES) č. 25/2009; príloha V. časť 2.51

 

 

 

 

 

 

350

Zmluvy o repo transakciách

Príloha II. časť 2.9.4 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

 

 

 

 

 

 

360

Emitované dlhové cenné papiere

Príloha V. časť 1.31; príloha V. časť 2.52

 

 

 

 

 

 

370

Vkladové listy

Príloha V. časť 2.52 písm. a)

 

 

 

 

 

 

380

Aktívami zabezpečené cenné papiere

článok 4 ods. 1 bod 61 CRR

 

 

 

 

 

 

390

Kryté dlhopisy

článok 129 ods. 1 CRR

 

 

 

 

 

 

400

Hybridné zmluvy

IAS 39.10-11, AG27, AG29; IFRIC 9; príloha V. časť 2.52 písm. d)

 

 

 

 

 

 

410

Ostatné emitované dlhové cenné papiere

Príloha V. časť 2.52 písm. e)

 

 

 

 

 

 

420

Konvertibilné zložené finančné nástroje

IAS 32.AG 31

 

 

 

 

 

 

430

Nekonvertibilné

 

 

 

 

 

 

 

440

Ostatné finančné záväzky

Príloha V. časť 1.32 – 34

 

 

 

 

 

 

450

FINANČNÉ ZÁVÄZKY

 

 

 

 

 

 

 

8.2.   Podriadené finančné záväzky

 

Účtovná hodnota

 

Odkazy

Oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia

V umorovacej cene

IFRS 7.8 písm. e) bod i); IAS 39.9

IFRS 7.8 písm. f); IAS 39.47

010

020

010

Vklady

Príloha II. časť 2.9 k nariadeniu (ES) č. 25/2009; príloha V. časť 1.30

 

 

020

Emitované dlhové cenné papiere

Príloha V. časť 1.31

 

 

030

PODRIADENÉ FINANČNÉ ZÁVÄZKY

Príloha V. časť 2.53-54

 

 

10.   Deriváty – obchodovanie

Podľa druhu rizika/podľa produktu alebo druhu trhu

ČÍSLO VZORU

Účtovná hodnota

Pomyselná hodnota

Odkazy

Finančné aktíva držané na obchodovanie

Finančné záväzky držané na obchodovanie

Celkové obchodovanie

z čoho: predané

Príloha V. časť 2.69

Príloha V. časť 2.69

Príloha V. časť 2.70 – 71

Príloha V. časť 2.72

010

020

030

040

010

Úroková sadzba

Príloha V. časť 2.67 písm. a)

 

 

 

 

020

z čoho: ekonomické hedžingy

Príloha V. časť 2.74

 

 

 

 

030

OTC opcie

 

 

 

 

 

040

OTC iné

 

 

 

 

 

050

Opcie organizovaného trhu

 

 

 

 

 

060

Organizovaný trh – ostatné

 

 

 

 

 

070

Vlastné imanie

Príloha V. časť 2.67 písm. b)

 

 

 

 

080

z čoho: ekonomické hedžingy

Príloha V. časť 2.74

 

 

 

 

090

OTC opcie

 

 

 

 

 

100

OTC iné

 

 

 

 

 

110

Opcie organizovaného trhu

 

 

 

 

 

120

Organizovaný trh – ostatné

 

 

 

 

 

130

Devízy a zlato

Príloha V. časť 2.67 písm. c)

 

 

 

 

140

z čoho: ekonomické hedžingy

Príloha V. časť 2.74

 

 

 

 

150

OTC opcie

 

 

 

 

 

160

OTC iné

 

 

 

 

 

170

Opcie organizovaného trhu

 

 

 

 

 

180

Organizovaný trh – ostatné

 

 

 

 

 

190

Úver

Príloha V. časť 2.67 písm. d)

 

 

 

 

200

z čoho: ekonomické hedžingy

Príloha V. časť 2.74

 

 

 

 

210

Swap na kreditné zlyhanie

 

 

 

 

 

220

Opcia na kreditné rozpätie

 

 

 

 

 

230

Swap na celkový výnos

 

 

 

 

 

240

Ostatné

 

 

 

 

 

250

Komodity

Príloha V. časť 2.67 písm. e)

 

 

 

 

260

z čoho: ekonomické hedžingy

Príloha V. časť 2.74

 

 

 

 

270

Ostatné

Príloha V. časť 2.67 písm. f)

 

 

 

 

280

z čoho: ekonomické hedžingy

Príloha V. časť 2.74

 

 

 

 

290

DERIVÁTY

IAS 39.9

 

 

 

 

300

z čoho: OTC – úverové inštitúcie

Príloha V. časť 1.35 písm. c), 2.75 písm. a)

 

 

 

 

310

z čoho: OTC – ostatné finančné korporácie

Príloha V. časť 1.35 písm. d), 2.75 písm. b)

 

 

 

 

320

z čoho: OTC – zvyšné

Príloha V. časť 2.75 písm. c)

 

 

 

 

11.   Deriváty – účtovanie hedžingu

11.1   Deriváty – účtovanie hedžingu: členenie podľa druhu rizika a druhu hedžingu

Podľa produktu alebo podľa druhu trhu

Odkazy

Účtovná hodnota

Pomyselná hodnota

Aktíva

Záväzky

Celkový hedžing

z čoho: predané

Príloha V. časť 2.69

Príloha V. časť 2.69

Príloha V. časť 2.70 – 71

Príloha V. časť 2.72

010

020

030

040

010

Úroková sadzba

Príloha V. časť 2.67 písm. a)

 

 

 

 

020

OTC opcie

 

 

 

 

 

030

OTC iné

 

 

 

 

 

040

Opcie organizovaného trhu

 

 

 

 

 

050

Organizovaný trh – ostatné

 

 

 

 

 

060

Vlastné imanie

Príloha V. časť 2.67 písm. b)

 

 

 

 

070

OTC opcie

 

 

 

 

 

080

OTC iné

 

 

 

 

 

090

Opcie organizovaného trhu

 

 

 

 

 

100

Organizovaný trh – ostatné

 

 

 

 

 

110

Devízy a zlato

Príloha V. časť 2.67 písm. c)

 

 

 

 

120

OTC opcie

 

 

 

 

 

130

OTC iné

 

 

 

 

 

140

Opcie organizovaného trhu

 

 

 

 

 

150

Organizovaný trh – ostatné

 

 

 

 

 

160

Úver

Príloha V. časť 2.67 písm. d)

 

 

 

 

170

Swap na kreditné zlyhanie

 

 

 

 

 

180

Opcia na kreditné rozpätie

 

 

 

 

 

190

Swap na celkový výnos

 

 

 

 

 

200

Ostatné

 

 

 

 

 

210

Komodity

Príloha V. časť 2.67 písm. e)

 

 

 

 

220

Ostatné

Príloha V. časť 2.67 písm. f)

 

 

 

 

230

HEDŽING REÁLNEJ HODNOTY

IFRS 7.22 písm. b); IAS 39.86 písm. a)

 

 

 

 

240

Úroková sadzba

Príloha V. časť 2.67 písm. a)

 

 

 

 

250

OTC opcie

 

 

 

 

 

260

OTC iné

 

 

 

 

 

270

Opcie organizovaného trhu

 

 

 

 

 

280

Organizovaný trh – ostatné

 

 

 

 

 

290

Vlastné imanie

Príloha V. časť 2.67 písm. b)

 

 

 

 

300

OTC opcie

 

 

 

 

 

310

OTC iné

 

 

 

 

 

320

Opcie organizovaného trhu

 

 

 

 

 

330

Organizovaný trh – ostatné

 

 

 

 

 

340

Devízy a zlato

Príloha V. časť 2.67 písm. c)

 

 

 

 

350

OTC opcie

 

 

 

 

 

360

OTC iné

 

 

 

 

 

370

Opcie organizovaného trhu

 

 

 

 

 

380

Organizovaný trh – ostatné

 

 

 

 

 

390

Úver

Príloha V. časť 2.67 písm. d)

 

 

 

 

400

Swap na kreditné zlyhanie

 

 

 

 

 

410

Opcia na kreditné rozpätie

 

 

 

 

 

420

Swap na celkový výnos

 

 

 

 

 

430

Ostatné

 

 

 

 

 

440

Komodity

Príloha V. časť 2.67 písm. e)

 

 

 

 

450

Ostatné

Príloha V. časť 2.67 písm. f)

 

 

 

 

460

HEDŽING PEŇAŽNÝCH TOKOV

IFRS 7.22 písm. b); IAS 39.86 písm. b)

 

 

 

 

470

HEDŽING ČISTÝCH INVESTÍCIÍ DO ZAHRANIČNEJ PREVÁDZKY

IFRS 7.22 písm. b); IAS 39.86 písm. c)

 

 

 

 

480

PORTFÓLIOVÝ HEDŽING REÁLNEJ HODNOTY ÚROKOVÉHO RIZIKA

IAS 39.89A, IE 1 – 31

 

 

 

 

490

PORTFÓLIOVÝ HEDŽING PEŇAŽNÝCH TOKOV ÚROKOVÉHO RIZIKA

IAS 39 IG F6 1 – 3

 

 

 

 

500

ÚČTOVANIE DERIVÁTOVÉHO HEDŽINGU

IFRS 7.22 písm. b); IAS 39.9

 

 

 

 

510

z čoho: OTC – úverové inštitúcie

Príloha V. časť 1.35 písm. c), 2.75 písm. a)

 

 

 

 

520

z čoho: OTC – ostatné finančné korporácie

Príloha V. časť 1.35 písm. d), 2.75 písm. b)

 

 

 

 

530

z čoho: OTC – zvyšné

Príloha V. časť 2.75 písm. c)

 

 

 

 

18.   Informácie o bezproblémových a problémových expozíciách

 

Odkazy

Hrubá účtovná hodnota

Akumulovaná znížená hodnota, akumulované zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika a rezervami na problémové expozície

Prijatý kolaterál a prijaté finančné záruky

 

Bezproblémová

Problémová

 

na bezproblémové expozície

na problémové expozície

 

Nie po termíne splatosti alebo po termíne splatnosti <= 30 dní

Po termíne splatnosti > 30 dní <= 60 dní

Po termíne splatnosti > 60 dní <= 90 dní

 

Nie je pravdepodobné zaplatiť tie, ktoré nie sú po termíne splatnosti alebo tie, ktoré sú po termíne splatnost < 90 dní

Po termíne splatnosti > 90 dní <= 180 dní

Po termíne splatnosti > 180 dní <= 1 rok

Po termíne splatnosti > 1 rok

z čoho: v stave zlyhania

z čoho: zhoršenej kvality

 

Nie je pravdepodobné zaplatiť tie, ktoré nie sú po termíne splatnosti alebo tie, ktoré sú po termíne splatnost < 90 dní

Po termíne splatnosti > 90 dní <= 180 dní

Po termíne splatnosti > 180 dní <= 1 rok

Po termíne splatnosti > 1 rok

Kolaterál prijatý na problémové expozície

Finančné záruky prijaté na problémové expozície

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

Príloha V. časť 2. 45, 109, 145-162

Príloha V. časť 2. 145-162

Príloha V. časť 2. 158

Príloha V. časť 2. 158

Príloha V. časť 2. 158

Príloha V. časť 2. 145-162

Príloha V. časť 2. 159

Príloha V. časť 2. 159

Príloha V. časť 2. 159

Príloha V. časť 2.159

Článok 178 CRR; príloha V. časť 2.61

IAS 39. 58 – 70

Príloha V. časť 2. 46

Príloha V. časť 2. 161

Príloha V. časť 2. 161

Príloha V. časť 2.159,161

Príloha V. časť 2. 159,161

Príloha V. časť 2.159,161

Príloha V. časť 2.159,161

Príloha V. časť 2.162

Príloha V. časť 2..162

010

Dlhové cenné papiere

Príloha V. časť 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Centrálne banky

Príloha V. časť 1.35 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Orgány verejnej správy

Príloha V. časť 1.35 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Úverové inštitúcie

Príloha V. časť 1.35 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Ostatné finančné korporácie

Príloha V. časť 1.35 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Nefinančné korporácie

Príloha V. časť 1.35 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Úvery a preddavky

Príloha V. časť 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Centrálne banky

Príloha V. časť 1.35 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Orgány verejnej správy

Príloha V. časť 1.35 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Úverové inštitúcie

Príloha V. časť 1.35 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Ostatné finančné korporácie

Príloha V. časť 1.35 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Nefinančné korporácie

Príloha V. časť 1.35 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Z čoho: malé a stredné podniky

článok 1 ods. 2 písm. a) odporúčania Komisie 2003/361/ES (ďalej len „MSP“)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Z čoho: nehnuteľný majetok určený na podnikanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Domácnosti

Príloha V. časť I.35 písm. f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Z čoho: hypotekárne úvery na bývanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Z čoho: úver na spotrebu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

DLHOVÉ NÁSTROJE V UMOROVACEJ CENE

Príloha V. časť I. 13 písm. d) a e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Dlhové cenné papiere

Príloha V. časť 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Centrálne banky

Príloha V. časť 1.35 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Orgány verejnej správy

Príloha V. časť 1.35 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Úverové inštitúcie

Príloha V. časť 1.35 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Ostatné finančné korporácie

Príloha V. časť 1.35 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Nefinančné korporácie

Príloha V. časť 1.35 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Úvery a preddavky

Príloha V. časť 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Centrálne banky

Príloha V. časť 1.35 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Orgány verejnej správy

Príloha V. časť 1.35 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Úverové inštitúcie

Príloha V. časť 1.35 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Ostatné finančné korporácie

Príloha V. časť 1.35 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Nefinančné korporácie

Príloha V. časť 1.35 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Domácnosti

Príloha V. časť 1.35 písm. f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

DLHOVÉ NÁSTROJE OCENENÉ REÁLNOU HODNOTOU iné ako držané na obchodovanie (held for trading – HFT)

Príloha V. časť I. 13 písm. b) a c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

DLHOVÉ NÁSTROJE iné ako HFT

Príloha V. časť I.13 b), c), d), e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Poskytnuté úverové záväzky

IAS 39.2 písm. h), 4 písm. a), c), základ pre závery (ďalej len „BC“) 15; príloha I CRR; príloha V.časť 2.56-57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

Centrálne banky

Príloha V. časť 1.35 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

Orgány verejnej správy

Príloha V. časť 1.35 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Úverové inštitúcie

Príloha V. časť 1.35 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Ostatné finančné korporácie

Príloha V. časť 1.35 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

Nefinančné korporácie

Príloha V. časť 1.35 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

Domácnosti

Príloha V. časť 1.35 písm. f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Poskytnuté finančné záruky

IAS 39.9 AG 4, BC 21; IFRS 4 A; CRR príloha I; príloha V.časť 2.56, 58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Centrálne banky

Príloha V. časť 1.35 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Orgány verejnej správy

Príloha V. časť 1.35 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Úverové inštitúcie

Príloha V. časť 1.35 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Ostatné finančné korporácie

Príloha V. časť 1.35 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Nefinančné korporácie

Príloha V. časť 1.35 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Domácnosti

Príloha V. časť 1.35 písm. f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

Iné poskytnuté prísľuby

CRR príloha I; príloha V. časť 2.56, 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

Centrálne banky

Príloha V. časť 1.35 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

Orgány verejnej správy

Príloha V. časť 1.35 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

Úverové inštitúcie

Príloha V. časť 1.35 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

Ostatné finančné korporácie

Príloha V. časť 1.35 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Nefinančné korporácie

Príloha V. časť 1.35 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

Domácnosti

Príloha V. časť 1.35 písm. f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

PODSÚVAHOVÉ EXPOZÍCIE

Príloha V.časť 2.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.   Informácie o expozíciach s odloženou splatnosťou

 

Odkazy

Hrubá účtovná hodnota expozícií s opatreniami forbearance

Akumulovaná znížená hodnota, akumulované zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika a rezervy

Prijatý kolaterál a prijaté finančné záruky

 

Bezproblémové expozície s opatreniami forbearance

Problémové expozície s opatreniami forbearance

 

bezproblémových expozícií s opatreniami forbearance

problémových expozícií s opatreniami forbearance

 

Nástroje so zmenami vo svojich podmienkach

Refinancovanie

z čoho: bezproblémové expozície s odloženou splatnosťou pod dohľadom

 

Nástroje so zmenami vo svojich podmienkach

Refinancovanie

z čoho: v stave zlyhania

z čoho: zhoršenej kvality

z čoho: forbearance problémových expozícií

 

Nástroje so zmenami vo svojich podmienkach

Refinancovanie

Kolaterál prijatý z expozícií s opatreniami forbearance

Finančné záruky prijaté z expozícií s opatreniami forbearance

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

Príloha V. časť 2. 45, 109, 163-182

Príloha V. časť 2. 145-162

Príloha V. časť 2.164 písm a), 177, 178, 182

Príloha V. časť 2.164 písm b), 177, 178, 181, 182

Príloha V. časť 2. 176 písm. b), 177, 180

Príloha V. časť 2. 145-162

Príloha V. časť 2. 164 písm. a), 179-180,182

Príloha V. časť 2.164 písm. b), 179-182

Článok 178 CRR; príloha V. časť 2.61

IAS 39. 58 – 70

Príloha V. časť 2. 172 písm. a), 157

Príloha V. časť 2. 46, 183

Príloha V. časť 2. 145-183

Príloha V. časť 2. 145-183

Príloha V. časť 2. 164 písm. a), 179-180,182,183

Príloha V. časť 2. 164 písm. b), 179-183

Príloha V. časť 2. 162

Príloha V. časť 2. 162

010

Dlhové cenné papiere

Príloha V. časť 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Centrálne banky

Príloha V. časť 1.35 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Orgány verejnej správy

Príloha V. časť 1.35 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Úverové inštitúcie

Príloha V. časť 1.35 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Ostatné finančné korporácie

Príloha V. časť 1.35 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Nefinančné korporácie

Príloha V. časť 1.35 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Úvery a preddavky

Príloha V. časť 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Centrálne banky

Príloha V. časť 1.35 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Orgány verejnej správy

Príloha V. časť 1.35 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Úverové inštitúcie

Príloha V. časť 1.35 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Ostatné finančné korporácie

Príloha V. časť 1.35 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Nefinančné korporácie

Príloha V. časť 1.35 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Z čoho: malé a stredné podniky

Článok 1 ods. 2 písm. a) odporúčania Komisie 2003/361/ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Z čoho: nehnuteľný majetok určený na podnikanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Domácnosti

Príloha V. časť 1.35 písm f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Z čoho: hypotekárne úvery na bývanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Z čoho: úver na spotrebu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

DLHOVÉ NÁSTROJE V UMOROVACEJ CENE

Príloha V. časť 1.13 písm. d) a e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Dlhové cenné papiere

Príloha V. časť 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Centrálne banky

Príloha V. časť 1.35 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Orgány verejnej správy

Príloha V. časť 1.35 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Úverové inštitúcie

Príloha V. časť 1.35 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Ostatné finančné korporácie

Príloha V. časť 1.35 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Nefinančné korporácie

Príloha V. časť 1.35 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Úvery a preddavky

Príloha V. časť 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Centrálne banky

Príloha V. časť 1.35 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Orgány verejnej správy

Príloha V. časť 1.35 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Úverové inštitúcie

Príloha V. časť 1.35 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Ostatné finančné korporácie

Príloha V. časť 1.35 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Nefinančné korporácie

Príloha V. časť 1.35 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Domácnosti

Príloha V. časť 1.35 písm f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

DLHOVÉ NÁSTROJE OCENENÉ REÁLNOU HODNOTOU iné ako HFT

Príloha V. časť I. 13 písm. b) a c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

DLHOVÉ NÁSTROJE iné ako HFT

Príloha V. časť I. 13 písm. b), c), d), e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Poskytnuté úverové záväzky

IAS 39.2 písm. h), 4 písm. a), c), BC 15; príloha I CRR; príloha V.časť 2.56-57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRÍLOHA V

VYKAZOVANIE FINANČNÝCH INFORMÁCIÍ PODĽA NÁRODNÝCH ÚČTOVNÝCH RÁMCOV

VZORY FINREP PRE GAAP

Číslo vzoru

Názov vzoru alebo skupiny vzorov

ČASŤ 1 [ŠTVRŤROČNÁ PERIODICITA]

Súvaha [Výkaz finančnej situácie]

1.1

Súvaha: aktíva

1.2

Súvaha: záväzky

1.3

Súvaha: vlastné imanie

2

Výkaz ziskov a strát

5

Členenie úverov a preddavkov podľa produktu

Členenie finančných záväzkov

8,1

Členenie finančných záväzkov podľa produktu a sektora protistrany

8,2

Podriadené finančné záväzky

10

Deriváty – obchodovanie

Deriváty – účtovanie hedžingu

11,2

Deriváty – účtovanie hedžingu podľa národných GAAP: členenie podľa druhu rizika

18

Bezproblémové a problémové expozície

19

Expozície s odloženou splatnosťou


FAREBNÉ ROZLÍŠENIE VO VZOROCH:

 

Predložia sa údajové body.

1.   Súvaha [Výkaz finančnej situácie]

1.1   Aktíva

 

Odkazy na národné GAAP na základe smernice 86/635/EHS (ďalej len „BAD“)

Účtovná hodnota

010

010

Peňažné prostriedky, pokladničné zostatky v centrálnych bankách a ostatné vklady splatné na požiadanie

Článok 4 aktíva ods. 1 BAD

 

020

Hotovosť

Príloha V. časť 2.1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 680/2014 (ďalej len „príloha V“)

 

030

Pokladničné zostatky v centrálnych bankách

Článok 13 ods. 2 BAD; Príloha V. časť 2.2

 

091

Finančné aktíva na obchodovanie

Príloha V. časť 1.15

 

092

Deriváty

Príloha II k nariadeniu (EÚ) č. 575/2013 (ďalej len „CRR“); Príloha V. časť 1.15

 

093

Nástroje vlastného imania

Príloha II. časť 2.4 – 5 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

 

094

Dlhové cenné papiere

Príloha V. časť 1.24, 26

 

095

Úvery a preddavky

Príloha V. časť 1.24, 27

 

171

Neobchodné nederivátové finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia

Článok 42a ods. 1 a 4 štvrtej smernice 78/660/EHS (ďalej len „štvrtá smernica“)

 

172

Nástroje vlastného imania

Príloha II. časť 2.4 – 5 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

 

173

Dlhové cenné papiere

Príloha V. časť 1.24, 26

 

174

Úvery a preddavky

Článok 42a ods. 1, ods. 4 písm. b) štvrtej smernice; Príloha V. časť 1.24, 27

 

175

Neobchodné nederivátové finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou vo vlastnom imaní

Článok 42a ods. 1 štvrtej smernice; článok 42c ods. 2

 

176

Nástroje vlastného imania

Príloha II. časť 2.4 – 5 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

 

177

Dlhové cenné papiere

Príloha V. časť 1.24, 26

 

178

Úvery a preddavky

Článok 42a ods. 1, ods. 4 písm. b) štvrtej smernice; Príloha V. časť 1.24, 27

 

231

Neobchodné dlhové nástroje oceňované nákladovou metódou

Článok 37.1 BAD; článok 42a ods. 4 písm. b); príloha V. časť 1.16

 

232

Dlhové cenné papiere

Príloha V. časť 1.24, 26

 

233

Úvery a preddavky

Príloha V. časť 1.24, 27

 

234

Iné neobchodné nederivátové finančné aktíva

Článok 35 – 37 BAD; príloha V. časť 1.17

 

235

Nástroje vlastného imania

Príloha II. časť 2.4 – 5 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

 

236

Dlhové cenné papiere

Príloha V. časť 1.24, 26

 

237

Úvery a preddavky

Príloha V. časť 1.24, 27

 

240

Deriváty – účtovanie hedžingu

Článok 42a ods. 1, ods. 5a štvrtej smernice; článok 42c ods. 1 písm. a); IAS 39.9; príloha V. časť 1.19

 

260

Investície do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov

Článok 4 aktíva ods. 7 – 8 BAD; článok 17 štvrtej smernice; príloha V. časť 2.4

 

270

Hmotné aktíva

Článok 4 aktíva ods. 10 BAD

 

280

Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia

 

 

290

Investičný majetok

 

 

300

Nehmotné aktíva

Článok 4 aktíva ods. 9 BAD; článok 4 ods. 1 bod 115 CRR

 

310

Goodwill

Článok 4 aktíva ods. 9 BAD; článok 4 ods. 1 bod 113 CRR

 

320

Iné nehmotné aktíva

Článok 4 aktíva ods. 9 BAD

 

330

Daňové pohľadávky

 

 

340

Splatné daňové pohľadávky

 

 

350

Odložené daňové pohľadávky

Článok 43 ods. 1 bod 11 štvrtej smernice; článok 4 ods. 1 bod 106 CRR

 

360

Iné aktíva

Príloha V. časť 2.5

 

380

CELKOVÉ AKTÍVA

Článok 4 aktíva BAD

 

1.2   Záväzky

 

Odkazy na národné GAAP na základe BAD

Účtovná hodnota

010

061

Finančné záväzky na obchodovanie

Článok 42a ods. 3 štvrtej smernice

 

062

Deriváty

Príloha II k nariadeniu CRR; Príloha V. časť 1.15

 

063

Krátke pozície

 

 

064

Vklady

Príloha II. časť 2.9 k nariadeniu (ES) č. 25/2009; príloha V. časť 1.30

 

065

Emitované dlhové cenné papiere

Príloha V. časť 1.31

 

066

Ostatné finančné záväzky

Príloha V. časť 1.32 – 34

 

141

Neobchodné nederivátové finančné záväzky oceňované nákladovou metódou

Článok 42a ods. 3 štvrtej smernice

 

142

Vklady

Príloha II. časť 2.9 k nariadeniu (ES) č. 25/2009; Príloha V. časť 1.30

 

143

Emitované dlhové cenné papiere

Príloha V. časť 1.31

 

144

Ostatné finančné záväzky

Príloha V. časť 1.32 – 34

 

150

Deriváty – účtovanie hedžingu

4Článok 42a ods. 1, ods. 5a, článok 42c ods. 1 písm. a) štvrtej smernice; príloha V. časť 1.23

 

170

Rezervy

Článok 4 Záväzky ods. 6 BAD

 

171

Fondy pre všeobecné bankové riziká [ak sa nachádzajú v záväzkoch]

Článok 38.1 BAD; článok 4 ods. 1 bod 112 CRR; príloha V. časť 2.12

 

180

Dôchodky a iné záväzky po ukončení zamestnania so stanovenými požitkami

Príloha V. časť 2.7

 

190

Iné dlhodobé zamestnanecké požitky

Príloha V. časť 2.8

 

200

Reštrukturalizácia

 

 

210

Otvorené právne otázky a spory daňového charakteru

 

 

220

Poskytnuté prísľuby a záruky

Články 24 – 25, 33 ods. 1 BAD

 

230

Iné rezervy

 

 

240

Daňové záväzky

 

 

250

Splatné daňové záväzky

 

 

260

Odložené daňové záväzky

Článok 43 ods. 1 bod 11 štvrtej smernice; článok 4 ods. 1 bod 108 CRR

 

280

Iné záväzky

Príloha V. časť 2.10

 

300

CELKOVÉ ZÁVÄZKY

 

 

1.3   Vlastné imanie

 

Odkazy na národné GAAP na základe BAD

Účtovná hodnota

010

010

Kapitál

Článok 4 záväzky ods. 9 BAD, článok 22 BAD

 

020

Splatený kapitál

Článok 4 záväzky ods. 9 BAD

 

030

Nesplatené imanie s výzvou na splatenie

Článok 4 záväzky ods. 9 BAD

 

040

Emisné ážio

Článok 4 záväzky ods. 10 BAD; článok 4 ods. 1 bod 124 CRR

 

050

Emitované nástroje vlastného imania iné než kapitálové

Príloha V. časť 2.15 – 16

 

060

Zložka vlastného imania zložených finančných nástrojov

Článok 42a ods. 5a 4. smernice; príloha V. časť 2.15

 

070

Iné emitované nástroje vlastného imania

Príloha V. časť 2.16

 

080

Iný kapitál

Príloha V. časť 2.17

 

190

Nerozdelené zisky

Článok 4 záväzky ods. 13 BAD; článok 4 ods. 1 bod 123 CRR

 

200

Preceňovacie rezervy

Článok 4 záväzky ods. 12 BAD

 

201

Hmotné aktíva

Článok 33 ods. 1 písm. c) štvrtej smernice

 

202

Nástroje vlastného imania

Článok 33 ods. 1 písm. c) štvrtej smernice

 

203

Dlhové cenné papiere

Článok 33 ods. 1 písm. c) štvrtej smernice

 

204

Ostatné

Článok 33 ods. 1 písm. c) štvrtej smernice

 

205

Rezervy reálnej hodnoty

Článok 42a ods. 1 štvrtej smernice

 

206

Hedžing čistých investícií do zahraničných prevádzok

Článok 42a ods. 1 štvrtej smernice; článok 42c ods. 1 písm. b)

 

207

Hedžingové deriváty – Hedžing peňažných tokov

Článok 42a ods. 1 štvrtej smernice; článok 42c ods. 1 písm. a); článok 30 písm. a) CRR

 

208

Hedžingové deriváty – Iný hedžing

Článok 42a ods. 1 štvrtej smernice; článok 42c ods. 1 písm. a) štvrtej smernice

 

209

Neobchodné nederivátové finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou vo vlastnom imaní

Článok 42a ods. 1 štvrtej smernice; článok 42c ods. 2

 

210

Ostatné rezervy

Článok 4 záväzky ods. 11 – 13 BAD

 

215

Fondy pre všeobecné bankové riziká [ak sa nachádzajú vo vlastnom imaní]

Článok 38.1 BAD; článok 4 ods. 1 bod 112 CRR; príloha V. časť 1.38

 

220

Rezervy alebo akumulované straty súvisiace s investíciami do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov

Článok 59.4 štvrtej smernice; príloha V. časť 2.19

 

230

Ostatné

Príloha V. časť 2.19

 

235

Rozdiely z prvej konsolidácie

Článok 19 ods. 1 písm. c) smernice 83/349/EHS (ďalej len „siedma smernica“)

 

240

(-) Vlastné akcie

Článok 9 štvrtej smernice C (III)(7), D (III)(2); príloha V. časť 2.20

 

250

Zisk alebo strata, ktoré možno pripísať vlastníkom materskej spoločnosti

Článok 4 záväzky ods. 14 BAD

 

260

(-) Predbežné dividendy

Článok 26 ods. 2b CRR

 

270

Menšinové podiely [nekontrolné podiely]

Článok 21 siedmej smernice

 

280

Akumulovaný iný komplexný účtovný výsledok

Článok 4 ods. 1 bod 100 CRR

 

290

Ostatné položky

 

 

300

CELKOVÉ VLASTNÉ IMANIE

 

 

310

CELKOVÉ VLASTNÉ IMANIE A CELKOVÉ ZÁVÄZKY

Článok 4 záväzky BAD

 

2.   Výkaz ziskov a strát

 

Odkazy na národné GAAP na základe BAD

Účtovné obdobie

010

010

Úrokové výnosy

Článok 27 Vertikálna štruktúra ods. 1 BAD; príloha V. časť 2.21

 

090

(Úrokové náklady)

Článok 27 Vertikálna štruktúra ods. 2 BAD; príloha V. časť 2.21

 

160

Dividendové výnosy

Článok 27 Vertikálna štruktúra ods. 3 BAD; príloha V. časť 2.28

 

200

Príjem z poplatkov a provízií

Článok 27 Vertikálna štruktúra ods. 4 BAD

 

210

(Výdavky na poplatky a provízie)

Článok 27 Vertikálna štruktúra ods. 5 BAD

 

220

Zisky alebo (-) straty z ukončenia vykazovania finančných aktív a záväzkov neoceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, v čistom

Článok 27 Vertikálna štruktúra ods. 6 BAD

 

285

Zisky alebo (-) straty z obchodných finančných aktív a záväzkov, v čistom

Článok 27 Vertikálna štruktúra ods. 6 BAD

 

295

Zisky alebo (-) straty z neobchodných finančných aktív a záväzkov, v čistom

Článok 27 Vertikálna štruktúra ods. 6 BAD

 

300

Zisky alebo (-) straty z účtovania hedžingu, v čistom

Článok 42a ods. 1, ods. 5a, článok 42c ods. 1 písm. a) štvrtej smernice

 

310

Kurzové rozdiely [zisk alebo (-) strata], v čistom

Článok 39 BAD

 

320

Zisky alebo (-) straty z ukončenia vykazovania investícií do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov, v čistom

Článok 27 Vertikálna štruktúra ods. 13 – 14 BAD

 

330

Zisky alebo (-) straty z ukončenia vykazovania nefinančných aktív, v čistom

 

 

340

Ostatné prevádzkové výnosy

Článok 27 Vertikálna štruktúra ods. 7 BAD; Príloha V. časť 2.141 – 143

 

350

(Ostatné prevádzkové náklady)

Článok 27 Vertikálna štruktúra ods. 10 BAD; Príloha V. časť 2.141 – 143

 

355

CELKOVÉ PREVÁDZKOVÉ VÝNOSY, V ČISTOM

 

 

360

(Administratívne výdavky)

Článok 27 Vertikálna štruktúra ods. 8 BAD

 

370

(Výdavky na zamestnancov)

Článok 27 Vertikálna štruktúra ods. 8 písm. a) BAD

 

380

(Ostatné administratívne výdavky)

Článok 27 Vertikálna štruktúra ods. 8 písm. b) BAD

 

390

(Odpisy)

 

 

400

(Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia)

Článok 27 Vertikálna štruktúra ods. 9 BAD

 

410

(Investičný majetok)

Článok 27 Vertikálna štruktúra ods. 9 BAD

 

415

(Goodwill)

Článok 27 Vertikálna štruktúra ods. 9 BAD

 

420

(Iné nehmotné aktíva)

Článok 27 Vertikálna štruktúra ods. 9 BAD

 

430

(Rezervy alebo (-) zrušenie rezerv)

 

 

440

(Poskytnuté prísľuby a záruky)

Článok 27 Vertikálna štruktúra ods. 11 – 12 BAD

 

450

(Ostatné rezervy)

 

 

455

(Zvýšenia alebo (-) zníženia fondu pre všeobecné bankové riziká, v čistom)

Článok 38,2 BAD

 

460

(Znížená hodnota alebo (-) zrušenie zníženej hodnoty finančných aktív neoceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia)

Článok 35 – 37 BAD

 

510

(Znížená hodnota alebo (-) zrušenie zníženej hodnoty investícií do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov)

Článok 27 Vertikálna štruktúra ods. 13 – 14 BAD

 

520

(Znížená hodnota alebo (-) zrušenie zníženej hodnoty nefinančných aktív)

 

 

530

(Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia)

Článok 27 Vertikálna štruktúra ods. 9 BAD

 

540

(Investičný majetok)

Článok 27 Vertikálna štruktúra ods. 9 BAD

 

550

(Goodwill)

Článok 27 Vertikálna štruktúra ods. 9 BAD

 

560

(Iné nehmotné aktíva)

Článok 27 Vertikálna štruktúra ods. 9 BAD

 

570

(Ostatné)

 

 

580

Záporný goodwill vykázaný vo výsledku hospodárenia

Článok 31 siedmej smernice

 

590

Podiel zisku alebo (-) straty z investícií do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov

Článok 27 Vertikálna štruktúra ods. 13 – 14 BAD

 

610

ZISK ALEBO (-) STRATA Z POKRAČOVANIA ČINNOSTÍ PRED ZDANENÍM

 

 

620

(Daňové náklady alebo (-) výnosy súvisiace so ziskom alebo stratou z pokračovania činností)

Článok 27 Vertikálna štruktúra ods. 15 BAD

 

630

ZISK ALEBO (-) STRATA Z POKRAČOVANIA ČINNOSTÍ PO ZDANENÍ

Článok 27 Vertikálna štruktúra ods. 16 BAD

 

632

Mimoriadny zisk alebo (-) strata po zdanení

Článok 27 Vertikálna štruktúra ods. 21 BAD

 

633

Mimoriadny zisk alebo strata pred zdanením

Článok 27 Vertikálna štruktúra ods. 19 BAD

 

634

(Daňové náklady alebo (-) výnosy súvisiace s mimoriadnym ziskom alebo stratou)

Článok 27 Vertikálna štruktúra ods. 20 BAD

 

670

ZISK ALEBO (-) STRATA ZA ROK

Článok 27 Vertikálna štruktúra ods. 23 BAD

 

680

Prisúditeľné menšinovému podielu [nekontrolným podielom]

 

 

690

Prisúditeľné vlastníkom materskej spoločnosti

 

 

5.   Rozčlenenie úverov a preddavkov podľa produktu

 

 

Odkazy na národné GAAP na základe BAD

Centrálne banky

Orgány verejnej správy

Úverové inštitúcie

Ostatné finančné korporácie

Nefinančné korporácie

Domácnosti

Príloha V. časť 1.35 písm. a)

Príloha V. časť 1.35 písm. b)

Príloha V. časť 1.35 písm. c)

Príloha V. časť 1.35 písm. d)

Príloha V. časť 1.35 písm. e)

Príloha V. časť 1.35 písm. f)

010

020

030

040

050

060

Podľa produktu

010

Na požiadanie [výzva na splatenie] a v krátkej lehote [bežný účet]

Príloha V. časť 2.41 písm. a)

 

 

 

 

 

 

020

Pohľadávka z kreditnej karty

Príloha V. časť 2.41 písm. b)

 

 

 

 

 

 

030

Obchodné pohľadávky

Príloha V. časť 2.41 písm. c)

 

 

 

 

 

 

040

Finančný lízing

Príloha V. časť 2.41 písm. d)

 

 

 

 

 

 

050

Obrátené repo úvery

Príloha V. časť 2.41 písm. e)

 

 

 

 

 

 

060

Ostatné termínované úvery

Príloha V. časť 2.41 písm. f)

 

 

 

 

 

 

070

Preddavky, ktoré nepredstavujú úvery

Príloha V. časť 2.41 písm. g)

 

 

 

 

 

 

080

ÚVERY A PREDDAVKY

Príloha V. časť 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

Podľa kolaterálu

090

z čoho: hypotekárne úvery [úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku]

Príloha V. časť 2.41 písm. h)

 

 

 

 

 

 

100

z čoho: ostatné úvery zabezpečené kolaterálom

Príloha V. časť 2.41 písm. i)

 

 

 

 

 

 

Podľa účelu

110

z čoho: úver na spotrebu

Príloha V. časť 2.41 písm. j)

 

 

 

 

 

 

120

z čoho: úvery na bývanie

Príloha V. časť 2.41 písm. k)

 

 

 

 

 

 

Podľa podriadenosti

130

z čoho: úvery na financovanie projektov

Príloha V. časť 2.41 písm. l)

 

 

 

 

 

 

8.   Členenie finančných záväzkov

8.1   Členenie finančných záväzkov podľa produktu a podľa sektora protistrany

 

Odkazy na národné GAAP na základe BAD

 

Účtovná hodnota

Akumulované zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika

Hodnota zmluvne dohodnutej úhrady v termíne splatnosti

Obchodovanie

Na základe metódy založenej na nákladoch

Účtovanie hedžingu

Článok 42a ods. 3 štvrtej smernice; príloha V. časť 1.15

Článok 42a ods. 3 štvrtej smernice

Článok 42a ods. 1, ods. 5a štvrtej smernice, článok 42c ods. 1) písm. a)

Články 30 písm. b), 424 ods. 1 písm. d) a i) CRR

Článok 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 25/2009

034

035

037

040

050

010

Deriváty

Príloha II k nariadeniu CRR

Návod na uplatňovanie IAS 39.9 (ďalel len „AG“') 15 písm. a)

 

 

 

 

 

020

Krátke pozície

 

IAS 39 AG 15 písm. b)

 

 

 

 

 

030

Nástroje vlastného imania

Príloha II časť 2.4-5 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

IAS 32.11

 

 

 

 

 

040

Dlhové cenné papiere

Príloha V.časť 1.24, 26

Príloha V. časť 1.24, 26

 

 

 

 

 

050

Vklady

Príloha II časť 2.9 k nariadeniu (ES) č. 25/2009; príloha V. časť 1.30

Príloha II časť 2.9 k nariadeniu (ES) č. 25/2009; príloha V. časť 1.30

 

 

 

 

 

060

Centrálne banky

Príloha V. časť 1.35 písm. a)

Príloha V. časť 1.35 písm. a)

 

 

 

 

 

070

Bežné účty/jednodňové vklady

Príloha II časť 2.9.1 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

Príloha II časť 2.9.1 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

 

 

 

 

 

080

Vklady s dohodnutou splatnosťou

Príloha II. časť 2.9.2 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

Príloha II. časť 2.9.2 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

 

 

 

 

 

090

Vklady splatné na základe výpovede

Príloha II. časť 2.9.3 k nariadeniu (ES) č. 25/2009; príloha V. časť 2.51

Príloha II. časť 2.9.3 k nariadeniu (ES) č. 25/2009; príloha V. časť 2.51

 

 

 

 

 

100

Zmluvy o repo transakciách

Príloha II. časť 2.9.4 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

Príloha II. časť 2.9.4 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

 

 

 

 

 

110

Orgány verejnej správy

Príloha V. časť 1.35 písm. b)

Príloha V. časť 1.35 písm. b)

 

 

 

 

 

120

Bežné účty/jednodňové vklady

Príloha II. časť 2.9.1 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

Príloha II. časť 2.9.1 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

 

 

 

 

 

130

Vklady s dohodnutou splatnosťou

Príloha II. časť 2.9.2 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

Príloha II. časť 2.9.2 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

 

 

 

 

 

140

Vklady splatné na základe výpovede

Príloha II. časť 2.9.3 k nariadeniu (ES) č. 25/2009; príloha V. časť 2.51

Príloha II. časť 2.9.3 k nariadeniu (ES) č. 25/2009; príloha V. časť 2.51

 

 

 

 

 

150

Zmluvy o repo transakciách

Príloha II. časť 2.9.4 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

Príloha II. časť 2.9.4 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

 

 

 

 

 

160

Úverové inštitúcie

Príloha V. časť 1.35 písm. c)

Príloha V. časť 1.35 písm. c)

 

 

 

 

 

170

Bežné účty/jednodňové vklady

Príloha II. časť 2.9.1 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

Príloha II. časť 2.9.1 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

 

 

 

 

 

180

Vklady s dohodnutou splatnosťou

Príloha II. časť 2.9.2 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

Príloha II. časť 2.9.2 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

 

 

 

 

 

190

Vklady splatné na základe výpovede

Príloha II. časť 2.9.3 k nariadeniu (ES) č. 25/2009; príloha V. časť 2.51

Príloha II. časť 2.9.3 k nariadeniu (ES) č. 25/2009; príloha V. časť 2.51

 

 

 

 

 

200

Zmluvy o repo transakciách

Príloha II. časť 2.9.4 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

Príloha II. časť 2.9.4 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

 

 

 

 

 

210

Ostatné finančné korporácie

Príloha V. časť 1.35 písm. d)

Príloha V. časť 1.35 písm. d)

 

 

 

 

 

220

Bežné účty/jednodňové vklady

Príloha II. časť 2.9.1 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

Príloha II. časť 2.9.1 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

 

 

 

 

 

230

Vklady s dohodnutou splatnosťou

Príloha II. časť 2.9.2 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

Príloha II. časť 2.9.2 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

 

 

 

 

 

240

Vklady splatné na základe výpovede

Príloha II. časť 2.9.3 k nariadeniu (ES) č. 25/2009; príloha V. časť 2.51

Príloha II. časť 2.9.3 k nariadeniu (ES) č. 25/2009; príloha V. časť 2.51

 

 

 

 

 

250

Zmluvy o repo transakciách

Príloha II. časť 2.9.4 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

Príloha II. časť 2.9.4 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

 

 

 

 

 

260

Nefinančné korporácie

Príloha V. časť 1.35 písm. e)

Príloha V. časť 1.35 písm. e)

 

 

 

 

 

270

Bežné účty/jednodňové vklady

Príloha II. časť 2.9.1 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

Príloha II. časť 2.9.1 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

 

 

 

 

 

280

Vklady s dohodnutou splatnosťou

Príloha II. časť 2.9.2 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

Príloha II. časť 2.9.2 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

 

 

 

 

 

290

Vklady splatné na základe výpovede

Príloha II. časť 2.9.3 k nariadeniu (ES) č. 25/2009; príloha V. časť 2.51

Príloha II. časť 2.9.3 k nariadeniu (ES) č. 25/2009; príloha V. časť 2.51

 

 

 

 

 

300

Zmluvy o repo transakciách

Príloha II. časť 2.9.4 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

Príloha II. časť 2.9.4 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

 

 

 

 

 

310

Domácnosti

Príloha V. časť 1.35 písm. f)

Príloha V. časť 1.35 písm. f)

 

 

 

 

 

320

Bežné účty/jednodňové vklady

Príloha II. časť 2.9.1 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

Príloha II. časť 2.9.1 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

 

 

 

 

 

330

Vklady s dohodnutou splatnosťou

Príloha II. časť 2.9.2 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

Príloha II. časť 2.9.2 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

 

 

 

 

 

340

Vklady splatné na základe výpovede

Príloha II. časť 2.9.3 k nariadeniu (ES) č. 25/2009; príloha V. časť 2.51

Príloha II. časť 2.9.3 k nariadeniu (ES) č. 25/2009; príloha V. časť 2.51

 

 

 

 

 

350

Zmluvy o repo transakciách

Príloha II. časť 2.9.4 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

Príloha II. časť 2.9.4 k nariadeniu (ES) č. 25/2009

 

 

 

 

 

360

Emitované dlhové cenné papiere

Príloha V. časť 1.31; príloha V. časť 2.52

Príloha V. časť 1.31; príloha V. časť 2.52

 

 

 

 

 

370

Depozitné certifikáty

Príloha V. časť 2.52 písm. a)

Príloha V. časť 2.52 písm. a)

 

 

 

 

 

380

Aktívami zabezpečené cenné papiere

článok 4 ods. 1 bod 61 CRR

článok 4 ods. 1 bod 61 CRR

 

 

 

 

 

390

Kryté dlhopisy

článok 129 ods. 1 CRR

článok 129 ods. 1 CRR

 

 

 

 

 

400

Hybridné zmluvy

Príloha V. časť 2.52 písm. d)

IAS 39.10-11, AG27, AG29; IFRIC 9 IAS 39.10-11, AG27, AG29; Výbor pre výklad medzinárodného výkazníctva (ďalej len „IFRIC“) výklad 9; príloha V. časť 2.52 písm. d)

 

 

 

 

 

410

Ostatné emitované dlhové cenné papiere

Príloha V. časť 2.52 písm. e)

Príloha V. časť 2.52 písm. e)

 

 

 

 

 

420

Konvertibilné zložené finančné nástroje

 

IAS 32.AG 31

 

 

 

 

 

430

Nekonvertibilné

 

 

 

 

 

 

 

440

Ostatné finančné záväzky

Príloha V. časť 1.32 – 34

Príloha V. časť 1.32 – 34

 

 

 

 

 

450

FINANČNÉ ZÁVÄZKY

 

 

 

 

 

 

 

8.2   Podriadené finančné záväzky

 

Odkazy na národné GAAP

 

Účtovná hodnota

V umorovacej cene

Na základe metódy založenej na nákladoch

Článok 42a ods. 3, článok 5 písm. a) štvrtej smernice; IAS 39.47

Článok 42a ods. 3 štvrtej smernice

020

030

010

Vklady

Príloha II. časť 2.9 k nariadeniu (ES) č. 25/2009; príloha V. časť 1.30

Príloha II. časť 2.9 k nariadeniu (ES) č. 25/2009; príloha V. časť 1.30

 

 

020

Emitované dlhové cenné papiere

Príloha V. časť 1.31

Príloha V. časť 1.31

 

 

030

PODRIADENÉ FINANČNÉ ZÁVÄZKY

Príloha V. časť 2.53 – 54

Príloha V. časť 2.53 – 54

 

 

10.   Deriváty – obchodovanie

Podľa druhu rizika/podľa produktu alebo druhu trhu

Odkazy na národné GAAP na základe BAD

 

Trhová hodnota [hodnota na základe modelu]

Pomyselná hodnota

Kladná hodnota. Obchodovanie

Záporná hodnota. Obchodovanie

Celkové obchodovanie

z čoho: predané

Článok 105 CRR

Článok 105 CRR

Príloha V. časť 2.70 – 71

Príloha V. časť 2.72

022

025

030

040

010

Úroková sadzba

Príloha V. časť 2.67 písm. a)

Príloha V. časť 2.67 písm. a)

 

 

 

 

020

z čoho: ekonomické hedžingy

Príloha V. časť 2.74

Príloha V. časť 2.74

 

 

 

 

030

OTC opcie

 

 

 

 

 

 

040

OTC iné

 

 

 

 

 

 

050

Opcie organizovaného trhu

 

 

 

 

 

 

060

Organizovaný trh – ostatné

 

 

 

 

 

 

070

Vlastné imanie

Príloha V. časť 2.67 písm. b)

Príloha V. časť 2.67 písm. b)

 

 

 

 

080

z čoho: ekonomické hedžingy

Príloha V. časť 2.74

Príloha V. časť 2.74

 

 

 

 

090

OTC opcie

 

 

 

 

 

 

100

OTC iné

 

 

 

 

 

 

110

Opcie organizovaného trhu

 

 

 

 

 

 

120

Organizovaný trh – ostatné

 

 

 

 

 

 

130

Devízy a zlato

Príloha V. časť 2.67 písm. c)

Príloha V. časť 2.67 písm. c)

 

 

 

 

140

z čoho: ekonomické hedžingy

Príloha V. časť 2.74

Príloha V. časť 2.74

 

 

 

 

150

OTC opcie

 

 

 

 

 

 

160

OTC iné

 

 

 

 

 

 

170

Opcie organizovaného trhu

 

 

 

 

 

 

180

Organizovaný trh – ostatné

 

 

 

 

 

 

190

Úver

Príloha V. časť 2.67 písm. d)

Príloha V. časť 2.67 písm. d)

 

 

 

 

200

z čoho: ekonomické hedžingy

Príloha V. časť 2.74

Príloha V. časť 2.74

 

 

 

 

210

Swap na kreditné zlyhanie

 

 

 

 

 

 

220

Opcia na kreditné rozpätie

 

 

 

 

 

 

230

Swap na celkový výnos

 

 

 

 

 

 

240

Ostatné

 

 

 

 

 

 

250

Komodity

Príloha V. časť 2.67 písm. e)

Príloha V. časť 2.67 písm. e)

 

 

 

 

260

z čoho: ekonomické hedžingy

Príloha V. časť 2.74

Príloha V. časť 2.74

 

 

 

 

270

Ostatné

Príloha V. časť 2.67 písm. f)

Príloha V. časť 2.67 písm. f)

 

 

 

 

280

z čoho: ekonomické hedžingy

Príloha V. časť 2.74

Príloha V. časť 2.74

 

 

 

 

290

DERIVÁTY

Príloha II k nariadeniu CRR; Príloha V. časť 1.15

IAS 39.9

 

 

 

 

300

z čoho: OTC – úverové inštitúcie

Príloha V. časť 1.35 písm. c), 2.75 písm. a)

Príloha V. časť 1.35 písm. c), 2.75 písm. a)

 

 

 

 

310

z čoho: OTC – ostatné finančné korporácie

Príloha V. časť 1.35 písm. d), 2.75 písm. b)

Príloha V. časť 1.35 písm. d), 2.75 písm. b)

 

 

 

 

320

z čoho: OTC – zvyšné

Príloha V. časť 2.75 písm. c)

Príloha V. časť 2.75 písm. c)

 

 

 

 

11.   Deriváty – účtovanie hedžingu

11.2   Deriváty – účtovanie hedžingu podľa národných GAAP: členenie podľa druhu rizika

Podľa produktu alebo druhu trhu

Odkazy na národné GAAP na základe BAD

Pomyselná hodnota

Celkový hedžing

z čoho: predané

Príloha V. časť 2.70, 71

Príloha V. časť 2.72

010

020

010

Úroková sadzba

Príloha V. časť 2.67 písm. a)

 

 

020

OTC opcie

 

 

 

030

OTC iné

 

 

 

040

Opcie organizovaného trhu

 

 

 

050

Organizovaný trh – ostatné

 

 

 

060

Vlastné imanie

Príloha V. časť 2.67 písm. b)

 

 

070

OTC opcie

 

 

 

080

OTC iné

 

 

 

090

Opcie organizovaného trhu

 

 

 

100

Organizovaný trh – ostatné

 

 

 

110

Devízy a zlato

Príloha V. časť 2.67 písm. c)

 

 

120

OTC opcie

 

 

 

130

OTC iné

 

 

 

140

Opcie organizovaného trhu

 

 

 

150

Organizovaný trh – ostatné

 

 

 

160

Úver

Príloha V. časť 2.67 písm. d)

 

 

170

Swap na kreditné zlyhanie

 

 

 

180

Opcia na kreditné rozpätie

 

 

 

190

Swap na celkový výnos

 

 

 

200

Ostatné

 

 

 

210

Komodity

Príloha V. časť 2.67 písm. e)

 

 

220

Ostatné

Príloha V. časť 2.67 písm. f)

 

 

230

ÚČTOVANIE DERIVÁTOVÉHO HEDŽINGU

 

 

 

240

z čoho: OTC – úverové inštitúcie

Príloha V. časť 1.35 písm. c), 2.75 písm. a)

 

 

250

z čoho: OTC – ostatné finančné korporácie

Príloha V. časť 1.35 písm. d), 2.75 písm. b)

 

 

260

z čoho: OTC – zvyšné

Príloha V. časť 2.75 písm. c)

 

 

18.   Informácie o bezproblémových a problémových expozíciách

 

Odkazy na národné GAAP na základe BAD

 

Hrubá účtovná hodnota

Akumulovaná znížená hodnota, akumulované zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika a rezervami na problémové expozície

Prijatý kolaterál a prijaté finančné záruky

 

Bezproblémová

Problémová

 

na bezproblémové expozície

na problémové expozície

 

Nie po termíne splatosti alebo po termíne splatnosti <= 30 dní

Po termíne splatnosti > 30 dní <= 60 dní

Po termíne splatnosti > 60 dní <= 90 dní

 

Nie je pravdepodobné zaplatiť tie, ktoré nie sú po termíne splatnosti alebo tie, ktoré sú po termíne splatnost < = 90 dní

Po termíne splatnosti > 90 dní <= 180 dní

Po termíne splatnosti > 180 dní <= 1 rok

Po termíne splatnosti > 1 rok

z čoho: v stave zlyhania

z čoho: zhoršenej kvality

 

Nie je pravdepodobné zaplatiť tie, ktoré nie sú po termíne splatnosti alebo tie, ktoré sú po termíne splatnost < 90 dní

Po termíne splatnosti > 90 dní <= 180 dní

Po termíne splatnosti > 180 dní <= 1 rok

Po termíne splatnosti > 1 rok

Kolaterál prijatý na problémové expozície

Finančné záruky prijaté na problémové expozície

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

Príloha V. časť 2. 45, 109, 145-162

Príloha V. časť 2. 145-162

Príloha V. časť 2. 158

Príloha V. časť 2. 158

Príloha V. časť 2. 158

Príloha V. časť 2. 145-162

Príloha V. časť 2. 159

Príloha V. časť 2. 159

Príloha V. časť 2. 159

Príloha V. časť 2.159

Článok 178 CRR; príloha V. časť 2.61

Článok 4 ods. 1 bod 95 CRR

Príloha V. časť 2. 46

Príloha V. časť 2. 161

Príloha V. časť 2. 161

Príloha V. časť 2.159,161

Príloha V. časť 2. 159,161

Príloha V. časť 2.159,161

Príloha V. časť 2.159,161

Príloha V. časť 2.162

Príloha V. časť 2..162

010

Dlhové cenné papiere

Príloha V. časť 1.24, 26

Príloha V. časť 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Centrálne banky

Príloha V. časť 1.35 písm. a)

Príloha V. časť 1.35 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Orgány verejnej správy

Príloha V. časť 1.35 písm. b)

Príloha V. časť 1.35 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Úverové inštitúcie

Príloha V. časť 1.35 písm. c)

Príloha V. časť 1.35 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Ostatné finančné korporácie

Príloha V. časť 1.35 písm. d)

Príloha V. časť 1.35 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Nefinančné korporácie

Príloha V. časť 1.35 písm. e)

Príloha V. časť 1.35 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Úvery a preddavky

Príloha V. časť 1.24, 27

Príloha V. časť 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Centrálne banky

Príloha V. časť 1.35 písm. a)

Príloha V. časť 1.35 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Orgány verejnej správy

Príloha V. časť 1.35 písm. b)

Príloha V. časť 1.35 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Úverové inštitúcie

Príloha V. časť 1.35 písm. c)

Príloha V. časť 1.35 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Ostatné finančné korporácie

Príloha V. časť 1.35 písm. d)

Príloha V. časť 1.35 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Nefinančné korporácie

Príloha V. časť 1.35 písm. e)

Príloha V. časť 1.35 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Z čoho: malé a stredné podniky

Článok 1 ods. 2 písm. a) odporúčania Komisie 2003/361/ES (ďalej len „MSP“)

MSP článok 1 ods. 2 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Z čoho: nehnuteľný majetok určený na podnikanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Domácnosti

Príloha V. časť 1.35 písm. f)

Príloha V. časť I.35 písm. f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Z čoho: hypotekárne úvery na bývanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Z čoho: úver na spotrebu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

DLHOVÉ NÁSTROJE V UMOROVACEJ CENE

Príloha V. časť I. 13 písm. d) a e); 14 písm. d) a e)

Príloha V. časť I. 13 písm. d) a e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Dlhové cenné papiere

Príloha V. časť 1.24, 26

Príloha V. časť 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Centrálne banky

Príloha V. časť 1.35 písm. a)

Príloha V. časť 1.35 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Orgány verejnej správy

Príloha V. časť 1.35 písm. b)

Príloha V. časť 1.35 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Úverové inštitúcie

Príloha V. časť 1.35 písm. c)

Príloha V. časť 1.35 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Ostatné finančné korporácie

Príloha V. časť 1.35 písm. d)

Príloha V. časť 1.35 písm. d)