18.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 74/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/445

zo 17. marca 2015,

ktorým sa mení nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2011, pokiaľ ide o technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (1), a najmä na článok 7 ods. 6 a článok 8 ods. 5,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 1178/2011 (2) sa stanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva.

(2)

Niektoré členské štáty zistili, že určité požiadavky nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 predstavujú pre ne alebo pre zainteresované subjekty neprimeranú a nadmernú administratívnu alebo ekonomickú záťaž, a oznámili svoj úmysel schváliť výnimky z uplatňovania niektorých požiadaviek v súlade s článkom 14 ods. 6 nariadenia (ES) č. 216/2008.

(3)

Navrhnuté schválenie výnimiek analyzovala Európska agentúra pre bezpečnosť letectva a výsledkom tejto analýzy bolo odporúčanie Komisii týkajúce sa súladu navrhovaných schválení s uplatniteľnými podmienkami.

(4)

Členské štáty a zainteresované strany v odvetví všeobecného letectva identifikovali určité požiadavky, ktoré sa považujú za neprimerané predmetným činnostiam a súvisiacim rizikám.

(5)

V nariadení (EÚ) č. 1178/2011 sa okrem toho našlo niekoľko redakčných chýb, ktorých výsledkom boli nezamýšľané ťažkosti pri vykonávaní.

(6)

Požiadavky stanovené v nariadení (EÚ) č. 1178/2011 by sa preto mali zmeniť tak, aby sa zaviedli výnimky s jasným zákonodarným účinkom, s cieľom zaviesť určité úľavy pre všeobecné letectvo a opraviť niektoré redakčné chyby.

(7)

Na základe spätnej väzby od členských štátov a zainteresovaných strán sa okrem toho zistilo, že požiadavky prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011 môžu byť neúmerné voči činnosti a súvisiacim rizikám výcvikových organizácií, ktoré poskytujú výcvik iba na získanie preukazu spôsobilosti pilota ľahkých lietadiel, preukazu spôsobilosti súkromného pilota, preukazu spôsobilosti pilota balónov alebo preukazu spôsobilosti pilota vetroňov.

(8)

Členské štáty a zainteresované strany sa preto zhodujú na tom, že je vo všeobecnosti potrebné poskytnúť viac času na vypracovanie vhodnejšieho súboru pravidiel pre činnosti všeobecného letectva, ktoré budú lepšie zodpovedať činnostiam leteckej dopravy, bez toho, aby sa obmedzili bezpečnostné normy.

(9)

Na to, aby bol na vypracovanie týchto pravidiel vyhradený potrebný čas, dátum použiteľnosti ustanovení prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011 pre výcvikové organizácie, ktoré poskytujú výcvik iba na získanie vnútroštátnych preukazov spôsobilosti, ktoré možno zmeniť na preukazy spôsobilosti pilota ľahkých lietadiel, preukazy spôsobilosti súkromného pilota, preukazy spôsobilosti pilota balónov a preukazy spôsobilosti pilota vetroňov podľa časti FCL, by sa mal odložiť do 8. apríla 2018.

(10)

Nariadenie (EÚ) č. 1178/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(11)

Keďže nariadenie Komisie (EÚ) č. 290/2012 (3), ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1178/2011, obsahuje samostatné ustanovenie o dátume uplatňovania ustanovení príloh VI a VII k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011, malo by sa vzhľadom na zabezpečenie právnej istoty a jasnosti takisto zmeniť.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva zriadeného na základe článku 65 nariadenia (ES) č. 216/2008,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 1178/2011 sa mení takto:

1.

V článku 8 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 12 nariadenia (ES) č. 216/2008, a v prípade, že medzi Úniou a treťou krajinou neexistuje dohoda týkajúca sa udeľovania preukazov spôsobilosti pilotom, členské štáty môžu uznať preukazy spôsobilosti, kvalifikácie či osvedčenia tretích krajín a súvisiace osvedčenia zdravotnej spôsobilosti vydané tretími krajinami alebo v ich mene, a to v súlade s ustanoveniami prílohy III k tomuto nariadeniu.“

2.

V článku 10a sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Výcvikovým organizáciám, ktoré spĺňajú požiadavky spoločných leteckých predpisov, sa umožní poskytovať výcvik na získanie preukazu spôsobilosti súkromného pilota (PPL) podľa časti FCL, na získanie súvisiacich kvalifikácií zahrnutých v registrácii a na získanie preukazu spôsobilosti pilota ľahkých lietadiel (LAPL) do 8. apríla 2018 bez toho, aby museli splniť ustanovenia prílohy VI a VII, za predpokladu, že boli registrované pred 8. aprílom 2015.“

3.

Článok 12 sa mení takto:

a)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Odchylne od odseku 1 sa členské štáty môžu rozhodnúť neuplatňovať do 8. apríla 2015 tieto ustanovenia prílohy I:

a)

ustanovenia týkajúce sa preukazov spôsobilosti pilotov lietadiel so vztlakovými motormi a vzducholodí;

b)

ustanovenia bodu FCL.820;

c)

v prípade vrtuľníkov ustanovenia oddielu 8 podčasti J;

d)

ustanovenia oddielu 11 podčasti J.“

b)

Vkladá sa tento odsek 2a:

„2a.   Odchylne od odseku 1 sa členské štáty môžu rozhodnúť neuplatňovať do 8. apríla 2018 tieto ustanovenia prílohy I:

a)

ustanovenia týkajúce sa preukazov spôsobilosti pilotov vetroňov a balónov;

b)

ustanovenia podčasti B;

c)

ustanovenia bodov FCL.800, FCL.805, FCL.815;

d)

ustanovenia oddielu 10 podčasti J.“

c)

Odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Odchylne od odseku 1 sa členské štáty môžu rozhodnúť, že do 8. apríla 2016 nebudú uplatňovať ustanovenia tohto nariadenia v prípade pilotov, ktorí sú držiteľmi preukazu spôsobilosti a súvisiaceho osvedčenia zdravotného stavu vydaných treťou krajinou a ktorí sa podieľajú na neobchodnej prevádzke lietadiel uvedených v článku 4 ods. 1 písm. b) alebo c) nariadenia (ES) č. 216/2008.“

4.

Prílohy I, II, III, VI a VII sa menia v súlade s prílohami k tomuto nariadeniu.

Článok 2

V nariadení (EÚ) č. 290/2012 sa vypúšťa článok 2 ods. 2 písm. f).

Článok 3

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť 8. apríla 2015.

2.   Odchylne od odseku 1 sa zmeny ustanovení FCL.315.A, FCL.410.A, FCL.725.A prílohy I uplatňujú od 8. apríla 2018.

3.   Odchylne od odseku 1 sa môžu členské štáty rozhodnúť, že nebudú až do 8. apríla 2018 uplatňovať ustanovenia príloh VI a VII v prípade výcvikových organizácií, ktoré poskytujú výcvik iba na získanie vnútroštátneho preukazu, ktorý možno v súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 zmeniť na preukaz spôsobilosti pilota ľahkých lietadiel (LAPL), preukaz spôsobilosti pilota vetroňov (SPL) alebo preukaz spôsobilosti pilota balónov (BPL) podľa časti FCL.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. marca 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2011 z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 311, 25.11.2011, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 290/2012 z 30. marca 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1178/2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 100, 5.4.2012, s. 1).


PRÍLOHA I

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011 sa mení takto:

1.

FCL.065 sa nahrádza takto:

„FCL.065   Obmedzenie oprávnení držiteľov preukazu spôsobilosti, ktorí dosiahli vek 60 rokov, v obchodnej leteckej doprave

a)

Vek 60 – 64 rokov. Letúny a vrtuľníky. Držiteľ preukazu spôsobilosti pilota, ktorý dosiahol vek 60 rokov, nesmie pôsobiť ako pilot lietadla v obchodnej leteckej doprave s výnimkou prípadu, keď je členom viacpilotnej posádky.

b)

Vek 65 rokov. Držiteľ preukazu spôsobilosti pilota, s výnimkou držiteľa preukazu spôsobilosti pilota balónov alebo vetroňov, ktorý dosiahol vek 65 rokov, nesmie pôsobiť ako pilot lietadla v obchodnej leteckej doprave.

c)

Vek 70 rokov. Držiteľ preukazu spôsobilosti pilota balónov alebo vetroňov, ktorý dosiahol vek 70 rokov, nesmie pôsobiť ako pilot balónov alebo vetroňov v obchodnej leteckej doprave.“

2.

FCL.105.B sa nahrádza takto:

„FCL.105.B   LAPL(B) – Oprávnenia

Preukaz LAPL na balóny oprávňuje držiteľa vykonávať funkciu veliaceho pilota (PIC) na teplovzdušných balónoch alebo teplovzdušných vzducholodiach s maximálnym objemom obalu 3 400 m3 alebo na plynových balónoch s maximálnym objemom obalu 1 260 m3 prepravujúcich najviac 3 cestujúcich, pričom na palube balóna nikdy nie je viac osôb ako 4.“

3.

V článku FCL.210.A sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

Žiadatelia o preukaz PPL(A) absolvujú najmenej 45 hodín letového výcviku na letúnoch alebo na TMG, z toho 5 hodín môžu vykonať vo výcvikovom zariadení na simuláciu letu (FSTD) vrátane najmenej:

1.

25 hodín letu s inštruktorom a

2.

10 hodín samostatného letu pod dohľadom vrátane najmenej 5 hodín samostatného preletu s minimálne 1 preletom do vzdialenosti aspoň 270 km (150 NM), počas ktorého sa uskutočnia pristátia s úplným zastavením na dvoch letiskách odlišných od letiska odletu.“

4.

FCL.230.B sa nahrádza takto:

„FCL.230.B   BPL – Požiadavky na rozlietanosť

a)

Držitelia preukazu BPL uplatňujú oprávnenia svojho preukazu spôsobilosti, iba ak v priebehu uplynulých 24 mesiacov na balónoch jednej triedy absolvovali najmenej:

1.

6 hodín letu vo funkcii veliaceho pilota (PIC) vrátane 10 vzletov a pristátí a

2.

1 výcvikový let s inštruktorom v balóne príslušnej triedy;

3.

navyše ak má pilot kvalifikáciu na lietanie v balónoch viacerých tried, musí na to, aby mohol uplatňovať svoje oprávnenia na balóny inej triedy, absolvovať v priebehu uplynulých 24 mesiacov na balónoch príslušnej triedy najmenej 3 hodiny letu vrátane 3 vzletov a pristátí.

b)

Držitelia preukazu BPL smú lietať len s balónom rovnakej skupiny balónov, na ktorej sa uskutočnil výcvikový let, alebo balónom zo skupiny s menšími rozmermi obalu.

c)

Držitelia preukazu BPL, ktorí nespĺňajú požiadavky uvedené v písmene a), musia predtým, než začnú znovu uplatňovať svoje oprávnenia:

1.

absolvovať preskúšanie odbornej spôsobilosti s examinátorom v balóne príslušnej triedy alebo

2.

vykonať doplnkové lety alebo vzlety a pristátia s inštruktorom alebo samostatne pod dohľadom inštruktora s cieľom splniť požiadavky uvedené v písmene a).

d)

V prípade opísanom v písm. c) bode 1 smú držitelia preukazu BPL lietať len s balónom rovnakej skupiny balónov, na ktorej sa uskutočnilo preskúšanie odbornej spôsobilosti, alebo balónom zo skupiny s menšími rozmermi obalu.“

5.

V oddiele 2 „Osobitné požiadavky pre kategóriu letúnov“ v podčasti D sa dopĺňa bod FCL.315.A CPL – Výcvikový kurz:

„FCL.315.A   CPL — Výcvikový kurz

Teoretická výučba a letový výcvik na vydanie preukazu spôsobilosti pilota CPL (A) zahŕňajú prevenciu straty kontroly nad riadením a obnovenie kontroly nad riadením.“

6.

V článku FCL.410.A sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

Kurz. Žiadateľ o preukaz MPL v súlade s dodatkom 5 k tejto časti absolvuje kurz teoretickej výučby a letového výcviku v organizácii schválenej na výcvik. Teoretická výučba a letový výcvik na vydanie preukazu MPL zahŕňajú prevenciu straty kontroly nad riadením a obnovenie kontroly nad riadením.“

7.

V článku FCL.725.A sa dopĺňa toto písmeno c):

„c)

Viacpilotné letúny. Výcvikový kurz na vydanie typovej kvalifikačnej kategórie na viacpilotné letúny zahŕňa teoretickú výučbu a letový výcvik v oblasti straty kontroly nad riadením a obnovenia kontroly nad riadením.“

8.

V článku FCL.740.A sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

Predĺženie platnosti kvalifikačných kategórií na triedu jednopilotných jednomotorových letúnov.

1.

Kvalifikačné kategórie na triedu jednomotorových piestových letúnov a kvalifikačné kategórie na turistické motorové klzáky (TMG). Žiadateľ o predĺženie platnosti kvalifikačných kategórií na triedu jednopilotných jednomotorových piestových letúnov alebo kvalifikačných kategórií na triedu turistických motorových klzákov (TMG) musí:

i)

v období troch mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dátumu uplynutia platnosti kvalifikačnej kategórie úspešne absolvovať preskúšanie odbornej spôsobilosti v súlade s dodatkom 9 k tejto časti v príslušnej triede s examinátorom alebo

ii)

v období 12 mesiacov predchádzajúcich dátumu uplynutia platnosti kvalifikačnej kategórie absolvovať 12 hodín letu v príslušnej triede vrátane:

6 hodín vo funkcii veliaceho pilota (PIC),

12 vzletov a 12 pristátí a

opakovací výcvik s letovým inštruktorom (FI) alebo inštruktorom kvalifikačnej kategórie na triedu (CRI) trvajúci celkovo aspoň 1 hodinu letu. Tento opakovací výcvik sa netýka žiadateľov, ktorí v súvislosti s kvalifikačnou kategóriou na triedu alebo typovou kvalifikačnou kategóriou úspešne absolvovali preskúšanie odbornej spôsobilosti, praktickú skúšku alebo hodnotenie spôsobilosti na letúne ľubovoľnej inej triedy alebo typu.

2.

Ak sú žiadatelia držiteľmi aj kvalifikačnej kategórie na triedu jednomotorových piestových letúnov (pozemných), aj kvalifikačnej kategórie na turistické motorové klzáky, môžu splniť podmienky uvedené v bode 1 v ktorejkoľvek z týchto tried alebo v ich kombinácii a dosiahnu predĺženie platnosti oboch kvalifikačných kategórií.

3.

Jednopilotné jednomotorové turbovrtuľové letúny. Žiadatelia o predĺženie platnosti kvalifikačných kategórií na triedu jednomotorových turbovrtuľových letúnov v období troch mesiacov predchádzajúcich dátumu uplynutia platnosti kvalifikačnej kategórie absolvujú preskúšanie odbornej spôsobilosti v príslušnej triede s examinátorom v súlade s dodatkom 9 k tejto časti.

4.

Ak sú žiadatelia držiteľmi aj kvalifikačnej kategórie na triedu jednomotorových piestových letúnov (pozemných), aj kvalifikačnej kategórie na triedu jednomotorových piestových letúnov (vodných), môžu splniť podmienky uvedené v bode 1 podbode ii) v ktorejkoľvek z týchto tried alebo v ich kombinácii a dosiahnu splnenie týchto požiadaviek pre obidve kvalifikačné kategórie. Aspoň 1 hodinu požadovaného času letu veliaceho pilota (PIC) a 6 z požadovaných 12 vzletov a pristátí je potrebné absolvovať v každej triede.“

9.

V článku FCL.825 písm. g) sa odsek 6 nahrádza takto:

„6.

V prípade EIR pre viacmotorové letúny sa preskúšanie odbornej spôsobilosti na predĺženie alebo obnovenie platnosti a výcvikový let, ktorý sa vyžaduje v písmene g) bode 2 podbode ii), musia absolvovať vo viacmotorovom letúne. Ak je pilot súčasne držiteľom EIR pre jednomotorové letúny, dosiahne týmto preskúšaním odbornej spôsobilosti aj predĺženie alebo obnovenie platnosti EIR pre jednomotorové letúny. Absolvovanie cvičného letu vo viacmotorovom letúne znamená zároveň splnenie požiadavky na cvičný let pre EIR pre jednomotorové letúny.“

10.

V článku FCL.915 sa dopĺňa toto písmeno d):

„d)

Zápočet na rozšírenie práv inštruktora o ďalšie typy zohľadňuje príslušné prvky definované v údajoch o prevádzkovej spôsobilosti v súlade s časťou 21.“

11.

Dopĺňa sa tento bod FCL.945:

„FCL.945   Povinnosti inštruktorov

Po absolvovaní cvičného letu na predĺženie platnosti kvalifikačnej kategórie na triedu SEP alebo TMG v súlade s článkom FCL.740.A písm. b) ods. 1) a len v prípade splnenia všetkých ostatných kritérií na predĺženie platnosti požadovaných v článku FCL.740.A písm. b) ods. 1) zaznamená inštruktor do žiadateľovho preukazu nový dátum uplynutia platnosti kvalifikačnej kategórie alebo osvedčenia, ak ho tým osobitne poverí príslušný orgán zodpovedný za žiadateľov preukaz spôsobilosti.“

12.

Článok FCL.910.TRI sa mení takto:

a)

Písmeno b) sa nahrádza takto:

„b)

Inštruktor s typovou kvalifikáciou (TRI) pre letúny a pre lietadlá so vztlakovými motormi – TRI(A) a TRI(PL). Oprávnenia TRI sú obmedzené na typ letúnov alebo lietadiel so vztlakovými motormi, na akých sa vykonával výcvik a hodnotenie spôsobilosti. Pokiaľ nie je v údajoch o prevádzkovej spôsobilosti stanovených v súlade s časťou 21 uvedené inak, oprávnenia TRI sa rozšíria na ďalšie typy, ak inštruktor TRI:

1.

absolvuje v období 12 mesiacov predchádzajúcich podaniu žiadosti najmenej 15 úsekov trate vrátane vzletov a pristátí v lietadle príslušného typu, z čoho 7 úsekov sa môže absolvovať v letovom simulátore (FFS);

2.

absolvuje technický výcvik a letový výcvik ako súčasť príslušného kurzu TRI;

3.

absolvuje príslušné časti hodnotenia spôsobilosti v súlade s článkom FCL.935, aby skúšajúcemu letovému inštruktorovi (FIE) alebo skúšajúcemu typovej kvalifikačnej kategórie (TRE), ktorý má kvalifikáciu v súlade s podčasťou K, preukázal svoju spôsobilosť vykonávať výcvik pilotov na úrovni požadovanej na vydanie typovej kvalifikačnej kategórie vrátane predletovej a poletovej činnosti a teoretickej výučby.“

b)

V písmene c) sa odsek 1 nahrádza takto:

„c)

Inštruktor s typovou kvalifikáciou (TRI) pre vrtuľníky – TRI(H).

1.

Oprávnenia TRI(H) sú obmedzené na typ vrtuľníkov, na akom sa vykonávala praktická skúška na účely vydania osvedčenia TRI. Pokiaľ nie je v údajoch o prevádzkovej spôsobilosti stanovených v súlade s časťou 21 uvedené inak, oprávnenia TRI sa rozšíria na ďalšie typy, ak inštruktor TRI:

i)

absolvuje príslušnú technickú časť kurzu TRI na vrtuľníku daného typu alebo vo výcvikovom zariadení na simuláciu letu (FSTD), ktoré predstavuje vrtuľník tohto typu;

ii)

vykoná najmenej 2 hodiny letového výcviku na vrtuľníku príslušného typu pod dohľadom inštruktora TRI(H), ktorý má primeranú kvalifikáciu, a

iii)

absolvuje príslušné časti hodnotenia spôsobilosti v súlade s článkom FCL.935, aby skúšajúcemu letovému inštruktorovi (FIE) alebo skúšajúcemu typovej kvalifikačnej kategórie (TRE), ktorý má kvalifikáciu v súlade s podčasťou K, preukázal svoju spôsobilosť vykonávať výcvik pilotov na úrovni požadovanej na vydanie typovej kvalifikačnej kategórie vrátane predletovej a poletovej činnosti a teoretickej výučby.“

13.

V článku FCL.905.CRI písmene a) sa dopĺňa tento odsek 3:

„3.

rozšírenie oprávnení LAPL(A) na ďalšiu triedu alebo variant letúna.“

14.

V článku FCL.1005 písmene a) sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.

ktorým poskytli viac než 25 % požadovaného letového výcviku na preukaz spôsobilosti, kvalifikačnú kategóriu alebo osvedčenie, pre ktoré sa praktická skúška alebo preskúšanie odbornej spôsobilosti vykonáva, alebo“

15.

V článku FCL.1005.CRE sa dopĺňa toto písmeno c):

„c)

skúšky spôsobilosti na rozšírenie oprávnení LAPL(A) na ďalšiu triedu alebo variant letúna.“

16.

Oddiel A dodatku 1 sa mení takto:

a)

Názov sa nahrádza takto:

„A.   

ZAPOČÍTANIE TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ ZA ÚČELOM VYDANIA PREUKAZU SPÔSOBILOSTI PILOTA — POŽIADAVKY NA PREKLEŇOVACÍ VÝCVIK A SKÚŠKY“.

b)

Odsek 12 sa nahrádza takto:

„1.2.

Bez toho, aby bol dotknutý predchádzajúci odsek, držiteľ preukazu spôsobilosti na lietadlá inej kategórie musí na účely vydania preukazov LAPL, PPL, BPL alebo SPL absolvovať teoretickú výučbu a skúšky teoretických vedomostí na príslušnej úrovni v týchto predmetoch:

zásady letu,

prevádzkové postupy,

letové charakteristiky lietadla a plánovanie letu,

všeobecné vedomosti o lietadlách,

navigácia.“

c)

Dopĺňa sa tento odsek 14:

„1.4.

Držiteľ preukazu LAPL(S) s rozšírením na TMG musí bez ohľadu na odsek 12 na vydanie preukazu LAPL(A) preukázať primeranú úroveň teoretických znalostí pre triedu jednomotorových piestových letúnov v súlade s článkom FCL.135.A písm. a) ods. 2).“

17.

V dodatku 6 sa oddiel Aa mení takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.

Cieľom modulového kurzu letového výcviku na základe spôsobilostí je dať držiteľom preukazov PPL alebo CPL výcvik pre prístrojovú kvalifikačnú kategóriu, pričom sa zohľadňuje predchádzajúci výcvik letu podľa prístrojov a prax. Je navrhnutý tak, aby sa zabezpečila úroveň odbornej spôsobilosti potrebná na prevádzku letúnov pri letoch podľa pravidiel letu podľa prístrojov a pri letoch v meteorologických podmienkach pre let podľa prístrojov. Kurz sa absolvuje v schválenej výcvikovej organizácii alebo ho tvorí kombinácia výcviku letu podľa prístrojov poskytovaného inštruktormi IRI(A) alebo FI(A), ktorí sú držiteľmi oprávnenia na poskytovanie výcviku pre IR, a letového výcviku v schválenej výcvikovej organizácii.“

b)

Odsek 6 sa mení takto:

i)

v písmene a) bode i) sa ods. B) nahrádza takto:

„B)

má predchádzajúcu prax, pokiaľ ide o čas letu podľa prístrojov vo funkcii veliaceho pilota letúnov v rámci kvalifikačnej kategórie zabezpečujúcej oprávnenia lietať podľa pravidiel letu podľa prístrojov a za meteorologických podmienok pre let podľa prístrojov;“

ii)

v písmene b) bode i) sa ods. B) nahrádza takto:

„B)

má predchádzajúcu prax, pokiaľ ide o čas letu podľa prístrojov vo funkcii veliaceho pilota letúnov v rámci kvalifikačnej kategórie zabezpečujúcej oprávnenia lietať podľa pravidiel letu podľa prístrojov a za meteorologických podmienok pre let podľa prístrojov;“.

18.

V dodatku 9 oddiele A sa odseky 4 a 5 nahrádzajú takto:

„4.

Pokiaľ nie je inak uvedené v údajoch o prevádzkovej spôsobilosti stanovených v súlade s časťou 21, osnovy letového výcviku, praktická skúška a preskúšanie odbornej spôsobilosti sú v súlade s týmto dodatkom. Osnovy, praktická skúška a preskúšanie odbornej spôsobilosti sa môžu zúžiť pri započítavaní predchádzajúcej praxe na lietadlách podobného typu, ako je uvedené v údajoch o prevádzkovej spôsobilosti stanovených v súlade s časťou 21.

5.

S výnimkou prípadu praktických skúšok na účely vydania preukazu ATPL, ak je to uvedené v údajoch o prevádzkovej spôsobilosti stanovených v súlade s časťou 21 pre toto konkrétne lietadlo, je možné poskytnúť zápočet za prvky praktickej skúšky, ktoré sú spoločné pre ďalšie typy alebo varianty, na ktoré má pilot kvalifikáciu.“


PRÍLOHA II

V prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011 v oddiele A sa odsek 1 písmeno d) nahrádza takto:

„d)

spĺňa požiadavky stanovené v tejto tabuľke:

Národný preukaz spôsobilosti

Celkový počet hodín letovej praxe

Ďalšie požiadavky

Náhradný preukaz spôsobilosti podľa časti FCL a podmienky (kde je to vhodné)

Zrušenie podmienok

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

ATPL(A)

> 1 500 hodín ako veliaci pilot na viacpilotných letúnoch

Žiadne

ATPL(A)

Neuplatňuje sa

a)

ATPL(A)

> 1 500 na viacpilotných letúnoch

Žiadne

ako v stĺpci 4 riadku c),

ako v stĺpci 5 riadku c),

b)

ATPL(A)

> 500 na viacpilotných letúnoch

Preukáže znalosť plánovania letu a letových charakteristík, ako sa požaduje v článku FCL.515

ATPL(A), s typovou kvalifikačnou kategóriou obmedzenou na funkciu druhého pilota

Preukáže schopnosť vykonávať funkciu veliaceho pilota, ako sa požaduje v dodatku 9 k časti FCL

c)

CPL/IR(A) a úspešne absolvoval teoretickú skúšku ICAO ATPL v členskom štáte, kde bol preukaz spôsobilosti vydaný

 

i)

Preukáže znalosť plánovania letu a letových charakteristík, ako sa požaduje v článku FCL.310 a FCL.615 písm. b)

ii)

spĺňa ostatné požiadavky uvedené v článku FCL.720.A písm. c)

CPL/IR(A) so zápočtom ATPL za teóriu

Neuplatňuje sa

d)

CPL/IR(A)

> 500 na viacpilotných letúnoch alebo vo viacpilotnej prevádzke na jednopilotných letúnoch CS-23 kategórie commuter alebo rovnocenných, v súlade s príslušnými požiadavkami časti CAT a časti ORO pre obchodnú leteckú dopravu

i)

úspešne absolvuje skúšku vedomostí pre ATPL(A) v členskom štáte, kde bol preukaz spôsobilosti vydaný (1)

ii)

spĺňa ostatné požiadavky uvedené v článku FCL.720.A písm. c)

CPL/IR(A) so zápočtom ATPL za teóriu

Neuplatňuje sa

e)

CPL/IR(A)

> 500 ako veliaci pilot na jednopilotných letúnoch

Žiadne

CPL/IR(A) s kvalifikačnou kategóriou na triedu a typovou kvalifikačnou kategóriou obmedzenou na jednopilotné letúny

Získa typovú kvalifikačnú kategóriu na viacpilotné letúny v súlade s časťou FCL

f)

CPL/IR(A)

< 500 ako veliaci pilot na jednopilotných letúnoch

Preukáže znalosť plánovania letu a letových charakteristík na úrovni CPL/IR

ako v stĺpci 4 riadku f)

ako v stĺpci 5 riadku f)

g)

CPL(A)

> 500 ako veliaci pilot na jednopilotných letúnoch

Kvalifikačná kategória na nočné lety, ak je to vhodné

CPL(A), s typovou kvalifikačnou kategóriou/kvalifikačnou kategóriou na triedu obmedzenou na jednopilotné letúny

 

h)

CPL(A)

< 500 ako veliaci pilot na jednopilotných letúnoch

i)

Kvalifikačná kategória na nočné lety, ak je to vhodné,

ii)

preukáže znalosť letových charakteristík a plánovania letu, ako sa požaduje v článku FCL.310

ako v stĺpci 4 riadku h)

 

i)

PPL/IR(A)

≥ 75 v súlade s IFR

 

PPL/IR(A) (IR obmedzená na PPL)

Preukáže znalosť letových charakteristík a plánovania letu, ako sa požaduje v článku FCL.615 písm. b)

j)

PPL(A)

≥ 70 na letúnoch

Preukáže používanie zariadení rádiovej navigácie

PPL(A)

 

k)


(1)  Od držiteľov preukazov CPL, ktorí už sú držiteľmi typovej kvalifikačnej kategórie na viacpilotné letúny, sa nevyžaduje úspešné absolvovanie skúšky teoretických vedomostí pre ATPL(A), keď naďalej riadia ten istý typ letúna, ale nedostanú zápočet ATPL(A) za teóriu pre preukaz spôsobilosti podľa časti FCL. Ak žiadajú o ďalšiu typovú kvalifikačnú kategóriu na iný viacpilotný letún, musia spĺňať požiadavky uvedené v bode i) riadku e) stĺpca 3 uvedenej tabuľky.“


PRÍLOHA III

Príloha III k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011 sa mení takto:

1.

V oddiele A. „UZNÁVANIE PLATNOSTI PREUKAZOV SPÔSOBILOSTI“ sa odsek 3 písmeno f) nahrádza takto:

„f)

v prípade vrtuľníkov spĺňa požiadavky na prax, uvedené v tejto tabuľke:

Preukaz spôsobilosti

Celkový počet hodín letovej praxe

Oprávnenia

 

(1)

(2)

(3)

 

ATPL(H) platná IR

> 1 000 hodín ako veliaci pilot na viacpilotných vrtuľníkoch

Veliaci pilot na viacpilotných vrtuľníkoch v obchodnej leteckej doprave v prevádzke VFR a IFR

a)

ATPL(H) bez oprávnení IR

> 1 000 hodín ako veliaci pilot na viacpilotných vrtuľníkoch

Veliaci pilot na viacpilotných vrtuľníkoch v obchodnej leteckej doprave v prevádzke VFR

b)

ATPL(H) platná IR

> 1 000 hodín ako pilot na viacpilotných vrtuľníkoch

Druhý pilot na viacpilotných vrtuľníkoch v obchodnej leteckej doprave v prevádzke VFR a IFR

c)

ATPL(H) bez oprávnení IR

> 1 000 hodín ako pilot na viacpilotných vrtuľníkoch

Druhý pilot na viacpilotných vrtuľníkoch v obchodnej leteckej doprave v prevádzke VFR

d)

CPL(H)/IR (1)

> 1 000 hodín ako pilot na viacpilotných vrtuľníkoch

Druhý pilot na viacpilotných vrtuľníkoch v obchodnej leteckej doprave

e)

CPL(H)/IR

> 1 000 hodín ako veliaci pilot v obchodnej leteckej doprave od získania kvalifikačnej kategórie IR

Veliaci pilot na jednopilotných vrtuľníkoch v obchodnej leteckej doprave

f)

ATPL(H) s oprávneniami IR alebo bez nich, CPL(H)/IR, CPL(H)

> 700 hodín na vrtuľníkoch iných ako certifikovaných podľa noriem CS-27/29 alebo rovnocenných požiadaviek, vrátane 200 hodín pri činnostiach takého druhu, na aký sa požaduje uznanie preukazu spôsobilosti, z toho 50 hodín pri týchto činnostiach za posledných 12 mesiacov

Uplatňovanie oprávnení na vrtuľníkoch v inej ako obchodnej leteckej doprave

g)

2.

V oddiele A. „UZNÁVANIE PLATNOSTI PREUKAZOV SPÔSOBILOSTI“ sa odsek 6 písmeno b) nahrádza takto:

„b)

je v priamom alebo nepriamom pracovnom pomere uzatvorenom s výrobcom lietadla alebo leteckým úradom.“

3.

V oddiele A. „UZNÁVANIE PLATNOSTI PREUKAZOV SPÔSOBILOSTI“ sa pridávajú tieto odseky 7 a 8:

„7.

Bez ohľadu na ustanovenia vyššie uvedených odsekov môžu členské štáty v prípade súťažných letov alebo leteckých vystúpení s obmedzenou dĺžkou trvania akceptovať preukaz spôsobilosti vydaný treťou krajinou, ktorý držiteľa oprávňuje na výkon oprávnení PPL, SPL alebo BPL za predpokladu, že:

a)

organizátor súťaže alebo leteckých vystúpení pred konaním podujatia príslušnému orgánu náležite doloží, akým spôsobom zabezpečí, aby bol pilot oboznámený s príslušnými bezpečnostnými informáciami a ako budú riadené riziká spojené s týmito letmi a

b)

žiadateľ je držiteľom príslušného preukazu spôsobilosti, oprávnenia zdravotnej spôsobilosti a súvisiacich kvalifikačných kategórií vydaných v súlade s prílohou 1 k Chicagskému dohovoru.

8.

Bez ohľadu na ustanovenia vyššie uvedených odsekov môžu členské štáty akceptovať preukazy spôsobilosti PPL, SPL alebo BPL, ktoré v súlade s požiadavkami prílohy 1 k Chicagskému dohovoru vydala tretia krajina, najviac na 28 dní v kalendárnom roku na osobitné nekomerčné úlohy, za predpokladu, že žiadateľ:

a)

je držiteľom príslušného preukazu spôsobilosti, oprávnenia zdravotnej spôsobilosti a súvisiacich kvalifikačných kategórií vydaných v súlade s prílohou 1 k Chicagskému dohovoru a

b)

pred vykonaním týchto osobitných úloh s obmedzenou dĺžkou trvania absolvoval najmenej jeden aklimatizačný let s kvalifikovaným inštruktorom.“


(1)  Držiteľ preukazu spôsobilosti obchodného pilota vrtuľníkov s prístrojovou kvalifikačnou kategóriou (CPL(H)/IR) na viacpilotných vrtuľníkoch musí pred uznaním preukázať úroveň vedomostí požadovaných organizáciou ICAO na získanie preukazu spôsobilosti dopravného pilota ATPL(H).“


PRÍLOHA IV

Príloha VI k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011 sa mení takto:

1.

Do článku ARA.GEN.305 sa pridáva toto písmeno ca):

„ca)

Bez ohľadu na ustanovenia v písmene c), v prípade organizácií, ktoré poskytujú výcvik iba na preukazy LAPL, PPL, SPL alebo BPL a súvisiace kvalifikačné kategórie a osvedčenia, sa uplatní plánovací cyklus dohľadu, ktorého dĺžka nepresahuje 48 mesiacov. Plánovací cyklus dohľadu sa skráti, ak existuje dôkaz, že sa úroveň bezpečnosti organizácie, ktorá je držiteľom osvedčenia, znížila.

Plánovací cyklus dohľadu sa môže predĺžiť najviac na 72 mesiacov, ak príslušný orgán potvrdil, že počas predchádzajúcich 48 mesiacov:

1.

organizácia preukázala schopnosť účinne rozpoznávať bezpečnostné riziká v oblasti letectva a riadiť súvisiace riziká, čo preukázali výsledky ročného preskúmania v súlade s článkom ORA.GEN.200 písm. c);

2.

organizácia priebežne udržiavala kontrolu nad všetkými zmenami v súlade s článkom ORA.GEN.130, čo preukázali výsledky ročného preskúmania v súlade s článkom ORA.GEN.200 písm. c);

3.

neboli vydané žiadne zistenia úrovne 1 a

4.

všetky nápravné opatrenia boli vykonané v časovom období, ktoré schválil alebo predĺžil príslušný orgán, ako sa vymedzuje v článku ARA.GEN.350 písm. d) bode 2.“

2.

V článku ARA.FCL.200 sa dopĺňa toto písmeno d):

„d)

Potvrdzovanie preukazov spôsobilosti inštruktormi. Skôr, ako príslušný orgán vydá niektorým inštruktorom konkrétne poverenie na predĺženie platnosti kvalifikačných kategórií na triedu pre jednomotorové piestové letúny alebo TMG, vypracuje tento orgán zodpovedajúce postupy.“

3.

Dopĺňa sa tento bod ARA.MED.330:

„ARA.MED.330   Osobitné zdravotné okolnosti

a)

Ak sa objavia nové zdravotnícke technológie, lieky alebo postupy, na základe ktorých by mohli byť ako spôsobilí žiadatelia posúdení aj tí, ktorí inak požiadavky nespĺňajú, je možné uskutočniť výskum na zhromažďovanie dôkazov o bezpečnom výkone oprávnení udelených príslušným preukazom spôsobilosti.

b)

Na účely vykonávania výskumu môže príslušný orgán v spolupráci s aspoň jedným ďalším príslušným orgánom vypracovať a vyhodnotiť protokol lekárskeho posúdenia, na základe ktorého môžu tieto príslušné orgány vydať určený počet osvedčení zdravotnej spôsobilosti pilota s príslušnými obmedzeniami.

c)

Iba poverené zdravotnícke zariadenia (AeMC) alebo poverený lekár (AME) môžu vydávať osvedčenia zdravotnej spôsobilosti na základe výskumného protokolu, ak na to dostanú pokyn od príslušného orgánu.

d)

Tento protokol je výsledkom dohody medzi predmetnými príslušnými orgánmi a jeho súčasťou sú prinajmenšom tieto prvky:

1.

posudzovanie rizika;

2.

literárne rešerše a hodnotenia poskytujúce dôkazy, že vydanie osvedčenia zdravotnej spôsobilosti na základe daného výskumného protokolu by neohrozilo bezpečný výkon oprávnení udelených príslušným preukazom spôsobilosti;

3.

podrobné kritériá výberu pilotov, ktoré bude možné zaradiť do protokolu;

4.

obmedzenia, ktoré budú zapísané v osvedčení zdravotnej spôsobilosti;

5.

postupy monitorovania, ktoré majú vykonať príslušné orgány;

6.

určenie cieľových ukazovateľov na ukončenie platnosti protokolu.

e)

Protokol musí byť v súlade s príslušnými etickými zásadami.

f)

Výkon oprávnení udelených preukazom spôsobilosti je v prípade držiteľov preukazu spôsobilosti, ktorým bolo vydané osvedčenie zdravotnej spôsobilosti na základe tohto protokolu, obmedzený na lety v lietadlách zaregistrovaných v členských štátoch, ktoré sú do tohto výskumného protokolu zapojené. Toto obmedzenie bude vyznačené v osvedčení zdravotnej spôsobilosti.

g)

Príslušné orgány, ktoré sa na protokole zúčastnia,

1.

poskytnú agentúre:

i)

výskumný protokol ešte predtým, než ho začnú vykonávať;

ii)

údaje o menovanom kontaktnom bode každého zúčastneného príslušného orgánu a o jeho spôsobilosti;

iii)

zdokumentované správy o pravidelnom hodnotení jeho účinnosti;

2.

poskytnú povereným zdravotníckym zariadeniam a povereným lekárom vo svojej pôsobnosti pre informáciu podrobné údaje o protokole ešte predtým, než ho začnú vykonávať.“

4.

Dodatok I sa nahrádza takto:

„Dodatok I

Preukaz spôsobilosti letovej posádky

Preukaz spôsobilosti letovej posádky vydaný členským štátom v súlade s časťou FCL zodpovedá týmto špecifikáciám:

a)

Obsah. Číslo položky musí byť vždy vytlačené v spojení s názvom položky. Položky I až XI sú ‚stále‘ položky a položky XII až XIV sú ‚premenlivé‘ položky, ktoré sa môžu objaviť na samostatnej alebo odoberateľnej časti základného formulára. Každá samostatná alebo odoberateľná časť musí byť prehľadne označená ako súčasť preukazu spôsobilosti.

1.

Stále položky:

I)

štát, ktorý vydal preukaz spôsobilosti;

II)

názov preukazu spôsobilosti.

III)

poradové číslo preukazu spôsobilosti začínajúce kódom OSN pre štát, v ktorom bol preukaz spôsobilosti vydaný, po ktorom nasleduje skratka ‚FCL‘ a kód z čísel a/alebo písmen, pričom číslice sú arabské a písmo latinské.

IV)

meno držiteľa (latinským písmom, aj keď je písmo úradného jazyka štátu iné ako latinské).

IVa)

dátum narodenia;

V)

adresa držiteľa;

VI)

štátna príslušnosť držiteľa;

VII)

podpis držiteľa;

VIII)

príslušný orgán a v prípade potreby podmienky, za akých bol preukaz spôsobilosti vydaný;

IX)

osvedčenie platnosti a povolenie vykonávať udelené oprávnenia;

X)

podpis úradníka vydávajúceho preukaz spôsobilosti a dátum vydania a

XI)

pečať alebo pečiatka príslušného orgánu.

2.

Premenlivé položky:

XII)

kvalifikácie a osvedčenia: osvedčenia triedy, typové osvedčenia, osvedčenia inštruktorov atď. s dátumami ukončenia platnosti. Rádiotelefónne (R/T) oprávnenia môžu byť uvedené na formulári preukazu spôsobilosti, alebo na samostatnom osvedčení.

XIII)

poznámky: t. j. osobitné doložky týkajúce sa obmedzení a potvrdení oprávnení vrátane potvrdení o jazykovej spôsobilosti a kvalifikácií pre lietadlá podľa prílohy II používané v obchodnej leteckej preprave a

XIV)

ľubovoľné ďalšie podrobnosti, ktoré vyžaduje príslušný orgán (napr. miesto narodenia/miesto pôvodu).

b)

Materiál. Použitý papier alebo iný materiál zabráni pozmeňovaniu alebo vymazávaniu alebo umožní ich ľahké odhalenie. Akékoľvek pridávanie alebo vymazávanie údajov jednoznačne potvrdí príslušný orgán.

c)

Jazyk. Preukazy spôsobilosti sú napísané v národnom jazyku (jazykoch) a v angličtine, a tiež v ďalších jazykoch, ktoré príslušný orgán považuje za vhodné.

Titulná strana

Image

strana 2

Image

strana 3

Image

Dodatočné strany – Požiadavky

Strany 1, 2 a 3 preukazu musia byť v súlade s formátom stanoveným vo vzore v tomto bode. Príslušný orgán doplní preukaz o ďalšie strany podľa svojich potrieb a s tabuľkami, v ktorých budú uvedené aspoň tieto informácie:

kvalifikačné kategórie, osvedčenia, doložky a oprávnenia,

dátumy ukončenia platnosti kvalifikačných kategórií, oprávnenia vyplývajúce z osvedčení inštruktora a examinátora,

dátum skúšky alebo preskúšania,

poznámky a obmedzenia (prevádzkové obmedzenia),

políčka pre číslo osvedčenia a podpis examinátora a/alebo inštruktora (podľa potreby),

skratky.

Tieto dodatočné strany majú slúžiť príslušným orgánom alebo osobitne povereným inštruktorom alebo examinátorom.

Údaje o prvom vydaní kvalifikačných kategórií alebo osvedčení zaznačí príslušný orgán. Údaje o predĺžení alebo obnove platnosti kvalifikačných kategórií alebo osvedčení môže zaznačiť príslušný orgán alebo osobitne poverení inštruktori alebo examinátori.

Prevádzkové obmedzenia sa zaznačia do políčka ‚Poznámky a obmedzenia‘ vedľa príslušného obmedzeného oprávnenia, napr. praktické preskúšanie IR absolvované s druhým pilotom, obmedzené oprávnenia inštruktora na 1 typ lietadla.

Kvalifikačné kategórie, ktorých platnosť nie je potvrdená, môže príslušný orgán z preukazu spôsobilosti odstrániť.“

5.

V dodatku II sa položka 9 pokynov týkajúcich sa štandardného formátu EASA na osvedčenia pre palubných sprievodcov nahrádza takto:

„Položka 9: Ak je príslušným orgánom orgán, ktorý vydal potvrdenie, uvádza sa pojem ‚príslušný orgán‘ a úradná pečať, pečiatka alebo logo. Výhradne v tomto prípade môže príslušný orgán rozhodnúť, či sa jeho úradná pečať, pečiatka alebo logo uvedie aj v položke 8.“


PRÍLOHA V

Do prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011 k článku ORA.GEN.200 sa pridáva toto písmeno c):

„c)

Bez ohľadu na ustanovenia v písmene a) v organizáciách, ktoré poskytujú výcvik iba na preukazy LAPL, PPL, SPL alebo BPL a súvisiace kvalifikačné kategórie alebo osvedčenia, môže mať riadenie bezpečnostných rizík a monitorovanie súladu predpisov definovaných v písmene a) bodoch 3) a 6) formu organizačného preskúmania, ktoré sa uskutoční aspoň raz za každý kalendárny rok. Uvedená organizácia oznamuje výsledky tohto preskúmania príslušnému orgánu bez zbytočného odkladu.“