13.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 68/26


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/414

z 12. marca 2015,

ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES, pokiaľ ide o glukozamínovú soľ kyseliny (6S)-5-metyltetrahydrolistovej používanej pri výrobe výživových doplnkov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES z 10. júna 2002 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravinových doplnkov (1), a najmä na jej článok 4 ods. 5,

keďže:

(1)

V prílohe II k smernici 2002/46/ES sa zriaďuje zoznam vitamínov a minerálnych látok a v prípade každého z nich aj formy, ktoré možno použiť na výrobu výživových doplnkov. Nariadením Komisie (ES) č. 1170/2009 (2) sa nahradili prílohy I a II k smernici 2002/46/ES.

(2)

Podľa článku 14 smernice 2002/46/ES sa ustanovenia o vitamínoch a minerálnych látkach vo výživových doplnkoch, ktoré môžu mať vplyv na verejné zdravie, majú prijať po konzultácii s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“).

(3)

V nadväznosti na žiadosť doplniť glukozamínovú soľ kyseliny (6S)-5-metyltetrahydrolistovej ako zdroj folátu do zoznamu stanoveného v prílohe II k smernici 2002/46/ES prijal úrad 11. septembra 2013 vedecké stanovisko k pridávaniu glukozamínovej soli kyseliny (6S)-5-metyltetrahydrolistovej ako zdroja folátu do výživových doplnkov na výživové účely a k biologickej dostupnosti folátu z tohto zdroja (3).

(4)

Zo stanoviska úradu vyplýva, že používanie glukozamínovej soli kyseliny (6S)-5-metyltetrahydrolistovej ako zdroja folátu vo výživových doplnkoch nevyvoláva obavy o bezpečnosť.

(5)

Vzhľadom na priaznivé stanovisko úradu by sa mala glukozamínová soľ kyseliny (6S)-5-metyltetrahydrolistovej doplniť do zoznamu stanoveného v prílohe II k smernici 2002/46/ES.

(6)

Glukozamínová soľ kyseliny (6S)-5-metyltetrahydrolistovej je nová zložka potravín, ktorej umiestnenie na trh bolo povolené vykonávacím rozhodnutím Komisie 2014/154/EÚ (4).

(7)

So zainteresovanými stranami sa konzultovalo prostredníctvom poradnej skupiny pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a rastlín a predložené pripomienky sa zohľadnili.

(8)

Smernica 2002/46/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Do prílohy II k smernici 2002/46/ES sa do oddielu A položky 10 (FOLÁT) dopĺňa toto písmeno c):

„c)

glukozamínová soľ kyseliny (6S)-5-metyltetrahydrolistovej“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. marca 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 183, 12.7.2002, s. 51.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1170/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokiaľ ide o zoznamy vitamínov a minerálnych látok a ich foriem, ktoré možno pridávať do potravín vrátane výživových doplnkov (Ú. v. EÚ L 314, 1.12.2009, s. 36).

(3)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2013) 11(10):3358.

(4)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/154/EÚ z 19. marca 2014, ktorým sa povoľuje umiestnenie na trh glukozamínovej soli kyseliny (6S)-5-metyltetrahydrolistovej ako novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (Ú. v. EÚ L 85, 21.3.2014, s. 10).