6.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 63/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/340

z 20. februára 2015,

ktorým sa stanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa preukazov a osvedčení riadiacich letovej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 923/2012 a zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 805/2011

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (1), a najmä na jeho článok 8c ods. 10 a článok 10 ods. 5,

keďže:

(1)

Riadiaci letovej prevádzky, osoby a organizácie, ktoré sa podieľajú na ich výcviku, skúšaní, kontrole, lekárskom vyšetrení a posudzovaní zdravotnej spôsobilosti, musia spĺňať príslušné základné požiadavky stanovené v prílohe Vb k nariadeniu (ES) č. 216/2008. Predovšetkým im osvedčenie alebo preukaz spôsobilosti budú udelené potom, ako preukážu zhodu so základnými požiadavkami.

(2)

Európsky preukaz spôsobilosti sa ukázal ako účinný spôsob na uznávanie a osvedčovanie spôsobilosti riadiacich letovej prevádzky, ktorí v rámci svojho povolania zohrávajú jedinečnú úlohu vo fungovaní bezpečného riadenia letovej prevádzky. Prostredníctvom normy pre odbornú spôsobilosť v rámci celej Únie sa znížila nesúrodosť v tejto oblasti a prispelo sa tak k efektívnejšej organizácii práce v súčasnom kontexte narastajúcej regionálnej spolupráce medzi poskytovateľmi leteckých navigačných služieb. Udržiavanie a skvalitňovanie spoločného systému udeľovania preukazov spôsobilosti riadiacich letovej prevádzky pracujúcich v Únii je dôležitým prvkom európskeho systému riadenia letovej prevádzky. Z toho dôvodu by sa teraz mali stanoviť technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa preukazov spôsobilosti a osvedčení riadiacich letovej prevádzky, ktoré odrážajú súčasný stav v tejto oblasti.

(3)

Poskytovanie leteckých navigačných služieb si vyžaduje vysoko kvalifikovaných pracovníkov, a to sa týka najmä riadiacich letovej prevádzky, ktorých spôsobilosť je preukázaná preukazom spôsobilosti vydaným na základe podrobných požiadaviek stanovených v tomto nariadení. Kvalifikačná kategória v preukaze spôsobilosti by mala označovať druh letovej prevádzkovej služby, ktorú je riadiaci letovej prevádzky oprávnený poskytovať. Doložky v preukaze spôsobilosti by mali vyjadrovať konkrétne zručnosti riadiaceho a oprávnenie udelené príslušnými orgánmi na poskytovanie služieb pre konkrétny sektor, skupinu sektorov a/alebo pracovné pozície.

(4)

Orgány vykonávajúce dohľad a overovanie súladu podľa tohto nariadenia by mali byť dostatočne nezávislé od riadiacich letovej prevádzky pri vydávaní preukazov spôsobilosti alebo predlžovaní platnosti doložiek, pri pozastavení alebo zrušení preukazov spôsobilosti, kvalifikačných kategórií, doložiek alebo osvedčení v prípadoch, keď už viac nespĺňajú podmienky na ich vydanie. Tieto orgány by mali byť aj dostatočne nezávislé od poskytovateľov leteckých navigačných služieb a výcvikových organizácií. Mali by zostať schopné efektívne plniť svoje úlohy. Príslušný orgán, resp. orgány poverené zodpovednosťou stanovenou v tomto nariadení môžu byť orgány určené alebo zriadené v súlade s článkom 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 (2). Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (ďalej len „agentúra“) by mala pôsobiť ako príslušný orgán na vydávanie a predlžovanie platnosti osvedčení výcvikových organizácií pre riadiacich letovej prevádzky so sídlom mimo územia členských štátov, a ak je to potrebné, aj ich personálu. Ako taká by mala spĺňať rovnaké požiadavky.

(5)

Vzhľadom na konkrétne charakteristiky letovej prevádzky v Únii by sa mali zaviesť a účinne uplatňovať spoločné normy odbornej spôsobilosti na riadiacich letovej prevádzky, ktorí sú zamestnaní poskytovateľmi leteckých navigačných služieb, a zabezpečiť tak manažment letovej prevádzky a letecké navigačné služby (ATM/ANS) pre verejnosť.

(6)

Členské štáty by mali mať možnosť uplatňovať toto nariadenie na svoj vojenský personál poskytujúci služby verejnosti, ako je uvedené v článku 1 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 216/2008.

(7)

Nedostatočná komunikácia často výrazne prispieva k incidentom a nehodám. Preto by sa mali stanoviť podrobné požiadavky na jazykovú spôsobilosť riadiacich letovej prevádzky. Tieto požiadavky sa opierajú o požiadavky prijaté Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ICAO), a predstavujú prostriedok presadzovania týchto medzinárodne uznávaných noriem. V súvislosti s jazykovou spôsobilosťou sa dodržiavajú zásady nediskriminácie, transparentnosti a proporcionality s cieľom podporiť voľný pohyb pracovníkov a zároveň zaručiť bezpečnosť. Platnosť doložky o jazykovej spôsobilosti by mala byť primeraná úrovni spôsobilosti stanovenej v tomto nariadení.

(8)

Spoločné pravidlá pre vydávanie a zachovávanie platnosti preukazov spôsobilosti riadiacich letovej prevádzky sú nevyhnutné na zvýšenie vzájomnej dôvery členských štátov vo svoje systémy. Z dôvodu zabezpečenia najvyššej úrovne bezpečnosti by sa mali zaviesť jednotné požiadavky na výcvik, kvalifikáciu a spôsobilosť riadiacich letovej prevádzky, čím by sa zároveň prispelo k zabezpečeniu poskytovania bezpečných a vysokokvalitných služieb riadenia letovej prevádzky a k uznávaniu preukazov spôsobilosti v celej Únii, a tým k rozšíreniu slobody pohybu riadiacich letovej prevádzky a zlepšeniu ich dostupnosti.

(9)

Európska organizácia pre bezpečnosť leteckej prevádzky (Eurocontrol) stanovila primerané normy pre počiatočný výcvik, stanovené v špecifikáciách spoločnej základnej učebnej osnovy úvodného výcviku riadiacich letovej prevádzky. S cieľom zohľadniť vedecký a technický pokrok a uľahčiť jednotný prístup k počiatočnému výcviku, čo predstavuje kľúčový prvok pri zabezpečení mobility medzi riadiacimi letovej prevádzky, by sa tieto normy mali zaviesť do právnych predpisov Únie. Požiadavky by sa mali stanoviť aj pre výcvik na stanovišti a pokračovací výcvik, a zohľadniť pri tom platné základné požiadavky podľa článku 8c nariadenia (ES) č. 216/2008. V prípadoch, keď európske požiadavky na výcvik neexistujú, členské štáty môžu naďalej uplatňovať výcvikové normy, ktoré vypracovala ICAO.

(10)

Po porade so skupinou expertov vypracoval Eurocontrol požiadavky na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti riadiacich letovej prevádzky, ktoré už využívajú členské štáty spolu s prílohou 1 ICAO. Tieto požiadavky by teraz mali byť transponované do právnych predpisov Únie, aby sa zabezpečilo ich jednotné uplatňovanie vo všetkých členských štátoch.

(11)

S cieľom zabezpečiť, aby členské štáty plnili svoje povinnosti a zodpovednosti v oblasti bezpečnosti vhodným a štruktúrovaným spôsobom prostredníctvom administratívneho systému a systému riadenia, ktoré prevádzkujú príslušné orgány a organizácie konajúce v ich mene, v súlade so štátnym bezpečnostným programom organizácie ICAO, toto nariadenie by malo ustanoviť požiadavky, ktoré majú príslušné orgány uplatňovať.

(12)

Osvedčovanie výcvikových organizácií je jedným z hlavných faktorov, ktoré prispievajú ku kvalite výcviku riadiacich letovej prevádzky a teda k bezpečnému poskytovaniu riadenia letovej prevádzky. Požiadavky na výcvikové organizácie by sa preto mali posilniť. Malo by sa umožniť osvedčenie výcviku podľa druhu výcviku, ako balík výcvikových služieb alebo balík výcvikových a leteckých navigačných služieb, zohľadňujúc osobitnú povahu výcviku, ktorý každá organizácia ponúka.

(13)

Všeobecné podmienky získania preukazu spôsobilosti, pokiaľ sa vzťahujú na vek a požiadavky na zdravotný stav, by sa nemali dotýkať držiteľov platných preukazov spôsobilosti. S cieľom zachovať existujúce oprávnenia vyplývajúce z preukazu spôsobilosti a zabezpečiť hladký prechod pre všetkých držiteľov preukazov spôsobilosti a pre príslušné orgány by sa preukazy spôsobilosti a osvedčenia zdravotnej spôsobilosti vydané členskými štátmi v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/23/ES (3) a s nariadením Komisie (EÚ) č. 805/2011 (4) mali považovať za vydané v súlade s týmto nariadením.

(14)

V záujme konzistentnosti by sa malo zmeniť vymedzenie pojmu psychoaktívna látka vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 923/2012 (5).

(15)

Zatiaľ čo toto nariadenie nadväzuje na predchádzajúce úspechy a regulačné požiadavky EÚ, v záujme prehľadnosti by sa nariadenie (EÚ) č. 805/2011 malo zrušiť.

(16)

V súlade s článkom 17 ods. 2) písm. b) a článkom 19 ods. 1 nariadenia (ES) č. 216/2008 Komisii pomáhala pri príprave opatrení ustanovených v tomto nariadení agentúra.

(17)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru, ktorý bol zriadený podľa článku 65 nariadenia (ES) č. 216/2008,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa stanovujú podrobné pravidlá pre:

a)

podmienky na vydávanie, pozastavenie platnosti a zrušenie platnosti preukazu spôsobilosti riadiacich letovej prevádzky a študentov – riadiacich letovej prevádzky, súvisiacich kvalifikačných kategórií a doložiek, ako aj oprávnenia a povinnosti držiteľov takýchto preukazov, kvalifikačných kategórií a doložiek;,

b)

podmienky na vydávanie, obmedzenie, pozastavenie platnosti a zrušenie platnosti osvedčení zdravotnej spôsobilosti riadiacich letovej prevádzky a študentov – riadiacich letovej prevádzky, ako aj oprávnenia a povinnosti držiteľov týchto osvedčení;

c)

osvedčovanie poverených lekárov a poverených zdravotníckych zariadení pre riadiacich letovej prevádzky a študentov – riadiacich letovej prevádzky;

d)

osvedčovanie výcvikových organizácií riadiacich letovej prevádzky;

e)

podmienky platnosti, predĺženia platnosti, obnovy platnosti a používania týchto preukazov spôsobilosti, kvalifikačných kategórií, doložiek a osvedčení.

2.   Toto nariadenie sa vzťahuje na:

a)

študentov – riadiacich letovej prevádzky a riadiacich letovej prevádzky, ktorí vykonávajú svoje úlohy v rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 216/2008;

b)

osoby a organizácie, ktoré sa podieľajú na udeľovaní preukazov spôsobilosti, výcviku, skúšaní, kontrole, lekárskom vyšetrovaní a posudzovaní zdravotnej spôsobilosti žiadateľov v súlade s týmto nariadením.

Článok 2

Súlad s požiadavkami a postupmi

1.   Študenti – riadiaci letovej prevádzky, riadiaci letovej prevádzky a osoby, ktoré sa podieľajú na udeľovaní preukazov spôsobilosti, výcviku, skúšaní, kontrole, lekárskom vyšetrovaní a posudzovaní zdravotnej spôsobilosti žiadateľov uvedených v článku 1 ods. 2 písm. a) a b), musia byť kvalifikovaní v súlade s ustanoveniami príloh I, III a IV a musia byť držiteľmi preukazu spôsobilosti udeleného príslušným orgánom uvedeným v článku 6.

2.   Organizácie uvedené v článku 1 ods. 2 písm. b) musia byť kvalifikované v súlade s technickými požiadavkami a administratívnymi postupmi stanovenými v prílohách I, III a IV a musia byť osvedčené príslušným orgánom uvedeným v článku 6.

3.   Osvedčovanie zdravotnej spôsobilosti osôb uvedených v článku 1 ods. 2 písm. a) a b) musí spĺňať technické požiadavky a administratívne postupy stanovené v prílohách III a IV.

4.   Riadiaci letovej prevádzky, ktorých zamestnávajú poskytovatelia leteckých navigačných služieb poskytujúci letové prevádzkové služby vo vzdušnom priestore na území, na ktoré sa vzťahuje zmluva, s hlavnou prevádzkou a sídlom, ak existuje, mimo územia, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia zmluvy, sa považujú za takých riadiacich letovej prevádzky, ktorým bol vydaný preukaz spôsobilosti v súlade s odsekom 1, za predpokladu, že spĺňajú obidve tieto podmienky:

a)

sú držiteľmi preukazu spôsobilosti riadiaceho letovej prevádzky, ktorý vydala tretia krajina v súlade s prílohou 1 k Chicagskému dohovoru;

b)

príslušnému orgánu uvedenému v článku 6 preukázali, že absolvovali výcvik a úspešne vykonali skúšky a hodnotenia zodpovedajúce požiadavkám stanoveným v prílohe I časti ATCO podčasti D oddiele 1 – 4.

Úlohy a funkcie pridelené riadiacim letovej prevádzky uvedené v prvom pododseku nesmú presiahnuť rozsah oprávnení vyplývajúcich z preukazu spôsobilosti vydaného treťou krajinou.

5.   Praktickí inštruktori a hodnotitelia, ktorých zamestnáva výcviková organizácia so sídlom mimo územia členských štátov, sa považujú za kvalifikovaných v súlade s odsekom 1 za predpokladu, že spĺňajú obidve tieto podmienky:

a)

sú držiteľmi preukazu spôsobilosti riadiaceho letovej prevádzky vydaného treťou krajinou v súlade s prílohou I k Chicagskému dohovoru s kvalifikačnou kategóriou a v prípade potreby doložkou ku kvalifikačnej kategórii zodpovedajúcou tej, pre ktorú sú oprávnení vykonávať výcvik alebo hodnotenie;

b)

príslušnému orgánu uvedenému v článku 6 preukázali, že absolvovali výcvik a úspešne vykonali skúšky a hodnotenia zodpovedajúce požiadavkám stanoveným v prílohe I časti ATCO podčasti D oddiele 5.

Oprávnenia uvedené v prvom pododseku sú uvedené v osvedčení vydanom treťou krajinou a musia byť obmedzené na poskytovanie výcviku a hodnotenia pre výcvikové organizácie so sídlom mimo územia členských štátov.

Článok 3

Poskytovanie služieb riadenia letovej prevádzky

1.   Služby riadenia letovej prevádzky poskytujú iba riadiaci letovej prevádzky, ktorí majú kvalifikáciu a sú držiteľmi preukazu spôsobilosti v súlade s týmto nariadením.

2.   V súlade s článkom 1 ods. 3 nariadenia (ES) č. 216/2008 členské štáty podľa možnosti zabezpečia, aby služby poskytované alebo sprístupnené verejnosti vojenským personálom, uvedené v článku 1 ods. 2 písm. c) uvedeného nariadenia poskytovali úroveň bezpečnosti aspoň rovnocennú úrovni požadovanej základnými požiadavkami stanovenými v prílohe Vb k uvedenému nariadeniu.

3.   Členské štáty môžu uplatňovať toto nariadenie na svoj vojenský personál, ktorý poskytuje služby verejnosti.

Článok 4

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„mimoriadne situácie“ sú okolnosti vrátane poruchových situácií, ktoré nie sú rutinné ani bežné a pre ktoré si riadiaci letovej prevádzky nevytvoril automatické zručnosti;

2.

„prijateľné prostriedky preukázania zhody (AMC)“ sú nezáväzné normy, ktoré agentúra prijala na opis prostriedkov na preukázanie zhody s nariadením (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacími predpismi;

3.

„služba riadenia letovej prevádzky (ATC)“ je služba poskytovaná na účely:

a)

zabraňovania zrážkam:

medzi lietadlami a

medzi lietadlami a prekážkami na prevádzkovej ploche, a

b)

urýchlenia a udržania usporiadaného toku letovej prevádzky;

4.

„stanovište riadenia letovej prevádzky (ATC)“ je všeobecný výraz, ktorý znamená buď oblastné stredisko riadenia, približovacie stanovište riadenia alebo letiskovú riadiacu vežu;

5.

„alternatívne prostriedky preukázania zhody“ sú alternatívou k existujúcim AMC alebo nové prostriedky preukázania zhody s nariadením (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacími predpismi, pre ktoré agentúra neprijala žiadne súvisiace AMC;

6.

„hodnotenie“ je vyhodnotenie praktických zručností vedúce k vydaniu preukazu spôsobilosti, kvalifikačnej kategórie a/alebo doložky(-iek) a predĺženiu a/alebo obnoveniu vrátane správania a praktického využitia poznatkov a porozumenia, ktoré hodnotená osoba preukáže;

7.

„doložka hodnotiteľa“ je oprávnenie zapísané do preukazu spôsobilosti a tvoriace jeho súčasť, ktoré uvádza odbornú spôsobilosť držiteľa na posúdenie praktických zručností študenta – riadiaceho letovej prevádzky a riadiaceho letovej prevádzky;

8.

„stres pri krízovej udalosti“ je prejav nezvyčajných a/alebo extrémnych emocionálnych, fyzických a/alebo behaviorálnych reakcií jednotlivca po nečakanej udalosti, nehode, incidente alebo vážnom incidente;

9.

„núdzová situácia“ je závažná a nebezpečná situáciu, ktorá si vyžaduje okamžité konanie;

10.

„skúšanie“ je formalizovaný test, ktorým sa hodnotia znalosti a porozumenie jednotlivca;

11.

„poradenský materiál (GM)“ je nezáväzný materiál, ktorý vypracovala agentúra a ktorý pomáha objasniť význam požiadavky alebo špecifikácie a používa sa na podporu výkladu nariadenia (ES) č. 216/2008, jeho vykonávacích predpisov a AMC;

12.

„miestny identifikačný kód ICAO“ je štvormiestny kód vyjadrený v súlade s pravidlami, ktoré organizácia ICAO predpísala vo svojej poslednej aktualizovanej verzii príručky „DOC 7910“ a ktorý je priradený k miestu leteckej pevnej stanice;

13.

„doložka jazykovej spôsobilosti“ je vyhlásenie zapísané do preukazu spôsobilosti a tvoriace jeho súčasť, ktoré uvádza jazykovú spôsobilosť držiteľa;

14.

„preukaz spôsobilosti“ je dokument, vydaný a schválený v súlade s týmto nariadením, ktorý oprávňuje jeho právoplatného držiteľa na uplatňovanie oprávnení vyplývajúcich z kvalifikačných kategórií a doložiek, ktoré sú v ňom uvedené;

15.

„výcvik na pracovisku“ je fáza výcviku, počas ktorého sa skôr získané pracovné postupy a zručnosti integrujú v praxi pod dohľadom kvalifikovaného inštruktora na pracovisku v reálnej prevádzke;

16.

„doložka inštruktora výcviku na pracovisku (OJTI)“ je oprávnenie zapísané do preukazu spôsobilosti a tvoriace jeho súčasť, ktoré uvádza odbornú spôsobilosť držiteľa na poskytovanie výcviku na pracovisku a na syntetických výcvikových zariadeniach;

17.

„výcvikové zariadenie čiastkovej úlohy (PTT)“ je syntetické výcvikové zariadenie určené na poskytovanie výcviku pre špecifické a vybraté prevádzkové úlohy bez toho, aby musel študent vykonať všetky úlohy, ktoré sú zvyčajne spojené s prostredím v plnej prevádzke;

18.

„cieľ výkonnosti“ je jasné a jednoznačné vyhlásenie o výkonnosti, ktorá sa očakáva od osoby absolvujúcej výcvik, o podmienkach, za ktorých sa výkonnosť dosahuje, a o štandardoch, ktoré by osoba absolvujúca výcvik mala spĺňať;

19.

„dočasná neschopnosť“ je dočasný stav, v ktorom držiteľ preukazu spôsobilosti nemôže využívať oprávnenia, ktoré mu z preukazu spôsobilosti vyplývajú, pričom kvalifikačné kategórie, doložky a osvedčenie o jeho zdravotnej spôsobilosti sú platné;

20.

„psychoaktívna látka“ znamená alkohol, opiáty, kanabinoidy, sedatíva a hypnotiká, kokaín, iné psychostimulanty, halucinogény a prchavé rozpúšťadlá, s výnimkou kofeínu a tabaku;

21.

„doložka ku kvalifikačnej kategórii“ je oprávnenie zapísané do preukazu spôsobilosti a tvoriace jeho súčasť, ktoré uvádza osobitné podmienky, oprávnenia alebo obmedzenia spojené s danou kvalifikačnou kategóriou;

22.

„obnova platnosti“ je administratívny úkon, ktorým sa po uplynutí platnosti kvalifikačnej kategórie, doložky alebo osvedčenia obnovujú oprávnenia vyplývajúce z kvalifikačnej kategórie, doložky alebo osvedčenia na ďalšie vymedzené časové obdobie za predpokladu splnenia stanovených požiadaviek;

23.

„predĺženie platnosti“ je administratívny úkon, ktorým sa ešte v priebehu trvania platnosti kvalifikačnej kategórie, doložky alebo osvedčenia umožňuje držiteľovi pokračovať v uplatňovaní oprávnení vyplývajúcich z kvalifikačnej kategórie, doložky alebo osvedčenia na ďalšie vymedzené časové obdobie za predpokladu splnenia stanovených požiadaviek;

24.

„sektor“ je súčasť riadenej oblasti a/alebo súčasť letovej informačnej oblasti alebo horného letového priestoru;

25.

„simulátor“ je syntetické výcvikové zariadenie, ktoré prezentuje dôležité vlastnosti reálneho prevádzkového prostredia a simuluje prevádzkové podmienky, v ktorých môže osoba absolvujúca výcvik priamo vykonávať úlohy v reálnom čase;

26.

„syntetické výcvikové zariadenie“ je akýkoľvek typ zariadenia, ktoré simuluje prevádzkové podmienky, vrátane simulátorov a výcvikových zariadení čiastkovej úlohy;

27.

„doložka inštruktora výcviku na syntetickom výcvikovom zariadení (STDI)“ je oprávnenie zapísané do preukazu spôsobilosti a tvoriace jeho súčasť, ktoré uvádza odbornú spôsobilosť držiteľa na poskytovanie výcviku na syntetických výcvikových zariadeniach;

28.

„výcvikový kurz“ je teoretická a/alebo praktická výučba vypracovaná v štruktúrovanom rámci a poskytovaná vo vymedzenom časovom období;

29.

„výcviková organizácia“ je organizácia, ktorej príslušný orgán udelil osvedčenie na poskytovanie jedného alebo viacerých druhov výcviku;

30.

„doložka na stanovište“ je oprávnenie zapísané v preukaze spôsobilosti a tvoriace jeho súčasť, ktoré uvádza miestny identifikačný kód ICAO a sektor, skupinu sektorov alebo pracovné pozície, v rámci ktorých je držiteľ preukazu odborne spôsobilý vykonávať prácu;

31.

„overenie“ je proces, prostredníctvom ktorého môže držiteľ po úspešnom ukončení kurzu k doložke na stanovište spojeného s kvalifikačnou kategóriou alebo doložkou ku kvalifikačnej kategórii začať uplatňovať oprávnenia vyplývajúce z danej kvalifikačnej kategórie alebo doložky ku kvalifikačnej kategórii.

Článok 5

Príslušný orgán

1.   Členské štáty nominujú alebo zriadia jeden alebo viacero príslušných orgánov s pridelenou zodpovednosťou za vydávanie osvedčení a dohľad nad osobami a organizáciami, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

2.   V rámci funkčného bloku vzdušného priestoru alebo v prípade poskytovania cezhraničných služieb musia s určením príslušných orgánov súhlasiť zúčastnené členské štáty.

3.   Ak členský štát nominuje alebo zriadi viac ako jeden príslušný orgán, podľa potreby jednoznačne vymedzí oblasti právomocí každého príslušného orgánu z hľadiska zodpovednosti a geografickej oblasti. Medzi uvedenými orgánmi je potrebné zaviesť koordináciu s cieľom zabezpečiť účinný dohľad nad všetkými organizáciami a osobami, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, v rámci právomoci prislúchajúcej týmto orgánom.

4.   Príslušný(-é) orgán(-y) je(sú) nezávislý(-é) od poskytovateľov leteckých navigačných služieb a výcvikových organizácií. Táto nezávislosť sa dosiahne prostredníctvom zabezpečenia primeraného oddelenia príslušných orgánov na jednej strane a poskytovateľov leteckých navigačných služieb a výcvikových organizácií na strane druhej, ktoré sa vykoná aspoň na funkčnej úrovni. Príslušné orgány vykonávajú svoje právomoci nestranne a transparentne.

Prvý pododsek sa vzťahuje aj na agentúru, v prípade, že koná ako príslušný orgán podľa článku 6 ods. 2 písm. b) a článku 6 ods. 3 písm. a) bodu ii).

5.   Členské štáty zabezpečia, aby mali príslušné orgány potrebné schopnosti na osvedčovanie a činnosti dohľadu v rámci svojich programov osvedčovania a dohľadu, ako aj dostatočné zdroje na splnenie požiadaviek uvedených v prílohe II (časť ATCO.AR). Členské štáty využijú najmä hodnotenia, ktoré vypracovali príslušné orgány v súlade s prílohou II bodom ATCO.AR.A.005 písm. a) s cieľom preukázať ich schopnosti.

6.   Členské štáty zabezpečia, aby, pokiaľ ide o personál príslušných orgánov, ktorý vykonáva dohľad a certifikačné činností podľa tohto nariadenia, neexistoval žiadny priamy či nepriamy konflikt záujmov, najmä pokiaľ ide o rodinné alebo finančné záujmy príslušného personálu.

7.   Príslušný(-é) orgán(-y) nominovaný(-é) alebo zriadený(-é) členským štátom na účely nariadenia (EÚ) č. 805/2011 sa naďalej považuje(-ú) za príslušný orgán na účely tohto nariadenia, ak príslušný členský štát nestanoví inak. V takomto prípade členské štáty oznámia agentúre názov(-vy) a adresu(-y) príslušného(-ých) orgánu(-ov), ktorý(-é) nominujú alebo zriaďujú na základe uplatňovania tohto článku, ako aj akékoľvek ich zmeny.

Článok 6

Príslušný orgán na účely príloh I, III a IV

1.   Príslušným orgánom je na účely prílohy I orgán, resp. orgány nominované alebo zriadené členským štátom, ktorému osoba podáva žiadosť o vydanie preukazu spôsobilosti.

2.   Na účely prílohy III a na účely dohľadu nad požiadavkami prílohy I, pokiaľ ide o poskytovateľov leteckých navigačných služieb, je príslušný orgán:

a)

orgán nominovaný alebo zriadený členským štátom ako jeho príslušný orgán dohľadu, v ktorom má žiadateľ svoju hlavnú prevádzku alebo svoje sídlo, ak existuje, okrem prípadov, keď sa v dvojstranných alebo viacstranných dohodách medzi členskými štátmi alebo ich príslušnými orgánmi ustanovuje inak;

b)

agentúra, ak má žiadateľ svoju hlavnú prevádzku alebo svoje sídlo, ak existuje, mimo územia členských štátov.

3.   Na účely prílohy IV je príslušným orgánom:

a)

v prípade poverených zdravotníckych zariadení:

i)

orgán určený členským štátom, v ktorom má poverené lekárske zariadenie hlavné miesto podnikania;

ii)

agentúra, ak sa poverené lekárske zariadenie nachádza v tretej krajine;

b)

v prípade poverených lekárov:

i)

orgán určený členským štátom, v ktorom má poverený lekár, resp. lekárka hlavné miesto výkonu činnosti;

ii)

ak sa hlavné miesto výkonu činnosti povereného lekára nachádza v tretej krajine, orgán určený členským štátom, ktorému poverený lekár podáva žiadosť o vydanie osvedčenia.

Článok 7

Prechodné ustanovenia

1.   Preukazy spôsobilosti, kvalifikačné kategórie a doložky vydané v súlade s príslušnými ustanoveniami vnútroštátnych právnych predpisov vychádzajúcich zo smernice 2006/23/ES a preukazy spôsobilosti, kvalifikačné kategórie a doložky vydané v súlade s nariadením (EÚ) č. 805/2011 sa považujú za vydané v súlade s týmto nariadením.

2.   Kvalifikačná kategória pre oblastné procedurálne riadenie (ACP) s doložkou ku kvalifikačnej kategórii pre oceánske riadenie (OCN) vydané na základe vnútroštátnych pravidiel vychádzajúcich z článku 31 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 805/2011 sa považujú za vydané v súlade s týmto nariadením.

3.   Osvedčenia zdravotnej spôsobilosti a osvedčenia pre výcvikové organizácie, poverených lekárov a poverené zdravotnícke zariadenia, schválenia programov stanovišťa na udržiavanie odbornej spôsobilosti a výcvikových plánov, ktoré boli vydané v súlade s príslušnými ustanoveniami vnútroštátnych právnych predpisov vychádzajúcich zo smernice 2006/23/ES v súlade s nariadením (EÚ) č. 805/2011, sa považujú za vydané v súlade s týmto nariadením.

Článok 8

Nahradenie preukazov spôsobilosti, úpravy oprávnení, výcvikové kurzy a programy stanovišťa na udržiavanie odbornej spôsobilosti

1.   Členské štáty najneskôr do 31. decembra 2015 nahradia preukazy spôsobilosti uvedené v článku 7 ods. 1 preukazmi spôsobilosti, ktoré sú v súlade s formátom stanoveným v dodatku 1 k prílohe II k tomuto nariadeniu alebo najneskôr do 31. decembra 2016 v prípade, že členský štát využije výnimku stanovenú v článku 11 ods. 2.

2.   Členské štáty najneskôr do 31. decembra 2015 nahradia osvedčenia pre výcvikové organizácie pre riadiacich letovej prevádzky uvedené v článku 7 ods. 3 osvedčeniami, ktoré sú v súlade s formátom stanoveným v dodatku 2 k prílohe II k tomuto nariadeniu alebo najneskôr do 31. decembra 2016 v prípade, že členský štát využije výnimku stanovenú v článku 11 ods. 2.

3.   Členské štáty najneskôr do 31. decembra 2015 nahradia osvedčenia pre poverených lekárov a osvedčenia pre poverené zdravotnícke zariadenia uvedené v článku 7 ods. 3 osvedčeniami, ktoré sú v súlade s formátom stanoveným v dodatkoch 3 a 4 k prílohe II k tomuto nariadeniu alebo najneskôr do 31. decembra 2016 v prípade, že členský štát využije výnimku stanovenú v článku 11 ods. 2.

4.   Príslušné orgány prevedú v prípade potreby najneskôr do 31. decembra 2015 oprávnenia skúšajúcich a hodnotiteľov na počiatočný výcvik podľa článku 20 nariadenia (EÚ) č. 805/2011 a oprávnenia skúšajúcich alebo hodnotiteľov odbornej spôsobilosti pre výcvik na stanovišti alebo pokračovací výcvik schválený príslušným orgánom podľa článku 24 nariadenia (EÚ) č. 805/2011 do oprávnení doložky hodnotiteľa alebo najneskôr do 31. decembra 2016 v prípade, že členský štát využije výnimku stanovenú v článku 11 ods. 2.

5.   Príslušné orgány môžu podľa tohto nariadenia v prípade potreby najneskôr do 31. decembra 2015 previesť oprávnenia pre vnútroštátnych inštruktorov výcviku na simulátoroch alebo na syntetickom výcvikovom zariadení na oprávnenia doložky pre inštruktora výcviku na syntetickom výcvikovom zariadení alebo najneskôr do 31. decembra 2016 v prípade, že členský štát využije výnimku stanovenú v článku 11 ods. 2.

6.   Poskytovatelia leteckých navigačných služieb musia najneskôr do 31. decembra 2015 prispôsobiť svoje programy stanovišťa na udržiavanie odbornej spôsobilosti požiadavkám tohto nariadenia alebo najneskôr do 31. decembra 2016 v prípade, že členský štát využije výnimku stanovenú v článku 11 ods. 2.

7.   Výcvikové organizácie pre riadiacich letovej prevádzky musia najneskôr do 31. decembra 2015 prispôsobiť svoje výcvikové plány požiadavkám tohto nariadenia alebo najneskôr do 31. decembra 2016 v prípade, že členský štát využije výnimku stanovenú v článku 11 ods. 2.

8.   Osvedčenia o absolvovaní výcvikových kurzov, ktoré sa začali pred dátumom začiatku uplatňovania tohto nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 805/2011 sa uznávajú na účely vydávania príslušných preukazov spôsobilosti, kvalifikačných kategórií a doložiek v súlade s týmto nariadením za predpokladu, že výcvik a hodnotenie sa skončili najneskôr do 30. júna 2016 alebo najneskôr do 30. júna 2017 v prípade, že členský štát využije výnimku stanovenú v článku 11 ods. 2.

Článok 9

Zmena vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 923/2012

V článku 2 vykonávacieho nariadenia EÚ) č.923/2012 sa bod 104 nahrádza takto:

„104.

‚psychoaktívna látka‘ znamená alkohol, opiáty, kanabinoidy, sedatíva a hypnotiká, kokaín, iné psychostimulanty, halucinogény a prchavé rozpúšťadlá, s výnimkou kofeínu a tabaku;“

Článok 10

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 805/2011 sa zrušuje.

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 30. júna 2015.

2.   Odchylne od odseku 1 sa členské štáty môžu rozhodnúť neuplatňovať do 31. decembra 2016 prílohy I až IV ako celok alebo čiastočne.

Ak členský štát využije túto možnosť, oznámi to Komisii a agentúre najneskôr do 1. júla 2015. V tomto oznámení sa opíše rozsah takejto výnimky, resp. výnimiek, ako aj program uplatňovania vrátane plánovaných opatrení a príslušného harmonogramu. V takom prípade sa príslušné ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 805/2011 budú naďalej uplatňovať.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. februára 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 z 10. marca 2004, ktorým sa stanovuje rámec na vytvorenie jednotného európskeho neba (Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 10).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/23/ES z 5. apríla 2006 o preukaze spôsobilosti Spoločenstva pre riadiaceho letovej prevádzky (Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006, s. 22).

(4)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 805/2011 z 10. augusta 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá udeľovania preukazov spôsobilosti a niektorých osvedčení riadiacich letovej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 206, 11.8.2011, s. 21).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 923/2012 z 26. septembra 2012, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá lietania a prevádzkové ustanovenia týkajúce sa služieb a postupov v letovej prevádzke a ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1035/2011 a nariadenia (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EÚ) č. 255/2010 (Ú. v. EÚ L 281, 13.10.2012, s. 1).


 

OBSAH

PRÍLOHA I –

ČASŤ ATCO – POŽIADAVKY NA UDEĽOVANIE PREUKAZOV SPÔSOBILOSTI RIADIACICH LETOVEJ PREVÁDZKY 18

PODČASŤ A –

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY 18

ATCO.A.001.

Rozsah pôsobnosti 18

ATCO.A.005.

Podávanie žiadosti o vydanie preukazu spôsobilosti, kvalifikačnej kategórie a doložiek 18

ATCO.A.010.

Výmena preukazu spôsobilosti 18

ATCO.A.015.

Využívanie oprávnení na základe preukazov spôsobilosti a dočasná neschopnosť 18

ATCO.A.020.

Zrušenie a pozastavenie platnosti preukazov spôsobilosti, kvalifikačných kategórií a doložiek 19

PODČASŤ B –

PREUKAZY SPÔSOBILOSTI, KVALIFIKAČNÉ KATEGÓRIE A DOLOŽKY 19

ATCO.B.001.

Preukaz spôsobilosti študenta – riadiaceho letovej prevádzky 19

ATCO.B.005.

Preukaz spôsobilosti riadiaceho letovej prevádzky 19

ATCO.B.010.

Kvalifikačné kategórie riadiaceho letovej prevádzky 20

ATCO.B.015.

Doložky ku kvalifikačným kategóriám 20

ATCO.B.020.

Doložky na stanovište 21

ATCO.B.025.

Program stanovišťa na udržiavanie odbornej spôsobilosti 22

ATCO.B.030.

Doložka jazykovej spôsobilosti 23

ATCO.B.035.

Platnosť doložky jazykovej spôsobilosti 23

ATCO.B.040.

Hodnotenie jazykovej spôsobilosti 24

ATCO.B.045.

Jazykové vzdelávanie 24

PODČASŤ C –

POŽIADAVKY NA INŠTRUKTOROV A HODNOTITEĽOV 24

ODDIEL 1 –

INŠTRUKTORI 24

ATCO.C.001.

Teoretickí inštruktori 24

ATCO.C.005.

Praktickí inštruktori 25

ATCO.C.010.

Oprávnenia inštruktora výcviku na pracovisku (OJTI) 25

ATCO.C.015.

Žiadosť o doložku inštruktora výcviku na pracovisku 25

ATCO.C.020.

Platnosť doložky inštruktora výcviku na pracovisku 25

ATCO.C.025.

Dočasné povolenie OJTI 25

ATCO.C.030.

Oprávnenia inštruktora výcviku na syntetických výcvikových zariadeniach (STDI) 26

ATCO.C.035.

Žiadosť o doložku inštruktora výcviku na syntetických výcvikových zariadeniach 26

ATCO.C.040.

Platnosť doložky inštruktora výcviku na syntetických výcvikových zariadeniach 26

ODDIEL 2 –

HODNOTITELIA 27

ATCO.C.045.

Oprávnenia hodnotiteľov 27

ATCO.C.050.

Osobný záujem 27

ATCO.C.055.

Žiadosť o doložku hodnotiteľa 27

ATCO.C.060.

Platnosť doložky hodnotiteľa 28

ATCO.C.065.

Dočasné povolenie hodnotiteľa 28

PODČASŤ D –

VÝCVIK RIADIACEHO LETOVEJ PREVÁDZKY 28

ODDIEL 1 –

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY 28

ATCO.D.001.

Ciele výcviku riadiaceho letovej prevádzky 28

ATCO.D.005.

Druhy výcviku riadiaceho letovej prevádzky 28

ODDIEL 2 –

POŽIADAVKY NA POČIATOČNÝ VÝCVIK 29

ATCO.D.010.

Zložky počiatočného výcviku 29

ATCO.D.015.

Plán počiatočného výcviku 30

ATCO.D.020.

Kurzy základného a kvalifikačného výcviku 30

ATCO.D.025.

Skúšky a hodnotenie základného výcviku 31

ATCO.D.030.

Ciele výkonnosti základného výcviku 31

ATCO.D.035.

Skúšky a hodnotenie kvalifikačného výcviku 31

ATCO.D.040.

Ciele výkonnosti kvalifikačného výcviku 32

ODDIEL 3 –

POŽIADAVKY NA VÝCVIK NA STANOVIŠTI 32

ATCO.D.045.

Zložky výcviku na stanovišti 32

ATCO.D.050.

Predpoklady výcviku na stanovišti 33

ATCO.D.055.

Výcvikový plán stanovišťa 33

ATCO.D.060.

Kurz k doložke na stanovište 34

ATCO.D.065.

Preukázanie teoretických znalostí a porozumenia 34

ATCO.D.070.

Hodnotenia počas kurzov k doložke na stanovište 34

ODDIEL 4 –

POŽIADAVKY NA POKRAČOVACÍ VÝCVIK 34

ATCO.D.075.

Pokračovací výcvik 34

ATCO.D.080.

Opakovací výcvik 34

ATCO.D.085.

Preškoľovací výcvik 35

ODDIEL 5 –

VÝCVIK INŠTRUKTOROV A HODNOTITEĽOV 35

ATCO.D.090.

Výcvik praktických inštruktorov 35

ATCO.D.095.

Výcvik hodnotiteľov 35

DODATOK 1 k prílohe I –

KLASIFIKAČNÁ STUPNICA JAZYKOVEJ SPÔSOBILOSTI – POŽIADAVKY NA JAZYKOVÉ ZNALOSTI 36

DODATOK 2 k prílohe I –

ZÁKLADNÝ VÝCVIK 39

Predmet 1:

ÚVOD DO KURZU 39

Predmet 2:

LETECKÉ PRÁVO 39

Predmet 3:

MANAŽMENT LETOVEJ PREVÁDZKY 40

Predmet 4:

METEOROLÓGIA 41

Predmet 5:

NAVIGÁCIA 42

Predmet 6:

LIETADLÁ 43

Predmet 7:

ĽUDSKÉ FAKTORY 44

Predmet 8:

ZARIADENIA A SYSTÉMY 45

Predmet 9:

PRACOVNÉ PROSTREDIE 46

DODATOK 3 k prílohe I –

LETISKOVÉ RIADENIE LETOV V PODMIENKACH VIDITEĽNOSTI (ADV) 47

Predmet 1:

ÚVOD DO KURZU 47

Predmet 2:

LETECKÉ PRÁVO 47

Predmet 3:

MANAŽMENT LETOVEJ PREVÁDZKY 48

Predmet 4:

METEOROLÓGIA 49

Predmet 5:

NAVIGÁCIA 49

Predmet 6:

LIETADLÁ 49

Predmet 7:

ĽUDSKÉ FAKTORY 50

Predmet 8:

ZARIADENIA A SYSTÉMY 51

Predmet 9:

PRACOVNÉ PROSTREDIE 51

Predmet 10:

MIMORIADNE A NÚDZOVÉ SITUÁCIE 51

Predmet 11:

LETISKÁ 52

DODATOK 4 k prílohe I –

KVALIFIKAČNÁ KATEGÓRIA PRE LETISKOVÉ RIADENIE LETOV PODĽA PRÍSTROJOV PRE LETISKOVÚ VEŽU – ADI (TWR) 53

Predmet 1:

ÚVOD DO KURZU 53

Predmet 2:

LETECKÉ PRÁVO 53

Predmet 3:

MANAŽMENT LETOVEJ PREVÁDZKY 54

Predmet 4:

METEOROLÓGIA 55

Predmet 5:

NAVIGÁCIA 55

Predmet 6:

LIETADLÁ 56

Predmet 7:

ĽUDSKÉ FAKTORY 56

Predmet 8:

ZARIADENIA A SYSTÉMY 57

Predmet 9:

PRACOVNÉ PROSTREDIE 57

Predmet 10:

MIMORIADNE A NÚDZOVÉ SITUÁCIE 58

Predmet 11:

LETISKÁ 58

DODATOK 5 k prílohe I –

KVALIFIKAČNÁ KATEGÓRIA PRE PRIBLIŽOVACIE PROCEDURÁLNE RIADENIE (APP) 59

Predmet 1:

ÚVOD DO KURZU 59

Predmet 2:

LETECKÉ PRÁVO 59

Predmet 3:

MANAŽMENT LETOVEJ PREVÁDZKY 60

Predmet 4:

METEOROLÓGIA 61

Predmet 5:

NAVIGÁCIA 61

Predmet 6:

LIETADLÁ 61

Predmet 7:

ĽUDSKÉ FAKTORY 62

Predmet 8:

ZARIADENIA A SYSTÉMY 63

Predmet 9:

PRACOVNÉ PROSTREDIE 63

Predmet 10:

MIMORIADNE A NÚDZOVÉ SITUÁCIE 63

Predmet 11:

LETISKÁ 64

DODATOK 6 k prílohe I –

KVALIFIKAČNÁ KATEGÓRIA PRE OBLASTNÉ PROCEDURÁLNE RIADENIE (ACP) 65

Predmet 1:

ÚVOD DO KURZU 65

Predmet 2:

LETECKÉ PRÁVO 65

Predmet 3:

MANAŽMENT LETOVEJ PREVÁDZKY 66

Predmet 4:

METEOROLÓGIA 67

Predmet 5:

NAVIGÁCIA 67

Predmet 6:

LIETADLÁ 67

Predmet 7:

ĽUDSKÉ FAKTORY 68

Predmet 8:

ZARIADENIA A SYSTÉMY 68

Predmet 9:

PRACOVNÉ PROSTREDIE 69

Predmet 10:

MIMORIADNE A NÚDZOVÉ SITUÁCIE 69

DODATOK 7 k prílohe I –

KVALIFIKAČNÁ KATEGÓRIA PRE PRIBLIŽOVACIE PREHĽADOVÉ RIADENIE (APS) 70

Predmet 1:

ÚVOD DO KURZU 70

Predmet 2:

LETECKÉ PRÁVO 70

Predmet 3:

MANAŽMENT LETOVEJ PREVÁDZKY 71

Predmet 4:

METEOROLÓGIA 72

Predmet 5:

NAVIGÁCIA 72

Predmet 6:

LIETADLÁ 73

Predmet 7:

ĽUDSKÉ FAKTORY 73

Predmet 8:

ZARIADENIA A SYSTÉMY 74

Predmet 9:

PRACOVNÉ PROSTREDIE 74

Predmet 10:

MIMORIADNE A NÚDZOVÉ SITUÁCIE 75

Predmet 11:

LETISKÁ 75

DODATOK 8 k prílohe I –

KVALIFIKAČNÁ KATEGÓRIA PRE OBLASTNÉ PREHĽADOVÉ RIADENIE (ACS) 76

Predmet 1:

ÚVOD DO KURZU 76

Predmet 2:

LETECKÉ PRÁVO 76

Predmet 3:

MANAŽMENT LETOVEJ PREVÁDZKY 77

Predmet 4:

METEOROLÓGIA 78

Predmet 5:

NAVIGÁCIA 78

Predmet 6:

LIETADLÁ 79

Predmet 7:

ĽUDSKÉ FAKTORY 79

Predmet 8:

ZARIADENIA A SYSTÉMY 80

Predmet 9:

PRACOVNÉ PROSTREDIE 80

Predmet 10:

MIMORIADNE A NÚDZOVÉ SITUÁCIE 81

PRÍLOHA II –

ČASŤ ATCO.AR – POŽIADAVKY NA PRÍSLUŠNÉ ORGÁNY 82

PODČASŤ A –

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY 82

ATCO.AR.A.001.

Rozsah pôsobnosti 82

ATCO.AR.A.005.

Personál 82

ATCO.AR.A.010.

Úlohy príslušných orgánov 82

ATCO.AR.A.015.

Prostriedky preukázania zhody 83

ATCO.AR.A.020.

Informácie pre agentúru 83

ATCO.AR.A.025.

Okamžitá reakcia na bezpečnostný problém 84

PODČASŤ B –

RIADENIE 84

ATCO.AR.B.001.

Systém riadenia 84

ATCO.AR.B.005.

Prideľovanie úloh oprávneným subjektom 85

ATCO.AR.B.010.

Zmeny v systéme riadenia 85

ATCO.AR.B.015.

Vedenie záznamov 85

PODČASŤ C –

DOHĽAD A PRESADZOVANIE 86

ATCO.AR.C.001.

Dohľad 86

ATCO.AR.C.005.

Program dohľadu 86

ATCO.AR.C.010.

Zistenia a opatrenia na presadzovanie týkajúce sa personálu 87

PODČASŤ D –

VYDÁVANIE, OPÄTOVNÉ OBNOVENIE PLATNOSTI, OBNOVENIE PLATNOSTI, POZASTAVENIE A ZRUŠENIE PLATNOSTI PREUKAZOV SPÔSOBILOSTI, KVALIFIKAČNÝCH KATEGÓRIÍ A DOLOŽIEK 87

ATCO.AR.D.001.

Postup vydávania, predĺženia platnosti a obnovenia platnosti preukazov spôsobilosti, kvalifikačných kategórií, doložiek a povolení 87

ATCO.AR.D.005.

Zrušenie a pozastavenie platnosti preukazov spôsobilosti, kvalifikačných kategórií a doložiek 88

PODČASŤ E –

POSTUP VYDÁVANIA OSVEDČENÍ PRE VÝCVIKOVÉ ORGANIZÁCIE RIADIACICH LETOVEJ PREVÁDZKY A SCHVAĽOVANIA VÝCVIKOVÝCH KURZOV 88

ATCO.AR.E.001.

Postup podávania žiadosti a osvedčovania výcvikových organizácií 88

ATCO.AR.E.005.

Schvaľovanie výcvikových kurzov a výcvikových plánov 89

ATCO.AR.E.010.

Zmeny vo výcvikových organizáciách 89

ATCO.AR.E.015.

Zistenia a nápravné opatrenia 89

PODČASŤ F –

OSOBITNÉ POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA OSVEDČENÍ POVERENÝCH LEKÁROV A ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ 90

ODDIEL 1 –

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY 90

ATCO.AR.F.001.

Poverené zdravotnícke zariadenia a ich osvedčovanie 90

ODDIEL 2 –

DOKUMENTÁCIA 91

ATCO.AR.F.005.

Osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 91

ATCO.AR.F.010.

Osvedčenie povereného lekára (AME) 91

ATCO.AR.F.015.

Osvedčenie povereného zdravotníckeho zariadenia (AeMC) 91

ATCO.AR.F.020.

Zdravotnícke formuláre 91

DODATOK 1 k prílohe II –

Formát preukazu spôsobilosti – PREUKAZ SPÔSOBILOSTI RIADIACEHO LETOVEJ PREVÁDZKY 92

DODATOK 2 k prílohe II –

OSVEDČENIE VÝCVIKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ PRE RIADIACICH LETOVEJ PREVÁDZKY (ATCO TO) 98

DODATOK 3 k prílohe II –

OSVEDČENIE PRE POVERENÝCH LEKÁROV (AME) 100

DODATOK 4 k prílohe II –

OSVEDČENIE PRE POVERENÉ ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA (AeMC) 102

PRÍLOHA III –

ČASŤ ATCO.OR – POŽIADAVKY NA VÝCVIKOVÉ ORGANIZÁCIE PRE RIADIACICH LETOVEJ PREVÁDZKY A POVERENÉ ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA 103

PODČASŤ A –

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY 103

ATCO.OR.A.001.

Rozsah pôsobnosti 103

PODČASŤ B –

POŽIADAVKY NA VÝCVIKOVÉ ORGANIZÁCIE PRE RIADIACICH LETOVEJ PREVÁDZKY 103

ATCO.OR.B.001.

Žiadosť o osvedčenie výcvikovej organizácie 103

ATCO.OR.B.005.

Prostriedky preukázania zhody 103

ATCO.OR.B.010.

Podmienky povolenia a oprávnenia vyplývajúce z osvedčenia výcvikovej organizácie 104

ATCO.OR.B.015.

Zmeny vo výcvikových organizáciách 104

ATCO.OR.B.020.

Zachovanie platnosti 104

ATCO.OR.B.025.

Prístup k zariadeniam a údajom výcvikových organizácií 104

ATCO.OR.B.030.

Zistenia 104

ATCO.OR.B.035.

Okamžitá reakcia na bezpečnostný problém 105

ATCO.OR.B.040.

Hlásenie udalostí 105

PODČASŤ C –

RIADENIE VÝCVIKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ PRE RIADIACICH LETOVEJ PREVÁDZKY 105

ATCO.OR.C.001.

Systém riadenia výcvikových organizácii 105

ATCO.OR.C.005.

Obstarávané činnosti 105

ATCO.OR.C.010.

Požiadavky na personál 106

ATCO.OR.C.015.

Zariadenia a vybavenie 106

ATCO.OR.C.020.

Vedenie záznamov 106

ATCO.OR.C.025.

Financovanie a poistenie 106

PODČASŤ D –

POŽIADAVKY NA VÝCVIKOVÉ KURZY A VÝCVIKOVÉ PLÁNY 107

ATCO.OR.D.001.

Požiadavky na výcvikové kurzy a výcvikové plány 107

ATCO.OR.D.005.

Výsledky skúšok a hodnotení a osvedčenia 107

PODČASŤ E –

POŽIADAVKY NA POVERENÉ ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA 107

ATCO.OR.E.001.

Poverené zdravotnícke zariadenia 107

PRÍLOHA IV –

ČASŤ ATCO.MED – POŽIADAVKY NA ZDRAVOTNÚ SPÔSOBILOSŤ RIADIACICH LETOVEJ PREVÁDZKY 108

PODČASŤ A –

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY 108

ODDIEL 1 –

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY 108

ATCO.MED.A.001.

Príslušný orgán 108

ATCO.MED.A.005.

Rozsah pôsobnosti 108

ATCO.MED.A.010.

Vymedzenie pojmov 108

ATCO.MED.A.015.

Dôvernosť zdravotných záznamov 109

ATCO.MED.A.020.

Zníženie zdravotnej spôsobilosti 109

ATCO.MED.A.025.

Povinnosti AeMC a AME 109

ODDIEL 2 –

POŽIADAVKY NA OSVEDČENIA ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI 110

ATCO.MED.A.030.

Osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 110

ATCO.MED.A.035.

Žiadosť o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 110

ATCO.MED.A.040.

Vydanie, predĺženie platnosti a obnovenie platnosti osvedčení zdravotnej spôsobilosti 110

ATCO.MED.A.045.

Platnosť, predĺženie platnosti a obnovenie platnosti osvedčení zdravotnej spôsobilosti 111

ATCO.MED.A.046.

Pozastavenie platnosti alebo zrušenie osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 111

ATCO.MED.A.050.

Postúpenie 112

PODČASŤ B –

POŽIADAVKY NA OSVEDČENIA ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI RIADIACICH LETOVEJ PREVÁDZKY 112

ODDIEL 1 –

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY 112

ATCO.MED.B.001.

Obmedzenia osvedčení zdravotnej spôsobilosti 112

ODDIEL 2 –

POŽIADAVKY NA ZDRAVOTNÚ SPÔSOBILOSŤ PRE OSVEDČENIA ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI 3. TRIEDY 112

ATCO.MED.B.005.

Všeobecne 112

ATCO.MED.B.010.

Kardiovaskulárny systém 113

ATCO.MED.B.015.

Dýchacia sústava 115

ATCO.MED.B.020.

Tráviaca sústava 116

ATCO.MED.B.025.

Metabolická a endokrinná sústava 116

ATCO.MED.B.030.

Hematológia 116

ATCO.MED.B.035.

Urogenitálna sústava 117

ATCO.MED.B.040.

Infekčné choroby 117

ATCO.MED.B.045.

Pôrodníctvo a gynekológia 117

ATCO.MED.B.050.

Muskuloskeletálny systém 117

ATCO.MED.B.055.

Psychiatria 118

ATCO.MED.B.060.

Psychológia 118

ATCO.MED.B.065.

Neurológia 118

ATCO.MED.B.070.

Zrak 119

ATCO.MED.B.075.

Farebné videnie 120

ATCO.MED.B.080.

Otorinolaryngológia 120

ATCO.MED.B.085.

Dermatológia 120

ATCO.MED.B.090.

Onkológia 121

PODČASŤ C –

POVERENÍ LEKÁRI (AME) 121

ATCO.MED.C.001.

Oprávnenia 121

ATCO.MED.C.005.

Žiadosť 121

ATCO.MED.C.010.

Požiadavky na vydanie osvedčenia AME 121

ATCO.MED.C.015.

Výcvikové kurzy v oblasti leteckého lekárstva 122

ATCO.MED.C.020.

Zmeny osvedčenia AME 122

ATCO.MED.C.025.

Platnosť osvedčení AME 122

PRÍLOHA I

ČASŤ ATCO

POŽIADAVKY NA UDEĽOVANIE PREUKAZOV SPÔSOBILOSTI RIADIACICH LETOVEJ PREVÁDZKY

PODČASŤ A

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

ATCO.A.001.   Rozsah pôsobnosti

V tejto časti, ktorá je uvedená v tejto prílohe, sa stanovujú požiadavky na vydávanie, zrušenie a pozastavenie platnosti preukazov spôsobilosti študentov – riadiacich letovej prevádzky a riadiacich letovej prevádzky, súvisiacich kvalifikačných kategórií a doložiek a podmienky ich platnosti a používania.

ATCO.A.005.   Podávanie žiadosti o vydanie preukazu spôsobilosti, kvalifikačnej kategórie a doložiek

a)

Žiadosť o vydanie preukazu spôsobilosti, kvalifikačnej kategórie a doložiek sa predloží príslušnému orgánu v súlade s postupom stanoveným týmto orgánom.

b)

Žiadosť o vydanie dodatočných kvalifikačných kategórií a doložiek, predĺženie platnosti alebo obnovenie platnosti doložiek a opätovné vydanie preukazu spôsobilosti sa predloží príslušnému orgánu, ktorý daný preukaz spôsobilosti vydal.

c)

Preukaz spôsobilosti ostáva vo vlastníctve osoby, ktorej bol vydaný, pokiaľ ho príslušný orgán nezruší. Držiteľ preukazu spôsobilosti tento preukaz podpíše.

d)

V preukaze spôsobilosti sa uvádzajú všetky potrebné informácie týkajúce sa oprávnení, ktoré z neho vyplývajú, a preukaz musí spĺňať požiadavky uvedené v dodatku 1 prílohy II.

ATCO.A.010.   Výmena preukazu spôsobilosti

a)

Ak má držiteľ preukazu spôsobilosti využívať oprávnenia vyplývajúce z preukazu spôsobilosti v členskom štáte, ktorého príslušný orgán nie je orgánom, ktorý preukaz spôsobilosti vydal, držiteľ preukazu spôsobilosti podá žiadosť s cieľom vymeniť svoj preukaz spôsobilosti za preukaz vydaný príslušným orgánom členského štátu, v ktorom zamýšľa oprávnenia využívať, a to v súlade s postupom stanoveným týmto orgánom, ak nie je na základe dohôd medzi členskými štátmi stanovené inak. Na tento účel orgány, ktorých sa to týka, spoločne využívajú príslušné informácie potrebné na výmenu preukazu spôsobilosti podľa postupov uvedených v ATCO.AR.B.001 písm. c).

b)

S cieľom vykonať výmenu a využívať oprávnenia preukazu spôsobilosti v členskom štáte, v ktorom preukaz spôsobilosti nebol vydaný, musí držiteľ preukazu spôsobilosti spĺňať požiadavky na jazykovú spôsobilosť stanovenú daným členským štátom, ktoré sú uvedené v ATCO.B.030.

c)

Nový preukaz spôsobilosti zahŕňa kvalifikačné kategórie, doložky ku kvalifikačným kategóriám, doložky k preukazu spôsobilosti a všetky platné doložky na stanovište v preukaze spôsobilosti vrátane dátumov ich prvého vydania a dátumov uplynutia ich platnosti, ak sa uplatňujú.

d)

Po udelení nového preukazu spôsobilosti jeho držiteľ podá žiadosť v súlade s ustanoveniami v ATCO.A.005 spolu so svojím preukazom spôsobilosti riadiaceho letovej prevádzky, aby získal nové kvalifikačné kategórie, doložky ku kvalifikačným kategóriám, doložky k preukazu spôsobilosti alebo doložky na stanovište.

e)

Po výmene sa pôvodne vydaný preukaz spôsobilosti vráti orgánu, ktorý ho vydal.

ATCO.A.015.   Využívanie oprávnení na základe preukazov spôsobilosti a dočasná neschopnosť

a)

Využívanie oprávnení vyplývajúcich z preukazu spôsobilosti závisí od platnosti kvalifikačných kategórií, doložiek a osvedčenia o zdravotnej spôsobilosti.

b)

Držiteľ preukazu spôsobilosti nesmie využívať oprávnenia tohto preukazu, ak existuje akákoľvek pochybnosť o jeho schopnosti bezpečne tieto oprávnenia využívať, a v takom prípade bezodkladne informuje poskytovateľa leteckých navigačných služieb o dočasnej neschopnosti využívať oprávnenia vyplývajúce z preukazu spôsobilosti.

c)

Poskytovateľ leteckých navigačných služieb môže vyhlásiť dočasnú neschopnosť držiteľa preukazu spôsobilosti, ak sa dozvie o akejkoľvek pochybnosti v súvislosti so schopnosťou držiteľa preukazu spôsobilosti bezpečne využívať oprávnenia vyplývajúce z tohto preukazu.

d)

Poskytovatelia leteckých navigačných služieb vypracujú a zavedú objektívne, transparentné a nediskriminačné postupy s cieľom umožniť držiteľom preukazu spôsobilosti vyhlasujúcim dočasnú neschopnosť využívať oprávnenia vyplývajúce z preukazu spôsobilosti v súlade s písmenom b), s cieľom vyhlásiť dočasnú neschopnosť držiteľa preukazu spôsobilosti v súlade s písmenom c), s cieľom riadiť vplyv prípadov dočasnej neschopnosti na prevádzku a informovať príslušný orgán, ako je stanovené v danom postupe.

e)

Postupy uvedené v písmene d) sú zahrnuté do programu stanovišťa na udržiavanie odbornej spôsobilosti v súlade s ATCO.B.025 písm. a) bodom 13.

ATCO.A.020.   Zrušenie a pozastavenie platnosti preukazov spôsobilosti, kvalifikačných kategórií a doložiek

a)

Príslušný orgán môže v súlade s ATCO.AR.D.005 zrušiť alebo pozastaviť platnosť preukazu spôsobilosti, kvalifikačných kategórií a doložiek, ak držiteľ preukazu spôsobilosti nespĺňa požiadavky stanovené v tejto časti.

b)

V prípade zrušenia preukazu spôsobilosti jeho držiteľ tento preukaz bezodkladne vráti príslušnému orgánu v súlade s administratívnymi postupmi stanovenými týmto orgánom.

c)

Preukaz spôsobilosti študenta – riadiaceho letovej prevádzky sa na základe vydania preukazu spôsobilosti riadiaceho letovej prevádzky zrušuje a vráti sa príslušnému orgánu, ktorý vydáva preukaz spôsobilosti riadiaceho letovej prevádzky.

PODČASŤ B

PREUKAZY SPÔSOBILOSTI, KVALIFIKAČNÉ KATEGÓRIE A DOLOŽKY

ATCO.B.001.   Preukaz spôsobilosti študenta – riadiaceho letovej prevádzky

a)

Preukaz spôsobilosti študenta – riadiaceho letovej prevádzky oprávňuje držiteľa poskytovať služby riadenia letovej prevádzky pod dohľadom inštruktora výcviku na pracovisku podľa kvalifikačných kategórií a doložiek ku kvalifikačným kategóriám, ktoré sú v jeho preukaze spôsobilosti uvedené, a absolvovať výcvik k doložkám ku kvalifikačnej kategórii.

b)

Žiadatelia o vydanie preukazu spôsobilosti študenta – riadiaceho letovej prevádzky:

1.

musia mať aspoň 18 rokov;

2.

úspešne ukončili počiatočný výcvik vo výcvikovej organizácii spĺňajúcej požiadavky stanovené v prílohe III (časť ATCO.OR), ktoré sa týkajú kvalifikačnej kategórie alebo v prípade potreby doložky ku kvalifikačnej kategórii, ako je stanovené v časti ATCO podčasti D oddiele 2;

3.

sú držiteľmi platného osvedčenia zdravotnej spôsobilosti;

4.

preukázali primeranú úroveň jazykových schopností v súlade s požiadavkami ustanovenými v ATCO.B.030.

c)

Preukaz spôsobilosti študenta – riadiaceho letovej prevádzky obsahuje jazykové doložky a najmenej jednu kvalifikačnú kategóriu a v prípade potreby jednu doložku ku kvalifikačnej kategórii.

d)

Držiteľ preukazu spôsobilosti študenta – riadiaceho letovej prevádzky, ktorý nezačal využívať oprávnenia spojené s týmto preukazom do jedného roka od dátumu jeho vydania alebo nevyužíval tieto oprávnenia dlhšie ako jeden rok, môže začať alebo pokračovať vo výcviku na stanovišti v tejto kvalifikačnej kategórii až po jeho/jej primeranom hodnotení, či stále spĺňa podmienky tejto kvalifikačnej kategórie, ktoré vykoná výcviková organizácia spĺňajúca požiadavky stanovené v prílohe III (časť ATCO.OR) a oprávnená poskytovať počiatočný výcvik k danej kvalifikačnej kategórii, a po splnení všetkých požiadaviek na výcvik, ktoré vyplývajú z tohto hodnotenia.

ATCO.B.005.   Preukaz spôsobilosti riadiaceho letovej prevádzky

a)

Preukaz spôsobilosti riadiaceho letovej prevádzky oprávňuje držiteľa poskytovať služby riadenia letovej prevádzky podľa kvalifikačných kategórií a doložiek ku kvalifikačným kategóriám, ktoré obsahuje jeho preukaz spôsobilosti, a využívať oprávnenia vyplývajúce z doložiek, ktoré sú v ňom zahrnuté.

b)

Oprávnenia, ktoré poskytuje preukaz spôsobilosti riadiaceho letovej prevádzky, zahŕňajú aj oprávnenia poskytované preukazom spôsobilosti študenta – riadiaceho letovej prevádzky, ako je stanovené v ATCO.B.001 písm. a).

c)

Žiadatelia o prvé vydanie preukazu spôsobilosti riadiaceho letovej prevádzky:

1.

sú držiteľmi preukazu spôsobilosti študenta – riadiaceho letovej prevádzky;

2.

ukončili kurz k doložke na stanovište a úspešne vykonali príslušné skúšky alebo hodnotenia v súlade s požiadavkami stanovenými v časti ATCO podčasti D oddiele 3;

3.

sú držiteľmi platného osvedčenia zdravotnej spôsobilosti;

4.

preukázali primeranú úroveň jazykových schopností v súlade s požiadavkami ustanovenými v ATCO.B.030.

d)

Platnosť preukazu spôsobilosti riadiaceho letovej prevádzky je potvrdená, ak sa v nej uvedie jedna alebo viaceré kvalifikačné kategórie a príslušná doložka ku kvalifikačnej kategórii, doložka na stanovište a jazykové doložky, ku ktorým bol úspešne ukončený výcvik.

e)

Držiteľ preukazu spôsobilosti riadiaceho letovej prevádzky, ktorý nezačal využívať oprávnenia spojené s akoukoľvek kvalifikačnou kategóriou do jedného roka od dátumu jeho vydania môže začať výcvik na stanovišti v tejto kvalifikačnej kategórii až po jeho/jej primeranom hodnotení, či stále spĺňa podmienky tejto kvalifikačnej kategórie, ktoré vykoná výcviková organizácia spĺňajúca požiadavky stanovené v prílohe III (časť ATCO.OR) a oprávnená poskytovať počiatočný výcvik k danej kvalifikačnej kategórii, a po splnení všetkých požiadaviek na výcvik, ktoré vyplývajú z tohto hodnotenia.

ATCO.B.010.   Kvalifikačné kategórie riadiaceho letovej prevádzky

a)

Preukazy spôsobilosti obsahujú jednu alebo viaceré z týchto kvalifikačných kategórií uvádzajúcich druh služby, ktorú je držiteľ preukazu spôsobilosti oprávnený poskytovať:

1.

kvalifikačná kategória pre letiskové riadenie letov v podmienkach viditeľnosti (ADV), ktorá uvádza, že držiteľ preukazu spôsobilosti je spôsobilý poskytovať službu riadenia letiskovej prevádzky na letisku, ktoré nemá uverejnené žiadne postupy pre priblíženia alebo odlety podľa prístrojov;

2.

kvalifikačná kategória pre letiskové riadenie letov podľa prístrojov (ADI), ktorá uvádza, že držiteľ preukazu spôsobilosti je spôsobilý poskytovať službu riadenia letiskovej prevádzky na letisku, ktoré má uverejnené postupy pre prílety alebo odlety podľa prístrojov, a je k nej pripojená aspoň jedna z doložiek ku kvalifikačnej kategórii uvedených v ATCO.B.015 písm. a);

3.

kvalifikačná kategória pre približovacie procedurálne riadenie (APP), ktorá uvádza, že držiteľ preukazu spôsobilosti je spôsobilý poskytovať služby riadenia letovej prevádzky prilietavajúcim, odlietavajúcim a prelietavajúcim lietadlám bez použitia prehľadového zariadenia;

4.

kvalifikačná kategória pre približovacie prehľadové riadenie (APS), ktorá uvádza, že držiteľ preukazu spôsobilosti je spôsobilý poskytovať služby riadenia letovej prevádzky prilietavajúcim, odlietavajúcim a prelietavajúcim lietadlám s použitím prehľadového zariadenia;

5.

kvalifikačná kategória pre oblastné procedurálne riadenie (ACP), ktorá uvádza, že držiteľ preukazu spôsobilosti je spôsobilý poskytovať službu riadenia letovej prevádzky lietadlám bez použitia prehľadového zariadenia;

6.

kvalifikačná kategória pre oblastné prehľadové riadenie (ACS), ktorá uvádza, že držiteľ preukazu spôsobilosti je spôsobilý poskytovať službu riadenia letovej prevádzky s použitím prehľadového zariadenia.

b)

Držiteľ kvalifikačnej kategórie, ktorý nevyužíval oprávnenia spojené s touto kvalifikačnou kategóriou počas štyroch po sebe nasledujúcich rokov alebo dlhšie, môže začať vykonávať výcvik na stanovišti k tejto kvalifikačnej kategórii až po primeranom hodnotení predchádzajúcej spôsobilosti, či dotknutá osoba stále spĺňa podmienky tejto kvalifikačnej kategórie, ktoré vykoná výcviková organizácia spĺňajúca požiadavky stanovené v prílohe III (časť ATCO.OR) a oprávnená poskytovať výcvik k danej kvalifikačnej kategórii, a po splnení všetkých požiadaviek na výcvik, ktoré vyplývajú z tohto hodnotenia.

ATCO.B.015.   Doložky ku kvalifikačným kategóriám

a)

Kvalifikačná kategória pre letiskové riadenie letov podľa prístrojov (ADI) má aspoň jednu z týchto doložiek:

1.

doložka pre riadenie letovej prevádzky (AIR), ktorá uvádza, že držiteľ preukazu spôsobilosti je spôsobilý riadiť letovú prevádzku v blízkosti letiska a na vzletovej a pristávacej dráhe;

2.

doložka pre riadenie pohybu lietadiel na zemi (GMC), ktorá uvádza, že držiteľ preukazu spôsobilosti je spôsobilý riadiť pohyb lietadiel na zemi;

3.

doložka pre riadenie z letiskovej veže (TWR), ktorá uvádza, že držiteľ preukazu spôsobilosti je spôsobilý poskytovať letiskovú službu riadenia. Doložka pre riadenie z letiskovej veže (TWR) zahŕňa oprávnenia doložky pre riadenie letovej prevádzky (AIR) a doložky pre riadenie pohybu lietadiel na zemi (GMC);

4.

doložka pre pozorovanie pohybu lietadiel na zemi (GMS), ktorá sa udeľuje k doložke pre riadenie pohybov lietadiel na zemi alebo k doložke pre riadenie z letiskovej veže, ktorá uvádza, že držiteľ preukazu spôsobilosti je spôsobilý riadiť pohyby lietadiel na zemi s pomocou technických systémov riadenia pohybov na letiskovej ploche;

5.

doložka pre letiskové radarové riadenie (RAD), ktorá sa udeľuje k doložke pre riadenie letovej prevádzky alebo k doložke pre riadenie z letiskovej veže, ktorá uvádza, že držiteľ preukazu spôsobilosti je spôsobilý poskytovať riadenie letiskovej prevádzky pomocou prehľadového radarového zariadenia.

b)

Kvalifikačná kategória pre približovacie prehľadové riadenie (APS) môže mať jednu alebo viac z týchto doložiek:

1.

doložka pre presný približovací radar (PAR), ktorá uvádza, že držiteľ preukazu spôsobilosti je spôsobilý vykonávať službu presného približovania riadeného zo zeme s použitím presného približovacieho radaru pre lietadlá vo fáze konečného priblíženia na pristátie;

2.

doložka na riadenie prehľadovým približovacím radarom (SRA), ktorá uvádza, že držiteľ preukazu spôsobilosti je spôsobilý na poskytovanie nepresných priblížení riadených zo zeme s použitím prehľadového radaru pre lietadlá vo fáze konečného priblíženia na pristátie;

3.

doložka pre riadenie v koncovej oblasti (TCL), ktorá uvádza, že držiteľ preukazu spôsobilosti je spôsobilý poskytovať služby riadenia letovej prevádzky s použitím akéhokoľvek prehľadového zariadenia pre lietadlá letiace v určených koncových oblastiach a/alebo v susediacich sektoroch.

c)

Kvalifikačná kategória pre oblastné procedurálne riadenie (ACP) môže mať doložku pre oceánske riadenie (OCN), ktorá uvádza, že držiteľ je spôsobilý poskytovať služby riadenia letovej prevádzky pre lietadlá letiace v oceánskej riadenej oblasti.

d)

Kvalifikačná kategória pre oblastné prehľadové riadenie (ACS) môže mať jednu z týchto doložiek:

1.

doložka pre riadenie v koncovej oblasti (TCL), ktorá uvádza, že držiteľ preukazu spôsobilosti je spôsobilý poskytovať služby riadenia letovej prevádzky s použitím akéhokoľvek prehľadového zariadenia pre lietadlá letiace v určených koncových oblastiach a/alebo v susediacich sektoroch;

2.

doložka pre oceánske riadenie (OCN), ktorá uvádza, že držiteľ preukazu spôsobilosti je spôsobilý poskytovať služby riadenia letovej prevádzky pre lietadlá letiace v oceánskej riadenej oblasti.

ATCO.B.020.   Doložky na stanovište

a)

Doložka na stanovište oprávňuje držiteľa preukazu spôsobilosti poskytovať služby riadenia letovej prevádzky v určitom sektore, skupine sektorov a/alebo na určitých pracovných pozíciách patriacich do zodpovednosti stanovišťa letových prevádzkových služieb.

b)

Žiadatelia o doložku na stanovište majú úspešne ukončený kurz k doložke na stanovište v súlade s požiadavkami stanovenými v časti ATCO podčasti D oddiele 3.

c)

Žiadatelia o doložku na stanovište, ktorí v súvislosti s výmenou preukazu spôsobilosti postupujú podľa ustanovení uvedených v ATCO.A.010, spĺňajú okrem požiadaviek stanovených v písmene b) aj požiadavky uvedené v ATCO.D.060 písm. f).

d)

Pre riadiacich letovej prevádzky, ktorí poskytujú služby riadenia letovej prevádzky lietadlám vykonávajúcim letové testy, môže príslušný orgán stanoviť povinnosť spĺňať okrem požiadaviek uvedených v písmene b) dodatočné požiadavky.

e)

Doložka na stanovište platí na obdobie určené v programe stanovišťa na udržiavanie odbornej spôsobilosti. Toto obdobie neprekročí tri roky.

f)

Obdobie platnosti doložky na stanovište pri prvom vydaní a obnovení platnosti sa začne najneskôr do 30 dní od dátumu úspešného ukončenia hodnotenia.

g)

Platnosť doložky na stanovište sa predĺži, ak:

1.

žiadateľ využíval oprávnenia vyplývajúce z preukazu spôsobilosti v rozsahu minimálneho počtu hodín stanoveného v programe stanovišťa na udržiavanie odbornej spôsobilosti;

2.

žiadateľ absolvoval opakovací výcvik počas obdobia platnosti doložky na stanovište v súlade s programom stanovišťa na udržiavanie odbornej spôsobilosti;

3.

spôsobilosť žiadateľa bola vyhodnotená v súlade s programom stanovišťa na udržiavanie odbornej spôsobilosti nie viac ako tri mesiace pred uplynutím platnosti jeho doložky na stanovište.

h)

Platnosť doložky na stanovište sa v prípade splnenia požiadaviek stanovených v písmene g) predĺži v rámci trojmesačného obdobia bezprostredne predchádzajúceho uplynutiu jej platnosti. V takom prípade sa obdobie platnosti počíta od tohto dátumu uplynutia platnosti.

i)

Ak je platnosť doložky na stanovište predĺžená skôr, ako je stanovené v písm. h), obdobie jej platnosti sa začne najneskôr do 30 dní od dátumu úspešného ukončenia hodnotenia pod podmienkou, že sú zároveň splnené požiadavky uvedené v písmene g) bodoch 1 a 2.

j)

V prípade uplynutia platnosti doložky na stanovište musí držiteľ preukazu spôsobilosti na účely obnovenia platnosti doložky úspešne dokončiť kurz k doložke na stanovište v súlade s požiadavkami stanovenými v časti ATCO podčasti D oddiele 3.

ATCO.B.025.   Program stanovišťa na udržiavanie odbornej spôsobilosti

a)

Program stanovišťa na udržiavanie odbornej spôsobilosti stanovuje poskytovateľ leteckých navigačných služieb a schvaľuje ho príslušný orgán. Zahŕňa minimálne tieto prvky:

1.

platnosť doložky na stanovište v súlade s ATCO.B.020 písm. e);

2.

maximálna dĺžka obdobia, počas ktorého je možné nevyužívať oprávnenia vyplývajúce z doložky na stanovište počas jej platnosti. Toto obdobie nesmie prekročiť dlhšie ako 90 kalendárnych dní;

3.

minimálny počet hodín využívania oprávnení vyplývajúcich z doložky na stanovište v rámci stanoveného obdobia, ktoré nepresahuje 12 mesiacov, v súlade s ATCO.B.020 písm. g) bodom 1. V prípade inštruktorov výcviku na pracovisku využívajúcich oprávnenia doložky OJTI sa čas strávený školením započíta maximálne ako 50 % počtu hodín potrebného na predĺženie platnosti doložky na stanovište;

4.

postupy, ktoré sa uplatnia v prípade, že držiteľ preukazu spôsobilosti nespĺňa požiadavky stanovené v písmene a) bodoch 2 a 3;

5.

postupy hodnotenia spôsobilosti vrátane hodnotenia predmetov opakovacieho výcviku podľa ATCO.D.080 písm. b);

6.

postupy pre skúšky teoretických znalostí a porozumenia potrebného na využívanie oprávnení vyplývajúcich z kvalifikačných kategórií a doložiek;

7.

postupy na určenie tém a podtém, cieľov a výcvikových metód pokračovacieho výcviku;

8.

minimálne trvanie a periodicita opakovacieho výcviku;

9.

postupy pre skúšky teoretických vedomostí a/alebo hodnotenie praktických zručností získaných počas preškoľovacieho výcviku vrátane počtu bodov, ktorý je potrebný na úspešné vykonanie skúšky alebo hodnotenia;

10.

postupy, ktoré sa uplatnia v prípade neúspešného vykonania skúšky alebo hodnotenia vrátane postupov odvolania;

11.

kvalifikácie, úlohy a povinnosti zamestnancov poskytujúcich výcvik;

12.

postup zabezpečujúci, že praktickí inštruktori uplatňovali v praxi techniky výučby pri postupoch, pri ktorých sa má poskytnúť výcvik podľa ATCO.C.010 písm. b) bodu 3 a ATCO.C.030 písm. b) bodu 3;

13.

postupy vyhlásenia a riadenia prípadov dočasnej neschopnosti využívať oprávnenia vyplývajúce z preukazu spôsobilosti a postupy informovania príslušného orgánu podľa ATCO.A.015 písm. d);

14.

určenie záznamov, ktoré sa majú uchovávať v prípade pokračovacieho výcviku a hodnotení v súlade s ATCO.AR.B.015;

15.

postup a dôvody na prehodnotenie a zmenu programu stanovišťa na udržiavanie odbornej spôsobilosti a jeho predloženie príslušnému orgánu. Program stanovišťa na udržiavanie odbornej spôsobilosti sa prehodnocuje najmenej raz za tri roky.

b)

S cieľom splniť podmienku stanovenú v písmene a) bode 3 uchovávajú poskytovatelia leteckých navigačných služieb záznamy o počte hodín, počas ktorých jednotliví držitelia preukazu spôsobilosti využívajú oprávnenia vyplývajúce z ich doložky na stanovište pri práci v sektoroch, skupine sektorov a/alebo na pracovných pozíciách na stanovišti riadenia letovej prevádzky, a na požiadanie tieto údaje poskytnú príslušným orgánom a držiteľovi preukazu spôsobilosti.

c)

Pri zavádzaní postupov uvedených v písmene a) bodoch 4 a 13 zabezpečia poskytovatelia leteckých navigačných služieb uplatňovanie postupov zaisťujúcich spravodlivý prístup voči držiteľom preukazu spôsobilosti v prípadoch, keď nie je možné predĺžiť platnosť ich doložiek.

ATCO.B.030.   Doložka jazykovej spôsobilosti

a)

Riadiaci letovej prevádzky a študenti – riadiaci letovej prevádzky nevyužívajú oprávnenia vyplývajúce z ich preukazu spôsobilosti, kým nemajú platnú jazykovú doložku z angličtiny a v prípade potreby z jazyka(-ov) predpísaného(-ých) členským štátom z dôvodu bezpečnosti na stanovišti riadenia letovej prevádzky, ako bolo uverejnené v leteckých informačných publikáciách. V doložke jazykovej spôsobilosti sa uvádza(-jú) jazyk(-y), úroveň(-ne) spôsobilosti a dátum(-y) skončenia platnosti.

b)

Úroveň jazykovej spôsobilosti sa určí v súlade s klasifikačnou stupnicou jazykovej spôsobilosti stanovenou v dodatku 1 k prílohe I.

c)

Žiadateľ o akúkoľvek jazykovú doložku preukáže v súlade s klasifikačnou stupnicou uvedenou v písmene b) najmenej funkčnú úroveň (úroveň štyri) jazykovej spôsobilosti.

Žiadateľ túto úroveň preukáže, ak:

1.

efektívne komunikuje len prostredníctvom hlasu (telefón/rádiotelefón) a v situáciách s priamym osobným kontaktom;

2.

presne a jasne komunikuje o všeobecných, konkrétnych a pracovne zameraných témach;

3.

používa primerané komunikačné stratégie na výmenu správ a na zistenie a vyriešenie nedorozumení vo všeobecnom alebo pracovne zameranom kontexte;

4.

úspešne a pomerne ľahko zvláda jazykové výzvy pri komplikáciách alebo neočakávanom zvrate udalostí, ktorý nastane pri bežných pracovných situáciách alebo komunikačných úlohách, ktoré inak zvláda, a

5.

používa dialekt alebo prízvuk, ktorý je pre leteckú komunitu zrozumiteľný.

d)

Bez ohľadu na písmeno c) môže poskytovateľ leteckých navigačných služieb požadovať veľmi pokročilú úroveň (úroveň päť) klasifikačnej stupnice jazykovej spôsobilosti uvedenej v dodatku 1 prílohy I, ak si prevádzkové okolnosti spojené s určitou kvalifikačnou kategóriou alebo doložkou nevyhnutne vyžadujú vyššiu úroveň jazykovej spôsobilosti z bezpečnostných dôvodov. Takáto požiadavka je nediskriminačná, primeraná, transparentná a objektívne zdôvodnená poskytovateľom leteckých navigačných služieb, ktorý chce uplatňovať vyššiu úroveň spôsobilosti, a schvaľuje ju príslušný orgán.

e)

Jazyková spôsobilosť sa preukazuje osvedčením, ktoré potvrdzuje výsledok hodnotenia.

ATCO.B.035.   Platnosť doložky jazykovej spôsobilosti

a)

V závislosti od úrovne stanovenej v súlade s dodatkom 1 k prílohe I platí doložka jazykovej spôsobilosti:

1.

tri roky od dátumu hodnotenia pre funkčnú úroveň (úroveň štyri) alebo

2.

šesť rokov od dátumu hodnotenia pre pokročilú úroveň (úroveň päť);

3.

pre odbornú úroveň (úroveň šesť):

i)

deväť rokov od dátumu hodnotenia pre angličtinu;

ii)

neobmedzene pre všetky ďalšie jazyky uvedené v ATCO.B.030 písm. a).

b)

Obdobie platnosti doložky jazykovej spôsobilosti sa v prípade prvého vydania a obnovenia platnosti začne najneskôr do 30 dní od dátumu úspešného ukončenia hodnotenia jazykovej spôsobilosti.

c)

Platnosť doložky jazykovej spôsobilosti sa predĺži na základe úspešného ukončenia hodnotenia jazykovej spôsobilosti, ktoré sa uskutoční počas troch mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dátumu uplynutia jej platnosti. V takom prípade sa nové obdobie platnosti počíta od tohto dátumu uplynutia platnosti.

d)

Ak sa platnosť doložky jazykovej spôsobilosti predĺži pred obdobím stanoveným v písmene c), obdobie jej platnosti sa začne najneskôr do 30 dní od dátumu úspešného ukončenia hodnotenia jazykovej spôsobilosti.

e)

Po uplynutí platnosti doložky jazykovej spôsobilosti sa doložka obnoví, keď držiteľ preukazu spôsobilosti úspešne ukončí hodnotenie jazykovej spôsobilosti.

ATCO.B.040.   Hodnotenie jazykovej spôsobilosti

a)

Jazyková spôsobilosť sa preukáže na základe hodnotiacich metód schválených príslušným orgánom, ktoré zahŕňajú:

1.

postup vykonania hodnotenia;

2.

kvalifikáciu hodnotiteľov;

3.

postup odvolania.

b)

Orgány posudzovania jazykovej spôsobilosti spĺňajú požiadavky stanovené príslušnými orgánmi podľa ATCO.AR.A.010.

ATCO.B.045.   Jazykové vzdelávanie

a)

S cieľom udržiavať požadovanú úroveň jazykovej spôsobilosti riadiacich letovej prevádzky zabezpečia poskytovatelia leteckých navigačných služieb jazykové vzdelávanie:

1.

držiteľom doložky jazykovej spôsobilosti na funkčnej úrovni (úroveň štyri);

2.

držiteľom preukazu spôsobilosti, ktorí nemajú možnosť pravidelne využívať svoje jazykové znalosti, s cieľom udržiavať ich jazykové znalosti.

b)

Jazykové vzdelávanie sa môže poskytnúť aj formou priebežného vzdelávania.

PODČASŤ C

POŽIADAVKY NA INŠTRUKTOROV A HODNOTITEĽOV

ODDIEL 1

Inštruktori

ATCO.C.001.   Teoretickí inštruktori

a)

Teoretický výcvik vykonávajú len inštruktori s primeranou kvalifikáciou.

b)

Teoretický inštruktor má primeranú kvalifikáciu, ak:

1.

je držiteľom preukazu spôsobilosti riadiaceho letovej prevádzky a/alebo odbornej kvalifikácie primeranej vyučovanému predmetu a/alebo výcvikovej organizácii preukázal primerané vedomosti a skúsenosti;

2.

výcvikovej organizácii preukázal praktické zručnosti inštruktora.

ATCO.C.005.   Praktickí inštruktori

Praktický výcvik vykonáva len osoba, ktorá je držiteľom preukazu spôsobilosti riadiaceho letovej prevádzky s doložkou inštruktora výcviku na pracovisku (OJTI) alebo doložkou inštruktora výcviku na syntetickom výcvikovom zariadení (STDI).

ATCO.C.010.   Oprávnenia inštruktora výcviku na pracovisku (OJTI)

a)

Doložka OJTI oprávňuje držiteľa poskytovať praktický výcvik a dohľad na prevádzkových pracovných pozíciách, pre ktoré má osoba platnú doložku na stanovište, a na syntetických výcvikových zariadeniach, pre ktoré má osoba kvalifikačnú kategóriu.

b)

Držitelia doložky OJTI využívajú oprávnenia vyplývajúce z tejto doložky, iba ak:

1.

využívali oprávnenia kvalifikačnej kategórie, ktorú budú školiť, najmenej dva roky;

2.

využívali oprávnenia vyplývajúce z platnej doložky na stanovište, na ktorom bude výcvik prebiehať, najmenej šesť mesiacov bezprostredne predchádzajúcich začiatku výcviku;

3.

uplatňovali praktické zručnosti inštruktora v postupoch, ktoré sa majú použiť pri výcviku.

c)

Na žiadosť výcvikovej organizácie môže príslušný orgán skrátiť dvojročné obdobie uvedené v písmene b) bode 1 na nie menej ako jeden rok.

ATCO.C.015.   Žiadosť o doložku inštruktora výcviku na pracovisku

Doložka OJTI sa udelí žiadateľovi, ktorý:

a)

je držiteľom preukazu spôsobilosti riadiaceho letovej prevádzky s platnou doložkou na stanovište;

b)

najmenej dva roky, ktoré predchádzali podaniu žiadosti, využíval oprávnenia vyplývajúce z preukazu spôsobilosti riadiaceho letovej prevádzky. Na žiadosť výcvikovej organizácie môže príslušný orgán skrátiť toto obdobie na nie menej ako jeden rok a

c)

v priebehu roka pred podaním žiadosti úspešne ukončil kurz praktických vzdelávacích postupov, na ktorom sa vyučujú a primerane hodnotia požadované vedomosti a pedagogické zručnosti.

ATCO.C.020.   Platnosť doložky inštruktora výcviku na pracovisku

a)

Doložka OJTI platí tri roky.

b)

Platnosť doložky OJTI je možné predĺžiť na základe úspešného ukončenia opakovacieho výcviku praktickej zručnosti inštruktora uskutočneného počas jej obdobia platnosti, ak sú splnené požiadavky uvedené v ATCO.C.015 písm. a) a b).

c)

V prípade uplynutia platnosti doložky OJTI je možné jej platnosť obnoviť na základe:

1.

absolvovaného opakovacieho výcviku praktickej zručnosti inštruktora a

2.

úspešného hodnotenia praktickej spôsobilosti inštruktora

počas roka, ktorý predchádza podaniu žiadosti o obnovenie platnosti, ak sú splnené požiadavky uvedené v ATCO.C.015 písm. a) a b).

d)

Obdobie platnosti sa v prípade prvého vydania a obnovenia platnosti doložky OJTI začne najneskôr do 30 dní od dátumu úspešného ukončenia hodnotenia.

e)

Ak nie sú splnené požiadavky uvedené v ATCO.C.015 písm. a) a b), doložku OJTI je možné vymeniť za doložku STDI, ak sa zabezpečí súlad s požiadavkami uvedenými v ATCO.C.040 písm. b) a c).

ATCO.C.025.   Dočasné povolenie OJTI

a)

Ak nie je možné splniť požiadavky stanovené v ATCO.C.010 písm. b) bode 2, príslušný orgán môže udeliť dočasné povolenie OJTI na základe analýzy bezpečnosti, ktorú predloží poskytovateľ leteckých navigačných služieb.

b)

Dočasné povolenie OJTI uvedené v písm. a) sa môže vydať držiteľom platnej doložky OJTI vydanej v súlade s ATCO.C.015.

c)

Dočasné povolenie OJTI uvedené v písm. a) je obmedzené na výučbu, ktorá je nevyhnutná na vyriešenie výnimočných situácií, a jeho platnosť nepresiahne jeden rok alebo dátum uplynutia platnosti doložky OJTI vydanej v súlade s ATCO.C.015, podľa toho, čo nastane skôr.

ATCO.C.030.   Oprávnenia inštruktora výcviku na syntetických výcvikových zariadeniach (STDI)

a)

Doložka STDI oprávňuje držiteľa poskytovať praktický výcvik na syntetických výcvikových zariadeniach:

1.

na predmetoch praktickej povahy počas počiatočného výcviku;

2.

pri výcviku na stanovišti okrem výcviku na pracovisku a

3.

pri pokračovacom výcviku.

Ak inštruktor výcviku na syntetických výcvikových zariadeniach poskytuje výcvik predchádzajúci výcviku na pracovisku, musí byť držiteľom platnej alebo v minulosti platnej príslušnej doložky na stanovište.

b)

Držitelia doložky STDI využívajú oprávnenia vyplývajúce z tejto doložky, iba ak:

1.

majú najmenej dvojročné skúsenosti v kvalifikačnej kategórii, ktorú budú školiť;

2.

preukázali znalosť súčasných prevádzkových postupov;

3.

uplatňovali praktické vzdelávacie postupy v postupoch, ktoré sa majú použiť pri výcviku.

c)

Bez ohľadu na písmeno b) bod 1:

1.

sa na účely základného výcviku za primeranú považuje akákoľvek kvalifikačná kategória, ktorej je osoba držiteľom;

2.

na účely kvalifikačného výcviku, môže výcvik poskytovať inštruktor výcviku na syntetických výcvikových zariadeniach prostredníctvom špecifických a vybraných prevádzkových úloh, ktoré majú takú kvalifikačnú kategóriu, ktorá je relevantná pre túto špecifickú a vybranú prevádzkovú úlohu.

ATCO.C.035.   Žiadosť o doložku inštruktora výcviku na syntetických výcvikových zariadeniach

Doložka STDI sa udelí žiadateľovi, ktorý:

a)

najmenej dva roky využíval oprávnenia vyplývajúce z preukazu spôsobilosti riadiaceho letovej prevádzky s akoukoľvek kvalifikačnou kategóriou a

b)

v priebehu roka pred podaním žiadosti úspešne ukončil kurz praktických vzdelávacích postupov, na ktorom sa pomocou teoretických a praktických metód vyučujú a následne primerane hodnotia požadované vedomosti a pedagogické zručnosti.

ATCO.C.040.   Platnosť doložky inštruktora výcviku na syntetických výcvikových zariadeniach

a)

Doložka STDI platí tri roky.

b)

Platnosť doložky STDI je možné predĺžiť na základe úspešného ukončenia opakovacieho výcviku praktickej zručnosti inštruktora a súčasných prevádzkových postupov, ktorý sa uskutoční počas jej obdobia platnosti.

c)

V prípade uplynutia platnosti doložky STDI je možné jej platnosť obnoviť na základe:

1.

absolvovaného opakovacieho výcviku praktickej zručnosti inštruktora a súčasných prevádzkových postupov a

2.

úspešného hodnotenia praktickej spôsobilosti inštruktora

počas roka, ktorý predchádza podaniu žiadosti o obnovenie platnosti.

d)

Obdobie platnosti sa v prípade prvého vydania a obnovenia platnosti doložky STDI začne najneskôr do 30 dní od dátumu úspešného ukončenia hodnotenia.

ODDIEL 2

Hodnotitelia

ATCO.C.045.   Oprávnenia hodnotiteľov

a)

Hodnotenie vykonáva len osoba, ktorá je držiteľom doložky hodnotiteľa.

b)

Doložka hodnotiteľa oprávňuje držiteľa vykonávať hodnotenia:

1.

počas počiatočného výcviku na vydanie preukazu spôsobilosti študenta – riadiaceho letovej prevádzky alebo v prípade potreby na vydanie novej kvalifikačnej kategórie a/alebo doložky ku kvalifikačnej kategórii;

2.

predchádzajúcej spôsobilosti v súlade s ATCO.B.001 písm. d) a ATCO.B.010 písm. b);

3.

študentov – riadiacich letovej prevádzky na vydanie doložky na stanovište a v prípade potreby doložiek ku kvalifikačným kategóriám;

4.

riadiacich letovej prevádzky na vydanie doložky na stanovište a v prípade potreby doložiek ku kvalifikačným kategóriám a na predĺženie platnosti a obnovenie platnosti doložky na stanovište;

5.

žiadateľov o doložku praktického inštruktora alebo žiadateľov o doložku hodnotiteľa, ak sú splnené požiadavky uvedené v písmene d) bodoch 2 až 4.

c)

Držitelia doložky hodnotiteľa využívajú oprávnenia vyplývajúce z tejto doložky, iba ak:

1.

majú najmenej dvojročné skúsenosti v kvalifikačnej/kvalifikačných kategórii/kategóriách a doložke/doložkách ku kvalifikačnej kategórii, pre ktorú budú vykonávať hodnotenia, a

2.

preukázali znalosť súčasných prevádzkových postupov.

d)

Okrem splnenia požiadaviek stanovených v písmene c) využívajú držitelia doložky hodnotiteľa oprávnenia vyplývajúce z tejto doložky iba pre:

1.

hodnotenia, ktoré vedú k vydaniu, predĺženiu platnosti a obnoveniu platnosti doložky na stanovište za predpokladu, že hodnotiteľ je najmenej jeden rok pred hodnotením zároveň držiteľom doložky na stanovište spojenej s týmto hodnotením;

2.

hodnotenia spôsobilosti žiadateľov o vydanie alebo obnovenie platnosti doložky STDI za predpokladu, že hodnotiteľ je zároveň držiteľom doložky STDI alebo OJTI a využíval oprávnenia vyplývajúce z tejto doložky najmenej tri roky;

3.

hodnotenia spôsobilosti žiadateľov o vydanie alebo obnovenie platnosti doložky OJTI za predpokladu, že hodnotiteľ je zároveň držiteľom doložky OJTI a využíval oprávnenia vyplývajúce z tejto doložky najmenej tri roky;

4.

hodnotenia spôsobilosti žiadateľov o vydanie alebo obnovenie platnosti doložky hodnotiteľa za predpokladu, že využívali oprávnenia vyplývajúce z doložky hodnotiteľa najmenej tri roky.

e)

Pri hodnotení na účely vydania a obnovenia platnosti doložky na stanovište a na účely zabezpečenia dohľadu na prevádzkovej pracovnej pozícii má hodnotiteľ aj doložku inštruktora výcviku na pracovisku alebo je prítomný inštruktor výcviku na pracovisku s platnou doložkou na stanovište súvisiacou s hodnotením.

ATCO.C.050.   Osobný záujem

Hodnotitelia nesmú vykonávať hodnotenia, ak môže byť ovplyvnená ich objektivita.

ATCO.C.055.   Žiadosť o doložku hodnotiteľa

Doložka hodnotiteľa sa udelí žiadateľovi, ktorý:

a)

najmenej dva roky využíval oprávnenia vyplývajúce z preukazu spôsobilosti riadiaceho letovej prevádzky a

b)

v priebehu roka pred podaním žiadosti úspešne ukončil kurz hodnotiteľa, na ktorom sa pomocou teoretických a praktických metód vyučujú a následne primerane hodnotia požadované vedomosti a zručnosti.

ATCO.C.060.   Platnosť doložky hodnotiteľa

a)

Doložka hodnotiteľa platí tri roky.

b)

Platnosť doložky hodnotiteľa je možné predĺžiť na základe úspešného ukončenia opakovacieho výcviku zručnosti hodnotiteľa a súčasných prevádzkových postupov, ktorý sa uskutoční počas jej obdobia platnosti.

c)

V prípade uplynutia platnosti doložky hodnotiteľa je možné jej platnosť obnoviť na základe:

1.

absolvovaného opakovacieho výcviku zručností hodnotiteľa a súčasných prevádzkových postupov a

2.

úspešného hodnotenia spôsobilosti hodnotiteľa

počas roka, ktorý predchádza podaniu žiadosti o obnovenie platnosti.

d)

Obdobie platnosti sa začne v prípade prvého vydania a obnovenia platnosti doložky hodnotiteľa najneskôr do 30 dní od dátumu úspešného ukončenia hodnotenia.

ATCO.C.065.   Dočasné povolenie hodnotiteľa

a)

Keď požiadavka uvedená v ATCO.C.045 písm. d) bode 1 nemôže byť splnená, príslušný orgán môže povoliť držiteľom doložky hodnotiteľa vydanej v súlade s ATCO.C.055 vykonať hodnotenia uvedené v ATCO.C.045 písm. b) bodoch 3 a 4 s cieľom riešiť mimoriadne situácie alebo zabezpečiť nezávislosť hodnotenia za predpokladu, že sú splnené požiadavky uvedené v písmenách b) a c).

b)

Na účely riešenia mimoriadnych situácií držiteľ doložky hodnotiteľa musí byť tiež držiteľom doložky na stanovište so súvisiacou kvalifikačnou kategóriou a v prípade potreby s doložkou kvalifikačnej kategórie, relevantnej pre hodnotenie, a to najmenej jeden rok. Povolenie je obmedzené na hodnotenia nevyhnutné na vyriešenie výnimočných situácií, a jeho platnosť nepresiahne jeden rok alebo platnosť doložky hodnotiteľa vydanej v súlade s ATCO.C.055, podľa toho, čo nastane skôr.

c)

Na účely zabezpečenia nezávislosti hodnotenia z dôvodov opakujúceho sa charakteru musí byť držiteľ doložky hodnotiteľa tiež držiteľom doložky na stanovište so súvisiacou kvalifikačnou kategóriou, a v prípade potreby držiteľom doložky kvalifikačnej kategórie, relevantnej pre hodnotenie, a to najmenej jeden rok. Platnosť povolenia určí príslušný orgán, ale nepresiahne platnosť doložky hodnotiteľa vydanej v súlade s ATCO.C.055.

d)

Pre vydávanie dočasného povolenia pre hodnotiteľa z dôvodov uvedených v písmenách b) a c) môže príslušný orgán požadovať, aby sa predložili analýzy bezpečnosti poskytovateľa leteckých navigačných služieb.

PODČASŤ D

VÝCVIK RIADIACEHO LETOVEJ PREVÁDZKY

ODDIEL 1

Všeobecné požiadavky

ATCO.D.001.   Ciele výcviku riadiaceho letovej prevádzky

Výcvik riadiacich letovej prevádzky zahŕňa teoretické kurzy, praktické cvičenia vrátane simulácie a výcviku na pracovisku, ktoré sú potrebné na získanie a udržanie zručností na účely poskytovania bezpečných, riadnych a rýchlych služieb riadenia letovej prevádzky.

ATCO.D.005.   Druhy výcviku riadiaceho letovej prevádzky

a)

Výcvik riadiaceho letovej prevádzky pozostáva z týchto druhov:

1.

počiatočný výcvik, ktorý vedie k vydaniu preukazu spôsobilosti študenta – riadiaceho letovej prevádzky alebo k vydaniu dodatočnej kvalifikačnej kategórie a v prípade potreby doložky ku kvalifikačnej kategórii, a v rámci ktorého sa poskytuje:

i)

„základný výcvik“: teoretický a praktický výcvik určený na výučbu základných vedomostí a praktických zručností súvisiacich so základnými prevádzkovými postupmi;

ii)

„kvalifikačný výcvik“ určený na výučbu vedomostí a praktických zručností súvisiacich s konkrétnou kvalifikačnou kategóriou a v prípade potreby doložkou ku kvalifikačnej kategórii;

2.

výcvik na stanovišti, ktorý vedie k vydaniu preukazu spôsobilosti riadiaceho letovej prevádzky, vydaniu doložky ku kvalifikačnej kategórii, overenia platnosti kvalifikačnej(-ých) kategórie(-ií) alebo doložky(-iek) ku kvalifikačnej kategórii a/alebo vydaniu alebo obnoveniu platnosti doložky na stanovište. Pozostáva z týchto fáz:

i)

fázy prechodového výcviku určeného predovšetkým na rozšírenie poznatkov a pochopenia prevádzkových postupov týkajúcich sa danej lokality a aspektov konkrétnych úloh a

ii)

fázy výcviku na pracovisku, čo je záverečná fáza výcviku, počas ktorého sa získané pracovné postupy a zručnosti integrujú v praxi pod dohľadom kvalifikovaného inštruktora na pracovisku v reálnej prevádzke;

iii)

okrem bodov i) a ii) v prípade doložky(-iek) na stanovište, ktoré si vyžadujú zvládanie zložitých situácií a situácií pri hustej premávke, je fáza predchádzajúca výcviku na pracovisku potrebná na zdokonalenie predtým nadobudnutých kvalifikačných postupov a zručností a na prípravu na reálne dopravné situácie, ku ktorým na danom stanovišti môže dôjsť;

3.

pokračovací výcvik určený na zachovanie platnosti doložiek preukazu spôsobilosti, ktorý pozostáva z týchto fáz:

i)

opakovací výcvik;

ii)

preškoľovací výcvik, ak je potrebný.

b)

Okrem druhov výcviku uvedených v písmene a) môže riadiaci letovej prevádzky absolvovať tieto druhy výcviku:

1.

výcvik praktických inštruktorov, ktorý vedie k vydaniu, predĺženiu platnosti alebo obnoveniu platnosti doložky OJTI alebo STDI;

2.

výcvik hodnotiteľa, ktorý vedie k vydaniu, predĺženiu platnosti alebo obnoveniu platnosti doložky hodnotiteľa.

ODDIEL 2

Požiadavky na počiatočný výcvik

ATCO.D.010.   Zložky počiatočného výcviku

a)

Počiatočný výcvik určený pre žiadateľa o vydanie preukazu spôsobilosti študenta – riadiaceho letovej prevádzky alebo vydanie dodatočnej kvalifikačnej kategórie a/alebo prípadne doložky ku kvalifikačnej kategórii, pozostáva z týchto fáz:

1.

základného výcviku zahŕňajúceho všetky predmety, témy a podtémy uvedené v dodatku 2 prílohy I a

2.

kvalifikačného výcviku zahŕňajúceho predmety, témy a podtémy týkajúce sa aspoň jednej z týchto kvalifikačných kategórií:

i)

kvalifikačnej kategórie pre letiskové riadenie letov v podmienkach viditeľnosti – ADV, vymedzenej v dodatku 3 k prílohe I;

ii)

kvalifikačnej kategórie pre letiskové riadenie letov podľa prístrojov pre letiskovú vežu – ADI (TWR), vymedzenej v dodatku 4 k prílohe I;

iii)

kvalifikačnej kategórie pre približovacie procedurálne riadenie – APP, vymedzenej v dodatku 5 k prílohe I;

iv)

kvalifikačnej kategórie pre oblastné procedurálne riadenie – ACP, vymedzenej v dodatku 6 k prílohe I;

v)

kvalifikačnej kategórie pre približovacie prehľadové riadenie – APS, vymedzenej v dodatku 7 k prílohe I;

vi)

kvalifikačnej kategórie pre oblastné prehľadové riadenie – ACS, vymedzenej v dodatku 8 k prílohe I.

b)

Výcvik určený pre dodatočnú kvalifikačnú kategóriu zahŕňa predmety, témy a podtémy týkajúce sa aspoň jednej z týchto kvalifikačných kategórií uvedených v písmene a) bode 2.

c)

Výcvik určený na reaktiváciu kvalifikačnej kategórie po neúspešnom hodnotení predchádzajúcej spôsobilosti podľa ATCO.B.010 písm. b) sa prispôsobí podľa výsledku tohto hodnotenia.

d)

Výcvik určený pre doložku ku kvalifikačnej kategórii inej ako ATCO.B.015 písm. a) bod 3 zahŕňa predmety, témy a podtémy vypracované výcvikovou organizáciou a schválené ako súčasť výcvikového kurzu.

e)

Základný a/alebo kvalifikačný výcvik môže byť doplnený o predmety, témy a podtémy, ktoré sú dodatočné alebo špecifické pre funkčný blok vzdušného priestoru (FAB) alebo vnútroštátne prostredie.

ATCO.D.015.   Plán počiatočného výcviku

Plán počiatočného výcviku stanovuje výcviková organizácia a schvaľuje ho príslušný orgán. Obsahuje minimálne:

a)

zložky kurzu počiatočného výcviku stanovené podľa ATCO.D.010;

b)

štruktúru počiatočného výcviku stanovenú podľa ATCO.D.020 písm. b);

c)

postup vykonávania kurzu(-ov) počiatočného výcviku;

d)

výcvikové metódy;

e)

minimálne a maximálne trvanie kurzu(-ov) počiatočného výcviku;

f)

v súvislosti s ATCO.D.010 písm. b), postup úpravy kurzu(-ov) počiatočného výcviku s cieľom náležite zohľadniť úspešne absolvovaný základný výcvikový kurz;

g)

postupy pre skúšky a hodnotenie podľa ATCO.D.025 a ATCO.D.035, ako aj pre ciele výkonnosti podľa ATCO.D.030 a ATCO.D.040;

h)

kvalifikácie, úlohy a povinnosti zamestnancov poskytujúcich výcvik;

i)

postup pre predčasné ukončenie výcviku;

j)

postup odvolania;

k)

identifikáciu záznamov, ktoré sa majú uchovávať v prípade počiatočného výcviku;

l)

postup a dôvody na prehodnotenie a zmenu plánu počiatočného výcviku a predloženie zmeny príslušnému orgánu. Plán počiatočného výcviku sa prehodnocuje najmenej raz za tri roky.

ATCO.D.020.   Kurzy základného a kvalifikačného výcviku

a)

Základný a kvalifikačný výcvik sa poskytuje formou samostatných alebo integrovaných kurzov.

b)

Kurzy základného a kvalifikačného výcviku alebo integrovaný kurz počiatočného výcviku vypracujú a poskytujú výcvikové organizácie a schvaľuje ich príslušný orgán.

c)

Ak sa počiatočný výcvik poskytuje ako integrovaný kurz, je potrebné jasne rozlišovať medzi skúškami a hodnotením pre:

1.

základný výcvik a

2.

každý kvalifikačný výcvik.

d)

Úspešné ukončenie počiatočného výcviku alebo kvalifikačného výcviku na vydanie dodatočnej kvalifikačnej kategórie sa preukáže osvedčením, ktoré vydá výcviková organizácia.

e)

Úspešné ukončenie základného výcviku sa preukáže osvedčením, ktoré na žiadosť žiadateľa vydá výcviková organizácia.

ATCO.D.025.   Skúšky a hodnotenie základného výcviku

a)

Kurzy základného výcviku zahŕňajú teoretické skúšky a hodnotenia.

b)

Žiadateľ úspešne vykoná teoretickú skúšku, ak dosiahne aspoň 75 % bodov stanovených pre túto skúšku.

c)

Hodnotenia cieľov výkonnosti uvedených v ATCO.D.030 sa vykonávajú na výcvikovom zariadení čiastkovej úlohy alebo na simulátore.

d)

Žiadateľ úspešne absolvuje hodnotenie, ak sústavne preukazuje požadovaný výkon, ako sa uvádza v ATCO.D.030, a správanie nevyhnutné na bezpečnú prevádzku v rámci služby riadenia letovej prevádzky.

ATCO.D.030.   Ciele výkonnosti základného výcviku

Súčasťou hodnotenia(-í) je posúdenie týchto cieľov výkonnosti:

a)

kontrola a používanie zariadení v mieste výkonu práce;

b)

vytvorenie a zachovávanie prehľadu o situácii monitorovaním prevádzky a identifikáciou lietadiel v prípade potreby;

c)

monitorovanie a aktualizácia zobrazenia letových údajov;

d)

udržiavanie a sústavné sledovanie príslušnej frekvencie;

e)

vydávanie príslušných povolení, pokynov a informácií k prevádzke;

f)

používanie schválenej frazeológie;

g)

efektívna komunikácia;

h)

používanie rozstupov;

i)

používanie koordinácie podľa potreby;

j)

uplatňovanie predpísaných postupov pre simulovaný vzdušný priestor;

k)

detekcia potenciálnych kolízií medzi lietadlami;

l)

rešpektovanie priority činností;

m)

výber vhodných metód rozstupov.

ATCO.D.035.   Skúšky a hodnotenie kvalifikačného výcviku

a)

Kurzy kvalifikačného výcviku zahŕňajú teoretické skúšky a hodnotenia.

b)

Žiadateľ úspešne vykoná teoretickú skúšku, ak dosiahne aspoň 75 % bodov stanovených pre túto skúšku.

c)

Hodnotenie je založené na cieľoch výkonnosti kvalifikačného výcviku opísaných v ATCO.D.040.

d)

Hodnotenie sa vykonáva na simulátore.

e)

Žiadateľ úspešne absolvuje hodnotenie, ak sústavne preukazuje požadovaný výkon, ako sa uvádza v ATCO.D.040, a správanie nevyhnutné na bezpečnú prevádzku v rámci služby riadenia letovej prevádzky.

ATCO.D.040.   Ciele výkonnosti kvalifikačného výcviku

a)

Ciele výkonnosti kvalifikačného výcviku a úlohy cieľov výkonnosti sa vymedzia pre každý kurz kvalifikačného výcviku.

b)

Podľa cieľov výkonnosti kvalifikačného výcviku musí žiadateľ:

1.

preukázať schopnosť riadiť letovú prevádzku spôsobom, ktorý zabezpečuje bezpečné, riadne a rýchle služby, a

2.

zvládať zložité situácie a situácie hustej prevádzky.

c)

Okrem ustanovení písmena b) ciele výkonnosti kvalifikačného výcviku pre kvalifikačnú kategóriu pre letiskové riadenie letov v podmienkach viditeľnosti (ADV) a kvalifikačnú kategóriu pre letiskové riadenie letov podľa prístrojov (ADI) zabezpečia, že žiadatelia:

1.

zvládajú pracovnú záťaž a poskytujú letové prevádzkové služby v rámci vymedzenej letiskovej oblasti, za ktorú nesú zodpovednosť a

2.

uplatňujú postupy letiskového riadenia a prevádzkové postupy pre letiskovú prevádzku.

d)

Okrem ustanovení písmena b) ciele výkonnosti kvalifikačného výcviku pre kvalifikačnú kategóriu pre približovacie procedurálne riadenie zabezpečia, že žiadatelia:

1.

zvládajú pracovnú záťaž a poskytujú letové prevádzkové služby v rámci vymedzenej oblasti pre približovacie riadenie, za ktorú nesú zodpovednosť, a

2.

uplatňujú približovacie procedurálne riadenie, postupy plánovania a prevádzkové postupy na prilietajúce, zdržiavajúce sa, odlietajúce a prelietajúce lietadlá.

e)

Okrem ustanovení písmena b) ciele výkonnosti kvalifikačného výcviku pre kvalifikačnú kategóriu pre približovacie prehľadové riadenie zabezpečujú, že žiadatelia:

1.

zvládajú pracovnú záťaž a poskytujú letové prevádzkové služby v rámci vymedzenej oblasti pre približovacie riadenie, za ktorú nesú zodpovednosť, a

2.

uplatňujú približovacie prehľadové riadenie, postupy plánovania a prevádzkové postupy na prilietajúce, zdržiavajúce sa, odlietajúce a prelietajúce lietadlá.

f)

Okrem ustanovení písmena b) ciele výkonnosti kvalifikačného výcviku pre kvalifikačnú kategóriu pre oblastné procedurálne riadenie zabezpečia, že žiadatelia:

1.

zvládajú pracovnú záťaž a poskytujú letové prevádzkové služby v rámci vymedzenej oblasti riadenia, za ktorú nesú zodpovednosť, a

2.

uplatňujú oblastné procedurálne riadenie, postupy plánovania a prevádzkové postupy na oblastnú prevádzku.

g)

Okrem ustanovení písmena b) ciele výkonnosti kvalifikačného výcviku pre kvalifikačnú kategóriu pre oblastné prehľadové riadenie zabezpečia, že žiadatelia:

1.

zvládajú pracovnú záťaž a poskytujú letové prevádzkové služby v rámci vymedzenej oblasti riadenia, za ktorú nesú zodpovednosť, a

2.

uplatňujú oblastné prehľadové riadenie, postupy plánovania a prevádzkové postupy na oblastnú prevádzku.

ODDIEL 3

Požiadavky na výcvik na stanovišti

ATCO.D.045.   Zložky výcviku na stanovišti

a)

Výcvik na stanovišti pozostáva z kurzu(–ov) ku každej doložke na stanovište ustanovenej pre stanovište ATC, ako sa vymedzuje vo výcvikovom pláne stanovišťa.

b)

Kurz k doložke na stanovište vypracujú a poskytujú výcvikové organizácie podľa ATCO.D.060 a schvaľuje ho príslušný orgán.

c)

Výcvik na stanovišti zahŕňa výcvik v týchto oblastiach:

1.

prevádzkové postupy;

2.

aspekty konkrétnych úloh;

3.

mimoriadne a núdzové situácie a

4.

ľudské faktory.

ATCO.D.050.   Predpoklady výcviku na stanovišti

Výcvik na stanovišti môžu začať len osoby, ktoré sú držiteľmi:

a)

preukazu spôsobilosti študenta – riadiaceho letovej prevádzky s príslušnou kvalifikačnou kategóriou a v prípade potreby doložkou ku kvalifikačnej kategórii alebo

b)

preukazu spôsobilosti riadiaceho letovej prevádzky s príslušnou kvalifikačnou kategóriou a v prípade potreby doložkou ku kvalifikačnej kategórii,

za predpokladu, že sú splnené požiadavky stanovené v ATCO.B.001 písm. d) a ATCO.B.010 písm. b).

ATCO.D.055.   Výcvikový plán stanovišťa

a)

Výcvikový plán stanovišťa vypracuje výcviková organizácia pre každé stanovište ATC a schvaľuje ho príslušný orgán.

b)

Výcvikový plán stanovišťa pozostáva minimálne z týchto zložiek:

1.

kvalifikačné kategórie a doložky ku kvalifikačným kategóriám, pre ktoré sa výcvik vykonáva;

2.

štruktúra výcviku na stanovišti;

3.

zoznam kurzov k doložke na stanovište podľa ATCO.D.060;

4.

postup vedenia kurzu k doložke na stanovište;

5.

výcvikové metódy;

6.

minimálna dĺžka kurzu/kurzov k doložke na stanovište;

7.

postup prispôsobenia kurzu/kurzov k doložke na stanovište s cieľom náležite zohľadniť získané kvalifikačné kategórie a/alebo doložky ku kvalifikačným kategóriám a skúsenosti žiadateľov, ak je to potrebné;

8.

postupy na preukázanie teoretických znalostí a porozumenia podľa ATCO.D.065 vrátane počtu, periodicity a druhu skúšok, ako aj ich bodové hodnotenie, ktoré predstavuje minimálne 75 % bodov pridelených týmto skúškam;

9.

postupy hodnotenia podľa ATCO.D.070 vrátane počtu a periodicity hodnotení;

10.

kvalifikácie, úlohy a povinnosti zamestnancov poskytujúcich výcvik;

11.

postup pre predčasné ukončenie výcviku;

12.

postup odvolania;

13.

identifikácia záznamov, ktoré sa majú uchovávať v prípade výcviku na stanovišti;

14.

zoznam zistených mimoriadnych a núdzových situácií špecifických pre každú doložku na stanovište;

15.

postup a dôvody na prehodnotenie a zmenu výcvikového plánu stanovišťa a predloženie zmeny príslušnému orgánu. Program výcvikového plánu stanovišťa sa prehodnocuje najmenej raz za tri roky.

ATCO.D.060.   Kurz k doložke na stanovište

a)

Kurz k doložke na stanovište je kombináciou príslušných fáz výcviku na stanovišti na účely vydania alebo obnovenia platnosti doložky na stanovište v preukaze spôsobilosti. Každý kurz pozostáva z týchto fáz:

1.

fázy prechodového výcviku;

2.

fázy výcviku na pracovisku.

V prípade potreby sa podľa ATCO.D.005 písm. a) bodu 2 zahrnie aj fáza predchádzajúca výcviku na pracovisku.

b)

Fázy výcviku na stanovišti uvedené v písmene a) sa poskytujú samostatne alebo integrovaným spôsobom.

c)

Kurzy k doložke na stanovište vymedzia učebnú osnovu a ciele výkonnosti v súlade s ATCO.D.045 písm. c) a vykonajú sa v súlade s výcvikovým plánom stanovišťa.

d)

Kurzy k doložke na stanovište, ktoré zahŕňajú výcvik k doložkám ku kvalifikačnej kategórii podľa ATCO.B.015, budú doplnené dodatočným výcvikom, ktorý umožňuje nadobudnutie príslušných zručností v súvislosti s doložkou ku kvalifikačnej kategórii.

e)

Výcvik určený pre doložku ku kvalifikačnej kategórii inej ako podľa ATCO.B.015 písm. a) bod 3 zahŕňa predmety, ciele predmetov, témy a podtémy vypracované výcvikovou organizáciou a schválené ako súčasť výcvikového kurzu.

f)

Kurzy k doložke na stanovište realizované po výmene preukazu spôsobilosti sa upravia tak, aby zahŕňali prvky počiatočného výcviku, ktoré sú špecifické pre funkčný blok vzdušného priestoru alebo vnútroštátne prostredie.

ATCO.D.065.   Preukázanie teoretických znalostí a porozumenia

Teoretické znalosti a porozumenie sa preukážu skúškami.

ATCO.D.070.   Hodnotenia počas kurzov k doložke na stanovište

a)

Hodnotenie žiadateľa sa vykoná v prevádzkovom prostredí za normálnych prevádzkových podmienok minimálne raz na konci výcviku na pracovisku.

b)

Ak kurz k doložke na stanovište zahŕňa fázu predchádzajúcu výcviku na pracovisku, zručnosti žiadateľa sa posúdia na syntetickom výcvikovom zariadení aspoň na konci tejto fázy.

c)

Bez ohľadu na písmeno a) môže byť syntetické výcvikové zariadenie použité počas hodnotenia doložky na stanovište na účely preukázania využitia nacvičených postupov, ktoré sa nevyskytli v prevádzkovom prostredí v priebehu hodnotenia.

ODDIEL 4

Požiadavky na pokračovací výcvik

ATCO.D.075.   Pokračovací výcvik

Pokračovací výcvik pozostáva z kurzov opakovacieho a preškoľovacieho výcviku a poskytuje sa v súlade s požiadavkami uvedenými v programe stanovišťa na udržiavanie odbornej spôsobilosti podľa ATCO.B.025.

ATCO.D.080.   Opakovací výcvik

a)

Kurz opakovacieho výcviku vypracuje a poskytuje výcviková organizácia a schvaľuje ho príslušný orgán.

b)

Opakovací výcvik je určený na zopakovanie, upevnenie alebo zdokonalenie existujúcich vedomostí a zručností riadiacich letovej prevádzky v záujme zaistenia bezpečného, riadneho a rýchleho toku letovej prevádzky a zahŕňa minimálne:

1.

výcvik štandardných metód a postupov s použitím schválenej frazeológie a účinnej komunikácie;

2.

výcvik pre mimoriadne a núdzové situácie s použitím schválenej frazeológie a účinnej komunikácie a

3.

výcvik v oblasti ľudských faktorov.

c)

Stanoví sa učebná osnova pre kurz opakovacieho výcviku a v prípade, že predmet je zameraný na opakovanie zručností riadiacich letovej prevádzky, sa vypracujú aj ciele výkonnosti.

ATCO.D.085.   Preškoľovací výcvik

a)

Kurz resp. kurzy preškoľovacieho výcviku vypracúva a poskytuje výcviková organizácia a schvaľuje ho príslušný orgán.

b)

Preškoľovací výcvik je určený na poskytovanie znalostí a zručností, ktoré zodpovedajú zmenám v prevádzkovom prostredí, a výcvikové organizácie ho poskytujú v prípade, že z bezpečnostného hodnotenia zmeny vyplynulo, že takýto výcvik je potrebný.

c)

Kurzy preškoľovacieho výcviku zahŕňajú určenie:

1.

príslušnej výcvikovej metódy pre kurz a dĺžku kurzu, pričom sa zohľadní povaha a rozsah zmeny, a

2.

metódy skúšania a/alebo hodnotenia preškoľovacieho výcviku.

d)

Preškoľovací výcvik sa poskytuje pred tým, ako riadiaci letovej prevádzky začnú využívať oprávnenia, ktoré im vyplývajú z preukazu spôsobilosti v zmenenom prevádzkovom prostredí.

ODDIEL 5

Výcvik inštruktorov a hodnotiteľov

ATCO.D.090.   Výcvik praktických inštruktorov

a)

Výcvik praktických inštruktorov vypracujú a poskytujú výcvikové organizácie a pozostáva z týchto zložiek:

1.

kurz praktických vzdelávacích postupov pre OJTI a/alebo STDI vrátane hodnotenia;

2.

kurz opakovacieho výcviku praktickej spôsobilosti inštruktora;

3.

metódy hodnotenia odbornej spôsobilosti praktických inštruktorov.

b)

Výcvikové kurzy a metódy hodnotenia uvedené v písmene a) schvaľuje príslušný orgán.

ATCO.D.095.   Výcvik hodnotiteľov

a)

Výcvik hodnotiteľov vypracujú a poskytujú výcvikové organizácie a pozostáva z týchto zložiek:

1.

kurzu výcviku hodnotiteľov vrátanie hodnotenia;

2.

kurzu opakovacieho výcviku zručností hodnotiteľov;

3.

metódy hodnotenia odbornej spôsobilosti hodnotiteľov.

b)

Výcvikové kurzy a metódy hodnotenia uvedené v písmene a) schvaľuje príslušný orgán.

Dodatok 1 k prílohe I

KLASIFIKAČNÁ STUPNICA JAZYKOVEJ SPÔSOBILOSTI – POŽIADAVKY NA JAZYKOVÉ ZNALOSTI

Kvalifikačná stupnica jazykovej spôsobilosti: úroveň expert, veľmi vyspelý a prevádzková úroveň

Úroveň

Výslovnosť

Používa dialekt, resp. akcent zrozumiteľný pre leteckú komunitu

Štruktúra

Príslušná gramatická štruktúra a modelové vety sú určené jazykovými funkciami primeranými pre úlohu

Slovná zásoba

Plynulosť komunikácie

Chápanie

Interakcia

Expert

6

Výslovnosť, dôraz, rytmus a intonácia, hoci sú snáď ovplyvnené prvým jazykom alebo regionálnym variantom, takmer nikdy nenarušujú ľahké dorozumenie.

Základné aj zložité gramatické štruktúry a modelové vety sú sústavne dobre zvládané.

Rozsah a presnosť slovnej zásoby sú dostatočné na efektívnu komunikáciu o širokej škále známych a neznámych tém. Slovná zásoba je idiomatická, zachytáva nuansy a je senzitívna na štýl vyjadrovania.

Schopný rozprávať dlho s prirodzeným tokom a bez námahy. Obmieňa tok reči pre štylistický efekt, napríklad na zdôraznenie pointy. Spontánne používa vhodné diskurzné identifikátory a spojovacie prostriedky.

Chápanie je stále presné v takmer všetkých kontextoch a obsahuje chápanie jazykových a kultúrnych odtieňov.

Ľahko reaguje v takmer všetkých situáciách. Vníma verbálne a neverbálne indície a odpovedá na ne primerane.

Veľmi vyspelý

5

Výslovnosť, dôraz, rytmus a intonácia, hoci sú ovplyvnené prvým jazykom alebo regionálnym variantom, zriedka narúšajú ľahké dorozumenie.

Základné gramatické štruktúry a modelové vety sú sústavne dobre zvládané. Robia sa pokusy o zložité štruktúry, ale s chybami, ktoré niekedy narúšajú zmysel.

Rozsah a presnosť slovnej zásoby sú dostatočné na efektívnu komunikáciu o všeobecných, konkrétnych a pracovne zameraných témach. Voľné prerozprávanie je dôsledné a úspešné. Slovník je niekedy idiomatický.

Schopný rozprávať dlho s relatívnou ľahkosťou o bežných témach, ale nemusí meniť tok reči ako štylistický nástroj. Dokáže používať vhodné diskurzné identifikátory a spojovacie prostriedky.

Chápanie je presné pri bežných, konkrétnych a pracovne zameraných témach a väčšinou presné, keď je hovoriaci konfrontovaný s jazykovou alebo situačnou komplikáciou alebo neočakávaným zvratom udalostí. Je schopný chápať škálu rôznych druhov reči (dialekt, resp. akcent) alebo štýlov vyjadrovania.

Odpovede sú okamžité, správne a obsažné. Efektívne zvláda vzťah hovoriaci/počúvajúci.

Prevádzková úroveň

4

Výslovnosť, dôraz, rytmus a intonácia sú ovplyvnené prvým jazykom alebo regionálnym variantom, ale len niekedy narušujú ľahké dorozumenie.

Základné gramatické štruktúry a modelové vety sa používajú kreatívne a sú zvyčajne dobre zvládnuté. Chyby sa môžu vyskytovať, najmä za nezvyčajných alebo neočakávaných okolností, ale zriedka narúšajú zmysel.

Rozsah a presnosť slovnej zásoby sú zvyčajne dostatočné na efektívnu komunikáciu o všeobecných, konkrétnych a pracovne zameraných témach. Dokáže často úspešne prerozprávať, no chýba mu slovná zásoba pre nezvyčajné alebo neočakávané okolnosti.

Vytvára bloky komunikácie v primeranom tempe. Občas môže stratiť plynulosť pri prechode od vopred premyslenej alebo formulkovitej reči k spontánnej interakcii, ale nebráni to efektívnej komunikácii. Dokáže obmedzene používať diskurzné identifikátory a spojovacie prostriedky. Prerušenia nie sú rušivé.

Chápanie je väčšinou presné pri bežných, konkrétnych a pracovne zameraných témach, keď akcent alebo druh reči je dostatočne zrozumiteľný pre medzinárodnú komunitu používateľov. Keď je hovoriaci konfrontovaný s jazykovou alebo situačnou komplikáciou alebo s neočakávaným zvratom udalostí, chápanie môže byť pomalšie alebo si môže vyžadovať stratégie na vyjasnenie.

Odpovede sú zvyčajne okamžité, primerané a obsažné. Iniciuje a udržiava rozhovor aj v prípade neočakávaných zvratov udalostí. Primerane zvláda zjavné nepochopenie pomocou preverovania, potvrdzovania a objasňovania.

Kvalifikačná stupnica jazykovej spôsobilosti: predprevádzková úroveň, elementárna úroveň a predelementárna úroveň

Úroveň

Výslovnosť

Používa dialekt, resp. akcent zrozumiteľný pre leteckú komunitu

Štruktúra

Príslušná gramatická štruktúra a modelové vety sú určené jazykovými funkciami primeranými pre úlohu

Slovná zásoba

Plynulosť komunikácie

Chápanie

Interakcia

Predprevádzková úroveň

3

Výslovnosť, dôraz, rytmus a intonácia sú ovplyvnené prvým jazykom alebo regionálnym variantom a často narúšajú ľahké dorozumenie.

Základné gramatické štruktúry a modelové vety spojené s predvídateľnými situáciami nie sú vždy dobre zvládnuté. Chyby často narúšajú zmysel.

Rozsah a presnosť slovnej zásoby sú často dostatočné na komunikáciu o všeobecných, konkrétnych a pracovne zameraných témach, ale rozsah je obmedzený a výber slov často nevhodný. Často nie je schopný úspešne prerozprávať a chýbajú mu slová.

Vytvára bloky komunikácie, ale frázovanie a umiestňovanie páuz je často nevhodná. Zaváhania alebo pomalosť v spracovaní jazyka môže brániť efektívnej komunikácii. „Výplnky“ sú niekedy rušivé.

Chápanie je často presné pri bežných, konkrétnych a pracovne zameraných témach, keď akcent alebo druh reči je dostatočne zrozumiteľný pre medzinárodnú komunitu používateľov. Môže nastať nepochopenie jazykovej alebo situačnej komplikácie alebo neočakávaného zvratu udalostí.

Odpovede sú niekedy okamžité, primerané a obsažné. Dokáže iniciovať a udržiavať rozhovor s primeranou ľahkosťou pri známych témach a v predvídateľných situáciách. Vo všeobecnosti je nedostatočný pri neočakávanom zvrate udalostí.

Elementárna úroveň

2

Výslovnosť, dôraz, rytmus a intonácia sú veľmi ovplyvnené prvým jazykom alebo regionálnym variantom a zvyčajne narúšajú ľahké dorozumenie.

Vykazuje len obmedzené ovládanie niekoľkých jednoduchých naučených gramatických štruktúr a modelových viet.

Obmedzený rozsah slovnej zásoby tvorený len izolovanými slovami a naučenými frázami.

Dokáže tvoriť veľmi krátke, izolované, memorizované prejavy s častými pauzami a rušivým používaním „výplnkov“ na hľadanie výrazov a na artikuláciu menej známych slov.

Chápanie je obmedzené na izolované, naučené frázy, ak sú starostlivo a pomaly artikulované.

Čas reakcie je pomalý a často neprimeraný. Interakcia sa obmedzuje na jednoduché rutinné rozhovory.

Predelementárna úroveň

1

Výsledky na úrovni slabšej ako elementárna úroveň.

Výsledky na úrovni slabšej ako elementárna úroveň.

Výsledky na úrovni slabšej ako elementárna úroveň.

Výsledky na úrovni slabšej ako elementárna úroveň.

Výsledky na úrovni slabšej ako elementárna úroveň.

Výsledky na úrovni slabšej ako elementárna úroveň.

Dodatok 2 k prílohe I

ZÁKLADNÝ VÝCVIK

[pozri: prílohu I – ČASŤ ATCO podčasť D oddiel 2 ATCO.D.010 písm. a) bod 1]

OBSAH

PREDMET 1:

ÚVOD DO KURZU

PREDMET 2:

LETECKÉ PRÁVO

PREDMET 3:

MANAŽMENT LETOVEJ PREVÁDZKY

PREDMET 4:

METEOROLÓGIA

PREDMET 5:

NAVIGÁCIA

PREDMET 6:

LIETADLÁ

PREDMET 7:

ĽUDSKÉ FAKTORY

PREDMET 8:

ZARIADENIA A SYSTÉMY

PREDMET 9:

PRACOVNÉ PROSTREDIE

PREDMET 1:   ÚVOD DO KURZU

TÉMA INTRB 1 –   RIADENIE KURZU

Podtéma INTRB 1.1 –

Úvod do kurzu

Podtéma INTRB 1.2 –

Riadenie kurzu

Podtéma INTRB 1.3 –

Študijné materiály a výcviková dokumentácia

TÉMA INTRB 2 –   ÚVOD DO VÝCVIKOVÉHO KURZU ATC

Podtéma INTRB 2.1 –

Obsah kurzu a organizácia

Podtéma INTRB 2.2 –

Podstata výcviku

Podtéma INTRB 2.3 –

Postup hodnotenia

TÉMA INTRB 3 –   ÚVOD DO BUDÚCNOSTI ATCO

Podtéma INTRB 3.1 –

Pracovné vyhliadky

PREDMET 2:   LETECKÉ PRÁVO

TÉMA LAWB 1 –   ÚVOD DO LETECKÉHO PRÁVA

Podtéma LAWB 1.1 –

Význam leteckého práva

TÉMA LAWB 2 –   MEDZINÁRODNÉ ORGANIZÁCIE

Podtéma LAWB 2.1 –

ICAO

Podtéma LAWB 2.2 –

Európske a iné agentúry

Podtéma LAWB 2.3 –

Združenia leteckej dopravy

TÉMA LAWB 3 –   VNÚTROŠTÁTNE ORGANIZÁCIE

Podtéma LAWB 3.1 –

Účel a funkcia

Podtéma LAWB 3.2 –

Vnútroštátne legislatívne postupy

Podtéma LAWB 3.3 –

Príslušný orgán

Podtéma LAWB 3.4 –

Vnútroštátne združenia leteckej dopravy

TÉMA LAWB 4 –   RIADENIE BEZPEČNOSTI LETOVÝCH PREVÁDZKOVÝCH SLUŽIEB (ATS)

Podtéma LAWB 4.1 –

Bezpečnostné predpisy

Podtéma LAWB 4.2 –

Systém riadenia bezpečnosti

TÉMA LAWB 5 –   PRAVIDLÁ A PRÁVNE PREDPISY

Podtéma LAWB 5.1 –

Merné jednotky

Podtéma LAWB 5.2 –

Licencovanie/Osvedčovanie ATCO

Podtéma LAWB 5.3 –

Prehľad ANS a ATS

Podtéma LAWB 5.4 –

Pravidlá lietania

Podtéma LAWB 5.5 –

Vzdušný priestor a trate ATS

Podtéma LAWB 5.6 –

Letový plán

Podtéma LAWB 5.7 –

Letiská

Podtéma LAWB 5.8 –

Vyčkávacie postupy pre lety IFR

Podtéma LAWB 5.9 –

Vyčkávacie postupy pre lety VFR

PREDMET 3:   MANAŽMENT LETOVEJ PREVÁDZKY

TÉMA ATM 1 –   MANAŽMENT LETOVEJ PREVÁDZKY

Podtéma ATMB 1.1 –

Používanie merných jednotiek

Podtéma ATMB 1.2 –

Služba riadenia letovej prevádzky (ATC)

Podtéma ATMB 1.3 –

Letová informačná služba (FIS)

Podtéma ATMB 1.4 –

Pohotovostná služba

Podtéma ATMB 1.5 –

Letová poradná služba

Podtéma ATMB 1.6 –

Kapacita systému ATS a riadenie toku letovej prevádzky

Podtéma ATMB 1.7 –

Riadenie vzdušného priestoru (ASM)

TÉMA ATMB 2 –   MERANIE VÝŠKY A PRIDEĽOVANIE HLADÍN

Podtéma ATMB 2.1 –

Meranie výšky

Podtéma ATMB 2.2 –

Prevodná hladina

Podtéma ATMB 2.3 –

Prideľovanie hladín

TÉMA ATMB 3 –   Rádiotelefónia (RTF)

Podtéma ATMB 3.1 –

Všeobecné prevádzkové postupy RTF

TÉMA ATMB 4 –   POVOLENIA A POKYNY ATC

Podtéma ATMB 4.1 –

Typ a obsah povolení ATC

Podtéma ATMB 4.2 –

Pokyny ATC

TÉMA ATMB 5 –   KOORDINÁCIA

Podtéma ATMB 5.1 –

Zásady, typy a obsah koordinácie

Podtéma ATMB 5.2 –

Nevyhnutnosť koordinácie

Podtéma ATMB 5.3 –

Prostriedky koordinácie

TÉMA ATMB 6 –   ZOBRAZENIE ÚDAJOV

Podtéma ATMB 6.1 –

Extrakcia údajov

Podtéma ATMB 6.2 –

Správa údajov

TÉMA ATMB 7 –   ROZSTUPY

Podtéma ATMB 7.1 –

Vertikálne rozstupy a postupy

Podtéma ATMB 7.2 –

Horizontálne rozstupy a postupy

Podtéma ATMB 7.3 –

Vizuálny rozstup

Podtéma ATMB 7.4 –

Letiskové rozstupy a postupy

Podtéma ATMB 7.5 –

Rozstup založený na prehľadových systémoch ATS

Podtéma ATMB 7.6 –

Rozstup pri turbulencii

TÉMA ATMB 8 –   PALUBNÉ PROTIZRÁŽKOVÉ SYSTÉMY A POZEMNÉ ZÁCHRANNÉ SIETE

Podtéma ATMB 8.1 –

Palubné protizrážkové systémy

Podtéma ATMB 8.2 –

Pozemné záchranné siete

TÉMA ATMB 9 –   ZÁKLADNÉ PRAKTICKÉ ZRUČNOSTI

Podtéma ATMB 9.1 –

Proces riadenia prevádzky

Podtéma ATMB 9.2 –

Základné praktické zručnosti vzťahujúce sa na všetky kvalifikačné kategórie

Podtéma ATMB 9.3 –

Základné praktické zručnosti vzťahujúce sa na letisko

Podtéma ATMB 9.4 –

Základné praktické zručnosti vzťahujúce sa sledovanie

PREDMET 4:   METEOROLÓGIA

TÉMA METB 1 –   ÚVOD DO METEOROLÓGIE

Podtéma METB 1.1 –

Používanie merných jednotiek

Podtéma METB 1.2 –

Letectvo a meteorológia

Podtéma METB 1.3 –

Organizácia meteorologických služieb

TÉMA METB 2 –   ATMOSFÉRA

Podtéma METB 2.1 –

Zloženie a štruktúra

Podtéma METB 2.2 –

Štandardná atmosféra

Podtéma METB 2.3 –

Teplo a teplota

Podtéma METB 2.4 –

Voda v atmosfére

Podtéma METB 2.5 –

Tlak vzduchu

TÉMA METB 3 –   PRÚDENIE VZDUCHU V ATMOSFÉRE

Podtéma METB 3.1 –

Všeobecné prúdenie vzduchu

Podtéma METB 3.2 –

Vzdušné hmoty a frontálne systémy

Podtéma METB 3.3 –

Mezoškálové systémy

Podtéma METB 3.4 –

Vietor

TÉMA METB 4 –   METEOROLOGICKÉ JAVY

Podtéma METB 4.1 –

Mraky

Podtéma METB 4.2 –

Typy zrážok

Podtéma METB 4.3 –

Viditeľnosť

Podtéma METB 4.4 –

Meteorologické nebezpečenstvo

TÉMA METB 5 –   METEOROLOGICKÉ INFORMÁCIE PRE LETECTVO

Podtéma METB 5.1 –

Oznámenia a správy

PREDMET 5:   NAVIGÁCIA

TÉMA NAVB 1 –   ÚVOD DO NAVIGÁCIE

Podtéma NAVB 1.1 –

Používanie merných jednotiek

Podtéma NAVB 1.2 –

Účel a používanie navigácie

TÉMA NAVB 2 –   ZEM

Podtéma NAVB 2.1 –

Miesto a pohyb Zeme

Podtéma NAVB 2.2 –

Súradnicový systém, smer a vzdialenosť

Podtéma NAVB 2.3 –

Magnetizmus

TÉMA NAVB 3 –   MAPY A LETECKÉ MAPY

Podtéma NAVB 3.1 –

Tvorba máp a projekcie

Podtéma NAVB 3.2 –

Mapy a grafy v letectve

TÉMA NAVB 4 –   NAVIGAČNÉ ZÁKLADY

Podtéma NAVB 4.1 –

Vplyv vetra

Podtéma NAVB 4.2 –

Rýchlosť

Podtéma NAVB 4.3 –

Vizuálna navigácia

Podtéma NAVB 4.4 –

Navigačné aspekty plánovania letu

TÉMA NAVB 5 –   PRÍSTROJOVÁ NAVIGÁCIA

Podtéma NAVB 5.1 –

Pozemné systémy

Podtéma NAVB 5.2 –

Inerciálne navigačné systémy

Podtéma NAVB 5.3 –

Satelitné systémy

Podtéma NAVB 5.4 –

Postupy priblíženia podľa prístrojov

TÉMA NAVB 6 –   VÝKONNOSTNÁ NAVIGÁCIA (PBN)

Podtéma NAVB 6.1 –

Zásady a výhody priestorovej navigácie

Podtéma NAVB 6.2 –

Úvod do PBN

Podtéma NAVB 6.3 –

Aplikácie PBN

TÉMA NAVB 7 –   VÝVOJ V OBLASTI NAVIGÁCIE

Podtéma NAVB 7.1 –

Budúci vývoj

PREDMET 6:   LIETADLÁ

TÉMA ACFTB 1 –   LIETADLÁ – ÚVOD

Podtéma ACFTB 1.1 –

Používanie merných jednotiek

Podtéma ACFTB 1.2 –

Letectvo a lietadlá

TÉMA ACFTB 2 –   ZÁSADY LIETANIA

Podtéma ACFTB 2.1 –

Sily pôsobiace na lietadlo

Podtéma ACFTB 2.2 –

Konštrukčné prvky a ovládanie lietadla

Podtéma ACFTB 2.3 –

Letová obálka

TÉMA ACFTB 3 –   KATEGÓRIE LIETADIEL

Podtéma ACFTB 3.1 –

Kategórie lietadiel

Podtéma ACFTB 3.2 –

Kategórie turbulencií

Podtéma ACFTB 3.3 –

Kategórie priblíženia ICAO

Podtéma ACFTB 3.4 –

Environmentálne kategórie

TÉMA ACFTB 4 –   ÚDAJE O LIETADLE

Podtéma ACTFB 4.1 –

Rozpoznávanie

Podtéma ACFTB 4.2 –

Údaje o výkonnosti

TÉMA ACFTB 5 –   LIETADLOVÉ MOTORY

Podtéma ACFTB 5.1 –

Piestové motory

Podtéma ACFTB 5.2 –

Prúdové motory

Podtéma ACFTB 5.3 –

Turbovrtuľové motory

Podtéma ACFTB 5.4 –

Letecké palivá

TÉMA ACFTB 6 –   LIETADLOVÉ SYSTÉMY A PRÍSTROJE

Podtéma ACFTB 6.1 –

Letové prístroje

Podtéma ACFTB 6.2 –

Navigačné prístroje

Podtéma ACFTB 6.3 –

Motorové prístroje

Podtéma ACFTB 6.4 –

Lietadlové systémy

TÉMA ACFTB 7 –   FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE VÝKONNOSŤ LIETADLA

Podtéma ACFTB 7.1 –

Faktory pri vzlete

Podtéma ACFTB 7.2 –

Faktory pri stúpaní

Podtéma ACFTB 7.3 –

Faktory pri lete

Podtéma ACFTB 7.4 –

sssFaktory pri klesaní a počiatočnom priblížení

Podtéma ACFTB 7.5 –

Faktory pri konečnom priblížení a pristávaní

Podtéma ACFTB 7.6 –

Hospodárske faktory

Podtéma ACFTB 7.7 –

Environmentálne faktory

PREDMET 7:   ĽUDSKÉ FAKTORY

TÉMA HUMB 1 –   ÚVOD DO OBLASTI ĽUDSKÝCH FAKTOROV

Podtéma HUMB 1.1 –

Techniky učenia

Podtéma HUMB 1.2 –

Význam ľudských faktorov pre ATC

Podtéma HUMB 1.3 –

Ľudské faktory a ATC

TÉMA HUMB 2 –   ĽUDSKÁ VÝKONNOSŤ

Podtéma HUMB 2.1 –

Individuálne správanie

Podtéma HUMB 2.2 –

Kultúra bezpečnosti a profesionálne správanie

Podtéma HUMB 2.3 –

Zdravie a pohoda

Podtéma HUMB 2.4 –

Tímová práca

Podtéma HUMB 2.5 –

Základné potreby ľudí v práci

Podtéma HUMB 2.6 –

Stres

TÉMA HUMB 3 –   CHYBA ĽUDSKÉHO FAKTORA

Podtéma HUMB 3.1 –

Riziká ľudskej chyby/zlyhania

Podtéma HUMB 3.2 –

Definícia ľudskej chyby/zlyhania

Podtéma HUMB 3.3 –

Klasifikácia ľudskej chyby/zlyhania

Podtéma HUMB 3.4 –

Analýza a riadenie rizík

TÉMA HUMB 4 –   KOMUNIKÁCIA

Podtéma HUMB 4.1 –

Význam dobrej komunikácie v rámci ATC

Podtéma HUMB 4.2 –

Proces komunikácie

Podtéma HUMB 4.3 –

Režimy komunikácie

TÉMA HUMB 5 –   PRACOVNÉ PROSTREDIE

Podtéma HUMB 5.1 –

Ergonómia a dobré usporiadanie pracovného prostredia

Podtéma HUMB 5.2 –

Zariadenia a nástroje

Podtéma HUMB 5.3 –

Automatizácia

PREDMET 8:   ZARIADENIA A SYSTÉMY

TÉMA EQPSB 1 –   ZARIADENIA ATC

Podtéma EQPSB 1.1 –

Hlavné typy zariadení ATC

TÉMA EQPSB 2 –   RÁDIO

Podtéma EQPSB 2.1 –

Rádio teória

Podtéma EQPSB 2.2 –

(Rádiové) zameriavanie

TÉMA EQPSB 3 –   KOMUNIKAČNÉ ZARIADENIA

Podtéma EQPSB 3.1 –

Rádiokomunikácie

Podtéma EQPSB 3.2 –

Hlasové spojenie medzi stanovišťami/pozíciami ATS

Podtéma EQPSB 3.3 –

Spojenie dátovým prenosom

Podtéma EQPSB 3.4 –

Spojenie medzi leteckými spoločnosťami

TÉMA EQPSB 4 –   ÚVOD DO SLEDOVANIA

Podtéma EQPSB 4.1 –

Koncepcia sledovania v rámci ATS

TÉMA EQPSB 5 –   RADAR

Podtéma EQPSB 5.1 –

Princípy radaru

Podtéma EQPSB 5.2 –

Primárny radar

Podtéma EQPSB 5.3 –

Sekundárny radar

Podtéma EQPSB 5.4 –

Využívanie radaru

Podtéma EQPSB 5.5 –

Mód S

TÉMA EQPSB 6 –   AUTOMATICKÉ ZÁVISLÉ SLEDOVANIE

Podtéma EQPSB 6.1 –

Princípy automatického závislého sledovania

Podtéma EQPSB 6.2 –

Využívanie automatického závislého sledovania

TÉMA EQPSB 7 –   MULTILATERÁCIA

Podtéma EQPSB 7.1 –

Princípy multilaterácie

Podtéma EQPSB 7.2 –

Využívanie multilaterácie

TÉMA EQPSB 8 –   SPRACOVANIE ÚDAJOV PREHĽADOVÉHO SLEDOVANIA

Podtéma EQPSB 8.1 –

Zosieťovanie údajov prehľadového sledovania

Podtéma EQPSB 8.2 –

Pracovné princípy zosieťovania údajov prehľadového sledovania

TÉMA EQPSB 9 –   ZARIADENIA BUDÚCNOSTI

Podtéma EQPSB 9.1 –

Nové trendy

TÉMA EQPSB 10 –   AUTOMATIZÁCIA V RÁMCI ATS

Podtéma EQPSB 10.1 –

Princípy automatizácie

Podtéma EQPSB 10.2 –

Letecká pevná telekomunikačná sieť (AFTN)

Podtéma EQPSB 10.3 –

Vzájomná výmena údajov online

Podtéma EQPSB 10.4 –

Systémy používané na automatické šírenie informácií

TÉMA EQPSB 11 –   PRACOVNÉ POZÍCIE

Podtéma EQPSB 11.1 –

Zariadenia na pracovných pozíciách

Podtéma EQPSB 11.2 –

Letiskové riadenie

Podtéma EQPSB 11.3 –

Riadenie približovania

Podtéma EQPSB 11.4 –

Oblastné riadenie

PREDMET 9:   PRACOVNÉ PROSTREDIE

TÉMA PENB 1 –   OBOZNAMOVANIE

Podtéma PENB 1.1 –

ATS a letiskové zariadenia

TÉMA PENB 2 –   POUŽÍVATELIA VZDUŠNÉHO PRIESTORU

Podtéma PENB 2.1 –

Civilné letectvo

Podtéma PENB 2.2 –

Vojenské účely

Podtéma PENB 2.3 –

Očakávania a požiadavky pilotov

TÉMA PENB 3 –   VZŤAHY SO ZÁKAZNÍKMI

Podtéma PENB 3.1 –

Vzťahy so zákazníkmi

TÉMA PENB 4 –   OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Podtéma PENB 4.1 –

Ochrana životného prostredia

Dodatok 3 k prílohe I

LETISKOVÉ RIADENIE LETOV V PODMIENKACH VIDITEĽNOSTI (ADV)

[pozri: prílohu I – ČASŤ ATCO podčasť D oddiel 2 ATCO.D.010 písm. a) bod 2 podbod i)]

OBSAH

PREDMET 1:

ÚVOD DO KURZU

PREDMET 2:

LETECKÉ PRÁVO

PREDMET 3:

MANAŽMENT LETOVEJ PREVÁDZKY

PREDMET 4:

METEOROLÓGIA

PREDMET 5:

NAVIGÁCIA

PREDMET 6:

LIETADLÁ

PREDMET 7:

ĽUDSKÉ FAKTORY

PREDMET 8:

ZARIADENIA A SYSTÉMY

PREDMET 9:

PRACOVNÉ PROSTREDIE

PREDMET 10:

MIMORIADNE A NÚDZOVÉ SITUÁCIE

PREDMET 11:

LETISKÁ

PREDMET 1:   ÚVOD DO KURZU

TÉMA INTR 1 –   RIADENIE KURZU

Podtéma INTR 1.1 –

Úvod do kurzu

Podtéma INTR 1.2 –

Riadenie kurzu

Podtéma INTR 1.3 –

Študijné materiály a výcviková dokumentácia

TÉMA INTR 2 –   ÚVOD DO VÝCVIKOVÉHO KURZU ATC

Podtéma INTR 2.1 –

Obsah kurzu a organizácia

Podtéma INTR 2.2 –

Podstata výcviku

Podtéma INTR 2.3 –

Proces hodnotenia

PREDMET 2:   LETECKÉ PRÁVO

TÉMA LAW 1 –   LICENCOVANIE ATCO/OSVEDČENIE SPOSOBILOSTI

Podtéma LAW 1.1 –

Oprávnenia a podmienky

TÉMA LAW 2 –   PRAVIDLÁ A PRÁVNE PREDPISY

Podtéma LAW 2.1 –

Správy

Podtéma LAW 2.2 –

Vzdušný priestor

TÉMA LAW 3 –   RIADENIE BEZPEČNOSTI V RÁMCI ATC

Podtéma LAW 3.1 –

Proces spätnej väzby

Podtéma LAW 3.2 –

Bezpečnostné vyšetrovanie

PREDMET 3:   MANAŽMENT LETOVEJ PREVÁDZKY

TÉMA ATM 1 –   POSKYTOVANIE SLUŽIEB

Podtéma ATM 1.1 –

Letisková služba riadenia

Podtéma ATM 1.2 –

Letová informačná služba (FIS)

Podtéma ATM 1.3 –

Pohotovostná služba (ALRS)

Podtéma ATM 1.4 –

Kapacita systému ATS a riadenie toku letovej prevádzky

TÉMA ATM 2 –   KOMUNIKÁCIA

Podtéma ATM 2.1 –

Efektívna komunikácia

TÉMA ATM 3 –   POVOLENIA A POKYNY ATC

Podtéma ATM 3.1 –

Povolenia ATC

Podtéma ATM 3.2 –

Pokyny ATC

TÉMA ATM 4 –   KOORDINÁCIA

Podtéma ATM 4.1 –

Nevyhnutnosť koordinácie

Podtéma ATM 4.2 –

Nástroje a metódy koordinácie

Podtéma ATM 4.3 –

Postupy koordinácie

TÉMA ATM 5 –   MERANIE VÝŠKY A PRIDEĽOVANIE HLADÍN

Podtéma ATM 5.1 –

Meranie výšky

TÉMA ATM 6 –   ROZSTUPY

Podtéma ATM 6.1 –

Rozstup medzi odlietavajúcimi lietadlami

Podtéma ATM 6.2 –

Rozstup medzi pristávajúcim lietadlom a predchádzajúcim pristávajúcim alebo odlietajúcim lietadlom

Podtéma ATM 6.3 –

Časový pozdĺžny rozstup pri turbulencii

Podtéma ATM 6.4 –

Zmenšené minimá rozstupu

TÉMA ATM 7 –   PALUBNÉ PROTIZRÁŽKOVÉ SYSTÉMY A POZEMNÉ ZÁCHRANNÉ SIETE

Podtéma ATM 7.1 –

Palubné protizrážkové systémy

Podtéma ATM 7.2 –

Pozemné záchranné siete

TÉMA ATM 8 –   ZOBRAZENIE ÚDAJOV

Podtéma ATM 8.1 –

Správa údajov

TÉMA ATM 9 –   PREVÁDZKOVÉ PROSTREDIE (SIMULOVANÉ)

Podtéma ATM 9.1 –

Celistvosť prevádzkového prostredia

Podtéma ATM 9.2 –

Overenie aktuálnosti prevádzkových postupov

Podtéma ATM 9.3 –

Odovzdanie – prevzatie

TÉMA ATM 10 –   POSKYTOVANIE LETISKOVEJ SLUŽBY RIADENIA

Podtéma ATM 10.1 –

Zodpovednosť za poskytovanie

Podtéma ATM 10.2 –

Funkcie letiskovej riadiacej veže

Podtéma ATM 10.3 –

Proces riadenia prevádzky

Podtéma ATM 10.4 –

Letecké pozemné svetelné návestidlá

Podtéma ATM 10.5 –

Informácie pre lietadlo z letiskovej riadiacej veže

Podtéma ATM 10.6 –

Riadenie letiskovej prevádzky

Podtéma ATM 10.7 –

Riadenie prevádzky na letiskovom okruhu

Podtéma ATM 10.8 –

Používaná vzletová a pristávacia dráha

PREDMET 4:   METEOROLÓGIA

TÉMA MET 1 –   METEOROLOGICKÉ JAVY

Podtéma MET 1.1 –

Meteorologické javy

TÉMA MET 2 –   ZDROJE METEOROLOGICKÝCH ÚDAJOV

Podtéma MET 2.1 –

Meteorologické prístroje

Podtéma MET 2.2 –

Ďalšie zdroje meteorologických údajov

PREDMET 5:   NAVIGÁCIA

TÉMA NAV 1 –   MAPY A LETECKÉ MAPY

Podtéma NAV 1.1 –

Mapy a grafy

TÉMA NAV 2 –   PRÍSTROJOVÁ NAVIGÁCIA

Podtéma NAV 2.1 –

Navigačné systémy

Podtéma NAV 2.2 –

Stabilizované priblíženie a pristátie

PREDMET 6:   LIETADLÁ

TÉMA ACFT 1 –   LIETADLOVÉ PRÍSTROJE

Podtéma ACFT 1.1 –

Lietadlové prístroje

TÉMA ACFT 2 –   KATEGÓRIE LIETADIEL

Podtéma ACFT 2.1 –

Turbulencie

TÉMA ACFT 3 –   FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE VÝKONNOSŤ LIETADLA

Podtéma ACFT 3.1 –

Faktory pri vzlete

Podtéma ACFT 3.2 –

Faktory pri stúpaní

Podtéma ACFT 3.3 –

Faktory pri konečnom priblížení a pristávaní

Podtéma ACFT 3.4 –

Hospodárske faktory

Podtéma ACFT 3.5 –

Environmentálne faktory

TÉMA ACFT 4 –   ÚDAJE O LIETADLE

Podtéma ACFT 4.1 –

Rozpoznávanie typov lietadiel

Podtéma ACFT 4.2 –

Údaje o výkonnosti

PREDMET 7:   ĽUDSKÉ FAKTORY

TÉMA HUM 1 –   PSYCHOLOGICKÉ FAKTORY

Podtéma HUM 1.1 –

Kognitívne

TÉMA HUM 2 –   ZDRAVOTNÉ A FYZIOLOGICKÉ FAKTORY

Podtéma HUM 2.1 –

Únava

Podtéma HUM 2.2 –

Zdravotná spôsobilosť

TÉMA HUM 3 –   SOCIÁLNE A ORGANIZAČNÉ FAKTORY

Podtéma HUM 3.1 –

Tímové riadenie zdrojov (TRM)

Podtéma HUM 3.2 –

Tímová práca a tímové úlohy

Podtéma HUM 3.3 –

Zodpovedné správanie

TÉMA HUM 4 –   STRES

Podtéma HUM 4.1 –

Stres

Podtéma HUM 4.2 –

Zvládanie stresu

TÉMA HUM 5 –   CHYBA ĽUDSKÉHO FAKTORA

Podtéma HUM 5.1 –

Chyba ľudského faktora

Podtéma HUM 5.2 –

Porušenie pravidiel

TÉMA HUM 6 –   SPOLUPRÁCA

Podtéma HUM 6.1 –

Komunikácia

Podtéma HUM 6.2 –

Spolupráca v rámci rovnakej oblasti zodpovednosti

Podtéma HUM 6.3 –

Spolupráca medzi odlišnými oblasťami zodpovednosti

Podtéma HUM 6.4 –

Spolupráca pilota a riadiaceho

PREDMET 8:   ZARIADENIA A SYSTÉMY

TÉMA EQPS 1 –   HLASOVÉ SPOJENIE

Podtéma EQPS 1.1 –

Rádiokomunikácie

Podtéma EQPS 1.2 –

Iné hlasové spojenie

TÉMA EQPS 2 –   AUTOMATIZÁCIA V RÁMCI ATS

Podtéma EQPS 2.1 –

Letecká pevná telekomunikačná sieť (AFTN)

Podtéma EQPS 2.2 –

Vzájomná automatická výmena údajov

TÉMA EQPS 3 –   PRACOVNÁ POZÍCIA RIADIACEHO

Podtéma EQPS 3.1 –

Prevádzka a monitorovanie zariadení

Podtéma EQPS 3.2 –

Situačné obrazovky a informačné systémy

Podtéma EQPS 3.3 –

Systémy letových údajov

TÉMA EQPS 4 –   ZARIADENIA BUDÚCNOSTI

Podtéma EQPS 4.1 –

Nové trendy

TÉMA EQPS 5 –   OBMEDZENIA A PORUCHOVÁ PREVÁDZKA ZARIADENÍ A SYSTÉMOV

Podtéma EQPS 5.1 –

Reakcia na obmedzenia

Podtéma EQPS 5.2 –

Poruchová prevádzka komunikačných zariadení

Podtéma EQPS 5.3 –

Poruchová prevádzka navigačných zariadení

PREDMET 9:   PRACOVNÉ PROSTREDIE

TÉMA PEN 1 –   OBOZNAMOVANIE

Podtéma PEN 1.1 –

Študijná návšteva letiska

TÉMA PEN 2 –   POUŽÍVATELIA VZDUŠNÉHO PRIESTORU

Podtéma PEN 2.1 –

Prispievatelia k civilným aktivitám v rámci ATS

Podtéma PEN 2.2 –

Prispievatelia k vojenským aktivitám v rámci ATS

TÉMA PEN 3 –   VZŤAHY SO ZÁKAZNÍKMI

Podtéma PEN 3.1 –

Poskytovanie služieb a požiadavky používateľov

TÉMA PEN 4 –   OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Podtéma PEN 4.1 –

Ochrana životného prostredia

PREDMET 10:   MIMORIADNE A NÚDZOVÉ SITUÁCIE

TÉMA ABES 1 –   MIMORIADNE A NÚDZOVÉ SITUÁCIE (ABES)

Podtéma ABES 1.1 –

Prehľad ABES

TÉMA ABES 2 –   ZLEPŠOVANIE ZRUČNOSTÍ

Podtéma ABES 2.1 –

Efektivita komunikácie

Podtéma ABES 2.2 –

Prevencia duševného preťaženia

Podtéma ABES 2.3 –

Spolupráca zem–vzduch

TÉMA ABES 3 –   POSTUPY PRI MIMORIADNYCH A NÚDZOVÝCH SITUÁCIÁCH

Podtéma ABES 3.1 –

Uplatňovanie postupov pri ABES

Podtéma ABES 3.2 –

Rádiová porucha

Podtéma ABES 3.3 –

Protiprávne zasahovanie a hrozba bombového útoku pre lietadlo

Podtéma ABES 3.4 –

Blúdiace alebo neidentifikované lietadlo

Podtéma ABES 3.5 –

Vniknutie na vzletovú a pristávaciu dráhu

PREDMET 11:   LETISKÁ

TÉMA AGA 1 –   LETISKOVÉ ÚDAJE, JEHO PÔDORYS A KOORDINÁCIA

Podtéma AGA 1.1 –

Definície

Podtéma AGA 1.2 –

Koordinácia

TÉMA AGA 2 –   POHYBOVÁ PLOCHA

Podtéma AGA 2.1 –

Pohybová plocha

Podtéma AGA 2.2 –

Prevádzková plocha

Podtéma AGA 2.3 –

Vzletové a pristávacie dráhy

TÉMA AGA 3 –   PREKÁŽKY

Podtéma AGA 3.1 –

Bezprekážkový vzdušný priestor v okolí letísk

TÉMA EQPS 4 –   RÔZNE ZARIADENIA

Podtéma AGA 4.1 –

Umiestnenie

Dodatok 4 k prílohe I

KVALIFIKAČNÁ KATEGÓRIA PRE LETISKOVÉ RIADENIE LETOV PODĽA PRÍSTROJOV PRE LETISKOVÚ VEŽU – ADI (TWR)

[pozri: prílohu I – ČASŤ ATCO podčasť D oddiel 2 ATCO.D.010 písm. a) bod 2 podbod ii)]

OBSAH

PREDMET 1:

ÚVOD DO KURZU

PREDMET 2:

LETECKÉ PRÁVO

PREDMET 3:

MANAŽMENT LETOVEJ PREVÁDZKY

PREDMET 4:

METEOROLÓGIA

PREDMET 5:

NAVIGÁCIA

PREDMET 6:

LIETADLÁ

PREDMET 7:

ĽUDSKÉ FAKTORY

PREDMET 8:

ZARIADENIA A SYSTÉMY

PREDMET 9:

PRACOVNÉ PROSTREDIE

PREDMET 10:

MIMORIADNE A NÚDZOVÉ SITUÁCIE

PREDMET 11:

LETISKÁ

PREDMET 1:   ÚVOD DO KURZU

TÉMA INTR 1 –   RIADENIE KURZU

Podtéma INTR 1.1 –

Úvod do kurzu

Podtéma INTR 1.2 –

Riadenie kurzu

Podtéma INTR 1.3 –

Študijné materiály a výcviková dokumentácia

TÉMA INTR 2 –   ÚVOD DO VÝCVIKOVÉHO KURZU ATC

Podtéma INTR 2.1 –

Obsah kurzu a organizácia

Podtéma INTR 2.2 –

Podstata výcviku

Podtéma INTR 2.3 –

Proces hodnotenia

PREDMET 2:   LETECKÉ PRÁVO

TÉMA LAW 1 –   LICENCOVANIE ATCO/OSVEDČENIE SPOSOBILOSTI

Podtéma LAW 1.1 –

Oprávnenia a podmienky

TÉMA LAW 2 –   PRAVIDLÁ A PRÁVNE PREDPISY

Podtéma LAW 2.1 –

Správy

Podtéma LAW 2.2 –

Vzdušný priestor

TÉMA LAW 3 –   RIADENIE BEZPEČNOSTI V RÁMCI ATC

Podtéma LAW 3.1 –

Proces spätnej väzby

Podtéma LAW 3.2 –

Bezpečnostné vyšetrovanie

PREDMET 3:   MANAŽMENT LETOVEJ PREVÁDZKY

TÉMA ATM 1 –   POSKYTOVANIE SLUŽIEB

Podtéma ATM 1.1 –

Letisková služba riadenia

Podtéma ATM 1.2 –

Letová informačná služba (FIS)

Podtéma ATM 1.3 –

Pohotovostná služba (ALRS)

Podtéma ATM 1.4 –

Kapacita systému ATS a riadenie toku letovej prevádzky

TÉMA ATM 2 –   KOMUNIKÁCIA

Podtéma ATM 2.1 –

Efektívna komunikácia

TÉMA ATM 3 –   POVOLENIA A POKYNY ATC

Podtéma ATM 3.1 –

Povolenia ATC

Podtéma ATM 3.2 –

Pokyny ATC

TÉMA ATM 4 –   KOORDINÁCIA

Podtéma ATM 4.1 –

Nevyhnutnosť koordinácie

Podtéma ATM 4.2 –

Nástroje a metódy koordinácie

Podtéma ATM 4.3 –

Postupy koordinácie

TÉMA ATM 5 –   MERANIE VÝŠKY A PRIDEĽOVANIE HLADÍN

Podtéma ATM 5.1 –

Meranie výšky

Podtéma ATM 5.2 –

Bezpečná výška nad terénom

TÉMA ATM 6 –   ROZSTUPY

Podtéma ATM 6.1 –

Rozstup medzi odlietavajúcimi lietadlami

Podtéma ATM 6.2 –

Rozstup medzi odlietavajúcim a prilietavajúcim lietadlom

Podtéma ATM 6.3 –

Rozstup medzi pristávajúcim lietadlom a predchádzajúcim pristávajúcim alebo odlietajúcim lietadlom

Podtéma ATM 6.4 –

Časový pozdĺžny rozstup pri turbulencii

Podtéma ATM 6.5 –

Zmenšené minimá rozstupu

TÉMA ATM 7 –   PALUBNÉ PROTIZRÁŽKOVÉ SYSTÉMY A POZEMNÉ ZÁCHRANNÉ SIETE

Podtéma ATM 7.1 –

Palubné protizrážkové systémy

Podtéma ATM 7.2 –

Pozemné záchranné siete

TÉMA ATM 8 –   ZOBRAZENIE ÚDAJOV

Podtéma ATM 8.1 –

Správa údajov

TÉMA ATM 9 –   PREVÁDZKOVÉ PROSTREDIE (SIMULOVANÉ)

Podtéma ATM 9.1 –

Celistvosť prevádzkového prostredia

Podtéma ATM 9.2 –

Overenie aktuálnosti prevádzkových postupov

Podtéma ATM 9.3 –

Odovzdanie – prevzatie

TÉMA ATM 10 –   POSKYTOVANIE LETISKOVEJ SLUŽBY RIADENIA

Podtéma ATM 10.1 –

Zodpovednosť za poskytovanie

Podtéma ATM 10.2 –

Funkcie letiskovej riadiacej veže

Podtéma ATM 10.3 –

Proces riadenia prevádzky

Podtéma ATM 10.4 –

Letecké pozemné svetelné návestidlá

Podtéma ATM 10.5 –

Informácie pre lietadlo z letiskovej riadiacej veže

Podtéma ATM 10.6 –

Riadenie letiskovej prevádzky

Podtéma ATM 10.7 –

Riadenie prevádzky na letiskovom okruhu

Podtéma ATM 10.8 –

Používaná vzletová a pristávacia dráha

TÉMA ATM 11 –   POSKYTOVANIE LETISKOVÉHO RIADENIA LETOV PODĽA PRÍSTROJOV

Podtéma ATM 11.1 –

Postup za nízkej viditeľnosti a špeciálne VFR

Podtéma ATM 11.2 –

Odlietajúce lietadlá

Podtéma ATM 11.3 –

Prilietajúce lietadlá

Podtéma ATM 11.4 –

Letisková služba riadenia s podporou vyspelých systémov

PREDMET 4:   METEOROLÓGIA

TÉMA MET 1 –   METEOROLOGICKÉ JAVY

Podtéma MET 1.1 –

Meteorologické javy

TÉMA MET 2 –   ZDROJE METEOROLOGICKÝCH ÚDAJOV

Podtéma MET 2.1 –

Meteorologické prístroje

Podtéma MET 2.2 –

Ďalšie zdroje meteorologických údajov

PREDMET 5:   NAVIGÁCIA

TÉMA NAV 1 –   MAPY A LETECKÉ MAPY

Podtéma NAV 1.1 –

Mapy a grafy

TÉMA NAV 2 –   PRÍSTROJOVÁ NAVIGÁCIA

Podtéma NAV 2.1 –

Navigačné systémy

Podtéma NAV 2.2 –

Stabilizované priblíženie a pristátie

Podtéma NAV 2.3 –

Odlety a prílety podľa prístrojov

Podtéma NAV 2.4 –

Satelitné systémy

Podtéma NAV 2.5 –

Aplikácie PBN

PREDMET 6:   LIETADLÁ

TÉMA ACFT 1 –   LIETADLOVÉ PRÍSTROJE

Podtéma ACFT 1.1 –

Lietadlové prístroje

TÉMA ACFT 2 –   KATEGÓRIE LIETADIEL

Podtéma ACFT 2.1 –

Turbulencie

Podtéma ACFT 2.2 –

Uplatňovanie kategórií priblíženia ICAO

TÉMA ACFT 3 –   FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE VÝKONNOSŤ LIETADLA

Podtéma ACFT 3.1 –

Faktory pri vzlete

Podtéma ACFT 3.2 –

Faktory pri stúpaní

Podtéma ACFT 3.3 –

Faktory pri konečnom priblížení a pristávaní

Podtéma ACFT 3.4 –

Hospodárske faktory

Podtéma ACFT 3.5 –

Environmentálne faktory

TÉMA ACFT 4 –   ÚDAJE O LIETADLE

Podtéma ACFT 4.1 –

Rozpoznávanie typov lietadiel

Podtéma ACFT 4.2 –

Údaje o výkonnosti

PREDMET 7:   ĽUDSKÉ FAKTORY

TÉMA HUM 1 –   PSYCHOLOGICKÉ FAKTORY

Podtéma HUM 1.1 –

Kognitívne

TÉMA HUM 2 –   ZDRAVOTNÉ A FYZIOLOGICKÉ FAKTORY

Podtéma HUM 2.1 –

Únava

Podtéma HUM 2.2 –

Zdravotná spôsobilosť

TÉMA HUM 3 –   SOCIÁLNE A ORGANIZAČNÉ FAKTORY

Podtéma HUM 3.1 –

Tímové riadenie zdrojov (TRM)

Podtéma HUM 3.2 –

Tímová práca a tímové úlohy

Podtéma HUM 3.3 –

Zodpovedné správanie

TÉMA HUM 4 –   STRES

Podtéma HUM 4.1 –

Stres

Podtéma HUM 4.2 –

Zvládanie stresu

TÉMA HUM 5 –   CHYBA ĽUDSKÉHO FAKTORA

Podtéma HUM 5.1 –

Chyba ľudského faktora

Podtéma HUM 5.2 –

Porušenie pravidiel

TÉMA HUM 6 –   SPOLUPRÁCA

Podtéma HUM 6.1 –

Komunikácia

Podtéma HUM 6.2 –

Spolupráca v rámci rovnakej oblasti zodpovednosti

Podtéma HUM 6.3 –

Spolupráca medzi odlišnými oblasťami zodpovednosti

Podtéma HUM 6.4 –

Spolupráca pilota a riadiaceho

PREDMET 8:   ZARIADENIA A SYSTÉMY

TÉMA EQPS 1 –   HLASOVÉ SPOJENIE

Podtéma EQPS 1.1 –

Rádiokomunikácie

Podtéma EQPS 1.2 –

Iné hlasové spojenie

TÉMA EQPS 2 –   AUTOMATIZÁCIA V RÁMCI ATS

Podtéma EQPS 2.1 –

Letecká pevná telekomunikačná sieť (AFTN)

Podtéma EQPS 2.2 –

Vzájomná automatická výmena údajov

TÉMA EQPS 3 –   PRACOVNÁ POZÍCIA RIADIACEHO

Podtéma EQPS 3.1 –

Prevádzka a monitorovanie zariadení

Podtéma EQPS 3.2 –

Situačné obrazovky a informačné systémy

Podtéma EQPS 3.3 –

Systémy letových údajov

TÉMA EQPS 4 –   ZARIADENIA BUDÚCNOSTI

Podtéma EQPS 4.1 –

Nové trendy

TÉMA EQPS 5 –   OBMEDZENIA A PORUCHOVÁ PREVÁDZKA ZARIADENÍ A SYSTÉMOV

Podtéma EQPS 5.1 –

Reakcia na obmedzenia

Podtéma EQPS 5.2 –

Poruchová prevádzka komunikačných zariadení

Podtéma EQPS 5.3 –

Poruchová prevádzka navigačných zariadení

PREDMET 9:   PRACOVNÉ PROSTREDIE

TÉMA PEN 1 –   OBOZNAMOVANIE

Podtéma PEN 1.1 –

Študijná návšteva letiska

TÉMA PEN 2 –   POUŽÍVATELIA VZDUŠNÉHO PRIESTORU

Podtéma PEN 2.1 –

Prispievatelia k civilným aktivitám v rámci ATS

Podtéma PEN 2.2 –

Prispievatelia k vojenským aktivitám v rámci ATS

TÉMA PEN 3 –   VZŤAHY SO ZÁKAZNÍKMI

Podtéma PEN 3.1 –

Poskytovanie služieb a požiadavky používateľov

TÉMA PEN 4 –   OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Podtéma PEN 4.1 –

Ochrana životného prostredia

PREDMET 10:   MIMORIADNE A NÚDZOVÉ SITUÁCIE

TÉMA ABES 1 –   MIMORIADNE A NÚDZOVÉ SITUÁCIE (ABES)

Podtéma ABES 1.1 –

Prehľad ABES

TÉMA ABES 2 –   ZLEPŠOVANIE ZRUČNOSTÍ

Podtéma ABES 2.1 –

Efektivita komunikácie

Podtéma ABES 2.2 –

Prevencia duševného preťaženia

Podtéma ABES 2.3 –

Spolupráca zem – vzduch

TÉMA ABES 3 –   POSTUPY PRI MIMORIADNYCH A NÚDZOVÝCH SITUÁCIÁCH

Podtéma ABES 3.1 –

Uplatňovanie postupov pri ABES

Podtéma ABES 3.2 –

Rádiová porucha

Podtéma ABES 3.3 –

Protiprávne zasahovanie a hrozba bombového útoku pre lietadlo

Podtéma ABES 3.4 –

Blúdiace alebo neidentifikované lietadlo

Podtéma ABES 3.5 –

Vniknutie na vzletovú a pristávaciu dráhu

PREDMET 11:   LETISKÁ

TÉMA AGA 1 –   LETISKOVÉ ÚDAJE, JEHO PÔDORYS A KOORDINÁCIA

Podtéma AGA 1.1 –

Definície

Podtéma AGA 1.2 –

Koordinácia

TÉMA AGA 2 –   POHYBOVÁ PLOCHA

Podtéma AGA 2.1 –

Pohybová plocha

Podtéma AGA 2.2 –

Prevádzková plocha

Podtéma AGA 2.3 –

Vzletové a pristávacie dráhy

TÉMA AGA 3 –   PREKÁŽKY

Podtéma AGA 3.1 –

Bezprekážkový vzdušný priestor v okolí letísk

TÉMA EQPS 4 –   RÔZNE ZARIADENIA

Podtéma AGA 4.1 –

Umiestnenie

Dodatok 5 k prílohe I

KVALIFIKAČNÁ KATEGÓRIA PRE PRIBLIŽOVACIE PROCEDURÁLNE RIADENIE (APP)

[pozri: prílohu I – ČASŤ ATCO podčasť D oddiel 2 ATCO.D.010 písm. a) bod 2 podbod iii)]

OBSAH

PREDMET 1:

ÚVOD DO KURZU

PREDMET 2:

LETECKÉ PRÁVO

PREDMET 3:

MANAŽMENT LETOVEJ PREVÁDZKY

PREDMET 4:

METEOROLÓGIA

PREDMET 5:

NAVIGÁCIA

PREDMET 6:

LIETADLÁ

PREDMET 7:

ĽUDSKÉ FAKTORY

PREDMET 8:

ZARIADENIA A SYSTÉMY

PREDMET 9:

PRACOVNÉ PROSTREDIE

PREDMET 10:

MIMORIADNE A NÚDZOVÉ SITUÁCIE

PREDMET 11:

LETISKÁ

PREDMET 1:   ÚVOD DO KURZU

TÉMA INTR 1 –   RIADENIE KURZU

Podtéma INTR 1.1 –

Úvod do kurzu

Podtéma INTR 1.2 –

Riadenie kurzu

Podtéma INTR 1.3 –

Študijné materiály a výcviková dokumentácia

TÉMA INTR 2 –   ÚVOD DO VÝCVIKOVÉHO KURZU ATC

Podtéma INTR 2.1 –

Obsah kurzu a organizácia

Podtéma INTR 2.2 –

Podstata výcviku

Podtéma INTR 2.3 –

Proces hodnotenia

PREDMET 2:   LETECKÉ PRÁVO

TÉMA LAW 1 –   LICENCOVANIE ATCO/OSVEDČENIE SPOSOBILOSTI

Podtéma LAW 1.1 –

Oprávnenia a podmienky

TÉMA LAW 2 –   PRAVIDLÁ A PRÁVNE PREDPISY

Podtéma LAW 2.1 –

Správy

Podtéma LAW 2.2 –

Vzdušný priestor

TÉMA LAW 3 –   RIADENIE BEZPEČNOSTI V RÁMCI ATC

Podtéma LAW 3.1 –

Proces spätnej väzby

Podtéma LAW 3.2 –

Bezpečnostné vyšetrovanie

PREDMET 3:   MANAŽMENT LETOVEJ PREVÁDZKY

TÉMA ATM 1 –   POSKYTOVANIE SLUŽIEB

Podtéma ATM 1.1 –

Služba riadenia letovej prevádzky (ATC)

Podtéma ATM 1.2 –

Letová informačná služba (FIS)

Podtéma ATM 1.3 –

Pohotovostná služba (ALRS)

Podtéma ATM 1.4 –

Kapacita systému ATS a riadenie toku letovej prevádzky

Podtéma ATM 1.5 –

Riadenie vzdušného priestoru (ASM)

TÉMA ATM 2 –   KOMUNIKÁCIA

Podtéma ATM 2.1 –

Efektívna komunikácia

TÉMA ATM 3 –   POVOLENIA A POKYNY ATC

Podtéma ATM 3.1 –

Povolenia ATC

Podtéma ATM 3.2 –

Pokyny ATC

TÉMA ATM 4 –   KOORDINÁCIA

Podtéma ATM 4.1 –

Nevyhnutnosť koordinácie

Podtéma ATM 4.2 –

Nástroje a metódy koordinácie

Podtéma ATM 4.3 –

Postupy koordinácie

TÉMA ATM 5 –   MERANIE VÝŠKY A PRIDEĽOVANIE HLADÍN

Podtéma ATM 5.1 –

Meranie výšky

Podtéma ATM 5.2 –

Bezpečná výška nad terénom

TÉMA ATM 6 –   ROZSTUPY

Podtéma ATM 6.1 –

Vertikálny rozstup

Podtéma ATM 6.2 –

Horizontálny rozstup

Podtéma ATM 6.3 –

Prenos zodpovednosti za udržiavanie rozstupov

TÉMA ATM 7 –   PALUBNÉ PROTIZRÁŽKOVÉ SYSTÉMY A POZEMNÉ ZÁCHRANNÉ SIETE

Podtéma ATM 7.1 –

Palubné protizrážkové systémy

TÉMA ATM 8 –   ZOBRAZENIE ÚDAJOV

Podtéma ATM 8.1 –

Správa údajov

TÉMA ATM 9 –   PREVÁDZKOVÉ PROSTREDIE (SIMULOVANÉ)

Podtéma ATM 9.1 –

Nenarušenosť prevádzkového prostredia

Podtéma ATM 9.2 –

Overenie aktuálnosti prevádzkových postupov

Podtéma ATM 9.3 –

Odovzdanie – prevzatie

TÉMA ATM 10 –   POSKYTOVANIE SLUŽBY RIADENIA

Podtéma ATM 10.1 –

Zodpovednosť a spracovanie informácií

Podtéma ATM 10.2 –

Riadenie približovania

Podtéma ATM 10.3 –

Proces riadenia prevádzky

Podtéma ATM 10.4 –

Vybavovanie prevádzky

TÉMA ATM 11 –   VYČKÁVANIE

Podtéma ATM 11.1 –

Všeobecné vyčkávacie postupy

Podtéma ATM 11.2 –

Približovanie lietadla

PREDMET 4:   METEOROLÓGIA

TÉMA MET 1 –   METEOROLOGICKÉ JAVY

Podtéma MET 1.1 –

Meteorologické javy

TÉMA MET 2 –   ZDROJE METEOROLOGICKÝCH ÚDAJOV

Podtéma 2.1 –

Zdroje meteorologických informácií

PREDMET 5:   NAVIGÁCIA

TÉMA NAV 1 –   MAPY A LETECKÉ MAPY

Podtéma NAV 1.1 –

Mapy a grafy

TÉMA NAV 2 –   PRÍSTROJOVÁ NAVIGÁCIA

Podtéma NAV 2.1 –

Navigačné systémy

Podtéma NAV 2.2 –

Stabilizované priblíženie a pristátie

Podtéma NAV 2.3 –

Odlety a prílety podľa prístrojov

Podtéma NAV 2.4 –

Navigačná pomoc

Podtéma NAV 2.5 –

Satelitné systémy

Podtéma NAV 2.6 –

Aplikácie PBN

PREDMET 6:   LIETADLÁ

TÉMA ACFT 1 –   LIETADLOVÉ PRÍSTROJE

Podtéma ACFT 1.1 –

Lietadlové prístroje

TÉMA ACFT 2 –   KATEGÓRIE LIETADIEL

Podtéma ACFT 2.1 –

Turbulencie

Podtéma ACFT 2.2 –

Uplatňovanie kategórií priblíženia ICAO

TÉMA ACFT 3 –   FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE VÝKONNOSŤ LIETADLA

Podtéma ACFT 3.1 –

Faktory pri stúpaní

Podtéma ACFT 3.2 –

Faktory pri lete

Podtéma ACFT 3.3 –

Faktory pri klesaní a počiatočnom priblížení

Podtéma ACFT 3.4 –

Faktory pri konečnom priblížení a pristávaní

Podtéma ACFT 3.5 –

Hospodárske faktory

Podtéma ACFT 3.6 –

Environmentálne faktory

TÉMA ACFT 4 –   ÚDAJE O LIETADLE

Podtéma ACFT 4.1 –

Údaje o výkonnosti

PREDMET 7:   ĽUDSKÉ FAKTORY

TÉMA HUM 1 –   PSYCHOLOGICKÉ FAKTORY

Podtéma HUM 1.1 –

Kognitívne

TÉMA HUM 2 –   ZDRAVOTNÉ A FYZIOLOGICKÉ FAKTORY

Podtéma HUM 2.1 –

Únava

Podtéma HUM 2.2 –

Zdravotná spôsobilosť

TÉMA HUM 3 –   SOCIÁLNE A ORGANIZAČNÉ FAKTORY

Podtéma HUM 3.1 –

Tímové riadenie zdrojov (TRM)

Podtéma HUM 3.2 –

Tímová práca a tímové úlohy

Podtéma HUM 3.3 –

Zodpovedné správanie

TÉMA HUM 4 –   STRES

Podtéma HUM 4.1 –

Stres

Podtéma HUM 4.2 –

Zvládanie stresu

TÉMA HUM 5 –   CHYBA ĽUDSKÉHO FAKTORA

Podtéma HUM 5.1 –

Chyba ľudského faktora

Podtéma HUM 5.2 –

Porušenie pravidiel

TÉMA HUM 6 –   SPOLUPRÁCA

Podtéma HUM 6.1 –

Komunikácia

Podtéma HUM 6.2 –

Spolupráca v rámci rovnakej oblasti zodpovednosti

Podtéma HUM 6.3 –

Spolupráca medzi odlišnými oblasťami zodpovednosti

Podtéma HUM 6.4 –

Spolupráca pilota a riadiaceho

PREDMET 8:   ZARIADENIA A SYSTÉMY

TÉMA EQPS 1 –   HLASOVÉ SPOJENIE

Podtéma EQPS 1.1 –

Rádiokomunikácie

Podtéma EQPS 1.2 –

Iné hlasové spojenie

TÉMA EQPS 2 –   AUTOMATIZÁCIA V RÁMCI ATS

Podtéma EQPS 2.1 –

Letecká pevná telekomunikačná sieť (AFTN)

Podtéma EQPS 2.2 –

Vzájomná automatická výmena údajov

TÉMA EQPS 3 –   PRACOVNÁ POZÍCIA RIADIACEHO

Podtéma EQPS 3.1 –

Prevádzka a monitorovanie zariadení

Podtéma EQPS 3.2 –

Situačné obrazovky a informačné systémy

Podtéma EQPS 3.3 –

Systémy letových údajov

TÉMA EQPS 4 –   ZARIADENIA BUDÚCNOSTI

Podtéma EQPS 4.1 –

Nové trendy

TÉMA EQPS 5 –   OBMEDZENIA A PORUCHOVÁ PREVÁDZKA ZARIADENIA SYSTÉMOV

Podtéma EQPS 5.1 –

Reakcia na obmedzenia

Podtéma EQPS 5.2 –

Poruchová prevádzka komunikačných zariadení

Podtéma EQPS 5.3 –

Poruchová prevádzka navigačných zariadení

PREDMET 9:   PRACOVNÉ PROSTREDIE

TÉMA PEN 1 –   OBOZNAMOVANIE

Podtéma PEN 1.1 –

Študijná návšteva približovacieho stanovišťa riadenia

TÉMA PEN 2 –   POUŽÍVATELIA VZDUŠNÉHO PRIESTORU

Podtéma PEN 2.1 –

Prispievatelia k civilným aktivitám v rámci ATS

Podtéma PEN 2.2 –

Prispievatelia k vojenským aktivitám v rámci ATS

TÉMA PEN 3 –   VZŤAHY SO ZÁKAZNÍKMI

Podtéma PEN 3.1 –

Poskytovanie služieb a požiadavky používateľov

TÉMA PEN 4 –   OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Podtéma PEN 4.1 –

Ochrana životného prostredia

PREDMET 10:   MIMORIADNE A NÚDZOVÉ SITUÁCIE

TÉMA ABES 1 –   MIMORIADNE A NÚDZOVÉ SITUÁCIE (ABES)

Podtéma ABES 1.1 –

Prehľad ABES

TÉMA ABES 2 –   ZLEPŠOVANIE ZRUČNOSTÍ

Podtéma ABES 2.1 –

Efektivita komunikácie

Podtéma ABES 2.2 –

Prevencia duševného preťaženia

Podtéma ABES 2.3 –

Spolupráca zem–vzduch

TÉMA ABES 3 –   POSTUPY PRI MIMORIADNYCH A NÚDZOVÝCH SITUÁCIÁCH

Podtéma ABES 3.1 –

Uplatňovanie postupov pri ABES

Podtéma ABES 3.2 –

Rádiová porucha

Podtéma ABES 3.3 –

Protiprávne zasahovanie a hrozba bombového útoku pre lietadlo

Podtéma ABES 3.4 –

Blúdiace alebo neidentifikované lietadlo

Podtéma ABES 3.5 –

Odklonenia

PREDMET 11:   LETISKÁ

TÉMA AGA 1 –   LETISKOVÉ ÚDAJE, JEHO PÔDORYS A KOORDINÁCIA

Podtéma AGA 1.1 –

Definície

Podtéma AGA 1.2 –

Koordinácia

TÉMA AGA 2 –   POHYBOVÁ PLOCHA

Podtéma AGA 2.1 –

Pohybová plocha

Podtéma AGA 2.2 –

Prevádzková plocha

Podtéma AGA 2.3 –

Vzletové a pristávacie dráhy

TÉMA AGA 3 –   PREKÁŽKY

Podtéma AGA 3.1 –

Bezprekážkový vzdušný priestor v okolí letísk

TÉMA EQPS 4 –   RÔZNE ZARIADENIA

Podtéma AGA 4.1

Umiestnenie

Dodatok 6 k prílohe I

KVALIFIKAČNÁ KATEGÓRIA PRE OBLASTNÉ PROCEDURÁLNE RIADENIE (ACP)

[pozri: prílohu I – ČASŤ ATCO podčasť D oddiel 2 ATCO.D.010 písm. a) bod 2 podbod iv)]

OBSAH

PREDMET 1:

ÚVOD DO KURZU

PREDMET 2:

LETECKÉ PRÁVO

PREDMET 3:

MANAŽMENT LETOVEJ PREVÁDZKY

PREDMET 4:

METEOROLÓGIA

PREDMET 5:

NAVIGÁCIA

PREDMET 6:

LIETADLÁ

PREDMET 7:

ĽUDSKÉ FAKTORY

PREDMET 8:

ZARIADENIA A SYSTÉMY

PREDMET 9:

PRACOVNÉ PROSTREDIE

PREDMET 10:

MIMORIADNE A NÚDZOVÉ SITUÁCIE

PREDMET 1:   ÚVOD DO KURZU

TÉMA INTR 1 –   RIADENIE KURZU

Podtéma INTR 1.1 –

Úvod do kurzu

Podtéma INTR 1.2 –

Riadenie kurzu

Podtéma INTR 1.3 –

Študijné materiály a výcviková dokumentácia

TÉMA INTR 2 –   ÚVOD DO VÝCVIKOVÉHO KURZU ATC

Podtéma INTR 2.1 –

Obsah kurzu a organizácia

Podtéma INTR 2.2 –

Podstata výcviku

Podtéma INTR 2.3 –

Proces hodnotenia

PREDMET 2:   LETECKÉ PRÁVO

TÉMA LAW 1 –   LICENCOVANIE ATCO/OSVEDČENIE SPOSOBILOSTI

Podtéma LAW 1.1 –

Oprávnenia a podmienky

TÉMA LAW 2 –   PRAVIDLÁ A PRÁVNE PREDPISY

Podtéma LAW 2.1 –

Správy

Podtéma LAW 2.2 –

Vzdušný priestor

TÉMA LAW 3 –   RIADENIE BEZPEČNOSTI V RÁMCI ATC

Podtéma LAW 3.1 –

Proces spätnej väzby

Podtéma LAW 3.2 –

Bezpečnostné vyšetrovanie

PREDMET 3:   MANAŽMENT LETOVEJ PREVÁDZKY

TÉMA ATM 1 –   POSKYTOVANIE SLUŽIEB

Podtéma ATM 1.1 –

Služba riadenia letovej prevádzky (ATC)

Podtéma ATM 1.2 –

Letová informačná služba (FIS)

Podtéma ATM 1.3 –

Pohotovostná služba (ALRS)

Podtéma ATM 1.4 –

Kapacita systému ATS a riadenie toku letovej prevádzky

Podtéma ATM 1.5 –

Riadenie vzdušného priestoru (ASM)

TÉMA ATM 2 –   KOMUNIKÁCIA

Podtéma ATM 2.1 –

Efektívna komunikácia

TÉMA ATM 3 –   POVOLENIA A POKYNY ATC

Podtéma ATM 3.1 –

Povolenia ATC

Podtéma ATM 3.2 –

Pokyny ATC

TÉMA ATM 4 –   KOORDINÁCIA

Podtéma ATM 4.1 –

Nevyhnutnosť koordinácie

Podtéma ATM 4.2 –

Nástroje a metódy koordinácie

Podtéma ATM 4.3 –

Postupy koordinácie

TÉMA ATM 5 –   MERANIE VÝŠKY A PRIDEĽOVANIE HLADÍN

Podtéma ATM 5.1 –

Meranie výšky

Podtéma ATM 5.2 –

Bezpečná výška nad terénom

TÉMA ATM 6 –   ROZSTUPY

Podtéma ATM 6.1 –

Vertikálny rozstup

Podtéma ATM 6.2 –

Horizontálny rozstup

TÉMA ATM 7 –   PALUBNÉ PROTIZRÁŽKOVÉ SYSTÉMY A POZEMNÉ ZÁCHRANNÉ SIETE

Podtéma ATM 7.1 –

Palubné protizrážkové systémy

TÉMA ATM 8 –   ZOBRAZENIE ÚDAJOV

Podtéma ATM 8.1 –

Správa údajov

TÉMA ATM 9 –   PREVÁDZKOVÉ PROSTREDIE (SIMULOVANÉ)

Podtéma ATM 9.1 –

Nenarušenosť prevádzkového prostredia

Podtéma ATM 9.2 –

Overenie aktuálnosti prevádzkových postupov

Podtéma ATM 9.3 –

Odovzdanie – prevzatie

TÉMA ATM 10 –   POSKYTOVANIE SLUŽBY RIADENIA

Podtéma ATM 10.1 –

Zodpovednosť a spracovanie informácií

Podtéma ATM 10.2 –

Oblastné riadenie

Podtéma ATM 10.3 –

Proces riadenia prevádzky

Podtéma ATM 10.4 –

Vybavovanie prevádzky

TÉMA ATM 11 –   VYČKÁVANIE

Podtéma ATM 11.1 –

Všeobecné vyčkávacie postupy

Podtéma ATM 11.2 –

Vyčkávanie lietadla

PREDMET 4:   METEOROLÓGIA

TÉMA MET 1 –   METEOROLOGICKÉ JAVY

Podtéma MET 1.1 –

Meteorologické javy

TÉMA MET 2 –   ZDROJE METEOROLOGICKÝCH ÚDAJOV

Podtéma 2.1 –

Zdroje meteorologických informácií

PREDMET 5:   NAVIGÁCIA

TÉMA NAV 1 –   MAPY A LETECKÉ MAPY

Podtéma NAV 1.1 –

Mapy a grafy

TÉMA NAV 2 –   PRÍSTROJOVÁ NAVIGÁCIA

Podtéma NAV 2.1 –

Navigačné systémy

Podtéma NAV 2.2 –

Navigačná pomoc

Podtéma NAV 2.3 –

Aplikácie PBN

PREDMET 6:   LIETADLÁ

TÉMA ACFT 1 –   LIETADLOVÉ PRÍSTROJE

Podtéma ACFT 1.1 –

Lietadlové prístroje

TÉMA ACFT 2 –   KATEGÓRIE LIETADIEL

Podtéma ACFT 2.1 –

Turbulencie

TÉMA ACFT 3 –   FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE VÝKONNOSŤ LIETADLA

Podtéma ACFT 3.1 –

Faktory pri stúpaní

Podtéma ACFT 3.2 –

Faktory pri lete

Podtéma ACFT 3.3 –

Faktory pri klesaní

Podtéma ACFT 3.4 –

Hospodárske faktory

Podtéma ACFT 3.5 –

Environmentálne faktory

TÉMA ACFT 4 –   ÚDAJE O LIETADLE

Podtéma ACFT 4.1 –

Údaje o výkonnosti

PREDMET 7:   ĽUDSKÉ FAKTORY

TÉMA HUM 1 –   PSYCHOLOGICKÉ FAKTORY

Podtéma HUM 1.1 –

Kognitívne

TÉMA HUM 2 –   ZDRAVOTNÉ A FYZIOLOGICKÉ FAKTORY

Podtéma HUM 2.1 –

Únava

Podtéma HUM 2.2 –

Zdravotná spôsobilosť

TÉMA HUM 3 –   SOCIÁLNE A ORGANIZAČNÉ FAKTORY

Podtéma HUM 3.1 –

Tímové riadenie zdrojov (TRM)

Podtéma HUM 3.2 –

Tímová práca a tímové úlohy

Podtéma HUM 3.3 –

Zodpovedné správanie

TÉMA HUM 4 –   STRES

Podtéma HUM 4.1 –

Stres

Podtéma HUM 4.2 –

Zvládanie stresu

TÉMA HUM 5 –   CHYBA ĽUDSKÉHO FAKTORA

Podtéma HUM 5.1 –

Chyba ľudského faktora

Podtéma HUM 5.2 –

Porušenie pravidiel

TÉMA HUM 6 –   SPOLUPRÁCA

Podtéma HUM 6.1 –

Komunikácia

Podtéma HUM 6.2 –

Spolupráca v rámci rovnakej oblasti zodpovednosti

Podtéma HUM 6.3 –

Spolupráca medzi odlišnými oblasťami zodpovednosti

Podtéma HUM 6.4 –

Spolupráca pilota a riadiaceho

PREDMET 8:   ZARIADENIA A SYSTÉMY

TÉMA EQPS 1 –   HLASOVÉ SPOJENIE

Podtéma EQPS 1.1 –

Rádiokomunikácie

Podtéma EQPS 1.2 –

Iné hlasové spojenie

TÉMA EQPS 2 –   AUTOMATIZÁCIA V RÁMCI ATS

Podtéma EQPS 2.1 –

Letecká pevná telekomunikačná sieť (AFTN)

Podtéma EQPS 2.2 –

Vzájomná automatická výmena údajov

TÉMA EQPS 3 –   PRACOVNÁ POZÍCIA RIADIACEHO

Podtéma EQPS 3.1 –

Prevádzka a monitorovanie zariadení

Podtéma EQPS 3.2 –

Situačné obrazovky a informačné systémy

Podtéma EQPS 3.3 –

Systémy letových údajov

TÉMA EQPS 4 –   ZARIADENIA BUDÚCNOSTI

Podtéma EQPS 4.1 –

Nové trendy

TÉMA EQPS 5 –   OBMEDZENIA A PORUCHOVÁ PREVÁDZKA ZARIADENIA SYSTÉMOV

Podtéma EQPS 5.1 –

Reakcia na obmedzenia

Podtéma EQPS 5.2 –

Poruchová prevádzka komunikačných zariadení

Podtéma EQPS 5.3 –

Poruchová prevádzka navigačných zariadení

PREDMET 9:   PRACOVNÉ PROSTREDIE

TÉMA PEN 1 –   OBOZNAMOVANIE

Podtéma PEN 1.1 –

Študijná návšteva oblastného strediska riadenia

TÉMA PEN 2 –   POUŽÍVATELIA VZDUŠNÉHO PRIESTORU

Podtéma PEN 2.1 –

Prispievatelia k civilným aktivitám v rámci ATS

Podtéma PEN 2.2 –

Prispievatelia k vojenským aktivitám v rámci ATS

TÉMA PEN 3 –   VZŤAHY SO ZÁKAZNÍKMI

Podtéma PEN 3.1 –

Poskytovanie služieb a požiadavky používateľov

TÉMA PEN 4 –   OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Podtéma PEN 4.1 –

Ochrana životného prostredia

PREDMET 10:   MIMORIADNE A NÚDZOVÉ SITUÁCIE

TÉMA ABES 1 –   MIMORIADNE A NÚDZOVÉ SITUÁCIE (ABES)

Podtéma ABES 1.1 –

Prehľad ABES

TÉMA ABES 2 –   ZLEPŠOVANIE ZRUČNOSTÍ

Podtéma ABES 2.1 –

Efektivita komunikácie

Podtéma ABES 2.2 –

Prevencia duševného preťaženia

Podtéma ABES 2.3 –

Spolupráca zem–vzduch

TÉMA ABES 3 –   POSTUPY PRI MIMORIADNYCH A NÚDZOVÝCH SITUÁCIÁCH

Podtéma ABES 3.1 –

Uplatňovanie postupov pri ABES

Podtéma ABES 3.2 –

Rádiová porucha

Podtéma ABES 3.3 –

Protiprávne zasahovanie a hrozba bombového útoku pre lietadlo

Podtéma ABES 3.4 –

Blúdiace alebo neidentifikované lietadlo

Podtéma ABES 3.5 –

Odklonenia

Dodatok 7 k prílohe I

KVALIFIKAČNÁ KATEGÓRIA PRE PRIBLIŽOVACIE PREHĽADOVÉ RIADENIE (APS)

[pozri: prílohu I – ČASŤ ATCO podčasť D oddiel 2 ATCO.D.010 písm. a) bod 2 podbod v)]

OBSAH

PREDMET 1:

ÚVOD DO KURZU

PREDMET 2:

LETECKÉ PRÁVO

PREDMET 3:

MANAŽMENT LETOVEJ PREVÁDZKY

PREDMET 4:

METEOROLÓGIA

PREDMET 5:

NAVIGÁCIA

PREDMET 6:

LIETADLÁ

PREDMET 7:

ĽUDSKÉ FAKTORY

PREDMET 8:

ZARIADENIA A SYSTÉMY

PREDMET 9:

PRACOVNÉ PROSTREDIE

PREDMET 10:

MIMORIADNE A NÚDZOVÉ SITUÁCIE

PREDMET 11:

LETISKÁ

PREDMET 1:   ÚVOD DO KURZU

TÉMA INTR 1 –   RIADENIE KURZU

Podtéma INTR 1.1 –

Úvod do kurzu

Podtéma INTR 1.2 –

Riadenie kurzu

Podtéma INTR 1.3 –

Študijné materiály a výcviková dokumentácia

TÉMA INTR 2 –   ÚVOD DO VÝCVIKOVÉHO KURZU ATC

Podtéma INTR 2.1 –

Obsah kurzu a organizácia

Podtéma INTR 2.2 –

Podstata výcviku

Podtéma INTR 2.3 –

Proces hodnotenia

PREDMET 2:   LETECKÉ PRÁVO

TÉMA LAW 1 –   LICENCOVANIE ATCO/OSVEDČENIE SPOSOBILOSTI

Podtéma LAW 1.1 –

Oprávnenia a podmienky

TÉMA LAW 2 –   PRAVIDLÁ A PRÁVNE PREDPISY

Podtéma LAW 2.1 –

Správy

Podtéma LAW 2.2 –

Vzdušný priestor

TÉMA LAW 3 –   RIADENIE BEZPEČNOSTI V RÁMCI ATC

Podtéma LAW 3.1 –

Proces spätnej väzby

Podtéma LAW 3.2 –

Bezpečnostné vyšetrovanie

PREDMET 3:   MANAŽMENT LETOVEJ PREVÁDZKY

TÉMA ATM 1 –   POSKYTOVANIE SLUŽIEB

Podtéma ATM 1.1 –

Služba riadenia letovej prevádzky (ATC)

Podtéma ATM 1.2 –

Letová informačná služba (FIS)

Podtéma ATM 1.3 –

Pohotovostná služba (ALRS)

Podtéma ATM 1.4 –

Kapacita systému ATS a riadenie toku letovej prevádzky

Podtéma ATM 1.5 –

Riadenie vzdušného priestoru (ASM)

TÉMA ATM 2 –   KOMUNIKÁCIA

Podtéma ATM 2.1 –

Efektívna komunikácia

TÉMA ATM 3 –   POVOLENIA A POKYNY ATC

Podtéma ATM 3.1 –

Povolenia ATC

Podtéma ATM 3.2 –

Pokyny ATC

TÉMA ATM 4 –   KOORDINÁCIA

Podtéma ATM 4.1 –

Nevyhnutnosť koordinácie

Podtéma ATM 4.2 –

Nástroje a metódy koordinácie

Podtéma ATM 4.3 –

Postupy koordinácie

TÉMA ATM 5 –   MERANIE VÝŠKY A PRIDEĽOVANIE HLADÍN

Podtéma ATM 5.1 –

Meranie výšky

Podtéma ATM 5.2 –

Bezpečná výška nad terénom

TÉMA ATM 6 –   ROZSTUPY

Podtéma ATM 6.1 –

Vertikálny rozstup

Podtéma ATM 6.2 –

Pozdĺžny rozstup v sledovanom prostredí

Podtéma ATM 6.3 –

Prenos zodpovednosti za udržiavanie rozstupov

Podtéma ATM 6.4 –

Dĺžkový rozstup pri turbulencii

Podtéma ATM 6.5 –

Rozstup založený na prehľadových systémoch ATS

TÉMA ATM 7 –   PALUBNÉ PROTIZRÁŽKOVÉ SYSTÉMY A POZEMNÉ ZÁCHRANNÉ SIETE

Podtéma ATM 7.1 –

Palubné protizrážkové systémy

Podtéma ATM 7.2 –

Pozemné záchranné siete

TÉMA ATM 8 –   ZOBRAZENIE ÚDAJOV

Podtéma ATM 8.1 –

Správa údajov

TÉMA ATM 9 –   PREVÁDZKOVÉ PROSTREDIE (SIMULOVANÉ)

Podtéma ATM 9.1 –

Nenarušenosť prevádzkového prostredia

Podtéma ATM 9.2 –

Overenie aktuálnosti prevádzkových postupov

Podtéma ATM 9.3 –

Odovzdanie – prevzatie

TÉMA ATM 10 –   POSKYTOVANIE SLUŽBY RIADENIA

Podtéma ATM 10.1 –

Zodpovednosť a spracovanie informácií

Podtéma ATM 10.2 –

Prehľadová služba ATS

Podtéma ATM 10.3 –

Proces riadenia prevádzky

Podtéma ATM 10.4 –

Vybavovanie prevádzky

Podtéma ATM 10.5 –

Služba riadenia a podpora vyspelých systémov

TÉMA ATM 11 –   VYČKÁVANIE

Podtéma ATM 11.1 –

Všeobecné vyčkávacie postupy

Podtéma ATM 11.2 –

Približovanie lietadla

Podtéma ATM 11.3 –

Vyčkávanie v sledovanom prostredí

TÉMA ATM 12 –   IDENTIFIKÁCIA

Podtéma ATM 12.1 –

Stanovenie identifikácie

Podtéma ATM 12.2 –

Udržiavanie identifikácie

Podtéma ATM 12.3 –

Strata identity

Podtéma ATM 12.4 –

Informácie o polohe/pozícii

Podtéma ATM 12.5 –

Prenos identity

PREDMET 4:   METEOROLÓGIA

TÉMA MET 1 –   METEOROLOGICKÉ JAVY

Podtéma MET 1.1 –

Meteorologické javy

TÉMA MET 2 –   ZDROJE METEOROLOGICKÝCH ÚDAJOV

Podtéma 2.1 –

Zdroje meteorologických informácií

PREDMET 5:   NAVIGÁCIA

TÉMA NAV 1 –   MAPY A LETECKÉ MAPY

Podtéma NAV 1.1 –

Mapy a grafy

TÉMA NAV 2 –   PRÍSTROJOVÁ NAVIGÁCIA

Podtéma NAV 2.1 –

Navigačné systémy

Podtéma NAV 2.2 –

Stabilizované priblíženie a pristátie

Podtéma NAV 2.3 –

Odlety a prílety podľa prístrojov

Podtéma NAV 2.4 –

Navigačná pomoc

Podtéma NAV 2.5 –

Satelitné systémy

Podtéma NAV 2.6 –

Aplikácie PBN

PREDMET 6:   LIETADLÁ

TÉMA ACFT 1 –   LIETADLOVÉ PRÍSTROJE

Podtéma ACFT 1.1 –

Lietadlové prístroje

TÉMA ACFT 2 –   KATEGÓRIE LIETADIEL

Podtéma ACFT 2.1 –

Turbulencie

Podtéma ACFT 2.2 –

Uplatňovanie kategórií priblíženia ICAO

TÉMA ACFT 3 –   FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE VÝKONNOSŤ LIETADLA

Podtéma ACFT 3.1 –

Faktory pri stúpaní

Podtéma ACFT 3.2 –

Faktory pri lete

Podtéma ACFT 3.3 –

Faktory pri klesaní a počiatočnom priblížení

Podtéma ACFT 3.4 –

Faktory pri konečnom priblížení a pristávaní

Podtéma ACFT 3.5 –

Hospodárske faktory

Podtéma ACFT 3.6 –

Environmentálne faktory

TÉMA ACFT 4 –   ÚDAJE O LIETADLE

Podtéma ACFT 4.1 –

Údaje o výkonnosti

PREDMET 7:   ĽUDSKÉ FAKTORY

TÉMA HUM 1 –   PSYCHOLOGICKÉ FAKTORY

Podtéma HUM 1.1 –

Kognitívne

TÉMA HUM 2 –   ZDRAVOTNÉ A FYZIOLOGICKÉ FAKTORY

Podtéma HUM 2.1 –

Únava

Podtéma HUM 2.2 –

Zdravotná spôsobilosť

TÉMA HUM 3 –   SOCIÁLNE A ORGANIZAČNÉ FAKTORY

Podtéma HUM 3.1 –

Tímové riadenie zdrojov (TRM)

Podtéma HUM 3.2 –

Tímová práca a tímové úlohy

Podtéma HUM 3.3 –

Zodpovedné správanie

TÉMA HUM 4 –   STRES

Podtéma HUM 4.1 –

Stres

Podtéma HUM 4.2 –

Zvládanie stresu

TÉMA HUM 5 –   CHYBA ĽUDSKÉHO FAKTORA

Podtéma HUM 5.1 –

Chyba ľudského faktora

Podtéma HUM 5.2 –

Porušenie pravidiel

TÉMA HUM 6 –   SPOLUPRÁCA

Podtéma HUM 6.1 –

Komunikácia

Podtéma HUM 6.2 –

Spolupráca v rámci rovnakej oblasti zodpovednosti

Podtéma HUM 6.3 –

Spolupráca medzi odlišnými oblasťami zodpovednosti

Podtéma HUM 6.4 –

Spolupráca pilota a riadiaceho

PREDMET 8:   ZARIADENIA A SYSTÉMY

TÉMA EQPS 1 –   HLASOVÉ SPOJENIE

Podtéma EQPS 1.1 –

Rádiokomunikácie

Podtéma EQPS 1.2 –

Iné hlasové spojenie

TÉMA EQPS 2 –   AUTOMATIZÁCIA V RÁMCI ATS

Podtéma EQPS 2.1 –

Letecká pevná telekomunikačná sieť (AFTN)

Podtéma EQPS 2.2 –

Vzájomná automatická výmena údajov

TÉMA EQPS 3 –   PRACOVNÁ POZÍCIA RIADIACEHO

Podtéma EQPS 3.1 –

Prevádzka a monitorovanie zariadení

Podtéma EQPS 3.2 –

Situačné obrazovky a informačné systémy

Podtéma EQPS 3.3 –

Systémy letových údajov

Podtéma EQPS 3.4 –

Využívanie prehľadového systému ATS

Podtéma EQPS 3.5 –

Vyspelé systémy

TÉMA EQPS 4 –   ZARIADENIA BUDÚCNOSTI

Podtéma EQPS 4.1 –

Nové trendy

TÉMA EQPS 5 –   OBMEDZENIA A PORUCHOVÁ PREVÁDZKA ZARIADENÍ A SYSTÉMOV

Podtéma EQPS 5.1 –

Reakcia na obmedzenia

Podtéma EQPS 5.2 –

Poruchová prevádzka komunikačných zariadení

Podtéma EQPS 5.3 –

Poruchová prevádzka navigačných zariadení

Podtéma EQPS 5.4 –

Poruchová prevádzka prehľadových zariadení

Podtéma EQPS 5.5 –

Poruchová prevádzka systému spracovania v rámci ATC

PREDMET 9:   PRACOVNÉ PROSTREDIE

TÉMA PEN 1 –   OBOZNAMOVANIE

Podtéma PEN 1.1 –

Študijná návšteva približovacieho stanovišťa riadenia

TÉMA PEN 2 –   POUŽÍVATELIA VZDUŠNÉHO PRIESTORU

Podtéma PEN 2.1 –

Prispievatelia k civilným aktivitám v rámci ATS

Podtéma PEN 2.2 –

Prispievatelia k vojenským aktivitám v rámci ATS

TÉMA PEN 3 –   VZŤAHY SO ZÁKAZNÍKMI

Podtéma PEN 3.1 –

Poskytovanie služieb a požiadavky používateľov

TÉMA PEN 4 –   OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Podtéma PEN 4.1 –

Ochrana životného prostredia

PREDMET 10:   MIMORIADNE A NÚDZOVÉ SITUÁCIE

TÉMA ABES 1 –   MIMORIADNE A NÚDZOVÉ SITUÁCIE (ABES)

Podtéma ABES 1.1 –

Prehľad ABES

TÉMA ABES 2 –   ZLEPŠOVANIE ZRUČNOSTÍ

Podtéma ABES 2.1 –

Efektivita komunikácie

Podtéma ABES 2.2 –

Prevencia duševného preťaženia

Podtéma ABES 2.3 –

Spolupráca zem–vzduch

TÉMA ABES 3 –   POSTUPY PRI MIMORIADNYCH A NÚDZOVÝCH SITUÁCIÁCH

Podtéma ABES 3.1 –

Uplatňovanie postupov pri ABES

Podtéma ABES 3.2 –

Rádiová porucha

Podtéma ABES 3.3 –

Protiprávne zasahovanie a hrozba bombového útoku pre lietadlo

Podtéma ABES 3.4 –

Blúdiace alebo neidentifikované lietadlo

Podtéma ABES 3.5 –

Odklonenia

Podtéma ABES 3.6 –

Porucha odpovedača

PREDMET 11:   LETISKÁ

TÉMA AGA 1 –   LETISKOVÉ ÚDAJE, JEHO PÔDORYS A KOORDINÁCIA

Podtéma AGA 1.1 –

Definície

Podtéma AGA 1.2 –

Koordinácia

TÉMA AGA 2 –   POHYBOVÁ PLOCHA

Podtéma AGA 2.1 –

Pohybová plocha

Podtéma AGA 2.2 –

Prevádzková plocha

Podtéma AGA 2.3 –

Vzletové a pristávacie dráhy

TÉMA AGA 3 –   PREKÁŽKY

Podtéma AGA 3.1 –

Bezprekážkový vzdušný priestor v okolí letísk

TÉMA EQPS 4 –   RÔZNE ZARIADENIA

Podtéma AGA 4.1 –

Umiestnenie

Dodatok 8 k prílohe I

KVALIFIKAČNÁ KATEGÓRIA PRE OBLASTNÉ PREHĽADOVÉ RIADENIE (ACS)

[pozri: prílohu I – ČASŤ ATCO podčasť D oddiel 2 ATCO.D.010 písm. a) bod 2 podbod vi)]

OBSAH

PREDMET 1:

ÚVOD DO KURZU

PREDMET 2:

LETECKÉ PRÁVO

PREDMET 3:

MANAŽMENT LETOVEJ PREVÁDZKY

PREDMET 4:

METEOROLÓGIA

PREDMET 5:

NAVIGÁCIA

PREDMET 6:

LIETADLÁ

PREDMET 7:

ĽUDSKÉ FAKTORY

PREDMET 8:

ZARIADENIA A SYSTÉMY

PREDMET 9:

PRACOVNÉ PROSTREDIE

PREDMET 10:

MIMORIADNE A NÚDZOVÉ SITUÁCIE

PREDMET 1:   ÚVOD DO KURZU

TÉMA INTR 1 –   RIADENIE KURZU

Podtéma INTR 1.1 –

Úvod do kurzu

Podtéma INTR 1.2 –

Riadenie kurzu

Podtéma INTR 1.3 –

Študijné materiály a výcviková dokumentácia

TÉMA INTR 2 –   ÚVOD DO VÝCVIKOVÉHO KURZU ATC

Podtéma INTR 2.1 –

Obsah kurzu a organizácia

Podtéma INTR 2.2 –

Podstata výcviku

Podtéma INTR 2.3 –

Proces hodnotenia

PREDMET 2:   LETECKÉ PRÁVO

TÉMA LAW 1 –   LICENCOVANIE ATCO/OSVEDČENIE SPOSOBILOSTI

Podtéma LAW 1.1 –

Oprávnenia a podmienky

TÉMA LAW 2 –   PRAVIDLÁ A PRÁVNE PREDPISY

Podtéma LAW 2.1 –

Správy

Podtéma LAW 2.2 –

Vzdušný priestor

TÉMA LAW 3 –   RIADENIE BEZPEČNOSTI V RÁMCI ATC

Podtéma LAW 3.1 –

Proces spätnej väzby

Podtéma LAW 3.2 –

Bezpečnostné vyšetrovanie

PREDMET 3:   MANAŽMENT LETOVEJ PREVÁDZKY

TÉMA ATM 1 –   POSKYTOVANIE SLUŽIEB

Podtéma ATM 1.1 –

Služba riadenia letovej prevádzky (ATC)

Podtéma ATM 1.2 –

Letová informačná služba (FIS)

Podtéma ATM 1.3 –

Pohotovostná služba (ALRS)

Podtéma ATM 1.4 –

Kapacita systému ATS a riadenie toku letovej prevádzky

Podtéma ATM 1.5 –

Riadenie vzdušného priestoru (ASM)

TÉMA ATM 2 –   KOMUNIKÁCIA

Podtéma ATM 2.1 –

Efektívna komunikácia

TÉMA ATM 3 –   POVOLENIA A POKYNY ATC

Podtéma ATM 3.1 –

Povolenia ATC

Podtéma ATM 3.2 –

Pokyny ATC

TÉMA ATM 4 –   KOORDINÁCIA

Podtéma ATM 4.1 –

Nevyhnutnosť koordinácie

Podtéma ATM 4.2 –

Nástroje a metódy koordinácie

Podtéma ATM 4.3 –

Postupy koordinácie

TÉMA ATM 5 –   MERANIE VÝŠKY A PRIDEĽOVANIE HLADÍN

Podtéma ATM 5.1 –

Meranie výšky

Podtéma ATM 5.2 –

Bezpečná výška nad terénom

TÉMA ATM 6 –   ROZSTUPY

Podtéma ATM 6.1 –

Vertikálny rozstup

Podtéma ATM 6.2 –

Pozdĺžny rozstup v sledovanom prostredí

Podtéma ATM 6.3 –

Dĺžkový rozstup pri turbulencii

Podtéma ATM 6.4 –

Rozstup založený na prehľadových systémoch ATS

TÉMA ATM 7 –   PALUBNÉ PROTIZRÁŽKOVÉ SYSTÉMY A POZEMNÉ ZÁCHRANNÉ SIETE

Podtéma ATM 7.1 –

Palubné protizrážkové systémy

Podtéma ATM 7.2 –

Pozemné záchranné siete

TÉMA ATM 8 –   ZOBRAZENIE ÚDAJOV

Podtéma ATM 8.1 –

Správa údajov

TÉMA ATM 9 –   PREVÁDZKOVÉ PROSTREDIE (SIMULOVANÉ)

Podtéma ATM 9.1 –

Nenarušenosť prevádzkového prostredia

Podtéma ATM 9.2 –

Overenie aktuálnosti prevádzkových postupov

Podtéma ATM 9.3 –

Odovzdanie – prevzatie

TÉMA ATM 10 –   POSKYTOVANIE SLUŽBY RIADENIA

Podtéma ATM 10.1 –

Zodpovednosť a spracovanie informácií

Podtéma ATM 10.2 –

Prehľadová služba ATS

Podtéma ATM 10.3 –

Proces riadenia prevádzky

Podtéma ATM 10.4 –

Vybavovanie prevádzky

Podtéma ATM 10.5 –

Služba riadenia a podpora vyspelých systémov

TÉMA ATM 11 –   VYČKÁVANIE

Podtéma ATM 11.1 –

Všeobecné vyčkávacie postupy

Podtéma ATM 11.2 –

Vyčkávanie lietadla

Podtéma ATM 11.3 –

Vyčkávanie v sledovanom prostredí

TÉMA ATM 12 –   IDENTIFIKÁCIA

Podtéma ATM 12.1 –

Stanovenie identifikácie

Podtéma ATM 12.2 –

Udržiavanie identifikácie

Podtéma ATM 12.3 –

Strata identity

Podtéma ATM 12.4 –

Informácie o polohe

Podtéma ATM 12.5 –

Prenos identity

PREDMET 4:   METEOROLÓGIA

TÉMA MET 1 –   METEOROLOGICKÉ JAVY

Podtéma MET 1.1 –

Meteorologické javy

TÉMA MET 2 –   ZDROJE METEOROLOGICKÝCH ÚDAJOV

Podtéma 2.1 –

Zdroje meteorologických informácií

PREDMET 5:   NAVIGÁCIA

TÉMA NAV 1 –   MAPY A LETECKÉ MAPY

Podtéma NAV 1.1 –

Mapy a grafy

TÉMA NAV 2 –   PRÍSTROJOVÁ NAVIGÁCIA

Podtéma NAV 2.1 –

Navigačné systémy

Podtéma NAV 2.2 –

Navigačná pomoc

Podtéma NAV 2.3 –

Aplikácie PBN

PREDMET 6:   LIETADLÁ

TÉMA ACFT 1 –   LIETADLOVÉ PRÍSTROJE

Podtéma ACFT 1.1 –

Lietadlové prístroje

TÉMA ACFT 2 –   KATEGÓRIE LIETADIEL

Podtéma ACFT 2.1 –

Turbulencie

TÉMA ACFT 3 –   FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE VÝKONNOSŤ LIETADLA

Podtéma ACFT 3.1 –

Faktory pri stúpaní

Podtéma ACFT 3.2 –

Faktory pri lete

Podtéma ACFT 3.3 –

Faktory pri klesaní

Podtéma ACFT 3.4 –

Hospodárske faktory

Podtéma ACFT 3.5 –

Environmentálne faktory

TÉMA ACFT 4 –   ÚDAJE O LIETADLE

Podtéma ACFT 4.1 –

Údaje o výkonnosti

PREDMET 7:   ĽUDSKÉ FAKTORY

TÉMA HUM 1 –   PSYCHOLOGICKÉ FAKTORY

Podtéma HUM 1.1 –

Kognitívne

TÉMA HUM 2 –   ZDRAVOTNÉ A FYZIOLOGICKÉ FAKTORY

Podtéma HUM 2.1 –

Únava

Podtéma HUM 2.2 –

Zdravotná spôsobilosť

TÉMA HUM 3 –   SOCIÁLNE A ORGANIZAČNÉ FAKTORY

Podtéma HUM 3.1 –

Tímové riadenie zdrojov (TRM)

Podtéma HUM 3.2 –

Tímová práca a tímové úlohy

Podtéma HUM 3.3 –

Zodpovedné správanie

TÉMA HUM 4 –   STRES

Podtéma HUM 4.1 –

Stres

Podtéma HUM 4.2 –

Zvládanie stresu

TÉMA HUM 5 –   CHYBA ĽUDSKÉHO FAKTORA

Podtéma HUM 5.1 –

Chyba ľudského faktora

Podtéma HUM 5.2 –

Porušenie pravidiel

TÉMA HUM 6 –   SPOLUPRÁCA

Podtéma HUM 6.1 –

Komunikácia

Podtéma HUM 6.2 –

Spolupráca v rámci rovnakej oblasti zodpovednosti

Podtéma HUM 6.3 –

Spolupráca medzi odlišnými oblasťami zodpovednosti

Podtéma HUM 6.4 –

Spolupráca pilota a riadiaceho

PREDMET 8:   ZARIADENIA A SYSTÉMY

TÉMA EQPS 1 –   HLASOVÉ SPOJENIE

Podtéma EQPS 1.1 –

Rádiokomunikácie

Podtéma EQPS 1.2 –

Iné hlasové spojenie

TÉMA EQPS 2 –   AUTOMATIZÁCIA V RÁMCI ATS

Podtéma EQPS 2.1 –

Letecká pevná telekomunikačná sieť (AFTN)

Podtéma EQPS 2.2 –

Vzájomná automatická výmena údajov

TÉMA EQPS 3 –   PRACOVNÁ POZÍCIA RIADIACEHO

Podtéma EQPS 3.1 –

Prevádzka a monitorovanie zariadení

Podtéma EQPS 3.2 –

Situačné obrazovky a informačné systémy

Podtéma EQPS 3.3 –

Systémy letových údajov

Podtéma EQPS 3.4 –

Využívanie prehľadového systému ATS

Podtéma EQPS 3.5 –

Vyspelé systémy

TÉMA EQPS 4 –   ZARIADENIA BUDÚCNOSTI

Podtéma EQPS 4.1 –

Nové trendy

TÉMA EQPS 5 –   OBMEDZENIA A PORUCHOVÁ PREVÁDZKA ZARIADENÍ A SYSTÉMOV

Podtéma EQPS 5.1 –

Reakcia na obmedzenia

Podtéma EQPS 5.2 –

Poruchová prevádzka komunikačných zariadení

Podtéma EQPS 5.3 –

Poruchová prevádzka navigačných zariadení

Podtéma EQPS 5.4 –

Poruchová prevádzka prehľadových zariadení

Podtéma EQPS 5.5 –

Poruchová prevádzka systému spracovania v rámci ATC

PREDMET 9:   PRACOVNÉ PROSTREDIE

TÉMA PEN 1 –   OBOZNAMOVANIE

Podtéma PEN 1.1 –

Študijná návšteva oblastného strediska riadenia

TÉMA PEN 2 –   POUŽÍVATELIA VZDUŠNÉHO PRIESTORU

Podtéma PEN 2.1 –

Prispievatelia k civilným aktivitám v rámci ATS

Podtéma PEN 2.2 –

Prispievatelia k vojenským aktivitám v rámci ATS

TÉMA PEN 3 –   VZŤAHY SO ZÁKAZNÍKMI

Podtéma PEN 3.1 –

Poskytovanie služieb a požiadavky používateľov

TÉMA PEN 4 –   OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Podtéma PEN 4.1 –

Ochrana životného prostredia

PREDMET 10:   MIMORIADNE A NÚDZOVÉ SITUÁCIE

TÉMA ABES 1 –   MIMORIADNE A NÚDZOVÉ SITUÁCIE (ABES)

Podtéma ABES 1.1 –

Prehľad ABES

TÉMA ABES 2 –   ZLEPŠOVANIE ZRUČNOSTÍ

Podtéma ABES 2.1 –

Efektivita komunikácie

Podtéma ABES 2.2 –

Prevencia duševného preťaženia

Podtéma ABES 2.3 –

Spolupráca zem – vzduch

TÉMA ABES 3 –   POSTUPY PRI MIMORIADNYCH A NÚDZOVÝCH SITUÁCIÁCH

Podtéma ABES 3.1 –

Uplatňovanie postupov pri ABES

Podtéma ABES 3.2 –

Rádiová porucha

Podtéma ABES 3.3 –

Protiprávne zasahovanie a hrozba bombového útoku pre lietadlo

Podtéma ABES 3.4 –

Blúdiace alebo neidentifikované lietadlo

Podtéma ABES 3.5 –

Odklonenia

Podtéma ABES 3.6 –

Porucha odpovedača


PRÍLOHA II

ČASŤ ATCO.AR

POŽIADAVKY NA PRÍSLUŠNÉ ORGÁNY

PODČASŤ A

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

ATCO.AR.A.001.   Rozsah pôsobnosti

V tejto časti, ktorá je uvedená v tejto prílohe, sa stanovujú administratívne požiadavky vzťahujúce sa na príslušné orgány zodpovedné za vydávanie, zachovanie, pozastavenie alebo zrušenie platnosti preukazov spôsobilosti, kvalifikačných kategórií, doložiek a osvedčení zdravotnej spôsobilosti riadiacich letovej prevádzky a osvedčovanie výcvikových organizácií a poverených zdravotníckych zariadení a dohľad nad nimi.

ATCO.AR.A.005.   Personál

a)

Príslušné orgány vypracujú a každé dva roky aktualizujú hodnotenie ľudských zdrojov potrebných na vykonávanie funkcií dohľadu na základe analýzy procesov vyžadovaných týmto nariadením a ich uplatňovania.

b)

Personál, ktorý je príslušným orgánom oprávnený na vykonávanie úloh osvedčovania a/alebo dohľadu, má právomoc vykonávať prinajmenšom tieto úlohy:

1.

kontrolovať dokumenty vrátane preukazov spôsobilosti, osvedčení, záznamov, údajov, postupov a akýchkoľvek ďalších materiálov potrebných na vykonávanie požadovanej úlohy;

2.

robiť kópie alebo výpisy z takýchto záznamov, údajov, postupov a ďalších materiálov;

3.

žiadať o vysvetlenie;

4.

vstupovať do príslušných priestorov a na miesta prevádzky;

5.

vykonávať audity a kontroly vrátane neohlásených kontrol;

6.

v prípade potreby prijímať alebo iniciovať opatrenia na presadzovanie.

c)

Príslušný orgán môže povoliť svojim zamestnancom vykonávať hodnotenia na účely vydania, predĺženia platnosti a obnovenia platnosti doložky na stanovište za predpokladu, že spĺňajú požiadavky stanovené v ATCO.C.045, s výnimkou písmena d) bodu 1. Musí sa však zabezpečiť znalosť súčasných prevádzkových postupov a postupov stanovišťa, kde sa vykonáva hodnotenie.

ATCO.AR.A.010.   Úlohy príslušných orgánov

a)

Medzi úlohy príslušných orgánov patrí:

1.

vydávanie, pozastavenie platnosti a zrušenie platnosti preukazov spôsobilosti, kvalifikačných kategórií, doložiek a osvedčení zdravotnej spôsobilosti;

2.

vydávanie dočasných povolení OJTI v súlade s ATCO.C.025;

3.

vydávanie dočasných povolení hodnotiteľov v súlade s ATCO.C.065;

4.

predĺženie platnosti alebo obnovenie platnosti doložiek;

5.

predĺženie platnosti, obnovenie platnosti a obmedzenie platnosti osvedčení zdravotnej spôsobilosti na základe odporúčania povereného lekára (AME) alebo povereného zdravotníckeho zariadenia (AeMC);

6.

vydávanie, predĺženie, obnovenie, pozastavenie, zrušenie, obmedzenie platnosti a zmena osvedčení poverených lekárov;

7.

vydávanie, pozastavenie, zrušenie a obmedzenie platnosti osvedčení výcvikových organizácií a osvedčení poverených zdravotníckych zariadení;

8.

schvaľovanie výcvikových kurzov, plánov a programov stanovíšť na udržiavanie odbornej spôsobilosti, ako aj metód hodnotenia;

9.

schvaľovanie metód hodnotenia na účely preukázania jazykových znalostí a stanovenie požiadaviek vzťahujúcich sa na orgány posudzovania jazykovej spôsobilosti podľa ATCO.B.040;

10.

schvaľovanie potreby rozšírenej úrovne (úroveň päť) jazykovej spôsobilosti v súlade s ATCO.B.030 písm. d);

11.

monitorovanie výcvikových organizácií vrátane ich výcvikových kurzov a plánov;

12.

schvaľovanie a monitorovanie programov stanovíšť na udržiavanie odbornej spôsobilosti;

13.

stanovenie príslušných postupov odvolania a mechanizmov oznamovania;

14.

umožnenie uznávania a výmeny preukazov spôsobilosti vrátane prenosu záznamov riadiacich letovej prevádzky a vrátenia starého preukazu spôsobilosti vydávajúcemu príslušnému orgánu podľa ATCO.A.010;

15.

umožnenie uznávania osvedčení výcvikových organizácií a povolení kurzov.

ATCO.AR.A.015.   Prostriedky preukázania zhody

a)

Agentúra vypracuje prijateľné prostriedky preukázania zhody (AMC), ktoré sa môžu použiť na preukázanie súladu s nariadením (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacími predpismi. Ak sa dodržia prijateľné prostriedky preukázania zhody, sú splnené súvisiace požiadavky vykonávacích predpisov.

b)

Na preukázanie súladu s vykonávacími predpismi sa môžu použiť alternatívne prostriedky preukázania zhody.

c)

Príslušný orgán zavedie systém, ktorý umožní konzistentne hodnotiť, či všetky alternatívne spôsoby preukázania zhody, ktoré používa on sám alebo organizácie a osoby pod jeho dohľadom, umožňujú dosiahnutie súladu s nariadením (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacími predpismi.

d)

Príslušný orgán posúdi všetky alternatívne prostriedky preukázania zhody navrhované organizáciou v súlade s ATCO.OR.B.105 podľa analýzy predloženej dokumentácie, a ak to považuje za nevyhnutné, vykonaním kontroly organizácie.

Ak príslušný orgán zistí, že alternatívne prostriedky preukázania zhody sú v súlade s vykonávacími predpismi, bez zbytočného odkladu:

1.

informuje žiadateľa o tom, že môže uplatňovať alternatívne prostriedky preukázania zhody, a v prípade potreby zodpovedajúcim spôsobom zmení povolenie alebo osvedčenie žiadateľa;

2.

informuje agentúru o ich obsahu a poskytne jej kópie príslušnej dokumentácie a

3.

informuje ostatné členské štáty o alternatívnych prostriedkoch preukázania zhody, ktoré boli prijaté.

e)

Ak príslušný orgán sám používa alternatívne prostriedky preukázania zhody na dosiahnutie súladu s nariadením (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacími predpismi:

1.

sprístupní ich všetkým organizáciám a osobám, ktoré sú pod jeho dohľadom, a

2.

bez zbytočného odkladu informuje agentúru.

Príslušný orgán poskytne agentúre úplný opis alternatívnych prostriedkov preukázania zhody vrátane všetkých revízií postupov, ktoré môžu byť dôležité, ako aj hodnotenie, ktorým preukáže dodržiavanie vykonávacích predpisov.

ATCO.AR.A.020.   Informácie pre agentúru

a)

Príslušný orgán bez zbytočného odkladu informuje agentúru v prípade akýchkoľvek problémov s vykonávaním nariadenia (ES) č. 216/2008 a tohto nariadenia.

b)

Príslušný orgán poskytne agentúre informácie dôležité z hľadiska bezpečnosti, ktoré vyplývajú z prijatých hlásení udalostí.

ATCO.AR.A.025.   Okamžitá reakcia na bezpečnostný problém

a)

Bez toho, aby bola dotknuté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 376/2014 (1), príslušný orgán zavedie systém primeraného zhromažďovania, analýzy a šírenia bezpečnostných informácií.

b)

Agentúra zavedie systém na primeranú analýzu všetkých prijatých bezpečnostných informácií a bez zbytočného odkladu poskytne členským štátom a Komisii všetky informácie vrátane odporúčaní alebo návrhov nápravných opatrení, ktoré treba prijať a ktoré potrebujú na včasnú reakciu na bezpečnostný problém týkajúci sa výrobkov, súčastí, zariadení, osôb alebo organizácií podliehajúcich nariadeniu (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacími predpisom.

c)

Príslušný orgán po získaní informácií uvedených v písmenách a) a b) prijme primerané opatrenia na riešenie bezpečnostného problému.

d)

O opatreniach prijatých v súlade s písmom c) bezodkladne informuje všetky osoby alebo organizácie, ktoré sa nimi musia riadiť podľa nariadenia (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacích predpisov. Príslušný orgán o týchto opatreniach informuje aj agentúru, a ak sú potrebné spojené opatrenia, informuje aj ostatné zainteresované členské štáty.

PODČASŤ B

RIADENIE

ATCO.AR.B.001.   Systém riadenia

a)

Príslušný orgán zavedie a zachováva systém riadenia zahŕňajúci prinajmenšom:

1.

zdokumentované politiky a postupy opisujúce jeho organizáciu, prostriedky a metódy dosiahnutia súladu s nariadením (ES) č. 216/2008 a týmto nariadením. Tieto postupy sa pravidelne aktualizujú a slúžia ako základné pracovné dokumenty tohto príslušného orgánu pre všetky súvisiace úlohy;

2.

dostatočný počet pracovníkov na plnenie úloh a vykonávanie povinností vrátane inšpektorov udeľujúcich preukazy spôsobilosti a osvedčenia. Títo pracovníci sú kvalifikovaní na vykonávanie pridelených úloh a majú príslušné vedomosti, skúsenosti, počiatočný výcvik, výcvik na pracovisku a udržiavací výcvik na zabezpečenie trvalej spôsobilosti. Musí fungovať systém na plánovanie dostupnosti personálu, aby sa zabezpečilo riadne plnenie všetkých súvisiacich úloh;

3.

dostatočné vybavenie a kancelárske priestory na vykonávanie pridelených úloh;

4.

funkciu monitorovania súladu systému riadenia s príslušnými požiadavkami a primeranosti postupov vrátane zavedenia postupu vnútorného auditu a postupu riadenia bezpečnostných rizík. Monitorovanie súladu zahŕňa systém spätnej väzby výsledkov auditu pre vyšších riadiacich pracovníkov príslušného orgánu s cieľom v prípade potreby zabezpečiť vykonávanie nápravných opatrení a

5.

osobu alebo skupinu osôb, ktoré sú v konečnom dôsledku zodpovedné vyšším riadiacim pracovníkom príslušného orgánu za funkciu monitorovania súladu.

b)

Príslušný orgán vymenuje pre každú oblasť činnosti v rámci systému riadenia jednu alebo viac osôb s celkovou zodpovednosťou za riadenie príslušnej úlohy resp. úloh.

c)

Príslušný orgán zavedie postupy účasti pri výmene všetkých potrebných informácií a pomoci s ďalšími príslušnými orgánmi vrátane výmeny informácií o všetkých zisteniach a následných opatreniach vyplývajúcich z dohľadu nad osobami a organizáciami, ktoré vykonávajú činnosti na území členského štátu, ale osvedčenie im vydal príslušný orgán iného členského štátu alebo agentúra.

d)

Kópia postupov týkajúcich sa systému riadenia a ich zmeny sa musia poskytnúť agentúre na účely kontroly dodržiavania noriem.

ATCO.AR.B.005.   Prideľovanie úloh oprávneným subjektom

a)

Ak príslušný orgán prideľuje úlohy týkajúce sa úvodného osvedčovania alebo nepretržitého dohľadu nad osobami alebo organizáciami, ktoré podliehajú nariadeniu (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacím predpisom, pridelí ich iba oprávneným subjektom. Pri prideľovaní úloh príslušný orgán zabezpečí, aby:

1.

mal zavedený systém úvodného a nepretržitého hodnotenia toho, či oprávnený subjekt dodržiava ustanovenia prílohy V k nariadeniu (ES) č. 216/2008.

Tento systém a výsledky hodnotenia sa zdokumentujú;

2.

mal vypracovanú a zdokumentovanú dohodu s oprávneným subjektom, schválenú obidvoma stranami na primeranej úrovni riadenia, v ktorej sa jednoznačne vymedzujú:

i)

úlohy, ktoré sa majú vykonávať;

ii)

vyhlásenia, správy a záznamy, ktoré treba poskytnúť;

iii)

technické podmienky, ktoré treba splniť pri vykonávaní takýchto úloh;

iv)

súvisiace pokrytie zodpovednosti a

v)

ochrana informácií získaných pri plnení takýchto úloh.

b)

Príslušný orgán zabezpečí, aby postup vnútorného auditu a postup riadenia bezpečnostných rizík požadované v ATCO.AR.B.001 písm. a) bode 4 zahŕňali všetky úlohy osvedčovania alebo zachovávania dohľadu, ktoré sa vykonávajú v jeho mene.

ATCO.AR.B.010.   Zmeny v systéme riadenia

a)

Príslušný orgán musí mať zavedený systém určovania zmien, ktoré ovplyvňujú jeho schopnosť plniť úlohy a vykonávať svoje povinnosti, ako sa vymedzuje v nariadení (ES) č. 216/2008 a v tomto nariadení. Tento systém umožňuje prijímanie potrebných opatrení, ktoré zabezpečia, že systém riadenia ostane primeraný a účinný.

b)

Príslušný orgán aktualizuje svoj systém riadenia tak, aby včas zohľadnil každú zmenu nariadenia (ES) č. 216/2008 a tohto nariadenia, a tak zaistil jeho účinné vykonávanie.

c)

Príslušný orgán informuje agentúru o zmenách, ktoré ovplyvňujú jeho schopnosť plniť úlohy a vykonávať svoje povinnosti, ako sa vymedzuje v nariadení (ES) č. 216/2008 a tomto nariadení.

ATCO.AR.B.015.   Vedenie záznamov

a)

Príslušné orgány vedú zoznam všetkých osvedčení organizácií a preukazov spôsobilosti a osvedčení pracovníkov, ktoré vydávajú.

b)

Príslušný orgán zavedie systém vedenia záznamov, ktorým sa zabezpečí vhodné uloženie, dostupnosť a spoľahlivá vysledovateľnosť:

1.

zdokumentovaných politík a postupov systému riadenia;

2.

výcviku, kvalifikácie a povolenia pracovníkov;

3.

prideľovania úloh, zohľadňovania prvkov požadovaných v ATCO.AR.B.005, ako aj podrobností pridelených úloh;

4.

postupov osvedčovania a zachovávania dohľadu nad osvedčenými organizáciami;

5.

podrobností kurzov poskytovaných výcvikovými organizáciami;

6.

postupov vydávania preukazov spôsobilosti, kvalifikačných kategórií, doložiek a osvedčení a zachovávania dohľadu nad držiteľmi týchto preukazov spôsobilosti, kvalifikačných kategórií, doložiek a osvedčení;

7.

zachovávania dohľadu nad osobami a organizáciami vykonávajúcimi činnosť na území členského štátu, ale osvedčených príslušným orgánom iného členského štátu na základe dohody medzi týmito orgánmi;

8.

zistení, nápravných opatrení a dátumu ukončenia opatrenia;

9.

presadzovania prijatých opatrení;

10.

bezpečnostných informácií a následných opatrení;

11.

použitia ustanovení o odchýlkach v súlade s článkom 14 nariadenia (ES) č. 216/2008 a

12.

hodnotenia alternatívnych prostriedkov na dosiahnutie zhody, ktoré navrhujú organizácie, a ich oznamovania agentúre, ako aj hodnotenia alternatívnych prostriedkov na dosiahnutie zhody, ktoré používa samotný príslušný orgán.

c)

Záznamy sa uchovávajú minimálne počas obdobia piatich rokov a v súvislosti s preukazmi spôsobilosti personálu minimálne počas obdobia desiatich rokov po uplynutí platnosti poslednej doložky na preukaze spôsobilosti v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane údajov.

PODČASŤ C

DOHĽAD A PRESADZOVANIE

ATCO.AR.C.001.   Dohľad

a)

Príslušný orgán overuje:

1.

súlad s požiadavkami vzťahujúcimi sa na organizácie alebo osoby pred vydaním osvedčenia organizácie alebo preukazu spôsobilosti, osvedčenia, kvalifikačnej kategórie alebo doložky, podľa potreby;

2.

zachovávanie súladu s platnými požiadavkami a podmienkami spojenými s osvedčením výcvikovej organizácie, ako aj platnými požiadavkami na výcvikové kurzy, plány a programy, ktoré schválil, a požiadavkami vzťahujúcimi sa na pracovníkov;

3.

vykonávanie primeraných bezpečnostných opatrení, ktoré nariadil príslušný orgán, ako sa vymedzuje v ATCO.AR.A.025 písm. c) a d).

b)

Toto overovanie:

1.

je podložené dokumentáciou s osobitným cieľom poskytnúť pracovníkom, ktorí sú zodpovední za bezpečnostný dohľad, usmernenie pri výkone ich funkcií;

2.

poskytuje zainteresovaným osobám a organizáciám výsledky činnosti bezpečnostného dohľadu;

3.

je založené na auditoch a kontrolách vrátane, podľa potreby, neohlásených kontrol a

4.

poskytuje príslušnému orgánu dôkazy potrebné v prípade, že sa vyžaduje ďalšie konanie vrátane opatrení, s ktorými sa počíta v ATCO.AR.C.010 a ATCO.AR.E.015.

c)

Rozsah pôsobnosti dohľadu sa vymedzí na základe rozsahu a výsledkov predchádzajúcich činností dohľadu a bezpečnostných priorít.

d)

Bez toho, aby boli dotknuté právomoci členských štátov, rozsah pôsobnosti a výsledky dohľadu nad činnosťami, ktoré na území členského štátu vykonávajú osoby alebo organizácie založené alebo so sídlom v inom členskom štáte, sa určia na základe bezpečnostných priorít, ako aj na základe predchádzajúcej činnosti dohľadu.

e)

Ak sa činnosť osoby alebo organizácie týka viacerých členských štátov, príslušný orgán zodpovedný za dohľad podľa písm. a) až c) sa môže s iným(-i) príslušným(-i) orgánom(-mi) dohodnúť na konkrétnom alternatívnom výkone dohľadu. Každá osoba alebo organizácia, ktorá takejto dohode podlieha, je informovaná o jej existencii a rozsahu.

ATCO.AR.C.005.   Program dohľadu

a)

Príslušný orgán zavedie a zachováva program dohľadu, ktorý zahŕňa činnosti dohľadu vyžadované podľa ATCO.AR.C.001.

b)

Pokiaľ ide o organizácie, ktorým udelil osvedčenie príslušný orgán, vypracuje sa program dohľadu, v ktorom sa zohľadní osobitný charakter organizácie, zložitosť jej činností a predchádzajúce činnosti v oblasti osvedčovania a/alebo dohľadu. Každý plánovací cyklus dohľadu zahŕňa:

1.

audity a kontroly vrátane neohlásených kontrol, podľa potreby a

2.

stretnutia riadiacich pracovníkov výcvikovej organizácie s príslušným orgánom, aby sa zabezpečilo, že obe strany budú naďalej informované o dôležitých otázkach.

c)

Na organizácie, ktorým udelil osvedčenie príslušný orgán, sa uplatňuje plánovací cyklus dohľadu, ktorého trvanie nepresiahne 24 mesiacov.

Plánovací cyklus dohľadu sa môže skrátiť, ak existuje dôkaz, že bezpečnostná úroveň organizácie poklesla.

Plánovací cyklus dohľadu sa môže predĺžiť najviac na 36 mesiacov, ak príslušný orgán potvrdil, že počas predchádzajúcich 24 mesiacov:

1.

organizácia preukázala účinné rozpoznávanie bezpečnostných rizík v oblasti letectva a riadenie súvisiacich rizík a

2.

organizácia nepretržite preukazovala na základe ATCO.OR.B.015, že má úplnú kontrolu nad všetkými zmenami a

3.

neboli vydané žiadne zistenia úrovne 1 a

4.

všetky nápravné opatrenia sa vykonali v časovom období, ktoré schválil alebo predĺžil príslušný orgán, ako sa vymedzuje v ATCO.AR.E.015.

Plánovací cyklus dohľadu sa môže ďalej predĺžiť najviac na 48 mesiacov, ak okrem uvedeného organizácia zaviedla a príslušný orgán schválil účinný nepretržitý systém podávania hlásení príslušnému orgánu o úrovni bezpečnosti a súlade samotnej organizácie s právnymi predpismi.

d)

Program dohľadu týkajúci sa výcvikových organizácií zahŕňa monitorovanie noriem výcviku vrátane náhodného výberu častí výcviku, ak je to vhodné.

e)

Program dohľadu nad držiteľmi preukazu spôsobilosti, kvalifikačnej kategórie alebo doložky, ktoré vydal príslušný orgán, zahŕňa kontroly a podľa potreby neohlásené kontroly.

ATCO.AR.C.010.   Zistenia a opatrenia na presadzovanie týkajúce sa personálu

a)

Ak príslušný orgán zodpovedný za dohľad podľa ATCO.AR.C.001 nájde počas dohľadu alebo iným spôsobom dôkaz, ktorý poukazuje na nesúlad s príslušnými požiadavkami zo strany držiteľa preukazu spôsobilosti vydaného v súlade s týmto nariadením, oznámi zistenie, zaznamená ho a písomne o ňom informuje držiteľa preukazu spôsobilosti, a ak je to vhodné, oznámi toto zistenie aj organizácii, ktorá ho zamestnáva.

b)

Ak je príslušný orgán, ktorý oznámil zistenie, príslušným orgánom zodpovedným za vydanie preukazu spôsobilosti:

1.

môže podľa potreby pozastaviť alebo zrušiť platnosť preukazu spôsobilosti, kvalifikačnej kategórie alebo doložky, ak sa zistí bezpečnostný problém, a

2.

prijme všetky ďalšie potrebné opatrenia na presadzovanie, aby zabránil pokračovaniu nesúladu.

c)

Ak príslušný orgán, ktorý oznámil zistenie, nie je príslušným orgánom zodpovedným za vydanie preukazu spôsobilosti, informuje príslušný orgán, ktorý preukaz spôsobilosti vydal. V takom prípade príslušný orgán, ktorý vydal preukaz spôsobilosti, prijme opatrenia v súlade s písmenom b) a informuje príslušný orgán, ktorý oznámil zistenie.

PODČASŤ D

VYDÁVANIE, OPÄTOVNÉ OBNOVENIE PLATNOSTI, OBNOVENIE PLATNOSTI, POZASTAVENIE A ZRUŠENIE PLATNOSTI PREUKAZOV SPÔSOBILOSTI, KVALIFIKAČNÝCH KATEGÓRIÍ A DOLOŽIEK

ATCO.AR.D.001.   Postup vydávania, predĺženia platnosti a obnovenia platnosti preukazov spôsobilosti, kvalifikačných kategórií, doložiek a povolení

a)

Príslušný orgán zavedie postupy na podávanie žiadostí o preukazy spôsobilosti, ich vydávanie a výmenu, vydávanie kvalifikačných kategórií a doložiek, ako aj predĺženie platnosti a obnovenie platnosti doložiek. Tieto postupy musia obsahovať:

1.

vydanie dočasného povolenia OJTI a dočasného povolenia hodnotiteľa a

2.

v prípade potreby povolenie pre hodnotiteľov na predĺženie platnosti a obnovenie platnosti doložiek na stanovište, v prípade ktorého hodnotitelia predložia príslušnému orgánu všetky záznamy, správy a všetky ďalšie informácie, ako sa vymedzuje v týchto postupoch.

b)

Príslušný orgán po prijatí žiadosti a prípadnej podpornej dokumentácie overí, či je žiadosť úplná a či žiadateľ spĺňa požiadavky stanovené v prílohe I.

c)

Ak žiadateľ spĺňa príslušné požiadavky, príslušný orgán v prípade potreby vydá príslušný preukaz spôsobilosti, kvalifikačnú kategóriu, resp. kategórie a doložku, resp. doložky, predĺži alebo obnoví ich platnosť s použitím formátu preukazov spôsobilosti, ktorý sa uvádza v dodatku 1 k prílohe II. Dočasné povolenie OJTI uvedené v ATCO.C025 a dočasné povolenie hodnotiteľa uvedené v ATCO.C.065 sa vydá ako samostatný dokument, v ktorom sú špecifikované práva držiteľa, ako aj platnosť tohto.

d)

Na zníženie zbytočného administratívneho zaťaženia môže príslušný orgán určiť postupy na stanovenie jedného dátumu platnosti pre viacero doložiek. V každom prípade sa obdobie platnosti daných doložiek nepredlžuje.

e)

Príslušný orgán nahradí preukaz spôsobilosti riadiaceho letovej prevádzky, ak je to nevyhnutné z administratívnych dôvodov, a v prípade, že je bod XIIa preukazu celkom zaplnený a nie je v ňom voľný priestor. Dátum prvého vydania kvalifikačných kategórií a doložiek ku kvalifikačným kategóriám sa prepíše na nový preukaz spôsobilosti.

ATCO.AR.D.005.   Zrušenie a pozastavenie platnosti preukazov spôsobilosti, kvalifikačných kategórií a doložiek

a)

Na účely ATCO.A.020 príslušný orgán stanoví administratívne postupy na pozastavenie a zrušenie platnosti preukazov spôsobilosti, kvalifikačných kategórií a doložiek.

b)

Príslušný orgán môže pozastaviť platnosť preukazu spôsobilosti v prípade dočasnej neschopnosti, ktorá nebola ukončená v súlade s postupmi uvedenými v ATCO.A.015 písm. e).

c)

Príslušný orgán pozastaví alebo zruší platnosť preukazu spôsobilosti, kvalifikačnej kategórie alebo doložky v súlade s ATCO.AR.C.010, a najmä za týchto okolností:

1.

využívanie oprávnení vyplývajúcich z preukazu spôsobilosti, ak držiteľ preukazu spôsobilosti už nespĺňa príslušné požiadavky tohto nariadenia;

2.

získanie preukazu spôsobilosti, kvalifikačnej kategórie, doložky alebo osvedčenia študenta – riadiaceho letovej prevádzky alebo riadiaceho letovej prevádzky pomocou falšovania predloženej dokumentácie;

3.

falšovanie záznamov o preukaze spôsobilosti alebo osvedčení;

4.

využívanie oprávnení vyplývajúcich z preukazu spôsobilosti, kvalifikačnej/kvalifikačných kategórie/kategórií alebo doložky/doložiek pod vplyvom psychoaktívnych látok.

d)

V prípade pozastavenia alebo zrušenia platnosti preukazov spôsobilosti, kvalifikačných kategórií a doložiek príslušný orgán písomne informuje držiteľa preukazu spôsobilosti o tomto rozhodnutí a o jeho práve na odvolanie v súlade s postupmi stanovenými v ATCO.AR.A.010 písm. a) bode 14. Pozastavenie alebo zrušenie platnosti doložky hodnotiteľa sa oznámi aj príslušnému poskytovateľovi leteckých navigačných služieb.

e)

Príslušný orgán pozastaví alebo zruší platnosť preukazu spôsobilosti, kvalifikačnej kategórie alebo doložky aj na písomnú žiadosť držiteľa preukazu spôsobilosti.

PODČASŤ E

POSTUP VYDÁVANIA OSVEDČENÍ PRE VÝCVIKOVÉ ORGANIZÁCIE RIADIACICH LETOVEJ PREVÁDZKY A SCHVAĽOVANIA VÝCVIKOVÝCH KURZOV

ATCO.AR.E.001.   Postup podávania žiadosti a osvedčovania výcvikových organizácií

a)

Po prijatí žiadosti o vydanie osvedčenia výcvikovej organizácie príslušný orgán overí, či výcviková organizácia spĺňa príslušné požiadavky stanovené v prílohe III.

b)

Ak žiadajúca výcviková organizácia spĺňa príslušné požiadavky, príslušný orgán vydá osvedčenie vo formáte stanovenom v dodatku 2 k prílohe II.

c)

S cieľom umožniť organizácii vykonávať zmeny bez predchádzajúceho povolenia príslušného orgánu v súlade s ATCO.OR.B.015 a ATCO.AR.E.010 písm. c) príslušný orgán schváli postup, ktorý výcviková organizácia predloží, a vymedzí v ňom rozsah týchto zmien a opíše, ako bude tieto zmeny riadiť a info