23.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 17/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/68

z 15. októbra 2014,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa brzdenia vozidiel na účely typového schválenia poľnohospodárskych a lesných vozidiel

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 z 5. februára 2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami (1), a najmä na jeho článok 17 ods. 5,

keďže:

(1)

Vnútorný trh zahŕňa oblasť bez vnútorných hraníc, v ktorej je zaručený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu. S týmto cieľom sa uplatňuje komplexný systém typového schválenia EÚ a sprísneného dohľadu nad trhom pre poľnohospodárske a lesné vozidlá a ich systémy, komponenty a samostatné technické jednotky, ako je stanovené v nariadení (EÚ) č. 167/2013.

(2)

Pojem „poľnohospodárske a lesné vozidlá“ zahŕňa širokú škálu rôznych druhov vozidiel s jednou alebo viacerými nápravami a s dvomi, štyrmi alebo viacerými kolesami, alebo pásové vozidlá, napr. kolesové traktory, pásové traktory, prípojné vozidlá a ťahané zariadenia, používané na rozmanité účely v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, vrátane prác na osobitné účely.

(3)

Aj keď sú požiadavky tohto nariadenia založené na existujúcich právnych predpisoch naposledy zmenených v roku 1997, technický pokrok si vyžaduje najmä prispôsobenie podrobných pravidiel skúšok, ako aj zavedenie osobitných ustanovení týkajúcich sa zásobníkov energie, vozidiel s hydrostatickým pohonom, vozidiel s nájazdovými brzdovými systémami, vozidiel s komplexnými elektronickými systémami ovládania, protiblokovacími brzdovými systémami a elektronicky ovládanými brzdovými systémami.

(4)

Toto nariadenie ďalej obsahuje prísnejšie požiadavky na ovládanie bŕzd ťahaných vozidiel a spájacie zariadenie brzdového systému medzi traktorom a ťahanými vozidlami ako obsahovala smernica Rady 76/432/EHS (2), zrušená nariadením (EÚ) č. 167/2013.

(5)

Únia rozhodnutím Rady 97/836/ES (3) pristúpila k predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 13. Základné požiadavky stanovené v prílohe 18 k uvedenému nariadeniu o bezpečnostných aspektoch komplexných elektronických systémov ovládania vozidla by sa mali prevziať do tohto nariadenia, keďže odzrkadľujú aktuálny stav v oblasti technológií.

(6)

Protiblokovacie brzdové systémy sú v prípade vozidiel s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou nad 60 km/h veľmi rozšírené, a preto by sa mohli považovať za vhodné a následne by sa mohla týmto nariadením stanoviť povinnosť ich použitia, v prípade vozidiel s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou od 40 km/h do 60 km/h však tieto systémy nie sú ešte také dostupné. Preto by sa zavedenie protiblokovacích brzdových systémov v prípade týchto vozidiel malo potvrdiť až vtedy, keď Komisia vypracuje konečné posúdenie dostupnosti týchto systémov. Komisia by mala preto najneskôr do 31. decembra 2016 posúdiť dostupnosť protiblokovacích brzdových systémov pre poľnohospodárske a lesné vozidlá s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou od 40 km/h do 60 km/h. Ak by toto posúdenie nepotvrdilo, že táto technológia je dostupná alebo použiteľná, Komisia by mala zmeniť toto nariadenie s cieľom zabezpečiť, aby sa tieto požiadavky nezačali vzťahovať na vozidlá s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou od 40 km/h do 60 km/h.

(7)

Keď si výrobcovia môžu vybrať, či požiadajú o vnútroštátne typové schválenie v súlade s článkom 2 nariadenia (EÚ) č. 167/2013, členské štáty by v prípade všetkých predmetov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, mali mať možnosť na účely vnútroštátneho typového schválenia stanoviť požiadavky odlišné od požiadaviek tohto nariadenia.

Členské štáty by na účely vnútroštátneho typového schválenia nemali z dôvodov týkajúcich sa funkčnej bezpečnosti v súvislosti s účinnosťou brzdových systémov odmietnuť schváliť vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky, ktoré sú v súlade s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení, s výnimkou požiadaviek, ktoré sa uplatňujú na jednoduché hydraulické spojenia. Týmto nariadením by sa mali zaviesť harmonizované požiadavky na jednoduché hydraulické spojenia, na základe ktorých by sa mohli takéto spojenia v obmedzenom období akceptovať na účely typového schválenia EÚ. Keďže však niektoré členské štáty zvykli mať na vnútroštátnej úrovni prísnejšie požiadavky, členským štátom by sa malo povoliť, aby mohli odmietnuť udelenie vnútroštátnych typových schválení pre typy vozidiel vybavené jednoduchými hydraulickými spojeniami hneď od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia, ak dospejú k záveru, že je to v súlade s ich bezpečnostnými požiadavkami na vnútroštátnej úrovni.

(8)

S cieľom umožniť harmonizovaný dátum začiatku uplatňovania všetkých nových predpisov o typovom schválení by sa toto nariadenie malo začať uplatňovať od rovnakého dátumu ako nariadenie (EÚ) č. 167/2013,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovujú podrobné technické požiadavky a skúšobné postupy týkajúce sa funkčnej bezpečnosti v súvislosti s účinnosťou brzdových systémov na schválenie a dohľad nad trhom s poľnohospodárskymi a lesnými vozidlami a systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami určenými pre tieto vozidlá v súlade s nariadením (EÚ) č. 167/2013.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Uplatňuje sa vymedzenie pojmov podľa nariadenia (EÚ) č. 167/2013. Okrem toho sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„brzdový systém“ je sústava častí, ktorých funkciou je postupné znižovanie rýchlosti pohybujúceho sa vozidla alebo jeho zastavenie, alebo jeho udržanie v nehybnom stave, ak je už zastavené; systém sa skladá z ovládača, prevodu a brzdy;

2.

„systém prevádzkového brzdenia“ je brzdový systém, ktorý umožňuje vodičovi ovládať pohyb vozidla a jeho zastavenie bezpečným, rýchlym a účinným spôsobom v celom rozsahu schválenej prevádzkovej rýchlosti a zaťaženia vozidla a na akomkoľvek svahu so sklonom v obidvoch smeroch;

3.

„odstupňované brzdenie“ je brzdenie, ktoré v rámci normálneho rozsahu činnosti zariadenia pri brzdení alebo odbrzďovaní spĺňa tieto podmienky:

a)

vodič môže kedykoľvek zväčšiť alebo zmenšiť brzdnú silu pôsobením na ovládač;

b)

brzdná sila pôsobí v rovnakom smere ako pôsobenie na ovládač (monotónna funkcia);

c)

brzdnú silu možno ľahko dostatočne jemne regulovať;

4.

„ovládač“ je zariadenie priamo ovládané vodičom, ktorým vodič do prevodu dodáva energiu potrebnú na brzdenie alebo ovládanie brzdenia. Touto energiou môže byť svalová energia vodiča alebo energia z iného zdroja ovládaného vodičom, alebo prípadne kinetická energia ťahaného vozidla, alebo kombinácia týchto rôznych druhov energie;

5.

„prevod“ je sústava komponentov nachádzajúcich sa medzi ovládačom a brzdou, okrem ovládacích vedení medzi traktormi a ťahanými vozidlami a prívodných vedení medzi traktormi a ťahanými vozidlami, ktorá tieto komponenty funkčne spája pomocou mechanických, hydraulických, pneumatických alebo elektrických prostriedkov, alebo pomocou kombinácie týchto prostriedkov; v prípade, že sa brzdová sila získava zo zdroja energie nezávislého od vodiča, alebo takýto zdroj brzdovú silu pomáha vyvíjať, za súčasť prevodu sa považuje aj zásoba energie v systéme;

6.

„prevod ovládania“ je sústava komponentov prevodu, ktorými sa ovláda činnosť bŕzd vrátane potrebných zásob energie;

7.

„prevod energie“ je sústava komponentov, ktorými sa dodáva brzdám energia potrebná na ich fungovanie;

8.

„trecia brzda“ je brzda, pri ktorej sily vznikajú trením medzi dvoma časťami vozidla, ktoré sa vzhľadom na seba pohybujú;

9.

„kvapalinová brzda“ je brzda, pri ktorej sa sily vyvíjajú pôsobením kvapaliny nachádzajúcej sa medzi dvomi časťami vozidla, ktoré sa vzhľadom na seba pohybujú; v prípade „hydraulickej brzdy“ je médiom kvapalina a v prípade „pneumatickej brzdy“ vzduch;

10.

„motorová brzda“ je brzda, pri ktorej sa sily odvodzujú od kontrolovaného zvýšenia brzdného účinku motora, prenášaného na kolesá;

11.

„systém parkovacieho brzdenia“ je systém, ktorý umožňuje udržať vozidlo v nehybnom stave na svahu so sklonom v obidvoch smeroch aj v neprítomnosti vodiča;

12.

„priebežné brzdenie“ je brzdenie jazdnej súpravy vozidiel prostredníctvom zariadenia s týmito charakteristikami:

a)

jediný ovládač, ktorý vodič ovláda postupne, jediným pohybom zo svojho sedadla;

b)

energia využívaná na brzdenie vozidiel, ktoré tvoria súpravu vozidiel, sa dodáva z jediného zdroja;

c)

brzdové zariadenie zabezpečuje súčasné alebo vhodne časovo posunuté brzdenie každého vozidla jazdnej súpravy bez ohľadu na ich vzájomnú polohu;

13.

„polopriebežné brzdenie“ je brzdenie jazdnej súpravy vozidiel prostredníctvom zariadenia s týmito charakteristikami:

a)

jediný ovládač, ktorý vodič ovláda postupne, jediným pohybom zo svojho sedadla;

b)

energia využívaná na brzdenie vozidiel, ktoré vytvárajú súpravu vozidiel, sa dodáva z dvoch rôznych zdrojov;

c)

brzdové zariadenie zabezpečuje súčasné alebo vhodne časovo posunuté brzdenie každého vozidla jazdnej súpravy bez ohľadu na ich vzájomnú polohu;

14.

„automatické brzdenie“ je brzdenie ťahaného vozidla alebo ťahaných vozidiel, ktoré nastáva automaticky pri oddelení vozidiel jazdnej súpravy, vrátane pretrhnutia spájacieho zariadenia brzdového systému, bez toho, aby bol prerušený brzdný účinok zvyšku jazdnej súpravy;

15.

„nájazdové brzdenie“ je brzdenie pomocou síl, ktoré vznikajú pri pohybe ťahaného vozidla smerom k traktoru;

16.

„nevypínateľný prevod“ je prevod, pri ktorom sa tlak, sila alebo krútiaci moment plynulo prenáša kedykoľvek počas pohybu vozidla v hnacom mechanizme medzi motorom vozidla a kolesami a v brzdovom systéme medzi ovládačom brzdenia a kolesami;

17.

„naložené vozidlo“ je vozidlo naložené do svojej najvyššej technicky prípustnej hmotnosti naloženého vozidla;

18.

„zaťaženie kolesa“ je vertikálna statická sila povrchu vozovky v mieste kontaktu kolesa s vozovkou;

19.

„zaťaženie nápravy“ sú vertikálne statické sily povrchu vozovky v mieste kontaktu kolies nápravy s vozovkou;

20.

„maximálne stacionárne zaťaženie kolesa“ je stacionárne zaťaženie kolesa dosiahnuté v podmienkach najvyššej technicky prípustnej hmotnosti naloženého vozidla;

21.

„maximálne stacionárne zaťaženie nápravy“ je stacionárne zaťaženie nápravy dosiahnuté v podmienkach najvyššej technicky prípustnej hmotnosti naloženého vozidla;

22.

„ťahané vozidlo“ je prípojné vozidlo definované v článku 3 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 167/2013 alebo ťahané vymeniteľné zariadenie definované v článku 3 ods. 10 uvedeného nariadenia;

23.

„ojové ťahané vozidlo“ je ťahané vozidlo kategórie R alebo S s minimálne dvomi nápravami, z ktorých aspoň jedna je riadená náprava, vybavené ťažným zariadením, ktoré sa môže pohybovať vertikálne voči ťahanému vozidlu a ktoré na traktor neprenáša žiadne významné statické vertikálne zaťaženie;

24.

„ťahané vozidlo so stredovou nápravou“ je ťahané vozidlo kategórie R alebo S, ktorého jedna alebo viac náprav je umiestnených blízko ťažiska vozidla, keď je rovnomerne zaťažené tak, že sa na traktor prenáša len malé statické vertikálne zaťaženie nepresahujúce 10 % zaťaženia zodpovedajúceho maximálnej hmotnosti ťahaného vozidla alebo zaťaženie 1 000 daN, podľa toho, ktoré je menšie;

25.

„ťahané vozidlo s pevným ojom“ je ťahané vozidlo kategórie R alebo S s jednou nápravou alebo jednou skupinou náprav vybavenou ojom, ktoré vďaka svojej konštrukcii prenáša významné statické zaťaženie na traktor a ktoré nevyhovuje definícii ťahaného vozidla so stredovou nápravou; zariadenie na spojenie jazdnej súpravy nesmie pozostávať z návesového čapu a točnice; na pevnom oji môže dochádzať k miernemu vertikálnemu pohybu; hydraulicky nastaviteľné kĺbové oje sa považuje za pevné oje;

26.

„systém odľahčovacieho brzdenia“ je doplnková sústava brzdenia so schopnosťou zabezpečiť a udržať brzdný účinok počas dlhšieho času bez významného zníženia účinnosti, vrátane ovládača, ktorý môže byť zložený z jediného zariadenia alebo zo sústavy viacerých zariadení, z ktorých každé môže mať vlastné ovládanie;

27.

„elektronicky ovládaný systém brzdenia“ (EBS) je sústava brzdenia, v rámci ktorej sa ovládanie generuje a spracúva ako elektrický signál v prevode ovládania a ako elektrické výstupné signály do zariadení, ktoré generujú ovládacie sily z uloženej alebo vyprodukovanej energie;

28.

„automaticky ovládané brzdenie“ je funkcia komplexného elektronického systému ovládania, v rámci ktorej sa sústava brzdenia alebo brzdy určitých náprav aktivujú s cieľom spomaliť vozidlo s priamym zásahom vodiča alebo bez neho na základe automatického vyhodnotenia palubných informácií;

29.

„selektívne brzdenie“ je funkcia komplexného elektronického systému ovládania, v rámci ktorej sa jednotlivé brzdy aktivujú automaticky a spomalenie vozidla je podriadené zmene správania vozidla;

30.

„elektrické ovládacie vedenie“ je elektrické spojenie medzi dvoma vozidlami zabezpečujúce funkciu ovládania brzdenia ťahaného vozidla v súprave; skladá sa z elektrického vedenia a konektora a zahŕňa časti na komunikáciu údajov a prívod elektrickej energie pre prevod ovládania ťahaného vozidla;

31.

„tlaková komora pružiny“ je komora, v ktorej vzniká zmena tlaku vyvolávajúca stláčanie pružiny;

32.

„hydrostatický pohon“ je druh pohonu vozidla využívajúci hydrostatický prevod s otvoreným alebo uzavretým obvodom, v ktorom obieha kvapalina ako energetické médium medzi jedným alebo viacerými hydraulickými čerpadlami a jedným alebo viacerými hydraulickými motormi;

33.

„komplexný elektronický systém ovládania vozidla“ je elektronický systém ovládania podliehajúci hierarchii ovládania, v ktorej pred určitou ovládanou funkciou môže mať prednosť funkcia elektronického ovládania vyššej úrovne alebo funkcia vykonávaná elektronickým systémom ovládania vyššej úrovne;

34.

„protiblokovací brzdový systém“ je časť systému prevádzkového brzdenia, ktorá počas brzdenia automaticky ovláda mieru sklzu kolesa alebo kolies vozidla v smere rotácie;

35.

„priamo ovládané koleso“ je koleso, ktorého brzdná sila je regulovaná aspoň podľa údajov poskytovaných jeho vlastným senzorom;

36.

„jednoduché hydraulické spojenie“ je spojenie bŕzd medzi traktorom a ťahaným vozidlom pomocou jedného vedenia hydraulickej kvapaliny.

KAPITOLA II

POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA BRZDOVÝCH ZARIADENÍ A SPOJOVACÍCH ZARIADENÍ BRZDOVÝCH SYSTÉMOV PRÍVESOV

Článok 3

Požiadavky na montáž a demonštráciu týkajúce sa brzdných vlastností

1.   Výrobcovia vybavia poľnohospodárske a lesné vozidlá systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami ovplyvňujúcimi ich brzdné vlastnosti, ktoré sú navrhnuté, skonštruované a zmontované tak, aby vozidlo udržiavané podľa pokynov výrobcu v bežnej prevádzke vyhovovalo podrobným technickým požiadavkám a skúšobným postupom stanoveným v článkoch 4 až 17.

2.   Výrobcovia schvaľovaciemu orgánu prostredníctvom fyzickej demonštračnej skúšky preukážu, že poľnohospodárske a lesné vozidlá sprístupnené na trhu, registrované alebo uvedené do prevádzky v Únii, vyhovujú podrobným technickým požiadavkám a skúšobným postupom stanoveným v článkoch 4 až 17.

3.   Výrobcovia zabezpečia, aby náhradné diely sprístupnené na trhu alebo uvádzané do prevádzky v Únii vyhovovali podrobným technickým požiadavkám a skúšobným postupom stanoveným v tomto nariadení.

4.   Namiesto splnenia požiadaviek tohto nariadenia výrobca môže v informačnej zložke predložiť protokol o skúške komponentu alebo príslušnú dokumentáciu, ktorá dokazuje súlad systému alebo vozidla s požiadavkami predpisu EHK OSN č. 13, ako sa uvádza v prílohe X.

5.   Namiesto splnenia požiadaviek tohto nariadenia výrobca môže v informačnej zložke predložiť príslušnú dokumentáciu, ktorá dokazuje súlad namontovaných protiblokovacích brzdových systémov pre ťahané vozidlá s požiadavkami uvedenými v prílohe 19 ods. 5 predpisu EHK OSN č. 13, ako sa uvádza v prílohe X.

6.   Komponenty a systémy uvedené v odsekoch 4 a 5 sa uvedú vo vykonávacom akte prijatom v súlade s článkom 68 nariadenia (EÚ) č. 167/2013.

Článok 4

Požiadavky na konštrukciu a montáž brzdových zariadení a spojovacích zariadení brzdových systémov prívesov

Skúšobné postupy a požiadavky platné pre konštrukciu a montáž brzdových zariadení a spojovacích zariadení brzdových systémov prívesov sa vykonávajú a overujú v súlade s prílohou I.

Článok 5

Požiadavky na testovanie a vlastnosti brzdových systémov a spojovacích zariadení brzdových systémov prívesov a vozidiel nimi vybavených

Skúšobné postupy a požiadavky platné pre vlastnosti brzdových systémov a spojovacích zariadení brzdových systémov prívesov a vozidiel nimi vybavených sa vykonávajú a overujú v súlade s prílohou II.

Článok 6

Požiadavky na meranie času odozvy

Skúšobné postupy a požiadavky platné pre vlastnosti času odozvy brzdových zariadení a spojovacích zariadení brzdových systémov prívesov sa vykonávajú a overujú v súlade s prílohou III.

Článok 7

Požiadavky na zdroje energie a zásobníky energie brzdových systémov a spojovacích zariadení brzdových systémov prívesov a vozidiel nimi vybavených

Skúšobné postupy a požiadavky platné pre vlastnosti zdrojov energie a zásobníkov energie brzdových systémov a spojovacích zariadení brzdových systémov prívesov a vozidiel nimi vybavených sa vykonávajú a overujú v súlade s prílohou IV.

Článok 8

Požiadavky na pružinové brzdy a vozidlá nimi vybavené

Skúšobné postupy a požiadavky platné pre vlastnosti pružinových bŕzd a vozidiel nimi vybavených sa vykonávajú a overujú v súlade s prílohou V.

Článok 9

Požiadavky na systémy parkovacieho brzdenia vybavené mechanickým blokovacím zariadením brzdových valcov

Požiadavky na vlastnosti systémov parkovacieho brzdenia vybavených mechanickým blokovacím zariadením brzdových valcov sa vykonávajú a overujú v súlade s prílohou VI.

Článok 10

Alternatívne požiadavky na testovanie vozidiel, pre ktoré nie sú povinné skúšky typu I, II alebo III

1.   Podmienky, za ktorých pre určité typy vozidiel nie sú povinné skúšky typu I, II alebo III, sú stanovené v prílohe VII.

2.   Skúšobné postupy a požiadavky platné pre vlastnosti vozidiel a ich brzdových zariadení, pre ktoré nie sú povinné skúšky typu I, II alebo III v súlade s odsekom 1, sa vykonávajú a overujú v súlade s prílohou VII.

Článok 11

Požiadavky na testovanie nájazdových brzdových systémov, brzdových zariadení a spojovacích zariadení brzdových systémov prívesov a vozidiel nimi vybavených, pokiaľ ide o brzdenie

Postupy a požiadavky platné pre testovanie nájazdových brzdových systémov, brzdových zariadení a spojovacích zariadení brzdových systémov prívesov a vozidiel nimi vybavených, pokiaľ ide o brzdenie, sa vykonávajú a overujú v súlade s prílohou VIII.

Článok 12

Požiadavky na vozidlá s hydrostatickým pohonom a ich brzdové zariadenia a brzdové systémy

Skúšobné postupy a požiadavky platné pre vlastnosti vozidiel s hydrostatickým pohonom a ich brzdových zariadení a brzdových systémov sa vykonávajú a overujú v súlade s prílohou IX.

Článok 13

Požiadavky na bezpečnostné aspekty komplexných elektronických systémov ovládania vozidla

Skúšobné postupy a požiadavky platné pre vlastnosti bezpečnostných aspektov komplexných elektronických systémov ovládania vozidla sa vykonávajú a overujú v súlade s prílohou X.

Článok 14

Požiadavky a skúšobné postupy platné pre protiblokovacie brzdové systémy a vozidlá nimi vybavené

Skúšobné postupy a požiadavky platné pre protiblokovacie brzdové systémy a vozidlá nimi vybavené sa vykonávajú a overujú v súlade s prílohou XI.

Článok 15

Požiadavky na EBS vozidiel vybavených brzdovými systémami so stlačeným vzduchom alebo vozidiel vybavených dátovou komunikáciou cez kolíky 6 a 7 konektora ISO 7638:2003 a na vozidlá vybavené takýmto EBS

Skúšobné postupy a požiadavky platné pre vlastnosti EBS vozidiel vybavených brzdovými systémami so stlačeným vzduchom alebo vozidiel vybavených dátovou komunikáciou cez kolíky 6 a 7 konektora ISO 7638:2003 a na vozidlá vybavené takýmto EBS sa vykonávajú a overujú v súlade s prílohou XII.

Článok 16

Požiadavky na jednoduché hydraulické spojenia a vozidlá nimi vybavené

1.   Požiadavky na vlastnosti jednoduchých hydraulických spojení brzdových zariadení a spojovacích zariadení brzdových systémov prívesov a vozidiel vybavených jednoduchými hydraulickými spojeniami sú stanovené v prílohe XIII.

2.   Výrobcovia nesmú jednoduché hydraulické spojenia montovať do nových typov vozidiel kategórie T a C od 31. decembra 2019 a do nových vozidiel týchto kategórií od 31. decembra 2020.

KAPITOLA III

POVINNOSTI ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

Článok 17

Typové schválenie vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek

Podľa článku 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 167/2013 s účinnosťou od 1. januára 2016 schvaľovacie orgány nesmú z dôvodu týkajúceho sa funkčnej bezpečnosti v súvislosti s brzdnými vlastnosťami odmietnuť udeliť typové schválenie EÚ pre typy poľnohospodárskych a lesných vozidiel, ktoré vyhovujú požiadavkám uvedeným v tomto nariadení.

S účinnosťou od 1. januára 2020 a v súlade s článkom 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 167/2013 a článkom 16 tohto nariadenia schvaľovacie úrady odmietnu udeliť typové schválenie typom vozidiel kategórie T a C vybaveným jednoduchým hydraulickým spojením.

S účinnosťou od 1. januára 2018 v prípade nových vozidiel, ktoré nevyhovujú ustanoveniam nariadenia (EÚ) č. 167/2013 a ustanoveniam tohto nariadenia o funkčnej bezpečnosti v súvislosti s brzdnými vlastnosťami, vnútroštátne orgány zakážu sprístupnenie takýchto vozidiel na trhu, ich registráciu alebo uvedenie do prevádzky.

S účinnosťou od 1. januára 2021 v prípade nových vozidiel kategórie T a C vybavených jednoduchým hydraulickým spojením uvedeným v článku 16 vnútroštátne orgány zakážu sprístupnenie takýchto vozidiel na trhu, ich registráciu alebo uvedenie do prevádzky.

Článok 18

Vnútroštátne typové schvaľovanie vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek

Vnútroštátne orgány nesmú odmietnuť udeliť vnútroštátne typové schválenie pre typ vozidla, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku z dôvodov týkajúcich sa funkčnej bezpečnosti v súvislosti s brzdnými vlastnosťami v prípade, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka spĺňa požiadavky stanovené v tomto nariadení, s výnimkou požiadaviek na jednoduché hydraulické spojenia.

KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 19

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. októbra 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 60, 2.3.2013, s. 1.

(2)  Smernica Rady 76/432/EHS zo 6. apríla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa brzdových zariadení kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (Ú. v. ES L 122, 8.5.1976, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Rady 97/836/ES z 27. novembra 1997 vzhľadom na pristúpenie Európskeho spoločenstva k Dohode Európskej hospodárskej Komisie Organizácie Spojených národov, ktorá sa týka prijatia jednotných technických predpisov pre kolesové vozidlá, vybavenia a častí, ktoré môžu byť namontované a/alebo použité na kolesových vozidlách, a podmienok vzájomného uznávania udelených schválení na základe týchto predpisov („Revidovaná dohoda z roku 1958“) ( Ú. v. ES L 346, 17.12.1997, s. 78).


ZOZNAM PRÍLOH

Číslo prílohy

Názov prílohy

Číslo strany

I

Požiadavky na konštrukciu a montáž brzdových zariadení a spojovacích zariadení brzdových systémov prívesov

10

II

Požiadavky na skúšanie a vlastnosti brzdových systémov a spojovacích zariadení brzdových systémov prívesov a vozidiel nimi vybavených

27

III

Požiadavky na meranie času odozvy

49

IV

Požiadavky na zdroje energie a zásobníky energie brzdových systémov a spojovacích zariadení brzdových systémov prívesov a vozidiel nimi vybavených

60

V

Požiadavky na pružinové brzdy a vozidlá nimi vybavené

67

VI

Požiadavky na systémy parkovacieho brzdenia vybavené mechanickým blokovacím zariadením brzdových valcov

70

VII

Alternatívne požiadavky na skúšanie vozidiel, pre ktoré nie sú povinné skúšky typu I, II alebo III

71

VIII

Požiadavky na skúšanie nájazdových brzdových systémov, brzdových zariadení a spojovacích zariadení brzdových systémov prívesov a vozidiel nimi vybavených, pokiaľ ide o brzdenie

83

IX

Požiadavky na vozidlá s hydrostatickým pohonom a ich brzdové zariadenia a brzdové systémy

98

X

Požiadavky na bezpečnostné aspekty komplexných elektronických systémov ovládania vozidla

104

XI

Požiadavky a skúšobné postupy, ktoré sa vzťahujú na protiblokovacie brzdové systémy a vozidlá nimi vybavené

105

XII

Požiadavky na EBS vozidiel vybavených brzdovými systémami so stlačeným vzduchom alebo vozidiel vybavených dátovou komunikáciou cez pól 6 a 7 konektora podľa normy ISO 7638:2003 a na vozidlá vybavené takýmto EBS

121

XIII

Požiadavky na jednoduché hydraulické spojenia a vozidlá nimi vybavené

136


PRÍLOHA I

Požiadavky na konštrukciu a montáž brzdových zariadení a spojovacích zariadení brzdových systémov prívesov

1.   Vymedzenie pojmov

Na účely tejto prílohy:

1.1.

„ovládanie spojovacej sily“ je systém alebo funkcia na automatické vyrovnávanie pomerného brzdného spomalenia traktora a ťahaného vozidla;

1.2.

„požadovaná menovitá hodnota“ je charakteristika ovládania spojovacej sily, ktorá uvádza do vzťahu signál spojovacej hlavice a pomerné brzdné spomalenie a ktorú je možné preukázať pri typovom schvaľovaní v rámci limitov pásiem kompatibility uvedených v doplnku 1 k prílohe II;

1.3.

„pásové kladky“ je systém, ktorým sa prenáša hmotnosť vozidla a pásového podvozku na zem prostredníctvom pásu, ktorým sa prenáša krútiaci moment od pohonného systému k pásom a ktorým sa môže zmeniť smer pohybu pásu;

1.4.

„pásový podvozok“ je systém pozostávajúci z najmenej dvoch pásových kladiek, ktoré sú umiestnené v určitej vzdialenosti od seba v jednej rovine (v línii za sebou), a z nekonečného kovového alebo gumeného pásu, ktorý sa okolo nich pohybuje;

1.5.

„pás“ je nekonečný pružný pás, ktorý je schopný pohltiť pozdĺžne ťažné sily.

2.   Požiadavky na konštrukciu a montáž

2.1.   Všeobecne

Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, za maximálnu konštrukčnú rýchlosť sa v celej tejto prílohe považuje rýchlosť pri pohybe vozidla smerom dopredu.

2.1.1.   Komponenty brzdového systému, samostatné technické jednotky a časti

2.1.1.1.   Komponenty brzdového systému, samostatné technické jednotky a časti musia byť projektované, konštruované a montované tak, aby v normálnych prevádzkových podmienkach napriek vibráciám, ktorým môžu byť vystavené, spĺňali nižšie uvedené požiadavky.

2.1.1.2.   Komponenty brzdového systému, samostatné technické jednotky a časti musia byť predovšetkým projektované, konštruované a montované tak, aby odolávali korózii a starnutiu, ktorým sú vystavené.

2.1.1.3.   Brzdové obloženia nesmú obsahovať azbest.

2.1.1.4.   Nie je povolené namontovať žiadne komponenty, samostatné technické jednotky, ani časti (ako napríklad ventily), ktoré by umožnili používateľovi vozidla zmeniť vlastnosti brzdového systému tak, že by v prevádzke nespĺňal požiadavky tohto nariadenia. Povolené sú komponenty, samostatné technické jednotky a časti, s ktorými môže manipulovať iba výrobca pomocou špeciálneho nástroja alebo ktoré sú zapečatené tak, aby boli odolné proti nedovolenej manipulácii, za predpokladu, že používateľ vozidla nemôže tieto komponenty, samostatné technické jednotky a časti meniť, alebo že každú zmenu ľahko zistia kontrolné orgány.

2.1.1.5.   Ťahané vozidlo musí byť vybavené automatickým regulátorom rozdeľovania brzdnej sily podľa zaťaženia, s výnimkou týchto prípadov:

2.1.1.5.1.

Ak ťahané vozidlo s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou nepresahujúcou 30 km/h nemôže byť z technických dôvodov vybavené automatickým regulátorom rozdeľovania brzdnej sily podľa zaťaženia, môže byť vybavené zariadením najmenej s tromi diskrétnymi nastaveniami regulácie brzdných síl.

2.1.1.5.2.

V osobitnom prípade, keď konštrukcia ťahaného vozidla umožňuje stanovenie len dvoch diskrétnych stavov zaťaženia (nenaložené a naložené), môže mať vozidlo iba dve diskrétne nastavenia regulácie brzdných síl.

2.1.1.5.3.

Vozidlá kategórie S, ktorých mechanizmus neobsahuje žiadne ďalšie zaťaženie vrátane spotrebného materiálu.

2.1.2.   Funkcie brzdového systému

Brzdový systém musí spĺňať tieto funkcie:

2.1.2.1.   Prevádzkový brzdový systém

Účinnosť prevádzkového brzdového systému musí byť odstupňovateľná. Vodič musí byť schopný dosiahnuť toto brzdenie zo svojho sedadla bez toho, aby zložil ruky z volantu.

2.1.2.2.   Núdzový (sekundárny) brzdový systém

Núdzový brzdový systém musí umožniť zastavenie vozidla v primeranej vzdialenosti v prípade zlyhania prevádzkového brzdového systému. V prípade traktorov musí byť toto brzdenie odstupňovateľné. Vodič musí byť schopný dosiahnuť tento brzdiaci účinok zo svojho sedadla a riadiť naďalej vozidlo aspoň s jednou rukou na riadení. Na účely týchto požiadaviek sa predpokladá, že súčasne nemôže nastať viac než jedna porucha v prevádzkovom brzdení.

2.1.2.3.   Parkovací brzdový systém

Parkovací brzdový systém musí umožniť udržanie vozidla v nehybnom stave v stúpaní alebo klesaní aj v neprítomnosti vodiča, pričom činné časti brzdového systému musia byť udržiavané v zabrzdenej polohe výhradne mechanickým zariadením. Vodič musí byť schopný dosiahnuť tento brzdiaci účinok zo svojho sedadla, v prípade ťahaného vozidla pri splnení požiadaviek uvedených v bode 2.2.2.11.

Prevádzkový brzdový systém ťahaného vozidla (pneumatický alebo hydraulický) a parkovací brzdový systém traktora sa môžu ovládať súčasne za predpokladu, že vodič je schopný kedykoľvek skontrolovať, či je účinnosť parkovacej brzdy súpravy vozidiel, dosiahnutá výhradne mechanickou činnosťou parkovacieho brzdového systému, dostatočná.

2.1.3.   Pre vozidlá a ich brzdové systémy platia príslušné požiadavky uvedené v doplnku 1 k prílohe II.

2.1.4.   Spojenia medzi traktormi a ťahanými vozidlami pre brzdové systémy so stlačeným vzduchom

2.1.4.1.   Spojenia brzdových systémov so stlačeným vzduchom medzi traktormi a ťahanými vozidlami sa realizujú podľa bodov 2.1.4.1.1, 2.1.4.1.2 alebo 2.1.4.1.3.:

2.1.4.1.1.

jedno pneumatické prívodné vedenie a jedno pneumatické ovládacie vedenie;

2.1.4.1.2.

jedno pneumatické prívodné vedenie, jedno pneumatické ovládacie vedenie a jedno elektrické ovládacie vedenie;

2.1.4.1.3.

jedno pneumatické prívodné vedenie a jedno elektrické ovládacie vedenie. Pokiaľ nie sú schválené jednotné technické normy zaisťujúce kompatibilitu a bezpečnosť, spojenia medzi traktormi a prípojnými vozidlami podľa ustanovení tohto bodu nie sú povolené.

2.1.5.   Spojenia medzi traktormi a ťahanými vozidlami s hydraulickými brzdovými systémami

2.1.5.1.   Druhy spojenia

2.1.5.1.1.   Hydraulické ovládacie vedenie: spojovacie vedenie so zástrčkovým konektorom na traktore a zásuvkovým konektorom na ťahanom vozidle. Konektory musia spĺňať normu ISO 5676:1983.

2.1.5.1.2.   Hydraulické prídavné vedenie: spojovacie vedenie so zástrčkovým konektorom na traktore a zásuvkovým konektorom na ťahanom vozidle. Konektory musia spĺňať normu ISO 16028:2006, veľkosť 10.

2.1.5.1.3.   Konektor podľa normy ISO 7638:2003 (voliteľný): konektor podľa normy ISO 7638:2003 sa môže použiť podľa potreby pre 5-pinové alebo 7-pinové aplikácie.

Konektory uvedené v bodoch 2.1.5.1.1 a 2.1.5.1.2 sa na traktore umiestnia podľa obrázku 1.

Obrázok 1

Hydraulické spojovacie vedenia

Image 1

Text obrazu

2.1.5.2.   S motorom v chode a parkovacím brzdovým systémom traktora v plnej prevádzke:

2.1.5.2.1.

je v prídavnom vedení tlak 0+ 100 kPa a/alebo

2.1.5.2.2.

v ovládacom vedení sa vytvára tlak od 11 500 kPa do 15 000 kPa.

2.1.5.3.   S motorom v chode a parkovacím brzdovým systémom traktora úplne uvoľneným musí byť v prídavnom vedení tlak medzi hodnotami uvedenými v bode 2.2.1.18.3.

2.1.5.4.   S motorom v chode a bez brzdenia traktora (v režime jazdy alebo pohotovostnom režime) sa v spojovacej hlavici ovládacieho vedenia vytvára tlak s hodnotou uvedenou v bode 2.2.1.18.2.

2.1.5.5.   S motorom v chode a ovládacím zariadením prevádzkovej brzdy traktora plne aktivovaným sa v ovládacom vedení vytvára tlak od 11 500 kPa do 15 000 kPa. S cieľom vytvárať tlak v ovládacom vedení počas použitia prevádzkovej brzdy musí byť traktor schopný splniť požiadavku uvedenú v bode 3.6 prílohy III.

2.1.6.   Pružné hadice a káble, ktorými sa spájajú traktory a ťahané vozidlá, musia byť súčasťou ťahaného vozidla.

2.1.7.   Uzatváracie zariadenia, ktoré sa neaktivujú automaticky, nie sú povolené.

2.1.8.   Prípojky na kontrolu tlaku

2.1.8.1.   Na účely určenia používaných brzdových síl každej nápravy vozidla s brzdovým systémom so stlačeným vzduchom musia byť k dispozícii prípojky na kontrolu tlaku vzduchu:

2.1.8.1.1.

V každom nezávislom okruhu brzdového systému v najbližšej ľahko prístupnej polohe k brzdovému valcu, ktorý je najnepriaznivejšie umiestnený, pokiaľ ide o čas odozvy opísaný v prílohe III.

2.1.8.1.2.

V brzdovom systéme, ktorý zahŕňa zariadenie na moduláciu tlaku vzduchu alebo hydraulického tlaku v prevode bŕzd uvedené v bode 6.2 doplnku 1 k prílohe II, umiestnené v tlakovom vedení pred a za týmto zariadením v najbližšej prístupnej polohe. Ak je toto zariadenie pneumaticky ovládané, vyžaduje sa doplnková prípojka na simuláciu naloženého stavu. Ak nie je namontované žiadne takéto zariadenie, musí byť k dispozícii jedna prípojka na kontrolu tlaku, ktorá zodpovedá uvedenému konektoru umiestnenému za zariadením. Tieto prípojky na kontrolu sa umiestnia tak, aby boli ľahko prístupné zo zeme alebo vo vozidle.

2.1.8.1.3.

V najbližšej ľahko prístupnej polohe k najnepriaznivejšie umiestnenému zariadeniu na akumulovanie energie v zmysle bodu 2.4 časti A prílohy IV.

2.1.8.1.4.

V každom nezávislom okruhu brzdového systému, aby bolo možné skontrolovať vstupný a výstupný tlak celého prevodného vedenia.

2.1.8.1.5.

Prípojky na kontrolu tlaku musia spĺňať klauzulu 4 normy ISO 3583:1984.

2.2.   Požiadavky na brzdové systémy

2.2.1.   Vozidlá kategórií T a C

2.2.1.1.   Súbor brzdových systémov, ktorými je vozidlo vybavené, musí spĺňať požiadavky na prevádzkové, núdzové a parkovacie brzdové systémy.

S cieľom pomôcť vodičovi pri riadení (umožniť diferenciálne brzdenie v teréne) môže prevádzkový brzdový systém traktora pozostávať z dvoch nezávislých brzdových okruhov, pričom každý je pripojený k jednému samostatnému pravému alebo ľavému brzdovému pedálu.

Ak je aktivovaná funkcia diferenciálneho brzdenia, rýchlosť jazdy nesmie prekročiť hodnotu 40 km/h, alebo pri prekročení rýchlosti 40 km/h sa funkcia diferenciálneho brzdenia deaktivuje. Tieto dve operácie musia byť zabezpečené automatickými prostriedkami.

Ak je aktivovaný diferenciálny režim, prevádzkový brzdový systém ťahaného vozidla sa nemusí aktivovať do rýchlosti 12 km/h.

V traktoroch, kde je možné samostatné pedále pripojiť ručne, musí byť vodič schopný jednoducho overiť zo svojho sedadla, či sú tieto pedále pripojené alebo nie.

2.2.1.2.   Zariadenia zabezpečujúce prevádzkové, núdzové a parkovacie brzdenie môžu mať spoločné komponenty za predpokladu, že spĺňajú tieto podmienky:

2.2.1.2.1.

Musia mať najmenej dva od seba nezávislé ovládače, ktoré zodpovedajú rôznym brzdovým systémom a sú vodičovi ľahko prístupné z jeho sedadla. Pre všetky kategórie vozidiel musí byť každý ovládač bŕzd (s výnimkou ovládača odľahčovacieho brzdového systému) konštruovaný tak, aby sa po uvoľnení vrátil do polohy úplného vypnutia. Táto požiadavka neplatí pre ovládač parkovacieho brzdového systému (alebo príslušnú časť kombinovaného ovládača), pokiaľ je mechanicky zablokovaný v polohe brzdenia alebo sa používa na núdzové brzdenie, prípadne v oboch týchto prípadoch.

2.2.1.2.2.

Ovládač prevádzkového brzdového systému musí byť nezávislý od ovládača parkovacieho brzdového systému.

2.2.1.2.3.

Ak majú prevádzkový brzdový systém a núdzový brzdový systém spoločný ovládač, účinnosť prepojenia medzi týmto ovládačom a rôznymi komponentmi prevodových systémov sa nesmie znížiť po určitom období používania.

2.2.1.2.4.

Ak majú prevádzkový brzdový systém a núdzový brzdový systém spoločný ovládač, parkovací brzdový systém musí byť konštruovaný tak, aby mohol byť aktivovaný, keď je vozidlo v pohybe. Táto požiadavka neplatí, ak je možné aspoň čiastočne aktivovať prevádzkový brzdový systém vozidla pomocným ovládačom.

2.2.1.2.5.

V prípade poruchy ktoréhokoľvek komponentu iného než sú brzdy alebo komponenty uvedené v bode 2.2.1.2.7, alebo akejkoľvek inej poruchy prevádzkového brzdového systému (zlyhanie, čiastočné alebo celkové vyčerpanie zásoby energie), musí núdzový brzdový systém alebo tá časť prevádzkového brzdového systému, ktorá nie je ovplyvnená poruchou, umožniť zastavenie vozidla za podmienok predpísaných pre núdzové brzdenie.

2.2.1.2.6.

Najmä ak majú núdzový brzdový systém a prevádzkový brzdový systém ten istý ovládač a spoločný prevod, platí:

2.2.1.2.6.1.

Ak sa prevádzkový brzdový systém aktivuje pôsobením svalovej energie vodiča posilňovanej z jedného alebo viacerých zásobníkov energie, musí byť núdzové brzdenie v prípade zlyhania tohto posilnenia zabezpečené svalovou energiou vodiča posilňovanou zo zásobníkov energie, ktoré nie sú ovplyvnené poruchou, ak také existujú, pričom sila pôsobiaca na ovládač nesmie presiahnuť predpísané maximum.

2.2.1.2.6.2.

Ak brzdná sila a prevod pri prevádzkovom brzdení závisia výhradne od použitia energie zo zásobníka ovládaného vodičom, musia byť k dispozícii najmenej dva navzájom úplne nezávislé zásobníky energie vybavené vlastnými rovnako nezávislými prevodmi. Každý z nich môže pôsobiť len na brzdy dvoch alebo viacerých kolies zvolených tak, aby mohli sami zabezpečiť núdzové brzdenie s predpísaným účinkom bez ohrozenia stability vozidla počas brzdenia. Okrem toho každý z uvedených zásobníkov energie musí byť vybavený výstražným zariadením. V každom okruhu prevádzkového brzdového systému sa vyžaduje aspoň v jednom zo zásobníkov vzduchu zariadenie na odvodnenie a odčerpanie na vhodnom a ľahko prístupnom mieste.

2.2.1.2.6.3.

Ak brzdná sila a prevod pri prevádzkovom brzdení závisia výhradne od použitia energie zo zásobníka, za postačujúci sa považuje jeden zásobník energie na prevod za predpokladu, že predpísané núdzové brzdenie je zabezpečené pôsobením svalovej energie vodiča na ovládač prevádzkovej brzdy a sú splnené požiadavky uvedené v bode 2.2.1.5.

2.2.1.2.7.

Niektoré časti, ako sú pedál a jeho uchytenie, hlavný valec a jeho piest alebo piesty (hydraulické systémy), regulačný ventil (hydraulické alebo pneumatické systémy), mechanizmus spájajúci pedál a hlavný valec alebo regulačný ventil, brzdové valce a ich piesty (hydraulické alebo pneumatické systémy) a páky a kľúče brzdového ústrojenstva, sa nepovažujú za časti náchylné na poruchu, ak sú dostatočne dimenzované, ľahko prístupné pre údržbu a vykazujú bezpečnostné charakteristiky prinajmenšom rovnocenné tým, ktoré sa požadujú pre iné dôležité komponenty vozidiel (ako je pákový mechanizmus riadenia). Ak by porucha akejkoľvek z týchto častí znemožnila brzdenie vozidla s účinkom zodpovedajúcim aspoň účinku predpísanému pre núdzový brzdový systém, musí byť táto časť vyrobená z kovu alebo z materiálu s rovnocennými charakteristikami a nesmie sa výraznejšie deformovať pri bežnej činnosti brzdových systémov.

2.2.1.3.   Ak majú prevádzkový brzdový systém a núdzový brzdový systém oddelené ovládače, nesmie súčasná aktivácia oboch ovládačov vyradiť z činnosti zároveň prevádzkový brzdový systém aj núdzový brzdový systém, a to ani vtedy, keď oba brzdové systémy pracujú správne, ani keď má jeden z nich poruchu.

2.2.1.4.   Ak sa používa iná energia, ako je svalová energia vodiča, stačí jeden zdroj takejto energie (hydraulické čerpadlo, vzduchový kompresor atď.), ale pohon zariadenia, ktoré je týmto zdrojom, musí byť čo najspoľahlivejší.

2.2.1.4.1.   V prípade poruchy ktorejkoľvek časti prevodu brzdového systému vozidla pozostávajúceho z dvoch prevádzkových brzdových okruhov spĺňajúcich požiadavky bodu 2.2.1.25, musí ostať zabezpečená dodávka energie do tej časti, ktorá nie je ovplyvnená poruchou, ak je to potrebné na zastavenie vozidla s účinkom predpísaným pre zostávajúci brzdiaci účinok a/alebo pre núdzové brzdenie. Táto podmienka musí byť zabezpečená automatickými zariadeniami.

2.2.1.4.2.   Okrem toho zásobníky, ktoré sú umiestnené za týmto zariadením, musia byť také, aby v prípade poruchy dodávky energie po štyroch plných zdvihoch ovládača prevádzkového brzdového systému, za skúšobných podmienok stanovených v bode 1.2 časti A alebo v bode 1.2 časti B alebo v bode 1.2 časti C prílohy IV v závislosti od druhu brzdového systému, bolo pri piatom zdvihu ešte možné zastaviť vozidlo s účinkom predpísaným pre núdzové brzdenie.

2.2.1.4.3.   Pre hydraulické brzdové systémy s akumulovanou energiou sa požiadavky bodu 2.2.1.4.1 a 2.2.1.4.2 považujú za splnené, pokiaľ sú splnené požiadavky bodu 1.2.2 časti C prílohy IV k tomuto nariadeniu.

2.2.1.4.4.   V prípade prevádzkového brzdového systému pozostávajúceho len z jedného prevádzkového brzdového okruhu sa vyžaduje, aby v prípade zlyhania alebo nedostupnosti zdroja energie bolo možné zastaviť vozidlo prostredníctvom ovládača prevádzkového brzdového okruhu so stupňom účinnosti predpísaným pre núdzové brzdenie.

2.2.1.5.   Požiadavky uvedené v bodoch 2.2.1.2, 2.2.1.4 a 2.2.1.25 musia byť splnené bez použitia akéhokoľvek automatického zariadenia takého druhu, aby jeho neúčinnosť nemohla byť spozorovaná preto, že diely, ktoré sú normálne v pokojovej polohe, by sa aktivovali len pri poruche brzdového systému.

2.2.1.6.   Na vozidlách s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou nepresahujúcou 30 km/h musí prevádzkový brzdový systém pôsobiť na všetky kolesá aspoň jednej nápravy. Vo všetkých ostatných prípadoch musí prevádzkový brzdový systém pôsobiť na všetky kolesá vozidla. V prípade vozidiel s jednou brzdenou nápravou a s automatickým zapojením pohonu všetkých ostatných náprav počas brzdenia sa však všetky kolesá považujú za brzdené.

V prípade vozidiel kategórie C sa táto podmienka považuje za splnenú, ak sú brzdené všetky pásové kladky vozidla. V prípade vozidiel kategórie C s konštrukčnou rýchlosťou nižšou ako 30 km/h sa táto podmienka považuje za splnenú, ak je brzdená aspoň jedna pásová kladka na každej strane vozidla.

V prípade vozidiel vybavených obkročným sedadlom a riadidlami môže prevádzkový brzdový systém pôsobiť buď na prednú nápravu, alebo na zadnú nápravu, za predpokladu, že sú splnené všetky požiadavky na účinnosť predpísané v bode 2 prílohy II k tomuto nariadeniu.

V prípade kĺbových traktorov kategórie Ta, ak je náprava vystavená brzdeniu a medzi prevádzkovou brzdou a kolesami je namontovaný diferenciál, všetky kolesá tejto nápravy sa považujú za brzdené, pokiaľ aktivácia prevádzkového brzdového systému automaticky zablokuje diferenciál na tejto náprave.

2.2.1.6.1.   Účinnosť hydraulických potrubí a hadicových súprav v prípade vozidiel s jednou brzdenou nápravou a s automatickým zapojením pohonu všetkých ostatných náprav počas brzdenia

Hydraulické potrubia hydraulického prevodu musia byť schopné odolať nárazovému tlaku rovnajúcemu sa najmenej štvornásobku maximálneho normálneho prevádzkového tlaku (T) určeného výrobcom vozidla. Hadicové súpravy musia spĺňať normy ISO 1402:1994, 6605:1986 a 7751:1991.

2.2.1.7.   V prípade, že prevádzkový brzdový systém pôsobí na všetky kolesá alebo pásové kladky vozidla, jeho účinok musí byť správne rozdelený na nápravy. Ak sa to dosahuje pomocou zariadenia regulujúceho tlak v prevode bŕzd, toto zariadenie musí spĺňať požiadavky uvedené v bode 6 doplnku 1 k prílohe II a v bode 2.1.8.

2.2.1.7.1.   V prípade vozidiel s viac než dvoma nápravami a pri preprave nákladu s veľmi malou hmotnosťou sa za predpokladu, že vozidlo spĺňa všetky požiadavky na účinnosť bŕzd stanovené v prílohe II, môže brzdná sila pôsobiaca na niektoré nápravy automaticky znížiť až na nulu, aby sa zamedzilo blokovaniu kolies alebo tvoreniu sklovitého povrchu na brzdovom obložení.

2.2.1.8.   Účinok prevádzkového brzdového systému musí byť rozdelený medzi kolesá alebo pásové kladky tej istej nápravy symetricky vzhľadom na pozdĺžnu strednú rovinu vozidla.

2.2.1.9.   Prevádzkové, núdzové a parkovacie brzdové systémy musia pôsobiť na brzdné plochy trvalo spojené s kolesami pomocou komponentov primeranej pevnosti. Brzdná plocha nesmie byť odpojiteľná od kolies. Takéto odpojenie je však povolené v prípade parkovacieho brzdového systému za predpokladu, že odpojenie je ovládané výhradne vodičom z jeho sedadla pomocou systému, ktorý sa nemôže aktivovať následkom netesnosti. Ak sú v prípade vozidiel kategórií T a C s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou nepresahujúcou 60 km/h bežne vystavené brzdeniu viaceré nápravy, jedna náprava sa môže odpojiť za predpokladu, že pri aktivácii prevádzkového brzdového systému sa táto náprava automaticky opätovne pripojí a že automatické opätovné pripojenie bude zabezpečené aj v prípade poruchy dodávky energie alebo poruchy prevodu ovládača opätovného pripojenia.

2.2.1.10.   Opotrebovanie prevádzkových bŕzd musí byť možné vyrovnávať systémom ručného nastavovania. Vprípade vozidiel kategórií Tb a Cb sa opotrebovanie prevádzkových bŕzd musí vyrovnávať systémom automatického nastavovania. Okrem toho musia mať ovládač a komponenty prevodu a bŕzd rezervu zdvihu a prípadne aj vhodné prostriedky vyrovnávania, ktoré po zahriatí bŕzd alebo dosiahnutí určitého stupňa opotrebovania brzdového obloženia zabezpečia účinné brzdenie bez toho, aby bolo potrebné ihneď vykonať nastavenie.

Vozidlá kategórií Ta a Ca nemusia byť vybavené systémom automatického nastavovania, ktorým sa vyrovnáva opotrebovanie bŕzd. Ak sú však vozidlá týchto kategórií vybavené systémom automatického nastavovania, ktorým sa vyrovnáva opotrebovanie bŕzd, tento systém musí spĺňať rovnaké požiadavky ako vprípade vozidiel kategórií Tb a Cb.

2.2.1.10.1.   Ak sú vozidlá vybavené zariadením na automatické nastavovanie v prípade opotrebovania bŕzd, toto zariadenie musí po zahriatí a následnom ochladení zostať schopné normálnej prevádzky vymedzenej v bode 2.3.4 prílohy II po skúške typu I vymedzenej v bode 1.3 uvedenej prílohy.

Opotrebovanie obloženia prevádzkových bŕzd musí byť možné ľahko skontrolovať zvonka alebo zospodu vozidla len s použitím náradia alebo vybavenia dodávaného bežne s vozidlom, napríklad vhodnými kontrolnými otvormi alebo inými prostriedkami. Alternatívne sú povolené akustické alebo optické zariadenia signalizujúce vodičovi sediacemu na svojom sedadle, že je potrebné vymeniť obloženie.

2.2.1.10.2.   Požiadavky bodu 2.2.1.10 a 2.2.1.10.1 neplatia pre olejové brzdy, ktoré sú konštruované na prevádzku bez údržby počas celej životnosti vozidla.

2.2.1.11.   V hydraulických brzdových systémoch:

2.2.1.11.1.

Plniace otvory nádržiek na kvapalinu musia byť ľahko prístupné. Okrem toho musia byť nádržky so zásobou kvapaliny vyrobené tak, aby bolo možné ľahko skontrolovať hladinu zásoby kvapaliny bez nutnosti otvoriť nádržku. Ak nie je splnená táto posledná podmienka, musí červené výstražné svetlo uvedené v bode 2.2.1.29.1.1 upozorniť vodiča na každý taký pokles hladiny zásoby kvapaliny, ktorý môže spôsobiť zlyhanie brzdového systému.

2.2.1.11.2.

Poruchu hydraulického prevodu, ktorá znemožňuje dosiahnutie predpísanej účinnosti prevádzkového brzdenia, signalizuje vodičovi zariadenie obsahujúce červené výstražné svetlo uvedené v bode 2.2.1.29.1.1. Alternatívne je povolené rozsvietenie tohto zariadenia, keď hladina kvapaliny v nádržke klesne pod určitú úroveň uvedenú výrobcom.

2.2.1.11.3.

Typ kvapaliny, ktorý sa má použiť v brzdových systémoch s hydraulickým prevodom, musí byť udaný symbolom v súlade s obrázkom 1 alebo 2 normy ISO 9128:2006. Symbol sa pripevní vo vzdialenosti do 100 mm od plniacich otvorov nádržiek na kvapalinu v súlade s požiadavkami stanovenými na základe článku 17 ods. 2 písm. k) a článku 17 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 167/2013. Výrobcovia môžu poskytnúť doplňujúce informácie. Táto požiadavka platí iba pre vozidlá, ktoré majú samostatný plniaci otvor na kvapalinu brzdového systému.

2.2.1.12.   Výstražné zariadenie

2.2.1.12.1.   Každé vozidlo, ktoré je vybavené prevádzkovým brzdovým systémom aktivovaným energiou zo zásobníka energie, musí byť v prípade, že týmto brzdovým systémom nie je možné dosiahnuť účinnosť predpísaná pre núdzové brzdenie bez energie zo zásobníka, vybavené výstražným zariadením – okrem prípadného namontovaného tlakomera –, ktoré opticky alebo akusticky signalizuje, keď zásoba energie v ktorejkoľvek časti systému klesne na hodnotu, pri ktorej bez doplňovania zásobníka a bez ohľadu na stav zaťaženia vozidla je ešte možné po štyroch plných zdvihoch ovládača prevádzkového brzdového systému dosiahnuť pri piatom zdvihu účinnosť predpísanú pre núdzové brzdenie (bez chýb v prevode prevádzkovej brzdy a s brzdami nastavenými na čo najmenší zdvih). Výstražné zariadenie musí byť do okruhu zapojené priamo a trvalým spôsobom. Ak motor pracuje v normálnych prevádzkových podmienkach a na brzdovom systéme nie je žiadna porucha, výstražné zariadenie nesmie dávať signál, s výnimkou času potrebného na doplnenie zásobníka alebo zásobníkov energie po naštartovaní motora.

2.2.1.12.1.1.   V prípade vozidiel, ktoré sa považujú za vozidlá spĺňajúce len požiadavky uvedené v bode 2.2.1.4.1 na základe splnenia požiadaviek uvedených v bode 1.2.2 časti C prílohy IV, výstražné zariadenie musí však okrem optického zariadenia obsahovať aj akustické zariadenie. Tieto zariadenia nemusia byť v činnosti súčasne za predpokladu, že obe spĺňajú uvedené požiadavky a že akustický signál sa neaktivuje skôr ako optický signál.

2.2.1.12.2.   Toto akustické zariadenie môže byť vyradené z činnosti pri použití parkovacieho brzdového systému, alebo, podľa voľby výrobcu, ak je vo vozidle s automatickou prevodovkou páka predvoľby v polohe „parkovanie“.

2.2.1.13.   Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky uvedené v bode 2.1.2.3, ak je pre fungovanie brzdového systému nevyhnutný pomocný zdroj energie, musí byť zásoba energie taká, aby v prípade zastavenia motora alebo v prípade poruchy pohonu zdroja energie účinnosť bŕzd za predpísaných podmienok stačila na zastavenie vozidla. Okrem toho, ak je svalová energia, ktorou vodič pôsobí na parkovací brzdový systém, posilňovaná pomocným zariadením, musí byť aktivácia parkovacieho brzdového systému zabezpečená v prípade poruchy tohto pomocného zariadenia, ak je to nutné, aj s využitím zásoby energie nezávislej od tej, ktorá bežne zabezpečuje toto posilnenie. Táto zásoba energie môže byť zásobou energie určenou pre prevádzkový brzdový systém.

2.2.1.14.   V prípade traktora, ku ktorému je povolené pripojiť ťahané vozidlo vybavené brzdou ovládanou vodičom traktora, musí byť prevádzkový brzdový systém traktora vybavený zariadením konštruovaným tak, aby v prípade zlyhania brzdového systému ťahaného vozidla alebo v prípade prerušenia pneumatického spojenia (alebo iného typu použitého spojenia) medzi traktorom a jeho ťahaným vozidlom bolo stále možné brzdiť traktor s účinnosťou predpísanou pre núdzové brzdenie. V súlade s tým je predovšetkým stanovené, že toto zariadenie musí byť namontované na prevádzkovom brzdovom systéme traktora, aby sa zabezpečilo, že traktor môže byť stále brzdený prevádzkovým brzdovým systémom s účinnosťou predpísanou pre núdzový brzdový systém.

2.2.1.15.   Pneumatické alebo hydraulické pomocné zariadenia sa musia automaticky zásobovať energiou tak, aby sa pri ich činnosti mohli dosiahnuť predpísané hodnoty účinnosti a aby ani v prípade poškodenia zdroja energie nemohla prevádzka pomocného zariadenia spôsobiť, že zásoby energie poháňajúcej brzdové systémy klesnú pod hranicu uvedenú v bode 2.2.1.12.

2.2.1.16.   Traktor s povolením na ťahanie vozidla kategórií R2, R3, R4 alebo S2 musí spĺňať tieto podmienky:

2.2.1.16.1.

Keď sa aktivuje prevádzkový brzdový systém traktora, musí byť zaistené aj odstupňované brzdenie ťahaného vozidla (pozri tiež bod 2.2.1.18.4).

2.2.1.16.2.

Keď sa aktivuje núdzový brzdový systém traktora, musí byť zaistené aj brzdenie ťahaného vozidla. V prípade traktorov kategórií Tb a Cb musí byť toto brzdenie odstupňované.

2.2.1.16.3.

V prípade poruchy prevádzkového brzdového systému traktora, ak je tento systém tvorený najmenej dvoma nezávislými časťami, časť alebo časti, ktoré nie sú ovplyvnené touto poruchou, musia byť schopné plne alebo čiastočne aktivovať brzdy ťahaného vozidla. Táto požiadavka neplatí v prípade, že z dvoch nezávislých častí jedna časť brzdí ľavé kolesá a druhá časť brzdí pravé kolesá, pričom táto konštrukcia je určená na zabezpečenie diferenciálneho brzdenia pre zatáčanie v teréne. Ak dôjde k poruche prevádzkového brzdového systému traktora v tomto prípade, núdzový brzdový systém traktora musí byť schopný plne alebo čiastočne aktivovať brzdy ťahaného vozidla. Ak sa táto činnosť zabezpečuje ventilom, ktorý je normálne v pokojovej polohe, potom sa použitie takého ventilu povoľuje len v prípade, že vodič môže bez použitia náradia ľahko overiť jeho správnu funkciu buď z kabíny, alebo z miesta mimo vozidla.

2.2.1.17.   Doplnkové požiadavky v prípade traktorov s povolením na ťahanie vozidiel s brzdovými systémami so stlačeným vzduchom:

2.2.1.17.1.   V prípade poruchy (napríklad pretrhnutia) v jednom z pneumatických spojovacích vedení, prípadne prerušenia alebo poruchy v elektrickom ovládacom vedení musí mať vodič aj napriek tomu možnosť plne alebo čiastočne aktivovať brzdy ťahaného vozidla, a to buď ovládačom prevádzkového brzdového systému, ovládačom núdzového brzdového systému alebo ovládačom parkovacieho brzdového systému, pokiaľ táto porucha automaticky nevyvolá brzdenie ťahaného vozidla s účinnosťou predpísanou v bode 3.2.3 prílohy II.

2.2.1.17.2.   Automatické brzdenie podľa bodu 2.2.1.17.1 sa pokladá za dosiahnuté, ak sú splnené tieto podmienky:

2.2.1.17.2.1.

Keď sa vykoná plný zdvih určeného ovládača brzdy patriaceho medzi ovládače bŕzd uvedené v bode 2.2.1.17.1, tlak v prívodnom vedení musí klesnúť na 150 kPa v priebehu dvoch sekúnd. Okrem toho, keď sa ovládač brzdy uvoľní, musí sa tlak v prívodnom vedení obnoviť.

2.2.1.17.2.2.

Keď sa vyprázdňuje prívodné vedenie rýchlosťou minimálne 100 kPa za sekundu, automatické brzdenie ťahaného vozidla sa musí začať pred tým, ako tlak v prívodnom vedení klesne na 200 kPa.

2.2.1.17.3.   V prípade poruchy na jednom z ovládacích vedení spájajúcich dve vozidlá vybavené podľa bodu 2.1.4.1.2, ovládacie vedenie, ktoré nie je ovplyvnené poruchou, musí automaticky zabezpečiť účinnosť brzdenia predpísanú pre ťahané vozidlo v bode 3.2.3 prílohy II.

2.2.1.17.4.   V prípade pneumatického prevádzkového brzdového systému obsahujúceho dve alebo viac nezávislých častí, akýkoľvek unikajúci vzduch medzi týmito časťami v ovládači alebo za ním musí byť nepretržite vypúšťaný do ovzdušia.

2.2.1.18.   Doplnkové požiadavky v prípade traktorov s povolením na ťahanie vozidiel s hydraulickými brzdovými systémami:

2.2.1.18.1.   Tlak pôsobiaci na spojovacie hlavice pri vypnutom motore musí byť vždy 0 kPa.

2.2.1.18.2.   Tlak pôsobiaci na spojovaciu hlavicu ovládacieho vedenia s motorom v chode a bez pôsobenia ovládacej sily brzdy musí byť 0+ 200 kPa.

2.2.1.18.3.   S motorom v chode musí byť možné vyvolať tlak na spojovaciu hlavicu prídavného vedenia najmenej 1 500 kPa, ale nie viac ako 3 500 kPa.

2.2.1.18.4.   Ako výnimka z požiadavky uvedenej v bode 2.2.1.16.1 sa odstupňované brzdenie ťahaného vozidla vyžaduje iba v prípade, že sa prevádzkový brzdový systém traktora aktivuje počas chodu motora.

2.2.1.18.5.   V prípade poruchy (napríklad prerušenia alebo netesnosti) v prídavnom vedení musí mať vodič aj napriek tomu možnosť plne alebo čiastočne aktivovať brzdy ťahaného vozidla, a to buď ovládačom prevádzkového brzdového systému, alebo ovládačom parkovacieho brzdového systému, pokiaľ táto porucha automaticky nevyvolá brzdenie ťahaného vozidla s účinnosťou predpísanou v bode 3.2.3 prílohy II.

2.2.1.18.6.   V prípade poruchy (napríklad prerušenia alebo netesnosti) v ovládacom vedení, tlak v prídavnom vedení musí klesnúť na 1 000 kPa v priebehu dvoch sekúnd nasledujúcich po vykonaní plného zdvihu ovládača prevádzkovej brzdy. Okrem toho, keď sa ovládač prevádzkovej brzdy uvoľní, musí sa tlak v prídavnom vedení obnoviť (pozri tiež bod 2.2.2.15.3).

2.2.1.18.7.   Tlak v prídavnom vedení musí klesnúť zo svojej maximálnej hodnoty na hodnotu 0+ 300 kPa v priebehu jednej sekundy nasledujúcej po vykonaní plného zdvihu ovládača parkovacej brzdy.

Na kontrolu času poklesu tlaku sa k prídavnému vedeniu traktora pripojí simulátor prídavného vedenia ťahaného vozidla podľa bodu 3.6.2.1 prílohy III.

Akumulátory simulátora sa potom nabijú na maximálnu hodnotu, ktorú umožňuje traktor s motorom v chode a plne uzavretým vypúšťacím zariadením (bod 1.1 doplnku 2 k prílohe III).

2.2.1.18.8.   S cieľom umožniť pripájanie a odpájanie hydraulických spojovacích vedení aj vtedy, keď je motor v chode a parkovací brzdový systém je aktivovaný, je možné na traktor namontovať príslušné zariadenie.

Toto zariadenie musí byť navrhnuté a skonštruované tak, aby tlak v spojovacích vedeniach bol nútene uvedený do pokojového stavu najneskôr pri automatickom uvoľnení ovládača (napríklad tlačidla) tohto zariadenia (napríklad ventil sa automaticky vráti do normálnej prevádzkovej polohy).

2.2.1.18.9.   Traktory, ktoré ťahajú vozidlá kategórie R alebo S a sú schopné splniť požiadavky účinnosti prevádzkového brzdového systému a/alebo parkovacieho brzdového systému a/alebo automatického brzdového systému iba s pomocou energie uloženej v zásobníku hydraulickej energie, musia byť vybavené konektorom podľa normy ISO 7638:2003 s cieľom umožniť signalizáciu nízkej úrovne uloženej energie na ťahanom vozidle, ktorú toto vozidlo prijíma, ako je stanovené v bode 2.2.2.15.1.1, samostatným výstražným signálom prostredníctvom kolíka 5 elektrického konektora podľa normy ISO 7638:2003, ktorý je uvedený v bode 2.2.1.29.2.2 (pozri tiež bod 2.2.2.15.1). Konektor podľa normy ISO 7638:2003 sa môže použiť podľa potreby pre 5-pinové alebo 7-pinové aplikácie.

2.2.1.19.   V prípade traktora s povolením na ťahanie vozidla kategórií R3, R4 alebo S2 sa môže prevádzkový brzdový systém ťahaného vozidla ovládať len v spojení s prevádzkovým, núdzovým alebo parkovacím brzdovým systémom traktora. Je však povolené automatické použitie bŕzd samotného ťahaného vozidla, ak brzdy ťahaného vozidla automaticky aktivuje traktor výhradne na účely stabilizácie vozidla.

2.2.1.19.1.   S cieľom zlepšiť vedenie jazdnej súpravy zmenou spojovacej sily medzi traktorom a ťahaným vozidlom je odchylne od bodu 2.2.1.19 prípustné, aby sa brzdy ťahaného vozidla automaticky aktivovali na čas 5 sekúnd bez činnosti prevádzkového, núdzového alebo parkovacieho brzdového systému traktora.

2.2.1.20.   Ak je ustanovenie bodu 3.1.3 prílohy II možné vykonať iba pri splnení podmienok uvedených v bode 3.1.3.4.1.1 prílohy II, potom:

2.2.1.20.1.

V prípade brzdového systému so stlačeným vzduchom, ak je jeden ovládač plne aktivovaný, v ovládacom vedení sa musí prenášať tlak (alebo zodpovedajúca digitálna požiadavka) najmenej 650 kPa, čo platí aj pre parkovací brzdový systém traktora. To musí byť zaručené aj v prípade vypnutia spínača zapaľovania/štartovania a/alebo vytiahnutia kľúča zo zapaľovania.

2.2.1.20.2.

V prípade hydraulického brzdového systému, ak je jeden ovládač plne aktivovaný, v prídavnom vedení sa musí vytvárať tlak 0+ 100 kPa.

2.2.1.21.   Protiblokovacie brzdové systémy pre traktory kategórie Tb

2.2.1.21.1.   Traktory kategórie Tb s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou presahujúcou 60 km/h musia byť vybavené protiblokovacími brzdovými systémami kategórie 1 v súlade s požiadavkami uvedenými v prílohe XI.

2.2.1.21.2.   Traktory kategórie Tb s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou presahujúcou 40 km/h a nepresahujúcou 60 km/h musia byť vybavené protiblokovacími brzdovými systémami kategórie 1 v súlade s požiadavkami uvedenými v prílohe XI

a)

pre nové typy vozidiel od 1. januára 2020 a

b)

pre nové vozidlá od 1. januára 2021.

2.2.1.22.   Traktory s povolením na ťahanie vozidiel s protiblokovacími brzdovými systémami musia byť vybavené aj osobitným elektrickým konektorom pre elektrický ovládací prevod, zodpovedajúcim norme ISO 7638:2003. Konektor podľa normy ISO 7638:2003 sa môže použiť podľa potreby pre 5-pinové alebo 7-pinové aplikácie.

2.2.1.23.   Ak traktory neuvedené v bodoch 2.2.1.21.1 a 2.2.1.21.2 sú vybavené protiblokovacími brzdovými systémami, musia spĺňať požiadavky prílohy XI.

2.2.1.24.   Požiadavky uvedené v prílohe X sa vzťahujú na bezpečnostné aspekty všetkých komplexných elektronických ovládacích systémov vozidla, ktoré poskytujú alebo tvoria časť prevodu ovládača brzdovej funkcie vrátane tých, ktoré využívajú brzdový systém alebo brzdové systémy na automaticky riadené brzdenie alebo selektívne brzdenie.

2.2.1.25.   V prípade traktorov kategórie Tb s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou presahujúcou 60 km/h prevádzkový brzdový systém, či už je kombinovaný s núdzovým brzdovým systémom, alebo nie, musí byť taký, aby v prípade poruchy v časti jeho prevodu bol brzdený ešte dostatočný počet kolies aktivovaním ovládača prevádzkovej brzdy. Tieto kolesá musia byť zvolené tak, aby zvyšková účinnosť prevádzkového brzdového systému spĺňala požiadavky stanovené v bode 3.1.4 prílohy II.

Časť alebo časti, ktoré nie sú ovplyvnené poruchou, musia byť schopné čiastočne alebo plne aktivovať brzdy ťahaného vozidla.

2.2.1.25.1.   Porucha časti systému hydraulického prevodu musí byť vodičovi signalizovaná zariadením obsahujúcim červené kontrolné svetlo, ako je uvedené v bode 2.2.1.29.1.1. Alternatívne je povolené rozsvietenie tohto zariadenia, keď hladina kvapaliny v nádržke klesne pod určitú úroveň uvedenú výrobcom.

2.2.1.26.   Osobitné doplnkové požiadavky týkajúce sa elektrického prevodu parkovacieho brzdového systému:

2.2.1.26.1.   Traktory s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou presahujúcou 60 km/h

2.2.1.26.1.1.   V prípade poruchy v rámci elektrického prevodu sa musí zabrániť akejkoľvek neúmyselnej aktivácii parkovacieho brzdového systému.

2.2.1.26.1.2.   V prípade elektrickej poruchy v ovládaní alebo prerušenia vo vedení v rámci elektrického ovládacieho prevodu, ktoré je mimo elektronickej ovládacej jednotky alebo jednotiek, s výnimkou dodávky energie, musí byť naďalej možné použiť parkovací brzdový systém zo sedadla vodiča, a tým umožniť udržanie naloženého vozidla v nehybnom stave v stúpaní alebo klesaní so sklonom 8 %.

2.2.1.26.2.   Traktory s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou nepresahujúcou 60 km/h

2.2.1.26.2.1.   V prípade elektrickej poruchy v ovládaní alebo prerušenia vo vedení v rámci elektrického ovládacieho prevodu, ktoré je mimo ovládacej jednotky alebo jednotiek, s výnimkou dodávky energie,

2.2.1.26.2.1.1.

musí sa zabrániť akejkoľvek neúmyselnej aktivácii parkovacieho brzdového systému pri rýchlosti vozidla vyššej ako 10 km/h;

2.2.1.26.2.1.2.

musí byť naďalej možné použiť parkovací brzdový systém zo sedadla vodiča, a tým umožniť udržanie naloženého vozidla v nehybnom stave v stúpaní alebo klesaní so sklonom 8 %.

2.2.1.26.3.   Alternatívne k požiadavkám na účinnosť parkovacej brzdy uvedeným v bodoch 2.2.1.26.1.2 a 2.2.1.26.2.1 je povolená automatická aktivácia parkovacieho brzdového systému pri stojacom vozidle za predpokladu, že sa dosiahne uvedená účinnosť a parkovací brzdový systém po aktivácii zostane zapojený bez ohľadu na stav spínača zapaľovania (štartovania). Pri tejto alternatíve sa musí parkovací brzdový systém automaticky uvoľniť po tom, čo vodič opätovne uvedie vozidlo do pohybu.

2.2.1.26.4.   Musí byť tiež možné v prípade potreby uvoľniť parkovací brzdový systém použitím náradia a/alebo pomocného zariadenia prepravovaného/upevneného na vozidle.

2.2.1.26.5.   Prerušenie vo vedení v rámci elektrického prevodu alebo elektrická porucha v ovládači parkovacieho brzdového systému musia byť signalizované vodičovi žltým výstražným svetlom uvedeným v bode 2.2.1.29.1.2. V prípade prerušenia vo vedení v rámci elektrického ovládacieho prevodu parkovacieho brzdového systému sa toto žlté výstražné svetlo musí rozsvietiť okamžite po výskyte prerušenia, alebo v prípade traktorov s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou nepresahujúcou 60 km/h najneskôr pri aktivácii príslušného ovládača brzdenia. Okrem toho takáto elektrická porucha v ovládači alebo prerušenie vo vedení, ktoré je mimo elektronickej ovládacej jednotky alebo jednotiek, s výnimkou dodávky energie, musí byť signalizované vodičovi blikajúcim červeným výstražným svetlom uvedeným v bode 2.2.1.29.1.1, pokiaľ je spínač zapaľovania (štartovania) v polohe „on“ (zapnutý) vrátane následného časového úseku trvajúceho najmenej 10 sekúnd a ovládač je v polohe „on“ (aktivovaný).

Ak však parkovací brzdový systém zistí správne zovretie parkovacej brzdy, červené výstražné svetlo môže prestať blikať a na signalizáciu použitia parkovacieho brzdového systému slúži neblikajúce červené svetlo.

Keď je aktivácia parkovacieho brzdového systému normálne signalizovaná samostatným výstražným svetlom spĺňajúcim všetky požiadavky uvedené v bode 2.2.1.29.3, toto svetlo sa použije na splnenie uvedenej požiadavky na červené svetlo.

2.2.1.26.6.   Pomocné zariadenia môžu byť zásobované energiou z elektrického prevodu parkovacieho brzdového systému za predpokladu, že zdroj energie stačí na to, aby okrem elektrického zaťaženia vozidla v bezporuchovom stave umožňoval aj aktiváciu parkovacieho brzdového systému. Okrem toho v prípade, že zásoba energie slúži aj pre prevádzkový brzdový systém, musia byť splnené požiadavky uvedené v bode 4.1.7 prílohy XII.

2.2.1.26.7.   Po vypnutí spínača zapaľovania/štartovania, ktorým sa ovláda elektrické napájanie brzdového zariadenia, a/alebo po vytiahnutí kľúča zo zapaľovania musí byť naďalej možné použiť parkovací brzdový systém, pričom nesmie dôjsť k odbrzdeniu.

Odbrzdenie parkovacieho brzdového systému je povolené, pokiaľ ovládač musí byť mechanicky odistený, aby bolo možné odbrzdiť parkovací brzdový systém.

2.2.1.27.   Požiadavky uvedené v prílohe XII platia pre vozidlá s elektronickým brzdovým systémom (EBS) alebo vozidlá s dátovou komunikáciou prostredníctvom kolíkov 6 a 7 konektora podľa normy ISO 7638:2003.

2.2.1.28.   Osobitné požiadavky na ovládanie spojovacej sily

2.2.1.28.1.   Ovládanie spojovacej sily je povolené iba v traktore.

2.2.1.28.2.   Činnosť ovládania spojovacej sily musí znižovať rozdiel medzi dynamickým pomerným brzdným spomalením traktorov a ťahaných vozidiel. Činnosť ovládania spojovacej sily sa kontroluje v čase typového schvaľovania. Na metóde, ktorou sa táto kontrola vykonáva, sa dohodne výrobca vozidla a technická služba spolu s metódou posudzovania a výsledkami pripojenými k schvaľovaciemu protokolu.

2.2.1.28.2.1.   Ovládaním spojovacej sily sa môže meniť pomerné brzdné spomalenie TM/FM (bod 2 doplnku 1 k prílohe II) a/alebo požadovaná hodnota alebo hodnoty brzdenia pre ťahané vozidlo. V prípade traktora vybaveného dvoma ovládacími vedeniami podľa bodu 2.1.4.1.2 tejto prílohy podliehajú oba signály podobným úpravám ovládania.

2.2.1.28.2.2.   Ovládanie spojovacej sily nesmie brániť použitiu maximálneho možného brzdného tlaku alebo tlakov.

2.2.1.28.3.   Vozidlo musí spĺňať požiadavky týkajúce sa kompatibility naloženia uvedené v doplnku 1 k prílohe II, ale na dosiahnutie cieľov uvedených v bode 2.2.1.28.2 sa vozidlo môže odchyľovať od týchto požiadaviek, keď je ovládanie spojovacej sily v činnosti.

2.2.1.28.4.   Porucha v ovládaní spojovacej sily sa musí zistiť a signalizovať vodičovi žltým výstražným svetlom, ako je uvedené v bode 2.2.1.29.1.2. V prípade poruchy musia byť splnené príslušné požiadavky uvedené v doplnku 1 k prílohe II.

2.2.1.28.5.   Kompenzácia systémom ovládania spojovacej sily sa musí signalizovať žltým výstražným svetlom, ako je uvedené v bode 2.2.1.29.1.2., ak táto kompenzácia prekročí hodnotu 150 kPa (pneumatický systém) a 2 600 kPa (hydraulický systém) od požadovanej menovitej hodnoty do limitu 650 kPa v pm (alebo zodpovedajúcej digitálnej požiadavke) a 11 500 kPa (hydraulický systém). Nad úrovňou 650 kPa a 11 500 kPa (hydraulický systém) sa musí objaviť výstraha, ak kompenzácia spôsobuje, že prevádzkový bod leží mimo pásma kompatibility naloženia uvedeného v doplnku 1 k prílohe II pre traktory.

2.2.1.28.6.   Systém ovládania spojovacej sily ovláda len spojovacie sily vyvolané prevádzkovým brzdovým systémom traktora a ťahaného vozidla. Spojovacie sily vyplývajúce z účinnosti odľahčovacích brzdových systémov sa nesmú kompenzovať prevádzkovým brzdovým systémom traktora ani ťahaného vozidla. Odľahčovacie brzdové systémy sa nepovažujú za súčasť prevádzkových brzdových systémov.

2.2.1.29.   Porucha bŕzd a výstražný signál o poruche

Požiadavky na optické varovné signály, ktorých funkciou je informovať šoféra o určitých vymedzených chybách alebo poruchách v rámci brzdového vybavenia traktora alebo ťahaného vozidla, sú stanovené v bodoch 2.2.1.29.1 až 2.2.1.29.6.3. Funkciou týchto signálov musí byť výlučne informovať chyby alebo poruchy brzdového vybavenia. Na informovanie o chybách alebo poruchách v pojazde traktora však môže byť použitý optický varovný signál vymedzený v bode 2.2.1.29.6.

2.2.1.29.1.   V traktoroch musí byť zabezpečená táto optická výstražná signalizácia porúch a chýb bŕzd:

2.2.1.29.1.1.

červené výstražné svetlo v súlade s požiadavkami stanovenými na základe článku 18 ods. 2 písm. l), s), q) a článku 18 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 167/2013, signalizujúce poruchy v brzdovom zariadení vozidla, ako je uvedené v iných bodoch tejto prílohy a v prílohách V, VII, IX, a XIII ktoré znemožňujú dosiahnutie predpísanej účinnosti prevádzkového brzdenia alebo fungovanie najmenej jedného z dvoch nezávislých prevádzkových brzdových okruhov;

2.2.1.29.1.2.

prípadne žlté výstražné svetlo v súlade s požiadavkami stanovenými na základe článku 18 ods. 2 písm. l), s), q) a článku 18 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 167/2013, signalizujúce elektricky zistenú chybu v brzdovom zariadení vozidla, ktorú nesignalizuje výstražné svetlo opísané v predchádzajúcom bode 2.2.1.29.1.1.

2.2.1.29.2.   V traktoroch vybavených elektrickým ovládacím vedením a/alebo s povolením na ťahanie vozidla vybaveného elektrickým ovládacím prevodom musí byť zabezpečené samostatné výstražné svetlo v súlade s požiadavkami stanovenými na základe článku 18 ods. 2 písm. l), s), q) a článku 18 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 167/2013, signalizujúce poruchu v elektrickom ovládacom prevode brzdového zariadenia ťahaného vozidla. Signál musí byť aktivovaný z ťahaného vozidla prostredníctvom kolíka 5 elektrického konektora zodpovedajúceho norme ISO 7638:2003 a v každom prípade sa signál vyslaný ťahaným vozidlom musí zobraziť bez väčšieho omeškania alebo zmeny spôsobenej traktorom. Toto výstražné svetlo sa nerozsvieti, ak je pripojené k ťahanému vozidlu bez elektrického ovládacieho vedenia a/alebo elektrického ovládacieho prevodu, alebo ak nie je pripojené žiadne ťahané vozidlo. Táto funkcia musí byť automatická.

2.2.1.29.2.1.   V prípade traktora vybaveného elektrickým ovládacím vedením, ak je elektricky pripojený k ťahanému vozidlu s elektrickým ovládacím vedením, výstražné svetlo uvedené v bode 2.2.1.29.1.1 sa musí použiť aj na signalizáciu určitých špecifických porúch v brzdovom zariadení ťahaného vozidla vždy, keď ťahané vozidlo poskytuje zodpovedajúcu informáciu o poruche cez dátovú komunikačnú časť elektrického ovládacieho vedenia. Táto signalizácia musí dopĺňať výstražné svetlo uvedené v bode 2.2.1.29.2. Alternatívne namiesto použitia výstražného svetla uvedeného v bode 2.2.1.29.1.1 a uvedeného sprievodného výstražného svetla môže byť v traktore k dispozícii samostatné výstražné svetlo v súlade s požiadavkami stanovenými na základe článku 18 ods. 2 písm. l), s), q) a článku 18 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 167/2013, signalizujúce takúto poruchu v brzdovom zariadení ťahaného vozidla.

2.2.1.29.2.2.   Traktory vybavené elektrickým konektorom zodpovedajúcim norme ISO 7638:2003 s cieľom umožniť signalizáciu nízkej úrovne uloženej energie na ťahanom vozidle, ako je stanovené v bodoch 2.2.2.15.1.1 a 2.2.2.15.2, musia vodičovi rozsvietiť samostatné žlté výstražné svetlo uvedené v bode 2.2.1.29.2, keď ťahané vozidlo vyšle traktoru výstražný signál prostredníctvom kolíka 5 elektrického konektora zodpovedajúceho norme ISO 7638:2003.

2.2.1.29.3.   Ak nie je stanovené inak:

2.2.1.29.3.1.

špecifická porucha alebo chyba sa musí vodičovi signalizovať uvedeným výstražným svetlom alebo svetlami najneskôr po aktivácii príslušného ovládača brzdenia;

2.2.1.29.3.2.

výstražné svetlo alebo svetlá musia svietiť, pokiaľ porucha alebo chyba pretrváva a spínač zapaľovania (štartovania) je v polohe „on“ (zapnutý);

2.2.1.29.3.3.

výstražné svetlo musí svietiť neprerušovane (nie blikať).

2.2.1.29.4.   Výstražné svetlo musí byť viditeľné aj pri dennom svetle, správna činnosť signálov musí byť vodičom ľahko overiteľná z jeho sedadla; porucha komponentu výstražných zariadení nesmie byť príčinou žiadnej straty účinnosti brzdového systému.

2.2.1.29.5.   Uvedené výstražné svetlo alebo svetlá sa musia rozsvietiť vždy, keď je elektrickému zariadeniu vozidla (a brzdovému systému) dodaná energia. V prípade stojaceho vozidla brzdový systém overí, či pred vypnutím svetiel nepretrváva žiadna zo špecifických porúch alebo chýb. Špecifické poruchy alebo chyby, ktoré by mali aktivovať uvedené výstražné svetlá, ktoré sa však nezistia pri státí vozidla, sa zachovajú a potom sa zistia a zobrazia pri naštartovaní a vždy keď je spínač zapaľovania (štartovania) v polohe „on“ (zapnutý), pokiaľ porucha alebo chyba pretrváva.

2.2.1.29.6.   Nešpecifické poruchy alebo chyby alebo iné informácie týkajúce sa bŕzd alebo pojazdu traktora sa môžu signalizovať žltým svetlom uvedeným v bode 2.2.1.29.1.2 za predpokladu, že sú splnené všetky tieto podmienky:

2.2.1.29.6.1.

vozidlo sa nepohybuje;

2.2.1.29.6.2.

po tom, čo bola brzdovému systému prvýkrát dodaná energia a signál oznámil, že podľa postupov uvedených v bode 2.2.1.29.5 neboli zistené žiadne poruchy (alebo chyby), a

2.2.1.29.6.3.

nešpecifické poruchy alebo iné informácie sa musia signalizovať len blikajúcim výstražným svetlom. Výstražné svetlo sa však musí vypnúť vo chvíli, keď vozidlo prvýkrát prekročí rýchlosť 10 km/h.

2.2.1.30.   Nesprávne fungovanie elektrického ovládacieho prevodu nesmie mať za následok opačné použitie bŕzd, ako je úmysel vodiča.

2.2.1.31.   Traktory vybavené hydrostatickým pohonom musia spĺňať všetky príslušné požiadavky uvedené v tejto prílohe alebo v prílohe IX.

2.2.2.   Vozidlá kategórií R a S

2.2.2.1.   Vozidlá kategórií R1a, R1b (pri ktorých súčet najvyšších technicky prípustných hmotností pripadajúcich na nápravu nepresahuje 750 kg), S1a, S1b (pri ktorých súčet najvyšších technicky prípustných hmotností pripadajúcich na nápravu nepresahuje 750 kg) nemusia byť vybavené prevádzkovým brzdovým systémom. Ak sú však vozidlá týchto kategórií vybavené prevádzkovým brzdovým systémom, tento systém musí spĺňať rovnaké príslušné požiadavky ako v prípade vozidiel kategórií R2 alebo S2.

2.2.2.2.   Vozidlá kategórií R1b a S1b (pri ktorých súčet najvyšších technicky prípustných hmotností pripadajúcich na nápravu presahuje 750 kg) a R2 musia byť vybavené prevádzkovým brzdovým systémom buď priebežného či polopriebežného typu, alebo nájazdového typu. Ak sú však vozidlá týchto kategórií vybavené prevádzkovým brzdovým systémom priebežného či polopriebežného typu, tento systém musí spĺňať rovnaké požiadavky ako v prípade vozidiel kategórie R3.

2.2.2.3.   Ak ťahané vozidlo patrí do kategórie R3, R4 alebo S2, typ prevádzkového brzdového systému musí byť priebežný alebo polopriebežný.

2.2.2.3.1.   Odchylne od požiadavky uvedenej v bode 2.2.2.3, nájazdový brzdový systém môže byť inštalovaný vo vozidlách kategórie R3a a S2a s maximálnou hmotnosťou nepresahujúcou 8 000 kg za týchto podmienok:

2.2.2.3.1.1.

konštrukčná rýchlosť nepresahuje 30 km/h, ak brzdy nepôsobia na všetky kolesá;

2.2.2.3.1.2.

konštrukčná rýchlosť nepresahuje 40 km/h, ak brzdy pôsobia na všetky kolesá;

2.2.2.3.1.3.

na zadnú časť prípojného vozidla kategórie R3a vybaveného nájazdovými brzdami sa upevní odolná tabuľka (s priemerom 150 mm), udávajúca maximálnu konštrukčnú rýchlosť. Tá bude predstavovať buď 30 km/h, alebo 40 km/h, prípadne 20 mph alebo 25 mph v členských štátoch, kde sa stále používajú imperiálne jednotky.

2.2.2.4.   Prevádzkový brzdový systém:

2.2.2.4.1.

musí pôsobiť aspoň na dve kolesá každej nápravy v prípade vozidiel kategórií Rb a Sb;

2.2.2.4.2.

rozdeľuje svoj účinok rovnomerne na nápravy;

2.2.2.4.3.

obsahuje aspoň v jednom zo zásobníkov vzduchu, ak sú inštalované, zariadenie na odvodnenie a odčerpanie na vhodnom a ľahko prístupnom mieste.

2.2.2.5.   Účinok každého brzdového systému musí byť rozdelený medzi kolesá každej nápravy symetricky vzhľadom na pozdĺžnu strednú rovinu ťahaného vozidla.

2.2.2.5.1.   V prípade vozidla s výrazne rozdielnym zaťažením kolies na ľavej a pravej strane sa však účinok brzdového systému môže primerane odlišovať od symetrického rozdelenia brzdnej sily.

2.2.2.6.   Nesprávne fungovanie elektrického ovládacieho prevodu nesmie mať za následok opačné použitie bŕzd, ako je úmysel vodiča.

2.2.2.7.   Brzdné plochy potrebné na dosiahnutie predpísaného účinku musia byť trvalo spojené s kolesami, a to napevno alebo pomocou komponentov, ktoré nie sú náchylné na poruchy.

2.2.2.8.   Opotrebovanie bŕzd musí byť možné ľahko vyrovnávať systémom ručného alebo automatického nastavovania. Okrem toho musia mať ovládač a komponenty prevodu a bŕzd rezervu zdvihu a prípadne aj vhodné prostriedky vyrovnávania, ktoré po zahriatí bŕzd alebo dosiahnutí určitého stupňa opotrebovania brzdového obloženia zabezpečia účinné brzdenie bez toho, aby bolo potrebné ihneď vykonať nastavenie.

2.2.2.8.1.   Nastavovanie pri opotrebovaní bŕzd musí byť v prípade prevádzkových bŕzd automatické. Montáž zariadení na automatické nastavovanie je však nepovinná pre vozidlá kategórií R1, R2, R3a, S1 a S2a. Brzdy vybavené zariadením na automatické nastavovanie bŕzd musia byť po zahriatí a následnom ochladení schopné normálnej prevádzky, ako je uvedená v bode 2.5.6 prílohy II po príslušnej skúške typu I alebo typu III tiež vymedzenej v uvedenej prílohe.

2.2.2.8.1.1.   V prípade ťahaných vozidiel kategórií:

R3a, R4a, S2a a

R3b, R4b, S2b, pri ktorých súčet najvyšších technicky prípustných hmotností pripadajúcich na nápravu nepresahuje 10 000 kg,

sa požiadavky na účinnosť uvedené v bode 2.2.2.8.1 považujú za splnené, ak sú splnené požiadavky uvedené v bode 2.5.6 prílohy II. Kým sa neschvália jednotné technické ustanovenia, ktoré správne posúdia funkciu zariadenia na automatické nastavovanie bŕzd, požiadavka na normálnu prevádzku sa považuje za splnenú, ak sa normálna prevádzka dodrží počas všetkých brzdových skúšok predpísaných pre príslušné prípojné vozidlo.

2.2.2.8.1.2.   V prípade ťahaných vozidiel kategórií R3b, R4b, S2b, pri ktorých súčet najvyšších technicky prípustných hmotností pripadajúcich na nápravu presahuje 10 000 kg, sa požiadavky na účinnosť uvedené v bode 2.2.2.8.1 považujú za splnené, ak sú splnené požiadavky uvedené v bode 2.5.6 prílohy II.

2.2.2.9.   Brzdové systémy musia byť také, aby v prípade prerušenia spojovacieho zariadenia za jazdy bolo automaticky zabezpečené zastavenie ťahaného vozidla.

2.2.2.9.1.   Vozidlá kategórií R1 a S1 bez brzdového systému musia byť okrem hlavného spojovacieho zariadenia vybavené ešte sekundárnym spojovacím zariadením (reťazou, lanom atď.), ktoré by v prípade prerušenia hlavného spojovacieho zariadenia mohlo zabrániť, aby sa oje dotklo zeme, a zaistiť určité zvyškové riadenie ťahaného vozidla.

2.2.2.9.2.   Vozidlá kategórií R1, R2, R3a, S1 and S2a s Inštalovaným nájazdovým brzdovým systémom musia byť vybavené zariadením (reťazou, lanom atď.), ktoré je schopné v prípade prerušenia spojovacieho zariadenia zabezpečiť aktiváciu bŕzd ťahaného vozidla.

2.2.2.9.3.   V prípade ťahaných vozidiel s hydraulickým brzdovým systémom sa spojovacie vedenia, ako sú uvedené v bodoch 2.1.5.1.1 a 2.1.5.1.2, počas prerušenia spojovacieho zariadenia rozpoja na strane traktora alebo ťahaného vozidla s nepatrným únikom kvapaliny. Sila potrebná na rozpojenie jedného spojovacieho vedenia nesmie presiahnuť hodnoty stanovené v norme ISO 5675:2008. Odchylne od hodnôt predpísaných v odseku 4.2.4 uvedenej normy sila potrebná na rozpojenie oboch vedení nesmie presiahnuť hodnotu 2 500 N.

2.2.2.10.   Na každom ťahanom vozidle, ktoré musí byť vybavené prevádzkovým brzdovým systémom, musí byť zabezpečené parkovacie brzdenie, a to aj keď je ťahané vozidlo oddelené od traktora. Parkovací brzdový systém musí byť možné aktivovať osobou stojacou na zemi.

2.2.2.11.   Ak je ťahané vozidlo vybavené zariadením umožňujúcim vyradiť z činnosti aktiváciu iného brzdového systému, než je parkovací brzdový systém, musí byť toto zariadenie navrhnuté a skonštruované tak, aby bolo nútene uvedené do pokojového stavu najneskôr pri opätovnom obnovení dodávky stlačeného vzduchu, hydraulického oleja alebo elektrickej energie do ťahaného vozidla.

2.2.2.12.   Na každom ťahanom vozidle, ktoré je vybavené hydraulickým prevádzkovým brzdovým systémom, musí byť brzdový systém skonštruovaný tak, že v prípade prerušenia prídavného vedenia sa automaticky aktivuje parkovací alebo prevádzkový brzdový systém.

2.2.2.13.   Vozidlá kategórií R3, R4 a S2 musia spĺňať príslušné podmienky stanovené v bode 2.2.1.17.2.2 pre brzdové systémy so stlačeným vzduchom alebo v bode 2.2.2.15.3 pre hydraulické brzdové systémy.

2.2.2.14.   V prípade, že pomocné zariadenie je napájané energiou z prevádzkového brzdového systému, prevádzkový brzdový systém musí byť chránený tak, aby bolo zabezpečené, že tlak v zásobníku alebo zásobníkoch prevádzkovej brzdy sa udrží na hodnote najmenej 80 % požadovaného tlaku v ovládacom vedení alebo zodpovedajúcej digitálnej požiadavky, ako je stanovené v bode 2.2.3.2, respektíve 2.2.3.3 prílohy II.

2.2.2.15.   Okrem uvedeného musia ťahané vozidlá vybavené hydraulickým brzdovým systémom spĺňať tieto požiadavky:

2.2.2.15.1.

V prípade, že ťahané vozidlo spĺňa požiadavky prevádzkového brzdového systému a/alebo parkovacieho brzdového systému a/alebo automatického brzdového systému iba s pomocou energie uloženej v zásobníku hydraulickej energie, ťahané vozidlo musí automaticky aktivovať brzdy alebo zostať zabrzdené, ak nie je elektricky pripojené (zapaľovanie traktora je zapnuté) k zdroju energie dostupnému prostredníctvom konektora podľa normy ISO 7638:2003 (pozri tiež bod 2.2.1.18.9). Konektor podľa normy ISO 7638:2003 sa môže použiť podľa potreby pre 5-pinové alebo 7-pinové aplikácie.

2.2.2.15.1.1.

Keď tlak v zásobníkoch hydraulickej energie klesne pod hodnotu uvedenú výrobcom vozidla v osvedčení o typovom schválení a nie je zabezpečená predpísaná účinnosť brzdenia, tento nízky tlak musí vodičovi signalizovať samostatné výstražné svetlo uvedené v bode 2.2.1.29.2.2 prostredníctvom kolíka 5 elektrického konektora podľa normy ISO 7638:2003.

Tento tlak nesmie presiahnuť hodnotu 11 500 kPa.

2.2.2.15.2.

Keď tlak v prídavnom vedení klesne na 1 200 kPa, musí sa aktivovať automatické brzdenie ťahaného vozidla (pozri tiež bod 2.2.1.18.6).

2.2.2.15.3.

Na ťahanom vozidle môže byť inštalované zariadenie na dočasné uvoľnenie bŕzd v prípade, že nie je k dispozícii vhodný traktor. K tomuto zariadeniu sa na tento dočasný účel pripojí prídavné vedenie. Po odpojení prídavného vedenia od tohto zariadenia sa brzdy musia automaticky vrátiť do aktivovaného stavu.

2.2.2.16.   Ťahané vozidlá s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou presahujúcou 60 km/h kategórií R3b, R4b a S2b musia byť vybavené protiblokovacím brzdovým systémom v súlade s prílohou XI. Okrem toho, ak najvyššia prípustná hmotnosť ťahaných vozidiel presahuje hodnotu 10 t, povolený je iba protiblokovací brzdový systém kategórie A.

2.2.2.17.   Ak sú ťahané vozidlá neuvedené v bode 2.2.2.16. vybavené protiblokovacími brzdovými systémami, musia spĺňať požiadavky uvedené v prílohe XI.

2.2.2.18.   Ťahané vozidlá vybavené elektrickým ovládacím vedením a ťahané vozidlá kategórií R3b alebo R4b vybavené protiblokovacím brzdovým systémom musia mať namontovaný špeciálny elektrický konektor zodpovedajúci norme ISO 7638:2003 pre brzdový systém a protiblokovací brzdový systém, alebo iba pre jeden z týchto dvoch systémov. Prierezy vodiča uvedené v norme ISO 7638:2003 pre prípojné vozidlo môžu byť menšie, ak je prípojné vozidlo vybavené vlastnou nezávislou poistkou. Výkon poistky musí byť taký, aby nebol prekročený prúd vodičov. Táto odchýlka sa nevzťahuje na prípojné vozidlá vybavené na ťahanie ďalšieho prípojného vozidla. Výstražné signály o poruche vyžadované od ťahaného vozidla podľa tohto nariadenia musia byť aktivované prostredníctvom uvedeného konektora. Požiadavka, ktorá sa má vzťahovať na ťahané vozidlá, pokiaľ ide o prenos výstražných signálov o poruche, je rovnaká ako príslušné požiadavky predpísané pre traktory v bodoch 2.2.1.29.3, 2.2.1.29.4, 2.2.1.29.5 a 2.2.1.29.6.

Tieto vozidlá musia byť opatrené nezmazateľným označením v súlade s požiadavkami stanovenými na základe článku 17 ods. 2 písm. k) a článku 17 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 167/2013 informujúcim o funkčnosti brzdiaceho systému, keď je konektor podľa normy ISO 7638:2003 pripojený a keď je odpojený. Označenie sa umiestni tak, aby bolo viditeľné pri pripojení pneumatických a elektrických prípojok rozhrania.

2.2.2.18.1.   Je povolené pripojiť brzdový systém k napájaniu, ktoré dopĺňa napájanie z uvedeného konektora podľa normy ISO 7638:2003. Ak je však k dispozícii doplnkové napájanie, uplatňujú sa tieto ustanovenia:

2.2.2.18.1.1.

Vo všetkých prípadoch je pre brzdový systém primárnym zdrojom napájanie podľa normy ISO 7638:2003 bez ohľadu na akékoľvek doplnkové napájanie, ktoré je pripojené. Doplnkové napájanie je určené ako podpora v prípade poruchy napájania podľa normy ISO 7638:2003.

2.2.2.18.1.2.

Nesmie mať nepriaznivý účinok na činnosť brzdového systému v normálnom a poruchovom režime.

2.2.2.18.1.3.

V prípade poruchy napájania podľa normy ISO 7638:2003 energia spotrebovaná brzdovým systémom nesmie prekročiť maximálnu hodnotu dostupnej energie z doplnkového napájania.

2.2.2.18.1.4.

Ťahané vozidlo nesmie mať žiadne označenie alebo štítok, na ktorom je uvedené, že ťahané vozidlo je vybavené doplnkovým napájaním.

2.2.2.18.1.5.

Výstražné zariadenie na oznámenie poruchy nie je povolené na ťahanom vozidle na účely poskytovania výstrahy v prípade poruchy v brzdovom systéme ťahaného vozidla, keď je brzdový systém napájaný z doplnkového napájania.

2.2.2.18.1.6.

Keď je k dispozícii doplnkové napájanie, musí byť možné overiť činnosť brzdového systému napájaného z tohto zdroja energie.

2.2.2.18.1.7.

Keby sa vyskytla porucha v dodávke elektrickej energie z konektora podľa normy ISO 7638:2003, požiadavky uvedené v bode 4.2.3 prílohy XII a v bode 4.1 prílohy XI týkajúce sa výstrahy oznamujúcej poruchu, sa uplatňujú bez ohľadu na činnosť brzdového systému napájaného z doplnkového napájania.

2.2.2.19.   Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 2.2.1.17.2.2 a 2.2.1.19 sa brzdy ťahaného vozidla môžu použiť automaticky aj v prípade, že ich aktivuje brzdový systém samotného ťahaného vozidla po vyhodnotení informácií generovaných na palube.

3.   Skúšky

Brzdné skúšky, ktorým sa musia podrobiť vozidlá predložené na typové schválenie, ako aj požadovaná účinnosť bŕzd sú opísané v prílohe II.


PRÍLOHA II

Požiadavky na skúšanie a vlastnosti brzdových systémov a spojovacích zariadení brzdových systémov prívesov a vozidiel nimi vybavených

1.   Vymedzenia pojmov

Na účely tejto prílohy:

1.1

„skupiny náprav“ sú združené nápravy, keď rozstup medzi jednou nápravou a susednou nápravou je rovný 2,0 m alebo menší. Keď je rozstup medzi jednou nápravou a susednou nápravou väčší než 2,0 m, každá jednotlivá náprava sa považuje za nezávislú skupinu náprav;

1.2

„krivky využitia adhézie“ vozidla sú krivky znázorňujúce za určených podmienok zaťaženia adhéziu využitú každou nápravou i v závislosti od pomerného brzdného spomalenia vozidla.

2.   Brzdné skúšky

2.1.   Všeobecne

Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, za maximálnu konštrukčnú rýchlosť sa v celej tejto prílohe považuje rýchlosť pri pohybe vozidla smerom dopredu.

2.1.1.   Účinnosť predpísaná pre brzdové systémy vychádza z brzdnej dráhy a zo stredného plného brzdného spomalenia, alebo iba z jednej z týchto dvoch veličín. Účinnosť brzdového systému sa stanoví meraním brzdnej dráhy vo vzťahu k počiatočnej rýchlosti vozidla a meraním stredného plného brzdného spomalenia počas skúšky, alebo meraním iba z jednej z týchto dvoch veličín. Meranie brzdnej dráhy aj stredného plného brzdného spomalenia, alebo iba z jednej z týchto veličín sa predpisuje podľa skúšky, ktorá sa má vykonať.

2.1.2.   Brzdná dráha je vzdialenosť, ktorú vozidlo prejde od okamihu, keď vodič začne aktivovať ovládač brzdového systému, až do okamihu, keď vozidlo zastaví. Počiatočná rýchlosť vozidla (v1) je rýchlosť v okamihu, keď vodič začne aktivovať ovládač brzdového systému. Počiatočná rýchlosť nesmie byť nižšia ako 98 % rýchlosti predpísanej pre predmetnú skúšku. Stredné plné brzdné spomalenie dm sa vypočíta ako priemerné spomalenie vzhľadom na vzdialenosť prekonanú v Intervale vb až ve podľa tohto vzorca:

Formula

kde:

v1

=

počiatočná rýchlosť vozidla vypočítaná podľa opisu v prvom pododseku,

vb

=

rýchlosť vozidla 0,8 v1 v km/h,

ve

=

rýchlosť vozidla 0,1 v1 v km/h,

sb

=

vzdialenosť prekonaná medzi v1 a vb v metroch,

se

=

vzdialenosť prekonaná medzi v1 a ve v metroch.

Rýchlosť a vzdialenosť sa určia pomocou prístrojového vybavenia, ktoré má pri rýchlosti určenej pre skúšku presnosť ± 1 %. Hodnota dm sa môže určiť aj inými metódami než meraním rýchlosti a vzdialenosti. V tom prípade je presnosť hodnoty dm ± 3 %.

2.1.3.   Na typové schválenie každého vozidla sa brzdný účinok meria v priebehu cestných skúšok vykonávaných za týchto podmienok:

2.1.3.1.

Vozidlo musí zodpovedať podmienkam pre hmotnosť predpísaným pre každý typ skúšky a tieto podmienky musia byť uvedené v skúšobnom protokole.

2.1.3.2.

Skúška sa vykonáva pri rýchlostiach predpísaných pre každý typ skúšky. Ak je maximálna konštrukčná rýchlosť vozidla nižšia ako rýchlosť predpísaná pre skúšku, skúška sa musí vykonať pri maximálnej konštrukčnej rýchlosti vozidla.

2.1.3.3.

Sila pôsobiaca počas skúšky na ovládač brzdového systému s cieľom dosiahnuť predpísaný účinok nesmie prekročiť hodnotu 600 N pre nožné ovládače alebo 400 N pre ručné ovládače.

2.1.3.4.

Cesta musí mať povrch poskytujúci dobrú adhéziu, ak nie je stanovené inak.

2.1.3.5.

Skúšky sa vykonajú len vtedy, keď výsledky nemôžu byť ovplyvnené vetrom.

2.1.3.6.

Na začiatku skúšok musia byť pneumatiky studené a nahustené na tlak predpísaný pre náklad, ktorý skutočne nesú kolesá stojaceho vozidla.

2.1.3.7.

Predpísaný účinok sa musí dosiahnuť bez vychýlenia vozidla z jeho smeru, bez nadmerných vibrácií a blokovania kolies. Blokovanie kolies je povolené vtedy, keď je to výslovne uvedené.

2.1.4.   Správanie vozidla pri brzdení

2.1.4.1.   Pri brzdných skúškach, a najmä skúškach pri vysokej rýchlosti, sa musí overiť všeobecné správanie vozidla počas brzdenia.

2.1.4.2.   Správanie vozidla počas brzdenia na ceste so zníženou adhéziou

Správanie vozidiel kategórií Tb, R2b, R3b, R4b a S2b na ceste, ktorej adhézia je znížená, musí spĺňať príslušné požiadavky uvedené v doplnku 1, a ak je vozidlo vybavené protiblokovacím systémom ABS, aj v prílohe XI.

2.2.   Brzdná skúška typu 0 (bežná skúška účinnosti so studenými brzdami)

2.2.1.   Všeobecne

2.2.1.1.   Brzda musí byť studená. Brzda sa považuje za studenú, ak je splnená jedna z týchto podmienok:

2.2.1.1.1.

teplota nameraná na brzdovom kotúči alebo na vonkajšej strane bubna je nižšia než 100 °C;

2.2.1.1.2.

v prípade úplne zakrytých bŕzd vrátane olejových bŕzd je teplota nameraná na vonkajšej strane puzdra nižšia než 50 °C;

2.2.1.1.3.

brzdy sa nepoužívali počas obdobia jednej hodiny pred skúškou.

2.2.1.2.   Nebrzdená náprava, ak je možné ju odpojiť, nesmie byť počas brzdnej skúšky pripojená k brzdenej náprave. V prípade traktorov s jednou brzdenou nápravou a s automatickým zapojením pohonu všetkých ostatných náprav počas brzdenia sa však všetky kolesá považujú za brzdené.

2.2.1.3.   Skúška musí byť vykonaná za týchto podmienok:

2.2.1.3.1.

Vozidlo musí byť naložené tak, aby dosiahlo svoju najvyššiu prípustnú hmotnosť udanú výrobcom a aby nebrzdená náprava bola zaťažená najvyššou prípustnou hmotnosťou. Kolesá brzdenej nápravy musia byť vybavené pneumatikami s najväčším priemerom, ktorý výrobca stanovil pre tento typ vozidla v prípade zaťaženia najvyššou prípustnou hmotnosťou. Pre vozidlá, ktorých všetky kolesá sú brzdené, musí byť predná náprava zaťažená najvyššou prípustnou hmotnosťou.

2.2.1.3.2.

Skúška sa opakuje s nenaloženým vozidlom; v prípade traktorov tvorí záťaž iba vodič a prípadne aj osoba, ktorá zodpovedá za monitorovanie výsledkov skúšky.

2.2.1.3.3.

Limity predpísané pre minimálnu účinnosť pre skúšky s nenaloženým vozidlom aj pre skúšky s naloženým vozidlom sú limity stanovené ďalej pre každú kategóriu vozidiel. Vozidlo musí spĺňať predpísanú brzdnú dráhu a predpísané stredné plne rozvinuté spomalenie pre príslušnú kategóriu vozidla, nemusia sa však merať obidva parametre.

2.2.1.3.4.

Cesta musí byť rovná.

2.2.2.   Skúška typu 0 pre vozidlá kategórií T a C

2.2.2.1.   Skúška sa vykonáva pri maximálnej konštrukčnej rýchlosti vozidla s odpojeným motorom. Táto rýchlosť môže mať určitý rozsah prípustnej odchýlky. V každom prípade sa však musí dosiahnuť minimálna predpísaná účinnosť. Predpísaná maximálna brzdná dráha (na základe vzorca pre výpočet brzdnej dráhy) sa vypočíta pre skutočnú skúšobnú rýchlosť.

2.2.2.2.   Na kontrolu splnenia požiadaviek uvedených v bode 2.2.1.2.4 prílohy I sa vykoná skúška typu 0 s odpojeným motorom, pri počiatočnej rýchlosti najmenej 98 % maximálnej konštrukčnej rýchlosti vozidla. Hodnota stredného plného brzdného spomalenia pri aktivovaní ovládača parkovacieho brzdového systému alebo pri aktivovaní pomocného ovládača, ktorý umožňuje aspoň čiastočnú aktiváciu prevádzkového brzdového systému a spomalenie tesne pred zastavením vozidla, nesmie byť nižšia než 1,5 m/s2 pri rýchlosti do 30 km/h a 2,2 m/s2 pri rýchlosti nad 30 km/h. Skúška sa vykoná s naloženým vozidlom. Sila, ktorou sa pôsobí na ovládač, nesmie presiahnuť predpísané hodnoty.

2.2.2.3.   V prípade vozidiel vybavených riadidlami a sedadlom na sedenie obkročmo alebo vybavených volantom a lavicovým sedadlom prípadne sklápacími sedadlami v jednom alebo vo viacerých radoch, ktoré sú vybavené aj neodpojiteľným prevodom, čo môže výrobca preukázať pri brzdných skúškach, tieto vozidlá vykonajú skúšku typu 0 s pripojeným motorom.

2.2.3.   Skúška typu 0 pre vozidlá kategórií R a S:

2.2.3.1.   Brzdný účinok ťahaného vozidla sa môže vypočítať buď z pomerného brzdného spomalenia traktora a ťahaného vozidla a z ťahu meraného v spojovacom zariadení, alebo v niektorých prípadoch z pomerného brzdného spomalenia traktora a ťahaného vozidla, pričom je brzdené len ťahané vozidlo. Pri brzdnej skúške musí byť motor traktora odpojený.

2.2.3.2.   Ak je ťahané vozidlo vybavené brzdovým systémom so stlačeným vzduchom, tlak v prívodnom vedení nesmie počas brzdnej skúšky presiahnuť hodnotu 700 kPa a signálna hodnota v ovládacom vedení nesmie presiahnuť tieto hodnoty v závislosti od inštalácie:

2.2.3.2.1.

650 kPa v pneumatickom ovládacom vedení;

2.2.3.2.2.

hodnotu digitálnej požiadavky zodpovedajúcej tlaku 650 kPa (ako je vymedzené v norme ISO 11992:2003 vrátane normy ISO 11992-2:2003 a jej zmeny Amd.1:2007) v elektrickom ovládacom vedení.

2.2.3.3.   Ak je ťahané vozidlo vybavené hydraulickým brzdovým systémom:

2.2.3.3.1.

predpísaný minimálny brzdný účinok sa musí dosiahnuť pomocou tlaku na spojovaciu hlavicu v ovládacom vedení nepresahujúceho hodnotu 11 500 kPa;

2.2.3.3.2.

maximálny tlak pôsobiaci na spojovaciu hlavicu v ovládacom vedení nesmie presiahnuť hodnotu 15 000 kPa.

2.2.3.4.   S výnimkou prípadov uvedených v bodoch 2.2.3.5 a 2.2.3.6 je potrebné na určenie pomerného brzdného spomalenia ťahaného vozidla merať pomerné brzdné spomalenie traktora a ťahaného vozidla, ako aj ťah v spojovacom zariadení. Traktor musí spĺňať požiadavky stanovené v doplnku 1, pokiaľ ide o vzťah medzi pomerom TM/FM a tlakom pm,

kde:

TM

=

súčet brzdných síl na obvode všetkých kolies ťahaného vozidla,

FM

=

celková normálová statická reakcia povrchu cesty na kolesá traktora,

pm

=

tlak na spojovaciu hlavicu ovládacieho vedenia.

Pomerné brzdné spomalenie ťahaného vozidla sa vypočíta podľa tohto vzorca:

ZR = ZR + M + D/FR

kde:

zR

=

pomerné brzdné spomalenie ťahaného vozidla,

zR + M

=

pomerné brzdné spomalenie traktora a ťahaného vozidla,

D

=

ťah v spojovacom zariadení (trakčná sila D > 0, tlaková sila D < 0),

FR

=

celková normálová statická reakcia povrchu cesty na všetky kolesá ťahaného vozidla.

2.2.3.5.   Ak má ťahané vozidlo priebežný alebo polopriebežný brzdový systém, v ktorom sa tlak v aktivátoroch bŕzd pri brzdení nemení napriek tomu, že dochádza k zmene dynamického zaťaženia náprav, je možné brzdiť len samotné ťahané vozidlo. Pomerné brzdné spomalenie ťahaného vozidla zR sa vypočíta podľa tohto vzorca:

Formula

kde:

R

=

hodnota valivého odporu:

0,02 v prípade vozidiel s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou nepresahujúcou 40 km/h,

0,01 v prípade vozidiel s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou presahujúcou 40 km/h,

FM

=

celková normálová statická reakcia povrchu cesty na kolesá traktora,

FR

=

celková normálová statická reakcia povrchu cesty na všetky kolesá ťahaného vozidla.

2.2.3.6.   Alternatívne sa môže hodnotenie pomerného brzdného spomalenia ťahaného vozidla vykonať brzdením samotného ťahaného vozidla. V tomto prípade je použitý tlak taký istý ako tlak nameraný v aktivátoroch bŕzd počas brzdenia jazdnej súpravy.

2.3.   Skúška typu I (skúška zoslabovania účinnosti bŕzd)

Tento typ skúšky sa vykonáva podľa požiadaviek uvedených v bode 2.3.1, respektíve 2.3.2.

2.3.1.   S opakovaným brzdením

Traktory kategórií T a C musia podstúpiť skúšku typu I s opakovaným brzdením.

2.3.1.1.   Prevádzkové brzdové systémy traktorov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, sa skúšajú niekoľkonásobným striedavým brzdením a uvoľňovaním bŕzd. Vozidlo musí byť plne naložené a skúška prebieha podľa podmienok uvedených v tejto tabuľke:

Kategória vozidla

Podmienky

v1 [km/h]

v2 [km/h]

Δt [s]

n

T, C

80 % vmax

Formula

 v1

60

20

kde

v1

=

rýchlosť na začiatku brzdenia,

v2

=

rýchlosť na konci brzdenia,

vmax

=

maximálna konštrukčná rýchlosť vozidla,

n

=

počet použití brzdy,

Δt

=

trvanie brzdného cyklu (čas, ktorý uplynie medzi začiatkom jedného brzdenia a začiatkom nasledujúceho brzdenia).

2.3.1.1.1.   V prípade traktorov s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou nepresahujúcou 40 km/h sa ako alternatíva k podmienkam skúšky uvedeným v tabuľke v bode 2.3.1.1 môžu uplatniť podmienky uvedené v tejto tabuľke:

Kategória vozidla

Podmienky

v1 [km/h]

v2 [km/h]

Δt [s]

n

T, C

80 % vmax

0,05 v1

60

18

2.3.1.2.   Ak charakteristiky vozidla neumožňujú dodržať trvanie predpísané pre Δt, trvanie môže byť dlhšie. V každom prípade musí byť k dispozícii, okrem času potrebného na brzdenie a zrýchlenie vozidla, čas 10 sekúnd v každom cykle na stabilizáciu rýchlosti v1.

2.3.1.3.   Pri týchto skúškach musí byť sila pôsobiaca na ovládač nastavená tak, aby sa pri prvom brzdení dosiahlo stredné plné brzdné spomalenie 3 m/s2. Táto sila musí zostať konštantná pri všetkých nasledujúcich brzdeniach.

2.3.1.4.   Počas brzdenia musí byť zaradený najvyšší prevodový stupeň (s výnimkou prevodu do rýchla atď.).

2.3.1.5.   Pri rozbiehaní po zabrzdení musí byť prevodovka použitá tak, aby sa dosiahla rýchlosť v1 v najkratšom možnom čase (maximálne zrýchlenie, ktoré umožňuje motor a prevodovka).

2.3.1.6.   V prípade vozidiel vybavených zariadeniami na automatické nastavovanie bŕzd sa pred skúškou typu I musí nastavenie vykonať podľa týchto postupov:

2.3.1.6.1.

V prípade vozidiel vybavených vzduchovými brzdami musí byť nastavenie bŕzd také, aby mohlo fungovať zariadenie na automatické nastavovanie bŕzd. Na tento účel sa zdvih aktivátora nastaví na:

so ≥ 1,1 × sre-adjust

(horný limit nesmie presiahnuť hodnotu odporúčanú výrobcom),

kde:

sre-adjust

je nastavovací zdvih podľa špecifikácie výrobcu zariadenia na automatické nastavovanie bŕzd, t. j. zdvih, pri ktorom sa začína znovu nastavovať prevádzková vzdialenosť brzdy s tlakom aktivátora 15 % prevádzkového tlaku brzdového systému, ale minimálne 100 kPa.

Ak nie je po dohode s technickou službou praktické merať zdvih aktivátora, počiatočné nastavenie sa musí dohodnúť s technickou službou.

Za uvedených podmienok sa na brzdu pôsobí tlakom aktivátora 30 % prevádzkového tlaku brzdového systému, ale minimálne 200 kPa, 50-krát za sebou. Za tým nasleduje jedno použitie brzdy s tlakom aktivátora vyšším než 650 kPa.

2.3.1.6.2.

V prípade vozidiel vybavených hydraulickými kotúčovými brzdami nie sú potrebné žiadne požiadavky na nastavenie.

2.3.1.6.3.

V prípade vozidiel vybavených hydraulickými bubnovými brzdami nastavenie bŕzd špecifikuje výrobca.

2.3.2.   S priebežným brzdením

2.3.2.1.   Prevádzkový brzdový systém vozidiel kategórií R1, R2, S1, R3a, R4a, S2a a R3b, R4b, S2b, pri ktorých súčet najvyšších technicky prípustných hmotností pripadajúcich na nápravu nepresahuje 10 000 kg pre tri posledné kategórie vozidiel

V prípade, že pre uvedené vozidlá kategórií R3a, R4a, S2a a R3b, R4b, S2, pri ktorých súčet najvyšších technicky prípustných hmotností pripadajúcich na nápravu nepresahuje 10 000 kg pre tri posledné kategórie vozidiel, nebola alternatívne vykonaná skúška typu III podľa bodu 2.5, tieto vozidlá sa skúšajú tak, že pri naloženom vozidle musia brzdy absorbovať energiu ekvivalentnú energii, aká vzniká za rovnaký čas pri naloženom vozidle pohybujúcom sa stabilnou rýchlosťou 40 km/h pri klesaní 7 % na vzdialenosť 1,7 km.

2.3.2.2.   Skúška sa môže vykonať na rovnej ceste, pričom prípojné vozidlo je ťahané poľnohospodárskym vozidlom. Počas skúšky musí byť sila pôsobiaca na ovládač nastavená tak, aby udržiavala konštantný odpor ťahaného vozidla (7 % maximálneho statického zaťaženia náprav ťahaného vozidla). Ak nie je k dispozícii dostatočný výkon na ťahanie prípojného vozidla, môže sa skúška vykonať pri nižšej rýchlosti, ale na väčšiu vzdialenosť, podľa tejto tabuľky:

Rýchlosť (km/h)

Vzdialenosť (m)

40

1 700

30

1 950

20

2 500

15

3 100

2.3.2.3.   V prípade ťahaných vozidiel vybavených zariadeniami na automatické nastavovanie bŕzd sa pred predpísanou skúškou typu I musí nastavenie vykonať podľa postupu stanoveného v bode 2.5.4.

2.3.3.   Účinnosť so zahriatymi brzdami

2.3.3.1.   Na konci skúšky typu I (skúška opísaná v bode 2.3.1 alebo skúška opísaná v bode 2.3.2) sa účinnosť so zahriatymi brzdami prevádzkového brzdového systému meria za tých istých podmienok (a najmä pri konštantnej ovládacej sile, ktorá nie je väčšia než stredná skutočne použitá sila) ako pri skúške typu 0 s odpojeným motorom (teplotné podmienky môžu byť odlišné).

2.3.3.2.   Pri traktoroch táto účinnosť nesmie byť nižšia než 80 % účinnosti predpísanej pre príslušnú kategóriu a nesmie byť ani nižšia než 60 % hodnoty zaznamenanej pri skúške typu 0 s odpojeným motorom.

2.3.3.3.   V prípade ťahaných vozidiel brzdná sila na obvode kolies so zahriatymi brzdami počas skúšania pri rýchlosti 40 km/h nesmie byť menšia než 36 % maximálneho zaťaženia kolies stojaceho vozidla, ak ide o ťahané vozidlo s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou vmax vyššou ako 30 km/h, alebo menšia než 26 % maximálneho zaťaženia kolies stojaceho vozidla, ak ide o ťahané vozidlo s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou vmax nepresahujúcou 30 km/h, a ani menšia než 60 % hodnoty zaznamenanej pri skúške typu 0 pri rovnakej rýchlosti.

2.3.4.   Skúška normálnej prevádzky

V prípade traktorov vybavených zariadením na automatické nastavovanie bŕzd sa brzdy po dokončení skúšok vymedzených v bode 2.3.3 môžu ochladiť na teplotu predstavujúcu studenú brzdu (t. j. ≤ 100 °C) a overí sa, či je vozidlo schopné normálnej prevádzky splnením jednej z týchto podmienok:

2.3.4.1.

kolesá sa voľne otáčajú (t. j. dajú sa otáčať rukou);

2.3.4.2.

zabezpečí sa, aby v prípade, že sa vozidlo pohybuje konštantnou rýchlosťou v = 60 km/h s uvoľnenými brzdami, asymptotické teploty nepresiahli zvýšenie teploty bubnov/kotúčov o 80 °C, potom sa zvyškové brzdové momenty považujú za prijateľné.

2.4.   Skúška typu II (skúška správania vozidla pri klesaní)

V prípade traktorov kategórií Tb a Cb s najvyššou prípustnou hmotnosťou presahujúcou 12 t sa musí okrem skúšky typu I vykonať aj skúška typu II.

2.4.1.   Naložený traktor sa skúša tak, aby energia absorbovaná v brzdách bola ekvivalentná energii, aká vzniká za rovnaký čas pri naloženom traktore pohybujúcom sa priemernou rýchlosťou 30 km/h pri klesaní 6 % na vzdialenosť 6 km, so zaradeným primeraným prevodovým stupňom a s použitím odľahčovacieho brzdového systému, pokiaľ je ním vozidlo vybavené. Zaradený prevodový stupeň musí byť zvolený tak, aby otáčky motora (min– 1) nepresiahli maximálnu hodnotu predpísanú výrobcom.

2.4.2.   Pre vozidlá, pri ktorých sa energia absorbuje iba brzdným účinkom samotného motora, sa pripúšťa tolerancia priemernej rýchlosti ± 5 km/h a musí byť zaradený prevodový stupeň, ktorý dovoľuje stabilizovať rýchlosť na hodnotu najbližšiu k 30 km/h pri klesaní 6 %. Ak sa brzdný účinok samotného motora stanoví meraním spomalenia, stačí, aby namerané stredné spomalenie bolo minimálne 0,5 m/s2.

2.4.3.   Na konci skúšky sa účinnosť so zahriatymi brzdami prevádzkového brzdového systému meria za tých istých podmienok ako pri skúške typu 0 s odpojeným motorom (teplotné podmienky môžu byť odlišné). Táto účinnosť so zahriatymi brzdami použitím ovládacej sily nepresahujúcej 60 daN musí byť taká, aby brzdná dráha nepresiahla tieto hodnoty a stredné plné brzdné spomalenie nebolo menšie ako tieto hodnoty:

0,15 v + (1,33 v2/115)

(druhý člen výrazu zodpovedá strednému plnému brzdnému spomaleniu dm = 3,3 m/s2).

2.5.   Skúška typu III (skúška zoslabovania účinnosti bŕzd) pre naložené vozidlá kategórií:

2.5.1.   R3b, R4b, S2b, pri ktorých súčet najvyšších technicky prípustných hmotností pripadajúcich na nápravu presahuje 10 000 kg,

alebo alternatívne kategórií

2.5.2.   R3a, R4a, S2a, ak pre tieto vozidlá neboli vykonané skúšky podľa bodu 2.3.2;

2.5.3.   R3b, R4b, S2b, pri ktorých súčet najvyšších technicky prípustných hmotností pripadajúcich na nápravu nepresahuje 10 000 kg.

2.5.4.   Skúška na dráhe

2.5.4.1.   Nastavenie bŕzd sa pred skúškou typu III vykonáva podľa týchto príslušných postupov:

2.5.4.1.1.

V prípade ťahaných vozidiel vybavených vzduchovými brzdami musí byť nastavenie bŕzd také, aby mohlo fungovať zariadenie na automatické nastavovanie bŕzd. Na tento účel sa zdvih aktivátora nastaví na:

so ≥ 1,1 × sre-adjust

(horný limit nesmie presiahnuť hodnotu odporúčanú výrobcom),

kde:

sre-adjust

je nastavovací zdvih podľa špecifikácie výrobcu zariadenia na automatické nastavovanie bŕzd, t. j. zdvih, pri ktorom sa začína znovu nastavovať prevádzková vzdialenosť brzdy s tlakom aktivátora 100 kPa.

Ak nie je po dohode s technickou službou praktické merať zdvih aktivátora, počiatočné nastavenie sa musí dohodnúť s technickou službou.

Za uvedených podmienok sa na brzdu pôsobí tlakom aktivátora 200 kPa, 50-krát za sebou. Za tým nasleduje jedno použitie brzdy s tlakom aktivátora najmenej 650 kPa

2.5.4.1.2.

V prípade ťahaných vozidiel vybavených hydraulickými kotúčovými brzdami nie sú potrebné žiadne požiadavky na nastavenie.

2.5.4.1.3.

V prípade ťahaných vozidiel vybavených hydraulickými bubnovými brzdami nastavenie bŕzd špecifikuje výrobca.

2.5.4.2.   Pre skúšku na ceste musia byť splnené tieto podmienky:

Počet zabrzdení

20

Trvanie brzdného cyklu

60 s

Počiatočná rýchlosť na začiatku brzdenia

60 km/h

Zabrzdenia

Pri týchto skúškach musí byť sila pôsobiaca na ovládač nastavená tak, aby sa dosiahlo stredné plné brzdné spomalenie 3 m/s2 vo vzťahu k hmotnosti ťahaného vozidla PR pri prvom zabrzdení. Táto sila musí zostať konštantná pri všetkých nasledujúcich zabrzdeniach.

Pomerné brzdné spomalenie ťahaného vozidla sa vypočíta podľa vzorca uvedeného v bode 2.2.3.5:

Formula

rýchlosť na konci brzdenia:

Formula

kde:

zR

=

pomerné brzdné spomalenie ťahaného vozidla,

zR + M

=

pomerné brzdné spomalenie jazdnej súpravy (traktor a ťahané vozidlo),

R

=

hodnota valivého odporu = 0,01,

FM

=

celková normálová statická reakcia medzi povrchom cesty a kolesami (N),

FR

=

celková normálová statická reakcia medzi povrchom cesty a kolesami ťahaného vozidla (N),

F1

=

normálová statická reakcia časti hmotnosti ťahaného vozidla, ktorú nesie nebrzdená náprava alebo nápravy (N),

F2

=

normálová statická reakcia časti hmotnosti ťahaného vozidla, ktorú nesie brzdená náprava alebo nápravy (N),

PR

=

PR = FR/g,

v1

=

počiatočná rýchlosť (km/h),

v2

=

konečná rýchlosť (km/h).

2.5.5.   Účinnosť so zahriatymi brzdami

Na konci skúšky podľa bodu 2.5.4 sa účinnosť so zahriatymi brzdami prevádzkového brzdového systému meria za tých istých podmienok ako pri skúške typu 0, len s odlišnými teplotnými podmienkami, a začína sa s počiatočnou rýchlosťou 60 km/h. Brzdná sila na obvode kolies so zahriatymi brzdami nesmie byť menšia než 40 % maximálneho zaťaženia kolies stojaceho vozidla, a ani menšia než 60 % hodnoty zaznamenanej pri skúške typu 0 pri rovnakej rýchlosti.

2.5.6.   Skúška normálnej prevádzky

Po dokončení skúšok vymedzených v bode 2.5.5 sa môžu brzdy ochladiť na teplotu predstavujúcu studenú brzdu (t. j. ≤ 100 °C) a overí sa, či je vozidlo schopné normálnej prevádzky splnením jednej z týchto podmienok:

2.5.6.1.

kolesá sa voľne otáčajú (t. j. dajú sa otáčať rukou);

2.5.6.2.

zabezpečí sa, aby v prípade, že sa ťahané vozidlo pohybuje konštantnou rýchlosťou v = 60 km/h s uvoľnenými brzdami, asymptotické teploty nepresiahli zvýšenie teploty bubnov/kotúčov o 80 °C, potom sa zvyškové brzdové momenty považujú za prijateľné.

3.   Účinnosť brzdových systémov

3.1.   Vozidlá kategórií T a C

3.1.1.   Prevádzkové brzdové systémy

3.1.1.1.   Podľa podmienok skúšky typu 0 sa prevádzkový brzdový systém skúša za podmienok uvedených v tejto tabuľke:

 

vmax ≤ 30 km/h

vmax > 30 km/h

v

= vmax

= vmax

s (m)

≤ 0,15 v + v2/92

≤ 0,15 v + v2/130

dm

≥ 3,55 m/s2

≥ 5 m/s2

F (nožný ovládač)

≤ 600 N

≤ 600 N

F (ručný ovládač)

≤ 400 N

≤ 400 N

kde:

vmax

=

maximálna konštrukčná rýchlosť vozidla,

v

=

predpísaná skúšobná rýchlosť,

s

=

brzdná dráha,

dm

=

stredné plné brzdné spomalenie,

F

=

sila pôsobiaca na ovládač.

3.1.1.2.   V prípade traktora s povolením na ťahanie nebrzdeného vozidla kategórie R alebo S sa musí dosiahnuť minimálny brzdný účinok predpísaný pre príslušný traktor (pri skúške typu 0 s odpojeným motorom) s nebrzdeným ťahaným vozidlom pripojeným k traktoru, naloženým na maximálnu hmotnosť udanú výrobcom traktora.

Účinnosť brzdového systému jazdnej súpravy sa overí výpočtom z maximálneho brzdného účinku, ktorý sa skutočne dosiahol so samotným traktorom naloženým a nenaloženým (tiež s možnosťou čiastočného naloženia stanoveného výrobcom traktora) pri skúške typu 0 s odpojeným motorom, pomocou tejto rovnice (nevyžadujú sa žiadne praktické skúšky s pripojeným nebrzdeným ťahaným vozidlom):

Formula

kde:

dM + R

=

vypočítané stredné plné brzdné spomalenie traktora s pripojeným nebrzdeným ťahaným vozidlom v m/s2,

dM

=

maximálne stredné plné brzdné spomalenie samotného traktora dosiahnuté pri skúške typu 0 s odpojeným motorom v m/s2,

PM

=

hmotnosť traktora (prípadne vrátane akejkoľvek záťaže a/alebo nosného zaťaženia),

PM_laden

=

hmotnosť naloženého traktora,

PM_par_laden

=

hmotnosť čiastočne naloženého traktora,

PM_unladen

=

hmotnosť nenaloženého traktora,

PR

=

časť maximálnej hmotnosti nesená nápravou alebo nápravami ťahaného vozidla bez prevádzkovej brzdy, ktoré môže byť pripojené (ako udáva výrobca traktora),

„PM + R

=

hmotnosť jazdnej súpravy (hmotnosť PM + udávaná hmotnosť nebrzdeného ťahaného vozidla PR).

3.1.1.2.1.   Požadovaná minimálna účinnosť brzdového systému jazdnej súpravy

Minimálna účinnosť brzdového systému jazdnej súpravy nesmie byť nižšia než 4,5 m/s2 v prípade traktorov s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou vmax vyššou ako 30 km/h a nižšia než 3,2 m/s2 v prípade traktorov s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou vmax nepresahujúcou 30 km/h. Technická služba môže podľa uváženia výrobcu traktora vykonať doplnkovú skúšku typu 0 s hmotnosťou čiastočne naloženého traktora udávanou výrobcom s cieľom určiť najvyššiu prípustnú hmotnosť nebrzdeného ťahaného vozidla, ktorá spĺňa požadovanú minimálnu účinnosť brzdového systému jazdnej súpravy pre takú hmotnosť jazdnej súpravy.

Namerané hodnoty dM pre uvedené podmienky zaťaženia a zodpovedajúce vypočítané hodnoty dM + R sa zaznamenajú do skúšobného protokolu.

Maximálna udávaná hodnota hmotnosti nebrzdeného ťahaného vozidla nesmie presiahnuť 3 500 kg.

3.1.2.   Núdzový (sekundárny) brzdový systém

Núdzový brzdový systém aj v prípade, že sa ovládač, ktorý ho aktivuje, používa aj na plnenie iných brzdných funkcií, musí zabezpečiť brzdnú dráhu nepresahujúcu tieto hodnoty a stredné plné brzdné spomalenie, ktoré nie je menšie ako tieto hodnoty:

traktory s vmax ≤ 30 km/h:

0,15 v + (v2/39)

(druhý člen výrazu zodpovedá strednému plnému brzdnému spomaleniu dm = 1,5 m/s2),


traktory s vmax > 30 km/h:

0,15 v + (v2/57)

(druhý člen výrazu zodpovedá strednému plnému brzdnému spomaleniu dm = 2,2 m/s2).

Predpísaný účinok sa musí dosiahnuť tak, aby sila pôsobiaca na ovládač brzdového systému neprekročila hodnotu 600 N pre nožné ovládače alebo 400 N pre ručné ovládače. Ovládač musí byť umiestnený tak, aby ho vodič mohol ľahko a rýchlo použiť.

3.1.3.   Parkovací brzdový systém

3.1.3.1.   Parkovací brzdový systém aj v prípade, že je kombinovaný s niektorým iným brzdovým zariadením, musí udržať naložený traktor v nehybnom stave v stúpaní alebo klesaní so sklonom 18 %. Táto požiadavka musí byť splnená počas celého času ochladzovania. Čas ochladzovania sa považuje za ukončený, keď brzdy dosiahnu teplotu 10 °C nad teplotou okolia.

3.1.3.2.   V prípade vozidiel kategórie T4.3 parkovací brzdový systém aj v prípade, že je kombinovaný s niektorým iným brzdovým zariadením, musí udržať naložený traktor v nehybnom stave v stúpaní alebo klesaní so sklonom 40 %. Táto požiadavka musí byť splnená aj počas času ochladzovania. Čas ochladzovania sa považuje za ukončený, keď brzdy dosiahnu teplotu 10 °C nad teplotou okolia.

3.1.3.3.   Skúška účinnosti parkovacieho brzdového systému so zahriatymi a so studenými brzdami

Merania s cieľom overiť, či je parkovací brzdový systém schopný udržať naložený traktor v nehybnom stave v stúpaní a klesaní podľa požiadaviek uvedených v bodoch 3.1.3.1. a 3.1.3.2., sa vykonajú za týchto podmienok:

brzdy sa zohrejú na teplotu najmenej 100 °C (merané na trecej ploche disku alebo na vonkajšej strane bubna),

statická skúška parkovacieho brzdového systém so zahriatymi brzdami pri teplote najmenej 100 °C,

statická skúška parkovacieho brzdového systém so studenými brzdami pri teplote rovnej najviac teplote okolia + 10 °C.

V prípade olejových bŕzd bude metóda, ktorou sa táto kontrola vykoná, dohodne výrobcom vozidla a technickou službou. Metóda hodnotenia a výsledky sa priložia k správe o typovom schválení.

3.1.3.4.   V prípade traktora s povolením na pripojenie ťahaného vozidla musí parkovací brzdový systém traktora umožniť udržanie jazdnej súpravy s najvyššou prípustnou hmotnosťou, udávanou výrobcom traktora, v nehybnom stave v stúpaní alebo klesaní so sklonom 12 %.

V prípade, že túto požiadavku nie je možné splniť v dôsledku fyzikálnych obmedzení (napríklad nedostatočná adhézia medzi pneumatikami a povrchom cesty, čo znemožňuje traktoru vyvinúť dostatočné brzdné sily), táto požiadavka sa považuje za splnenú, ak je splnená alternatívna požiadavka uvedená v bode 3.1.3.4 v spojení s bodom 2.2.1.20 prílohy I.

3.1.3.4.1.   Požiadavka uvedená v bode 3.1.3.4 sa považuje za splnenú, ak sú splnené tieto podmienky v bodoch 3.1.3.4.1.1 alebo 3.1.3.4.1.2:

3.1.3.4.1.1.

Aj keď motor traktora nie je v chode, jazdná súprava s najvyššou prípustnou hmotnosťou zostáva v nehybnom stave na svahu s predpísaným sklonom po tom, čo vodič zo svojho sedadla aktiváciou jedného ovládača uviedol do činnosti parkovací brzdový systém traktora a parkovací brzdový systém ťahaného vozidla, alebo iba jeden z týchto dvoch brzdových systémov.

3.1.3.4.1.2.

Parkovací brzdový systém traktora je schopný na mieste udržať traktor pripojený k nebrzdenému ťahanému vozidlu s hmotnosťou rovnou najvyššej hmotnosti jazdnej súpravy PM + R uvedenej v skúšobnom protokole.

PM + R

=

hmotnosť jazdnej súpravy (hmotnosť PM + udávaná hmotnosť nebrzdeného ťahaného vozidla PR); podľa bodu 3.1.1.2. a skúšobného protokolu.

PM

=

hmotnosť traktora (prípadne vrátane akejkoľvek záťaže alebo nosného zaťaženia, alebo oboch).

3.1.3.5.   Prípustný je aj parkovací brzdový systém, ktorý je potrebné niekoľkokrát aktivovať, kým sa nedosiahne predpísaný účinok.

3.1.4.   Zvyškové brzdenie po poruche v prevode

3.1.4.1.   Vprípade traktorov kategórie Tb s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou presahujúcou 60 km/h zvyšková účinnosť prevádzkového brzdového systému v prípade poruchy v časti jeho prevodu musí pri použití ovládacej sily nepresahujúcej 70 daN zabezpečiť, aby brzdná dráha nepresiahla tieto hodnoty a stredné plné brzdné spomalenie nebolo menšie ako tieto hodnoty, pri skúške typu 0 s odpojeným motorom a pri týchto počiatočných rýchlostiach pre príslušnú kategóriu vozidla:

v [km/h]

Brzdná dráha NALOŽENÉ – [m]

dm [m/s2]

Brzdná dráha NENALOŽENÉ – [m]

dm [m/s2]

40

Formula

1,3

Formula

1,3

Táto požiadavka sa nepovažuje za výnimku z požiadaviek týkajúcich sa núdzového brzdenia.

3.1.4.2.   Skúška zvyškovej účinnosti bŕzd sa vykonáva simuláciou podmienok skutočnej poruchy v prevádzkovom brzdovom systéme.

3.2.   Vozidlá kategórií R a S

3.2.1.   Prevádzkový brzdový systém

3.2.1.1.   Požiadavky týkajúce sa skúšok vozidiel kategórie R1 alebo S1

Ak sú ťahané vozidlá kategórie R1 alebo S1 vybavené prevádzkovým brzdovým systémom, účinnosť systému musí spĺňať požiadavky stanovené pre vozidlá kategórie R2 alebo S2.

3.2.1.2.   Požiadavky týkajúce sa skúšok vozidiel kategórie R2

Ak je prevádzkový brzdový systém priebežný alebo polopriebežný, súčet síl pôsobiacich na obvode brzdených kolies sa musí rovnať najmenej X % maximálneho zaťaženia kolies stojaceho vozidla:

X

=

50 pre ťahané vozidlo s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou presahujúcou 30 km/h,

X

=

35 pre ťahané vozidlo s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou nepresahujúcou 30 km/h.

Ak je ťahané vozidlo vybavené brzdovým systémom so stlačeným vzduchom, tlak v ovládacom vedení nesmie počas brzdnej skúšky presiahnuť hodnotu 650 kPa (a/alebo zodpovedajúcu hodnotu digitálnej požiadavky, ako je vymedzená v norme ISO 11992:2003 vrátane normy ISO 11992-2:2003 a jej zmeny Amd.1:2007, v elektrickom ovládacom vedení) a tlak v prívodnom vedení nesmie presiahnuť hodnotu 700 kPa.

Ak je ťahané vozidlo vybavené hydraulickým brzdovým systémom, tlak v ovládacom vedení nesmie počas brzdnej skúšky presiahnuť hodnotu 11 500 kPa a tlak v prídavnom vedení musí dosahovať hodnotu od 1 500 kPa do 1 800 kPa.

Skúšobná rýchlosť je 60 km/h alebo maximálna konštrukčná rýchlosť ťahaného vozidla, podľa toho, ktorá z týchto hodnôt je nižšia.

Ak je brzdový systém nájazdový, musí spĺňať podmienky stanovené v prílohe VIII.

3.2.1.3.   Požiadavky týkajúce sa skúšok vozidiel kategórií R3, R4 alebo S2

Súčet síl pôsobiacich na obvode brzdených kolies sa musí rovnať najmenej X % maximálneho zaťaženia kolies stojaceho vozidla:

X

=

50 pre ťahané vozidlo kategórií R3, R4 a S2 s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou presahujúcou 30 km/h,

X

=

35 pre ťahané vozidlo kategórií R3a, R4a a S2a s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou nepresahujúcou 30 km/h.

Ak je prípojné vozidlo vybavené brzdovým systémom so stlačeným vzduchom, tlak v ovládacom vedení nesmie počas brzdnej skúšky presiahnuť hodnotu 650 kPa a tlak v prívodnom vedení nesmie presiahnuť hodnotu 700 kPa.

Skúšobná rýchlosť je 60 km/h alebo maximálna konštrukčná rýchlosť ťahaného vozidla, podľa toho, ktorá z týchto hodnôt je nižšia.

Ak je ťahané vozidlo vybavené hydraulickým brzdovým systémom, tlak v ovládacom vedení nesmie počas brzdnej skúšky presiahnuť hodnotu 11 500 kPa a tlak v prídavnom vedení musí dosahovať hodnotu medzi 1 500 kPa a 1 800 kPa.

3.2.1.4.   V rámci skupiny náprav je v priebehu postupu skúšky typu 0 povolené blokovanie kolies na jednej náprave. Táto požiadavka sa nepovažuje za výnimku z požiadaviek uvedených v bode 6.3.1 prílohy XI týkajúcich sa blokovania priamo regulovaných kolies.

3.2.2.   Parkovací brzdový systém

3.2.2.1.   Parkovací brzdový systém, ktorým je vybavené ťahané vozidlo, musí udržať naložené ťahané vozidlo, odpojené od traktora, v nehybnom stave v stúpaní alebo klesaní so sklonom 18 %.

3.2.2.2.   Požiadavka uvedená v bode 3.2.2.1. musí byť splnená aj počas celého času ochladzovania. Čas ochladzovania sa považuje za ukončený, keď brzdy dosiahnu teplotu 10 °C nad teplotou okolia.

3.2.2.3.   Skúška účinnosti parkovacieho brzdového systému so zahriatymi a so studenými brzdami

Uplatňujú sa príslušné požiadavky na skúšku uvedené v bode 3.1.3.3.

3.2.3.   Automatický brzdový systém

Brzdný účinok automatického brzdového systému v prípade poruchy, ako je opísaný v bodoch 2.2.1.17 a 2.2.1.18 prílohy I, pri skúške s naloženým vozidlom od rýchlosti 40 km/ alebo 0,8 vmax (podľa toho, ktorá z týchto hodnôt je nižšia), nesmie byť menší ako 13,5 % maximálneho zaťaženia kolies stojaceho vozidla. Prípustné je blokovanie kolies pri účinkoch väčších než 13,5 %.

3.3.   Čas odozvy pre vozidlá kategórií T, C, R a S

3.3.1.   Keď sú vozidlá vybavené prevádzkovým brzdovým systémom, ktorý je úplne alebo čiastočne závislý od iného zdroja energie, než je svalová energia vodiča, musia byť splnené tieto podmienky:

3.3.1.1.

Pri núdzovom brzdení nesmie čas, ktorý uplynie medzi okamihom, keď začne byť ovládač aktivovaný, a okamihom, keď brzdná sila na náprave najnepriaznivejšie umiestnenej z hľadiska brzdenia dosiahne hodnotu zodpovedajúcu predpísanej účinnosti, presiahnuť 0,6 sekundy.

3.3.1.2.

V prípade vozidiel vybavených zariadením so stlačeným vzduchom, ťahaných vozidiel vybavených hydraulickým brzdovým systémom alebo traktorov vybavených hydraulickým ovládacím vedením sa požiadavky uvedené v bode 3.3.1 považujú za splnené, ak vozidlo spĺňa ustanovenia prílohy III.

3.3.1.3.

V prípade traktorov vybavených hydraulickými brzdovými systémami sa požiadavky uvedené v bode 3.3.1. považujú za splnené, ak pri núdzovom brzdení dosiahne spomalenie vozidla alebo tlak v najnepriaznivejšie umiestnenom brzdovom valci hodnotu zodpovedajúcu predpísanej účinnosti do 0,6 sekundy.

3.3.1.4.

V prípade traktorov s jednou brzdenou nápravou a s automatickým zapojením pohonu všetkých ostatných náprav počas brzdenia sa požiadavky uvedené v bode 3.3.1 považujú za splnené, ak traktor spĺňa predpísanú brzdnú dráhu aj predpísané stredné plné brzdné spomalenie pre príslušnú kategóriu vozidla podľa bodu 3.1.1.1, ale v tomto prípade je potrebné skutočne merať obidva parametre.

Doplnok 1

Rozdelenie brzdenia na nápravy vozidiel a požiadavky na kompatibilitu medzi traktorom a ťahaným vozidlom

1.   Všeobecné požiadavky

1.1.   Vozidlá kategórií T, C, R a S

1.1.1.   Vozidlá kategórií Ta, Ca, R2a, R3a, R4a a S2a s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou presahujúcou 30 km/h musia spĺňať tieto požiadavky tohto doplnku:

1.1.1.1.

príslušné požiadavky na kompatibilitu spojené s grafmi 2 a 3. Ak sa na tento účel použije osobitné zariadenie, musí pracovať automaticky. V prípade prípojných vozidiel s elektricky ovládaným rozdelením brzdnej sily sa požiadavky uvedené v tomto doplnku uplatňujú iba vtedy, keď je prípojné vozidlo elektricky pripojené k traktoru konektorom podľa normy ISO 7638:2003;

1.1.1.2.

v prípade poruchy ovládania osobitného zariadenia musí byť pre príslušné vozidlo splnená požiadavka dosiahnutia brzdného účinku, uvedená v bode 5;

1.1.1.3.

požiadavky na označovanie stanovené v bode 6.

1.1.2.   Vozidlá kategórií Tb, R2b, R3b, R4b a S2b musia spĺňať príslušné požiadavky uvedené v tomto doplnku. Ak sa na tento účel použije osobitné zariadenie, musí pracovať automaticky.

1.1.3.   Vozidlá kategórií uvedených v bodoch 1.1.1 a 1.1.2 vybavené protiblokovacím brzdovým systémom kategórie 1 alebo 2 (traktory) a kategórie A alebo B (ťahané vozidlá) spĺňajúce príslušné požiadavky uvedené v prílohe XI, musia spĺňať aj príslušné požiadavky uvedené v tomto doplnku s týmito výnimkami:

1.1.3.1.

splnenie požiadaviek na využitie adhézie spojených s grafom 1 sa nevyžaduje;

1.1.3.2.

v prípade traktorov a ťahaných vozidiel sa splnenie požiadaviek na kompatibilitu v nenaloženom stave, spojených s grafmi 2 a 3, nevyžaduje. Pre všetky stavy zaťaženia sa však pomerné brzdné spomalenie musí vyvinúť pri tlaku od 20 kPa do 100 kPa (pneumatické brzdové systémy) a od 350 kPa do 1 800 kPa (hydraulické brzdové systémy) alebo pri ekvivalentnej digitálnej hodnote požiadavky na spojovacej hlavici ovládacieho vedenia alebo vedení;

1.1.3.3.

v prípade vozidiel vybavených osobitným zariadením, ktoré automaticky reguluje rozdelenie brzdenia na nápravy alebo automaticky reguluje brzdnú silu podľa zaťaženia nápravy alebo náprav, sa uplatňujú požiadavky uvedené v bodoch 5 a 6.

1.1.4.   Keď je vozidlo vybavené odľahčovacím brzdovým systémom, spomaľovacia sila sa neberie do úvahy pri stanovení účinnosti brzdových systémov vozidla z hľadiska ustanovení tohto doplnku.

1.2.   Požiadavky v súvislosti s diagramami uvedenými v bodoch 3.1.6.1, 4.1 a 4.2 platia pre vozidlá s pneumatickým a elektrickým ovládacím vedením podľa bodu 2.1.4 prílohy I alebo hydraulickým ovládacím vedením podľa bodu 2.1.5 prílohy I. Vo všetkých prípadoch bude referenčnou hodnotou (vodorovná os grafov) príslušná hodnota prevádzaného tlaku alebo elektrického signálu v ovládacom vedení:

1.2.1.

pre vozidlá vybavené podľa bodu 2.1.4.1.1 prílohy I to bude skutočný pneumatický tlak v ovládacom vedení (pm);

1.2.2.

pre vozidlá vybavené podľa bodu 2.1.4.1.2 alebo 2.1.4.1.3 prílohy I to bude tlak zodpovedajúci hodnote prevádzanej digitálnej požiadavky v elektrickom ovládacom vedení podľa normy ISO 11992:2003 vrátane normy ISO 11992-2:2003 a jej zmeny Amd.1:2007,

vozidlá vybavené podľa bodu 2.1.4.1.2 prílohy I (s pneumatickým aj elektrickým ovládacím vedením) musia spĺňať požiadavky uvedené v grafoch týkajúcich sa oboch ovládacích vedení. Nevyžadujú sa však zhodné krivky charakteristík brzdenia týkajúce sa oboch ovládacích vedení;

1.2.3.

pre vozidlá vybavené podľa bodu 2.1.5.1 prílohy I to bude skutočný hydraulický tlak v ovládacom vedení (pm).

1.3.   Overenie vývoja brzdnej sily

1.3.1.   V čase typového schvaľovania sa skontroluje, či vývoj brzdenia na náprave každej nezávislej skupiny náprav je v týchto rozsahoch tlakov:

1.3.1.1.

Naložené vozidlá:

 

Najmenej jedna náprava musí začať vyvíjať brzdnú silu, keď je tlak v príslušnej spojovacej hlavici v rozsahu od 20 kPa do 100 kPa (pneumatické brzdové systémy) a od 350 kPa do 1 800 kPa (hydraulické brzdové systémy) alebo pri ekvivalentnej digitálnej hodnote požiadavky.

 

Najmenej jedna náprava z každej ďalšej skupiny náprav musí začať vyvíjať brzdnú silu, keď je tlak v príslušnej spojovacej hlavici najviac 120 kPa (pneumatické brzdové systémy) a 2 100 kPa (hydraulické brzdové systémy) alebo pri ekvivalentnej digitálnej hodnote požiadavky.

1.3.1.2.

Nenaložené vozidlá:

Najmenej jedna náprava musí začať vyvíjať brzdnú silu, keď je tlak v príslušnej spojovacej hlavici v rozsahu od 20 kPa do 100 kPa (pneumatické brzdové systémy) a od 350 kPa do 1 800 kPa (hydraulické brzdové systémy) alebo pri ekvivalentnej digitálnej hodnote požiadavky.

1.3.1.3.

S kolesom alebo kolesami zdvihnutými nad cestu a voľne sa otáčajúcimi pôsobte zvyšujúcou sa brzdnou silou a odmerajte tlak v spojovacej hlavici zodpovedajúci stavu, keď kolesá nie je možné naďalej ručne otáčať. V prípade traktorov kategórie C sa môže na overenie vývoja brzdnej sily použiť alternatívny postup (napríklad odobratie pásov). Táto podmienka určuje vývoj brzdnej sily.

2.   Symboly

i

=

index označenia nápravy (i = 1, predná náprava; i = 2, druhá náprava atď.)

E

=

rázvor

ER

=

vzdialenosť medzi bodom spojenia a stredom nápravy s pevným ojom ťahaného vozidla a nápravou v strede,

fi

=

Ti/Ni, využitie adhézie nápravou i,

Fi

=

normálová reakcia povrchu cesty na nápravu i v statickom stave

FM

=

celková normálová statická reakcia povrchu cesty na kolesá traktora

g

=

gravitačné zrýchlenie: g = 9,81 m/s2

h

=

výška ťažiska nad vozovkou udávaná výrobcom a odsúhlasená technickou službou, ktorá vykonáva schvaľovaciu skúšku

J

=

spomalenie vozidla

k

=

teoretický koeficient adhézie medzi pneumatikou a cestou

P

=

hmotnosť vozidla

Ni

=

normálová reakcia povrchu cesty na nápravu i pri brzdení

pm

=

tlak v spojovacej hlavici ovládacieho vedenia

FR

=

celková normálová statická reakcia povrchu cesty na všetky kolesá ťahaného vozidla

FRmax

=

hodnota FR pri maximálnej hmotnosti ťahaného vozidla

Ti

=

brzdná sila pôsobiaca na nápravu i pri brzdení za normálnych brzdných podmienok na ceste

TM

=

súčet brzdných síl na obvode všetkých kolies traktora

TR

=

súčet brzdných síl Ti na obvode všetkých kolies ťahaného vozidla

z

=

pomerné brzdné spomalenie vozidla = J/g

3.   Požiadavky na traktory kategórie T

3.1.   Dvojnápravové traktory

3.1.1.   Pre všetky kategórie traktorov pre hodnoty k od 0,2 do 0,8:

z ≥ 0,10 + 0,85 (k – 0,20)

Ustanovenia bodov 3.1.1 a 4.1.1 nemajú vplyv na požiadavky týkajúce sa účinnosti bŕzd, uvedené v prílohe II. Ak sa však pri skúškach vykonaných podľa ustanovení bodov 3.1.1 a 4.1.1 dosiahnu vyššie hodnoty účinnosti bŕzd, ako tie predpísané v prílohe II, uplatňujú sa požiadavky týkajúce sa kriviek využitia adhézie v oblastiach znázornených na grafe 1, ktoré sú vymedzené priamkami k = 0,8 a z = 0,8.

3.1.2.   Pre všetky stavy zaťaženia vozidla krivka využitia adhézie zadnou nápravou sa nesmie nachádzať nad krivkou využitia adhézie prednou nápravou:

3.1.2.1.

pre všetky hodnoty pomerného brzdného spomalenia od 0,15 do 0,30.

Táto podmienka sa považuje tiež za splnenú, ak pre hodnoty pomerného brzdného spomalenia od 0,15 do 0,30 sa krivky využitia adhézie pre každú nápravu nachádzajú medzi dvoma priamkami rovnobežnými s priamkou ideálneho využitia adhézie danou vzorcom k = z + 0,08 podľa grafu 1 v tomto doplnku a krivka využitia adhézie pre zadnú nápravu pre pomerné brzdné spomalenia z > 0,3 zodpovedá vzťahu:

z ≥ 0,3 + 0,74 (k – 0,38).

3.1.3.   V prípade traktorov s povolením na ťahanie vozidiel kategórií R3b, R4b a S2b vybavených brzdovými systémami so stlačeným vzduchom:

3.1.3.1.

Keď sa skúša so zastaveným zdrojom energie, uzavretým prívodným vedením, zásobníkom s kapacitou 0,5 litra pripojeným k pneumatickému ovládaciemu vedeniu a systémom pri zapínacom a vypínacom tlaku, musí byť tlak v spojovacích hlaviciach prívodného vedenia a pneumatického ovládacieho vedenia pri plnom zdvihu ovládača brzdenia od 650 do 850 kPa, bez ohľadu na stav zaťaženia vozidla.

3.1.3.2.

Pre vozidlá vybavené elektrickým ovládacím vedením musí plný zdvih ovládača prevádzkového brzdového systému poskytnúť digitálnu hodnotu požiadavky zodpovedajúcu tlaku od 650 do 850 kPa (pozri normu ISO 11992:2003 vrátane normy ISO 11992-2:2003 a jej zmeny Amd.1:2007).

3.1.3.3.

Tieto hodnoty musia byť preukázateľné na traktore pri odpojení od ťahaného vozidla. Pásma kompatibility v grafoch uvedených v bodoch 3.1.6, 4.1 a 4.2 by nemali presahovať hodnotu tlaku 750 kPa a/alebo zodpovedajúcu ekvivalentnú digitálnu hodnotu požiadavky (pozri normu ISO 11992:2003 vrátane normy ISO 11992-2:2003 a jej zmeny Amd.1:2007).

3.1.3.4.

Musí sa zabezpečiť, aby bol v spojovacej hlavici prívodného vedenia tlak aspoň 700 kPa, keď je v systéme zapínací tlak. Tento tlak musí byť preukázateľný bez použitia prevádzkových bŕzd.

3.1.4.   V prípade traktorov s povolením na ťahanie vozidiel kategórií R3b, R4b a S2b vybavených hydraulickými brzdovými systémami:

3.1.4.1.

Keď sa skúša so zdrojom energie pri voľnobežných otáčkach a motorom pri 2/3 maximálnych otáčok, ovládacie vedenie simulátora ťahaného vozidla (bod 3.6. prílohy III) je pripojené k hydraulickému ovládaciemu vedeniu. Pri plnom zdvihu ovládača brzdenia musí tlak dosahovať hodnoty od 11 500 kPa do 15 000 kPa hydraulickom ovládacom vedení a od 1 500 kPa do 3 500 kPa v prídavnom vedení, bez ohľadu na stav zaťaženia vozidla.

3.1.4.2.

Tieto hodnoty musia byť preukázateľné na traktore pri odpojení od ťahaného vozidla. Pásma kompatibility v grafoch uvedených v bodoch 3.1.6, 4.1 a 4.2 by nemali presahovať hodnotu tlaku 13 300 kPa.

3.1.5.   Overenie splnenia požiadaviek uvedených v bodoch 3.1.1 a 3.1.2.

3.1.5.1.   Na overenie splnenia požiadaviek uvedených v bodoch 3.1.1. a 3.1.2. predloží výrobca krivky využitia adhézie prednou nápravou a zadnou nápravou vypočítané na základe vzorcov:

Formula

Formula

Krivky sa musia zostrojiť pre tieto stavy zaťaženia:

3.1.5.1.1.

nenaložené, keď nie je prekročená minimálna hmotnosť uvedená výrobcom v informačnom dokumente;

3.1.5.1.2.

naložené, pričom ak existuje niekoľko možností rozdelenia zaťaženia, do úvahy sa vezme tá, keď je najviac zaťažená predná náprava.

3.1.5.2.   Ak nie je možné v prípade vozidiel so stálym pohonom všetkých kolies, alebo v situácii, keď je pohon všetkých kolies zapojený počas brzdenia, vykonať matematické overenie podľa bodu 3.1.5.1., výrobca môže namiesto toho overiť pomocou skúšky poradia blokovania kolies, či pre všetky hodnoty pomerného brzdného spomalenia od 0,15 do 0,8 sa predné kolesá zablokujú buď súčasne, alebo pred zablokovaním zadných kolies. Táto alternatíva nepredstavuje pre výrobcu výnimku z povinnosti preukázať splnenie požiadaviek uvedených v bode 3.1.5.1 v situácii, keď pohon všetkých kolies nie je zapojený počas brzdenia.

3.1.5.2.1   V prípade traktorov, pri ktorých sa pohon všetkých kolies automaticky zapojí po začatí brzdenia pri rýchlosti vozidla nad 20 km/h, ale pohon všetkých kolies sa nezapojí automaticky pri použití prevádzkového brzdového systému pri rýchlosti vozidla do 20 km/h, sa nevyžaduje preukázanie splnenia požiadaviek uvedených v bode 3.1.5.1 v situácii, keď pohon všetkých kolies nie je zapojený počas brzdenia.

3.1.5.3.   Postup na overenie splnenia požiadaviek uvedených v bode 3.1.5.2.

3.1.5.3.1.   Skúška poradia blokovania kolies sa musí vykonať na povrchu cesty s koeficientom adhézie najviac 0,3 a s koeficientom adhézie približne 0,8 (suchá cesta) z počiatočných skúšobných rýchlosti uvedených v bode 3.1.5.3.2.

3.1.5.3.2.   Skúšobné rýchlosti:

 

0,8 vmax, ale nepresahujúca 60 km/h pre spomalenia na povrchu cesty s nízkym koeficientom trenia,

 

0,9 vmax pre spomalenia na povrchu cesty s vysokým koeficientom trenia.

3.1.5.3.3.   Sila pôsobiaca na pedál môže presiahnuť prípustné aktivačné sily podľa bodu 3.2.1.

3.1.5.3.4.   Sila pôsobiaca na pedál sa zvyšuje tak, že druhé koleso na vozidle sa zablokuje v čase medzi 0,5 s a 1 s od začiatku brzdenia, pokiaľ sa nezablokujú obe kolesá jednej nápravy (ďalšie kolesá sa môžu tiež zablokovať v priebehu skúšky napríklad v prípade súčasného zablokovania).

3.1.5.4.   Skúšky predpísané v bode 3.1.5.2. sa vykonávajú dvakrát na každom povrchu cesty. Ak je výsledok jednej skúšky neúspešný, musí sa vykonať tretia, a teda rozhodujúca skúška.

3.1.6.   Traktory s povolením na ťahanie iných vozidiel, než sú ťahané vozidlá s pevným ojom a nápravou v strede

3.1.6.1.   Prípustný vzťah medzi pomerným brzdným spomalením TM/FM a tlakom pm musí ležať v oblastiach znázornených na grafe 2 pre všetky hodnoty tlaku od 20 kPa do 750 kPa (v prípade brzdového systému so stlačeným vzduchom) a od 350 do 13 300 kPa (v prípade hydraulického brzdového systému).

3.2.   Traktory s viac než dvoma nápravami

Požiadavky uvedené v bode 3.1 platia aj pre vozidlá s viac než dvoma nápravami. Požiadavky uvedené v bode 3.1.2 z hľadiska poradia blokovania kolies sa považujú za splnené, ak je v prípade pomerného brzdného spomalenia s hodnotami od 0,15 do 0,30 adhézia využitá najmenej jednou z predných náprav väčšia ako adhézia využitá najmenej jednou zo zadných náprav.

4.   Požiadavky na ťahané vozidlá

4.1.   Pre ťahané vozidlá s ojom, ktoré sú vybavené brzdovými systémami so stlačeným vzduchom a hydraulickými brzdovými systémami:

4.1.1.

Pre ťahané vozidlá s ojom a dvoma nápravami platia tieto požiadavky:

4.1.1.1.

Pre hodnoty k od 0,2 do 0,8:

z ≥ 0,1 + 0,85 (k – 0,2)

Ustanovenia bodu 3.1.1 nemajú vplyv na požiadavky uvedené v prílohe II týkajúce sa brzdného účinku. Ak sa však pri skúškach vykonaných podľa ustanovení bodu 3.1.1 dosiahnu vyššie hodnoty účinnosti bŕzd, než sú predpísané v prílohe II, uplatňujú sa ustanovenia týkajúce sa kriviek využitia adhézie v oblastiach znázornených na grafe 1 v tejto prílohe, ktoré sú vymedzené priamkami k = 0,8 a z = 0,8.

4.1.1.2.

Pre všetky stavy zaťaženia vozidla sa krivka využitia adhézie zadnou nápravou nesmie nachádzať nad krivkou využitia adhézie prednou nápravou pre všetky hodnoty pomerného brzdného spomalenia od 0,15 do 0,30. Táto podmienka sa považuje za splnenú, ak sú pre hodnoty pomerného brzdného spomalenia od 0,15 do 0,30 splnené tieto dve podmienky:

4.1.1.2.1.

krivky využitia adhézie pre každú nápravu sa nachádzajú medzi dvoma priamkami rovnobežnými s priamkou ideálneho využitia adhézie, ktoré sú dané rovnicami k = z + 0,08 a k = z – 0,08, ako je znázornené na grafe 1;

a

4.1.1.2.2.

krivka využitia adhézie pre zadnú nápravu v prípade pomerného brzdného spomalenia s hodnotami najmenej 0,3 zodpovedá vzťahu z ≥ 0,3 + 0,74 (k – 0,38).

4.1.1.3.

Na overenie splnenia požiadaviek uvedených v bodoch 4.1.1.1 a 4.1.1.2 by sa mal použiť postup uvedený v ustanoveniach bodu 3.1.5.

4.1.2.

Pre ťahané vozidlá s ojom a viac než dvoma nápravami platia požiadavky uvedené v bode 4.1.1. Požiadavky uvedené v bode 4.1.1. z hľadiska poradia blokovania kolies sa považujú za splnené, ak v prípade pomerného brzdného spomalenia s hodnotami od 0,15 do 0,30 je adhézia využitá najmenej jednou z predných náprav väčšia ako adhézia využitá najmenej jednou zo zadných náprav.

4.1.3.

Prípustný vzťah medzi pomerným brzdným spomalením TR/FR a tlakom pm musí ležať v oblastiach znázornených na grafe 3 pre všetky príslušné hodnoty tlaku od 20 kPa do 750 kPa (pneumatický systém) a od 350 do 13 300 kPa (hydraulický systém), v prípade naloženého aj nenaloženého stavu.

4.2.   Pre ťahané vozidlá s pevným ojom a nápravou v strede, ktoré sú vybavené brzdovými systémami so stlačeným vzduchom a hydraulickými brzdovými systémami:

4.2.1.

Prípustný vzťah medzi pomerným brzdným spomalením TR/FR a tlakom pm musí ležať v dvoch oblastiach odvodených z grafu 3 vynásobením zvislej stupnice číslom 0,95. Táto požiadavka musí byť splnená pre všetky príslušné hodnoty tlaku od 20 kPa do 750 kPa (pneumatický systém) a od 350 do 13 300 kPa (hydraulický systém), v prípade naloženého aj nenaloženého stavu.

4.3.   Pre ťahané vozidlá s ojom, ktoré sú vybavené nájazdovým brzdovým systémom

4.3.1.   Požiadavky podľa bodu 4.1.1 platia aj pre ťahané vozidlá s ojom, ktoré sú vybavené nájazdovým brzdovým systémom.

4.3.2.   Pre ťahané vozidlá s ojom, ktoré sú vybavené nájazdovým brzdovým systémom a majú viac ako dve nápravy, platia požiadavky podľa bodu 4.1.2 tohto doplnku.

4.3.3.   Pri výpočte na overenie splnenia ustanovení bodu 4.1.1.3 sa môže zanedbať vplyv prípustnej sily oja D* (bod 10.3.1 prílohy VIII).

5.   Požiadavky, ktoré treba splniť pri poruche systému rozdeľovania brzdných síl

Keď sú požiadavky uvedené v tomto doplnku splnené pomocou osobitného zariadenia (napríklad ovládaného mechanicky od zavesenia náprav vozidla), musí byť možné v prípade poruchy jeho ovládania zastaviť vozidlo za podmienok stanovených pre núdzové brzdenie v prípade traktorov. Pre traktory s povolením na ťahanie vozidiel vybavených brzdovými systémami so stlačeným vzduchom alebo hydraulickými brzdovými systémami musí byť možné dosiahnuť v spojovacej hlavici ovládacieho vedenia tlak v rozsahu uvedenom v bodoch 3.1.3 a 3.1.4. V prípade poruchy ovládania osobitného zariadenia na ťahaných vozidlách sa musí dosiahnuť brzdný účinok prevádzkových bŕzd, ktorý sa rovná najmenej 30 % brzdného účinku predpísaného pre dané vozidlo.

6.   Označenia

6.1.   Vozidlá, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v tomto doplnku pomocou zariadenia ovládaného mechanicky od zavesenia náprav vozidla, musia byť označené v súlade s požiadavkami stanovenými na základe článku 17 ods. 2 písm. k) a článku 17 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 167/2013 tak, aby udávali užitočný zdvih zariadenia medzi polohami zodpovedajúcimi stavu naloženého a nenaloženého vozidla a doplňujúce informácie potrebné na kontrolu nastavenia zariadenia.

6.1.1.   Ak je zariadenie na snímanie zaťaženia bŕzd ovládané prostredníctvom zavesenia náprav vozidla akýmkoľvek iným spôsobom, na vozidle sa vyznačia informácie potrebné na kontrolu nastavenia zariadenia.

6.2.   Ak sú požiadavky uvedené v tomto doplnku splnené pomocou zariadenia regulujúceho tlak vzduchu alebo hydraulický tlak v prevode bŕzd, na vozidle sa vyznačí údaj o zaťažení náprav pri zemi, menovitom tlaku na výstupe zo zariadenia a o tlaku na vstupe, ktorý musí mať hodnotu minimálne 80 % maximálneho konštrukčného tlaku na vstupe udaného výrobcom vozidla pre tieto stavy zaťaženia:

6.2.1.

najvyššie technicky prípustné zaťaženie nápravy alebo náprav, ktoré zariadenie alebo zariadenia ovládajú;

6.2.2.

zaťaženie nápravy alebo náprav, ktoré zodpovedá hmotnosti nenaloženého vozidla v pohotovostnom stave, ako je uvedené v skúšobnom protokole pre schválenie požiadaviek na brzdenie;

6.2.3.

zaťaženie nápravy alebo náprav udané výrobcom na kontrolu nastavenia zariadenia v prevádzke, ak sú tieto hodnoty iné než hodnoty zaťaženia uvedené v bodoch 6.2.1 až 6.2.2.

6.3.   Označenia uvedené v bodoch 6.1 a 6.2 musia byť pripevnené na dobre viditeľnom mieste a musia byť nezmazateľné. Príklad označení pre mechanicky ovládané zariadenie vo vozidle, ktoré je vybavené brzdovým systémom so stlačeným vzduchom alebo hydraulickým brzdovým systémom, sa uvádza v súlade s požiadavkami stanovenými na základe článku 34 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 167/2013.

6.4.   Elektronicky ovládané systémy na rozdelenie brzdných síl, ktoré nemôžu spĺňať požiadavky uvedené v bodoch 6.1, 6.2 a 6.3, musia mať postup na samokontrolu funkcií, ktoré ovplyvňujú rozdelenie brzdných síl. Okrem toho pri stojacom vozidle musí byť možné vykonať kontroly stanovené v bode 1.3.1 generovaním menovitého požadovaného tlaku spojeného so začiatkom brzdenia pre naložený aj nenaložený stav.

7.   Skúšanie vozidla

V čase typového schvaľovania technická služba overí zhodu s požiadavkami uvedenými v tomto doplnku a vykoná akékoľvek ďalšie skúšky, ktoré sa považujú za potrebné na tento účel Protokol o akýchkoľvek ďalších skúškach sa pripojí k schvaľovaciemu protokolu.

Graf 1

Traktory kategórie Tb a ťahané vozidlá s ojom kategórií R3b, R4b a S2b

(pozri body 3.1.2.1 a 4.1.1.2)

Image 2

Poznámka: Dolný limit k = z – 0,08 sa neuplatňuje pre využitie adhézie zadnou nápravou.

Graf 2

Prípustný vzťah medzi pomerným brzdným spomalením TM/PM a tlakom v spojovacej hlavici pm pre traktory kategórií T a C s brzdovými systémami so stlačeným vzduchom alebo hydraulickými brzdovými systémami

Image 3

Text obrazu

Graf 3

Prípustný vzťah medzi pomerným brzdným spomalením TR/FR a tlakom v spojovacej hlavici pm pre ťahané vozidlá kategórií S2, R3 a R4 s brzdovými systémami so stlačeným vzduchom alebo hydraulickými brzdovými systémami

Image 4

Text obrazu

PRÍLOHA III

Požiadavky na meranie času odozvy

1.   Všeobecné požiadavky

1.1.   Čas odozvy prevádzkového brzdového systému sa určuje na stojacom vozidle, pričom tlak sa meria na vstupe najnepriaznivejšie umiestnenej brzdy. Pre vozidlá vybavené ventilmi na snímanie zaťaženia sa tieto zariadenia nastavujú do polohy „naložené“.

1.2.   Počas skúšok musí byť zdvih brzdových valcov jednotlivých náprav taký, aby zodpovedal nastaveniu bŕzd na čo najmenší zdvih.

1.3.   Čas odozvy získaný v súlade s bodmi 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6.5, 4.1, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 5.3.6, 6.2 sa zaokrúhľuje na najbližšiu desatinu sekundy. Ak má číslica predstavujúca stotiny hodnotu 5 alebo vyššiu, čas odozvy sa zaokrúhli na desatinu nahor.

1.4.   Schémy v doplnkoch 1 a 2 znázorňujú príklady správnej konfigurácie príslušných simulátorov na nastavenie a použitie.

2.   Traktory vybavené brzdovými systémami so stlačeným vzduchom

2.1.   Na začiatku každej skúšky musí byť tlak v zariadení na akumulovanie energie rovný tlaku, pri ktorom regulátor začína znovu napájať systém. V systémoch, ktoré nie sú vybavené regulátorom (napríklad kompresor s obmedzeným tlakom), musí mať tlak v zariadení na akumulovanie energie na začiatku každej skúšky hodnotu 90 % tlaku udávaného výrobcom a uvedeného v bode 1.2.2.1 časti A prílohy IV, použitého pre skúšky predpísané v tejto prílohe.

2.2.   Čas odozvy ako funkcia času aktivácie (tf) sa dosahuje za sebou nasledujúcimi plnými zdvihmi od čo najkratšieho času aktivácie až po čas približne 0,4 sekundy. Namerané hodnoty sa zaznačia do grafu.

2.3.   Čas odozvy, ktorý sa má zohľadniť na účely skúšky, je čas zodpovedajúci času aktivácie 0,2 sekundy. Tento čas odozvy sa môže určiť z grafu interpoláciou.

2.4.   V prípade času aktivácie 0,2 sekundy nesmie byť čas medzi začiatkom aktivácie ovládača brzdového systému a okamihom, keď tlak v brzdovom valci dosiahne 75 % svojej asymptotickej hodnoty, dlhší než 0,6 sekundy.

2.5.   V prípade traktorov s pneumatickým ovládacím vedením pre ťahané vozidlá sa popri požiadavkách uvedených v bode 1.1 meria čas odozvy na konci hadice s dĺžkou 2,5 m a vnútorným priemerom 13 mm, ktorá sa pripojí ku spojovacej hlavici ovládacieho vedenia prevádzkového brzdového systému. Počas tejto skúšky sa pripojí k spojovacej hlavici prívodného vedenia objem 385 ± 5 cm3 (ktorý sa považuje za zodpovedajúci objemu hadice s dĺžkou 2,5 m a vnútorným priemerom 13 mm, pri tlaku 650 kPa). Dĺžka a vnútorný priemer hadíc sa uvádza v bode 2.4 skúšobného protokolu.

2.6.   Čas, ktorý uplynie od začiatku aktivácie brzdového pedála až do okamihu, keď:

2.6.1.

tlak nameraný v spojovacej hlavici pneumatického ovládacieho vedenia;

2.6.2.

hodnota digitálnej požiadavky v elektrickom ovládacom vedení meraná podľa normy ISO 11992:2003 vrátane normy ISO 11992-2:2003 a jej zmeny Amd.1:2007 dosiahne x % svojej asymptotickej, resp. konečnej hodnoty, nesmie prekročiť časy uvedené v tejto tabuľke:

x [%]

t [s]

10

75

0,2

0,4

2.7.   V prípade traktorov s povolením na ťahanie vozidiel kategórie R3 alebo R4 vybavených brzdovými systémami so stlačeným vzduchom sa okrem plnenia požiadaviek uvedených v bode 2.6 musí overiť aj plnenie požiadaviek uvedených v bode 2.2.1.17.2.1 prílohy I vykonaním tejto skúšky:

2.7.1.

meraním tlaku na konci hadice s dĺžkou 2,5 m a vnútorným priemerom 13 mm, ktorá je pripojená k spojovacej hlavici prívodného vedenia;

2.7.2.

simulovaním poruchy ovládacieho vedenia na spojovacej hlavici;

2.7.3.

aktivovaním ovládača prevádzkového brzdového systému v priebehu 0,2 sekundy, ako je opísané v bode 2.3.

3.   Traktory vybavené hydraulickými brzdovými systémami

3.1.   Skúšky času odozvy sa musia vykonávať pri teplote okolia od 15 °C do 30 °C.

3.2.   Na začiatku každej skúšky musí byť tlak v zariadení na akumulovanie energie rovný tlaku, pri ktorom regulátor začína znovu napájať systém. V systémoch, ktoré nie sú vybavené regulátorom (napríklad hydraulické čerpadlo s obmedzeným tlakom), musí mať tlak v zariadení na akumulovanie energie na začiatku každej skúšky hodnotu 90 % tlaku udávaného výrobcom a uvedeného v bode 1.2.1.2 časti C prílohy IV, použitého pre skúšky predpísané v tejto prílohe.

3.3.   Čas odozvy ako funkcia času aktivácie (tf) sa dosahuje za sebou nasledujúcimi plnými zdvihmi od čo najkratšieho času aktivácie až po čas približne 0,4 sekundy. Namerané hodnoty sa zaznačia do grafu.

V prípade prevádzkového brzdového systému, ktorý sa aktivuje bez pomoci alebo iba s obmedzenou pomocou energie, musí pôsobiť ovládacia sila, ktorá zabezpečí aspoň predpísaný prevádzkový brzdný účinok.

3.4.   Čas odozvy, ktorý sa má zohľadniť na účely skúšky, je čas zodpovedajúci času aktivácie 0,2 sekundy. Tento čas odozvy sa môže určiť z grafu interpoláciou.

3.5.   V prípade času aktivácie 0,2 sekundy nesmie byť čas medzi začiatkom aktivácie ovládača brzdového systému a okamihom, keď tlak v brzdovom valci dosiahne 75 % svojej maximálnej hodnoty, dlhší než 0,6 sekundy.

V prípade prevádzkového brzdového systému, ktorý sa aktivuje s plnou energiou, dosahuje tlak v aktivátore bŕzd dočasne maximálnu hodnotu, potom klesá na strednú stabilizovanú hodnotu. Táto stredná stabilizovaná hodnota tlaku by sa mala použiť pri výpočte hodnoty 75 %.

3.6.   Traktory vybavené hydraulickým ovládacím vedením pre ťahané vozidlá

3.6.1.   Okrem meraní uvedených v bode 1.1. sa čas odozvy meria so simulátorom ťahaného vozidla (pozri bod 1 doplnku 2), ktorý sa pripojí k spojovacím hlaviciam hydraulického ovládacieho vedenia a prídavného vedenia traktora.

3.6.2.   Simulátor ťahaného vozidla musí mať tieto komponenty a charakteristiky:

3.6.2.1.   Simulátor ťahaného vozidla pre prídavné vedenie

3.6.2.1.1.   Prídavné vedenie so zásuvkovým konektorom zodpovedajúcim norme ISO 16028:2006 s otvorom priemeru 0,6+ 0,2 mm na obmedzovanie prietoku počas skúšky.

3.6.2.1.2.   Piestový akumulátor (alebo rovnocenné zariadenie) vyhovujúci týmto charakteristikám a skúšobným podmienkam:

3.6.2.1.2.1.

menovitý objem 1 000 cm3;

3.6.2.1.2.2.

počiatočný tlak 1 000± 100 kPa pri premiestnenom objeme 0 cm3;

3.6.2.1.2.3.

maximálny tlak 1 500 kPa pri premiestnenom objeme 500± 50 cm3.

3.6.2.1.3.   Piestový akumulátor (alebo rovnocenné zariadenie) je pripojený k prídavnému vedeniu prípojkou s vnútorným priemerom 12,5 mm, ktorá pozostáva z pružnej hadice (podľa normy EN 853:2007) dĺžky 1,0 m.

3.6.2.1.4.   Skúšobný otvor musí byť umiestnený čo najbližšie k zásuvkovému konektoru podľa normy ISO 16028:2006.

3.6.2.1.5.   K dispozícii musí byť odvzdušňovacie zariadenie, ktoré umožní odvzdušnenie simulátora pred skúškou a po skúške.

3.6.2.2.   Simulátor ťahaného vozidla pre ovládacie vedenie

3.6.2.2.1.   Ovládacie vedenie so zásuvkovým konektorom zodpovedajúcim norme ISO 5676:1983

3.6.2.2.2.   Zariadenie na akumulovanie energie s piestom (alebo rovnocenné zariadenie) vyhovujúce týmto charakteristikám a skúšobným podmienkam:

3.6.2.2.2.1.

počiatočný tlak 500± 100 kPa pri premiestnenom objeme 0 cm3;

3.6.2.2.2.2.

stredný skúšobný tlak 2 200± 200 kPa pri premiestnenom objeme 100± 30 cm3;

3.6.2.2.2.3.

konečný tlak 11 500± 200 kPa pri premiestnenom objeme 140± 50 cm3.

3.6.2.2.3.   Zariadenie na akumulovanie energie s piestom (alebo rovnocenné zariadenie) je pripojené k ovládaciemu vedeniu prípojkou s vnútorným priemerom 10 mm, ktorá pozostáva z pružnej hadice (podľa normy EN 853:2007) dĺžky 3,0 m a pevnej trubice dĺžky 4,5 m.

3.6.2.2.4.   Skúšobné otvory musia byť umiestnené čo najbližšie k zariadeniu na akumulovanie energie s piestom (alebo rovnocennému zariadeniu) a k zásuvkovému konektoru podľa normy ISO 5676:1983.

3.6.2.2.5.   K dispozícii musí byť odvzdušňovacie zariadenie, ktoré umožní odvzdušnenie spojovacích hadíc pred skúškou.

3.6.3.   Skúška musí byť vykonaná za týchto podmienok:

3.6.3.1.

spojovacie hadice sa pred skúškou odvzdušnia;

3.6.3.2.

otáčky motora traktora musia dosahovať hodnotu 25 % nad hodnotou voľnobežných otáčok;

3.6.3.3.

odvzdušňovacie zariadenie simulátora ťahaného vozidla pre prídavné vedenie musí byť úplne otvorené.

3.6.4.   Pokiaľ ide o meranie času odozvy podľa bodov 3.3 a 3.4, ovládacia sila bŕzd musí byť taká, aby sa dosiahol tlak najmenej 11 500 kPa na spojovacej hlavici ovládacieho vedenia pri otáčkach motora o 25 % vyšších než voľnobežné otáčky.

3.6.5.   V prípade času aktivácie 0,2 sekundy nesmie byť čas medzi začiatkom aktivácie ovládača brzdového systému a okamihom, keď tlak meraný v skúšobnom otvore umiestnenom v blízkosti zariadenia na akumulovanie energie s piestom (alebo rovnocenného zariadenia) dosiahne 75 % svojej maximálnej hodnoty podľa bodu 3.5., dlhší než 0,6 sekundy.

V tomto prípade sa však maximálna hodnota vzťahuje na tlak meraný v skúšobnom otvore namiesto tlaku v brzdách, ako to bolo v bode 3.5.

4.   Ťahané vozidlá vybavené brzdovými systémami so stlačeným vzduchom

4.1.   Časy odozvy ťahaných vozidiel sa merajú bez traktora. Na nahradenie traktora je potrebné poskytnúť simulátor, ku ktorému sa pripojí spojovacia hlavica prívodného vedenia, pneumatické ovládacie vedenie a/alebo konektor elektrického ovládacieho vedenia.

4.2.   Tlak v prívodnom vedení musí byť 650 kPa.

4.3.   Simulátor pneumatických ovládacích vedení musí mať tieto charakteristiky:

4.3.1.

Musí mať zásobník s kapacitou 30 litrov, ktorý musí byť pred každou skúškou naplnený na tlak 650 kPa a ktorý sa počas skúšky nedopĺňa. Vo výstupe brzdového ovládača musí mať simulátor otvor s priemerom 4,0 až 4,3 mm vrátane. Objem hadice meraný od tohto otvoru až po spojovaciu hlavicu vrátane musí byť 385 ± 5 cm3 (ktorý sa pokladá za zodpovedajúci objemu hadice s dĺžkou 2,5 m a vnútorným priemerom 13 mm pri tlaku 650 kPa). Tlaky v ovládacom potrubí uvedené v bode 4.3.3 sa musia merať hneď za otvorom.

4.3.2.

Ovládač brzdového systému musí byť konštruovaný tak, aby jeho použitá účinnosť nebola ovplyvnená skúškou.

4.3.3.

Simulátor musí byť nastavený, napríklad voľbou priemeru otvoru uvedeného v bode 4.3.1., tak aby pri pripojení zásobníka s objemom 385 ± 5 cm3 čas zvyšovania tlaku zo 65 kPa na 490 kPa (z 10 % na 75 % menovitého tlaku 650 kPa) bol 0,2 ± 0,01 sekundy. Ak sa uvedený zásobník nahradí zásobníkom s objemom 1 155 ± 15 cm3, čas, za ktorý vzrastie tlak zo 65 kPa na 490 kPa bez ďalšieho nastavenia, musí byť 0,38 ± 0,02 sekundy. Medzi týmito dvoma hodnotami musí tlak vzrastať približne lineárne. Tieto zásobníky musia byť pripojené k spojovacej hlavici bez použitia pružných hadíc a spojenie musí mať vnútorný priemer najmenej 10 mm.

4.3.4.

Schémy v doplnku 1 znázorňujú príklad správnej konfigurácie simulátora na nastavenie a použitie.

4.4.   Simulátor na kontrolu odozvy na signály prenášané elektrickým ovládacím vedením musí mať tieto charakteristiky:

4.4.1.

Simulátor musí produkovať signál digitálnej požiadavky v elektrickom ovládacom vedení podľa normy ISO 11992-2:2003 a jej zmeny Amd.1:2007 a poskytovať príslušné informácie ťahanému vozidlu prostredníctvom kolíkov 6 a 7 konektora podľa normy ISO 7638:2003. Na účely merania času odozvy môže simulátor na žiadosť výrobcu poskytovať ťahanému vozidlu informáciu, že nie je prítomné žiadne pneumatické ovládacie vedenie a že signál požadovaný elektrickým ovládacím vedením je generovaný z dvoch nezávislých okruhov (pozri body 6.4.2.2.24 a 6.4.2.2.25 normy ISO 11992-2:2003 a jej zmeny Amd.1:2007).

4.4.2.

Ovládač brzdového systému musí byť konštruovaný tak, aby jeho použitá účinnosť nebola ovplyvnená skúškou.

4.4.3.

Na účely merania času odozvy signál produkovaný elektrickým simulátorom musí zodpovedať lineárnemu zvýšeniu pneumatického tlaku z 0,0 kPa na 650 kPa za 0,2 ± 0,01 sekundy.

4.5.   Požiadavky na účinnosť

4.5.1.   Pre ťahané vozidlá s pneumatickým ovládacím vedením nesmie byť čas medzi okamihom, keď tlak produkovaný simulátorom v ovládacom vedení dosiahne hodnotu 65 kPa, a okamihom, keď tlak v aktivátore brzdy ťahaného vozidla dosiahne 75 % svojej asymptotickej hodnoty, dlhší než 0,4 sekundy.

4.5.1.1.   Ťahané vozidlá vybavené pneumatickým ovládacím vedením, ktoré majú elektrický ovládací prevod, sa kontrolujú elektrickou energiou dodávanou ťahanému vozidlu prostredníctvom konektora podľa normy ISO 7638:2003 (5-pinový alebo 7-pinový).

4.5.2.   Pre ťahané vozidlá s elektrickým ovládacím vedením nesmie byť čas medzi okamihom, keď signál produkovaný simulátorom prekročí ekvivalent hodnoty 65 kPa, a okamihom, keď tlak v aktivátore brzdy ťahaného vozidla dosiahne 75 % svojej asymptotickej hodnoty, dlhší než 0,4 sekundy.

4.5.3.   V prípade ťahaných vozidiel vybavených pneumatickým ovládacím vedením a elektrickým ovládacím vedením sa meranie času odozvy pre každé ovládacie vedenie určí nezávisle podľa príslušného postupu opísaného v bodoch 4.5.1.1 a 4.5.2.

5.   Ťahané vozidlá vybavené hydraulickými brzdovými systémami

5.1.   Skúšky sa musia vykonávať pri teplote okolia od 15 °C do 30 °C.

5.2.   Časy odozvy ťahaných vozidiel sa merajú bez traktora. Na simuláciu traktora je potrebné poskytnúť simulátor, ku ktorému sa pripoja spojovacie hlavice ovládacieho vedenia a prídavného vedenia. Ak je ťahané vozidlo vybavené elektrickým konektorom uvedeným v bode 2.1.5.1.3 prílohy I, tento konektor sa tiež pripojí k simulátoru traktora (pozri bod 2 doplnku 2).

5.3.   Simulátor traktora musí mať tieto charakteristiky:

5.3.1.

Simulátor traktora musí byť vybavený typmi pripojení, ktoré sú uvedené v bodoch 2.1.5.1.1 až 2.1.5.1.3 prílohy I v súvislosti s traktormi.

5.3.2.

Keď sa simulátor traktora aktivuje (napríklad elektrickým spínačom):

5.3.2.1.

v spojovacej hlavici ovládacieho vedenia musí vzniknúť tlak 11 500+ 500 kPa;

5.3.2.2.

v spojovacej hlavici prídavného vedenia musí pôsobiť tlak 1 500+ 300 kPa.

5.3.3.

Ak ovládacie vedenie ťahaného vozidla nie je pripojené, simulátor traktora musí byť schopný vytvoriť v spojovacej hlavici ovládacieho vedenia tlak 11 500 kPa v priebehu 0,2 sekundy od aktivácie (napríklad elektrickým spínačom).

5.3.4.

Hydraulická kvapalina používaná v simulátore traktora musí mať viskozitu 60± 30 mm2/s pri teplote 40± 3 °C (napríklad hydraulická kvapalina podľa normy SAE 10W30). Teplota hydraulickej kvapaliny nesmie počas skúšky simulátora traktora presiahnuť hodnotu 45 °C.

5.3.5.

Ak je ťahané vozidlo vybavené zásobníkmi hydraulickej energie, aby spĺňalo požiadavky na prevádzkový brzdový systém, tieto zásobníky sa pred meraním času odozvy naplnia na tlak uvedený výrobcom v skúšobnom protokole pre dosiahnutie minimálneho predpísaného prevádzkového brzdného účinku.

5.3.6.

Keď je simulátor traktora pripojený k ovládaciemu vedeniu simulátora ťahaného vozidla (ako je uvedené v bode 3.6.2.), simulátor traktora sa musí skalibrovať tak, aby čas medzi aktiváciou simulátora traktora a okamihom, keď tlak v zariadení na akumulovanie energie s piestom (alebo rovnocennom zariadení) ovládacieho vedenia simulátora ťahaného vozidla dosiahne hodnotu 11 500 kPa, musí byť 0,6+ 0,1 sekundy. Táto účinnosť sa dosiahne nastavením prietoku simulátora traktora (napríklad regulátorom prietoku). Spojovacie hadice ovládacieho vedenia simulátora ťahaného vozidla sa musia pred touto kalibráciou odvzdušniť.

5.3.7.

Ovládač simulátora traktora musí byť konštruovaný tak, aby jeho účinnosť nebola ovplyvnená skúškou.

5.4.   Požiadavky na účinnosť

5.4.1.   Ak je skalibrovaný simulátor traktora (pozri bod 5.3.6) pripojený k ťahanému vozidlu, nesmie byť čas medzi okamihom, keď sa aktivuje simulátor traktora (napríklad elektrickým spínačom), a okamihom, keď tlak v aktivátore najnepriaznivejšie umiestnenej brzdy dosiahne 75 % svojej maximálnej hodnoty, dlhší než 0,6 sekundy.

V prípade prevádzkového brzdového systému, kde tlak v aktivátore bŕzd dosahuje dočasne maximálnu hodnotu, ktorá potom klesá na strednú stabilizovanú hodnotu, táto stredná stabilizovaná hodnota tlaku by sa mala použiť pri výpočte hodnoty 75 %.

6.   Traktory vybavené prevádzkovými brzdovými systémami s použitím pružinových bŕzd

6.1.   Meranie času odozvy sa musí vykonať s pružinovými brzdami nastavenými na čo najmenší zdvih. Počiatočný tlak v tlakovej komore pružiny, ktorý zodpovedá tejto skúšobnej požiadavke, určí výrobca.

6.2.   Čas medzi aktiváciou ovládača prevádzkovej brzdy (brzdy úplne uvoľnené) a okamihom, keď tlak v tlakovej komore pružiny najnepriaznivejšie umiestneného brzdového valca dosiahne 75 % svojho predpísaného brzdného účinku, nesmie byť dlhší než 0,6 sekundy.

Doplnok 1

Príklady pneumatických simulátorov

1.   Nastavenie simulátora