16.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 10/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/56

z 15. januára 2015,

ktorým sa v súvislosti s obchodom s druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín mení nariadenie (ES) č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (1), a najmä na jeho článok 19 ods. 2, 3 a 4,

keďže:

(1)

V záujme implementácie určitých rezolúcií prijatých na šestnástom zasadnutí Konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) (3. – 14. marca 2013), ďalej len „dohovor“, by sa mali určité ustanovenia v nariadení Komisie (ES) č. 865/2006 (2) zmeniť a ďalšie zase doplniť.

(2)

Predovšetkým v súlade s rezolúciou konferencie CITES č. 16.8 by sa mali vložiť osobitné ustanovenia určené na zjednodušenie nekomerčnej cezhraničnej prepravy hudobných nástrojov.

(3)

Zo skúseností získaných pri vykonávaní nariadenia (ES) č. 865/2006 v spojení s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 792/2012 (3) vyplýva, že niektoré jeho ustanovenia by sa mali zmeniť, aby sa zabezpečilo jeho harmonizované a účinné vykonávanie v celej Únii. Ide najmä o prípady v súvislosti s prvým dovozom poľovníckych trofejí exemplárov niektorých druhov alebo populácií uvedených v prílohe B k nariadeniu (ES) č. 338/97 do Únie, a to takých druhov alebo populácií, v prípade ktorých existujú obavy v súvislosti s udržateľnosťou obchodovania s poľovníckymi trofejami alebo v prípade ktorých existujú indície závažného nezákonného obchodovania. V takýchto prípadoch sú nevyhnutné prísnejšie kontroly dovozu do Únie a výnimka stanovená v článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 338/97 pre exempláre osobného a rodinného charakteru by sa preto nemala uplatňovať. Skúsenosti z uplatňovania nariadenia (ES) č. 865/2006 takisto ukázali, že bolo potrebné objasniť, že dovozné povolenia by členské štáty nemali vydávať v prípadoch, keď, napriek žiadosti na tento účel, nezískajú uspokojivé informácie od vyvážajúcej alebo opätovne vyvážajúcej krajiny, pokiaľ ide o zákonnosť exemplárov, ktoré sa majú doviezť do Únie.

(4)

Na šestnástom zasadnutí Konferencie zmluvných strán dohovoru sa aktualizovala štandardná literatúra pre názvoslovie. Odkazy na túto literatúru slúžia na uvedenie vedeckých názvov druhov v povoleniach a potvrdeniach. Dané zmeny by sa mali zohľadniť v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 865/2006.

(5)

Nariadenie (ES) č. 865/2006 by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Keďže toto nariadenie by sa malo používať v spojení s nariadením (EÚ) č. 792/2012, je dôležité, aby sa obe nariadenia uplatňovali počnúc rovnakým dňom.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 865/2006 sa mení takto:

1.

Článok 1 sa mení takto:

a)

bod 1 sa nahrádza takto:

„1.

‚dátum nadobudnutia‘ znamená dátum, keď bol exemplár nadobudnutý z voľnej prírody, narodený v zajatí alebo umelo vypestovaný alebo, ak tento dátum nie je známy, najskorší preukázateľný dátum, keď akákoľvek osoba tento exemplár nadobudla;“

b)

bod 6 sa nahrádza takto:

„6.

‚putovná výstava‘ znamená zbierku vzoriek, cirkus, zverinec, výstavu rastlín, orchester alebo muzeálnu výstavu, ktoré vystavujú na verejnosti na komerčné účely;“

.

2.

V článku 4 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Žiadosti o vydanie povolení na dovoz a vývoz, potvrdení na opätovný vývoz, potvrdení ustanovených v článku 5 ods. 2 písm. b), článku 5 ods. 3, článku 5 ods. 4, článku 8 ods. 3 a článku 9 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 338/97, potvrdení o osobnom vlastníctve, potvrdení o zbierke vzoriek, potvrdení o hudobnom nástroji a potvrdení o putovných výstavách, ako aj oznámenia o dovoze, dodatkové listy a štítky sa však môžu vyplniť rukopisom, pokiaľ je čitateľný, a to atramentovým perom a veľkým tlačeným písmom.“

3.

V článku 7 sa dopĺňa tento odsek 6:

„6.   Vývozné povolenia a potvrdenia na opätovný vývoz vydané tretími krajinami sa akceptujú iba v prípade, ak príslušný orgán dotknutej tretej krajiny poskytne, keď sa o to požiada, uspokojivé informácie o tom, že exempláre boli získané v súlade s právnymi predpismi o ochrane príslušných druhov.“

4.

Článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Zásielka exemplárov

Bez toho, aby boli dotknuté články 31, 38, 44b, 44i a 44p, sa pre každú zásielku exemplárov prepravovaných spoločne ako súčasť jednej dodávky vydáva osobitné povolenie na dovoz, oznámenie o dovoze, povolenie na vývoz alebo potvrdenie na opätovný vývoz.“

5.

Článok 10 sa mení takto:

a)

nadpis sa nahrádza takto:

„Platnosť povolení na dovoz a vývoz, potvrdení na opätovný vývoz, potvrdení o putovnej výstave, potvrdení o osobnom vlastníctve, potvrdení o zbierke vzoriek a potvrdení o hudobnom nástroji“

;

b)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Obdobie platnosti potvrdení o putovnej výstave, potvrdení o osobnom vlastníctve a potvrdení o hudobnom nástroji vydaných v súlade s článkami 30, 37 a 44 h v uvedenom poradí nepresahuje tri roky.“

;

c)

odseky 5 a 6 sa nahrádzajú takto:

„5.   Platnosť potvrdení o putovnej výstave, potvrdení o osobnom vlastníctve alebo potvrdení o hudobnom nástroji sa skončí v prípade predaja, straty, zničenia alebo krádeže exemplára, alebo iného prevodu vlastníctva exemplára, alebo v prípade živého exemplára, ak uhynul, unikol alebo bol vypustený do voľnej prírody.

6.   Držiteľ bez zbytočného odkladu vráti vydávajúcemu výkonnému orgánu originál a všetky kópie každého povolenia na dovoz, povolenia na vývoz, potvrdenia na opätovný vývoz, potvrdenia o putovnej výstave, potvrdenia o osobnom vlastníctve, potvrdenia o zbierke vzoriek alebo potvrdenia o hudobnom nástroji, ktoré sú neplatné, nepoužili sa alebo stratili platnosť.“

6.

Článok 11 sa mení takto:

a)

v odseku 1 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

ak v nich uvedené exempláre boli stratené, zničené alebo odcudzené;“

;

b)

v odseku 2 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

ak v nich uvedené exempláre boli stratené, zničené alebo odcudzené;“

.

7.

V článku 14 sa druhý odsek nahrádza takto:

„Potvrdenia o pôvode exemplárov druhov uvedených v prílohe C k nariadeniu (ES) č. 338/97 sa však môžu používať na dovoz exemplárov do Únie do 12 mesiacov od dátumu ich vydania, potvrdenia o putovnej výstave, potvrdenia o osobnom vlastníctve a potvrdenia o hudobnom nástroji sa v súlade s článkami 30, 37 a 44 h tohto nariadenia môžu do troch rokov od dátumu ich vydania používať na dovoz exemplárov do Únie a na účely podávania žiadostí o príslušné potvrdenia.“

8.

Za článok 44g sa vkladá táto kapitola VIIIb:

„KAPITOLA VIIIB

POTVRDENIE O HUDOBNOM NÁSTROJI

Článok 44h

Vydávanie

1.   Členské štáty môžu vydať potvrdenie o hudobnom nástroji na nekomerčnú cezhraničnú prepravu hudobných nástrojov okrem iného aj na účely osobného použitia, predvedenia hudobného diela, produkcie (nahrávania), vysielania, vyučovania, vystavenia alebo súťaže, ak dané hudobné nástroje spĺňajú všetky tieto požiadavky:

a)

pochádzajú z druhov uvedených v prílohách A, B alebo C k nariadeniu (ES) č. 338/97 okrem exemplárov druhov uvedených v prílohe A k nariadeniu (ES) č. 338/97 nadobudnutých potom, ako bol príslušný druh zaradený do príloh k dohovoru;

b)

exemplár použitý pri výrobe hudobného nástroja bol nadobudnutý zákonne;

c)

hudobný nástroj je náležite identifikovaný.

2.   K potvrdeniu musí byť priložený dodatkový list, ktorý sa použije v súlade s článkom 44m.

Článok 44i

Používanie

Uvedené potvrdenie možno používať ktorýmkoľvek z týchto spôsobov:

a)

ako povolenie na dovoz v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 338/97;

b)

ako povolenie na vývoz alebo potvrdenie na opätovný vývoz v súlade s článkom 5 nariadenia (ES) č. 338/97.

Článok 44j

Vydávajúci orgán

1.   Vydávajúcim orgánom potvrdenia o hudobnom nástroji je výkonný orgán štátu, v ktorom má žiadateľ obvyklý pobyt.

2.   Kolónka 23 potvrdenia o hudobnom nástroji alebo príslušnej prílohy potvrdenia obsahuje tento text:

‚Potvrdenie je platné pre viacnásobnú prepravu cez hranice. Originál si ponechá držiteľ.

Hudobný nástroj, na ktorý sa vzťahuje toto potvrdenie umožňujúce viacnásobnú prepravu cez hranice, je určený na nekomerčné využitie, a to okrem iného aj na osobné použitie, predvedenie hudobného diela, produkciu (nahrávanie), vysielanie, vyučovanie, vystavenie alebo súťaž. Hudobný nástroj, na ktorý sa vzťahuje toto potvrdenie, nemožno predať ani previesť jeho držbu v čase, keď sa nachádza mimo štátu, v ktorom bolo uvedené potvrdenie vydané.

Toto potvrdenie sa musí pred skončením jeho platnosti vrátiť výkonnému orgánu štátu, v ktorom bolo uvedené potvrdenie vydané.

Toto potvrdenie nie je platné bez dodatkového listu, ktorý musí byť potvrdený pečiatkou a podpísaný colným úradníkom pri každom prechode hraníc.‘

Článok 44k

Požiadavky na exempláre

V prípade, že sa na exempláre vzťahuje potvrdenie o hudobnom nástroji, musia byť splnené tieto požiadavky:

a)

hudobný nástroj musí byť evidovaný vydávajúcim výkonným orgánom;

b)

pred uplynutím platnosti potvrdenia sa hudobný nástroj musí vrátiť do členského štátu, v ktorom je evidovaný;

c)

uvedený exemplár nemožno predať ani previesť jeho držbu v čase, keď sa nachádza mimo štátu obvyklého pobytu žiadateľa, okrem prípadov splnenia podmienok stanovených v článku 44n;

d)

hudobný nástroj musí byť náležite identifikovateľný.

Článok 44l

Žiadosti

1.   Žiadateľ o vydanie potvrdenia o hudobnom nástroji poskytne informácie podľa článkov 44 h a 44k a v prípade potreby vyplní kolónky 1, 4 a 7 až 23 formulára žiadosti a kolónky 1, 4 a 7 až 22 originálu a všetkých kópií potvrdenia.

Členské štáty môžu stanoviť, že stačí vyplniť len formulár žiadosti. V takom prípade sa žiadosť môže vzťahovať na viac ako jedno potvrdenie.

2.   Riadne vyplnený formulár sa predloží výkonnému orgánu členského štátu obvyklého pobytu žiadateľa spolu s potrebnými informáciami a listinnými dôkazmi, ktoré tento orgán považuje za potrebné, aby rozhodol o vydaní potvrdenia.

Neuvedenie informácií v žiadosti sa musí zdôvodniť.

3.   V prípade podania žiadosti o vydanie potvrdenia týkajúceho sa exemplárov, pre ktoré už bola takáto žiadosť v minulosti zamietnutá, žiadateľ o tomto zamietnutí informuje výkonný orgán.

Článok 44m

Doklady, ktoré má držiteľ odovzdať colnému úradu

V prípade dovozu do Únie, vývozu alebo opätovného vývozu exemplára, na ktorý sa vzťahuje potvrdenie o hudobnom nástroji vydané v súlade s článkom 44j, odovzdá držiteľ potvrdenia colnému úradu, ktorý bol určený v súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 338/97, originál potvrdenia a originál a kópiu dodatkového listu na overenie.

Po vyplnení dodatkového listu vráti colný úrad originál dokladov držiteľovi, potvrdí kópiu dodatkového listu a postúpi potvrdenú kópiu príslušnému výkonnému orgánu v súlade s článkom 45.

Článok 44n

Predaj exemplárov

V prípade, že držiteľ potvrdenia o hudobnom nástroji vydaného v súlade s článkom 44j tohto nariadenia chce exemplár predať, musí najprv odovzdať potvrdenie vydávajúcemu výkonnému orgánu a v prípade, že exemplár patrí k druhu uvedenému v prílohe A k nariadeniu (ES) č. 338/97, požiadať príslušný orgán o potvrdenie v súlade s článkom 8 ods. 3 uvedeného nariadenia.

Článok 44o

Náhrada

V prípade straty, odcudzenia alebo zničenia potvrdenia o hudobnom nástroji môže toto potvrdenie nahradiť len ten orgán, ktorý ho vydal.

Ak je to možné, náhradný doklad má mať to isté číslo a ten istý dátum platnosti ako pôvodný doklad a v kolónke 23 sa uvedie jeden z týchto textov:

 

‚Toto potvrdenie je vernou kópiou originálu‘ alebo ‚Týmto potvrdením sa ruší a nahrádza originál označený číslom xxxx vydaný xx.xx.xxxx.‘

Článok 44p

Dovoz hudobných nástrojov do Únie s potvrdením vydaným treťou krajinou

Pri dovoze hudobných nástrojov do Únie sa nevyžaduje predloženie dokladu o vývoze ani dovozného povolenia za predpokladu, že sa naň vzťahuje potvrdenie o hudobnom nástroji vydané treťou krajinou za podobných podmienok aké sú stanovené v článkoch 44 h a 44j. Opätovný vývoz daného hudobného nástroja si nevyžaduje predloženie potvrdenia na opätovný vývoz.“

9.

Článok 56 sa mení takto:

a)

v odseku 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Na účely písmena a) sa kontrolované podmienky vzťahujú na umelo vytvorené prostredie intenzívne ovplyvňované zásahmi človeka, ktoré môžu okrem iného zahŕňať kultiváciu pôdy, hnojenie, odstraňovanie buriny, zavlažovanie alebo záhradnícke postupy ako je pestovanie v kvetináčoch, na záhonoch a ochrana pred vplyvmi počasia. Pokiaľ ide o taxóny produkujúce ‚agarwood‘ vypestované zo semien, odrezkov, vrúbľov, vzdušným potápaním, delením, z kalusových pletív alebo iných rastlinných pletív, zo spór alebo z iných rozmnožovacích orgánov, termín ‚v kontrolovaných podmienkach‘ sa vzťahuje na porast stromov vrátane iného umelo vytvoreného prostredia, ktoré je ovplyvňované zásahmi človeka na účely produkcie rastlín alebo ich častí a derivátov.“

;

b)

dopĺňa sa tento odsek 3:

„3.   Stromy taxónov produkujúcich ‚agarwood‘ pestované v:

a)

záhradách (pri rodinných domoch a/alebo v komunitných záhradách);

b)

štátnych, súkromných alebo komunitných produkčných porastoch, či už monokultúrnych alebo so zmiešanými druhmi,

sa považujú za umelo vypestované v súlade s odsekom 1.“

10.

Článok 57 sa mení takto:

a)

vkladá sa tento odsek 3a:

„3a.   Odchylne od odseku 3 sa na prvý dovoz poľovníckych trofejí exemplárov druhov alebo populácií uvedených v prílohe B k nariadeniu (ES) č. 338/97 a v prílohe XIII k tomuto nariadeniu do Únie vzťahuje článok 4 nariadenia (ES) č. 338/97.“

;

b)

v odseku 5 sa dopĺňa toto písmeno g):

„g)

exemplárov dreva ‚agarwood‘ (Aquilaria spp. a Gyrinops spp.) v maximálnom množstve 1 kg triesok, 24 ml oleja a dvoch súprav korálikov alebo modlitebných ružencov (alebo dvoch náhrdelníkov alebo náramkov) na osobu.“

11.

Článok 58 sa mení takto:

a)

v odseku 3 sa dopĺňa tento pododsek:

„Ustanovenia predchádzajúceho pododseku sa neuplatňujú na opätovný vývoz rohov nosorožca alebo slonoviny ako súčastí exemplárov osobného alebo rodinného charakteru; v prípade takýchto exemplárov sa colnému úradu predkladá potvrdenie na opätovný vývoz.“

;

b)

odseky 3a a 4 sa nahrádzajú takto:

„3a.   V prípade, že osoba, ktorej obvyklý pobyt nie je v Únii, opätovne vyváža exempláre osobného alebo rodinného charakteru vrátane osobných poľovníckych trofejí, ktoré nadobudla mimo štátu svojho obvyklého pobytu a ktoré sú exemplármi druhov uvedených v prílohe A k nariadeniu (ES) č. 338/97, musí colnému úradu predložiť potvrdenie na opätovný vývoz. Rovnaká požiadavka sa uplatňuje na opätovný vývoz rohov nosorožca alebo slonoviny ako súčastí exemplárov osobného alebo rodinného charakteru, ktoré pochádzajú z druhov populácií uvedených v prílohe B k nariadeniu (ES) č. 338/97.

4.   Odchylne od odsekov 2 a 3 sa na vývoz alebo opätovný vývoz položiek uvedených v článku 57 ods. 5 písm. a) až g) nevyžaduje predloženie dokladu o (opätovnom) vývoze.“

12.

Článok 58a sa mení takto:

a)

v odseku 1 sa úvodná veta nahrádza takto:

„1.   V prípade exemplárov druhov uvedených v prílohe B k nariadeniu (ES) č. 338/97, ktoré boli do Únie dovezené v súlade s článkom 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 338/97, môže výkonný orgán členského štátu povoliť komerčné činnosti len za týchto podmienok:“

;

b)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   V prípade exemplárov druhov uvedených v prílohe A k nariadeniu (ES) č. 338/97, ktoré boli do Únie dovezené v súlade s článkom 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 338/97, alebo exemplárov druhov uvedených v prílohe I k dohovoru alebo v prílohe C1 k nariadeniu (EHS) č. 3626/82, ktoré boli do Únie dovezené ako exempláre osobného a rodinného charakteru, sa komerčné činnosti zakazujú.“

13.

V článku 66 ods. 6 sa dopĺňa tento druhý pododsek:

„Kaviár rôznych druhov jeseterotvarých rýb (Acipenseriformes spp.) sa v primárnom prepravnom obale nesmie miešať, s výnimkou lisovaného kaviára [t. j. kaviára z neoplodnených vajíčok (ikier) jedného druhu alebo viacerých druhov jeseterotvarých rýb, ktoré zostávajú po spracovaní a príprave kaviáru vyššej kvality].“

14.

V článku 72 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Členské štáty môžu ešte jeden rok po nadobudnutí účinnosti vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/57 (4), naďalej vydávať povolenia na dovoz a vývoz, potvrdenia na opätovný vývoz, potvrdenia o putovnej výstave a potvrdenia o osobnom vlastníctve podľa formulárov stanovených v prílohách I, III a IV, oznámenia o dovoze podľa formulára stanoveného v prílohe II a potvrdenia EÚ podľa formulára stanoveného v prílohe V k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 792/2012.

15.

Prílohy sa menia v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. januára 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. EÚ L 166, 19.6.2006, s. 1).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 792/2012 z 23. augusta 2012, ktorým sa stanovujú pravidlá vzoru povolení, potvrdení a iných dokladov stanovených v nariadení Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 (Ú. v. EÚ L 242, 7.9.2012, s. 13).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/57 z 15. januára 2015, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 792/2012, ktorým sa stanovujú pravidlá vzoru povolení, potvrdení a iných dokladov stanovených v nariadení Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 (Ú. v. EÚ L 10, 16.1.2015, s. 19).“


PRÍLOHA

Prílohy k nariadeniu (ES) č. 865/2006 sa menia takto:

1.

Príloha VIII sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA VIII

Štandardná literatúra pre názvoslovie, ktorá sa má používať podľa článku 5 ods. 4 na označovanie vedeckých názvov druhov v povoleniach a potvrdeniach

ŽIVOČÍCHY

a)    MAMMALIA

WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (ed.) (2005): Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1 – 2, xxxv + 2142 s. Baltimore (John Hopkins University Press). [pre všetky cicavce – s výnimkou uznania týchto názvov voľne žijúcich druhov (používaných prednostne pred názvami udomácnených foriem týchto druhov): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion a s výnimkou ďalej v texte uvedených druhov]

BEASLY, I., ROBERTSON, K. M. & ARNOLD, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). – Marine Mammal Science, 21(3): 365 – 400. [pre Orcaella heinsohni]

BOUBLI, J. P., DA SILVA, M. N. F., AMADO, M. V., HRBEK, T., PONTUAL, F. B. & FARIAS, I. P. (2008): A taxonomic reassessment of Cacajao melanocephalus Humboldt (1811), with the description of two new species. – International Journal of Primatology, 29: 723 – 741. [pre Cacajao ayresi, C. hosomi]

BRANDON- JONES, D., EUDEY, A. A., GEISSMANN, T., GROVES, C. P., MELNICK, D. J., MORALES J. C., SHEKELLE, M. & STEWARD, C.-B. (2004): Asian primate classification. – International Journal of Primatology, 25: 97-163. [pre Trachypithecus villosus]

CABALLERO, S., TRUJILLO, F., VIANNA, J. A., BARRIOS-GARRIDO, H., MONTIEL, M. G., BELTRÁN-PEDREROS, S., MARMONTEL, M., SANTOS, M. C., ROSSI-SANTOS, M. R. & BAKER, C. S. (2007): Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for „tucuxi“ (Sotalia fluviatilis) and „costero“ (Sotalia guianensis) dolphins. Marine Mammal Science 23: 358-386 [pre Sotalia fluviatilisSotalia guianensis]

DAVENPORT, T. R. B., STANLEY, W. T., SARGIS, E. J., DE LUCA, D. W., MPUNGA, N. E., MACHAGA, S. J. & OLSON, L. E. (2006): A new genus of African monkey, Rungwecebus: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. – Science, 312: 1378-1381. [pre Rungwecebus kipunji]

DEFLER, T. R. & BUENO, M. L. (2007): Aotus diversity and the species problem. – Primate Conservation, 22: 55-70. [pre Aotus jorgehernandezi]

DEFLER, T. R., BUENO, M. L. & GARCÍA, J. (2010): Callicebus caquetensis: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. – Primate Conservation, 25: 1-9. [pre Callicebus caquetensis]

FERRARI, S. F., SENA, L., SCHNEIDER, M. P. C. & JÚNIOR, J. S. S. (2010): Rondon's Marmoset, Mico rondoni sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. – International Journal of Primatology, 31: 693-714. [pre Mico rondoni]

GEISMANN, T., LWIN, N., AUNG, S. S., AUNG, T. N., AUNG, Z. M., HLA, T. H., GRINDLEY, M. & MOMBERG, F. (2011): A new species of snub-nosed monkey, genus Rhinopithecus Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. – Amer. J. Primatology, 73: 96-107. [pre Rhinopithecus strykeri]

MERKER, S. & GROVES, C.P. (2006): Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. – International Journal of Primatology, 27(2): 465-485. [pre Tarsius lariang]

OLIVEIRA, M. M. DE & LANGGUTH, A. (2006): Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for Simia flava Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). – Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., Zoologia, 523: 1-16. [pre Cebus flavius]

RICE, D. W., (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution, Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas [pre Physeter macrocephalusPlatanista gangetica]

SHEKELLE, M., GROVES, C., MERKER, S. & SUPRIATNA, J. (2010): Tarsius tumpara: A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. – Primate Conservation, 23: 55-64. [pre Tarsius tumpara]

SINHA, A., DATTA, A., MADHUSUDAN, M. D. & MISHRA, C. (2005): Macaca munzala: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. – International Journal of Primatology, 26(4): 977-989: doi:10.1007/s10764-005-5333-3. [pre Macaca munzala]

VAN NGOC THINH, MOOTNICK, A. R., VU NGOC THANH, NADLER, T. & ROOS, C. (2010): A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, 4: 1-12. [pre Nomascus annamensis]

WADA, S., OISHI, M. & YAMADA, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. – Nature, 426: 278-281. [pre Balaenoptera omurai]

WALLACE, R. B., GÓMEZ, H., FELTON, A. & FELTON, A. (2006): On a new species of titi monkey, genus Callicebus Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. – Primate Conservation, 20: 29-39. [pre Callicebus aureipalatii]

WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1207 s, Washington (Smithsonian Institution Press). [pre Loxodonta africana, Puma concolor, Lama guanicoeOvis vignei]

b)    AVES

MORONY, J. J., BOCK, W. J. & FARRAND, J., Jr. (1975): Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. 207 s [pre názvy radov a čeľadí vtákov]

DICKINSON, E.C. (ed.) (2003): The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1039 s London (Christopher Helm). [pre všetky druhy vtákov – okrem ďalej uvádzaných taxónov a pre exempláre Lophura imperialis, na ktoré by sa malo prihliadať ako na exempláre L. edwardsi]

DICKINSON, E.C. (2005): Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003). http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda %204_final.pdf (k dispozícii na webovej stránke CITES) [spolu s DICKINSON 2003 pre všetky druhy vtákov – okrem ďalej uvádzaných taxónov]

ARNDT, T. (2008): Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. – Papageien, 8: 278-286. [pre Pyrrhura parvifrons]

COLLAR, N. J. (1997): Family Psittacidae (Parrots). In: DEL HOYO, J., ELLIOT, A. AND SARGATAL, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions). [pre Psittacula intermediaTrichoglossus haematodus]

COLLAR, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). – Forktail, 22: 85-112. [pre Garrulax taewanus]

CORTÉS-DIAGO, A., ORTEGA, L. A., MAZARIEGOS-HURTADO, L. & WELLER, A.-A. (2007): A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. – Ornitologia Neotropical, 18: 161-170. [pre Eriocnemis isabellae]

DA SILVA, J. M. C., COELHO, G. & GONZAGA, P. (2002): Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. – Ararajuba, 10(2): 123-130. [pre Glaucidium mooreorum]

GABAN-LIMA, R., RAPOSO, M. A. & HOFLING, E. (2002): Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. – Auk, 119: 815-819. [pre Pionopsitta aurantiocephala]

INDRAWAN, M. & SOMADIKARTA, S. (2004): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124: 160-171. [pre Ninox burhani]

NEMESIO, A. & RASMUSSEN, C. (2009): The rediscovery of Buffon's „Guarouba“ or „Perriche jaune“: two senior synonyms of Aratinga pintoi SILVEIRA, LIMA & HÖFLING, 2005 (Aves: Psittaciformes). – Zootaxa, 2013: 1-16. [pre Aratinga maculata]

OLMOS, F., SILVA, W. A. G. & ALBANO, C. (2005): Grey-breasted Conure Pyrrhura griseipectus, an overlooked endangered species. – Cotinga, 24: 77-83. [pre Pyrrhura griseipectus]

PACHECO, J. F. & WHITNEY, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. – Bull. Brit. Orn. Club, 126: 242-244. [pre Chlorostilbon lucidus, Forpus modestus]

PARRY, S. J., CLARK, W. S. & PRAKASH, V. (2002): On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. – Ibis, 144: 665-675. [pre Aquila hastata]

PIACENTINI, V. Q., ALEIXO, A. & SILVEIRA, L. F. (2009): Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of Phaethornis longuemareus aethopyga Zimmer, 1950 (Trochilidae). – Auk, 126: 604-612. [pre Phaethornis aethopyga]

PORTER, R. F. & KIRWAN, G. M. (2010): Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 130 (2): 116–131. [pre Buteo socotraensis]

ROSELAAR, C. S. & MICHELS, J. P. (2004): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). – Zoologische Verhandelingen, 350: 183-196. [pre Cacatua goffiniana]

WARAKAGODA, D. H. & RASMUSSEN, P. C. (2004): A new species of scops-owl from Sri Lanka. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124(2): 85-105. [pre Otus thilohoffmanni]

WHITTAKER, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. – Wilson Bulletin, 114: 421-445. [pre Micrastur mintoni]

c)    REPTILIA

ANDREONE, F., MATTIOLI, F., JESU, R. & RANDRIANIRINA, J. E. (2001): Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae) – Herpetological Journal, 11: 53-68. [pre Calumma vatosoaCalumma vencesi]

AVILA PIRES, T. C. S. (1995): Lizards of Brazilian Amazonia (Reptilia: Squamata) – Zoologische Verhandelingen, 299: 706 s [pre Tupinambis]

BAREJ, M. F., INEICH, I., GVOŽDÍK, V. LHERMITTE-VALLARINO, N., GONWOUO, N. L., LEBRETON, M., BOTT, U. & SCHMITZ, A. (2010): Insights into chameleons of the genus Trioceros (Squamata: Chamaeleonidae) in Cameroon, with the resurrection of Chamaeleo serratus Mertens, 1922. – Bonn zool. Bull., 57(2): 211-229. [pre Trioceros perretti, Trioceros serratus]

BERGHOF, H.-P. & TRAUTMANN, G. (2009): Eine neue Art der Gattung Phelsuma Gray, 1825 (Sauria: Gekkonidae) von der Ostküste Madagaskars. – Sauria, 31 (1): 5-14. [pre Phelsuma hoeschi]

BÖHLE, A. & SCHÖNECKER, P. (2003): Eine neue Art der Gattung Uroplatus Duméril, 1805 aus Ost- Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). – Salamandra, 39(3/4): 129-138. [pre Uroplatus pietschmanni]

BÖHME, W. (1997): Eine neue Chamäleon-Art aus der Calumma gastrotaenia – Verwandtschaft Ost- Madagaskars – Herpetofauna (Weinstadt), 19 (107): 5-10. [pre Calumma glawi]

BÖHME, W. (2003): Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) – Zoologische Verhandelingen. Leiden, 341: 1-43. [pre Varanidae]

BRANCH, W. R. & TOLLEY, K. A. (2010): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: Nadzikambia) from Mount Mabu, central Mozambique. – Afr. J. Herpetology, 59(2): 157-172. doi: 10.1080/21564574.2010.516275. [pre Nadzikambia baylissi]

BRANCH, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. – African Journal of Herpetology, 56(1): 1-21. [pre Homopus solus]

BRANCH, W. R., TOLLEY, K. A. & TILBURY, C. R. (2006): A new Dwarf Chameleon (Sauria: Bradypodion Fitzinger, 1843) from the Cape Fold Mountains, South Africa. – African Journal Herpetology, 55(2): 123-141. [pre Bradypodion atromontanum]

BROADLEY, D. G. (1999): The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. – African Herp News 29: 31-32. [pre Python natalensis]

BROADLEY, D. G. (2006): CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia) vypracované na žiadosť Výboru CITES pre názvoslovie [pre Cordylus]

BURTON, F. J. (2004): Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana – Caribbean Journal of Science, 40(2): 198-203. [pre Cyclura lewisi]

CEI, J. M. (1993): Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina – herpetofauna de las selvas subtropicales, Puna y Pampa – Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. [pre Tupinambis]

COLLI, G. R., PÉRES, A. K. & DA CUNHA, H. J. (1998): A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus – Herpetologica 54: 477-492. [pre Tupinambis cerradensis]

CROTTINI, A., GEHRING, P.-S., GLAW, F., HARRIS, D.J., LIMA, A. & VENCES, M. (2011): Deciphering the cryptic species diversity of dull-coloured day geckos Phelsuma (Squamata: Gekkonidae) from Madagascar, with description of a new species. – Zootaxa, 2982: 40-48. [pre Phelsuma gouldi]

DIRKSEN, L. (2002): Anakondas. NTV Wissenschaft. [pre Eunectes beniensis]

DOMÍNGUEZ, M., MORENO, L. V. & HEDGES, S. B. (2006): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. – Amphibia-Reptilia, 27 (3): 427-432. [pre Tropidophis xanthogaster]

ENNEN, J. R., LOVICH, J. E., KREISER, B. R., SELMAN, W. & QUALLS, C. P. (2010): Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (Graptemys gibbonsi) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. – Chelonian Conservation and Biology, 9(1): 98-113. [pre Graptemys pearlensis]

FITZGERALD, L. A., COOK, J. A. & LUZ AQUINO, A. (1999): Molecular Phylogenetics and Conservation of Tupinambis (Sauria: Teiidae). – Copeia, 4: 894-905. [pre Tupinambis duseni]

FRITZ, U. & HAVAŠ, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. – Vertebrate Zoology, 57(2): 149-368. Dresden. ISSN 1864-5755 [bez prílohy; pre Testudines pre názvy druhov a čeľadí – s výnimkou zachovania týchto názvov Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata]

GEHRING, P.-S., PABIJAN, M., RATSOAVINA, F. M., KÖHLER, J., VENCES, M. & GLAW, F. (2010): A Tarzan yell for conservation: a new chameleon, Calumma tarzan sp. n., proposed as a flagship species for the creation of new nature reserves in Madagascar. – Salamandra, 46(3): 167-179. [pre Calumma tarzan]

GEHRING, P.-S., RATSOAVINA, F. M., VENCES, M. & GLAW, F. (2011): Calumma vohibola, a new chameleon species (Squamata: Chamaeleonidae) from the littoral forests of eastern Madagascar. – Afr. J. Herpetology, 60(2): 130-154. [pre Calumma vohibola]

GENTILE, G. & SNELL, H. (2009): Conolophus marthae sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. – Zootaxa, 2201: 1-10. [pre Conolophus marthae]

GLAW, F., GEHRING, P.-S., KÖHLER, J., FRANZEN, M. & VENCES, M. (2010): A new dwarf species of day gecko, genus Phelsuma, from the Ankarana pinnacle karst in northern Madagascar. – Salamandra, 46: 83-92. [pre Phelsuma roesleri]

GLAW, F., KÖHLER, J. & VENCES, M. (2009a): A new species of cryptically coloured day gecko (Phelsuma) from the Tsingy de Bemaraha National Park in western Madagascar. – Zootaxa, 2195: 61-68. [pre Phelsuma borai]

GLAW, F., KÖHLER, J. & VENCES, M. (2009b): A distinctive new species of chameleon of the genus Furcifer (Squamata: Chamaeleonidae) from the Montagne d'Ambre rainforest of northern Madagascar. – Zootaxa, 2269: 32-42. [pre Furcifer timoni]

GLAW, F., KOSUCH, J., HENKEL, W. F., SOUND, P. AND BÖHME, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. – Salamandra, 42: 129-144. [pre Uroplatus giganteus]

GLAW, F. & M. VENCES (2007): A field guide to the amphibians and reptiles of Madagascar, third edition. Vences & Glaw Verlag, 496 s [pre Brookesia ramanantsoai, Calumma ambreense]

GLAW, F., VENCES, M., ZIEGLER, T., BÖHME, W. & KÖHLER, J. (1999): Specific distinctiveness and biogeography of the dwarf chameleons Brookesia minima, B. peyrierasi and B. tuberculata (Reptilia: Chamaeleonidae): evidence from hemipenial and external morphology. – J. Zool. Lond. 247: 225-238. [pre Brookesia peyrierasi, B. tuberculata]

HALLMANN, G., KRÜGER, J. & TRAUTMANN, G. (2008): Faszinierende Taggeckos. Die Gattung Phelsuma. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, 253 s, Münster (Natur und Tier – Verlag). ISBN 978-3-86659-059-5. [pre Phelsuma spp., avšak so zachovaním Phelsuma ocellata]

HARVEY, M. B., BARKER, D. B., AMMERMAN, L. K. & CHIPPINDALE, P. T. (2000): Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species – Herpetological Monographs, 14: 139-185. [pre Morelia clastolepis, Morelia nautaMorelia tracyae a povýšenie Morelia kinghorni na úroveň druhu]

HEDGES, B. S. & GARRIDO, O. (1999): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba – Journal of Herpetology, 33: 436-441. [pre Tropidophis spiritus]

HEDGES, B. S. & GARRIDO, O. (2002): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from Eastern Cuba – Journal of Herpetology, 36:157-161. [pre Tropidophis hendersoni]

HEDGES, B. S., ESTRADA, A. R. & DIAZ, L. M. (1999): New snake (Tropidophis) from western Cuba – Copeia 1999(2): 376-381. [pre Tropidophis celiae]

HEDGES, B. S., GARRIDO, O. & DIAZ, L. M. (2001): A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba – Journal of Herpetology, 35: 615-617. [pre Tropidophis morenoi]

HENDERSON, R. W., PASSOS, P. & FEITOSA, D. (2009): Geographic variation in the Emerald Treeboa, Corallus caninus (Squamata: Boidae). – Copeia, 2009 (3): 572-582. [pre Corallus batesii]

HOLLINGSWORTH, B. D. (2004): The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. s. 19-44. V: Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press). [pre Iguanidae s výnimkou uznania Brachylophus bulabula, Phrynosoma blainvillii, P. cerroenseP. wigginsi za platné druhy]

JACOBS, H. J., AULIYA, M. & BÖHME, W. (2009): Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, Python molurus bivittatus KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. – Sauria, 31: 5-16. [pre Python bivittatus]

JESU, R., MATTIOLI, F. & SCHIMENTI, G. (1999): On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae) – Doriana 7(311): 1-14. [pre Furcifer nicosiai]

KEOGH, J. S., BARKER, D. G. & SHINE, R. (2001): Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia – Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113-129. [pre Python breitensteiniPython brongersmai]

KEOGH, J. S., EDWARDS, D. L., FISHER, R. N. & HARLOW, P. S. (2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. – Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): 3413-3426. [pre Brachylophus bulabula]

KLAVER, C. J. J. & BÖHME, W. (1997): Chamaeleonidae – Das Tierreich, 112, 85 s [pre Bradypodion, Brookesia, Calumma, ChamaeleoFurcifer – okrem druhov Bradypodion zmenených na KinyongiaNadzikambia a okrem uznania Calumma andringitraense, C. guillaumeti, C. hilleniusiC. marojezense za platné druhy]

KLUGE, A.G. (1983): Cladistic relationships among gekkonid lizards. – Copeia, 1983 (no. 2): 465-475. [pre Nactus serpensinsula]

KOCH, A., AULIYA, M. & ZIEGLER, T. (2010): Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). – Bonn zool. Bull., 57(2): 127-136. [pre Varanidae]

KRAUSE, P. & BÖHME, W. (2010): A new chameleon of the Trioceros bitaeniatus complex from Mt. Hanang, Tanzania, East Africa (Squamata, Chamaeleonidae). – Bonn Zoological Bulletin, 57: 19-29. [pre Trioceros hanangensis]

LANZA, B. & NISTRI, A. (2005): Somali Boidae (genus Eryx Daudin 1803) and Pythonidae (genus Python Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). – Tropical Zoology, 18 (1): 67-136. [pre Eryx borrii]

LUTZMANN, N. & LUTZMANN, H. (2004): Das grammatikalische Geschlecht der Gattung Calumma (Chamaeleonidae) und die nötigen Anpassungen einiger Art- und Unterartbezeichnungen. – Reptilia (Münster) 9(4): 4-5 (Addendum in issue 5: 13). [pre Calumma cucullatum, Calumma nasutum]

MANZANI, P. R. & ABE, A. S. (1997): A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil – Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool., 382: 1-10. [pre Tupinambis quadrilineatus]

MANZANI, P. R. & ABE, A. S. (2002): A new species of Tupinambis Daudin, 1803 from southeastern Brazil – Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro, 60(4): 295-302. [pre Tupinambis palustris]

MARIAUX, J., LUTZMANN, N. & STIPALA, J. (2008): The two-horned chamaeleons of East Africa. – Zoological Journal Linnean Society, 152: 367-391. [pre Kinyongia vosseleri, Kinyongia boehmei]

MASSARY, J.-C. DE & HOOGMOED, M. (2001): The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae) – Journal of Herpetology, 35: 353-357. [pre Crocodilurus amazonicus]

MCDIARMID, R. W., CAMPBELL, J. A. & TOURÉ, T. A. (1999): Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1, Washington, DC. (The Herpetologists' League). [pre Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae a Viperidae – okrem zachovania rodov Acrantophis, Sanzinia, CalabariaLichanura a uznania Epicrates maurusTropidophis xanthogaster za platné druhy]

MENEGON, M.,TOLLEY, K. A., JONES, T., ROVERO, F., MARSHALL, A. R. & TILBURY, C. R. (2009): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: Kinyongia) from the Magombera forest and the Udzungwa Mountains National Park, Tanzania. – African Journal of Herpetology, 58(2): 59-70. [pre Kinyongia magomberae]

MONTANUCCI, R.R. (2004): Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. – Herpetologica, 60: 117. [pre Phrynosoma blainvillii, Phrynosoma cerroense, Phrynosoma wigginsi]

MURPHY, R. W., BERRY, K. H., EDWARDS, T., LEVITON, A. E., LATHROP, A. & RIEDLE, J. D. (2011): The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, Gopherus agassizii (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. – Zookeys, 113: 39-71. [pre Gopherus morafkai]

NECAS, P. (2009): Ein neues Chamäleon der Gattung Kinyongia Tilbury, Tolley & Branch 2006 aus den Poroto-Bergen, Süd-Tansania (Reptilia: Sauria: Chamaeleonidae). – Sauria, 31 (2): 41-48. [pre Kinyongia vanheygeni]

NECAS, P., MODRY, D. & SLAPETA, J. R. (2003): Chamaeleo (Triceros) narraioca n. sp. (Reptilia Chamaeleonidae), a new chamaeleon species from a relict montane forest of Mount Kulal, northern Kenya. – Tropical Zool., 16:1-12. [pre Chamaeleo narraioca]

NECAS, P., MODRY, D. & SLAPETA, J. R. (2005): Chamaeleo (Triceros) ntunte n. sp. a new chamaeleon species from Mt. Nyiru, northern Kenya (Squamata: Sauria: Chamaeleonidae). – Herpetozoa, 18/3/4): 125-132. [pre Chamaeleo ntunte]

NECAS, P., SINDACO, R., KOŘENÝ, L., KOPEČNÁ, J., MALONZA, P. K. & MODRY, D. (2009): Kinyongia asheorum sp. n., a new montane chameleon from the Nyiro Range, northern Kenya (Squamata: Chamaeleonidae). – Zootaxa, 2028: 41-50. [pre Kinyongia asheorum]

PASSOS, P. & FERNANDES, R. (2008): Revision of the Epicrates cenchria complex (Serpentes: Boidae). – Herpetol. Monographs, 22: 1-30. [pre Epicrates crassus, E. assisi, E. alvarezi]

POUGH, F. H., ANDREWS, R. M., CADLE, J. E., CRUMP, M. L., SAVITZKY, A. H. & WELLS, K. D. (1998): Herpetology. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall). [pre vymedzenie čeľadí v rámci Sauria]

PRASCHAG, P., HUNDSDÖRFER, A. K. & FRITZ, U. (2007): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidates by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). – Zoologica Scripta, 36: 429-442. [pre Batagur borneoensis, Batagur dhongoka, Batagur kachuga, Batagur trivittata]

PRASCHAG, P., HUNDSDÖRFER, A.K., REZA, A.H.M.A. & FRITZ, U. (2007): Genetic evidence for wild-living Aspideretes nigricans and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: Aspideretes, Nilssonia). – Zoologica Scripta, 36:301-310. [pre Nilssonia gangeticus, N. hurum, N. nigricans]

PRASCHAG, P., SOMMER, R. S., MCCARTHY, C., GEMEL, R. & FRITZ, U. (2008): Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. – Zootaxa, 1758: 61-68. [pre Batagur affinis]

PRASCHAG, P., STUCKAS, H., PÄCKERT, M., MARAN, J. & FRITZ, U. (2011): Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (Lissemys Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). – Vertebrate Zoology, 61(1): 147-160. [pre Lissemys ceylonensis]

RATSOAVINA, F.M., LOUIS JR., E.E., CROTTINI, A., RANDRIANIAINA, R.-D., GLAW, F. & VENCES, M. (2011): A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the Uroplatus ebenaui group. – Zootaxa, 3022: 39-57. [pre Uroplatus finiavana]

RAW, L. & BROTHERS, D. J. (2008): Redescription of the South African dwarf chameleon, Bradypodion nemorale Raw 1978 (Sauria: Chamaeleonidae), and description of two new species. – ZooNova 1 (1): 1-7. [pre Bradypodion caeruleogula, Bradypodion nkandlae]

RAXWORTHY, C.J. & NUSSBAUM, R.A. (2006): Six new species of Occipital-Lobed Calumma Chameleons (Squamata: Chamaeleonidae) from Montane Regions of Madagascar, with a New Description and Revision of Calumma brevicorne. – Copeia, 4: 711-734. [pre Calumma amber, Calumma brevicorne, Calumma crypticum, Calumma hafahafa, Calumma jejy, Calumma peltierorum, Calumma tsycorne]

RAXWORTHY, C.J. (2003): Introduction to the reptiles. – In: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), The natural history of Madagascar: 934-949. Chicago. [pre Uroplatus spp.]

RAXWORTHY, C.J., PEARSON, R.G., ZIMKUS, B.M., REDDY, S., DEO, A.J., NUSSBAUM, R.A. & INGRAM,C.M. (2008): Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the Uroplatus leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. Journal of Zoology 275: 423–440. [pre Uroplatus sameiti]

ROCHA, S., RÖSLER, H., GEHRING, P.-S., GLAW, F., POSADA, D., HARRIS, D. J. & VENCES, M. (2010): Phylogenetic systematics of day geckos, genus Phelsuma, based on molecular and morphological data (Squamata: Gekkonidae). – Zootaxa, 2429: 1-28. [pre Phelsuma dorsovittata, P. parva]

SCHLEIP, W. D. (2008): Revision of the genus Leiopython Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. – Journal of Herpetology, 42(4): 645–667. [pre Leiopython bennettorum, L. biakensis, L. fredparkeri, L. huonensis, L. hoserae]

SLOWINSKI, J. B. & WÜSTER, W. (2000): A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma) – Herpetologica, 56: 257-270. [pre Naja mandalayensis]

SMITH, H. M., CHISZAR, D., TEPEDELEN, K. & VAN BREUKELEN, F. (2001): A revision of the bevelnosed boas (Candoia carinata complex) (Reptilia: Serpentes). – Hamadryad, 26(2): 283-315. [pre Candoia paulsoni, C. superciliosa]

STIPALA, J., LUTZMANN, N., MALONZA, P.K., BORGHESIO, L., WILKINSON, P., GODLEY, B. & EVANS, M.R. (2011): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae) from the highlands of northwest Kenya. – Zootaxa, 3002: 1-16. [pre Trioceros nyirit]

TILBURY, C. (1998): Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia – Bonner Zoologische Beiträge, 47: 293-299. [pre Chamaeleo balebicornutusChamaeleo conirostratus]

TILBURY, C. R. & TOLLEY, K. A. (2009a): A new species of dwarf chameleon (Sauria; Chamaeleonidae, Bradypodion Fitzinger) from KwaZulu Natal South Africa with notes on recent climatic shifts and their influence on speciation in the genus. – Zootaxa, 2226: 43-57. [pre Bradypodion ngomeense, B. nkandlae]

TILBURY, C. R. & TOLLEY, K. A. (2009b): A re-appraisal of the systematics of the African genus Chamaeleo (Reptilia: Chamaeleonidae). – Zootaxa, 2079: 57-68. [pre Trioceros]

TILBURY, C. R., TOLLEY, K. A. & BRANCH, R. B. (2007): Corrections to species names recently placed in Kinyongia and Nadzikambia (Reptilia: Chamaeleonidae). – Zootaxa, 1426: 68. [pre správny pravopis Kinyongia uluguruensis, Nadzikambia mlanjensis]

TILBURY, C. R., TOLLEY, K. A. & BRANCH, W. R. (2006): A review of the systematics of the genus Bradypodion (Sauria: Chamaeleonidae), with the description of two new genera. – Zootaxa, 1363: 23-38. [pre Kinyongia adolfifriderici, Kinyongia carpenteri, Kinyongia excubitor, Kinyongia fischeri, Kinyongia matschiei, Kinyongia multituberculata, Kinyongia oxyrhina, Kinyongia tavetana, Kinyongia tenuis, Kinyongia ulugurensis, Kinyongia uthmoelleri, Kinyongia xenorhina, Nadzikambia mlanjense]

TOLLEY, K. A., TILBURY, C. R., BRANCH, W. R. & MATHEE, C. A. (2004): Phylogenetics of the southern African dwarf chameleons, Bradypodion (Squamata: Chamaeleonidae). – Molecular Phylogen. Evol., 30: 351-365. [pre Bradypodion caffrum, Bradypodion damaranum, Bradypodion gutturale, Bradypodion occidentale, Bradypodion taeniobronchum, Bradypodion transvaalense, Bradypodion ventrale]

TOWNSEND, T. M., TOLLEY, K. A., GLAW, F., BÖHME, W. & VENCES, M. (2010): Eastward from Africa: paleocurrent-mediated chameleon dispersal to the Seychelles Islands. – Biol. Lett., publikované online 8. septembra 2010, doi: 10.1098/rsbl.2010.0701 [pre Archaius tigris]

TUCKER, A. D. (2010): The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, Crocodylus johnstoni [Krefft, 1873]. – Australian Zoologist, 35(2): 432-434. [pre Crocodylus johnstoni]

ULLENBRUCH, K., KRAUSE, P. & BÖHME, W. (2007): A new species of the Chamaeleo dilepis group (Sauria Chamaeleonidae) from West Africa. – Tropical Zool., 20: 1-17. [pre Chamaeleo necasi]

WALBRÖL, U. & WALBRÖL, H. D. (2004): Bemerkungen zur Nomenklatur der Gattung Calumma (Gray, 1865) (Reptilia: Squamata: Chamaeleonidae). – Sauria, 26 (3): 41-44. [pre Calumma andringitraense, Calumma marojezense, Calumma tsaratananense]

WERMUTH, H. & MERTENS, R. (1996) (reprint): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 s Jena (Gustav Fischer Verlag). [pre názvy radov Testudines, Crocodylia a Rhynchocephalia]

WILMS, T. M., BÖHME, W., WAGNER, P., LUTZMANN, N. & SCHMITZ, A. (2009): On the phylogeny and taxonomy of the genus Uromastyx Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) – resurrection of the genus Saara Gray, 1845. – Bonner zool. Beiträge, 56(1-2): 55-99. [pre Uromastyx, Saara]

WÜSTER, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex) – Toxicon, 34: 339-406. [pre Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrixNaja sumatrana]

ZUG, G.R., GROTTE, S. W. & JACOBS, J. F. (2011): Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). – Proc. biol. Soc. Washington, 124(2): 112-136. [pre Python kyaiktiyo]

d)    AMPHIBIA

Taxonomic Checklist of CITES-listed Amphibians, information extracted from FROST, D. R. (ed.) (2011), Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html), verzia 5.5 z decembra 2011

spolu s BROWN, J. L., TWOMEY, E., AMÉZQUITA, A., BARBOSA DE SOUZA, M., CALDWELL, L. P., LÖTTERS, S., VON MAY, R., MELO-SAMPAIO, P. R., MEJÍA-VARGAS, D., PEREZ-PEÑA, P., PEPPER, M., POELMAN, E. H., SANCHEZ-RODRIGUEZ, M. & SUMMERS, K. (2011): A taxonomic revision of the Neotropical poison frog genus Ranitomeya (Amphibia: Dendrobatidae). – Zootaxa, 3083: 1-120. [pre všetky druhy triedy Amphibia]

Taxonomic Checklist of Amphibian Species listed unilaterally in the Annexes of Regulation (EC) No 338/97, not included in the CITES Appendices, species information extracted from FROST, D. R. (2013), Amphibian Species of the World, an online Reference, verzia 5.6 (9. januára 2013)

e)    ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERYGIISARCOPTERYGII

Taxonomic Checklist of all CITES listed Shark and Fish species (Elasmobranchii a Actinopterygii, okrem rodu Hippocampus), information extracted from ESCHMEYER, W.N. & FRICKE, R. (eds.): Catalog of Fishes, an online reference (http://research.calacademy.org/redirect?url=http://researcharchive.calacademy.org/research/Ichthyology/catalog/fishcatmain.asp), verzia stiahnutá 30. novembra 2011 [pre všetky druhy žralokov a rýb okrem rodu Hippocampus]

FOSTER, R. & GOMON, M. F. (2010): A new seahorse (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from south-western Australia. – Zootaxa, 2613: 61-68. [pre Hippocampus paradoxus]

GOMON, M. F. & KUITER, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. – Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37-44. [pre Hippocampus debelius, Hippocampus waleanus]

HORNE, M. L. (2001): A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef – Records of the Australian Museum, 53: 243-246. [pre Hippocampus]

KUITER, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species – Records of the Australian Museum, 53: 293-340. [pre Hippocampus]

KUITER, R. H. (2003): A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island – Records of the Australian Museum, 55: 113-116. [pre Hippocampus]

LOURIE, S. A. & RANDALL, J. E. (2003): A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific – Zoological Studies, 42: 284-291. [pre Hippocampus]

LOURIE, S. A., VINCENT, A. C. J. & HALL, H. J. (1999): Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse (ISBN 0 9534693 0 1) (druhé vydanie dostupné na nosiči CD-ROM) [pre Hippocampus]

LOURIE, S. A. & KUITER, R. H. (2008): Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus). – Zootaxa, 1963: 54-68. [pre Hippocampus pontohi, Hippocampus satomiae, Hippocampus severnsi]

PIACENTINO, G. L. M. AND LUZZATTO, D. C. (2004): Hippocampus patagonicus sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). – Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339-349. [pre Hippocampus patagonicus]

RANDALL, J. & LOURIE, S. A. (2009): Hippocampus tyro, a new seahorse (Gasterosteiformes: Syngnathidae) from the Seychelles. – Smithiana Bulletin, 10: 19-21. [pre Hippocampus tyro]

f)    ARACHNIDA

LOURENÇO, W. R. & CLOUDSLEY-THOMPSON, J. C. (1996): Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention – Biogeographica, 72(3): 133-143. [pre škorpióny rodu Pandinus]

RUDLOFF, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). – Arthropoda, 16(2): 26-30. [pre Brachypelma kahlenbergi]

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, information extracted from PLATNICK, N. (2006), The World Spider Catalog, an online reference, verzia 6.5 zo 7. apríla 2006 [pre Theraphosidae]

g)    INSECTA

BARTOLOZZI, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). – African Entomology, 13(2): 347-352. [pre Colophon endroedyi]

MATSUKA, H. (2001): Natural History of Birdwing Butterflies. 367 s Tokyo (Matsuka Shuppan). (ISBN 4-9900697-0-6). [pre motýle rodov Ornithoptera, TrogonopteraTroides]

h)    HIRUDINOIDEA

NESEMANN, H. & NEUBERT, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. – Süßwasserfauna von Mitteleuropa, vol. 6/2, 178 s, Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6. [pre Hirudo medicinalisHirudo verbana]

i)    ANTHOZOAHYDROZOA

Taxonomic Checklist of all CITES listed Coral Species, based on information compiled by UNEPWCMC 2012.

RASTLINY

The Plant-Book, second edition, [D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (reprinted with corrections 1998)] pre rodové názvy všetkých rastlín uvedených v prílohách k dohovoru, pokiaľ nie sú nahradené štandardným názvoslovím prijatým konferenciou zmluvných strán.

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) pre rodové synonymá, ktoré nie sú uvedené v The Plant Book, pokiaľ nie sú nahradené ďalej uvedeným štandardným názvoslovím prijatým konferenciou zmluvných strán.

The World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, s. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) ako pomôcka pri uvádzaní názvov druhov čeľadí Cycadaceae, Stangeriaceae a Zamiaceae.

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ako pomôcka pri uvádzaní názvov druhov rodov Cyclamen (Primulaceae), GalanthusSternbergia (Liliaceae).

CITES Cactaceae Checklist, second edition, (1999, compiled by D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ako pomôcka pri uvádzaní názvov druhov čeľade Cactaceae.

CITES Carnivorous Plant Checklist, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ako pomôcka pri uvádzaní názvov druhov rodov Dionaea, NepenthesSarracenia.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) a jeho aktualizovaná verzia: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] ako pomôcka pri uvádzaní názvov druhov rodov AloePachypodium.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) ako pomôcka pri uvádzaní názvov druhov rodu Taxus.

CITES Orchid Checklist, (compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom) ako pomôcka pri uvádzaní názvov druhov rodov Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, PleioneSophronitis (Volume 1, 1995) a Cymbidium, Dendrobium, Disa, DraculaEncyclia (Volume 2, 1997), a Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, MiltonioidesMiltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, VandaVandopsis (Volume 3, 2001); a Aerides, Coelogyne, ComparettiaMasdevallia (Volume 4, 2006).

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, published by the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) ako pomôcka pri uvádzaní názvov druhov sukulentných foriem mliečnikov.

Dicksonia species of the Americas (2003, compiled by Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) ako pomôcka pri uvádzaní názvov druhov rodu Dicksonia.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150-151. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa ako pomôcka pri uvádzaní názvov druhov rodu Hoodia.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50 ako pomôcka pri uvádzaní názvov druhov rodu Guaiacum.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Address of the authors: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria) ako pomôcka pri uvádzaní názvov druhov rodu Bulbophyllum.

The Checklist of CITES species (2005, 2007 and its updates) vyd. UNEP — WCMC možno používať ako neoficiálny prehľad vedeckých názvov, ktoré prijala konferencia zmluvných strán pre živočíšne druhy uvedené v prílohách k nariadeniu (ES) č. 338/97 a ako neoficiálny súhrn informácií obsiahnutých v štandardnej literatúre prijatej pre názvoslovie CITES.“

2.

Príloha IX sa mení takto:

a)

v bode 1 prílohy IX sa položka „Q cirkusy a putovné výstavy“ nahrádza položkou „Q putovné výstavy (zbierka vzoriek, cirkus, zverinec, výstava rastlín, orchester alebo muzeálna výstava vystavované na verejnosti na komerčné účely)“;

b)

v bode 2 prílohy IX sa dopĺňa tento riadok:

„X

 

exempláre nadobudnuté v morskom prostredí, ktoré nepatria pod právomoc žiadneho štátu“

.

3.

V prílohe X sa text „Lophophurus impejanus“ nahrádza textom „Lophophorus impejanus“.

4.

Dopĺňa sa táto príloha XIII:

„PRÍLOHA XIII

DRUHY A POPULÁCIE UVÁDZANÉ V ČLÁNKU 57 ODS. 3a

Ceratotherium simum simum

Hippopotamus amphibius

Loxodonta africana

Ovis ammon

Panthera leo

Ursus maritimus“

.