7.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 3/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/6

z 31. októbra 2014,

ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 s cieľom zohľadniť vývoj hmotnosti nových osobných automobilov registrovaných v roku 2011, 2012 a 2013

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 z 23. apríla 2009, ktorým sa stanovujú výkonové emisné normy nových osobných automobilov ako súčasť integrovaného prístupu Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 2,

keďže:

(1)

Priemerná hodnota hmotnosti použitá na výpočet špecifických emisií CO2 pre každý nový osobný automobil sa má upraviť každé tri roky, aby sa zohľadnili všetky zmeny v priemernej hmotnosti nových vozidiel registrovaných v Únii.

(2)

Z monitorovania hmotnosti v prevádzkovom stave nových osobných automobilov registrovaných v kalendárnych rokoch 2011, 2012 a 2013 vyplýva, že priemerná hmotnosť sa zvýšila a že hodnota M0, uvedená v bode 1 písm. b) prílohy I k nariadeniu (ES) č. 443/2009, by sa preto mala upraviť.

(3)

Výnimočne pri tejto prvej úprave je primerané brať do úvahy, že kvalita monitorovaných údajov v rokoch 2011, 2012 a 2013 sa líši. Nová hodnota by sa preto mala určiť tak, že sa vezmú do úvahy iba tie hodnoty hmotnosti, ktoré mohli príslušní výrobcovia overiť, pričom z výpočtu sú vylúčené hodnoty, ktoré boli zjavne nesprávne, t. j. hodnoty presahujúce 2 840 kg alebo nižšie ako 500 kg, ako aj hodnoty týkajúce sa vozidiel, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 443/2009. Nová hodnota je okrem toho založená na váženom priemere, pričom sa zohľadnil počet nových registrácií v jednotlivých referenčných rokoch.

(4)

Na základe uvedených skutočností by sa hodnota M0, ktorá sa má uplatňovať od 1. januára 2016, mala zvýšiť o 20,4 kg z 1 372,0 na 1 392,4,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Bod 1 písm. b) prílohy I k nariadeniu (ES) č. 443/2009 sa nahrádza takto:

„b)

Od roku 2016:

špecifické emisie CO2 = 130 + a × (M – M0)

kde:

M

=

hmotnosť vozidla v kilogramoch (kg)

M0

=

1 392,4

a

=

0,0457“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. októbra 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 1.