23.12.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/35


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/2366

z 25. novembra 2015

o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),

keďže:

(1)

V posledných rokoch sa v Únii dosiahol významný pokrok, pokiaľ ide o integráciu v oblasti maloobchodných platieb, a to najmä v súvislosti s aktmi Únie o platbách, najmä prostredníctvom smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES (4), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 (5), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES (6) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 (7). Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ (8) sa ďalej doplnil právny rámec týkajúci sa platobných služieb tým, že sa v nej stanovilo konkrétne obmedzenie možnosti maloobchodníkov účtovať ich zákazníkom príplatky za používanie daných spôsobov platby.

(2)

Revidovaný právny rámec Únie týkajúci sa platobných služieb je doplnený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/751 (9). Uvedeným nariadením sa zavádzajú najmä pravidlá týkajúce sa účtovania výmenných poplatkov za transakcie viazané na kartu a jeho cieľom je ďalšie urýchlenie vytvorenia efektívneho integrovaného trhu pre platby viazané na kartu.

(3)

Smernica 2007/64/ES bola prijatá v decembri 2007 na základe návrhu Komisie z decembra 2005. Odvtedy zažil retailový platobný trh značné technické inovácie a rýchly nárast počtu elektronických a mobilných platieb, ako aj príchod nových druhov platobných služieb na trh, čo predstavuje výzvy pre súčasný rámec.

(4)

Preskúmanie právneho rámca Únie týkajúceho sa platobných služieb a najmä analýza vplyvu smernice 2007/64/ES, ako aj konzultácia o zelenej knihe Komisie z 11. januára 2012 s názvom Smerom k integrovanému európskemu trhu s kartovými, internetovými a mobilnými platbami poukázali na skutočnosť, že ďalší vývoj je z regulačného hľadiska spojený s významnými výzvami. Významné oblasti platobného trhu, a to najmä platby kartou, internetové a mobilné platby zostávajú naďalej roztrieštené pozdĺž hraníc jednotlivých štátov. Mnohé inovačné platobné produkty alebo služby nepatria, či celkovo alebo do veľkej miery, do rozsahu pôsobnosti smernice 2007/64/ES. Rozsah pôsobnosti smernice 2007/64/ES a najmä prvky vylúčené z jej rozsahu pôsobnosti, ako napríklad určité činnosti súvisiace s platbami, sa navyše ukázali v niektorých prípadoch ako príliš nejednoznačné, veľmi všeobecné alebo jednoducho zastarané, keď sa vezme do úvahy vývoj na trhu. V dôsledku toho vznikla právna neistota, potenciálne bezpečnostné riziko v platobnom reťazci a nedostatočná ochrana spotrebiteľa v niektorých oblastiach. Ukázalo sa, že zavádzanie inovačných, bezpečných a na používanie jednoduchých digitálnych platobných služieb, ako aj poskytovanie efektívnych, pohodlných a bezpečných platobných metód v Únii je pre poskytovateľov platobných služieb náročné. V uvedenom kontexte existuje veľký pozitívny potenciál, ktorý je nutné konzistentnejšie využívať.

(5)

Pokračujúci rozvoj integrovaného vnútorného trhu bezpečných elektronických platieb má zásadný význam pre podporu rastu hospodárstva v Únii a zabezpečenie toho, aby spotrebitelia, obchodníci a podniky využívali výhody plynúce z výberu a transparentnosti platobných služieb a tak v plnej miere získavali úžitok z vnútorného trhu.

(6)

Na vyplnenie regulačných medzier a zároveň na zabezpečenie väčšej právnej istoty a jednotného uplatňovania legislatívneho rámca v celej Únii by sa mali stanoviť nové pravidlá. Súčasným a novým hráčom na trhu by sa mali zaručiť rovnocenné prevádzkové podmienky, čím sa umožní, aby nové spôsoby platby oslovili širší trh, a zabezpečí sa vyššia úroveň ochrany spotrebiteľa pri využívaní uvedených platobných služieb v rámci celej Únie. Malo by to vytvoriť efektívnosť platobného systému ako celku a viesť k širšiemu výberu a väčšej transparentnosti platobných služieb, pričom by sa mala zároveň posilniť dôvera spotrebiteľov v harmonizovaný trh s platbami.

(7)

V posledných rokoch vzrástli bezpečnostné riziká spojené s elektronickými platbami. Je to dôsledok rastúcej technickej zložitosti elektronických platieb, neustále narastajúceho objemu elektronických platieb v celosvetovom meradle a novovznikajúcich druhov platobných služieb. Spoľahlivé a bezpečné platobné služby predstavujú základnú podmienku pre riadne fungujúci trh s platobnými službami. Používatelia platobných služieb by preto mali byť primerane chránení pred takýmito rizikami. Platobné služby sú nevyhnutné pre fungovanie životne dôležitých hospodárskych a sociálnych činností.

(8)

V záujme toho, aby sa predišlo odlišným prístupom v jednotlivých členských štátoch, čo by bolo nevýhodné pre spotrebiteľov, by sa ustanovenia tejto smernice o požiadavkách na transparentnosť a informácie pre poskytovateľov platobných služieb a o právach a povinnostiach týkajúcich sa poskytovania a používania platobných služieb mali uplatňovať, ak je to vhodné, aj na transakcie, pri ktorých sa jeden z poskytovateľov platobných služieb nachádza mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“). V relevantných prípadoch by sa uvedené ustanovenia mali rozšíriť na transakcie uskutočnené vo všetkých oficiálnych menách medzi poskytovateľmi platobných služieb, ktorí sa nachádzajú v rámci EHP.

(9)

Poukázanie peňazí je jednoduchou platobnou službou, ktorá je obyčajne založená na tom, že platiteľ poskytne hotovosť poskytovateľovi platobných služieb, ktorý poukáže zodpovedajúcu sumu napríklad prostredníctvom komunikačnej siete príjemcovi platby alebo inému poskytovateľovi platobných služieb, ktorý koná v mene príjemcu platby. V niektorých členských štátoch poskytujú supermarkety, obchodníci a iní maloobchodní predajcovia podobnú službu verejnosti, ktorá umožňuje uskutočňovanie platieb za komunálne služby a platenie iných pravidelných účtov domácností. Uvedené služby uhrádzania účtov by sa mali považovať za poukázanie peňazí, ak podľa príslušných orgánov táto činnosť nie je inou platobnou službou.

(10)

Táto smernica zavádza neutrálne vymedzenie pojmu „prijímanie platobných transakcií“ s cieľom podchytiť nielen tradičné modely prijímania štruktúrované na základe používania platobných kariet, ale aj odlišné obchodné modely, vrátane tých, v prípade ktorých vystupuje viac ako jeden prijímateľ. Týmto by sa malo zabezpečiť, aby sa obchodníkom poskytovala rovnaká ochrana bez ohľadu na použitý platobný nástroj, ak je táto činnosť rovnaká ako prijímanie transakcií uskutočnených kartami. Technické služby, ktoré sa poskytujú poskytovateľom platobných služieb, ako napríklad len samotné spracúvanie a uchovávanie údajov alebo prevádzkovanie terminálov, by sa nemali považovať za predstavujúce prijímanie. Okrem toho niektoré modely prijímania neposkytujú skutočný prevod finančných prostriedkov zo strany prijímateľa príjemcovi platby, pretože zúčastnené strany sa môžu dohodnúť na iných formách vyrovnania.

(11)

Vyňatie z rozsahu pôsobnosti smernice 2007/64/ES týkajúce sa platobných transakcií uskutočňovaných prostredníctvom agenta v mene platiteľa alebo príjemcu platby sa v jednotlivých členských štátoch uplatňuje veľmi rôzne. Niektoré členské štáty umožňujú, aby toto vyňatie využívali platformy elektronického obchodu konajúce ako sprostredkovateľ v mene individuálnych kupujúcich, ako aj v mene predajcov bez skutočného priestoru na rokovanie alebo dohodnutie predaja alebo nákupu tovaru alebo služieb. Takéto uplatňovanie vyňatia ide nad zamýšľaný rámec stanovený v uvedenej smernici a má potenciál zvýšiť riziká pre spotrebiteľov, keďže uvedení poskytovatelia zostávajú mimo ochrany právneho rámca. Odlišné postupy uplatňovania narúšajú aj hospodársku súťaž na platobnom trhu. Aby sa uvedené nedostatky odstránili, vyňatie by sa malo uplatňovať, ak agenti konajú len v mene platiteľa alebo len v mene príjemcu platby, bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú v držbe finančné prostriedky prijaté od klientov. Ak agenti konajú v mene platiteľa aj príjemcu platby (akou je napríklad niektorá platforma elektronického obchodu), mali by byť vyňatí, len ak v žiadnom okamihu nemajú v držbe alebo pod kontrolou finančné prostriedky prijaté od klientov.

(12)

Táto smernica by sa nemala uplatňovať na činnosti spoločností prepravujúcich hotovosť (Cash-in-Transit – CIT) a spoločností pre manažment hotovosti (Cash Management Companies – CMC), ak sa príslušné činnosti obmedzujú na fyzickú prepravu bankoviek a mincí.

(13)

Spätná väzba z trhu potvrdzuje, že platobné činnosti, na ktoré sa vzťahuje vyňatie pre obmedzenú sieť, často zahŕňajú významné objemy a hodnoty platieb a spotrebiteľom sa v rámci nich ponúkajú stovky alebo tisíce rôznych výrobkov a služieb. To nezodpovedá účelu vyňatia obmedzenej siete, ako sa stanovuje v smernici 2007/64/ES a pre používateľov platobných služieb, a predovšetkým pre spotrebiteľov, predstavuje väčšie riziká a žiadnu právnu ochranu a jasné nevýhody pre aktérov na trhu podliehajúcich regulácii. S cieľom pomôcť obmedziť uvedené riziká by nemalo byť možné použiť ten istý nástroj na vykonávanie platobných transakcií s cieľom nakupovať tovar a služby v rámci viac ako jednej obmedzenej siete alebo nakupovať neobmedzenú škálu tovaru a služieb. Platobný nástroj by sa mal považovať za použitý v rámci takejto obmedzenej siete, len ak sa môže používať za týchto okolností: po prvé, na kúpu tovaru a služieb v konkrétnom maloobchode alebo konkrétnom maloobchodnom reťazci, ak sú zúčastnené subjekty priamo prepojené obchodnou dohodou, ktorá napríklad ustanovuje používanie jedinej platobnej značky, a táto platobná značka sa používa v miestach predaja a uvádza sa – ak je to uskutočniteľné – na platobnom nástroji, ktorý sa tam môže používať; po druhé, na kúpu veľmi obmedzenej škály tovaru alebo služieb, napríklad ak je rozsah použitia efektívne obmedzený na uzavretý počet funkčne súvisiacich tovaru alebo služieb bez ohľadu na zemepisnú polohu miesta predaja; alebo po tretie, ak je platobný nástroj predmetom regulácie zo strany národného alebo regionálneho orgánu verejnej moci na osobitné sociálne alebo daňové účely s cieľom nakúpiť konkrétny tovar alebo služby.

(14)

Medzi platobné nástroje, na ktoré sa vzťahuje vyňatie obmedzenej siete, by mohli patriť karty jednotlivých predajní, palivové karty, členské karty, karty na verejnú dopravu, parkovacie karty, stravné lístky alebo poukazy na osobitné služby, na ktoré sa niekedy vzťahuje osobitná daň alebo pracovnoprávny rámec určený na podporu používania takýchto nástrojov s cieľom splniť ciele stanovené v právnych predpisoch v sociálnej oblasti. Ak sa z takéhoto nástroja na osobitný účel vyvinie nástroj na všeobecný účel, nemalo by sa naďalej uplatňovať vyňatie z rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Nástroje, ktoré sa môžu používať na nakupovanie v obchodoch uvedených obchodníkov, by nemali byť vyňaté z rozsahu pôsobnosti tejto smernice, pretože takéto nástroje sú zvyčajne určené pre sieť poskytovateľov služieb, ktorá sa stále rozširuje. Vyňatie obmedzenej siete by sa malo uplatňovať spolu s povinnosťou potenciálnych poskytovateľov platobných služieb oznámiť činnosti, ktoré patria do jej rozsahu.

(15)

Z rozsahu pôsobnosti smernice 2007/64/ES sú vyňaté niektoré platobné transakcie uskutočňované prostredníctvom telekomunikačných alebo informačno-technologických zariadení, ak prevádzkovateľ siete nekoná len ako sprostredkovateľ na dodanie digitálneho tovaru a služieb prostredníctvom predmetného zariadenia, ale tomuto tovaru alebo službám aj pridá hodnotu. Uvedeným vyňatím sa najmä umožňujú takzvané platby účtované zo strany operátora alebo nákupy účtované priamo na telefónny účet, počínajúc zvoneniami a prémiovými SMS službami, čo prispieva k rozvoju nových obchodných modelov založených na predaji digitálneho obsahu a hlasových služieb nízkej hodnoty. Uvedené služby zahŕňajú zábavu, ako napríklad konverzáciu (chat) a sťahovanie ako napríklad videí, hudby a hier, informácie ako napríklad počasie, správy, športové aktuality, akciové trhy a priame dopyty, účasť na aktivitách televízií a rádií ako napríklad hlasovanie, súťaže a poskytnutie spätnej väzby naživo. Spätná väzba z trhu neobsahuje žiadne dôkazy o tom, že by sa takéto platobné transakcie, ktorým spotrebitelia dôverujú ako pohodlnému spôsobu platby za služby či tovar nízkej hodnoty, rozvinul na všeobecnú sprostredkovateľskú platobnú službu. Keďže je však formulácia príslušného vyňatia nejednoznačná, v jednotlivých členských štátoch sa implementovalo rôznymi spôsobmi, čo vedie k nedostatočnej právnej istote pre operátorov a spotrebiteľov a príležitostne to umožňuje vydávať sprostredkovateľské platobné služby za oprávnené na neobmedzené vyňatie z rozsahu pôsobnosti smernice 2007/64/ES. Je preto vhodné, aby sa objasnil a zúžil rozsah oprávnenosti na uvedené vyňatie pre takýchto poskytovateľov služieb prostredníctvom uvedenia druhov platobných transakcií, na ktoré sa vzťahuje.

(16)

Vyňatie týkajúce sa niektorých platobných transakcií uskutočňovaných prostredníctvom telekomunikačných alebo informačno-technologických zariadení by sa malo konkrétne zamerať na mikroplatby za digitálny obsah a hlasové služby. Mal by sa zaviesť jasný odkaz na platobné transakcie v prípade nákupu elektronických lístkov, aby sa zohľadniť rozvoj v oblasti platieb, najmä v prípadoch, keď si zákazníci môžu objednať, zaplatiť, získať a validovať elektronické lístky z akéhokoľvek miesta a v akomkoľvek čase s použitím mobilných telefónov alebo iných zariadení. Elektronické lístky umožňujú a uľahčujú poskytovanie služieb, ktoré by si zákazníci inak mohli kúpiť vo forme papierových lístkov, a zahŕňajú dopravu, zábavu, parkovanie áut a vstup do priestorov, ale nezahŕňajú fyzický tovar. Elektronické lístky tým znižujú výrobné a distribučné náklady spojené s tradičnými spôsobmi predaja papierových lístkov a zvyšujú pohodlie zákazníka poskytovaním nových a jednoduchých spôsobov kúpy lístkov. S cieľom zmierniť zaťaženie subjektov, ktoré zbierajú charitatívne donácie, mali by sa vyňať aj platobné transakcie týkajúce sa takýchto donácií. Členské štáty by v súlade s vnútroštátnym právom mali môcť obmedziť vyňatie na donácie vyzbierané v prospech registrovaných charitatívnych organizácií. Vyňatie ako celok by sa malo uplatňovať, len ak je hodnota platobnej transakcie nižšia ako stanovený limit s cieľom obmedziť vyňatie jednoznačne na platby s nízkym rizikovým profilom.

(17)

Jednotná oblasť platieb v eurách (Single Euro Payments Area – SEPA) uľahčila vytvorenie celounijných „platobných fabrík“ a „zberových fabrík“, čo umožňuje centralizáciu platobných transakcií tej istej skupiny. V uvedenej súvislosti by sa platobné transakcie medzi materskou spoločnosťou a jej dcérskou spoločnosťou alebo medzi dcérskymi spoločnosťami tej istej materskej spoločnosti uskutočňované poskytovateľom platobných služieb, ktorý patrí do rovnakej skupiny, mali vyňať z rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Zber platobných príkazov v mene skupiny materskou spoločnosťou alebo jej dcérskou spoločnosťou na účely ďalšieho prevodu v prospech poskytovateľa platobných služieb by sa na účely tejto smernice nemal považovať za platobnú službu.

(18)

Z rozsahu pôsobnosti smernice 2007/64/ES sú vyňaté platobné služby ponúkané subjektmi prevádzkujúcimi bankomaty (ATM) nezávislými od poskytovateľov platobných služieb spravujúcich účet. Uvedeným vyňatím sa stimulovalo zvyšovanie nezávislosti bankomatových služieb v mnohých členských štátoch, najmä v menej obývaných oblastiach. Úplné vyňatie tejto rýchlo rastúcej časti trhu s bankomatovými službami z rozsahu pôsobnosti tejto smernice by však mohlo viesť k nejasnostiam týkajúcim sa poplatkov za výbery. V cezhraničných situáciách by to mohlo viesť k dvojitému účtovaniu poplatkov zo strany poskytovateľa platobných služieb spravujúceho účet a zo strany prevádzkovateľa bankomatu za ten istý výber. V záujme zachovania poskytovania bankomatových služieb pri súčasnom zabezpečení jasnosti v súvislosti s poplatkami za výber je preto vhodné ponechať vyňatie, ale zároveň od prevádzkovateľov bankomatov vyžadovať, aby dodržiavali konkrétne ustanovenia o transparentnosti uvedené v tejto smernici. Poplatkami uplatňovanými prevádzkovateľmi bankomatov by navyše nemalo byť dotknuté nariadenie (ES) č. 924/2009.

(19)

Poskytovatelia služieb, ktorí chceli využiť vyňatie z rozsahu pôsobnosti smernice 2007/64/ES, často nekonzultovali s orgánmi, či sa na ich činnosti uvedená smernica vzťahuje alebo či sú vyňaté z rozsahu jej pôsobnosti, ale spoliehali sa na svoje vlastné posúdenie. To viedlo k veľmi rozdielnemu uplatňovaniu niektorých vyňatí v jednotlivých členských štátoch. Zdá sa tiež, že niektoré vyňatia mohli poskytovatelia platobných služieb použiť na zmenu svojich obchodných modelov tak, aby ich činnosti ponúkané v oblasti platieb nepatrili do pôsobnosti uvedenej smernice. Môže to mať za následok zvýšené riziká pre používateľov platobných služieb a rozdielne podmienky pre poskytovateľov platobných služieb na vnútornom trhu. Poskytovatelia služieb by preto mali byť povinní oznamovať relevantné činnosti príslušným orgánom, aby príslušné orgány mohli posúdiť, či sú požiadavky stanovené v relevantných ustanoveniach splnené, a zabezpečovať rovnaký výklad predpisov v rámci celého vnútorného trhu. Konkrétne, pre všetky vyňatia založené na dodržiavaní určitého limitu by sa mal ustanoviť postup oznamovania s cieľom zabezpečiť súlad s konkrétnymi požiadavkami.

(20)

Okrem toho je dôležité, aby bola zahrnutá požiadavka na potenciálnych poskytovateľov platobných služieb oznamovať príslušným orgánom činnosti, ktoré poskytujú v rámci obmedzenej siete na základe kritérií stanovených v tejto smernici, ak hodnota platobných transakcií presahuje určitý limit. Príslušné orgány by mali posúdiť, či sa tak oznámené činnosti môžu považovať za činnosti poskytované v rámci obmedzenej siete.

(21)

Vymedzenie platobných služieb by malo byť technologicky neutrálne a malo by umožňovať rozvoj nových druhov platobných služieb, pričom by sa mali zabezpečiť rovnocenné prevádzkové podmienky pre už existujúcich, ako aj nových poskytovateľov platobných služieb.

(22)

Táto smernica by mala byť v súlade s prístupom zaujatým v smernici 2007/64/ES, ktorá sa vzťahuje na všetky druhy elektronických platobných služieb. Nebolo by preto vhodné, aby sa nové pravidlá vzťahovali na služby, pri ktorých sa prevod finančných prostriedkov od platiteľa k príjemcovi platby alebo ich preprava uskutočňuje výhradne v bankovkách a minciach, alebo ak sa prevod zakladá na šeku v papierovej forme, zmenke v papierovej forme, vlastnej zmenke alebo inom nástroji, kupónoch v papierovej forme alebo kartách vystavených na poskytovateľa platobných služieb alebo na inú osobu s cieľom dať finančné prostriedky k dispozícii príjemcovi platby.

(23)

Táto smernica by sa nemala vzťahovať na hotovostné platobné transakcie, pretože pre hotovostné transakcie už existuje jednotný platobný trh. Táto smernica by sa nemala vzťahovať ani na tie platobné transakcie, ktoré sa vykonávajú prostredníctvom šekov v papierovej forme, pretože z hľadiska svojej povahy šeky v papierovej forme nemôžu byť spracúvané rovnako efektívne ako ostatné platobné prostriedky. Osvedčené postupy v uvedenej oblasti by sa však mali opierať o zásady ustanovené v tejto smernici.

(24)

Je potrebné stanoviť kategórie poskytovateľov platobných služieb, ktorí môžu platobné služby legitímne poskytovať v celej Únii, konkrétne úverové inštitúcie, ktoré prijímajú od používateľov vklady, ktoré sa môžu použiť na financovanie platobných transakcií a ktoré by mali naďalej podliehať prudenciálnym požiadavkám stanoveným v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (10), inštitúcie elektronických peňazí vydávajúce elektronické peniaze, ktoré sa môžu použiť na financovanie platobných transakcií a ktoré by mali naďalej podliehať prudenciálnym požiadavkám stanoveným v smernici 2009/110/ES, platobné inštitúcie a poštové podniky, ktoré sú oprávnené poskytovať platobné služby podľa vnútroštátnych právnych predpisov. Uplatňovanie uvedeného právneho rámca by sa malo obmedziť na poskytovateľov služieb, ktorí poskytujú platobné služby ako riadne zamestnanie alebo podnikateľskú činnosť v súlade s touto smernicou.

(25)

Táto smernica stanovuje pravidlá pre vykonávanie platobných transakcií, ak sú finančnými prostriedkami elektronické peniaze vymedzené v smernici 2009/110/ES. Táto smernica však neupravuje vydávanie elektronických peňazí stanovené v smernici 2009/110/ES. Preto by platobné inštitúcie nemali byť oprávnené vydávať elektronické peniaze.

(26)

Smernicou 2007/64/ES sa ustanovil prudenciálny režim, ktorým sa zaviedlo jednotné povolenie pre všetkých poskytovateľov platobných služieb, ktorí nie sú spojení s prijímaním vkladov, ani nevydávajú elektronické peniaze. Na uvedený účel sa smernicou 2007/64/ES zaviedla nová kategória poskytovateľov platobných služieb, konkrétne „platobné inštitúcie“, a to zavedením povolenia, ktoré podlieha súboru prísnych a komplexných podmienok a ktoré oprávňuje právnické osoby, ktoré nepatria do existujúcich kategórií, poskytovať platobné služby v celej Únii. Na takéto služby by sa teda v rámci celej Únie mali vzťahovať rovnaké podmienky.

(27)

Od prijatia smernice 2007/64/ES vznikli nové druhy platobných služieb, predovšetkým v oblasti internetových platieb. Rozvinuli sa najmä platobné iniciačné služby v oblasti elektronického obchodu. Uvedené platobné služby zohrávajú úlohu pri platbách v elektronickom obchode tým, že vytvárajú softvérové premostenie medzi webovým sídlom obchodníka a platformou pre online bankovníctvo poskytovateľa platobných služieb spravujúceho účet platiteľa s cieľom iniciovať internetové platby na základe úhrady.

(28)

Okrem toho v dôsledku technologického vývoja vznikol v uplynulých rokoch aj rad doplnkových služieb, ako napríklad služby informovania o účte. Uvedené služby poskytujú používateľovi platobných služieb súhrnné online informácie o jednom alebo viacerých platobných účtoch, ktoré vedie jeden alebo viacerí iní poskytovatelia platobných služieb, a ku ktorým existuje prístup prostredníctvom online rozhraní poskytovateľa platobných služieb spravujúceho účet. Používateľovi platobných služieb sa tým umožňuje, aby mal ihneď v danom akomkoľvek okamihu celkový prehľad o svojej finančnej situácii. Táto smernica by sa preto mala vzťahovať aj na uvedené služby, aby sa spotrebiteľom poskytla primeraná ochrana údajov o ich platbách a účtoch, ako aj právna istota v súvislosti s postavením poskytovateľov služieb informovania o účte.

(29)

Platobné iniciačné služby umožňujú poskytovateľovi platobných iniciačných služieb poskytovať uistenie príjemcovi platby, že platba bola iniciovaná, aby stimulovala príjemcu platby na to, aby bez zbytočného odkladu uvoľnil tovar alebo poskytol službu. Takéto služby ponúkajú nízkonákladové riešenie obchodníkom aj spotrebiteľom, pričom spotrebiteľom umožňujú nakupovať online aj vtedy, ak nie sú držiteľmi platobných kariet. Keďže sa ale na platobné iniciačné služby smernica 2007/64/ES v súčasnosti nevzťahuje, nemusia byť nevyhnutne pod dohľadom príslušného orgánu a nevyžaduje sa od nich súlad so smernicou 2007/64/ES. To vyvoláva celý rad právnych otázok, ako je ochrana spotrebiteľa, bezpečnosť a zodpovednosť, ako aj hospodárska súťaž a otázky týkajúce sa ochrany údajov, najmä pokiaľ ide o ochranu údajov používateľa platobných služieb v súlade s pravidlami Únie na ochranu údajov. Nové pravidlá by preto mali na uvedené otázky reagovať.

(30)

Personalizované bezpečnostné prvky, ktoré používa na bezpečnú autentifikáciu zákazníka používateľ platobných služieb alebo poskytovateľ platobných iniciačných služieb, sú obvykle tie, ktoré vydávajú poskytovatelia platobných služieb spravujúci účet. Poskytovatelia platobných iniciačných služieb nevstupujú nevyhnutne do zmluvného vzťahu s poskytovateľmi platobných služieb spravujúcimi účty a bez ohľadu na obchodný model využívaný poskytovateľmi platobných iniciačných služieb poskytovatelia platobných služieb spravujúci účet by mali umožniť, aby sa poskytovatelia platobných iniciačných služieb spoliehali na postupy autentifikácie, ktoré poskytujú poskytovatelia platobných služieb spravujúci účet na iniciovanie špecifickej platby v mene platiteľa.

(31)

Keď poskytovateľ platobných iniciačných služieb poskytuje výlučne platobné iniciačné služby, nemá v žiadnom štádiu platobného reťazca v držbe finančné prostriedky používateľa. Ak chce poskytovateľ platobných iniciačných služieb poskytovať platobné služby, v súvislosti s ktorými má držba finančných prostriedkov používateľa zásadný význam, mal by pre tieto služby získať úplné povolenie.

(32)

Platobné iniciačné služby sú založené na priamom alebo nepriamom prístupe poskytovateľa platobných iniciačných služieb k účtu platiteľa. Poskytovateľ platobných služieb spravujúci účet, ktorý poskytuje mechanizmus na nepriamy prístup, by mal poskytovateľom platobných iniciačných služieb umožniť aj priamy prístup.

(33)

Cieľom tejto smernice by malo byť zabezpečenie kontinuity na trhu, umožnenie existujúcim a novým poskytovateľom služieb, bez ohľadu na obchodný model, ktorý používajú, ponúkať svoje služby v jasnom a harmonizovanom regulačnom rámci. Do začatia uplatňovania uvedených pravidiel a bez toho, aby bola dotknutá potreba zaistiť bezpečnosť platobných transakcií a ochranu zákazníka proti preukázateľnému riziku podvodu, by členské štáty, Komisia, Európska centrálna banka (ECB) a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (11) (EBA), mali zaručiť spravodlivú hospodársku súťaž na uvedenom trhu zabraňujúcu neodôvodnenej diskriminácii voči akémukoľvek existujúcemu aktérovi na trhu. Každý poskytovateľ platobných služieb vrátane poskytovateľa platobných služieb spravujúceho účet používateľa platobných služieb by mal mať možnosť ponúkať platobné iniciačné služby.

(34)

Táto smernica podstatne nemení podmienky udeľovania povolenia na činnosť platobných inštitúcií, ako aj zachovania platnosti tohto povolenia. Rovnako ako v smernici 2007/64/ES tieto podmienky zahŕňajú prudenciálne požiadavky primerané prevádzkovým a finančným rizikám, ktorým tieto inštitúcie čelia pri vykonávaní svojich podnikateľských činností. V uvedenej súvislosti existuje potreba riadneho režimu počiatočného kapitálu kombinovaného spolu s prevádzkovým kapitálom, ktorý by sa mohol časom upraviť tak, aby fungoval dokonalejšie v závislosti od potrieb trhu. V dôsledku rozmanitosti v oblasti platobných služieb by táto smernica mala umožniť, aby sa prostredníctvom rôznych metód kombinovaných spolu s určitým rozsahom kompetencií pri vykonávaní dohľadu zaobchádzalo s rovnakými rizikami rovnakým spôsobom u všetkých poskytovateľov platobných služieb. Požiadavky na platobné inštitúcie by mali odrážať skutočnosť, že platobné inštitúcie vykonávajú špecializovanejšie a obmedzenejšie činnosti, a preto sa vystavujú rizikám, ktoré sú oveľa užšie a ktoré je možné oveľa ľahšie kontrolovať a dohliadať na ne než tie, ktoré vznikajú v širšom spektre činností úverových inštitúcií. Platobným inštitúciám by sa malo predovšetkým zakázať prijímať vklady od používateľov a malo by sa povoliť používať finančné prostriedky prijaté od používateľov iba na poskytovanie platobných služieb. Požadované prudenciálne pravidlá vrátane počiatočného kapitálu by mali byť primerané riziku súvisiacemu s príslušnou platobnou službou poskytovanou platobnou inštitúciou. Poskytovatelia platobných služieb, ktorí poskytujú len platobné iniciačné služby, by sa mali považovať za stredne rizikových, pokiaľ ide o počiatočný kapitál.

(35)

Keď poskytovatelia platobných iniciačných služieb a poskytovatelia služieb informovania o účte poskytujú výlučne uvedené služby, nemajú v držbe finančné prostriedky klienta. Preto by bolo neprimerané ukladať uvedeným novým účastníkom trhu požiadavky na vlastné zdroje. Napriek tomu je dôležité, aby dokázali plniť svoje záväzky v súvislosti so svojou činnosťou. Preto by sa od nich malo vyžadovať, aby mali poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti alebo porovnateľnú záruku. EBA by mal vypracovať usmernenia v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 týkajúce sa kritérií, ktoré majú používať členské štáty na stanovenie minimálnej peňažnej výšky poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti alebo porovnateľnej záruky. EBA by nemal rozlišovať medzi poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti a porovnateľnou zárukou, keďže by mali byť vzájomne zameniteľné.

(36)

S cieľom zabrániť zneužívaniu práva usadiť sa je potrebné vyžadovať, aby platobná inštitúcia, ktorá žiada o udelenie povolenia v členskom štáte, vykonávala aspoň časť svojej podnikateľskej činnosti v oblasti platobných služieb v danom členskom štáte.

(37)

Malo by sa prijať ustanovenie, podľa ktorého by boli finančné prostriedky používateľa platobnej služby vedené oddelene od finančných prostriedkov platobnej inštitúcie. Požiadavky na ochranu finančných prostriedkov sú nevyhnutné, ak má platobná inštitúcia v držbe finančné prostriedky používateľa platobnej služby. Ak tá istá platobná inštitúcia vykonáva platobnú transakciu pre platiteľa aj príjemcu platby a platiteľovi sa poskytne úverový rámec, mohlo by byť vhodné zabezpečiť finančné prostriedky v prospech príjemcu platby, hneď ako začnú predstavovať pohľadávku príjemcu platby voči platobnej inštitúcii. Na platobné inštitúcie by sa mali vzťahovať aj požiadavky na účinný boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu teroristickej činnosti.

(38)

Touto smernicou sa nemenia povinnosti platobných inštitúcií, pokiaľ ide o povinnosti predkladania účtovných výkazov alebo pokiaľ ide o ich povinnosť vykonať audit ich ročných a konsolidovaných účtovných závierok. Platobné inštitúcie majú vypracovať svoje ročné a konsolidované účtovné závierky v súlade so smernicou Rady 86/635/EHS (12) a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ (13). Ročnú účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú závierku má overiť audítor, pokiaľ platobná inštitúcia nie je oslobodená od uvedenej povinnosti podľa uvedených smerníc.

(39)

Keď poskytovatelia platobných služieb poskytujú jednu alebo viac platobných služieb, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, mali by vždy viesť platobné účty, ktoré sa používajú výlučne na platobné transakcie. S cieľom umožniť poskytovateľom platobných služieb poskytovať platobné služby, je nevyhnutné, aby mali možnosť zakladať a viesť účty v úverových inštitúciách. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa prístup k takýmto účtom poskytoval nediskriminačne a primerane legitímnemu účelu, ktorý sa má dosiahnuť. Prístup síce môže byť základný, mal by však byť vždy dostatočne rozsiahly, aby platobná inštitúcia mohla svoje služby poskytovať bez prekážok a efektívne.

(40)

Touto smernicou by sa malo upravovať poskytovanie úverov platobnými inštitúciami, konkrétne poskytovanie úverových liniek a vydávanie kreditných kariet, iba ak je to úzko spojené s platobnými službami. Poskytovanie úveru je vhodné povoliť platobným inštitúciám so zreteľom na ich cezhraničné činnosti iba vtedy, ak sa poskytne s cieľom uľahčiť platobné služby, pričom takýto úver má povahu krátkodobého úveru a poskytuje sa na obdobie nepresahujúce 12 mesiacov vrátane prípadného revolvingu, a pod podmienkou, že je refinancovaný hlavne z vlastných zdrojov platobnej inštitúcie, ako aj z iných finančných prostriedkov z kapitálových trhov, a nie z finančných prostriedkov držaných v mene klientov na účel platobných služieb. Takéto pravidlá by sa mali uplatňovať bez toho, aby bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES (14) alebo iné príslušné právo Únie alebo vnútroštátne opatrenia týkajúce sa podmienok poskytovania úverov spotrebiteľom, ktoré neboli harmonizované touto smernicou.

(41)

Celkovo sa fungovanie spolupráce medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za udeľovanie povolení platobným inštitúciám, za vykonávanie kontrol a za rozhodovanie o odňatí akýchkoľvek udelených povolení ukázalo ako uspokojivé. Spolupráca medzi príslušnými orgánmi by sa však mala zlepšiť, pokiaľ ide o výmenu informácií, ako aj o jednotné uplatňovanie a výklad tejto smernice, ak by platobná inštitúcia, ktorej bolo udelené povolenie, chcela poskytovať platobné služby v inom členskom štáte než v jej domovskom členskom štáte pri uplatňovaní práva usadiť sa alebo slobody poskytovať služby (v rámci režimu povolenia na činnosť v zahraničí, tzv. passporting), a to aj prostredníctvom internetu. EBA by mal pomáhať riešiť spory medzi príslušnými orgánmi v kontexte cezhraničnej spolupráce v súlade s nariadením (EÚ) č. 1093/2010. Mal by pripraviť aj súbor návrhov regulačných technických predpisov o spolupráci a výmene údajov.

(42)

S cieľom zvýšiť transparentnosť fungovania platobných inštitúcií, ktorým príslušné orgány domovského členského štátu udelili povolenie alebo ktoré tieto príslušné orgány zaregistrovali, a to vrátane ich agentov, a zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov v Únii je potrebné zabezpečiť ľahký prístup verejnosti k zoznamu subjektov poskytujúcich platobné služby. EBA by preto mal vytvoriť a prevádzkovať centrálny register, v ktorom by zverejňoval zoznam mien subjektov poskytujúcich platobné služby. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby údaje, ktoré poskytujú, boli aktualizované. Uvedené opatrenia by zároveň mali prispieť k zlepšeniu spolupráce medzi príslušnými orgánmi.

(43)

Dostupnosť presných, aktualizovaných informácií by sa mala zlepšiť tak, že sa od platobných inštitúcií bude vyžadovať, aby bez zbytočného odkladu informovali príslušné orgány svojho domovského členského štátu o všetkých zmenách ovplyvňujúcich presnosť poskytnutých informácií a dôkazov s prihliadnutím na povolenie, a to vrátane dodatočných agentov alebo subjektov externe vykonávajúcich príslušné činnosti. V prípade pochybností by príslušné orgány mali aj overovať správnosť oznámených informácií.

(44)

Členské štáty by mali mať možnosť vyžadovať, aby im platobné inštitúcie pôsobiace na ich území, ktorých sídlo sa nachádza v inom členskom štáte, pravidelne podávali správy o svojej činnosti na ich územiach na informačné alebo štatistické účely. Ak uvedené platobné inštitúcie vykonávajú činnosť na základe práva usadiť sa, malo by byť umožnené, aby sa uvedené informácie použili aj na monitorovanie dodržiavania hláv III a IV tejto smernice, a členské štáty by mali mať možnosť vyžadovať od týchto platobných inštitúcií, aby na ich území stanovili ústredný kontaktný bod s cieľom uľahčiť dohľad zo strany príslušných orgánov nad sieťami agentov. EBA by mal vypracovať návrh regulačných predpisov, v ktorých uvedie kritériá na určenie toho, či je stanovenie ústredného kontaktného bodu vhodné a aké by mali byť jeho funkcie. Požiadavka stanoviť ústredný kontaktný bod by mala byť primeraná na dosiahnutie cieľa spočívajúceho v zodpovedajúcej komunikácii a podávaní informácií o dodržiavaní hláv III a IV v hostiteľskom členskom štáte.

(45)

V naliehavých situáciách, ak sú na riešenie závažného ohrozenia kolektívnych záujmov používateľov platobných služieb v hostiteľskom členskom štáte, akým je napríklad rozsiahly podvod, potrebné okamžité opatrenia, príslušné orgány hostiteľského členského štátu by mali mať možnosť prijať preventívne opatrenia súbežne s cezhraničnou spoluprácou medzi príslušnými orgánmi hostiteľského a domovského členského štátu a kým príslušný orgán domovského členského štátu neprijme opatrenia. Uvedené opatrenia by mali byť vhodné, primerané účelu, nediskriminačné a dočasné. Akékoľvek opatrenia by sa mali riadne odôvodniť. Príslušné orgány domovského členského štátu príslušnej platobnej inštitúcie a iné dotknuté orgány, ako napríklad Komisia a EBA, by mali byť informované vopred, alebo ak to vzhľadom na núdzovú situáciu nie je možné, bez zbytočného odkladu.

(46)

Hoci sa v tejto smernici uvádza minimálny súbor právomocí, ktoré by príslušné orgány mali mať pri dohliadaní na to, či platobné inštitúcie dodržiavajú predpisy, uvedené právomoci sa majú vykonávať za súčasného dodržiavania základných práv vrátane práva na súkromie. Bez toho, aby bola dotknutá kontrola zo strany nezávislého orgánu (vnútroštátneho orgánu na ochranu údajov) a v súlade s Chartou základných práv Európskej únie by členské štáty mali mať zavedené primerané a účinné záruky, ak je možné, že by vykonávanie uvedených právomocí mohlo viesť k zneužitiu alebo svojvoľnému konaniu spôsobujúcemu závažné narušenie takýchto práv, napríklad v prípade potreby prostredníctvom povolenia, ktoré udelí vopred súdny orgán príslušného členského štátu

(47)

Je dôležité zabezpečiť, aby sa na všetky osoby poskytujúce platobné služby uplatňovali určité minimálne zákonné a regulačné požiadavky. Z tohto dôvodu je potrebné požadovať registráciu totožnosti a bydliska alebo sídla všetkých osôb poskytujúcich platobné služby, a to vrátane osôb, ktoré nie sú schopné splniť všetky podmienky na udelenie povolenia na činnosť platobných inštitúcií. Takýto prístup je v súlade s odôvodnením osobitného odporúčania VI Finančnej akčnej pracovnej skupiny pre boj proti praniu špinavých peňazí, ktoré stanovuje mechanizmus, podľa ktorého sa s poskytovateľmi platobných služieb, ktorí nie sú schopní splniť všetky podmienky stanovené v danom odporúčaní, môže i napriek tomu zaobchádzať ako s platobnými inštitúciami. Na uvedené účely, aj keď sa na osoby vzťahuje výnimka zo všetkých podmienok na udelenie povolenia alebo ich časti, členské štáty by ich mali zaevidovať v registri platobných inštitúcií. Je však dôležité, aby možnosť výnimky podliehala prísnym požiadavkám týkajúcim sa hodnoty platobných transakcií. Platobné inštitúcie, ktorým sa udelila výnimka, by nemali mať právo usadiť sa ani slobodu poskytovať služby a nemali by si nepriamo uplatňovať tieto práva, ak sú členmi platobného systému.

(48)

So zreteľom na osobitnú povahu vykonávanej činnosti a riziká spojené s poskytovaním služieb informovania o účte je vhodné stanoviť osobitný prudenciálny režim pre poskytovateľov služieb informovania o účte. Poskytovatelia služieb informovania o účte by mali môcť poskytovať služby na cezhraničnom základe, pričom by využívali výhody vyplývajúce z pravidiel tzv. passportingu.

(49)

Pre každého poskytovateľa platobných služieb je nevyhnutné, aby mal prístup k službám technických infraštruktúr platobných systémov. Takýto prístup by však mal podliehať príslušným požiadavkám, aby sa zabezpečila integrita a stabilita uvedených systémov. Každý poskytovateľ platobných služieb, ktorý žiada o účasť v platobnom systéme, by mal znášať riziko vlastného výberu systému a tomuto platobnému systému by mal poskytnúť dôkaz o tom, že jeho vnútorné mechanizmy sú dostatočne zabezpečené proti všetkým druhom rizík. Uvedené platobné systémy obyčajne zahŕňajú režimy platobných kariet so štyrmi účastníkmi, ako aj hlavné systémy na spracovanie úhrad a inkás. S cieľom zabezpečiť, aby sa v celej Únii rovnako zaobchádzalo s rôznymi kategóriami poskytovateľov platobných služieb, ktorým bolo udelené povolenie, v súlade s podmienkami ich povolenia, je potrebné objasniť pravidlá týkajúce sa prístupu k platobným systémom.

(50)

Malo by sa ustanoviť nediskriminačné zaobchádzanie s platobnými inštitúciami, ktorým bolo udelené povolenie, a úverovými inštitúciami, aby mohol každý poskytovateľ platobných služieb na vnútornom trhu využívať služby technických infraštruktúr týchto platobných systémov za rovnakých podmienok. Je vhodné stanoviť rozdielne zaobchádzanie s poskytovateľmi platobných služieb, ktorým bolo udelené povolenie, a tými poskytovateľmi, na ktorých sa vzťahuje výnimka podľa tejto smernice, ako aj výnimka podľa článku 3 smernice 2009/110/ES vzhľadom na rozdiely medzi jednotlivými prudenciálnymi rámcami platnými pre týchto poskytovateľov. Rozdiely cenových podmienok však možno povoliť len v tom prípade, ak vyplývajú z rozdielov v nákladoch poskytovateľov platobných služieb. Tým by nemalo byť dotknuté právo členských štátov obmedziť prístup k systémovo významným systémom v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES (15), ani kompetencie ECB a Európskeho systému centrálnych bánk týkajúce sa prístupu k platobným systémom.

(51)

Touto smernicou nie je dotknutý rozsah uplatňovania smernice 98/26/ES. S cieľom zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž medzi poskytovateľmi platobných služieb by mal účastník v určenom platobnom systéme s výhradou podmienok v smernici 98/26/ES, ktorý poskytuje služby v súvislosti s takýmto systémom poskytovateľovi platobných služieb, ktorému bolo udelené povolenie alebo ktorý bol registrovaný, poskytnúť prístup k takýmto službám, ak oň bolo požiadané, objektívnym, primeraným a nediskriminačným spôsobom aj akémukoľvek inému poskytovateľovi platobných služieb, ktorému bolo udelené povolenie alebo ktorý bol registrovaný. Poskytovatelia platobných služieb, ktorým sa takýto prístup udelí, by sa však nemali považovať za účastníkov vymedzených v smernici 98/26/ES, a preto by nemali využívať výhody plynúce z ochrany poskytovanej podľa uvedenej smernice.

(52)

Ustanovenia týkajúce sa prístupu k platobným systémom by sa nemali uplatňovať na systémy zriadené a prevádzkované jediným poskytovateľom platobných služieb. Takéto platobné systémy môžu fungovať buď v priamej hospodárskej súťaži s platobnými systémami, alebo čo je bežnejšie, v tej oblasti trhu, ktorú platobné systémy primerane nepokrývajú. Takéto systémy zahŕňajú schémy s tromi účastníkmi, ako napríklad schémy kariet s tromi účastníkmi, pokiaľ nikdy nefungujú ako de facto schémy kariet so štyrmi účastníkmi, využívajúce napríklad nadobúdateľov licencie, agentov alebo partnerov v rámci spoločného označovania (co-branding). Takéto systémy tiež bežne zahŕňajú platobné služby ponúkané poskytovateľmi telekomunikačných služieb, v prípade ktorých je prevádzkovateľ takejto schémy poskytovateľom platobných služieb pre platiteľa aj príjemcu platby, ako aj interné systémy bankových skupín. V záujme stimulovania konkurencie zo strany takýchto uzavretých platobných systémov voči tradičným hlavným platobným systémom by nebolo vhodné poskytnúť tretím stranám prístup k týmto uzavretým súkromným platobným systémom. Takéto uzavreté systémy by však vždy mali podliehať pravidlám hospodárskej súťaže Únie a vnútroštátnym pravidlám hospodárskej súťaže, ktoré môžu vyžadovať, aby sa umožnil prístup do týchto systémov na účely zachovania účinnej hospodárskej súťaže na trhoch platobných služieb.

(53)

Keďže spotrebitelia a podniky nie sú v rovnakej pozícii, nepotrebujú ani rovnakú úroveň ochrany. Hoci je dôležité zaručiť práva spotrebiteľov ustanoveniami, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť, je rozumné, aby sa podniky a organizácie mohli dohodnúť inak, ak nejde o dohodu so spotrebiteľom. Členské štáty by však mali mať možnosť ustanoviť, že s mikropodnikmi, ako sú vymedzené v odporúčaní Komisie 2003/361/ES (16), sa bude zaobchádzať rovnako ako so spotrebiteľmi. V každom prípade by sa však niektoré základné ustanovenia tejto smernice mali uplatňovať vždy bez ohľadu na postavenie používateľa.

(54)

Touto smernicou by sa mali určiť povinnosti poskytovateľov platobných služieb, pokiaľ ide o poskytovanie informácií používateľom platobných služieb, ktorým by sa o platobných službách mali poskytnúť prehľadné informácie na rovnako vysokej úrovni, aby sa mohli rozhodnúť na základe dobrej informovanosti a aby si mohli slobodne zvoliť služby v rámci celej Únie. V záujme transparentnosti táto smernica ustanovuje harmonizované požiadavky nevyhnutné na zabezpečenie poskytnutia potrebných, dostatočných a zrozumiteľných informácií používateľom platobných služieb, ktoré sa týkajú zmluvy o poskytovaní platobných služieb a platobných transakcií. S cieľom podporiť bezproblémové fungovanie jednotného trhu v oblasti platobných služieb by členské štáty mali prijímať iba tie ustanovenia o poskytovaní informácií, ktoré sú ustanovené v tejto smernici.

(55)

Spotrebitelia by mali byť chránení pred nekalými a zavádzajúcimi praktikami v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES (17), ako aj so smernicami Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES (18), 2002/65/ES (19), 2008/48/ES, 2011/83/EÚ (20) a 2014/92/EÚ (21). Ustanovenia uvedených smerníc sa uplatňujú naďalej. Mal by sa však vysvetliť najmä vzťah medzi požiadavkami na poskytovanie informácií pred uzavretím zmluvy stanovenými v tejto smernici a smernici 2002/65/ES.

(56)

S cieľom zlepšiť efektívnosť by vyžadované informácie mali byť primerané potrebám používateľov a poskytované v štandardnom formáte. Požiadavky na poskytovanie informácií pri jednorazovej platobnej transakcii by sa však mali líšiť od požiadaviek rámcovej zmluvy, ktorá zahŕňa viacero platobných transakcií.

(57)

V praxi sú rámcové zmluvy a platobné transakcie, ktoré tieto zmluvy zahŕňajú, oveľa bežnejšie a hospodársky významnejšie než jednorazové platobné transakcie. V prípade platobného účtu alebo osobitného platobného nástroja sa vyžaduje rámcová zmluva. Požiadavky na poskytovanie informácií o rámcových zmluvách pred ich uzavretím by preto mali byť vyčerpávajúce a informácie by sa vždy mali poskytovať v papierovej forme alebo na inom trvalom nosiči údajov, ako sú výtlačky z tlačiarní na tlačenie výpisov z účtov, CD-ROM, DVD, pevné disky osobných počítačov, na ktorých možno ukladať elektronickú poštu, a internetové stránky, pokiaľ sú tieto stránky dostupné pre budúce použitie počas dostatočného obdobia na účel prístupu k týmto informáciám a za predpokladu, že tieto stránky umožňujú reprodukciu uložených informácií v nezmenenom formáte. Avšak pre poskytovateľa platobných služieb a ich používateľa by malo byť možné dohodnúť v rámcovej zmluve spôsob, akým sa poskytnú následné informácie o vykonaných platobných transakciách, napríklad že v prípade internetového bankovníctva sa všetky informácie o platobnom účte sprístupnia online.

(58)

V prípade jednorazových platobných transakcií by sa vždy mali poskytnúť len základné informácie z vlastného podnetu poskytovateľa platobných služieb. Keďže platiteľ je pri podávaní platobného príkazu obyčajne prítomný, nemalo by byť potrebné vyžadovať, aby sa informácie v každom prípade poskytovali v papierovej forme alebo na inom trvalom nosiči údajov. Poskytovateľ platobných služieb by mal mať možnosť poskytnúť informácie ústne pri priehradke alebo ich inak ľahko sprístupniť, napríklad umiestnením podmienok na nástenke vo svojich priestoroch. Mali by byť dostupné aj informácie o tom, kde možno nájsť ďalšie podrobnejšie informácie, napríklad o webovom sídle. Ak však o to spotrebiteľ požiada, mali by sa mu základné informácie poskytnúť aj v papierovej forme alebo na inom trvalom nosiči údajov.

(59)

Touto smernicou by sa malo stanoviť právo spotrebiteľa na bezplatné získanie relevantných informácií pred tým, než je viazaný akoukoľvek zmluvou o poskytovaní platobných služieb. Spotrebitelia by mali mať takisto možnosť kedykoľvek počas zmluvného vzťahu vopred žiadať o bezplatné poskytnutie informácií, ako aj rámcovej zmluvy, v papierovej forme, čo by im umožnilo porovnať služby poskytovateľov platobných služieb, ako aj ich podmienky a v prípade akéhokoľvek sporu overiť svoje zmluvné práva a povinnosti, čím sa zachová vysoká úroveň ochrany spotrebiteľov. Uvedené ustanovenia by mali byť v súlade so smernicou 2002/65/ES. Osobitné ustanovenia o bezplatných informáciách v tejto smernici by nemali mať za následok umožnenie vyberania poplatkov za poskytovanie informácií spotrebiteľom podľa iných uplatniteľných smerníc.

(60)

Spôsob, akým má poskytovateľ platobných služieb poskytovať požadované informácie používateľovi platobných služieb, by mal zohľadňovať potreby používateľa, ako aj praktické technické aspekty a nákladovú efektívnosť v závislosti od situácie v súvislosti s podmienkami dohodnutými v príslušnej zmluve o poskytovaní platobných služieb. Táto smernica by preto mala rozlišovať medzi dvoma spôsobmi, ktorými má poskytovateľ platobných služieb poskytovať informácie: buď by sa informácie mali poskytovať, t. j. mal by ich aktívne oznamovať poskytovateľ platobných služieb v príslušnom čase, ako sa to vyžaduje v tejto smernici bez akéhokoľvek požadovania zo strany používateľa platobných služieb, alebo by sa informácie mali sprístupniť používateľovi platobných služieb na základe žiadosti o poskytnutie ďalších informácií. V druhej situácii by mal používateľ platobných služieb vyvinúť iniciatívu, aby informácie získal, napríklad si ich výslovne vyžiadať od poskytovateľa platobných služieb, prihlásiť sa do emailovej schránky svojho bankového účtu alebo vložiť bankovú kartu do prístroja na vydávanie výpisov z účtu. Na uvedené účely by mal poskytovateľ platobných služieb zabezpečiť možnosť prístupu k informáciám a dostupnosť informácií pre používateľa platobných služieb.

(61)

Spotrebiteľ by mal dostať základné informácie o vykonaných platobných transakciách bez akýchkoľvek dodatočných poplatkov. V prípade jednorazovej platobnej transakcie by poskytovateľ platobných služieb nemal za uvedené informácie vyberať osobitné poplatky. Rovnako by sa mali každý mesiac bezplatne poskytovať aj následné informácie o platobných transakciách vykonaných na základe rámcovej zmluvy. Vzhľadom na dôležitosť transparentnosti pri tvorbe cien a rozličné potreby zákazníkov by však strany mali mať možnosť dohodnúť sa na poplatkoch za častejšie alebo dodatočne poskytované informácie. S cieľom zohľadniť rozdielnu vnútroštátnu prax by sa členským štátom malo umožniť, aby požadovali, že mesačné výpisy z platobného účtu v papierovej forme alebo na inom trvalom nosiči údajov sa vždy poskytnú bezplatne.

(62)

S cieľom uľahčiť mobilitu zákazníkov by sa malo spotrebiteľom umožniť ukončiť rámcovú zmluvu bez toho, aby sa im účtovali poplatky. Avšak v prípade zmlúv ukončených zo strany spotrebiteľa menej ako šesť mesiacov od nadobudnutia ich platnosti by poskytovatelia platobných služieb mali mať možnosť uplatňovať poplatky zodpovedajúce nákladom, ktoré vznikli v dôsledku ukončenia rámcovej zmluvy zo strany spotrebiteľa. V prípade spotrebiteľov by dohodnutá výpovedná lehota nemala byť dlhšia než jeden mesiac a v prípade poskytovateľov platobných služieb nie kratšia než dva mesiace. Touto smernicou by nemala byť dotknutá povinnosť poskytovateľa platobných služieb vypovedať zmluvu o poskytovaní platobných služieb za výnimočných okolností na základe iného príslušného práva Únie alebo vnútroštátneho práva, napríklad práva v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu, na základe akýchkoľvek opatrení zameraných na zmrazenie finančných prostriedkov alebo akýchkoľvek osobitných opatrení súvisiacich s predchádzaním a vyšetrovaním trestnej činnosti.

(63)

S cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa by členské štáty mali mať v záujme spotrebiteľa možnosť zachovať alebo zaviesť obmedzenia alebo zákazy jednostranných zmien podmienok rámcovej zmluvy, napríklad ak na takúto zmenu neexistuje opodstatnený dôvod.

(64)

Zmluvné ustanovenia by nemali mať za cieľ alebo následok diskrimináciu spotrebiteľov, ktorí majú oprávnený pobyt v Únii z dôvodu ich štátnej príslušnosti alebo miesta bydliska. Napríklad, ak rámcová zmluva stanovuje právo zablokovať platobný nástroj z objektívne opodstatnených dôvodov, poskytovateľ platobných služieb by nemal mať možnosť uplatniť toto právo iba z toho dôvodu, že používateľ platobných služieb zmenil miesto svojho bydliska v Únii.

(65)

Pokiaľ ide o poplatky, skúsenosti ukázali, že najefektívnejším systémom je rozdelenie poplatkov medzi platiteľa a príjemcu platby, pretože uľahčuje priame spracúvanie platieb. Malo by sa preto prijať ustanovenie upravujúce poplatky, ktoré za bežných okolností majú vyberať príslušní poskytovatelia platobných služieb priamo od platiteľa a príjemcu platby. Výška všetkých vybratých poplatkov sa môže rovnať aj nule, pretože ustanovenia tejto smernice by sa nemali dotknúť postupu, pri ktorom poskytovateľ platobných služieb neúčtuje spotrebiteľom poplatky za pripísanie súm na ich účty. Rovnako môže poskytovateľ platobných služieb v závislosti od zmluvných podmienok účtovať poplatky za použitie platobnej služby iba príjemcovi platby (obchodníkovi), pričom v takomto prípade sa poplatky nevyberajú od platiteľa. Poplatky za platobné systémy sa môžu účtovať vo forme predplatného. Ustanovenia o prevedenej sume alebo vybratých poplatkoch nemajú priamy vplyv na tvorbu cien medzi poskytovateľmi platobných služieb či sprostredkovateľmi.

(66)

Odlišné postupy v jednotlivých štátoch, pokiaľ ide o spoplatnenie používania daného platobného nástroja (ďalej len „účtovanie príplatkov“), viedli k extrémnej nejednotnosti na platobnom trhu Únie a k zmäteniu spotrebiteľov, predovšetkým v oblasti elektronického obchodu a v cezhraničnom kontexte. Obchodníci so sídlom v členských štátoch, v ktorých je účtovanie príplatkov povolené, ponúkajú tovar a služby v členských štátoch, v ktorých je účtovanie príplatkov zakázané, a účtujú spotrebiteľovi príplatky. Taktiež existuje mnoho príkladov obchodníkov, ktorí spotrebiteľom účtujú omnoho vyššie príplatky, než sú náklady znášané obchodníkmi za použitie konkrétneho platobného nástroja. Pádne dôvody na revíziu praxe účtovania príplatkov navyše podporuje skutočnosť, že v nariadení (EÚ) 2015/751 sa stanovujú pravidlá pre výmenné poplatky za platby viazané na kartu. Výmenné poplatky sú hlavnou zložkou poplatkov obchodníkov za karty a platobné transakcie viazané na kartu. Účtovanie príplatkov je prax ovplyvňovania, ktorú niekedy používajú obchodníci na kompenzáciu dodatočných nákladov na platby viazané na kartu. Nariadenie (EÚ) 2015/751 stanovuje limity úrovne výmenných poplatkov. Uvedené limity sa budú uplatňovať pred zákazom stanoveným v tejto smernici. V dôsledku toho by mali členské štáty zvážiť možnosť zabrániť príjemcom platby požadovať poplatky za používanie platobných nástrojov, v prípade ktorých sú výmenné poplatky regulované v kapitole II nariadenia (EÚ) 2015/751.

(67)

Zatiaľ čo sa v tejto smernici uznáva význam platobných inštitúcií, úverové inštitúcie zostávajú naďalej hlavnou vstupnou bránou pre spotrebiteľov na získanie platobných nástrojov. Vydanie platobného nástroja viazaného na kartu zo strany poskytovateľa platobných služieb, buď úverovej inštitúcie, alebo platobnej inštitúcie, ktorý nie je poskytovateľom platobných služieb spravujúcim účet zákazníka, by zabezpečilo väčšiu hospodársku súťaž na trhu, a teda väčší výber a lepšiu ponuku pre spotrebiteľov. Zatiaľ čo v súčasnosti sa väčšina platieb v predajnom mieste uskutočňuje kartou, súčasná úroveň inovácie v oblasti platieb by mohla v nadchádzajúcich rokoch viesť k rýchlemu vzniku nových platobných kanálov. Preto je vhodné, aby Komisia pri preskúmaní tejto smernice venovala osobitnú pozornosť tomuto vývoju a tomu, či je potrebné revidovať rozsah pôsobnosti ustanovenia o potvrdení dostupnosti finančných prostriedkov. V prípade poskytovateľa platobných služieb vydávajúceho platobný nástroj viazaný na kartu, najmä debetné karty, by získanie potvrdenia o dostupnosti finančných prostriedkov na účte zákazníka od poskytovateľa platobných služieb spravujúceho účet umožnilo vydavateľovi lepšie riadiť a znižovať jeho úverové riziko. Zároveň by uvedené potvrdenie nemalo umožniť poskytovateľovi platobných služieb spravujúcemu účet blokovať finančné prostriedky na platobnom účte platiteľa.

(68)

Použitie karty alebo platobného nástroja viazaného na kartu na uskutočnenie platby často podnieti vytvorenie správy potvrdzujúcej dostupnosť finančných prostriedkov a dve následné platobné transakcie. Prvá transakcia sa uskutočňuje medzi vydavateľom a poskytovateľom platobných služieb spravujúcim účet obchodníka, zatiaľ čo druhá je zvyčajne inkasom a uskutočňuje sa medzi poskytovateľom platobných služieb spravujúcim účet platiteľa a vydavateľom. S oboma transakciami by sa malo zaobchádzať rovnako ako so všetkými inými rovnocennými transakciami. Poskytovatelia platobných služieb vydávajúci platobné nástroje viazané na kartu by mali mať rovnaké práva a mali by podliehať rovnakým povinnostiam podľa tejto smernice bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú poskytovateľom platobných služieb spravujúcim účet platiteľa, najmä z hľadiska zodpovednosti (napr. overovanie) a záväzkov voči rôznym aktérom v platobnom reťazci. Keďže žiadosť poskytovateľa platobných služieb a potvrdenie o dostupnosti finančných prostriedkov sa môže predložiť prostredníctvom existujúcich bezpečných komunikačných kanálov, technických postupov a infraštruktúry pre komunikáciu medzi poskytovateľmi platobných iniciačných služieb alebo poskytovateľmi služieb informovania o účte a poskytovateľmi platobných služieb spravujúcimi účet pri súčasnom dodržiavaní potrebných bezpečnostných opatrení, poskytovateľom platobných služieb ani majiteľom kariet by nemali vzniknúť žiadne dodatočné náklady. Okrem toho, bez ohľadu na to, či sa platobná transakcia uskutočňuje na internete (webové sídlo obchodníka), alebo v maloobchodných priestoroch, poskytovateľ platobných služieb spravujúci účet by mal byť povinný poskytnúť potvrdenie požadované vydavateľom len vtedy, keď sú účty vedené poskytovateľmi platobných služieb spravujúcimi účet elektronicky prístupné na účel takéhoto potvrdenia aspoň prostredníctvom elektronického bankovníctva. Vzhľadom na špecifický charakter elektronických peňazí by nemalo byť možné uplatniť uvedený mechanizmus na platobné transakcie iniciované prostredníctvom platobných nástrojov viazaných na kartu, na ktorých sú uchované elektronické peniaze, ako sú vymedzené v smernici 2009/110/ES.

(69)

Povinnosť uchovávať personalizované bezpečnostné prvky v bezpečí je mimoriadne dôležitá na ochranu finančných prostriedkov používateľa platobných služieb a na obmedzenie rizík súvisiacich s podvodom a neoprávneným prístupom k platobnému účtu. Podmienky alebo iné povinnosti uložené poskytovateľmi platobných služieb používateľom platobných služieb vo vzťahu k uchovávaniu personalizovaných bezpečnostných prvkov v bezpečí by sa nemali vypracúvať takým spôsobom, ktorý bráni používateľom platobných služieb využívať služby ponúkané inými poskytovateľmi platobných služieb vrátane platobných iniciačných služieb a služieb informovania o účte. Okrem toho by takéto podmienky nemali obsahovať žiadne ustanovenia, ktorými by sa akokoľvek sťažilo používanie platobných služieb iných poskytovateľov platobných služieb, ktorým bolo udelené povolenie alebo ktorí sú registrovaní podľa tejto smernice.

(70)

S cieľom znížiť riziká a dôsledky neautorizovaných alebo nesprávne vykonaných platobných transakcií by mal používateľ platobných služieb čo najskôr informovať poskytovateľa platobných služieb o každom spore, ktorý sa týka údajne neautorizovaných alebo nesprávne vykonaných platobných transakcií za predpokladu, že poskytovateľ platobných služieb splnil svoje informačné povinnosti podľa tejto smernice. Ak používateľ platobných služieb dodrží termín pre takéto oznámenie, mal by môcť uplatniť tieto nároky pričom dodrží vnútroštátne premlčacie lehoty. Táto smernica by nemala mať vplyv na iné nároky medzi používateľmi platobných služieb a poskytovateľmi platobných služieb.

(71)

V prípade neautorizovanej platobnej transakcie by mal poskytovateľ platobných služieb bezodkladne vrátiť sumu danej transakcie platiteľovi. Ak však existuje veľké podozrenie, že neautorizovaná transakcia vyplýva z podvodného správania používateľa platobných služieb a ak toto podozrenie vychádza z objektívnych dôvodov, ktoré sú oznámené príslušnému vnútroštátnemu orgánu, poskytovateľ platobných služieb by mal mať možnosť vykonať v primeranom čase vyšetrovanie pred vrátením finančných prostriedkov platiteľovi. S cieľom ochrániť platiteľa od akéhokoľvek znevýhodnenia by dátum pripísania vrátenej sumy nemal byť neskorší než dátum, keď sa suma z účtu odpísala. S cieľom motivovať používateľa platobných služieb k tomu, aby bez zbytočného odkladu informoval poskytovateľa platobných služieb o každej krádeži alebo strate platobného nástroja, a tým znížil riziko vykonania neautorizovaných platobných transakcií, by tento používateľ platobných služieb mal byť zodpovedný iba za veľmi obmedzenú sumu, pokiaľ nekonal podvodným spôsobom alebo s hrubou nedbalosťou. V uvedenej súvislosti sa zdá primeraná suma vo výške 50 EUR, aby sa zabezpečila jednotná a vysoká úroveň ochrany používateľov v rámci Únie. Nemala by existovať žiadna zodpovednosť v prípade, že platiteľ nemohol zistiť stratu, krádež alebo zneužitie platobného nástroja. Navyše, ak používatelia informovali poskytovateľa platobných služieb o tom, že ich platobný nástroj mohol byť zneužitý, od používateľov platobných služieb by sa nemalo žiadať, aby hradili ďalšie straty vyplývajúce z neautorizovaného použitia tohto nástroja. Touto smernicou by nemala byť dotknutá zodpovednosť poskytovateľov platobných služieb za technickú bezpečnosť ich vlastných produktov.

(72)

S cieľom posúdiť prípadnú nedbalosť alebo hrubú nedbalosť používateľa platobných služieb by sa mali zohľadniť všetky okolnosti. Dôkazy údajnej nedbalosti a jej rozsah by sa vo všeobecnosti mali posúdiť podľa vnútroštátneho práva. Hoci pojem nedbalosť zahŕňa porušenie povinnosti starostlivosti, hrubá nedbalosť by mala znamenať viac ako samotná nedbalosť a zahŕňať správanie, ktoré vykazuje vysoký stupeň zanedbania starostlivosti, napríklad ponechanie identifikačných prvkov používaných na autorizáciu platobnej transakcie vedľa platobného nástroja, vo formáte otvorenom a ľahko zistiteľnom pre tretie strany. Zmluvné podmienky a podmienky týkajúce sa poskytovania a používania platobného nástroja, ktorých účinkom by bolo zvýšenie dôkazného bremena spotrebiteľa alebo zníženie dôkazného bremena vydavateľa, by sa mali považovať za neplatné. Okrem toho je vhodné v osobitných situáciách, a to najmä ak platobný nástroj nie je k dispozícii v mieste predaja, ako je tomu v prípade online platieb, aby poskytovateľ platobných služieb musel poskytnúť dôkaz o údajnej nedbalosti, keďže platiteľove možnosti sú v takýchto prípadoch veľmi obmedzené.

(73)

Malo by sa prijať ustanovenie upravujúce rozdelenie strát v prípade neautorizovaných platobných transakcií. Na používateľov platobných služieb, ktorí nie sú spotrebiteľmi, sa môžu uplatňovať iné ustanovenia, keďže takíto používatelia môžu obyčajne lepšie posúdiť riziko podvodu a prijať protiopatrenia. S cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa by platitelia mali byť vždy oprávnení požadovať vrátenie finančných prostriedkov od svojho poskytovateľa platobných služieb spravujúceho účet, a to aj vtedy, keď je poskytovateľ platobných iniciačných služieb zapojený do platobnej transakcie. Tým nie je dotknuté rozdelenie zodpovednosti medzi poskytovateľmi platobných služieb.

(74)

V prípade platobných iniciačných služieb by mali byť práva a povinnosti používateľov platobných služieb a zapojených poskytovateľov platobných služieb primerané poskytovaným službám. Konkrétne, rozdelenie zodpovednosti medzi poskytovateľom platobných služieb spravujúcim účet a poskytovateľom platobných iniciačných služieb zapojenými do transakcie by malo mať za následok, že obaja prevezmú zodpovednosť za tú časť transakcie, ktorá je pod ich kontrolou.

(75)

Cieľom tejto smernice je zvýšiť ochranu spotrebiteľa v prípadoch platobných transakcií viazaných na kartu, pri ktorých nie je v okamihu, keď platiteľ dáva súhlas na vykonanie platobnej transakcie, napríklad na automatických čerpacích staniciach, pri zmluvách o nájme auta alebo v prípade hotelovej rezervácie, známa presná suma transakcie. Poskytovateľ platobných služieb platiteľa by mal mať možnosť blokovať finančné prostriedky na platobnom účte platiteľa, len ak platiteľ súhlasil s tým, aby sa zablokovala presná suma finančných prostriedkov, pričom tieto finančné prostriedky by sa mali uvoľniť bezodkladne po doručení informácie o presnej sume platobnej transakcie a najneskôr bezodkladne po prijatí platobného príkazu.

(76)

Cieľom projektu SEPA je ďalej rozvíjať spoločné celoúniové platobné služby, ktorými sa nahradia súčasné vnútroštátne služby, pokiaľ ide o platby v eurách. S cieľom zabezpečiť úplnú migráciu na celoúniové úhrady a inkasá sa v nariadení (EÚ) č. 260/2012 ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách. S odkazom na inkasá sa v uvedenom nariadení predpokladá, že platiteľ udelil súhlas príjemcovi platby aj poskytovateľovi platobných služieb platiteľa (priamo alebo nepriamo prostredníctvom príjemcu platby), a že oprávnenia spolu s neskoršími úpravami alebo zrušením uchováva príjemca platby alebo tretia strana v mene príjemcu platby. Súčasný a doteraz jediný celoeurópsky systém inkás pre spotrebiteľské platby v eurách, ktorý vytvorila Európska platobná rada, je založený na zásade, že oprávnenie na vykonanie inkasa dáva platiteľ príjemcovi platby a spolu s neskoršími úpravami alebo zrušením ho uchováva príjemca platby. Oprávnenie môže uchovávať aj tretia strana v mene príjemcu platby. Na zabezpečenie podpory SEPA zo strany širokej verejnosti a zabezpečenie vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa v rámci SEPA sa v celoeurópskom systéme inkás poskytuje bezpodmienečné právo na vrátenie finančných prostriedkov v prípade autorizovaných platieb. Odzrkadľujúc uvedenú realitu je cieľom tejto smernice ustanoviť bezpodmienečné právo na vrátanie finančných prostriedkov ako všeobecnú požiadavku pre všetky inkasné transakcie denominované v eurách v Únii.

Súbežne so SEPA však tradičné systémy inkás, ktoré nie sú v eurách, naďalej existujú v členských štátoch, ktorých menou nie je euro. Uvedené systémy sa ukazujú ako účinné a zabezpečujú rovnakú vysokú úroveň ochrany platiteľa inými ochrannými prostriedkami, nie vždy založenými na bezpodmienečnom práve na vrátenie finančných prostriedkov. V uvedenom prípade by mal byť platiteľ chránený všeobecným pravidlom na vrátanie finančných prostriedkov v prípade, keď vykonaná platobná transakcia prevyšuje sumu, ktorú by bolo možné odôvodnene očakávať. Okrem toho by mali mať členské štáty možnosť stanoviť pravidlá týkajúce sa práva na vrátenie finančných prostriedkov, ktoré sú priaznivejšie pre platiteľa. Existuje skutočný dopyt po špecifických produktoch v eurách v oblasti inkasa v rámci SEPA, čo dokazuje aj pretrvávajúca existencia určitých tradičných platobných služieb v eurách v niektorých členských štátoch. Bolo by primerané povoliť, aby sa v rámcovej zmluve medzi platiteľom a jeho poskytovateľom platobných služieb dohodlo, že platiteľ nemá nárok na vrátenie finančných prostriedkov v situáciách, kde je chránený, pretože buď udelil súhlas s vykonaním transakcie priamo svojmu poskytovateľovi platobných služieb, vrátane prípadu, keď poskytovateľ platobných služieb koná v mene príjemcu platby, alebo pretože v relevantných prípadoch informácie o budúcej platobnej transakcii platiteľovi poskytol alebo sprístupnil dohodnutým spôsobom najmenej štyri týždne pred dátumom splatnosti poskytovateľ platobných služieb alebo príjemca platby. V každom prípade by mal byť platiteľ vždy chránený všeobecným pravidlom o vrátaní finančných prostriedkov v prípade neautorizovaných alebo nesprávne vykonaných platobných transakcií.

(77)

Spotrebitelia a podniky musia mať pre potreby finančného plánovania a včasného plnenia platobných povinností istotu o čase potrebnom na vykonanie platobného príkazu. Touto smernicou by sa preto malo stanoviť, kedy začínajú platiť práva a povinnosti, a to konkrétne kedy sa poskytovateľovi platobných služieb doručí platobný príkaz vrátane okamihu, kedy mal poskytovateľ platobných služieb príležitosť, aby sa mu tento príkaz doručil prostredníctvom komunikačných prostriedkov dohodnutých v zmluve o poskytovaní platobných služieb, bez ohľadu na predchádzajúcu účasť v procese vedúcom ku vzniku a zaslaniu platobného príkazu, napríklad vo forme kontroly bezpečnosti a disponibility finančných prostriedkov, informácií o používaní osobného identifikačného čísla (PIN) či vydaní platobného prísľubu. K doručeniu platobného príkazu by malo ďalej dôjsť vtedy, keď sa poskytovateľovi platobných služieb platiteľa doručí platobný príkaz, ktorého suma sa má odpísať z účtu platiteľa. Deň alebo okamih, keď príjemca platby predkladá poskytovateľovi platobných služieb platobné príkazy na inkasovanie, napríklad platby kartou alebo inkasá, alebo keď príjemcovi platby poskytne poskytovateľ platobných služieb predfinancovanie príslušných súm vo forme podmieneného úveru v prospech jeho účtu, by v tejto súvislosti nemali mať žiadny význam. Používatelia by mali mať možnosť spoľahnúť sa na riadne vykonanie úplného a platného platobného príkazu, ak poskytovateľ platobných služieb nemá zmluvný alebo zákonný dôvod na jeho odmietnutie. Ak poskytovateľ platobných služieb odmietne platobný príkaz, používateľovi platobných služieb by malo byť odmietnutie a o jeho dôvod oznámené čo najskôr podľa požiadaviek práva Únie a vnútroštátneho práva. Ak rámcová zmluva stanovuje, že poskytovateľ platobných služieb môže účtovať poplatok za odmietnutie, takýto poplatok by sa mal objektívne odôvodniť a mal by byť čo najnižší.

(78)

Vzhľadom na rýchlosť, akou moderné plne automatizované platobné systémy spracúvajú platobné transakcie, čo znamená, že od určitého časového okamihu nemožno platobné príkazy odvolať bez toho, aby nevznikli vysoké náklady na manuálny zásah, je potrebné stanoviť jasný konečný termín pre odvolanie platby. V závislosti od druhu platobnej služby a platobného príkazu malo by byť možné stanoviť rôzny konečný termín pre odvolanie platby na základe dohody medzi stranami. Odvolanie platobného príkazu by sa v uvedenej súvislosti malo uplatňovať iba na vzťah medzi používateľom platobných služieb a poskytovateľom platobných služieb, teda bez toho, aby bola dotknutá neodvolateľnosť a konečnosť platobných transakcií v platobných systémoch.

(79)

Takáto neodvolateľnosť by nemala ovplyvniť práva alebo povinnosti poskytovateľa platobných služieb podľa zákonov niektorých členských štátov, ktorá sa zakladá na rámcovej zmluve platiteľa alebo vnútroštátnych zákonoch, právnych predpisoch, správnych opatreniach alebo usmerneniach, nahradiť platiteľovi sumu vykonanej platobnej transakcie v prípade sporu medzi platiteľom a príjemcom platby. Takáto náhrada by sa mala považovať za nový platobný príkaz. S výnimkou týchto prípadov by sa právne spory vyplývajúce zo vzťahu, na základe ktorého sa vykonáva platobný príkaz, mali riešiť len medzi platiteľom a príjemcom platby.

(80)

Z hľadiska plne integrovaného priameho spracúvania platieb a právnej istoty, pokiaľ ide o plnenie každého príslušného záväzku medzi používateľmi platobných služieb, je nevyhnutné, aby sa na účet príjemcu platby pripísala plná suma, ktorú platiteľ previedol. Preto by nemalo byť možné, aby ktorýkoľvek zo sprostredkovateľov zúčastnených na vykonávaní platobných transakcií mohol vykonávať zrážky z prevádzanej sumy. Príjemcovia platby by však mali mať možnosť uzatvoriť dohodu so svojím poskytovateľom platobných služieb, ktorá poskytovateľovi umožní odpočítať svoje vlastné poplatky. Avšak s cieľom umožniť príjemcovi platby overenie toho, že splatná suma je správne zaplatená, by sa medzi následne poskytnutými informáciami o platobnej transakcii mala uvádzať nielen plná suma prevedených finančných prostriedkov, ale aj výška všetkých poplatkov, ktorá bola odpočítaná.

(81)

Nástroje na vykonávanie platieb nízkej hodnoty by mali predstavovať lacnú a ľahko použiteľnú alternatívu v prípade tovaru a služieb nízkej hodnoty a nemali by byť zbytočne zaťažené nadmernými požiadavkami. Príslušné požiadavky na poskytovanie informácií a pravidlá pre ich vykonávanie týchto požiadaviek by sa preto mali obmedziť na základné informácie, pričom by mali zohľadňovať aj technické možnosti, ktoré možno oprávnene očakávať od nástrojov používaných určených pre platby nízkej hodnoty. Aj napriek jednoduchšiemu režimu by používatelia platobných služieb mali mať primeranú ochranu vzhľadom na obmedzené riziká, aké uvedené platobné nástroje predstavujú, najmä pokiaľ ide o predplatené platobné nástroje.

(82)

S cieľom zvýšiť efektívnosť platieb v celej Únii by všetky platobné príkazy iniciované platiteľom a vyjadrené v eurách alebo v mene členského štátu, ktorého menou nie je euro, vrátane úhrad a poukazovania peňazí mali podliehať maximálne jednodňovej lehote na vykonanie platby. Pre všetky ostatné platby, ako sú platby iniciované príjemcom platby alebo prostredníctvom neho vrátane inkasa a platieb platobnou kartou v prípade, keď chýba výslovná dohoda medzi poskytovateľom platobných služieb a platiteľom o dlhšej lehote na vykonanie platby, by sa mala uplatňovať rovnaká jednodňová lehota na vykonanie platby. Ak sa platobný príkaz podá v papierovej forme, uvedené lehoty by malo byť možné predĺžiť o ďalší jeden pracovný deň, čím sa umožní nenarušené poskytovanie platobných služieb spotrebiteľom, ktorí sú zvyknutí iba na dokumenty v papierovej forme. V prípade použitia inkasnej schémy by mal poskytovateľ platobných služieb príjemcu platby predložiť príkaz na inkaso v lehotách dohodnutých medzi príjemcom platby a poskytovateľom platobných služieb, aby bolo možné vykonať vyrovnanie v dohodnutý deň splatnosti. Vzhľadom na skutočnosť, že platobné infraštruktúry sú často vysoko efektívne, a s cieľom predísť akémukoľvek zníženiu súčasných úrovní služieb by sa malo členským štátom povoliť zachovať alebo stanoviť pravidlá určujúce v prípade potreby kratšiu lehotu na vykonanie platby než jeden pracovný deň.

(83)

Ak jeden z poskytovateľov platobných služieb nemá sídlo v Únii, ustanovenia o vykonávaní platieb v plnej výške a o lehote na vykonanie platby by mali predstavovať osvedčené postupy.

(84)

S cieľom posilniť dôveru spotrebiteľov voči harmonizovanému platobnému trhu je nevyhnutné, aby používatelia platobných služieb pri rozhodovaní poznali skutočné náklady a poplatky za platobné služby. Preto by sa malo zakázať používanie netransparentných postupov tvorby cien, keďže podľa všeobecne prijatého názoru tieto postupy spôsobujú používateľom nesmierne ťažkosti pri stanovovaní skutočnej ceny platobnej služby. Najmä by nemalo byť povolené pripisovanie na účet a odpisovanie z účtu so splatnosťou nevýhodnou pre používateľa.

(85)

Plynulé a efektívne fungovanie platobného systému závisí od toho, či sa používateľ môže spoľahnúť na to, že poskytovateľ platobných služieb vykoná platobnú transakciu riadne a v dohodnutej lehote. Poskytovateľ platobných služieb obyčajne dokáže posúdiť riziká súvisiace s platobnou transakciou. Práve poskytovateľ platobných služieb zabezpečuje platobný systém, prijíma opatrenia na odvolanie nesprávne umiestnených alebo nesprávne alokovaných finančných prostriedkov a vo väčšine prípadov rozhoduje o sprostredkovateľoch, ktorí sa podieľajú na vykonaní platobnej transakcie. Pri zvážení všetkých uvedených skutočností je okrem neobvyklých a nepredvídateľných okolností primerané, aby poskytovateľ platobných služieb niesol zodpovednosť za vykonanie platobnej transakcie, ktorú mu používateľ zadal, okrem konania a opomenutia poskytovateľa platobných služieb príjemcu platby, ktorého vybral výhradne príjemca platby. Aby však platiteľ neostal nechránený v nepravdepodobných situáciách, keď nie je jasné, či bola suma platby riadne doručená poskytovateľovi platobných služieb príjemcu platby, príslušné dôkazné bremeno by mal niesť poskytovateľ platobných služieb platiteľa. Obvykle sa môže predpokladať, že sprostredkovateľská inštitúcia, zvyčajne „neutrálny“ subjekt, ako napríklad centrálna banka alebo klíringový ústav, ktorá prevádza sumu platby od zasielajúceho poskytovateľa platobných služieb prijímajúcemu poskytovateľovi platobných služieb, bude uchovávať údaje týkajúce sa účtov a bude schopná ich poskytnúť, kedykoľvek to bude potrebné. Keď sa suma platby pripíše na účet prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb, príjemcovi platby by mal ihneď vzniknúť nárok voči poskytovateľovi platobných služieb na pripísanie platby na účet.

(86)

Poskytovateľ platobných služieb platiteľa, a to poskytovateľ platobných služieb spravujúci účet alebo prípadne poskytovateľ platobných iniciačných služieb, by mal prevziať zodpovednosť za správne vykonanie platby, predovšetkým vrátane plnej sumy platobnej transakcie a lehoty jej vykonania, ako aj plnú zodpovednosť za každé pochybenie iných strán v platobnom reťazci až po účet príjemcu platby. V dôsledku uvedenej zodpovednosti by mal poskytovateľ platobných služieb platiteľa v prípade, že sa plná suma nepripíše na účet poskytovateľa platobných služieb príjemcu platby alebo sa pripíše neskoro, platobnú transakciu opraviť alebo bez zbytočného odkladu vrátiť príslušnú sumu tejto transakcie platiteľovi bez toho, aby boli dotknuté prípadné ďalšie nároky, ktoré sú možné v súlade s vnútroštátnym právom. Pretože zodpovednosť nesie poskytovateľ platobných služieb, platiteľ ani príjemca platby by nemali znášať žiadne náklady súvisiace s nesprávnou platbou. V prípade nevykonania, chybného alebo oneskoreného vykonania platobných transakcií by členské štáty mali zabezpečiť, aby dátum pripísania alebo odpísania opravných platieb poskytovateľov platobných služieb bol vždy rovnaký ako dátum pripísania alebo odpísania v prípade správneho vykonania.

(87)

Táto smernica by sa mala týkať iba zmluvných povinností a záväzkov medzi používateľom platobných služieb a poskytovateľom platobných služieb. Náležité fungovanie úhrad a iných platobných služieb si však vyžaduje, aby poskytovatelia platobných služieb a ich sprostredkovatelia, napríklad spracovatelia, mali zmluvy, v ktorých stanovia ich vzájomné práva a povinnosti. Otázky týkajúce sa záväzkov tvoria podstatnú časť uvedených jednotných zmlúv. Je potrebné dosiahnuť právnu istotu, aby sa poskytovatelia platobných služieb a sprostredkovatelia, ktorí sa zúčastňujú na platobných transakciách, mohli spoľahnúť, že tomu poskytovateľovi platobných služieb, ktorý nenesie zodpovednosť, budú nahradené straty, ktoré mu vznikli, alebo sumy, ktoré zaplatil, podľa ustanovení tejto smernice o zodpovednosti. Ďalšie vymedzenie práv na nápravu a podrobnosti ich obsahu, ako aj spôsob nakladania s nárokmi vo vzťahu k poskytovateľovi platobných služieb alebo sprostredkovateľovi, ktorým možno pripísať zodpovednosť za chybnú platobnú transakciu, by malo byť predmetom zmluvy.

(88)

Poskytovateľ platobných služieb by mal vedieť jednoznačne stanoviť informácie, ktoré sa vyžadujú na správne vykonanie platobného príkazu. Na druhej strane, s cieľom predísť roztriešteniu a ohrozeniu zriaďovania integrovaných platobných systémov v Únii by sa však členským štátom nemalo povoliť, aby pri platobných transakciách vyžadovali používanie konkrétneho identifikátora. Toto by však nemalo brániť členským štátom požadovať od poskytovateľa platobných služieb platiteľa, aby konal s náležitou starostlivosťou, a ak je to technicky možné a bez potreby manuálneho zásahu, overil celistvosť jedinečného identifikátora, a ak tento jedinečný identifikátor nie je celistvý, odmietol vykonať platobný príkaz a informoval o tom platiteľa. Zodpovednosť poskytovateľa platobných služieb by sa mala obmedziť na správne vykonanie platobnej transakcie podľa platobného príkazu používateľa platobných služieb. Ak sa finančné prostriedky, ktoré sú predmetom platobnej transakcie, dostanú v dôsledku nesprávneho jedinečného identifikátora, ktorý poskytol platiteľ, k nesprávnemu príjemcovi, poskytovatelia platobných služieb platiteľa aj príjemcu platby by nemali niesť zodpovednosť, ale mali by byť povinní spolupracovať pri vynaložení primeraného úsilia s cieľom získať späť finančné prostriedky, a to aj oznamovaním relevantných informácií.

(89)

Poskytovanie platobných služieb zo strany poskytovateľov platobných služieb môže zahŕňať spracúvanie osobných údajov. Na spracúvanie osobných údajov na účely tejto smernice sa uplatňuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (22), vnútroštátne predpisy, ktorými sa transponuje smernica 95/46/ES, a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (23). Najmä pri spracúvaní osobných údajov na účely tejto smernice by sa mal vymedziť presný účel, uviesť príslušný právny základ a mali by sa dodržiavať príslušné bezpečnostné požiadavky stanovené v smernici 95/46/ES, ako aj zásady nevyhnutnosti, proporcionality, obmedzeného účelu a primeranej lehoty uchovávania údajov. Súčasťou všetkých systémov spracúvania osobných údajov vytvorených a používaných v rámci tejto smernice by mala byť špecificky navrhnutá ochrana údajov a štandardná ochrana údajov.

(90)

V tejto smernici sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie, a to vrátane práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života, práva na ochranu osobných údajov, slobody podnikania, práva na účinný prostriedok nápravy, ako aj práva nebyť stíhaný alebo potrestaný dvakrát za ten istý čin. Táto smernica sa musí vykonávať v súlade s uvedenými právami a zásadami.

(91)

Poskytovatelia platobných služieb sú zodpovední za bezpečnostné opatrenia. Uvedené opatrenia musia byť primerané daným bezpečnostným rizikám. Poskytovatelia platobných služieb by mali ustanoviť rámec na zmiernenie rizík a mali by zachovávať účinné postupy na zvládanie incidentov. Na zabezpečenie toho, aby poskytovatelia platobných služieb pravidelne poskytovali príslušným orgánom aktualizované posúdenie svojich bezpečnostných rizík a opatrení, ktoré prijali v reakcii na tieto riziká, by sa mal zaviesť mechanizmus pravidelného podávania správ. Navyše s cieľom zabezpečiť, aby boli škody vzniknuté používateľom, iným poskytovateľom platobných služieb alebo platobným systémom, ako je napríklad závažné narušenie platobného systému, čo najmenšie, je nevyhnutné, aby sa od poskytovateľov platobných služieb vyžadovalo bez zbytočného odkladu hlásiť závažné bezpečnostné incidenty príslušným orgánom. Mala by sa ustanoviť koordinačná úloha orgánu EBA.

(92)

Povinnosti oznamovania bezpečnostných incidentov by nemali mať vplyv na povinnosti oznamovania iných incidentov stanovené v iných právnych aktoch Únie a akékoľvek požiadavky stanovené v tejto smernici by sa mali zosúladiť s ohlasovacími povinnosťami uloženými iným právom Únie a mali by im byť úmerné.

(93)

Je nevyhnutné vytvoriť jasný právny rámec, v ktorom sa stanovia podmienky, za ktorých poskytovatelia platobných iniciačných služieb a poskytovatelia služieb informovania o účte môžu poskytovať svoje služby so súhlasom majiteľa účtu bez toho, aby od nich poskytovateľ platobných služieb spravujúci účet vyžadoval použitie konkrétneho obchodného modelu, či už na základe priameho alebo nepriameho prístupu, pre poskytovanie týchto druhov služieb. Poskytovatelia platobných iniciačných služieb a poskytovatelia služieb informovania o účte na jednej strane a poskytovateľ platobných služieb spravujúci účet na strane druhej by mali dodržiavať potrebné požiadavky na ochranu údajov a bezpečnostné požiadavky stanovené alebo uvedené v tejto smernici alebo zahrnuté v regulačných technických predpisoch. Uvedené regulačné technické predpisy by mali byť zlučiteľné s rôznymi dostupnými technologickými riešeniami. S cieľom zabezpečiť bezpečnú komunikáciu medzi príslušnými aktérmi v súvislosti s uvedenými službami by mal EBA takisto vymedziť požiadavky na spoločné a otvorené komunikačné normy, ktoré by mali uplatňovať všetci poskytovatelia platobných služieb spravujúci účet, ktorí umožňujú poskytovanie online platobných služieb. To znamená, že uvedené otvorené normy by mali zabezpečiť interoperabilitu rôznych technologických komunikačných riešení. Uvedené spoločné a otvorené normy by mali tiež zabezpečiť, aby si bol poskytovateľ platobných služieb spravujúci účet vedomý toho, že ho kontaktoval poskytovateľ platobných iniciačných služieb alebo poskytovateľ služieb informovania o účte a nie samotný klient. Normy by tiež mali zabezpečiť, aby poskytovatelia platobných iniciačných služieb a poskytovatelia služieb informovania o účte komunikovali s poskytovateľom platobných služieb spravujúcim účet a so zainteresovanými zákazníkmi bezpečným spôsobom. Pri vypracúvaní uvedených požiadaviek by mal EBA venovať osobitnú pozornosť skutočnosti, že normy, ktoré sa majú uplatňovať, majú umožniť používanie všetkých bežných typov zariadení (ako sú počítače, tablety a mobilné telefóny) na vykonávanie rôznych platobných služieb.

(94)

Pri vypracúvaní regulačných technických predpisov týkajúcich sa autentifikácie a komunikácie by mal EBA systematicky posudzovať a zohľadňovať aspekt ochrany súkromia s cieľom identifikovať riziká spojené s každou z dostupných technických možností a nápravné opatrenia, ktoré by bolo možné zaviesť na minimalizáciu hrozieb v oblasti ochrany údajov.

(95)

Bezpečnosť elektronických platieb má zásadný význam z hľadiska zabezpečenia ochrany používateľov a rozvoja spoľahlivého prostredia pre elektronický obchod. Všetky platobné služby ponúkané elektronicky by sa mali poskytovať bezpečne s využitím technológií schopných zaručiť bezpečnú autentifikáciu používateľa a znížiť v maximálnej možnej miere riziko podvodu. Zdá sa, že nie je potrebné zaručiť rovnakú úroveň ochrany platobných transakcií iniciovaných a vykonaných iným spôsobom ako použitím elektronických platforiem alebo zariadení, ako sú napríklad platobné transakcie využívajúce papierovú formu, poštové príkazy alebo telefonické príkazy. Stabilný rast internetových a mobilných platieb by mal byť sprevádzaný všeobecným posilňovaním bezpečnostných opatrení. Platobné služby ponúkané cez internet alebo prostredníctvom iných kanálov na diaľku, fungovanie ktorých nezávisí od fyzického umiestnenia zariadenia používaného na iniciovanie platobnej transakcie alebo použitého platobného nástroja, by preto mali zahŕňať autentifikáciu transakcií prostredníctvom dynamických kódov, aby bol používateľ vždy informovaný o sume a príjemcovi platby v súvislosti s transakciou, ktorú používateľ autorizuje.

(96)

Bezpečnostné opatrenia by mali byť zlučiteľné s úrovňou rizika spojeného s platobnou službou. S cieľom umožniť vyvinutie užívateľsky prijateľných a dostupných platobných prostriedkov pre nízkorizikové platby, napríklad bezkontaktné platby s nízkou hodnotou v mieste predaja, či už pomocou mobilného telefónu alebo bez neho, by sa mali v regulačných technických predpisoch spresniť výnimky z uplatňovania bezpečnostných požiadaviek. Na obmedzenie rizík súvisiacich s phishingom a inými podvodnými aktivitami je potrebné bezpečné používanie personalizovaných bezpečnostných prvkov. V uvedenej súvislosti by mal mať používateľ možnosť spoliehať sa na prijatie opatrení, ktoré chránia dôvernosť a integritu personalizovaných bezpečnostných prvkov. Uvedené opatrenia typicky zahŕňajú kódovacie systémy založené na osobných zariadeniach platiteľa vrátane čítačiek kariet alebo mobilných telefónov alebo poskytnuté platiteľovi jeho poskytovateľom platobných služieb spravujúcim účet prostredníctvom iného kanála, napríklad SMS alebo emailov. Opatrenia, typicky vrátane šifrovacích systémov, ktoré môžu generovať autentifikačné kódy, ako napríklad jednorazové heslá, dokážu zvýšiť bezpečnosť platobných transakcií. Používanie takýchto autentifikačných kódov používateľmi platobných služieb by sa malo považovať za zlučiteľné s ich povinnosťami súvisiacimi s platobnými nástrojmi a personalizovanými bezpečnostnými prvkami, a to aj v prípade zapojenia poskytovateľov platobných iniciačných služieb alebo poskytovateľov služieb informovania o účte.

(97)

Členské štáty by mali stanoviť, či by príslušné orgány určené na udeľovanie povolení na činnosť platobným inštitúciám mohli byť taktiež príslušnými orgánmi, pokiaľ ide o postupy alternatívneho riešenia sporov.

(98)

Bez toho, aby bolo dotknuté právo zákazníkov podať žalobu na súd, členské štáty by mali zabezpečiť ľahko dostupný, primeraný, nezávislý, nestranný, transparentný a účinný postup alternatívneho riešenia sporov medzi poskytovateľmi platobných služieb a používateľmi platobných služieb, ktoré vyplývajú z práv a povinností stanovených v tejto smernici. V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 (24) sa stanovuje, že ochranu poskytovanú spotrebiteľom povinnými predpismi právneho poriadku krajiny, v ktorej majú obvyklý pobyt, sa nemá narušiť žiadnymi zmluvnými podmienkami o rozhodnom práve uplatniteľnom na zmluvu. S cieľom ustanoviť efektívny a účinný postup riešenia sporov by členské štáty mali zabezpečiť, aby poskytovatelia platobných služieb zaviedli účinný postup riešenia sťažností, ktorý môžu používatelia platobných služieb použiť pred tým, než sa spor predloží na vyriešenie v rámci postupu alternatívneho riešenia sporov alebo na súd. V postupe riešenia sťažností by sa mali uplatňovať krátke a jasne vymedzené časové lehoty, v rámci ktorých by poskytovateľ platobných služieb mal odpovedať na sťažnosť. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby orgány pre alternatívne riešenie sporov mali dostatočnú kapacitu na primerané a efektívne zapájanie sa do cezhraničnej spolupráce so zreteľom na spory týkajúce sa práv a povinností podľa tejto smernice.

(99)

Je nevyhnutné zabezpečiť účinné presadzovanie ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré boli prijaté podľa tejto smernice. Preto by sa mali zaviesť vhodné postupy, pomocou ktorých bude možné podávať sťažnosti na poskytovateľov platobných služieb nedodržiavajúcich tieto ustanovenia a zabezpečiť, aby sa im v prípade potreby uložili primerané, účinné a odrádzajúce sankcie. S cieľom zabezpečiť účinné dodržiavanie tejto smernice by členské štáty mali určiť príslušné orgány, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v nariadení (EÚ) č. 1093/2010 a ktoré konajú nezávisle od poskytovateľov platobných služieb. V záujme transparentnosti by členské štáty mali Komisii oznámiť, ktoré orgány boli určené, s jasným opisom ich povinností podľa tejto smernice.

(100)

Bez toho, aby bolo dotknuté právo podať žalobu na súd s cieľom zabezpečiť súlad s touto smernicou by členské štáty mali tiež zabezpečiť, aby príslušným orgánom boli udelené potrebné právomoci vrátane právomoci ukladať sankcie, keď poskytovateľ platobných služieb nedodržiava práva a povinnosti stanovené v tejto smernici, najmä ak existuje riziko opakovaného narušenia alebo ďalších problémov pre kolektívne záujmy spotrebiteľov.

(101)

Je dôležité, aby spotrebitelia boli jasne a zrozumiteľne informovaní o svojich právach a povinnostiach podľa tejto smernice. Komisia by preto mala vypracovať leták o uvedených právach a povinnostiach.

(102)

Touto smernicou nie sú dotknuté ustanovenia vnútroštátneho práva týkajúce sa dôsledkov, pokiaľ ide o zodpovednosť za nepresnosť obsahu alebo zasielania výpisu.

(103)

Touto smernicou by nemali byť dotknuté ustanovenia týkajúce sa zaobchádzania s platobnými službami na účely DPH stanovené v smernici Rady 2006/112/ES (25).

(104)

Ak sa v tejto smernici odkazuje na sumy v eurách, tieto sumy by sa mali chápať ako ekvivalent súm v národnej mene členských štátov, ktorých menou nie je euro.

(105)

V záujme právnej istoty je vhodné prijať prechodné opatrenia, ktoré by umožnili osobám, ktoré začali vykonávať činnosti platobných inštitúcií v súlade s vnútroštátnym právom transponujúcim smernicu 2007/64/ES pred nadobudnutím účinnosti tejto smernice, aby počas stanovenej doby v príslušnom členskom štáte pokračovali vo vykonávaní týchto činností.

(106)

Na Komisiu by sa mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o úpravu odkazu na odporúčanie 2003/361/ES, ktorým sa toto odporúčanie mení, a o aktualizovanie priemernej sumy platobných transakcií vykonaných poskytovateľom platobných služieb používanej členskými štátmi ako limit na uplatňovanie možnosti vyňať (čiastočne) menšie platobné inštitúcie zo splnenia požiadaviek na udelenie povolenia na činnosť, aby sa zohľadnila inflácia. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

(107)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tejto smernice by sa Komisia mala spoľahnúť na odbornosť a podporu zo strany orgánu EBA, ktorého úlohou by malo byť vypracovať usmernenia a pripraviť návrh regulačných technických predpisov týkajúcich sa aspektov bezpečnosti platobných služieb, najmä so zreteľom na silnú autentifikáciu zákazníka, a na spoluprácu medzi členskými štátmi v kontexte poskytovania služieb a zriaďovania platobných inštitúcií, ktorým bolo udelené povolenie, v iných členských štátoch. Komisia by mala byť splnomocnená prijať tento návrh regulačných technických predpisov. Uvedené osobitné úlohy sú plne v súlade s úlohou a zodpovednosťou orgánu EBA, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) č. 1093/2010.

(108)

EBA by mal pri vypracúvaní usmernení, návrhu regulačných technických predpisov a návrhu vykonávacích technických predpisov podľa tejto smernice a v súlade s nariadením (EÚ) č. 1093/2010 zabezpečiť, aby konzultoval so všetkými príslušnými zúčastnenými stranami vrátane tých, ktoré sú na trhu s platobnými službami, berúc do úvahy všetky dotknuté záujmy. Ak je to nevyhnutné na dosiahnutie správnej rovnováhy medzi názormi, by mal orgán EBA vynaložiť osobitné úsilie na získanie názorov relevantných nebankových subjektov.

(109)

Keďže cieľ tejto smernice, a to ďalšia integrácia vnútorného trhu platobných služieb, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, pretože si vyžaduje harmonizáciu veľkého množstva rôznych predpisov, ktoré v súčasnosti existujú v právnych systémoch rôznych členských štátov, ale ho možno z dôvodu jeho rozsahu a účinkov lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(110)

V súlade so spoločným politickým vyhlásením členských štátov a Komisie z 28. septembra 2011 o vysvetľujúcich dokumentoch (26) sa členské štáty zaviazali, že v odôvodnených prípadoch k svojim oznámeniam o transpozičných opatreniach pripoja jeden alebo viacero dokumentov vysvetľujúcich vzťah medzi prvkami smernice a zodpovedajúcimi časťami vnútroštátnych transpozičných nástrojov. V súvislosti s touto smernicu sa zákonodarca domnieva, že zasielanie takýchto dokumentov je odôvodnené.

(111)

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov bol konzultovaný v súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001 a vydal stanovisko 5. decembra 2013 (27).

(112)

Smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(113)

S prihliadnutím na početné zmeny, ktoré sú potrebné v smernici 2007/64/ES, je vhodné túto smernicu zrušiť a nahradiť ju,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

HLAVA I

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy

1.   V tejto smernici sa stanovujú pravidlá, v súlade s ktorými členské štáty rozlišujú tieto kategórie poskytovateľov platobných služieb:

a)

úverové inštitúcie vymedzené v článku 4 ods. 1 bode 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (28), vrátane ich pobočiek v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 17 uvedeného nariadenia, ak sa takéto pobočky nachádzajú v Únii, bez ohľadu na to, či sa ústredie týchto pobočiek nachádza v Únii alebo v súlade s článkom 47 smernice 2013/36/EÚ a s vnútroštátnym právom mimo Únie;

b)

inštitúcie elektronických peňazí v zmysle článku 2 bodu 1 smernice 2009/110/ES vrátane v súlade s článkom 8 uvedenej smernice a s vnútroštátnym právom, ich pobočiek, ak sa takéto pobočky nachádzajú v Únii a ich ústredie sa nachádza mimo Únie, pokiaľ sú platobné služby, ktoré poskytujú tieto pobočky, viazané na vydávanie elektronických peňazí;

c)

poštové podniky, ktoré sú oprávnené poskytovať platobné služby podľa vnútroštátneho práva;

d)

platobné inštitúcie;

e)

ECB a národné centrálne banky, ak nekonajú ako menové orgány alebo iné orgány verejnej moci;

f)

členské štáty alebo ich regionálne či miestne orgány, ak nekonajú ako orgány verejnej moci.

2.   V tejto smernici sa taktiež stanovujú pravidlá týkajúce sa:

a)

transparentnosti podmienok a požiadaviek na poskytovanie informácií v súvislosti s platobnými službami a

b)

zodpovedajúcich práv a povinností používateľov platobných služieb a poskytovateľov platobných služieb v súvislosti s poskytovaním platobných služieb v rámci riadneho zamestnania alebo podnikateľskej činnosti.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Táto smernica sa uplatňuje na platobné služby poskytované v rámci Únie.

2.   Hlavy III a IV sa uplatňujú na platobné transakcie uskutočňované v mene členského štátu, ak sa poskytovateľ platobných služieb platiteľa, ako aj poskytovateľ platobných služieb príjemcu platby, alebo jediný poskytovateľ platobných služieb v rámci platobnej transakcie nachádza v Únii.

3.   Hlava III okrem článku 45 ods. 1 písm. b), článku 52 bodu 2 písm. e) a článku 56 písm. a), ako aj hlava IV okrem článkov 81 až 86 sa uplatňujú na platobné transakcie v mene, ktorá nie je menou členského štátu, ak sa poskytovateľ platobných služieb platiteľa, ako aj poskytovateľ platobných služieb príjemcu platby, alebo jediný poskytovateľ platobných služieb v rámci platobnej transakcie nachádza v Únii, a to na tie časti platobnej transakcie, ktoré sa vykonávajú v Únii.

4.   Hlava III okrem článku 45 ods. 1 písm. b), článku 52 bodu 2 písm. e), článku 52 bodu 5 písm. g) a článku 56 písm. a), ako aj hlava IV okrem článku 62 ods. 2 a 4, článkov 76, 77, 81, článku 83 ods. 1 a článkov 89 a 92 sa uplatňujú na platobné transakcie vo všetkých menách, v prípade ktorých sa v Únii nachádza iba jeden z poskytovateľov platobných služieb, a to na tie časti platobnej transakcie, ktoré sa vykonávajú v Únii.

5.   Členské štáty môžu inštitúcie uvedené v článku 2 ods. 5 bodoch 4 až 23 smernice 2013/36/EÚ vyňať z uplatňovania všetkých ustanovení tejto smernice alebo ich časti.

Článok 3

Vyňatie

Táto smernica sa nevzťahuje na:

a)

platobné transakcie vykonané výlučne v hotovosti priamo medzi platiteľom a príjemcom platby bez akéhokoľvek sprostredkovania;

b)

platobné transakcie medzi platiteľom a príjemcom platby prostredníctvom komerčného agenta povereného na základe dohody rokovaním alebo uzavretím predaja alebo kúpy tovaru alebo služieb v mene len platiteľa alebo len príjemcu platby;

c)

profesionálnu fyzickú prepravu bankoviek a mincí vrátane ich výberu, spracovania a dodania;

d)

platobné transakcie pozostávajúce z iného než profesionálneho výberu a dodania hotovosti v rámci neziskovej alebo charitatívnej činnosti;

e)

služby, pri ktorých príjemca platby poskytne platiteľovi hotovosť ako súčasť platobnej transakcie na výslovnú žiadosť používateľa platobnej služby tesne pred vykonaním platobnej transakcie prostredníctvom platby za kúpu tovaru alebo služieb;

f)

zmenárenské operácie typu hotovosť za hotovosť, v prípade ktorých finančné prostriedky nie sú držané na platobnom účte;

g)

platobné transakcie založené na ktoromkoľvek z nasledujúcich dokumentov vystavenom na poskytovateľa platobných služieb s cieľom dať príjemcovi platby k dispozícii finančné prostriedky:

i)

šeky v papierovej forme, ktoré upravuje Ženevský dohovor z 19. marca 1931, ktorý ustanovuje jednotné šekové právo;

ii)

šeky v papierovej forme podobné tým, ktoré sú uvedené v bode i) a ktoré upravuje právo členských štátov, ktoré nie sú zmluvnou stranou Ženevského dohovoru z 19. marca 1931, ktorý ustanovuje jednotné šekové právo;

iii)

zmenky v papierovej forme podľa Ženevského dohovoru zo 7. júna 1930, ktorý ustanovuje jednotné zmenkové právo;

iv)

zmenky v papierovej forme podobné tým, ktoré sú uvedené v bode iii) a ktoré upravuje právo členských štátov, ktoré nie sú zmluvnou stranou Ženevského dohovoru zo 7. júna 1930, ktorý ustanovuje jednotné zmenkové právo;

v)

poukazy v papierovej forme;

vi)

cestovné šeky v papierovej forme;

vii)

poštové poukážky v papierovej forme, ako sú vymedzené Svetovou poštovou úniou;

h)

platobné transakcie vykonané v rámci platobného systému alebo systému zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi medzi agentmi na vyrovnanie, centrálnymi protistranami, klíringovými ústavmi a/alebo centrálnymi bankami a inými účastníkmi takéhoto systému a poskytovateľmi platobných služieb bez toho, aby bol dotknutý článok 35;

i)

platobné transakcie, ktoré súvisia so správou cenných papierov vrátane výplaty dividend, výnosov alebo iných výplat, či umorovania alebo predaja, ktoré vykonávajú osoby uvedené v písmene h) alebo investičné spoločnosti, úverové inštitúcie, podniky kolektívneho investovania alebo správcovské spoločnosti, ktoré poskytujú investičné služby, a akékoľvek iné subjekty, ktoré môžu spravovať finančné nástroje;

j)

služby zabezpečované poskytovateľmi technických služieb, ktorí podporujú poskytovanie platobných služieb bez toho, aby v ktorejkoľvek fáze mali v držbe finančné prostriedky určené na prevod, vrátane spracovania a uchovávania údajov, ochrany zverených prostriedkov a služieb ochrany súkromia, autentifikácie údajov a totožnosti, zabezpečovania informačných technológií (IT) a komunikačných sietí, zabezpečovania a údržby terminálov a zariadení používaných pri platobných službách, s výnimkou platobných iniciačných služieb a služieb informovania o účte;

k)

služby založené na osobitných platobných nástrojoch, ktoré sa môžu používať len obmedzene a ktoré spĺňajú jednu z týchto podmienok:

i)

nástroje umožňujúce držiteľovi nakupovať tovar alebo služby iba v priestoroch vydavateľa alebo v obmedzenej sieti poskytovateľov služieb na základe priamej obchodnej dohody s profesionálnym vydavateľom;

ii)

nástroje, ktoré sa môžu používať iba na kúpu veľmi obmedzeného sortimentu tovaru alebo služieb;

iii)

nástroje platné iba v jednom členskom štáte poskytované na žiadosť podniku alebo subjektu verejného sektora a regulované národným alebo regionálnym orgánom verejnej moci na osobitné sociálne alebo daňové účely s cieľom nakúpiť konkrétny tovar alebo služby od dodávateľov, ktorí majú obchodnú dohodu s vydavateľom;

l)

platobné transakcie, ktoré vykonáva poskytovateľ elektronických komunikačných sietí alebo služieb, poskytované navyše k elektronickým komunikačným službám pre účastníka siete alebo služby:

i)

v prípade nákupu digitálneho obsahu a hlasových služieb bez ohľadu na zariadenie použité na nákup alebo spotrebu digitálneho obsahu, a zahrnuté do súvisiacej faktúry, alebo

ii)

uskutočnené z elektronického zariadenia alebo prostredníctvom elektronického zariadenia a zahrnuté do súvisiacej faktúry v rámci charitatívnej činnosti alebo za kúpu lístkov,

pod podmienkou, že hodnota ktorejkoľvek jednej platobnej transakcie uvedenej v bodoch i) a ii) nepresahuje 50 EUR a:

kumulatívna hodnota platobných transakcií pre jedného účastníka nepresahuje 300 EUR mesačne alebo

ak účastník predfinancuje svoj účet u poskytovateľa elektronickej komunikačnej siete alebo služby, kumulatívna hodnota platobných transakcií nepresiahne 300 EUR mesačne;

m)

platobné transakcie vykonané medzi poskytovateľmi platobných služieb, ich agentmi alebo pobočkami na ich vlastný účet;

n)

platobné transakcie a súvisiace služby medzi materskou spoločnosťou a jej dcérskou spoločnosťou alebo medzi dcérskymi spoločnosťami tej istej materskej spoločnosti, a to bez akéhokoľvek sprostredkovania zo strany iného poskytovateľa platobných služieb než podniku patriaceho do tej istej skupiny;

o)

služby výberu hotovosti ponúkané prostredníctvom bankomatov (ATM) poskytovateľmi, ktorí konajú v mene jedného alebo viacerých vydavateľov kariet a ktorí nie sú zmluvnou stranou rámcovej zmluvy so zákazníkom uskutočňujúcim výber peňazí z platobného účtu, za podmienky, že títo poskytovatelia neposkytujú iné platobné služby uvedené v prílohe I. Napriek tomu sa poskytnú zákazníkovi informácie o akýchkoľvek poplatkoch za výber uvedených v článkoch 45, 48, 49 a 59 pred uskutočnením výberu, ako aj pri prijatí hotovosti na konci transakcie po výbere.

Článok 4

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„domovský členský štát“ je ktorýkoľvek z týchto členských štátov:

a)

členský štát, v ktorom sa nachádza sídlo poskytovateľa platobných služieb, alebo

b)

ak poskytovateľ platobných služieb nemá podľa svojho vnútroštátneho práva sídlo, členský štát, v ktorom sa nachádza jeho ústredie;

2.

„hostiteľský členský štát“ je iný členský štát než domovský členský štát, v ktorom má poskytovateľ platobných služieb agenta alebo pobočku alebo poskytuje platobné služby;

3.

„platobná služba“ je ktorákoľvek podnikateľská činnosť uvedená v prílohe I;

4.

„platobná inštitúcia“ je právnická osoba, ktorej bolo v súlade s článkom 11 udelené povolenie poskytovať a vykonávať platobné služby v celej Únii;

5.

„platobná transakcia“ je úkon, ktorým je vklad, prevod alebo výber finančných prostriedkov, a to na podnet platiteľa alebo v jeho mene alebo na podnet príjemcu platby, bez ohľadu na akékoľvek súvisiace povinnosti medzi platiteľom a príjemcom platby;

6.

„platobná transakcia na diaľku“ je platobná transakcia iniciovaná cez internet alebo prostredníctvom zariadenia, ktoré možno použiť na diaľkovú komunikáciu;

7.

„platobný systém“ je systém na prevod finančných prostriedkov formálnymi a štandardizovanými mechanizmami a so spoločnými pravidlami spracovania, klíringu a/alebo zúčtovania platobných transakcií;

8.

„platiteľ“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je majiteľom platobného účtu a ktorá povolí platobný príkaz z tohto platobného účtu, alebo v prípade, že platobný účet neexistuje, fyzická alebo právnická osoba, ktorá dáva platobný príkaz;

9.

„príjemca platby“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zamýšľaným príjemcom finančných prostriedkov, ktoré sú predmetom platobnej transakcie;

10.

„používateľ platobných služieb“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá používa platobnú službu ako platiteľ, príjemca platby, alebo ako platiteľ aj príjemca platby;

11.

„poskytovateľ platobných služieb“ je subjekt uvedený v článku 1 ods. 1 alebo právnická či fyzická osoba, ktoré využívajú výnimku podľa článku 32 alebo 33;

12.

„platobný účet“ je účet, ktorý je vedený na meno jedného alebo viacerých používateľov platobných služieb a ktorý sa používa na vykonávanie platobných transakcií;

13.

„platobný príkaz“ je pokyn platiteľa alebo príjemcu platby svojmu poskytovateľovi platobných služieb, ktorým žiada o vykonanie platobnej transakcie;

14.

„platobný nástroj“ je personalizované zariadenie (zariadenia) a/alebo súbor postupov dohodnutých medzi používateľom platobných služieb a poskytovateľom platobných služieb, ktoré sa používajú na iniciovanie platobného príkazu;

15.

„platobná iniciačná služba“ je služba, ktorou sa na žiadosť používateľa platobných služieb iniciuje platobný príkaz vo vzťahu k platobnému účtu, ktorý je vedený u iného poskytovateľa platobných služieb;

16.

„služba informovania o účte“ je online služba spočívajúca v poskytovaní konsolidovaných informácií o jednom alebo viacerých platobných účtoch, ktoré má používateľ platobných služieb u iného poskytovateľa platobných služieb alebo u viacerých poskytovateľov platobných služieb;

17.

„poskytovateľ platobných služieb spravujúci účet“ je poskytovateľ platobných služieb, ktorý poskytuje a spravuje platobný účet pre platiteľa;

18.

„poskytovateľ platobných iniciačných služieb“ je poskytovateľ platobných služieb, ktorý vykonáva podnikateľské činnosti uvedené v prílohe I bode 7;

19.

„poskytovateľ služieb informovania o účte“ je poskytovateľ platobných služieb, ktorý vykonáva podnikateľské činnosti uvedené v prílohe I bode 8;

20.

„spotrebiteľ“ je fyzická osoba, ktorá v zmluvách o poskytovaní platobných služieb, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, koná inak než na účely svojej obchodnej, podnikateľskej alebo profesijnej činnosti;

21.

„rámcová zmluva“ je zmluva o poskytovaní platobných služieb, ktorou sa riadi budúci výkon jednotlivých a následných platobných transakcií a ktorá môže obsahovať povinnosť a podmienky zriadenia platobného účtu;

22.

„poukázanie peňazí“ je platobná služba, pri ktorej sa finančné prostriedky od platiteľa prijímajú bez toho, aby sa vytvorili akékoľvek platobné účty v mene platiteľa alebo príjemcu platby, na výhradný účel prevodu zodpovedajúcej sumy príjemcovi platby alebo inému poskytovateľovi platobných služieb, ktorý koná v mene príjemcu platby, a/alebo pri ktorej sa takéto finančné prostriedky prijímajú v mene príjemcu platby a sú mu sprístupnené;

23.

„inkaso“ je platobná služba, pri ktorej sa z platobného účtu platiteľa odpíšu finančné prostriedky, pričom platobnú transakciu iniciuje príjemca platby na základe súhlasu platiteľa daného príjemcovi platby, poskytovateľovi platobných služieb príjemcu platby alebo vlastnému poskytovateľovi platobných služieb platiteľa;

24.

„úhrada“ je platobná služba pripísania finančných prostriedkov platobnej transakcie alebo série platobných transakcií z platobného účtu platiteľa na platobný účet príjemcu platby prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb, ktorý vedie platobný účet platiteľa, na základe pokynu platiteľa;

25.

„finančné prostriedky“ sú bankovky a mince, bezhotovostné peniaze alebo elektronické peniaze, ako sú vymedzené v článku 2 bode 2 smernice 2009/110/ES;

26.

„dátum pripísania alebo odpísania“ je referenčný čas, ktorý používa poskytovateľ platobných služieb na výpočet úrokov z finančných prostriedkov odpísaných z platobného účtu alebo naň pripísaných;

27.

„referenčný výmenný kurz“ je výmenný kurz, ktorý sa používa ako základ pri každom menovom prepočte a ktorý sprístupnil poskytovateľ platobných služieb alebo pochádza z verejne dostupného zdroja;

28.

„referenčná úroková sadzba“ je úroková sadzba, ktorá sa používa ako základ pri výpočte každého úroku, ktorý sa má uplatniť, a ktorá pochádza z verejne dostupného zdroja, ktorý môžu overiť obidve zmluvné strany zmluvy o poskytovaní platobných služieb;

29.

„autentifikácia“ je postup, ktorý poskytovateľovi platobných služieb umožňuje overiť totožnosť používateľa platobných služieb alebo platnosť používania konkrétneho platobného nástroja vrátane použitia personalizovaných bezpečnostných prvkov používateľa;

30.

„silná autentifikácia zákazníka“ je autentifikácia na základe použitia dvoch alebo viacerých prvkov, ktoré sú kategorizované ako poznatok (niečo, čo vie len používateľ), vlastníctvo (niečo, čo má len používateľ) a inherencia (niečo, čím používateľ je) a sú nezávislé v tom zmysle, že narušenie jedného prvku nenaruší spoľahlivosť ostatných prvkov, pričom je vytvorená takým spôsobom, aby chránila dôvernosť autentifikačných údajov;

31.

„personalizované bezpečnostné prvky“ sú personalizované prvky, ktoré poskytne poskytovateľ platobných služieb používateľovi platobných služieb na účely autentifikácie;

32.

„citlivé platobné údaje“ sú údaje vrátane personalizovaných bezpečnostných prvkov, ktoré možno použiť na uskutočnenie podvodu. Pre činnosti poskytovateľov platobných iniciačných služieb a poskytovateľov služieb informovania o účte meno majiteľa účtu a číslo účtu nepredstavujú citlivé platobné údaje;

33.

„jedinečný identifikátor“ je kombinácia písmen, čísel alebo symbolov, ktorú používateľovi platobných služieb oznámi poskytovateľ platobných služieb a ktorú používateľ platobných služieb poskytne na účely jednoznačnej identifikácie iného používateľa platobných služieb a/alebo platobného účtu tohto iného používateľa platobných služieb na platobnú transakciu;

34.

„prostriedky diaľkovej komunikácie“ sú spôsob, ktorý sa môže bez súčasnej fyzickej prítomnosti poskytovateľa platobných služieb a používateľa platobných služieb použiť na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní platobných služieb;

35.

„trvalý nosič údajov“ je každý nástroj, ktorý používateľovi platobných služieb umožňuje uchovávať informácie určené osobne tomuto používateľovi spôsobom dostupným na budúce použitie na obdobie primerané účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenenú reprodukciu uložených informácií;

36.

„mikropodnik“ je podnik, ktorý je v čase uzatvorenia zmluvy o poskytovaní platobných služieb podnikom, ako sa vymedzuje v článku 1 a článku 2 ods. 1 a 3 prílohy k odporúčaniu 2003/361/ES;

37.

„pracovný deň“ je deň, v ktorom príslušný poskytovateľ platobných služieb platiteľa alebo poskytovateľ platobných služieb príjemcu platby zúčastňujúci sa na vykonaní platobnej transakcie vykonáva svoju činnosť potrebnú na vykonanie platobnej transakcie;

38.

„agent“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri poskytovaní platobných služieb koná v mene platobnej inštitúcie;

39.

„pobočka“ je miesto podnikania, ktoré nie je ústredím a ktoré je súčasťou platobnej inštitúcie, nemá právnu subjektivitu a ktoré priamo vykonáva niektoré alebo všetky transakcie tvoriace súčasť podnikania platobnej inštitúcie; všetky miesta podnikania zriadené v tom istom členskom štáte platobnou inštitúciou s ústredím v inom členskom štáte sa považujú za jednu pobočku;

40.

„skupina“ je skupina podnikov, ktoré sú navzájom prepojené na základe vzťahu uvedeného v článku 22 ods. 1, 2 alebo 7 smernice 2013/34/EÚ, alebo podnikov vymedzených v článkoch 4, 5, 6 a 7 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 241/2014 (29), ktoré sú navzájom prepojené na základe vzťahu uvedeného v článku 10 ods. 1 alebo v článku 113 ods. 6 alebo 7 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

41.

„elektronická komunikačná sieť“ je sieť vymedzená v článku 2 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES (30);

42.

„elektronická komunikačná služba“ je služba vymedzená v článku 2 písm. c) smernice 2002/21/ES;

43.

„digitálny obsah“ je tovar alebo služby, ktoré sú vytvorené a dodané v digitálnej forme, ktorých použitie alebo spotreba sa obmedzuje na technické zariadenie a ktoré žiadnym spôsobom nezahŕňajú použitie alebo spotrebu fyzického tovaru alebo služieb;

44.

„prijímanie platobných transakcií“ je platobná služba, ktorú poskytuje poskytovateľ platobných služieb, ktorý uzavrel s príjemcom platby zmluvu s cieľom akceptovať a spracovať platobné transakcie, a ktorej výsledkom je prevod finančných prostriedkov príjemcovi platby;

45.

„vydávanie platobných nástrojov“ je platobná služba poskytovateľa platobných služieb, ktorý na zmluvnom základe poskytuje platiteľovi platobný nástroj na iniciovanie a spracovanie platobných transakcií platiteľa;

46.

„vlastné zdroje“ sú zdroje vymedzené v článku 4 ods. 1 bode 118 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, v prípade ktorých je aspoň 75 % kapitálu Tier 1 vo forme vlastného kapitálu Tier 1, ako sa uvádza v článku 50 uvedeného nariadenia, a kapitál Tier 2 sa rovná alebo je nižší ako jedna tretina kapitálu Tier 1;

47.

„platobná značka“ je akýkoľvek hmotný alebo digitálny názov, termín, znak, symbol, alebo ich kombinácia, umožňujúci označenie kartovej schémy, v rámci ktorej sa platobné transakcie viazané na kartu vykonávajú;

48.

„spoločné umiestňovanie (‚co-badging‘)“ je uvádzanie dvoch alebo viacerých platobných značiek alebo platobných aplikácií tej istej platobnej značky na tom istom platobnom nástroji.

HLAVA II

POSKYTOVATELIA PLATOBNÝCH SLUŽIEB

KAPITOLA 1

Platobné inštitúcie

Oddiel 1

Všeobecné pravidlá

Článok 5

Žiadosti o udelenie povolenia

1.   Žiadosť o udelenie povolenia na výkon činnosti platobnej inštitúcie sa príslušným orgánom domovského členského štátu predkladá spolu:

a)

s plánom podnikateľských činností, v ktorom sa stanovuje najmä druh predpokladaných platobných služieb;

b)

s podnikateľským plánom vrátane odhadu predbežného rozpočtu na prvé tri účtovné roky, ktorý preukazuje, že žiadateľ je schopný používať vhodné a primerané systémy, zdroje a postupy pre riadne fungovanie;

c)

s dokladom, že platobná inštitúcia má počiatočný kapitál stanovený v článku 7;

d)

s opisom opatrení prijatých na ochranu finančných prostriedkov používateľov platobných služieb v súlade s článkom 10 v prípade platobných inštitúcií uvedených v článku 10 ods. 1;

e)

s opisom mechanizmov riadenia a vnútornej kontroly žiadateľa vrátane administratívnych postupov, postupov riadenia rizík a účtovných postupov, ktorý preukazuje, že tieto mechanizmy riadenia, kontrolné mechanizmy a postupy sú primerané, riadne, správne a vhodné;

f)

s opisom zavedených postupov na monitorovanie, riešenie a sledovanie bezpečnostného incidentu a sťažností zákazníkov týkajúcich sa bezpečnosti, ako aj mechanizmus podávania správ o incidentoch, ktorý zahŕňa oznamovacie povinnosti platobnej inštitúcie stanovené v článku 96;

g)

s opisom zavedeného postupu na evidenciu, monitorovanie, sledovanie a obmedzovanie prístupu k citlivým platobných údajom;

h)

s opisom mechanizmov na zabezpečenie kontinuity činnosti vrátane jasnej identifikácie kritických operácií, účinných plánov pre prípad nepredvídaných udalostí a postupu na pravidelné testovanie a skúmanie vhodnosti a efektívnosti takýchto plánov;

i)

s opisom zásad a definícií, ktoré sa uplatňujú na zber štatistických údajov o výkonnosti, transakciách a podvodoch;

j)

s dokumentom o bezpečnostnej politike vrátane podrobného posúdenia rizika týkajúceho sa platobných služieb a opisu bezpečnostnej kontroly a opatrení na zmiernenie rizika prijatých s cieľom náležite chrániť používateľov platobných služieb pred zistenými rizikami vrátane podvodov a nezákonného použitia citlivých a osobných údajov;

k)

v prípade platobných inštitúcií podliehajúcich povinnostiam v oblasti prania špinavých peňazí a financovania terorizmu podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 (31) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/847 (32) s opisom mechanizmov vnútornej kontroly, ktoré žiadateľ zaviedol s cieľom dodržiavať tieto povinnosti;

l)

s opisom organizačnej štruktúry žiadateľa vrátane prípadného opisu zamýšľaného využívania agentov a pobočiek a opisu kontrol na diaľku a na mieste, ktoré sa v súvislosti s nimi žiadateľ zaväzuje aspoň raz za rok vykonávať, ako aj s opisom externého vykonávania činností (outsourcing) a účasti v národnom alebo medzinárodnom platobnom systéme;

m)

s totožnosťou osôb, ktoré majú v žiadateľovi priamy alebo nepriamy kvalifikovaný podiel v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 36 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, s veľkosťou ich podielov a dokladmi o ich vhodnosti so zreteľom na potrebu zabezpečiť riadne a prudenciálne riadenie platobnej inštitúcie;

n)

s totožnosťou členov predstavenstva a osôb zodpovedných za riadenie platobnej inštitúcie a v relevantných prípadoch aj osôb zodpovedných za riadenie činností súvisiacich s platobnými službami platobnej inštitúcie, ako aj s dokladom o tom, že majú dobrú povesť a primerané znalosti a skúsenosti na výkon platobných služieb, ako to stanovuje domovský členský štát platobnej inštitúcie;

o)

prípadne s totožnosťou štatutárnych audítorov a audítorských spoločností v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES (33);

p)

s právnym postavením žiadateľa a jeho stanovami;

q)

s adresou ústredia žiadateľa.

Na účely prvého pododseku písm. d), e), f) a l) žiadateľ poskytne opis svojich opatrení týkajúcich sa auditu a organizačných opatrení, ktoré zaviedol s cieľom podniknúť všetky primerané kroky na ochranu záujmov svojich používateľov a zabezpečenie kontinuity a spoľahlivosti výkonnosti platobných služieb.

Opatrenia týkajúce sa bezpečnostnej kontroly a zmiernenia rizík uvedené prvom pododseku písm. j) obsahujú informácie o tom, ako sa nimi zabezpečuje vysoká úroveň technickej bezpečnosti a ochrany údajov, a to aj vo vzťahu k softvéru a IT systémom, ktoré používa žiadateľ alebo podniky, ktoré pre neho externe vykonávajú celú činnosť alebo jej časť. Uvedené opatrenia zahŕňajú aj bezpečnostné opatrenia stanovené v článku 95 ods. 1 V uvedených opatreniach sa zohľadňujú usmernenia orgánu EBA o bezpečnostných opatreniach uvedené v článku 95 ods. 3, ak sú zavedené.

2.   Členské štáty vyžadujú, aby podniky, ktoré žiadajú o udelenie povolenia na poskytovanie platobných služieb uvedených v prílohe I bode 7, mali ako podmienku svojho povolenia poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti, vzťahujúce sa na územia, na ktorých ponúkajú služby, alebo aby mali inú porovnateľnú záruku zodpovednosti s cieľom zabezpečiť, aby dokázali kryť svoje záväzky, ako sa uvádza v článkoch 73, 89, 90 a 92.

3.   Členské štáty vyžadujú, aby podniky, ktoré žiadajú o registráciu na účely poskytovania platobných služieb uvedených v prílohe I bode 8, mali ako podmienku svojej registrácie poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti, vzťahujúce sa na územia, na ktorých ponúkajú služby, alebo aby mali inú porovnateľnú záruku svojej zodpovednosti voči poskytovateľovi platobných služieb spravujúcemu účet alebo používateľovi platobných služieb vyplývajúcej z neautorizovaného či podvodného prístupu k informáciám o platobnom účte alebo z neautorizovaného či podvodného použitia informácií o platobnom účte.

4.   EBA do 13. januára 2017 po konzultácii so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami, a to aj s tými na trhu s platobnými službami, pri ktorých sa zohľadnia všetky dotknuté záujmy, vydá usmernenia určené pre príslušné orgány v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 týkajúce sa kritérií toho, ako stanoviť minimálnu peňažnú sumu poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti alebo inej porovnateľnej záruky podľa odsekov 2 a 3.

EBA pri vypracúvaní usmernení uvedených v prvom pododseku zohľadní:

a)

rizikový profil podniku;

b)

či podnik poskytuje iné platobné služby uvedené v prílohe I alebo vykonáva iné obchodné činnosti;

c)

rozsah činnosti:

i)

v prípade podnikov, ktoré žiadajú o udelenie povolenia na poskytovanie platobných služieb uvedených v prílohe I bode 7, hodnotu iniciovaných transakcií;

ii)

v prípade podnikov, ktoré žiadajú o registráciu na poskytovanie platobných služieb uvedených v prílohe I bode 8, počet klientov, ktorí využívajú služby informovania o účte;

d)

osobitné vlastnosti porovnateľných záruk a kritériá na ich implementáciu.

EBA uvedené usmernenia pravidelne preskúmava.

5.   EBA do 13. júla 2017 po konzultácii so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami, a to aj s tými na trhu s platobnými službami, pri ktorých sa zohľadnia všetky dotknuté záujmy, vydá usmernenia v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 týkajúce sa informácií, ktoré sa majú poskytnúť príslušným orgánom v žiadosti o udelenie povolenia platobným inštitúciám, vrátane požiadaviek stanovených v odseku 1 prvom pododseku písm. a), b), c), e) a g) až j) tohto článku.

EBA uvedené usmernenia preskúmava pravidelne a v každom prípade aspoň každé tri roky.

6.   Berúc do úvahy, v prípade, že je to relevantné, skúsenosti získané pri uplatňovaní usmernení uvedených v odseku 5, EBA môže vypracovať návrh regulačných technických predpisov, v ktorých sa určia informácie, ktoré sa majú poskytnúť príslušným orgánom v žiadosti o udelenie povolenia platobným inštitúciám, vrátane požiadaviek stanovených v odseku 1 písm. a), b), c), e) a g) až j).

Na Komisiu sa v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 deleguje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku.

7.   Informácie uvedené v odseku 4 sa oznamujú príslušným orgánom v súlade s odsekom 1.

Článok 6

Kontrola podielov

1.   Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá prijala rozhodnutie priamo alebo nepriamo nadobudnúť alebo ďalej zvýšiť kvalifikovanú účasť v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 36 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platobnej inštitúcii, v dôsledku čoho by podiel na držanom základnom imaní alebo na hlasovacích právach dosiahol alebo presiahol 20 %, 30 % alebo 50 %, alebo v dôsledku čoho by sa platobná inštitúcia stala dcérskou spoločnosťou tejto fyzickej alebo právnickej osoby, písomne vopred informuje príslušné orgány tejto platobnej inštitúcie o svojom zámere. To isté sa vzťahuje na akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá prijala rozhodnutie priamo alebo nepriamo scudziť kvalifikovanú účasť alebo znížiť svoju kvalifikovanú účasť tak, že by sa podiel na držanom základnom imaní alebo na hlasovacích právach znížil pod 20 %, 30 % alebo 50 %, alebo že by platobná inštitúcia prestala byť dcérskou spoločnosťou tejto fyzickej alebo právnickej osoby.

2.   Navrhovaný nadobúdateľ kvalifikovanej účasti poskytne príslušnému orgánu informácie o veľkosti zamýšľanej účasti a relevantné informácie uvedené v článku 23 ods. 4 smernice 2013/36/EÚ.

3.   Členské štáty vyžadujú, aby v prípade, že vplyv, ktorý uplatňuje navrhovaný nadobúdateľ uvedený v odseku 2, má pravdepodobne negatívny dosah na prudenciálne a spoľahlivé riadenie platobnej inštitúcie, príslušné orgány vyjadrili svoj nesúhlas alebo prijali iné primerané opatrenia na ukončenie tohto stavu. Takéto opatrenia môžu zahŕňať zákazy, sankcie voči členom predstavenstva alebo osobám zodpovedným za riadenie, alebo pozastavenie výkonu hlasovacích práv spojených s podielmi v držbe akcionárov alebo členov dotknutej platobnej inštitúcie.

Podobné opatrenia sa uplatňujú na fyzické alebo právnické osoby, ktoré nedodržiavajú povinnosť poskytovať informácie vopred, ako sa ustanovuje v tomto článku.

4.   Ak sa účasť nadobudne napriek nesúhlasu príslušných orgánov, členské štáty bez ohľadu na akúkoľvek inú sankciu, ktorá sa má prijať, zabezpečia pozastavenie výkonu príslušných hlasovacích práv, neplatnosť odovzdaných hlasov alebo možnosť anulovania týchto hlasov.

Článok 7

Počiatočný kapitál

Členské štáty vyžadujú, aby platobné inštitúcie mali v čase udelenia povolenia počiatočný kapitál zahŕňajúci jednu alebo viacero položiek uvedených v článku 26 ods. 1 písm. a) až e) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 takto:

a)

ak platobná inštitúcia poskytuje iba platobnú službu uvedenú v prílohe I bode 6, jej kapitál nesmie v žiadnom okamihu klesnúť pod 20 000 EUR;

b)

ak platobná inštitúcia poskytuje platobnú službu uvedenú v prílohe I bode 7, jej kapitál nesmie v žiadnom okamihu klesnúť pod 50 000 EUR;

c)

ak platobná inštitúcia poskytuje niektorú z platobných služieb uvedených v prílohe I bodoch 1 až 5, jej kapitál nesmie v žiadnom okamihu klesnúť pod 125 000 EUR.

Článok 8

Vlastné zdroje

1.   Vlastné zdroje platobnej inštitúcie nesmú klesnúť pod sumu počiatočného kapitálu uvedenú v článku 7 alebo pod sumu vlastných zdrojov vypočítaných v súlade s článkom 9 tejto smernice podľa toho, ktorá suma je vyššia.

2.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby sa zabránilo viacnásobnému uplatneniu prvkov oprávnených ako vlastné zdroje v prípadoch, keď platobná inštitúcia patrí do tej istej skupiny ako iná platobná inštitúcia, úverová inštitúcia, investičná spoločnosť, správcovská spoločnosť alebo poisťovňa. Tento odsek sa uplatňuje aj vtedy, ak má platobná inštitúcia hybridnú povahu a vykonáva iné činnosti, než je poskytovanie platobných služieb.

3.   Ak sa splnia podmienky stanovené v článku 7 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, členské štáty alebo ich príslušné orgány sa môžu rozhodnúť neuplatňovať článok 9 tejto smernice na platobné inštitúcie, ktoré podliehajú konsolidovanému dohľadu materskej úverovej inštitúcie podľa smernice 2013/36/EÚ.

Článok 9

Výpočet vlastných zdrojov

1.   Členské štáty bez ohľadu na požiadavky týkajúce sa počiatočného kapitálu stanovené v článku 7 vyžadujú, aby platobné inštitúcie, s výnimkou tých, ktoré ponúkajú len služby uvedené v prílohe I bode 7 alebo 8, alebo obidvoch týchto bodoch mali neustále v držbe vlastné zdroje vypočítané jednou z nasledujúcich troch metód určenou príslušnými orgánmi v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi:

 

Metóda A

Vlastné zdroje platobnej inštitúcie predstavujú sumu, ktorá sa rovná najmenej 10 % jej fixných režijných nákladov za predchádzajúci rok. V prípade, že oproti predchádzajúcemu roku nastala podstatná zmena v podnikaní platobnej inštitúcie, môžu príslušné orgány túto požiadavku upraviť. Ak platobná inštitúcia k dátumu výpočtu nepodnikala celý rok, vyžaduje sa, aby jej vlastné zdroje boli aspoň vo výške 10 % zodpovedajúcich fixných režijných nákladov predpokladaných v jej podnikateľskom pláne, ak príslušné orgány nepožadujú úpravu tohto plánu.

 

Metóda B

Vlastné zdroje platobnej inštitúcie predstavujú sumu, ktorá sa rovná aspoň súčtu týchto položiek vynásobených súčiniteľom veľkosti k stanoveným v odseku 2, pričom objem platieb (OP) predstavuje jednu dvanástinu celkovej sumy platobných transakcií, ktoré platobná inštitúcia vykonala v predchádzajúcom roku:

a)

4,0 % z časti OP až do výšky 5 miliónov EUR

plus

b)

2,5 % z časti OP nad 5 miliónov EUR až do výšky 10 miliónov EUR

plus

c)

1 % z časti OP nad 10 miliónov EUR až do výšky 100 miliónov EUR

plus

d)

0,5 % z časti OP nad 100 miliónov EUR až do výšky 250 miliónov EUR

plus

e)

0,25 % z časti OP nad 250 miliónov EUR.

 

Metóda C

Vlastné zdroje platobnej inštitúcie predstavujú sumu rovnajúcu sa aspoň príslušnému ukazovateľu vymedzenému v písmene a) vynásobenú multiplikačným faktorom vymedzeným v písmene b) a súčiniteľom veľkosti k vymedzeným v odseku 2.

a)

Príslušný ukazovateľ je súčtom:

i)

úrokových príjmov;

ii)

úrokových výdavkov;

iii)

prijatých provízií a poplatkov a

iv)

iných prevádzkových príjmov.

Každá z položiek sa zahrnie do výpočtu so svojím kladným alebo záporným znamienkom. Pri výpočte príslušného ukazovateľa sa nesmú použiť mimoriadne alebo nepravidelné výnosy. Výdavky na externé vykonávanie (outsourcing) služieb poskytnutých treťou stranou môžu znížiť príslušný ukazovateľ, ak takéto výdavky znáša podnik, ktorý podlieha dohľadu podľa tejto smernice. Príslušný ukazovateľ sa vypočíta na základe výsledkov posledných dvanástich mesiacov na konci uplynulého účtovného roka. Príslušný ukazovateľ sa vypočítava za uplynulý účtovný rok. Vlastné zdroje vypočítané podľa metódy C však nesmú klesnúť pod 80 % priemernej hodnoty príslušného ukazovateľa za posledné tri účtovné roky. V prípade, že nie sú k dispozícii auditované údaje, môžu sa použiť podnikateľské odhady.

b)

Multiplikačný faktor je:

i)

10 % z časti príslušného ukazovateľa až do výšky 2,5 milióna EUR;

ii)

8 % z časti príslušného ukazovateľa od 2,5 milióna EUR až do výšky 5 miliónov EUR;

iii)

6 % z časti príslušného ukazovateľa od 5 milióna EUR až do výšky 25 miliónov EUR;

iv)

3 % z časti príslušného ukazovateľa od 25 miliónov EUR až do výšky 50 miliónov EUR;

v)

1,5 % nad 50 miliónov EUR.

2.   Súčiniteľ veľkosti k, ktorý sa používa pri metódach B a C, je:

a)

0,5 – ak platobná inštitúcia poskytuje iba platobnú službu uvedenú v prílohe I bode 6;

b)

1 – ak platobná inštitúcia poskytuje niektorú z platobných služieb uvedených v prílohe I bodoch 1 až 5.

3.   Príslušné orgány môžu na základe posúdenia procesov riadenia rizika, databázy rizika strát a mechanizmov vnútornej kontroly platobnej inštitúcie vyžadovať, aby platobná inštitúcia mala v držbe vlastné zdroje vo výške najviac o 20 % vyššej, než je suma, ktorá by vyplynula z použitia metódy zvolenej v súlade s odsekom 1, alebo povoliť platobnej inštitúcii, aby mala v držbe vlastné zdroje vo výške najviac o 20 % nižšej, než je suma, ktorá by vyplynula z použitia metódy zvolenej v súlade s odsekom 1.

Článok 10

Požiadavky na zabezpečenie finančných prostriedkov

1.   Členské štáty alebo príslušné orgány vyžadujú, aby platobná inštitúcia, ktorá poskytuje platobné služby uvedené v prílohe I bodoch 1 až 6, zabezpečila všetky finančné prostriedky prijaté od používateľov platobných služieb alebo prostredníctvom iného poskytovateľa platobných služieb na účel vykonania platobných transakcií jedným z týchto spôsobov:

a)

finančné prostriedky sa nesmú v žiadnom okamihu zlúčiť s finančnými prostriedkami inej fyzickej alebo právnickej osoby, než sú používatelia platobných služieb, v ktorých mene sa tieto finančné prostriedky držia, a ak ich stále drží platobná inštitúcia, pričom ich ešte nepreviedla príjemcovi platby alebo inému poskytovateľovi platobných služieb do konca pracovného dňa nasledujúceho po dni, keď boli finančné prostriedky prijaté, uložia sa na samostatnom účte v úverovej inštitúcii alebo sa investujú do bezpečných, likvidných nízkorizikových aktív, ktoré vymedzia príslušné orgány domovského členského štátu, pričom sú chránené v súlade s vnútroštátnym právom v záujme používateľov platobných služieb voči nárokom iných veriteľov platobnej inštitúcie, najmä v prípade jej platobnej neschopnosti;

b)

finančné prostriedky sú kryté poistnou zmluvou alebo inou porovnateľnou zárukou poskytnutou poisťovňou alebo úverovou inštitúciou, ktorá nepatrí do rovnakej skupiny ako samotná platobná inštitúcia, do výšky sumy rovnajúcej sa finančným prostriedkom, ktoré by boli oddelené v prípade neexistencie takejto poistnej zmluvy alebo inej porovnateľnej záruky splatnej v prípade, že platobná inštitúcia nie je schopná plniť svoje finančné záväzky.

2.   Ak sa požaduje, aby platobná inštitúcia zabezpečovala finančné prostriedky podľa odseku 1 a ak sa časť uvedených finančných prostriedkov má použiť na budúce platobné transakcie, pričom zostatok má slúžiť na neplatobné služby, tá časť finančných prostriedkov, ktorá sa má použiť na účely vykonania budúcich platobných transakcií, tiež podlieha požiadavkám odseku 1. Ak je táto časť premenná alebo vopred neznáma, členské štáty dovolia platobným inštitúciám uplatniť tento odsek na základe reprezentatívnej časti, o ktorej sa predpokladá, že sa použije na platobné služby za predpokladu, že takúto reprezentatívnu časť možno primerane odhadnúť na základe historických údajov k spokojnosti príslušných orgánov.

Článok 11

Udelenie povolenia

1.   Členské štáty vyžadujú od iných podnikov, než sú podniky uvedené v článku 1 ods. 1 písm. a), b), c), e) a f), a iných než fyzických alebo právnických osôb, ktoré využívajú výnimku podľa článku 32 alebo 33, ktoré majú v úmysle poskytovať platobné služby, aby pred začatím poskytovania platobných služieb získali povolenie na výkon činnosti platobnej inštitúcie. Povolenie sa udeľuje len právnickým osobám usadeným v členskom štáte.

2.   Príslušné orgány udelia povolenie, ak informácie a doklady priložené k žiadosti spĺňajú všetky požiadavky stanovené v článku 5 a ak je celkové hodnotenie príslušných orgánov po preskúmaní žiadosti kladné. Pred udelením povolenia sa môžu príslušné orgány v prípade potreby poradiť s národnou centrálnou bankou alebo inými príslušnými orgánmi verejnej moci.

3.   Platobná inštitúcia, ktorá je povinná mať podľa vnútroštátneho práva svojho domovského členského štátu sídlo, má svoje ústredie v tom istom členskom štáte, v ktorom má svoje sídlo, a vykonáva tam aspoň časť svojej podnikateľskej činnosti spojenej s platobnými službami.

4.   Príslušné orgány udelia povolenie len vtedy, ak má platobná inštitúcia vzhľadom na potrebu zabezpečenia jej riadneho a obozretného riadenia rozsiahle riadiace mechanizmy týkajúce sa jej podnikateľskej činnosti v oblasti platobných služieb a obsahujúce jasnú organizačnú štruktúru s dobre vymedzenými, transparentnými a konzistentnými líniami zodpovednosti, účinné postupy na určovanie rizík, ktorým je alebo môže byť vystavená, ich riadenie, sledovanie a podávanie správ o nich a primerané mechanizmy vnútornej kontroly vrátane riadnych administratívnych a účtovných postupov; uvedené opatrenia, postupy a mechanizmy sú komplexné a primerané povahe, rozsahu a komplexnosti platobných služieb, ktoré platobná inštitúcia poskytuje.

5.   Ak platobná inštitúcia poskytuje niektorú z platobných služieb uvedených v prílohe I bodoch 1 až 7 a zároveň vykonáva iné podnikateľské činnosti, príslušné orgány môžu vyžadovať založenie samostatného subjektu na poskytovanie platobných služieb, ak činnosti platobnej inštitúcie nesúvisiace s platobnými službami narúšajú alebo môžu narušiť buď finančnú stabilitu platobnej inštitúcie alebo schopnosť príslušných orgánov monitorovať, či platobná inštitúcia dodržiava všetky povinnosti stanovené touto smernicou.

6.   Príslušné orgány odmietnu udeliť povolenie, ak po zohľadnení potreby zabezpečiť riadne a obozretné riadenie platobnej inštitúcie nie sú presvedčené o vhodnosti akcionárov alebo spoločníkov, ktorí v nej majú kvalifikovaný podiel.

7.   Ak medzi platobnou inštitúciou a inými fyzickými alebo právnickými osobami existujú úzke prepojenia vymedzené v článku 4 ods. 1 bode 38 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, príslušné orgány udelia povolenie, len ak tieto prepojenia nebránia v účinnom vykonávaní ich funkcií dohľadu.

8.   Príslušné orgány udelia povolenie iba v prípade, ak zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia tretej krajiny, ktorými sa riadi jedna alebo viacero fyzických alebo právnických osôb, s ktorými má platobná inštitúcia úzke prepojenie, alebo ťažkosti súvisiace s presadzovaním týchto zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení nebránia účinnému vykonávaniu ich funkcií dohľadu.

9.   Povolenie je platné vo všetkých členských štátoch a umožňuje príslušnej platobnej inštitúcii poskytovať platobné služby, na ktoré sa vzťahuj povolenie, v celej Únii na základe slobody poskytovať služby alebo slobody usadiť sa.

Článok 12

Oznámenie rozhodnutia

Príslušné orgány informujú žiadateľa o udelení alebo o zamietnutí povolenia do troch mesiacov od dátumu prijatia žiadosti, alebo ak je žiadosť neúplná, do troch mesiacov od dátumu prijatia všetkých informácií potrebných na prijatie rozhodnutia. Príslušný orgán uvedie dôvody, keď povolenie zamietne.

Článok 13

Odňatie povolenia

1.   Príslušné orgány môžu odňať povolenie udelené platobnej inštitúcii len v prípade, ak inštitúcia:

a)

nevyužije povolenie do 12 mesiacov, výslovne sa vzdá povolenia alebo nevykonáva podnikateľskú činnosť viac ako šesť mesiacov, ak dotknutý členský štát v takých prípadoch neustanovil, že v takom prípade platnosť povolenia zaniká;

b)

získala povolenie na základe nepravdivých vyhlásení alebo iným podvodným spôsobom;

c)

už nespĺňa podmienky na udelenie povolenia alebo príslušnému orgánu neposkytuje informácie o dôležitých súvisiacich zmenách;

d)

by ďalším vykonávaním podnikateľskej činnosti v oblasti platobných služieb predstavovala ohrozenie stability platobného systému alebo dôvery v platobný systém; alebo

e)

vzťahuje sa na ňu jeden z prípadov, v ktorých vnútroštátne právo ustanovuje odňatie povolenia.

2.   Príslušný orgán uvedie dôvody akéhokoľvek odňatia povolenia a oznámi to dotknutým osobám.

3.   Príslušný orgán zverejní odňatie povolenia, a to aj v registroch uvedených v článkoch 14 a 15.

Článok 14

Registrácia v domovskom členskom štáte

1.   Členské štáty zriadia verejný register, do ktorého sa zapisujú:

a)

platobné inštitúcie, ktorým bolo udelené povolenie, a ich agenti;

b)

fyzické a právnické osoby, ktoré využívajú výnimku podľa článku 32 alebo 33, a ich agenti;

c)

inštitúcie uvedené v článku 2 ods. 5, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené poskytovať platobné služby.

Pobočky platobných inštitúcií sa zapíšu do registra domovského členského štátu, ak tieto pobočky poskytujú služby v inom členskom štáte, než je ich domovský členský štát.

2.   Vo verejnom registri sa uvádzajú platobné služby, na ktoré má platobná inštitúcia povolenie alebo v súvislosti s ktorými je fyzická alebo právnická osoba registrovaná. Platobné inštitúcie, ktorým bolo udelené povolenie, sa uvádzajú v registri oddelene od fyzických a právnických osôb, ktoré využívajú výnimku podľa článku 32 alebo 33. Register je verejne prístupný k nahliadnutiu, dostupný online a bezodkladne sa aktualizuje.

3.   Príslušné orgány zapíšu do verejného registra akékoľvek odňatie povolenia a akékoľvek odňatie výnimky podľa článku 32 alebo 33.

4.   Príslušné orgány oznámia orgánu EBA dôvody odňatia akéhokoľvek povolenia a akejkoľvek výnimky podľa článku 32 alebo 33.

Článok 15

Register orgánu EBA

1.   EBA vytvorí, prevádzkuje a udržiava elektronický centrálny register obsahujúci údaje, ktoré jej oznámili príslušné orgány v súlade s odsekom 2. EBA je zodpovedný za správnu prezentáciu týchto údajov.

EBA bezplatne sprístupní register verejnosti na svojom webovom sídle a umožní ľahký prístup k údajom a jednoduché vyhľadávanie údajov vedených v registri.

2.   Príslušné orgány bezodkladne informujú orgán EBA o údajoch zapísaných v ich verejných registroch uvedených v článku 14 v jazyku, ktorý sa obvykle používa v oblasti financií.

3.   Príslušné orgány sú zodpovedné za správnosť údajov uvedených v odseku 2 a za ich aktualizáciu.

4.   EBA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých sa stanovia technické požiadavky týkajúce sa vytvorenia, prevádzky a údržby elektronického centrálneho registra a prístupu k údajom, ktoré obsahuje. Technické požiadavky zabezpečujú, že údaje môže meniť len príslušný orgán a EBA.

EBA predloží uvedený návrh regulačných technických predpisov Komisii do 13. januára 2018.

Na Komisiu sa v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 deleguje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku.

5.   EBA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov upravujúcich podrobnosti a štruktúru údajov, ktoré sa majú oznamovať podľa odseku 1 vrátane spoločného formátu a vzoru, v ktorom sa tieto údaje majú predkladať.

EBA predloží uvedený návrh vykonávacích technických predpisov Komisii do 13. júla 2017.

Komisii sa v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 udeľuje právomoc prijímať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku.

Článok 16

Zachovanie platnosti povolenia

O každej zmene, ktorá môže mať vplyv na správnosť údajov a dokladov poskytnutých v súlade s článkom 5, platobná inštitúcia bez zbytočného odkladu informuje príslušné orgány svojho domovského členského štátu.

Článok 17

Účtovníctvo a štatutárny audit

1.   Na platobné inštitúcie sa primerane uplatňujú smernice 86/635/EHS a 2013/34/EÚ a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (34).

2.   Pokiaľ sa neuplatňuje výnimka podľa smernice 2013/34/EÚ a prípadne smernice 86/635/EHS, ročné účtovné závierky a konsolidované účtovné závierky platobných inštitúcií podliehajú auditu štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností v zmysle smernice 2006/43/ES.

3.   Na účely dohľadu členské štáty požadujú, aby platobné inštitúcie poskytovali o platobných službách a činnostiach uvedených v článku 18 ods. 1 oddelené účtovné informácie, ktoré podliehajú audítorskej správe. Uvedenú správu v náležitých prípadoch pripravujú štatutárni audítori alebo audítorská spoločnosť.

4.   Povinnosti stanovené v článku 63 smernice 2013/36/EÚ sa primerane uplatňujú na štatutárnych audítorov alebo audítorské spoločnosti platobných inštitúcií v súvislosti s činnosťami týkajúcimi sa platobných služieb.

Článok 18

Činnosti

1.   Okrem poskytovania platobných služieb sú platobné inštitúcie oprávnené na výkon týchto činností:

a)

poskytovanie prevádzkových a s nimi úzko súvisiacich doplnkových služieb, ako je zabezpečovanie vykonania platobných transakcií, zmenárenské činnosti, úschova, a uchovávanie a spracúvanie údajov;

b)

prevádzkovanie platobných systémov bez toho, aby bol dotknutý článok 35;

c)

podnikateľské činnosti okrem poskytovania platobných služieb so zreteľom na rozhodné právo Únie a vnútroštátne právo.

2.   Ak platobné inštitúcie poskytujú jednu alebo viac platobných služieb, môžu viesť iba platobné účty, ktoré sa používajú výlučne na platobné transakcie.

3.   Žiadne finančné prostriedky, ktoré platobná inštitúcia prijala od používateľov platobných služieb na poskytnutie platobných služieb, nepredstavujú vklad ani iné návratné zdroje v zmysle článku 9 smernice 2013/36/EÚ, ani elektronické peniaze, ako sú vymedzené v článku 2 bode 2 smernice 2009/110/ES.

4.   Platobné inštitúcie môžu poskytnúť úver týkajúci sa platobných služieb uvedených v prílohe I bode 4 alebo 5, iba ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

úver je doplnkový a udeľuje sa výlučne v súvislosti s vykonaním platobnej transakcie;

b)

bez ohľadu na vnútroštátne pravidlá týkajúce sa poskytovania úverov prostredníctvom kreditných kariet sa úver poskytnutý v súvislosti s platbou a v súlade s článkom 11 ods. 9 a článkom 28 splatí v krátkej lehote, ktorá v žiadnom prípade nepresiahne 12 mesiacov;

c)

takýto úver sa neposkytuje z finančných prostriedkov prijatých alebo držaných na účel vykonania platobnej transakcie;

d)

vlastné zdroje platobnej inštitúcie sú vždy a k spokojnosti orgánov dohľadu primerané so zreteľom na celkovú sumu poskytnutých úverov.

5.   Platobné inštitúcie nesmú podnikať v oblasti prijímania vkladov alebo iných návratných zdrojov v zmysle článku 9 smernice 2013/36/EÚ.

6.   Touto smernicou nie je dotknuté uplatňovanie smernice 2008/48/ES, iného príslušného práva Únie alebo vnútroštátnych opatrení týkajúcich sa podmienok poskytovania úverov spotrebiteľom, ktoré nie sú harmonizované touto smernicou a ktoré sú v súlade s právom Únie.

Oddiel 2

Iné požiadavky

Článok 19

Využitie agentov, pobočiek alebo subjektov poverených externým vykonávaním činnosti

1.   Ak platobná inštitúcia zamýšľa poskytovať platobné služby prostredníctvom agenta, oznámi príslušným orgánom svojho domovského členského štátu tieto informácie:

a)

meno/názov a bydlisko/sídlo agenta;

b)

opis mechanizmov vnútornej kontroly, ktoré agent uplatní s cieľom dodržiavať povinnosti týkajúce sa prania špinavých peňazí a financovania terorizmu podľa smernice (EÚ) 2015/849, ktorý sa bezodkladne aktualizuje v prípade, že sa vyskytnú podstatné zmeny údajov predložených v úvodnom oznámení;

c)

totožnosť členov predstavenstva a osôb zodpovedných za riadenie agenta, ktoré sa podieľajú na poskytovaní platobných služieb, a v prípade agentov, ktorí nie sú poskytovateľmi platobných služieb, doklad o tom, že sú odborne spôsobilými a vhodnými osobami;

d)

platobné služby platobnej inštitúcie, na ktoré má agent mandát, a

e)

prípadne jedinečný identifikačný kód alebo číslo agenta.

2.   Príslušný orgán domovského členského štátu do dvoch mesiacov od prijatia informácií uvedených v odseku 1 oznámi platobnej inštitúcii, či bol agent zapísaný do registra uvedeného v článku 14. Agent môže začať poskytovať platobné služby po tom, ako bol zapísaný do registra.

3.   Pred zápisom agenta do registra podniknú príslušné orgány v prípade, ak sa domnievajú, že informácie, ktoré im boli poskytnuté, sú nesprávne, ďalšie kroky na ich overenie.

4.   Ak po podniknutí krokov na overenie informácií nie sú príslušné orgány presvedčené o správnosti informácií, ktoré sa im poskytli podľa odseku 1, zápis agenta do registra zriadeného podľa článku 14 zamietnu a bez zbytočného odkladu o tom informujú platobnú inštitúciu.

5.   Ak chce platobná inštitúcia poskytovať platobné služby v inom členskom štáte prostredníctvom agenta alebo zriadením pobočky, dodržiava postupy uvedené v článku 28.

6.   Ak má platobná inštitúcia v úmysle poveriť externým vykonávaním prevádzkových úloh platobných služieb tretiu stranu, informuje o tom príslušné orgány svojho domovského členského štátu.

Externé vykonávanie činností sa nesmie v prípade významných prevádzkových úloh vrátane IT systémov uskutočniť spôsobom, ktorým by sa podstatne narušila kvalita vnútornej kontroly platobnej inštitúcie a schopnosť príslušných orgánov monitorovať a vysledovať dodržiavanie všetkých povinností stanovených v tejto smernici zo strany platobnej inštitúcie.

Na účely druhého pododseku sa prevádzková úloha považuje za významnú vtedy, ak by chyba v jej vykonaní alebo jej nevykonanie podstatne narušili pokračujúce dodržiavanie podmienok vyplývajúcich z povolenia, o ktoré platobná inštitúcia požiadala podľa tejto hlavy, iných jej povinností podľa tejto smernice, jej finančnú výkonnosť alebo požiadavky na riadne finančné hospodárenie alebo kontinuitu poskytovania platobných služieb. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade externého vykonávania významných prevádzkových úloh platobné inštitúcie spĺňali tieto podmienky:

a)

externé vykonávanie činností nesmie mať za následok delegovanie zodpovedností vrcholového manažmentu;

b)

nesmie sa zmeniť vzťah a povinnosti platobnej inštitúcie voči jej používateľom platobných služieb podľa tejto smernice;

c)

nesmú sa narušiť podmienky, ktoré musí platobná inštitúcia dodržiavať, aby mohla získať povolenie, a musia sa zachovať v súlade s touto hlavou;

d)

nesmie sa zrušiť ani upraviť žiadna z iných podmienok, na základe ktorej sa platobnej inštitúcii udelilo povolenie.

7.   Platobné inštitúcie zabezpečia, aby agenti alebo pobočky konajúci v ich mene informovali o tejto skutočnosti používateľov platobných služieb.

8.   Platobné inštitúcie oznámia príslušným orgánom svojho domovského členského štátu bez zbytočného odkladu každú zmenu týkajúcu sa využívania subjektov, ktoré sú poverené externým vykonávaním činností a v súlade s postupom stanoveným v odsekoch 2, 3 a 4, agentov, vrátane dodatočných agentov.

Článok 20

Zodpovednosť

1.   Členské štáty zabezpečia, aby platobné inštitúcie, ktoré sa pri výkone prevádzkových úloh spoliehajú na tretie strany, podnikli primerané kroky, ktorými zabezpečia dodržiavanie požiadaviek tejto smernice.

2.   Členské štáty vyžadujú, aby platobné inštitúcie naďalej niesli plnú zodpovednosť za každé konanie svojich zamestnancov alebo za každého agenta, pobočku alebo subjekt, ktorý poverili externým vykonávaním činnosti.

Článok 21

Uchovávanie záznamov

Členské štáty od platobných inštitúcií vyžadujú, aby uchovávali všetky príslušné záznamy na účely tejto hlavy najmenej päť rokov bez toho, aby tým bola dotknutá smernica (EÚ) 2015/849 alebo iné príslušné právo Únie.

Oddiel 3

Príslušné orgány a dohľad

Článok 22

Určenie príslušných orgánov

1.   Členské štáty určia za príslušné orgány zodpovedné za udeľovanie povolení a prudenciálny dohľad nad platobnými inštitúciami, ktoré majú vykonávať povinnosti stanovené podľa tejto hlavy, buď orgány verejnej moci, alebo subjekty uznané vnútroštátnym právom alebo orgánmi verejnej moci, ktoré na tento účel výslovne oprávňuje vnútroštátne právo, vrátane národných centrálnych bánk.

Príslušné orgány zaručia nezávislosť od hospodárskych subjektov a predchádzajú konfliktu záujmov. Bez toho, aby bol dotknutý prvý pododsek, sa za príslušné orgány nesmú určiť platobné inštitúcie, úverové inštitúcie, inštitúcie elektronických peňazí ani poštové podniky.

Členské štáty o tom náležite informujú Komisiu.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány určené podľa odseku 1 mali všetky potrebné právomoci na výkon svojich povinností.

3.   Členské štátny, na území ktorých existuje viac než jeden príslušný orgán pre záležitosti upravené v tejto hlave, zabezpečia, aby tieto orgány úzko spolupracovali, aby mohli účinne plniť svoje povinnosti. To isté platí, keď orgány príslušné pre otázky upravené v tejto hlave nie sú príslušnými orgánmi zodpovednými za dohľad nad úverovými inštitúciami.

4.   Za plnenie úloh príslušných orgánov určených podľa odseku 1 sú zodpovedné príslušné orgány domovského členského štátu.

5.   Odsek 1 neznamená, že sa od príslušných orgánov vyžaduje, aby vykonávali dohľad nad inými podnikateľskými činnosťami platobných inštitúcií, než je poskytovanie platobných služieb a činnosti uvedené v článku 18 ods. 1 písm. a).

Článok 23

Dohľad

1.   Členské štáty zabezpečia, aby boli kontroly vykonávané príslušnými orgánmi na účely kontroly nepretržitého dodržiavania tejto hlavy primerané, zodpovedajúce a aby sa nimi reagovalo na riziká, ktorým sú platobné inštitúcie vystavené.

S cieľom vykonávať kontrolu dodržiavania tejto hlavy sú príslušné orgány najmä oprávnené prijať tieto opatrenia:

a)

vyžadovať od platobnej inštitúcie, aby poskytla všetky informácie, ktoré sú potrebné na monitorovanie dodržiavania súladu, vymedzujúce účel žiadosti, ak je to vhodné, a lehotu, v ktorej sa tieto informácie majú poskytnúť;

b)

vykonávať kontroly na mieste v platobnej inštitúcii, u každého agenta či v každej pobočke poskytujúcej platobné služby, za ktorých konanie nesie platobná inštitúcia zodpovednosť, alebo v každom subjekte, ktorý bol poverený externým vykonávaním činnosti;

c)

vydávať odporúčania, usmernenia, a v prípade potreby záväzné správne opatrenia;

d)

pozastaviť platnosť povolenia alebo ho podľa článku 13 odňať.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté postupy pre odňatie povolení a ustanovenia trestného práva, členské štáty stanovia, že ich dotknuté príslušné orgány môžu proti platobným inštitúciám alebo tým subjektom, ktoré v skutočnosti ovládajú podnikateľskú činnosť platobných inštitúcií, ktoré porušujú zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia týkajúce sa dohľadu alebo vykonávania podnikateľskej činnosti v oblasti platobných služieb, prijať opatrenia alebo im uložiť sankcie, ktorých cieľom je ukončiť zistené porušenia alebo odstrániť ich príčiny.

3.   Členské štáty bez ohľadu na požiadavky uvedené v článku 7, článku 8 ods. 1 a 2 a článku 9 zabezpečia, aby boli príslušné orgány oprávnené prijímať opatrenia podľa odseku 1 tohto článku na zabezpečenie dostatočného kapitálu pre platobné služby, najmä ak činnosti nesúvisiace s platobnými službami platobnej inštitúcie narúšajú alebo môžu narušiť finančné zdravie platobnej inštitúcie.

Článok 24

Služobné tajomstvo

1.   Členské štáty zabezpečia, aby všetky osoby, ktoré pracujú alebo pracovali pre príslušné orgány, ako aj experti, ktorí konajú v mene príslušných orgánov, boli viazaní služobným tajomstvom bez toho, aby tým boli dotknuté prípady, na ktoré sa vzťahuje trestné právo.

2.   Výmena informácií v súlade s článkom 26 podlieha prísnemu zachovávaniu služobného tajomstva, aby sa zabezpečila ochrana práv jednotlivcov a podnikov.

3.   Členské štáty môžu primerane uplatňovať tento článok, pričom zohľadnia články 53 až 61 smernice 2013/36/EÚ.

Článok 25

Právo obrátiť sa na súd

1.   Členské štáty zabezpečia, aby rozhodnutia prijaté príslušnými orgánmi, pokiaľ ide o platobnú inštitúciu, mohli byť podľa zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení prijatých v súlade s touto smernicou napadnuteľné na súde.

2.   Odsek 1 sa uplatňuje aj v prípade opomenutia konať.

Článok 26

Výmena informácií

1.   Príslušné orgány rôznych členských štátov spolupracujú navzájom, prípadne s ECB a národnými centrálnymi bankami členských štátov, orgánom EBA a inými príslušnými orgánmi určenými podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva, ktoré sa uplatňuje na poskytovateľov platobných služieb.

2.   Členské štáty okrem toho povoľujú výmenu informácií medzi svojimi príslušnými orgánmi a:

a)

príslušnými orgánmi iných členských štátov, ktoré sú zodpovedné za udelenie povolenia platobným inštitúciám a dohľad nad nimi;

b)

ECB a národnými centrálnymi bankami členských štátov v rámci výkonu ich činnosti ako menových orgánov a orgánov dohľadu, a prípadne inými orgánmi verejnej moci zodpovednými za dohľad nad platobnými a zúčtovacími systémami;

c)

inými príslušnými orgánmi určenými podľa tejto smernice, smernice (EÚ) 2015/849 a iného práva Únie, ktoré sa uplatňujú na poskytovateľov platobných služieb, ako sú právne predpisy týkajúce sa prania špinavých peňazí a financovania terorizmu;

d)

orgánom EBA, pokiaľ ide o jeho úlohu prispievať k jednotnému a súdržnému fungovaniu mechanizmov dohľadu, ako sa uvádza v článku 1 ods. 5 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

Článok 27

Urovnávanie sporov medzi príslušnými orgánmi rôznych členských štátov

1.   Ak sa príslušný orgán členského štátu domnieva, že v určitej záležitosti nie je cezhraničná spolupráca s príslušnými orgánmi iného členského štátu uvedenými v článku 26, 28, 29, 30 alebo 31 tejto smernice v súlade s príslušnými podmienkami stanovenými v uvedených ustanoveniach, môže túto záležitosť postúpiť orgánu EBA a požadovať od neho pomoc v súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

2.   Ak bol EBA podľa odseku 1 tohto článku požiadaný o pomoc, prijme bez zbytočného odkladu rozhodnutie podľa článku 19 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010. V súlade s článkom 19 ods. 1 druhým pododsekom uvedeného nariadenia môže EBA pomôcť príslušným orgánom dosiahnuť dohodu aj z vlastného podnetu. Dotknuté príslušné orgány v každom prípade odložia svoje rozhodnutie do prijatia riešenia podľa článku 19 uvedeného nariadenia.

Článok 28

Žiadosť o uplatnenie práva usadiť sa a slobody poskytovať služby

1.   Každá oprávnená platobná inštitúcia, ktorá si želá prvýkrát poskytovať platobné služby v inom členskom štáte, než je jej domovský členský štát, na základe práva usadiť sa alebo slobody poskytovať služby, oznámi príslušným orgánom svojho domovského členského štátu tieto informácie:

a)

názov, adresu a prípadne číslo povolenia platobnej inštitúcie;

b)

členské štáty, v ktorých má v úmysle vykonávať činnosť;

c)

platobnú(-é) službu(-y), ktorú(-é) bude poskytovať;

d)

v prípade, že platobná inštitúcia má v úmysle využívať agenta, informácie uvedené v článku 19 ods. 1;

e)

v prípade, že platobná inštitúcia má v úmysle využívať pobočku, informácie uvedené v článku 5 ods. 1 písm. b) a e), pokiaľ ide o podnikanie v oblasti platobných služieb v hostiteľskom členskom štáte, opis organizačnej štruktúry pobočky a totožnosť osôb zodpovedných za jej riadenie.

V prípade, že má platobná inštitúcia v úmysle poveriť externým vykonávaním prevádzkových úloh platobných služieb iné subjekty v hostiteľskom členskom štáte, informuje o tom príslušné orgány svojho domovského členského štátu.

2.   Príslušné orgány domovského členského štátu zašlú príslušným orgánom hostiteľského členského štátu všetky informácie uvedené v odseku 1 do jedného mesiaca od ich doručenia.

Príslušné orgány hostiteľského členského štátu do jedného mesiaca od doručenia informácií od príslušných orgánov domovského členského štátu poskytnú príslušným orgánom domovského členského štátu po posúdení týchto informácií relevantné informácie v súvislosti so zamýšľaným poskytovaním platobných služieb danou platobnou inštitúciou pri uplatnení slobody usadiť sa a slobody poskytovať služby. Príslušné orgány hostiteľského členského štátu informujú príslušné orgány domovského členského štátu najmä o akýchkoľvek opodstatnených dôvodoch obáv v súvislosti so zamýšľaným využitím služieb agenta alebo zriadením pobočky, pokiaľ ide o pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu v zmysle smernice (EÚ) 2015/849.

V prípade, že príslušné orgány domovského členského štátu nesúhlasia s posúdením zo strany príslušných orgánov hostiteľského členského štátu, poskytnú príslušným orgánom hostiteľského členského štátu odôvodnenie svojho rozhodnutia.

Ak nie je posúdenie zo strany príslušných orgánov domovského členského štátu, najmä vzhľadom na informácie, ktoré dostali od príslušných orgánov hostiteľského členského štátu, priaznivé, príslušné orgány domovského členského štátu odmietnu zápis agenta alebo pobočky do registra alebo zruší registráciu, ak už bola vykonaná.

3.   Príslušné orgány domovského členského štátu oznámia do troch mesiacov od doručenia informácií uvedených v odseku 1 svoje rozhodnutie príslušným orgánom hostiteľského členského štátu a platobnej inštitúcii.

Agent alebo pobočka po zápise do registra uvedeného v článku 14 môžu začať vykonávať svoje činnosti v príslušnom hostiteľskom členskom štáte.

Platobná inštitúcia oznámi príslušným orgánom domovského členského štátu dátum, od ktorého začína v danom členskom štáte vykonávať svoje činnosti prostredníctvom agenta alebo pobočky. Príslušné orgány domovského členského štátu o tom informujú príslušné orgány hostiteľského členského štátu.

4.   Platobná inštitúcia oznámi bez zbytočného odkladu príslušným orgánom domovského členského štátu akúkoľvek relevantnú zmenu týkajúcu sa informácií oznámených v súlade s odsekom 1 vrátane ďalších agentov, pobočiek alebo subjektov, ktorí boli poverení externým vykonávaním činnosti, v hostiteľských členských štátoch, v ktorých vykonávajú činnosť. Uplatňuje sa postup stanovený v odsekoch 2 a 3.

5.   EBA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých sa vymedzí rámec spolupráce a výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi domovského a hostiteľského členského štátu v súlade s týmto článkom. V uvedenom návrhu regulačných technických predpisov sa stanoví spôsob, prostriedky a podrobnosti spolupráce pri oznamovaní platobných inštitúcií, ktoré vykonávajú svoju činnosť cezhranične, a to najmä rozsah informácií, ktoré sa majú predložiť, a zaobchádzanie s nimi vrátane spoločnej terminológie a štandardných formulárov oznámení, aby sa zabezpečil jednotný a efektívny postup oznamovania.

EBA predloží uvedený návrh regulačných technických predpisov Komisii do 13. januára 2018.

Na Komisiu sa v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 deleguje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku.

Článok 29

Dohľad nad platobnými inštitúciami uplatňujúcimi právo usadiť sa a slobodu poskytovať služby

1.   Príslušné orgány domovského členského štátu spolupracujú s príslušnými orgánmi hostiteľského členského štátu s cieľom vykonávať kontroly a prijímať potrebné kroky stanovené v tejto hlave a ustanoveniach vnútroštátneho práva transponujúcich hlavy III a IV v súlade s článkom 100 ods. 4, pokiaľ ide o agenta alebo pobočku platobnej inštitúcie nachádzajúce sa na území iného členského štátu.

Keď chcú príslušné orgány domovského členského štátu vykonať kontrolu na mieste na území hostiteľského členského štátu, v zmysle spolupráce v súlade s prvým pododsekom informujú o tejto skutočnosti príslušné orgány hostiteľského členského štátu.

Príslušné orgány domovského členského štátu však môžu delegovať na príslušné orgány hostiteľského členského štátu vykonanie kontrol na mieste v dotknutej inštitúcii.

2.   Príslušné orgány hostiteľského členského štátu môžu vyžadovať, aby im platobné inštitúcie, ktoré majú na ich území agentov alebo pobočky, pravidelne podávali správy o činnostiach vykonávaných na ich území.

Takéto správy sa vyžadujú na informačné alebo štatistické účely, a pokiaľ agenti a pobočky podnikajú v oblasti platobných služieb na základe práva usadiť sa, aj na monitorovanie dodržiavania ustanovení vnútroštátneho práva transponujúcich hlavy III a IV. Na takýchto agentov a pobočky sa vzťahujú požiadavky na zachovanie služobného tajomstva, ktoré sú prinajmenšom rovnocenné požiadavkám uvedeným v článku 24.

3.   Príslušné orgány si navzájom poskytujú všetky základné a/alebo dôležité informácie, a to najmä v prípadoch porušenia povinností alebo podozrenia z porušenia povinností zo strany agenta alebo pobočky, a keď k takémuto porušeniu došlo v súvislosti s uplatnením slobody poskytovať služby. V uvedenej súvislosti príslušné orgány na požiadanie oznamujú všetky dôležité informácie, a z vlastnej iniciatívy aj všetky základné informácie vrátané informácií o dodržiavaní podmienok podľa článku 11 ods. 3 zo strany platobnej inštitúcie.

4.   Členské štáty môžu od platobných inštitúcií vykonávajúcich činnosť na ich území prostredníctvom agentov na základe práva usadiť sa, ktorých ústredie sa nachádza v inom členskom štáte, aby stanovili ústredný kontaktný bod na ich území s cieľom zabezpečiť primeranú komunikáciu a oznamovanie informácií v súlade s hlavami III a IV bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek ustanovenia o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, a uľahčiť dohľad vykonávaný príslušnými orgánmi domovského členského štátu a hostiteľských členských štátov, a to aj prostredníctvom poskytovania dokumentov a informácií príslušným orgánom na ich žiadosť.

5.   EBA vypracuje návrh regulačných technických predpisov vymedzujúci kritériá, ktoré sa majú uplatniť pri určovaní, v súlade so zásadou proporcionality, okolností, za ktorých je stanovenie ústredného kontaktného bodu vhodné, ako aj funkcií týchto kontaktných bodov podľa odseku 4.

Uvedený návrh regulačných technických predpisov musí zohľadňovať najmä:

a)

celkový objem a hodnotu transakcií, ktoré platobná inštitúcia vykonala v hostiteľských členských štátoch;

b)

druh poskytovaných platobných služieb a

c)

celkový počet agentov usadených v hostiteľskom členskom štáte.

EBA predloží uvedený návrh regulačných technických predpisov Komisii do 13. januára 2017.

6.   EBA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorom sa vymedzí rámec spolupráce a výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi domovského členského štátu a hostiteľského členského štátu v súlade s touto hlavou a monitorovanie dodržiavania ustanovení vnútroštátneho práva transponujúcich hlavy III a IV. V návrhu regulačných technických predpisov sa stanoví spôsob, prostriedky a podrobnosti spolupráce, pokiaľ ide o dohľad nad platobnými inštitúciami, ktoré vykonávajú svoju činnosť cezhranične, a to najmä rozsah vymieňaných informácií a zaobchádzanie s nimi, aby sa zabezpečil jednotný a efektívny dohľad nad platobnými inštitúciami, ktoré cezhranične poskytujú platobné služby.

V uvedenom návrhu regulačných technických predpisov sa vymedzia aj prostriedky a podrobnosti akéhokoľvek podávania správ v súlade s odsekom 2, ktoré vyžadujú hostiteľské členské štáty od platobných inštitúcií v súvislosti s podnikaním v oblasti platieb vykonávanými na území týchto štátov vrátane frekvencie takéhoto podávania správ.

EBA predloží uvedený návrh regulačných technických predpisov Komisii do 13. januára 2018.

7.   Na Komisiu sa v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 deleguje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v odsekoch 5 a 6.

Článok 30

Opatrenia v prípade nedodržiavania predpisov vrátane preventívnych opatrení

1.   Bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť príslušných orgánov domovského členského štátu, ak príslušný orgán hostiteľského členského štátu zistí, že platobná inštitúcia, ktorá má agentov alebo pobočky na jeho území, nedodržiava túto hlavu alebo vnútroštátne právo transponujúce hlavu III alebo IV, bezodkladne informuje príslušný orgán domovského členského štátu.

Po tom, čo príslušný orgán domovského členského štátu posúdil informácie prijaté podľa prvého pododseku, prijme bez zbytočného odkladu všetky vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby dotknutá platobná inštitúcia ukončila neregulárnu situáciu, v ktorej sa nachádza. Príslušný orgán domovského členského štátu bezodkladne oznámi uvedené opatrenia príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu a príslušným orgánom akéhokoľvek iného dotknutého členského štátu.

2.   V naliehavých situáciách, ak sú na riešenie závažného ohrozenia kolektívnych záujmov používateľov platobných služieb v hostiteľskom členskom štáte potrebné okamžité opatrenia, môžu príslušné orgány hostiteľského členského štátu súbežne s cezhraničnou spoluprácou medzi príslušnými orgánmi a s ešte nevykonanými opatreniami príslušných orgánov domovského členského štátu, ako sa stanovuje v článku 29, prijať preventívne opatrenia.

3.   Akékoľvek preventívne opatrenia podľa odseku 2 musia byť vhodné a primerané svojmu účelu chrániť kolektívne záujmy používateľov platobných služieb v hostiteľskom členskom štáte proti závažnému ohrozeniu. Ich dôsledkom nesmie byť uprednostňovanie používateľov platobných služieb platobnej inštitúcie v hostiteľskom členskom štáte pred používateľmi platobných služieb platobnej inštitúcie v iných členských štátoch.

Preventívne opatrenia sú dočasné a ukončia sa pri reakcii na identifikované závažné ohrozenie, a to aj s pomocou príslušných orgánov domovského členského štátu alebo orgánu EBA, ako sa stanovuje v článku 27 ods. 1, alebo v spolupráci s nimi.

4.   Ak je to vhodné vzhľadom na naliehavú situáciu, príslušné orgány hostiteľského členského štátu informujú vopred a v každom prípade bez zbytočného odkladu príslušné orgány domovského členského štátu a akéhokoľvek iného dotknutého členského štátu, Komisiu a EBA o preventívnych opatreniach prijatých podľa odseku 2 a o ich dôvodoch.

Článok 31

Odôvodnenie a oznamovanie

1.   Akékoľvek opatrenie prijaté príslušnými orgánmi podľa článku 23, 28, 29 alebo 30, ktoré zahŕňa sankcie alebo obmedzenia uplatňovania slobody poskytovať služby alebo slobody usadiť sa, sa náležite odôvodní a oznámi dotknutej platobnej inštitúcii.

2.   Články 28, 29 a 30 sa uplatňujú bez toho, aby bola dotknutá povinnosť príslušných orgánov podľa smernice (EÚ) 2015/849 a nariadenia (EÚ) 2015/847, najmä podľa článku 48 ods. 1 smernice (EÚ) 2015/849 a článku 22 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/847, týkajúca sa dohľadu nad dodržiavaním alebo monitorovania dodržiavania požiadaviek stanovených v uvedených nástrojoch.

Oddiel 4

Výnimka

Článok 32

Podmienky

1.   Členské štáty môžu neuplatňovať alebo svojim príslušným orgánom povoliť, aby neuplatňovali na fyzické alebo právnické osoby poskytujúce platobné služby uvedené v prílohe I bodoch 1 až 6 celý postup alebo jeho časť a podmienky uvedené v oddieloch 1, 2 a 3, s výnimkou článkov 14, 15, 22, 24, 25 a 26, ak:

a)

mesačný priemer z celkovej hodnoty platobných transakcií vykonaných dotknutou osobou za predchádzajúcich 12 mesiacov vrátane agentov, za ktorých činnosť nesie plnú zodpovednosť, nepresahuje limit, ktorý stanovil členský štát, ale v každom prípade ak nepresahuje sumu 3 milióny EUR. Uvedená požiadavka sa posúdi na základe celkovej sumy platobných transakcií predpokladanej v podnikateľskom pláne, pokiaľ príslušné orgány nepožadujú úpravu tohto plánu, a

b)

ak žiadna z fyzických osôb zodpovedných za riadenie alebo prevádzku podniku nebola odsúdená za trestné činy spojené s praním špinavých peňazí alebo financovaním terorizmu alebo iné finančné trestné činy.

2.   Od každej fyzickej alebo právnickej osoby zapísanej do registra v súlade s odsekom 1 sa vyžaduje, aby mala svoje ústredie alebo bydlisko/sídlo v členskom štáte, v ktorom skutočne vykonáva svoju podnikateľskú činnosť.

3.   S osobami uvedenými v odseku 1 tohto článku sa zaobchádza ako s platobnými inštitúciami s tým, že sa na ne nevzťahuje článok 11 ods. 9 a články 28, 29 a 30.

4.   Členské štáty môžu taktiež stanoviť, aby každá fyzická alebo právnická osoba zapísaná do registra v súlade s odsekom 1 tohto článku mohla vykonávať iba určité činnosti uvedené v článku 18.

5.   Osoby uvedené v odseku 1 tohto článku informujú príslušné orgány o každej zmene svojej situácie, ktorá je relevantná z hľadiska podmienok uvedených v uvedenom odseku. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby tá osoba, ktorá prestala spĺňať podmienky uvedené v odseku 1, 2 alebo 4 tohto článku, požiadala do 30 kalendárnych dní o udelenie povolenia v súlade s článkom 11.

6.   Odseky 1 až 5 tohto článku sa neuplatňujú, pokiaľ ide o smernicu (EÚ) 2015/849 alebo vnútroštátne právo v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí.

Článok 33

Poskytovatelia služieb informovania o účte

1.   Fyzické alebo právnické osoby, ktoré poskytujú len platobné služby uvedené v prílohe I bode 8, sú vyňaté z uplatňovania postupu a podmienok stanovených v oddieloch 1 a 2 s výnimkou článku 5 ods. 1 písm. a), b), e) až h), j), l), n), p) a q), článku 5 ods. 3 a článkov 14 a 15. Oddiel 3 sa uplatňuje s výnimkou článku 23 ods. 3.

2.   S osobami uvedenými v odseku 1 tohto článku sa zaobchádza ako s platobnými inštitúciami s tým, že sa na ne nevzťahujú hlavy III a IV, s výnimkou článkov 41, 45 a 52 a prípadne článkov 67, 69 a 95 až 98.

Článok 34

Oznamovanie a poskytovanie informácií

Ak členský štát využije výnimku podľa článku 32, svoje rozhodnutie oznámi Komisii do 13. januára 2018 a Komisii bezodkladne oznámi každú následnú zmenu. Členský štát okrem toho informuje Komisiu o počte príslušných fyzických a právnických osôb a každoročne o celkovej hodnote platobných transakcií vykonaných k 31. decembru každého kalendárneho roka, ako je uvedené v článku 32 ods. 1 písm. a).

KAPITOLA 2

Spoločné ustanovenia

Článok 35

Prístup k platobným systémom

1.   Členské štáty zabezpečia, aby pravidlá prístupu oprávnených alebo registrovaných poskytovateľov platobných služieb, ktorí sú právnickými osobami, k platobným systémom boli objektívne, nediskriminačné a primerané a nebránili v prístupe viac, než je potrebné na zabezpečenie pred osobitnými rizikami, ako napríklad rizikom spojeným s vyrovnaním, prevádzkovým rizikom a obchodným rizikom, a na ochranu finančnej a prevádzkovej stability platobného systému.

Platobné systémy neukladajú poskytovateľom platobných služieb, používateľom platobných služieb ani iným platobným systémom žiadne z týchto požiadaviek:

a)

obmedzujúce pravidlá o účinnej účasti v iných platobných systémoch;

b)

pravidlo, ktoré diskriminuje poskytovateľov platobných služieb, ktorým bolo udelené povolenie, alebo registrovaných poskytovateľov platobných služieb, pokiaľ ide o práva, povinnosti a oprávnenia účastníkov systému;

c)

obmedzenie na základe inštitucionálneho postavenia.

2.   Odsek 1 sa neuplatňuje na:

a)

platobné systémy určené podľa smernice 98/26/ES;

b)

platobné systémy pozostávajúce výhradne z poskytovateľov platobných služieb patriacich do skupiny.

Na účely prvého pododseku písm. a) členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že účastník určeného systému umožňuje poskytovateľovi platobných služieb, ktorému bolo udelené povolenie alebo ktorý je registrovaný a ktorý nie je účastníkom tohto systému, aby postupoval príkazy na prevod prostredníctvom tohto systému, takýto účastník, ak je o to požiadaný, poskytol rovnakú možnosť objektívnym, primeraným a nediskriminačným spôsobom iným poskytovateľom platobných služieb, ktorým bolo udelené povolenie alebo ktorí sú registrovaní, a to v súlade s odsekom 1.

Účastník poskytne žiadajúcemu poskytovateľovi platobných služieb všetky dôvody akéhokoľvek zamietnutia.

Článok 36

Prístup k účtom vedeným úverovou inštitúciou

Členské štáty zabezpečia, aby platobné inštitúcie mali prístup k službám úverových inštitúcií v oblasti platobných účtov na objektívnom, nediskriminačnom a primeranom základe. Takýto prístup musí byť dostatočne rozsiahly, aby sa platobným inštitúciám umožnilo poskytovať platobné služby bez prekážok a efektívne.

Úverová inštitúcia poskytne príslušnému orgánu riadne opodstatnené dôvody akéhokoľvek zamietnutia.

Článok 37

Zákaz poskytovať platobné služby inými osobami než poskytovateľmi platobných služieb a oznamovacia povinnosť

1.   Členské štáty zakážu fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré nie sú ani poskytovateľmi platobných služieb, ani nie sú výslovne vylúčené z rozsahu pôsobnosti tejto smernice, poskytovať platobné služby.

2.   Členské štáty vyžadujú, aby poskytovatelia služieb vykonávajúci buď činnosti uvedené v článku 3 písm. k) bodoch i) a ii) alebo vykonávajúci obe činnosti, v prípade ktorých celková hodnota platobných transakcií vykonaných za predchádzajúcich 12 mesiacov presahuje sumu 1 milión EUR, zaslali príslušným orgánom oznámenie obsahujúce opis ponúkaných služieb a uviedli, na základe ktorej výnimky uvedenej v článku 3 písm. k) bodoch i) a ii) sa má činnosť vykonávať.

Príslušný orgán prijme na základe uvedeného oznámenia riadne odôvodnené rozhodnutie na základe kritérií uvedených v článku 3 písm. k) v prípade, že sa táto činnosť nekvalifikuje ako obmedzená sieť, a informuje o tom poskytovateľa služieb.

3.   Členské štáty vyžadujú, aby poskytovatelia služieb vykonávajúci činnosť uvedenú v článku 3 písm. l) zasielali príslušným orgánom oznámenie a aby každý rok poskytli príslušným orgánom stanovisko audítora, v ktorom sa potvrdí, že činnosť je v súlade s limitmi stanovenými v článku 3 písm. l).

4.   Bez ohľadu na odsek 1 príslušné orgány informujú EBA o službách oznámených podľa odsekov 2 a 3, pričom v tomto oznámení uvedú, na základe ktorého vyňatia sa činnosť vykonáva.

5.   Opis činnosti oznámenej podľa odsekov 2 a 3 tohto článku sa sprístupní verejnosti v registroch zriadených podľa článkov 14 a 15.

HLAVA III

TRANSPARENTNOSŤ PODMIENOK A POŽIADAVKY NA POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ O PLATOBNÝCH SLUŽBÁCH

KAPITOLA 1

Všeobecné pravidlá

Článok 38

Rozsah pôsobnosti

1.   Táto hlava sa uplatňuje na jednorazové platobné transakcie, rámcové zmluvy a platobné transakcie, na ktoré sa tieto zmluvy vzťahujú. Strany sa môžu dohodnúť, že sa táto hlava neuplatňuje v celom rozsahu alebo sčasti, ak používateľ platobných služieb nie je spotrebiteľom.

2.   Členské štáty môžu uplatňovať ustanovenia tejto hlavy na mikropodniky rovnakým spôsobom ako na spotrebiteľov.

3.   Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby bola dotknutá smernica 2008/48/ES, iné príslušné právo Únie alebo vnútroštátne opatrenia týkajúce sa podmienok poskytovania úverov spotrebiteľom, ktoré nie sú harmonizované touto smernicou a ktoré sú v súlade s právom Únie.

Článok 39

Iné ustanovenia práva Únie

Ustanoveniami tejto hlavy nie je dotknuté žiadne právo Únie, ktoré obsahujú dodatočné požiadavky na poskytovanie informácií vopred.

Ak sa však uplatňuje aj smernica 2002/65/ES, požiadavky na poskytovanie informácií stanovené v článku 3 ods. 1 uvedenej smernice, s výnimkou bodu 2 písm. c) až g), bodu 3 písm. a), d) a e) a bodu 4 písm. b) uvedeného odseku sa nahradia článkami 44, 45, 51 a 52 tejto smernice.

Článok 40

Poplatky za poskytnutie informácií

1.   Poskytovateľ platobných služieb neúčtuje používateľovi platobných služieb poplatky za poskytovanie informácií podľa tejto hlavy.

2.   Poskytovateľ platobných služieb a používateľ platobných služieb sa môžu dohodnúť na poplatkoch za dodatočné alebo častejšie poskytovanie informácií alebo za zasielanie informácií inými komunikačnými prostriedkami, než sú vymedzené v rámcovej zmluve, na žiadosť používateľa platobných služieb.

3.   Ak poskytovateľ platobných služieb môže ukladať poplatky za poskytovanie informácií v súlade s odsekom 2, poplatky musia byť primerané a v súlade so skutočnými nákladmi poskytovateľa platobných služieb.

Článok 41

Dôkazné bremeno týkajúce sa požiadaviek na poskytovanie informácií

Členské štáty ustanovia, že dôkazné bremeno, pokiaľ ide o dôkaz dodržania požiadaviek na poskytovanie informácií uvedených v tejto hlave, je na poskytovateľovi platobných služieb.

Článok 42

Odchýlka z požiadaviek na poskytovanie informácií pri nástrojoch na vykonávanie platieb nízkej hodnoty a elektronických peniazoch

1.   V prípade platobných nástrojov, ktoré sa na základe príslušnej rámcovej zmluvy týkajú iba jednotlivých platobných transakcií nepresahujúcich 30 EUR, alebo pre ktoré je buď stanovený výdavkový limit vo výške 150 EUR, alebo na ktorých sa uchovávajú finančné prostriedky v sume, ktorá nikdy nepresiahne 150 EUR:

a)

odchylne od článkov 51, 52 a 56, poskytovateľ platobných služieb poskytuje platiteľovi len informácie o hlavných charakteristických znakoch platobnej služby vrátane spôsobu, akým sa platobný nástroj môže používať, povinnostiach, účtovaných poplatkoch a iné podstatné informácie potrebné na prijatie informovaného rozhodnutia spolu s uvedením, kde sa dajú ľahko získať všetky ostatné informácie a podmienky vymedzené v článku 52;

b)

odchylne od článku 54 možno dohodnúť, že od poskytovateľa platobných služieb sa nevyžaduje, aby navrhoval zmeny podmienok rámcovej zmluvy rovnakým spôsobom, ako je ustanovené v článku 51 ods. 1;

c)

odchylne od článkov 57 a 58 možno dohodnúť, že po vykonaní platobnej transakcie:

i)

poskytovateľ platobných služieb poskytuje alebo sprístupňuje len odkaz, ktorý umožňuje používateľovi platobných služieb identifikovať platobnú transakciu, jej výšku a poplatky, alebo v prípade viacerých platobných transakcií rovnakého druhu uskutočnených v prospech toho istého príjemcu informácie o celkovej sume a poplatkoch za tieto platobné transakcie;

ii)

od poskytovateľa platobných služieb sa nevyžaduje poskytovanie alebo sprístupňovanie informácií uvedených v bode i), ak sa platobný nástroj používa anonymne alebo ak poskytovateľ platobných služieb nie je inak technicky schopný tieto informácie poskytnúť. Poskytovateľ platobných služieb však poskytuje platiteľovi možnosť overiť si sumu uchovávaných finančných prostriedkov.

2.   V prípade vnútroštátnych platobných transakcií môžu členské štáty alebo ich príslušné orgány znížiť alebo zdvojnásobiť sumy uvedené v odseku 1. Pre predplatené platobné nástroje môžu členské štáty zvýšiť uvedené sumy až na 500 EUR.

KAPITOLA 2

Jednorazové platobné transakcie

Článok 43

Rozsah pôsobnosti

1.   Táto kapitola sa uplatňuje na jednorazové platobné transakcie, na ktoré sa nevzťahuje rámcová zmluva.

2.   Ak sa zasiela platobný príkaz na jednorazovú platobnú transakciu prostredníctvom platobného nástroja, na ktorý sa vzťahuje rámcová zmluva, poskytovateľ platobných služieb nie je povinný poskytnúť alebo sprístupniť informácie, ktoré sa používateľovi platobných služieb na základe rámcovej zmluvy s iným poskytovateľom platobných služieb už poskytli alebo ktoré sa mu podľa uvedenej rámcovej zmluvy poskytnú.

Článok 44

Všeobecné informácie poskytnuté vopred

1.   Členské štáty vyžadujú, aby pred tým, než sa používateľ platobných služieb zaviaže zmluvou o poskytovaní jednorazovej platobnej služby alebo ponukou, poskytovateľ platobných služieb sprístupní používateľovi platobných služieb ľahko dostupným spôsobom informácie a podmienky vymedzené v článku 45, pokiaľ ide o jeho vlastné služby. Na žiadosť používateľa platobných služieb poskytne poskytovateľ platobných služieb informácie a podmienky v papierovej forme alebo na inom trvalom nosiči údajov. Informácie a podmienky sú formulované jasne a zrozumiteľne s ľahko pochopiteľnými slovami v úradnom jazyku členského štátu, v ktorom sa platobná služba ponúka, alebo v akomkoľvek inom jazyku, na ktorom sa strany dohodnú.

2.   Ak sa zmluva o poskytnutí jednorazovej platobnej služby uzatvorila na žiadosť používateľa platobných služieb pomocou prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré neumožňujú poskytovateľovi platobných služieb splniť povinnosti podľa odseku 1, poskytovateľ platobných služieb splní svoje povinnosti podľa uvedeného odseku ihneď po vykonaní platobnej transakcie.

3.   Povinnosti podľa odseku 1 tohto článku môžu byť splnené aj dodaním kópie návrhu zmluvy o poskytnutí jednorazovej platobnej služby alebo návrhu platobného príkazu, ktoré obsahujú informácie a podmienky vymedzené v článku 45.

Článok 45

Informácie a podmienky

1.   Členské štáty zabezpečia, aby poskytovateľ platobných služieb poskytol alebo sprístupnil používateľovi platobných služieb tieto informácie a podmienky:

a)

uvedenie informácií alebo jedinečného identifikátora, ktoré má poskytnúť používateľ platobných služieb, aby bol platobný príkaz riadne iniciovaný alebo vykonaný;

b)

maximálnu lehotu na vykonanie platobnej služby, ktorá sa má poskytnúť;

c)

všetky poplatky, ktoré je používateľ platobných služieb povinný zaplatiť poskytovateľovi platobných služieb, a prípadne i rozpis týchto poplatkov;

d)

v relevantných prípadoch aktuálny alebo referenčný výmenný kurz, ktorý sa má na platobnú transakciu uplatniť.

2.   Okrem toho členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia platobných iniciačných služieb ešte pred iniciovaním poskytli alebo sprístupnili platiteľovi tieto jasné a úplné informácie:

a)

meno/názov poskytovateľa platobných iniciačných služieb, geografickú adresu jeho ústredia, prípadne geografickú adresu jeho agenta alebo pobočky usadených v členskom štáte, v ktorom sa platobná služba ponúka; a akékoľvek ďalšie kontaktné údaje vrátane elektronickej emailovej adresy, ktorá je relevantná pre komunikáciu s poskytovateľom platobných iniciačných služieb,a

b)

kontaktné údaje príslušného orgánu.

3.   V relevantných prípadoch sa všetky ostatné dôležité informácie a podmienky vymedzené v článku 52 sprístupňujú používateľovi platobných služieb ľahko dostupným spôsobom.

Článok 46

Informácie pre platiteľa a príjemcu platby po iniciovaní platobného príkazu

Ak je platobný príkaz iniciovaný prostredníctvom poskytovateľa platobných iniciačných služieb, poskytovateľ platobných iniciačných služieb ihneď po iniciovaní poskytne alebo sprístupní platiteľovi a prípadne príjemcovi platby všetky nasledovné údaje okrem informácií a podmienok uvedených v článku 45:

a)

potvrdenie úspešného iniciovania platobného príkazu s poskytovateľom platobných služieb spravujúcim účet platiteľa;

b)

odkaz umožňujúci platiteľovi a príjemcovi platby identifikovať platobnú transakciu a prípadne príjemcovi platby identifikovať platiteľa, ako aj všetky informácie zaslané spolu s platobnou transakciou;

c)

sumu platobnej transakcie;

d)

prípadne sumu všetkých poplatkov splatných v prospech poskytovateľa platobných iniciačných služieb za danú transakciu a prípadne rozpis súm takýchto poplatkov.

Článok 47

Informácie pre poskytovateľa platobných služieb spravujúceho účet platiteľa v prípade platobnej iniciačnej služby

Ak sa platobný príkaz iniciuje prostredníctvom poskytovateľa platobných iniciačných služieb, tento poskytovateľ sprístupní poskytovateľovi platobných služieb spravujúcemu účet platiteľa referenčné údaje platobnej transakcie.

Článok 48

Informácie pre platiteľa po prijatí platobného príkazu

Ihneď po prijatí platobného príkazu poskytovateľ platobných služieb spravujúci účet platiteľa poskytne alebo sprístupní platiteľovi rovnakým spôsobom, aký je stanovený v článku 44 ods. 1, všetky tieto údaje týkajúce sa svojich služieb:

a)

referenčné údaje umožňujúce platiteľovi identifikovať platobnú transakciu a prípadne aj informácie týkajúce sa príjemcu platby;

b)

sumu platobnej transakcie v mene použitej v platobnom príkaze;

c)

sumu všetkých poplatkov za platobnú transakciu, ktoré je platiteľ povinný zaplatiť a prípadne i rozpis súm takýchto poplatkov;

d)

prípadne výmenný kurz použitý pri platobnej transakcii poskytovateľom platobných služieb platiteľa alebo odkaz naň, ak sa líši od kurzu stanoveného v súlade s článkom 45 ods. 1 písm. d), a sumu platobnej transakcie po menovom prepočte;

e)

dátum prijatia platobného príkazu.

Článok 49

Informácie pre príjemcu platby po vykonaní platobnej transakcie

Ihneď po vykonaní platobnej transakcie poskytovateľ platobných služieb spravujúci účet príjemcu platby poskytne alebo sprístupní príjemcovi platby rovnakým spôsobom, aký je stanovený v článku 44 ods. 1, tieto údaje týkajúce sa svojich služieb:

a)

referenčné údaje umožňujúce príjemcovi platby identifikovať platobnú transakciu a prípadne i platiteľa, ako aj všetky informácie prevedené s platobnou transakciou;

b)

sumu platobnej transakcie v mene, v ktorej má finančné prostriedky k dispozícii príjemca platby;

c)

sumu všetkých poplatkov za platobnú transakciu, ktorú je príjemca platby povinný zaplatiť a prípadne i rozpis súm takýchto poplatkov;

d)

prípadne výmenný kurz, ktorý pri platobnej transakcii použil poskytovateľ platobných služieb príjemcu platby, a sumu platobnej transakcie pred menovou konverziou;

e)

dátum pripísania finančných prostriedkov.

KAPITOLA 3

Rámcové zmluvy

Článok 50

Rozsah pôsobnosti

Táto kapitola sa uplatňuje na platobné transakcie, na ktoré sa vzťahuje rámcová zmluva.

Článok 51

Všeobecné informácie poskytnuté vopred

1.   Členské štáty vyžadujú, aby poskytovateľ platobných služieb používateľovi platobných služieb v dostatočnom predstihu pred tým, než sa používateľ platobných služieb zaviaže akoukoľvek rámcovou zmluvou alebo ponukou, poskytol v papierovej forme alebo na inom trvalom nosiči údajov informácie a podmienky vymedzené v článku 52. Informácie a podmienky musia byť formulované s ľahko pochopiteľnými slovami a jasne a zrozumiteľne v úradnom jazyku členského štátu, v ktorom sa platobná služba ponúka, alebo v akomkoľvek inom jazyku, na ktorom sa strany dohodnú.

2.   Ak sa rámcová zmluva uzatvorila na žiadosť používateľa platobných služieb pomocou prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré neumožňujú poskytovateľovi platobných služieb splniť povinnosti podľa odseku 1, poskytovateľ platobných služieb splní svoje povinnosti podľa uvedeného odseku ihneď po uzatvorení rámcovej zmluvy.

3.   Povinnosti podľa odseku 1 môžu byť splnené aj poskytnutím kópie návrhu rámcovej zmluvy, ktorá obsahuje informácie a podmienky vymedzené v článku 52.

Článok 52

Informácie a podmienky

Členské štáty zabezpečia, aby sa používateľovi platobných služieb poskytli tieto informácie a podmienky:

1.

v súvislosti s poskytovateľom platobných služieb:

a)

meno/názov poskytovateľa platobných služieb, geografická adresa jeho bydliska/sídla a prípadne geografická adresa jeho agenta alebo pobočky usadených v členskom štáte, v ktorom sa platobné služby ponúkajú, a každá ďalšia adresa vrátane emailovej adresy, ktorá je dôležitá pre komunikáciu s poskytovateľom platobných služieb;

b)

podrobnosti o príslušných orgánoch dohľadu a o registri ustanovenom v článku 14 alebo o každom inom príslušnom verejnom registri, v ktorom je zaregistrované povolenie poskytovateľa platobných služieb, a registračné číslo alebo rovnocenná identifikácia podľa tohto registra;

2.

v súvislosti s používaním platobných služieb:

a)

opis hlavných charakteristických znakov platobnej služby, ktorá sa má poskytovať;

b)

uvedenie informácií alebo jedinečného identifikátora, ktoré musí poskytnúť používateľ platobných služieb, aby bol platobný príkaz riadne iniciovaný alebo vykonaný;

c)

forma a postup na udelenie súhlasu na iniciovanie platobného príkazu alebo vykonanie platobnej transakcie a odvolanie takého súhlasu v súlade s článkami 64 a 80;

d)

odkaz na okamih prijatia platobného príkazu v súlade s článkom 78 a prípadne lehota, ktorú stanovil poskytovateľ platobných služieb;

e)

maximálna lehota na vykonanie platobných služieb, ktoré sa majú poskytnúť;

f)

či existuje možnosť dohodnúť sa na výdavkových limitoch pre používanie platobného nástroja v súlade s článkom 68 ods. 1;

g)

v prípade platobných nástrojov viazaných na kartu, na ktorých je spoločne umiestnených niekoľko značiek, práva používateľa platobných služieb podľa článku 8 nariadenia (EÚ) 2015/751;

3.

v súvislosti s poplatkami, úrokmi a výmennými kurzami:

a)

všetky poplatky, ktoré je používateľ platobných služieb povinný zaplatiť poskytovateľovi platobných služieb, vrátane poplatkov súvisiacich so spôsobom a frekvenciou poskytovania alebo sprístupňovania informácií podľa tejto smernice a prípadne i rozpis súm takýchto poplatkov;

b)

prípadne úroková sadzba a výmenný kurz, ktoré sa uplatnia, alebo ak sa použije referenčná úroková sadzba a výmenný kurz, spôsob výpočtu skutočného úroku a príslušný dátum a index alebo základ pre určenie tejto referenčnej úrokovej sadzby alebo výmenného kurzu;

c)

v prípade dohody okamžité uplatnenie zmien referenčnej úrokovej sadzby alebo výmenného kurzu a požiadavky na poskytnutie informácií týkajúcich sa zmien v súlade s článkom 54 ods. 2;

4.

v súvislosti s komunikáciou:

a)

v relevantných prípadoch komunikačné prostriedky vrátane technických požiadaviek na vybavenie a softvér, ktoré používateľ platobných služieb potrebuje a ktoré sú dohodnuté medzi stranami na účel prenosu informácií alebo oznámení podľa tejto smernice;

b)

spôsob a frekvencia poskytovania alebo sprístupňovania informácií podľa tejto smernice;

c)

jazyk alebo jazyky, v ktorých sa uzatvorí rámcová zmluva a v ktorých sa uskutočňuje komunikácia počas tohto zmluvného vzťahu;

d)

právo používateľa platobných služieb získať zmluvné podmienky rámcovej zmluvy a informácie a podmienky v súlade s článkom 53;

5.

v súvislosti s bezpečnostnými a nápravnými opatreniami:

a)

v relevantných prípadoch opis opatrení, ktoré má prijať používateľ platobných služieb na zachovanie bezpečnosti platobného nástroja, a spôsob informovania poskytovateľa platobných služieb na účely článku 69 ods. 1 písm. b);

b)

opis bezpečného postupu oznamovania, prostredníctvom ktorého poskytovateľ platobných služieb informuje používateľa platobných služieb v prípade podozrenia na podvod alebo skutočného podvodu alebo bezpečnostných hrozieb;

c)

v prípade dohody podmienky, za ktorých si poskytovateľ platobných služieb vyhradzuje právo zablokovať platobný nástroj v súlade s článkom 68;

d)

zodpovednosť platiteľa v súlade s článkom 74 vrátane informácie o príslušnej sume;

e)

ako a v akej lehote má používateľ platobných služieb oznamovať poskytovateľovi platobných služieb neautorizované alebo nesprávne iniciované alebo vykonané platobné transakcie v súlade s článkom 71, ako aj zodpovednosť poskytovateľa platobných služieb za neautorizované platobné transakcie v súlade s článkom 73;

f)

zodpovednosť poskytovateľa platobných služieb za iniciovanie alebo vykonanie platobných transakcií v súlade s článkom 89;

g)

podmienky vrátenia finančných prostriedkov v súlade s článkami 76 a 77;

6.

v súvislosti so zmenami rámcovej zmluvy a jej ukončením:

a)

v prípade dohody informácia, že platí domnienka, že používateľ platobných služieb prijal zmeny podmienok v súlade s článkom 54, pokiaľ pred navrhovaným dňom nadobudnutia účinnosti týchto zmien neoznámil poskytovateľovi platobných služieb, že tieto zmeny neprijíma;

b)

trvanie rámcovej zmluvy;

c)

právo používateľa platobných služieb ukončiť rámcovú zmluvu a iné dohody týkajúce sa jej ukončenia v súlade s článkom 54 ods. 1 a článkom 55;

7.

v súvislosti s právom na nápravu:

a)

akákoľvek zmluvná doložka o rozhodnom práve, ktorým sa riadi rámcová zmluva a/alebo príslušné súdy;

b)

postupy alternatívneho riešenia sporov, ktoré môže používateľ platobných služieb využiť v súlade s článkami 99 až 102.

Článok 53

Dostupnosť informácií a podmienok rámcovej zmluvy

Používateľ platobných služieb má kedykoľvek počas zmluvného vzťahu právo získať na požiadanie v papierovej forme alebo na inom trvalom nosiči údajov zmluvné podmienky rámcovej zmluvy, ako aj informácie a podmienky vymedzené v článku 52.

Článok 54

Zmeny podmienok rámcovej zmluvy

1.   Každú zmenu rámcovej zmluvy alebo informácií a podmienok vymedzených v článku 52 predkladá poskytovateľ platobných služieb rovnakým spôsobom, aký je uvedený v článku 51 ods. 1, a to najneskôr dva mesiace pred navrhovaným dátumom začatia uplatňovania zmien. Používateľ platobných služieb môže zmeny akceptovať alebo odmietnuť pred dátumom ich navrhovaného nadobudnutia účinnosti.

V relevantných prípadoch v súlade s článkom 52 bodom 6 písm. a) poskytovateľ platobných služieb informuje používateľa platobných služieb, že ak pred navrhovaným dátumom nadobudnutia účinnosti týchto zmien neoznámi poskytovateľovi platobných služieb, že tieto zmeny neakceptuje, platí domnienka, že tieto zmeny akceptoval. Poskytovateľ platobných služieb informuje používateľa platobných služieb aj o tom, že ak používateľ platobných služieb uvedené zmeny odmietne, používateľ platobných služieb má právo vypovedať rámcovú zmluvu bezplatne s účinnosťou v ktoromkoľvek okamihu až do dátumu, ku ktorému by sa zmeny začali uplatňovať.

2.   Zmeny úrokovej sadzby alebo výmenného kurzu sa môžu uplatňovať bezodkladne a bez oznámenia za predpokladu, že sa takéto právo dohodlo v rámcovej zmluve a že zmeny úrokovej sadzby alebo výmenného kurzu sa zakladajú na referenčnej úrokovej sadzbe alebo výmennom kurze, ktoré sú dohodnuté v súlade s článkom 52 bodom 3 písm. b) a c). Používateľ platobných služieb je o každej zmene úrokovej sadzby informovaný čo najskôr, a to rovnakým spôsobom, aký je uvedený v článku 51 ods. 1, pokiaľ sa strany nedohodli na osobitnom intervale alebo spôsobe poskytovania alebo sprístupňovania informácií. Zmeny úrokových sadzieb alebo výmenných kurzov, ktoré sú pre používateľov platobných služieb priaznivejšie, sa však môžu uplatňovať bez oznámenia.

3.   Zmeny úrokovej sadzby alebo výmenného kurzu použité v platobných transakciách sa uplatňujú a vypočítavajú neutrálnym spôsobom, ktorý používateľov platobných služieb nediskriminuje.

Článok 55

Ukončenie platnosti zmluvy

1.   Používateľ platobných služieb môže rámcovú zmluvu vypovedať kedykoľvek, pokiaľ sa strany nedohodli na výpovednej lehote. Takáto lehota nesmie presiahnuť jeden mesiac.

2.   Vypovedanie rámcovej zmluvy je pre používateľa platobných služieb bezplatné okrem prípadov, keď bola zmluva v platnosti menej ako šesť mesiacov. Ak sa účtujú poplatky za vypovedanie rámcovej zmluvy, musia byť primerané a v súlade s nákladmi.

3.   Ak sa to dohodlo v rámcovej zmluve, poskytovateľ platobných služieb môže vypovedať rámcovú zmluvu, ktorá bola uzatvorená na dobu neurčitú, najmenej s dvojmesačnou výpovednou lehotou rovnakým spôsobom, aký je stanovený v článku 51 ods. 1.

4.   Používateľ platobných služieb je v prípade pravidelne účtovaných poplatkov za platobné služby povinný uhradiť len ich pomernú časť prislúchajúcu do ukončenia platnosti zmluvy. Ak sa takéto poplatky uhrádzajú vopred, ich pomerná časť sa mu vráti.

5.   Ustanoveniami tohto článku nie sú dotknuté zákony a iné právne predpisy členských štátov, ktoré upravujú práva zmluvných strán na vyhlásenie rámcovej zmluvy za nevykonateľnú alebo neplatnú.

6.   Členské štáty môžu pre používateľov platobných služieb zaviesť priaznivejšie ustanovenia.

Článok 56

Informácie poskytnuté pred vykonaním jednotlivých platobných transakcií

V prípade jednotlivej platobnej transakcie na základe rámcovej zmluvy iniciovanej platiteľom poskytne poskytovateľ platobných služieb na žiadosť platiteľa pre túto špecifickú platobnú transakciu explicitné informácie o všetkých týchto skutočnostiach:

a)

maximálnom čase na vykonanie;

b)

poplatkoch, ktoré je platiteľ povinný zaplatiť;

c)

prípadne rozpis súm všetkých poplatkov.

Článok 57

Informácie pre platiteľa o jednotlivých platobných transakciách

1.   Po odpísaní sumy jednotlivej platobnej transakcie z účtu platiteľa, alebo ak platiteľ nepoužíva platobný účet, po prijatí platobného príkazu poskytne poskytovateľ platobných služieb platiteľa bezodkladne platiteľovi a rovnakým spôsobom, aký je stanovený v článku 51 ods. 1, všetky tieto informácie:

a)

referenčné údaje umožňujúce platiteľovi identifikovať každú platobnú transakciu a prípadne aj informácie týkajúce sa príjemcu platby;

b)

sumu platobnej transakcie v mene, v ktorej sa odpísala z platobného účtu platiteľa, alebo v mene použitej v platobnom príkaze;

c)

sumu všetkých poplatkov za platobnú transakciu a prípadne i rozpis súm takýchto poplatkov alebo úroky, ktoré je platiteľ povinný zaplatiť;

d)

v relevantných prípadoch výmenný kurz použitý pri platobnej transakcii poskytovateľom platobných služieb platiteľa a sumu platobnej transakcie po menovom prepočte;

e)

dátum odpísania finančných prostriedkov alebo dátum prijatia platobného príkazu.

2.   Rámcová zmluva obsahuje podmienku, že platiteľ môže požadovať, aby sa informácie uvedené v odseku 1 poskytli alebo sprístupnili pravidelne najmenej raz mesačne, bezplatne a dohodnutým spôsobom, ktorý umožňuje platiteľovi uchovávať a reprodukovať nezmenené informácie.

3.   Členské štáty však môžu od poskytovateľov platobných služieb vyžadovať, aby informácie poskytovali v papierovej forme alebo na inom trvalom nosiči údajov aspoň raz za mesiac bezplatne.

Článok 58

Informácie pre príjemcu platby o jednotlivých platobných transakciách

1.   Po vykonaní jednotlivej platobnej transakcie poskytovateľ platobných služieb príjemcu platby poskytne bezodkladne príjemcovi platby rovnakým spôsobom, aký je stanovený v článku 51 ods. 1, všetky tieto informácie:

a)

referenčné údaje umožňujúce príjemcovi platby identifikovať platobnú transakciu a platiteľa, ako aj všetky informácie prevedené s platobnou transakciou;

b)

sumu platobnej transakcie v mene, v ktorej sa pripísala na platobný účet príjemcu platby;

c)

sumu všetkých poplatkov za platobnú transakciu a v relevantných prípadoch i rozpis súm takýchto poplatkov alebo úroky, ktoré je príjemca platby povinný zaplatiť;

d)

v relevantných prípadoch výmenný kurz, ktorý pri platobnej transakcii použil poskytovateľ platobných služieb príjemcu platby, a sumu platobnej transakcie pred menovou konverziou;

e)

dátum pripísania finančných prostriedkov.

2.   Rámcová zmluva môže obsahovať podmienku, že informácie uvedené v odseku 1 sa majú poskytovať alebo sprístupňovať pravidelne, najmenej raz mesačne a dohodnutým spôsobom, ktorý umožňuje príjemcovi platby uchovávať a reprodukovať nezmenené informácie.

3.   Členské štáty však môžu od poskytovateľov platobných služieb vyžadovať, aby informácie poskytovali v papierovej forme alebo na inom trvalom nosiči údajov aspoň raz za mesiac bezplatne.

KAPITOLA 4

Spoločné ustanovenia

Článok 59

Mena a menová konverzia

1.   Platby sa uskutočňujú v mene dohodnutej medzi zmluvnými stranami.

2.   Ak sa služba menovej konverzie ponúka pred iniciovaním platobnej transakcie a ak sa táto služba menovej konverzie ponúka v bankomate, mieste predaja alebo ju ponúka príjemca platby, strana ponúkajúca službu menovej konverzie platiteľovi mu oznámi všetky poplatky, ako aj výmenný kurz, ktorý sa na menovú konverziu platobnej transakcie použije.

Platiteľ na tomto základe súhlasí so službou menovej konverzie.

Článok 60

Informácie o dodatočných poplatkoch alebo zľavách

1.   Ak príjemca platby žiada za použitie daného platobného nástroja poplatok alebo ponúka zľavu, informuje o tom platiteľa pred iniciovaním platobnej transakcie.

2.   Ak poskytovateľ platobných služieb alebo iná strana zapojená do transakcie žiada za použitie daného platobného nástroja poplatok, poskytovateľ platobných služieb o tom informuje používateľa platobných služieb pred iniciovaním platobnej transakcie.

3.   Platiteľ je povinný zaplatiť poplatky uvedené v odsekoch 1 a 2 len vtedy, keď ich celková výška bola oznámená pred iniciovaním platobnej transakcie.

HLAVA IV

PRÁVA A POVINNOSTI TÝKAJÚCE SA POSKYTOVANIA A POUŽÍVANIA PLATOBNÝCH SLUŽIEB

KAPITOLA 1

Spoločné ustanovenia

Článok 61

Rozsah pôsobnosti

1.   Ak používateľ platobných služieb nie je spotrebiteľom, používateľ platobných služieb a poskytovateľ platobných služieb sa môžu dohodnúť, že článok 62 ods. 1, článok 64 ods. 3 a články 72, 74, 76, 77, 80 a 89 sa neuplatňujú v plnom rozsahu ani čiastočne. Používateľ platobných služieb a poskytovateľ platobných služieb si môžu tiež dohodnúť iné lehoty, než sú lehoty stanovené v článku 71.

2.   Členské štáty môžu stanoviť, že článok 102 sa neuplatňuje, ak používateľ platobných služieb nie je spotrebiteľom.

3.   Členské štáty môžu stanoviť, že ustanovenia tejto hlavy sa uplatňujú na mikropodniky rovnakým spôsobom ako na spotrebiteľov.

4.   Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby bola dotknutá smernica 2008/48/ES, iné príslušné právo Únie alebo vnútroštátne opatrenia týkajúce sa podmienok poskytovania úverov spotrebiteľom, ktoré nie sú harmonizované touto smernicou a ktoré sú v súlade s právom Únie.

Článok 62

Uplatniteľné poplatky

1.   Poskytovateľ platobných služieb neúčtuje používateľovi platobných služieb poplatky za plnenie svojich informačných povinností alebo za nápravné a preventívne opatrenia podľa tejto hlavy, pokiaľ nie je v článku 79 ods. 1, článku 80 ods. 5 a článku 88 ods. 2 stanovené inak. Uvedené poplatky sa dohodnú medzi používateľom platobných služieb a poskytovateľom platobných služieb a musia byť primerané a v súlade so skutočnými nákladmi poskytovateľa platobných služieb.

2.   Členské štáty vyžadujú, aby v prípade platobných transakcií vykonávaných v Únii, pri ktorých sa poskytovateľ platobných služieb platiteľa aj poskytovateľ platobných služieb príjemcu platby alebo jediný poskytovateľ platobných služieb v danej platobnej transakcii nachádza v Únii, príjemca platby znášal poplatky, ktoré účtuje jeho poskytovateľ platobných služieb, a platiteľ znášal poplatky, ktoré účtuje jeho poskytovateľ platobných služieb.

3.   Poskytovateľ platobných služieb nebráni príjemcovi platby, aby od platiteľa žiadal poplatok alebo mu ponúkol zľavu alebo ho iným spôsob smeroval k používaniu daného platobného nástroja. Akékoľvek uplatňované poplatky nesmú presiahnuť priame náklady, ktoré platí príjemca platby za používanie konkrétneho platobného nástroja.

4.   V každom prípade členské štáty zabezpečia, aby príjemca platby nepožadoval poplatky za používanie platobných nástrojov, v prípade ktorých sú výmenné poplatky regulované podľa kapitoly II nariadenia (EÚ) 2015/751, a ani za tie platobné služby, na ktoré sa uplatňuje nariadenie (EÚ) č. 260/2012.

5.   Členské štáty môžu zakázať alebo obmedziť právo príjemcu platby požadovať poplatky vzhľadom na potrebu povzbudiť hospodársku súťaž a podporiť používanie efektívnych platobných nástrojov.

Článok 63

Výnimka pre nástroje na vykonávanie platieb nízkej hodnoty a elektronické peniaze

1.   V prípade platobných nástrojov, ktoré sa na základe rámcovej zmluvy týkajú iba jednotlivých platobných transakcií nepresahujúcich 30 EUR, alebo pre ktoré je buď stanovený výdavkový limit 150 EUR, alebo na ktorých sa uchovávajú finančné prostriedky v sume, ktorá nikdy nepresiahne 150 EUR, sa poskytovatelia platobných služieb môžu dohodnúť so svojimi používateľmi platobných služieb, že:

a)

článok 69 ods. 1 písm. b), článok 70 ods. 1 písm. c) a d) a článok 74 ods. 3 sa neuplatňujú, ak sa platobný nástroj nemôže zablokovať alebo ak sa nedá zabrániť ďalšiemu používaniu platobného nástroja;

b)

články 72 a 73 a článok 74 ods. 1 a 3 sa neuplatňujú, ak sa platobný nástroj používa anonymne alebo poskytovateľ platobných služieb nemôže dokázať z iných dôvodov, ktoré vyplývajú z povahy platobného nástroja, že platobná transakcia bola autorizovaná;

c)

odchylne od článku 79 ods. 1 sa od poskytovateľa platobných služieb nevyžaduje, aby používateľovi platobných služieb oznámil odmietnutie platobného príkazu, ak je nevykonanie platobného príkazu zjavné z kontextu;

d)

odchylne od článku 80 platiteľ nemôže odvolať platobný príkaz po zaslaní platobného príkazu alebo udelení súhlasu s vykonaním platobnej transakcie príjemcovi platby;

e)

odchylne od článkov 83 a 84 sa uplatňujú iné lehoty na vykonanie.

2.   V prípade vnútroštátnych platobných transakcií môžu členské štáty alebo ich príslušné orgány znížiť alebo zdvojnásobiť sumy uvedené v odseku 1. Pre predplatené platobné nástroje ich môžu zvýšiť až na 500 EUR.

3.   Články 73 a 74 tejto smernice sa uplatňujú aj na elektronické peniaze, ako sú vymedzené v článku 2 bode 2 smernice 2009/110/ES, s výnimkou prípadu, keď poskytovateľ platobných služieb platiteľa nemá možnosť zmraziť platobný účet, na ktorom sa elektronické peniaze uchovávajú, ani zablokovať platobný nástroj. Členské štáty môžu obmedziť rozsah pôsobnosti tejto odchýlky na platobné účty, na ktorých sa elektronické peniaze uchovávajú, alebo na platobné nástroje s určitou hodnotou.

KAPITOLA 2

Autorizácia platobných transakcií

Článok 64

Súhlas a odvolanie súhlasu

1.   Členské štáty zabezpečia, aby sa platobná transakcia považovala za autorizovanú len vtedy, keď platiteľ udelil súhlas s vykonaním platobnej transakcie. Platiteľ môže autorizovať platobnú transakciu pred jej vykonaním, alebo ak sa na tom platiteľ a poskytovateľ platobných služieb dohodnú, po jej vykonaní.

2.   Súhlas s vykonaním platobnej transakcie alebo viacerých platobných transakcií sa udeľuje vo forme dohodnutej medzi platiteľom a poskytovateľom platobných služieb. Súhlas s vykonaním platobnej transakcie sa môže udeliť aj prostredníctvom príjemcu platby alebo poskytovateľa platobných iniciačných služieb.

Ak súhlas chýba, platobná transakcia sa považuje za neautorizovanú.

3.   Súhlas môže platiteľ kedykoľvek odvolať, avšak najneskôr do okamihu, keď sa transakcia stáva neodvolateľnou v súlade s článkom 80. Súhlas na vykonanie viacerých platobných transakcií možno tiež odvolať, pričom v takom prípade sa každá budúca platobná transakcia považuje za neautorizovanú.

4.   Postup udelenia súhlasu sa dohodne medzi platiteľom a príslušným(-i) poskytovateľom(-mi) platobných služieb.

Článok 65

Potvrdenie o dostupnosti finančných prostriedkov

1.   Členské štáty zabezpečia, aby poskytovateľ platobných služieb spravujúci účet bezodkladne potvrdil na žiadosť poskytovateľa platobných služieb vydávajúceho platobné nástroje viazané na kartu, či je suma potrebná na vykonanie platobnej transakcie viazanej na kartu k dispozícii na platobnom účte platiteľa, a to za predpokladu, že sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

pri podaní žiadosti je platobný účet platiteľa dostupný online;

b)

platiteľ udelil výslovný súhlas poskytovateľovi platobných služieb spravujúcemu účet reagovať na žiadosti od konkrétneho poskytovateľa platobných služieb s cieľom potvrdiť, že suma zodpovedajúca určitej platobnej transakcii viazanej na kartu je dostupná na platobnom účte platiteľa;

c)

súhlas uvedený v písmene b) bol udelený pred podaním prvej žiadosti o potvrdenie.

2.   Poskytovateľ platobných služieb môže požiadať o potvrdenie uvedené v odseku 1, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

platiteľ udelil výslovný súhlas poskytovateľovi platobných služieb s tým, aby poskytovateľ platobných služieb požadoval potvrdenie uvedené v odseku 1;

b)

platiteľ inicioval platobnú transakciu viazanú na kartu v predmetnej sume s použitím platobného nástroja viazaného na kartu, ktorý vydal poskytovateľ platobných služieb;

c)

pri každej žiadosti o potvrdenie sa poskytovateľ platobných služieb autentifikuje voči poskytovateľovi platobných služieb spravujúcemu účet a v súlade s článkom 98 ods. 1 písm. d) bezpečne komunikuje s poskytovateľom platobných služieb spravujúcim účet.

3.   Potvrdenie uvedené v odseku 1 pozostáva v súlade so smernicou 95/46/ES z jednoduchej odpovedi „áno“ alebo „nie“, a nie z oznámenia zostatku na účte. Uvedená odpoveď sa neuchováva ani sa nepoužíva na iné účely, ako na vykonanie platobnej transakcie viazanej na kartu.

4.   Potvrdenie uvedené v odseku 1 neumožňuje poskytovateľovi platobných služieb spravujúcemu účet blokovať finančné prostriedky na platobnom účte platiteľa.

5.   Platiteľ môže požiadať poskytovateľa platobných služieb spravujúceho účet, aby mu oznámil identifikáciu poskytovateľa platobných služieb a poskytnutú odpoveď.

6.   Tento článok sa neuplatňuje na platobné transakcie iniciované prostredníctvom platobných nástrojov viazaných na kartu, na ktorých sa uchovávajú elektronické peniaze, ako sú vymedzené v článku 2 bode 2 smernice 2009/110/ES.

Článok 66

Pravidlá prístupu k platobnému účtu v prípade platobných iniciačných služieb

1.   Členské štáty zabezpečia, aby mal platiteľ právo využiť poskytovateľa platobných iniciačných služieb na získanie platobných služieb uvedených v prílohe I bode 7. Právo využiť poskytovateľa platobných iniciačných služieb sa neuplatňuje, ak platobný účet nie je prístupný online.

2.   Ak platiteľ udelil svoj výslovný súhlas s tým, aby sa platba vykonala v súlade s článkom 64, poskytovateľ platobných služieb spravujúci účet vykoná kroky uvedené v odseku 4 tohto článku s cieľom zabezpečiť právo platiteľa využiť platobnú iniciačnú službu.

3.   Poskytovateľ platobných iniciačných služieb:

a)

nesmie mať nikdy v súvislosti s poskytovaním platobnej iniciačnej služby v držbe finančné prostriedky platiteľa;

b)

zabezpečí, aby personalizované bezpečnostné údaje používateľa platobných služieb neboli, s výnimkou používateľa a vydavateľa personalizovaných bezpečnostných prvkov, prístupné iným stranám a aby sa zasielali prostredníctvom poskytovateľa platobných iniciačných služieb bezpečnými a efektívnymi kanálmi;

c)

zabezpečí, aby sa akékoľvek iné informácie o používateľovi platobných služieb získané pri poskytovaní platobných iniciačných služieb, poskytovali len príjemcovi platby a len na základe výslovného súhlasu používateľa platobných služieb;

d)

vždy, keď sa iniciuje platba, sa identifikuje voči poskytovateľovi platobných služieb spravujúcemu účet platiteľa a v súlade s článkom 98 ods. 1 písm. d) bezpečným spôsobom komunikuje s poskytovateľom platobných služieb spravujúcim účet, platiteľom a príjemcom platby;

e)

neuchováva citlivé platobné údaje používateľa platobných služieb;

f)

nepožaduje od používateľa platobných služieb žiadne iné údaje než tie, ktoré sú nevyhnutné na poskytnutie platobnej iniciačnej služby;

g)

nepoužíva alebo neuchováva žiadne údaje na iné účely, než je poskytnutie platobnej iniciačnej služby výslovne požadovanej platiteľom, ani k takýmto údajom nepristupuje;

h)

nemení sumu, príjemcu platby ani žiadny iný prvok transakcie.

4.   Poskytovateľ platobných služieb spravujúci účet:

a)

v súlade s článkom 98 ods. 1 písm. d) bezpečne komunikuje s poskytovateľmi platobných iniciačných služieb;

b)

ihneď po prijatí platobného príkazu od poskytovateľa platobných iniciačných služieb poskytne alebo sprístupní poskytovateľovi platobných iniciačných služieb všetky informácie o iniciovaní platobnej transakcie a všetky informácie prístupné poskytovateľovi platobných služieb spravujúcemu účet týkajúce sa vykonania platobnej transakcie;

c)

zaobchádza s platobnými príkazmi zaslanými prostredníctvom služieb poskytovateľa platobných iniciačných služieb bez akejkoľvek diskriminácie, okrem objektívne odôvodnených prípadov, ako s platobnými príkazmi, ktoré zaslal priamo platiteľ, najmä pokiaľ ide o ich načasovanie, prioritu a poplatky.

5.   Poskytovanie platobných iniciačných služieb nesmie závisieť od existencie zmluvného vzťahu medzi poskytovateľmi platobných iniciačných služieb a poskytovateľmi platobných služieb spravujúcimi účet na tento účel.

Článok 67

Pravidlá prístupu k informáciám o platobnom účte a používania týchto informácií v prípade služieb informovania o účte

1.   Členské štáty zabezpečia, aby mal používateľ platobných služieb právo využiť služby umožňujúce prístup k informáciám o účte uvedeným v prílohe I bode 8. Uvedené právo sa neuplatňuje, ak platobný účet nie je prístupný online.

2.   Poskytovateľ služieb informovania o účte:

a)

poskytuje služby len na základe výslovného súhlasu používateľa platobných služieb;

b)

zabezpečí, aby personalizované bezpečnostné prvky používateľa platobných služieb neboli, s výnimkou používateľa a vydavateľa personalizovaných bezpečnostných prvkov, prístupné iným stranám, a aby sa zasielali prostredníctvom poskytovateľa služieb informovania o účte bezpečnými a efektívnymi kanálmi;

c)

pri každej komunikácii sa identifikuje voči poskytovateľovi(-m) platobných služieb používateľa platobných služieb spravujúcemu(-im) účet a v súlade s článkom 98 ods. 1 písm. d) bezpečne komunikuje s poskytovateľom(-mi) platobných služieb spravujúcim(-i) účet a s používateľom platobných služieb;

d)

má prístup len k informáciám z určených platobných účtov a súvisiacich platobných transakcií;

e)

nepožaduje citlivé platobné údaje súvisiace s platobnými účtami;

f)

v súlade s pravidlami o ochrane údajov nepoužíva ani neuchováva žiadne údaje na iné účely, než je vykonanie služby informovania o účte výslovne požadovanej používateľom platobných služieb, ani k takýmto údajom nepristupuje.

3.   Vo vzťahu k platobným účtom poskytovateľ platobných služieb spravujúci účet:

a)

v súlade s článkom 98 ods. 1 písm. d) bezpečne komunikuje s poskytovateľmi služieb informovania o účte a

b)

zaobchádza so žiadosťami o údaje zaslanými prostredníctvom služieb poskytovateľa služieb informovania o účte bez akejkoľvek diskriminácie, okrem objektívne odôvodnených prípadov.

4.   Poskytovanie služieb informovania o účte nesmie závisieť od existencie zmluvného vzťahu medzi poskytovateľmi služieb informovania o účte a poskytovateľmi platobných služieb spravujúcimi účet na tento účel.

Článok 68

Obmedzenia použitia platobného nástroja a prístupu k platobným účtom zo strany poskytovateľov platobných služieb

1.   Ak sa na účely udelenia súhlasu použije osobitný platobný nástroj, platiteľ a poskytovateľ platobných služieb platiteľa sa môžu dohodnúť na výdavkových limitoch pre platobné transakcie vykonané prostredníctvom uvedeného platobného nástroja.

2.   Ak je to dohodnuté v rámcovej zmluve, poskytovateľ platobných služieb si môže vyhradiť právo zablokovať platobný nástroj z objektívnych dôvodov týkajúcich sa bezpečnosti platobného nástroja, z dôvodov podozrenia z neautorizovaného alebo podvodného použitia platobného nástroja alebo v prípade platobného nástroja s úverovým rámcom, ak sa podstatne zvýši riziko, že platiteľ možno nebude schopný plniť svoju povinnosť platiť.

3.   V takýchto prípadoch poskytovateľ platobných služieb dohodnutým spôsobom informuje platiteľa o zablokovaní platobného nástroja a dôvodoch tohto zablokovania, a to podľa možností ešte pred zablokovaním platobného nástroja a najneskôr ihneď po ňom, pokiaľ by poskytnutie takýchto informácií neohrozilo objektívne opodstatnené bezpečnostné dôvody alebo ho nezakazuje iné príslušné právo Únie alebo vnútroštátne právo.

4.   Poskytovateľ platobných služieb odblokuje platobný nástroj alebo ho nahradí novým platobným nástrojom, ak dôvody na zablokovanie pominuli.

5.   Poskytovateľ platobných služieb spravujúci účet môže poskytovateľovi služieb informovania o účte alebo poskytovateľovi platobných iniciačných služieb odmietnuť prístup k platobnému účtu z objektívne opodstatnených a riadne doložených dôvodov týkajúcich sa neautorizovaného alebo podvodného prístupu k platobnému účtu zo strany poskytovateľa služieb informovania o účte alebo poskytovateľa platobných iniciačných služieb, vrátane neautorizovaného alebo podvodného iniciovania platobnej transakcie. V takýchto prípadoch poskytovateľ platobných služieb spravujúci účet v dohodnutej forme informuje platiteľa o odmietnutí prístupu k platobnému účtu a dôvodoch tohto odmietnutia. Uvedené informácie sa oznámia platiteľovi podľa možnosti pred odmietnutím prístupu a najneskôr ihneď po ňom, pokiaľ by poskytnutie takýchto informácií neohrozilo objektívne opodstatnené bezpečnostné dôvody alebo ho nezakazuje iné príslušné právo Únie alebo vnútroštátne právo.

Poskytovateľ platobných služieb spravujúci účet umožní prístup k platobnému účtu, ak dôvody na odmietnutie prístupu pominuli.

6.   V prípadoch uvedených v odseku 5 poskytovateľ platobných služieb spravujúci účet bezodkladne oznámi príslušnému orgánu incident týkajúci sa poskytovateľa služieb informovania o účte alebo poskytovateľa platobných iniciačných služieb. Tieto informácie obsahujú relevantné údaje týkajúce sa daného prípadu a dôvody na prijatie opatrení. Príslušný orgán prípad posúdi a v prípade potreby prijme vhodné opatrenia.

Článok 69

Povinnosti používateľa platobných služieb vo vzťahu k platobným nástrojom a personalizovaným bezpečnostným prvkom

1.   Používateľ platobných služieb oprávnený na používanie platobného nástroja:

a)

musí používať platobný nástroj v súlade s podmienkami upravujúcimi vydávanie a používanie platobného nástroja, ktoré musia byť objektívne, nediskriminačné a primerané;

b)

bez zbytočného odkladu oznámi poskytovateľovi platobných služieb alebo ním určenému subjektu zistenie straty, odcudzenia, zneužitia alebo neautorizované použitie platobného nástroja.

2.   Na účely odseku 1 písm. a) používateľ platobných služieb, najmä ihneď po získaní platobného nástroja, prijme všetky primerané kroky, aby zabezpečil ochranu personalizovaných bezpečnostných prvkov platobného nástroja.

Článok 70

Povinnosti poskytovateľa platobných služieb vo vzťahu k platobným nástrojom

1.   Poskytovateľ platobných služieb vydávajúci platobný nástroj:

a)

zabezpečí, aby personalizované bezpečnostné prvky neboli prístupné iným stranám než používateľovi platobných služieb, ktorý je oprávnený používať platobný nástroj bez toho, aby boli dotknuté povinnosti používateľa platobných služieb stanovené v článku 69;

b)

neodošle nevyžiadaný platobný nástroj okrem prípadu, keď sa má vymeniť platobný nástroj, ktorý sa používateľovi platobných služieb vydal už skôr;

c)

zabezpečí nepretržitú dostupnosť vhodných prostriedkov, aby mohol používateľ platobných služieb splniť svoju oznamovaciu povinnosť podľa článku 69 ods. 1 písm. b) alebo požiada o odblokovanie platobného nástroja podľa článku 68 ods. 4; na žiadosť poskytuje poskytovateľ platobných služieb používateľovi platobných služieb prostriedky preukazujúce splnenie oznamovacej povinnosti používateľa platobných služieb v období 18 mesiacov po oznámení;

d)

poskytne používateľovi platobných služieb možnosť vykonať oznámenie podľa článku 69 ods. 1 písm. b) bezplatne a môže účtovať, ak vôbec, iba náklady na výmenu priamo súvisiace s platobným nástrojom;

e)

zabráni každému použitiu platobného nástroja po tom, ako bolo vykonané oznámenie podľa článku 69 ods. 1 písm. b).

2.   Poskytovateľ platobných služieb znáša riziko spojené so zaslaním platobného nástroja alebo personalizovaných bezpečnostných prvkov platobného nástroja používateľovi platobných služieb.

Článok 71

Oznamovanie a náprava neautorizovaných alebo nesprávne vykonaných platobných transakcií

1.   Používateľ platobných služieb má nárok na nápravu neautorizovanej alebo nesprávne vykonanej platobnej transakcie zo strany poskytovateľa platobných služieb len vtedy, ak používateľ platobných služieb bez zbytočného odkladu, a najneskôr do 13 mesiacov od dátumu odpísania finančných prostriedkov z účtu, informuje o tom, že zistil akúkoľvek takúto transakciu, na základe ktorej mu vzniká nárok na nápravu, vrátane transakcie podľa článku 89.

Lehoty na oznamovanie stanovené v prvom pododseku sa neuplatňujú, ak poskytovateľ platobných služieb neposkytol alebo nesprístupnil informácie o platobnej transakcii v súlade s hlavou III.

2.   Ak je zapojený poskytovateľ platobných iniciačných služieb, používateľ platobných služieb získa nápravu zo strany poskytovateľa platobných služieb spravujúceho účet podľa odseku 1 tohto článku bez toho, aby bol dotknutý článok 73 ods. 2 a článok 89 ods. 1.

Článok 72

Dôkaz o autentifikácii a vykonaní platobných transakcií

1.   Členské štáty vyžadujú v prípade, keď používateľ platobných služieb popiera, že vykonanú platobnú transakciu autorizoval, alebo tvrdí, že platobná transakcia nebola správne vykonaná, aby bolo na poskytovateľovi platobných služieb, aby dokázal, že platobná transakcia bola autentifikovaná, riadne zaznamenaná, zaúčtovaná a že ju neovplyvnila technická porucha ani iný nedostatok služby, ktorú poskytuje poskytovateľ platobných služieb.

Ak je platobná transakcia iniciovaná prostredníctvom poskytovateľa platobných iniciačných služieb, poskytovateľ platobných iniciačných služieb musí dokázať, že v rámci jeho sféry pôsobnosti bola platobná transakcia autentifikovaná, riadne zaznamenaná a neovplyvnila ju technická porucha ani iné nedostatky spojené s platobnou službou, za ktorú je zodpovedný.

2.   V prípade, že používateľ platobných služieb popiera, že autorizoval vykonanú platobnú transakciu, použitie platobného nástroja, ktoré zaznamenal poskytovateľ platobných služieb, vrátane, ak je to relevantné, poskytovateľa platobných iniciačných služieb, ako také nie je nevyhnutne dostatočným dôkazom, že platiteľ autorizoval danú platobnú transakciu alebo že pri plnení jednej alebo viacerých povinností podľa článku 69 konal platiteľ podvodným spôsobom alebo úmyselne konanie opomenul alebo konal s hrubou nedbanlivosťou. Poskytovateľ platobných služieb vrátane, ak je to relevantné, poskytovateľa platobných iniciačných služieb, poskytne podporné dôkazy na dokázanie podvodu alebo hrubej nedbanlivosti používateľa platobných služieb.

Článok 73

Zodpovednosť poskytovateľa platobných služieb za neautorizované platobné transakcie

1.   Členské štáty zabezpečia, aby bez toho, aby bol dotknutý článok 71, v prípade neautorizovanej platobnej transakcie poskytovateľ platobných služieb platiteľa vrátil platiteľovi sumu neautorizovanej platobnej transakcie bezodkladne, a v každom prípade najneskôr do konca nasledujúceho pracovného dňa, po tom, ako túto transakciu zistil alebo o nej bol informovaný, s výnimkou prípadu, keď poskytovateľ platobných služieb platiteľa má dôvodné podozrenie, že došlo k podvodu, a písomne oznámi tieto dôvody príslušnému vnútroštátnemu orgánu. V relevantných prípadoch poskytovateľ platobných služieb platiteľa navráti platobný účet, z ktorého sa finančné prostriedky odpísali, do stavu, v ktorom by bol, keby sa neautorizovaná platobná transakcia neuskutočnila. Tým sa tiež zabezpečí, aby dátum pripísania finančných prostriedkov na platobný účet platiteľa nebol neskorší než dátum, keď sa suma odpísala.

2.   Ak sa platobná transakcia iniciuje prostredníctvom poskytovateľa platobných iniciačných služieb, poskytovateľ platobných služieb spravujúci účet vráti bezodkladne, a v každom prípade najneskôr do konca nasledujúceho pracovného dňa sumu neautorizovanej platobnej transakcie a v relevantných prípadoch navráti platobný účet, z ktorého sa finančné prostriedky odpísali, do stavu, v ktorom by bol, keby sa neautorizovaná platobná transakcia neuskutočnila.

Ak je poskytovateľ platobných iniciačných služieb zodpovedný za neautorizovanú platobnú transakciu, bezodkladne nahradí poskytovateľovi platobných služieb spravujúcemu účet na jeho žiadosť vzniknuté straty alebo sumy zaplatené v dôsledku vrátenia finančných prostriedkov platiteľovi vrátane sumy neautorizovanej platobnej transakcie. V súlade s článkom 72 ods. 1 musí poskytovateľ platobných iniciačných služieb dokázať, že v rámci jeho sféry pôsobnosti bola platobná transakcia autentifikovaná, riadne zaznamenaná a neovplyvnila ju technická porucha ani iné nedostatky spojené s platobnou službou, za ktorú je zodpovedný.

3.   Ďalšia finančná náhrada sa môže určiť v súlade s právom, ktoré sa uplatňuje na zmluvu uzavretú medzi platiteľom a poskytovateľom platobných služieb alebo v relevantných prípadoch na zmluvu uzavretú medzi platiteľom a poskytovateľom platobných iniciačných služieb.

Článok 74

Zodpovednosť platiteľa za neautorizované platobné transakcie

1.   Odchylne od článku 73 môže byť platiteľ povinný znášať straty, a to až do maximálnej výšky 50 EUR, súvisiace s akýmikoľvek neautorizovanými platobnými transakciami vyplývajúcimi z použitia strateného alebo odcudzeného platobného nástroja alebo zo zneužitia platobného nástroja.

Prvý pododsek sa neuplatňuje, ak:

a)

stratu, odcudzenie alebo zneužitie platobného nástroja nemohol platiteľ zistiť pred platbou, okrem prípadov, keď platiteľ konal podvodným spôsobom, alebo

b)

strata bola zapríčinená konaním alebo opomenutím zamestnanca, agenta alebo pobočky poskytovateľa platobných služieb či subjektu povereného externým vykonávaním činnosti poskytovateľa platobných služieb.

Platiteľ znáša všetky straty súvisiace s akýmikoľvek neautorizovanými platobnými transakciami, ak mu vznikli podvodným konaním alebo nesplnením jednej či viacerých povinností stanovených v článku 69, či už úmyselne alebo v dôsledku hrubej nedbanlivosti.

V takýchto prípadoch sa neuplatňuje maximálna suma uvedená v prvom pododseku.

Ak platiteľ nekonal podvodným spôsobom ani nemal v úmysle nesplniť svoje povinnosti podľa článku 69, členské štáty môžu znížiť zodpovednosť uvedenú v tomto odseku, pričom zohľadnia najmä povahu personalizovaných bezpečnostných prvkov a osobitné okolnosti, za ktorých došlo k strate, odcudzeniu alebo zneužitiu platobného nástroja.

2.   Ak poskytovateľ platobných služieb platiteľa nevyžaduje silnú autentifikáciu zákazníka, platiteľ neznáša žiadne finančné straty, iba ak platiteľ konal podvodným spôsobom. Ak príjemca platby alebo poskytovateľ platobných služieb príjemcu platby neakceptuje silnú autentifikáciu zákazníka, vráti finančné prostriedky vo výške škody spôsobenej poskytovateľovi platobných služieb platiteľa.

3.   Platiteľ neznáša žiadne finančné straty vyplývajúce z použitia strateného, odcudzeného alebo zneužitého platobného nástroja po tom, ako oznámil skutočnosti v súlade s článkom 69 ods. 1 písm. b), okrem prípadov, keď platiteľ konal podvodným spôsobom.

Ak poskytovateľ platobných služieb nezabezpečí nepretržité primerané prostriedky na splnenie oznamovacej povinnosti týkajúcej sa strateného, odcudzeného alebo zneužitého platobného nástroja, ako sa vyžaduje podľa článku 70 ods. 1 písm. c), platiteľ nenesie zodpovednosť za finančné dôsledky vyplývajúce z použitia tohto platobného nástroja okrem prípadov, keď platiteľ konal podvodným spôsobom.

Článok 75

Platobné transakcie, pri ktorých nie je suma transakcie vopred známa

1.   Ak je platobná transakcia iniciovaná príjemcom platby alebo prostredníctvom neho v súvislosti s platobnou transakciou viazanou na kartu a presná suma nie je známa v okamihu, keď platiteľ udeľuje súhlas s vykonaním platobnej transakcie, poskytovateľ platobných služieb platiteľa môže blokovať finančné prostriedky na platobnom účte platiteľa len vtedy, ak platiteľ udelil súhlas s blokovaním presnej sumy finančných prostriedkov.

2.   Poskytovateľ platobných služieb platiteľa uvoľní finančné prostriedky blokované na platobnom účte platiteľa podľa odseku 1 bez zbytočného odkladu po prijatí informácie o presnej sume platobnej transakcie a najneskôr ihneď po prijatí platobného príkazu.

Článok 76

Vrátenie finančných prostriedkov pri platobných transakciách iniciovaných príjemcom platby alebo prostredníctvom neho

1.   Členské štáty zabezpečia, aby mal platiteľ nárok na vrátenie finančných prostriedkov od poskytovateľa platobných služieb v prípade autorizovanej platobnej transakcie iniciovanej príjemcom platby alebo jeho prostredníctvom, ak sa už táto transakcia vykonala, pokiaľ sú splnené obe tieto podmienky:

a)

autorizácia nestanovila konkrétnu sumu platobnej transakcie, keď sa autorizácia vykonala;

b)

suma platobnej transakcie presahuje sumu, ktorú by mohol platiteľ odôvodnene očakávať vzhľadom na zvyčajné predchádzajúce výdavky, podmienky uvedené v rámcovej zmluve a príslušné okolnosti prípadu.

Na žiadosť poskytovateľa platobných služieb nesie platiteľ dôkazné bremeno týkajúce sa splnenia takýchto podmienok.

Vrátenie finančných prostriedkov sa týka celej sumy vykonanej platobnej transakcie. Dátum pripísania finančných prostriedkov na platobný účet platiteľa nesmie byť neskorší než dátum, keď sa suma odpísala.

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, členské štáty zabezpečia, že okrem práva uvedeného v tomto odseku má v prípade inkás uvedených v článku 1 nariadenia (EÚ) č. 260/2012 platiteľ bezpodmienečné právo na vrátenie finančných prostriedkov v lehote stanovenej v článku 77 tejto smernice.

2.   Na účely odseku 1 prvého pododseku písm. b) však platiteľ nesmie uplatňovať ako dôvod menovú konverziu, ak sa uplatnil referenčný výmenný kurz dohodnutý s jeho poskytovateľom platobných služieb v súlade s článkom 45 ods. 1 písm. d) a článkom 52 bodom 3 písm. b).

3.   V rámcovej zmluve medzi platiteľom a poskytovateľom platobných služieb možno dohodnúť, že platiteľ nemá nárok na vrátenie finančných prostriedkov, ak:

a)

platiteľ udelil súhlas s vykonaním platobnej transakcie priamo poskytovateľovi platobných služieb a

b)

v relevantných prípadoch sa informácie o tejto budúcej platobnej transakcii platiteľovi poskytli alebo sprístupnili dohodnutým spôsobom najmenej štyri týždne pred dátumom splatnosti zo strany poskytovateľa platobných služieb alebo príjemcu platby.

4.   Členské štáty môžu v prípade inkás v iných menách než je euro od svojich poskytovateľov platobných služieb vyžadovať, aby ponúkali priaznivejšie práva v oblasti vrátenia finančných prostriedkov v súlade so svojimi inkasnými schémami pod podmienkou, že sú pre platiteľa výhodnejšie.

Článok 77

Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov pri platobných transakciách iniciovaných príjemcom platby alebo jeho prostredníctvom

1.   Členské štáty zabezpečia, aby platiteľ mohol v zmysle článku 76 požiadať o vrátenie finančných prostriedkov autorizovanej platobnej transakcie iniciovanej príjemcom platby alebo jeho prostredníctvom v období ôsmich týždňov od dátumu odpísania finančných prostriedkov z účtu.

2.   Do 10 pracovných dní od prijatia žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov poskytovateľ platobných služieb buď vráti celú sumu platobnej transakcie, alebo poskytne platiteľovi odôvodnenie odmietnutia vrátiť finančné prostriedky a uvedie orgány, na ktoré sa v súlade s článkami 99 až 102 môže platiteľ v tejto veci obrátiť, ak platiteľ s poskytnutými dôvodmi nesúhlasí.

Právo poskytovateľa platobných služieb odmietnuť vrátenie finančných prostriedkov uvedené v prvom pododseku tohto odseku sa neuplatňuje v prípade uvedenom v článku 76 ods. 1 štvrtom pododseku.

KAPITOLA 3

Vykonávanie platobných transakcií

Oddiel 1

Platobné príkazy a sumy prevodov

Článok 78

Prijatie platobných príkazov

1.   Členské štáty zabezpečia, aby okamihom prijatia platobného príkazu bol okamih, keď platobný príkaz prijal poskytovateľ platobných služieb platiteľa.

Finančné prostriedky nesmú byť z účtu platiteľa odpísané pred prijatím platobného príkazu. Ak okamih prijatia nie je pracovný deň poskytovateľa platobných služieb platiteľa, platobný príkaz sa považuje za prijatý v nasledujúci pracovný deň. Poskytovateľ platobných služieb môže ako lehotu stanoviť časový okamih pred koncom pracovného dňa, pričom po jej uplynutí sa každý predložený platobný príkaz považuje za prijatý v nasledujúci pracovný deň.

2.   Ak sa používateľ platobných služieb, ktorý iniciuje platobný príkaz, a poskytovateľ platobných služieb dohodnú, že platobný príkaz sa začne vykonávať v konkrétny deň alebo na konci určitej lehoty alebo v deň, keď dal platiteľ poskytovateľovi platobných služieb k dispozícii finančné prostriedky, platobný príkaz sa na účely článku 83 považuje za prijatý v tento dohodnutý deň. Ak dohodnutý deň nie je pracovným dňom poskytovateľa platobných služieb, predložený platobný príkaz sa považuje za prijatý v nasledujúci pracovný deň.

Článok 79

Odmietnutie platobného príkazu

1.   Ak poskytovateľ platobných služieb odmietne vykonať platobný príkaz alebo iniciovať platobnú transakciu, oznámi toto odmietnutie, a podľa možnosti i jeho dôvody a postup opravy akýchkoľvek faktických chýb, ktoré viedli k odmietnutiu, používateľovi platobných služieb, ak to nezakazuje iné príslušné právo Únie alebo vnútroštátne právo.

Poskytovateľ platobných služieb poskytne alebo sprístupní oznámenie dohodnutým spôsobom pri najbližšej príležitosti a v každom prípade v lehotách uvedených v článku 83.

Rámcová zmluva môže obsahovať podmienku, že poskytovateľ platobných služieb môže za takéto odmietnutie účtovať primeraný poplatok, ak je odmietnutie objektívne odôvodnené.

2.   Ak sú splnené všetky podmienky stanovené v rámcovej zmluve platiteľa, poskytovateľ platobných služieb platiteľa spravujúci účet nesmie odmietnuť vykonanie autorizovaného platobného príkazu bez ohľadu na to, či je platobný príkaz iniciovaný platiteľom, a to aj prostredníctvom poskytovateľa platobných iniciačných služieb, alebo príjemcom platby či prostredníctvom príjemcu platby, pokiaľ to nezakazuje iné príslušné právo Únie alebo vnútroštátne právo.

3.   Platobný príkaz, ktorého vykonanie bolo odmietnuté, sa na účely článkov 83 a 89 považuje za neprijatý.

Článok 80

Neodvolateľnosť platobného príkazu

1.   Členské štáty zabezpečia, aby používateľ platobných služieb nesmel odvolať platobný príkaz po tom, ako bol tento platobný príkaz prijatý poskytovateľom platobných služieb platiteľa, pokiaľ v tomto článku nie je uvedené inak.

2.   Ak je platobná transakcia iniciovaná poskytovateľom platobných iniciačných služieb alebo príjemcom platby či prostredníctvom príjemcu platby, platiteľ nemôže odvolať platobný príkaz po tom, ako udelil súhlas poskytovateľovi platobných iniciačných služieb na iniciovanie platobnej transakcie alebo po udelení súhlasu na vykonanie platobnej transakcie v prospech príjemcu platby.

3.   V prípade inkasa a bez toho, aby bolo dotknuté právo na vrátenie finančných prostriedkov, však platiteľ môže odvolať platobný príkaz najneskôr do konca pracovného dňa predchádzajúceho dňu dohodnutému na odpísanie finančných prostriedkov z účtu.

4.   V prípade uvedenom v článku 78 ods. 2 môže používateľ platobných služieb odvolať platobný príkaz najneskôr do konca pracovného dňa, ktorý predchádza dohodnutému dňu.

5.   Po lehotách stanovených v odsekoch 1 až 4 možno platobný príkaz odvolať, iba ak je to dohodnuté medzi používateľom platobných služieb a príslušnými poskytovateľmi platobných služieb. V prípade uvedenom v odsekoch 2 a 3 sa vyžaduje aj súhlas príjemcu platby. Ak je to dohodnuté v rámcovej zmluve, príslušný poskytovateľ platobných služieb môže za odvolanie účtovať poplatky.

Článok 81

Prevedené a prijaté sumy

1.   Členské štáty vyžadujú od poskytovateľa(-ov) platobných služieb platiteľa, poskytovateľa(-ov) platobných služieb príjemcu platby a každého sprostredkovateľa poskytovateľov platobných služieb, aby prevádzali plnú sumu platobnej transakcie a z prevedenej sumy neodpočítavali poplatky.

2.   Príjemca platby a poskytovateľ platobných služieb sa však môžu dohodnúť, že príslušný poskytovateľ platobných služieb si odpočíta svoje poplatky z prevedenej sumy pred tým, než ju pripíše na účet príjemcu platby. V takomto prípade sa v informáciách poskytnutých príjemcovi platby oddelene uvedie plná suma platobnej transakcie a poplatky.

3.   Ak sa z prevedenej sumy odpočítajú iné poplatky než tie, ktoré sú uvedené v odseku 2, poskytovateľ platobných služieb platiteľa zabezpečí, aby príjemca platby dostal plnú sumu platobnej transakcie iniciovanej platiteľom. Ak sa platobná transakcia iniciuje príjemcom platby alebo jeho prostredníctvom, poskytovateľ platobných služieb príjemcu platby zabezpečí, aby príjemca platby dostal plnú sumu platobnej transakcie.

Oddiel 2

Lehota na vykonanie a dátum pripísania alebo odpísania

Článok 82

Rozsah pôsobnosti

1.   Tento oddiel sa uplatňuje na:

a)

platobné transakcie v eurách;

b)

vnútroštátne platobné transakcie v mene členského štátu mimo eurozóny;

c)

platobné transakcie zahŕňajúce iba jednu menovú konverziu medzi eurom a menou členského štátu mimo eurozóny, ak sa požadovaná menová konverzia vykonáva v dotknutom členskom štáte mimo eurozóny a ak sa v prípade cezhraničných platobných transakcií takýto cezhraničný prevod uskutočňuje v eurách.

2.   Tento oddiel sa uplatňuje na platobné transakcie, ktoré nie sú uvedené v odseku 1, pokiaľ sa používateľ platobných služieb a poskytovateľ platobných služieb nedohodli inak, s výnimkou článku 87, ktorého ustanovenia si tieto strany nemôžu dohodnúť inak. Ak sa však používateľ platobných služieb a poskytovateľ platobných služieb v prípade platobných transakcií v rámci Únie dohodnú na lehote dlhšej, než je lehota stanovená v článku 83, táto dlhšia lehota nesmie byť dlhšia než štyri pracovné dni nasledujúce po okamihu prijatia uvedenom v článku 78.

Článok 83

Platobné transakcie na platobný účet

1.   Členské štáty vyžadujú od poskytovateľa platobných služieb platiteľa, aby zabezpečil, že suma platobnej transakcie po okamihu prijatia uvedenom v článku 78 sa pripíše na účet poskytovateľa platobných služieb príjemcu platby do konca nasledujúceho pracovného dňa. Uvedená lehota sa môže predĺžiť o ďalší pracovný deň pre platobné transakcie iniciované v papierovej forme.

2.   Členské štáty vyžadujú od poskytovateľa platobných služieb príjemcu platby, aby pripísal sumu platobnej transakcie na platobný účet príjemcu platby a umožnil mu ňou disponovať po tom, ako tento poskytovateľ platobných služieb dostal finančné prostriedky v súlade s článkom 87.

3.   Členské štáty vyžadujú od poskytovateľa platobných služieb príjemcu platby, aby previedol platobný príkaz iniciovaný príjemcom platby alebo jeho prostredníctvom poskytovateľovi platobných služieb platiteľa v lehotách dohodnutých medzi príjemcom platby a poskytovateľom platobných služieb umožňujúcich vyrovnanie, pokiaľ ide o inkaso, k dohodnutému dátumu splatnosti.

Článok 84

Neexistencia platobného účtu príjemcu platby u poskytovateľa platobných služieb

Ak príjemca platby nemá platobný účet u poskytovateľa platobných služieb, poskytovateľ platobných služieb, ktorý prijíma finančné prostriedky pre príjemcu platby, sprístupní príjemcovi platby tieto finančné prostriedky v lehote stanovenej v článku 83.

Článok 85

Hotovosť vkladaná na platobný účet

Ak spotrebiteľ vloží hotovosť na platobný účet u poskytovateľa platobných služieb v mene tohto platobného účtu, poskytovateľ platobných služieb zabezpečí, aby bola suma k dispozícii a aby bola pripísaná na účet ihneď po prijatí finančných prostriedkov. Ak používateľ platobných služieb nie je spotrebiteľom, suma je k dispozícii a pripísaná na účet najneskôr v nasledujúci pracovný deň po prijatí finančných prostriedkov.

Článok 86

Vnútroštátne platobné transakcie

V prípade vnútroštátnych platobných transakcií môžu členské štáty stanoviť kratšie maximálne lehoty na vykonanie než tie, ktoré sú stanovené v tomto oddiele.

Článok 87

Dátum pripísania alebo odpísania a dostupnosť finančných prostriedkov

1.   Členské štáty zabezpečia, aby bol dátumom pripísania finančných prostriedkov v prípade platobného účtu príjemcu platby najneskôr pracovný deň, v ktorý sa suma platobnej transakcie pripíše na účet poskytovateľa platobných služieb príjemcu platby.

2.   Poskytovateľ platobných služieb príjemcu platby zabezpečí, aby mal príjemca platby sumu platobnej transakcie k dispozícii ihneď po pripísaní tejto sumy na účet poskytovateľa platobných služieb príjemcu platby, ak na strane poskytovateľa platobných služieb príjemcu platby:

a)

nedochádza k žiadnej menovej konverzii alebo

b)

dochádza k menovej konverzii medzi eurom a menou členského štátu alebo medzi menami dvoch členských štátov.

Povinnosť stanovená v tomto odseku sa vzťahuje aj na platby v rámci jedného poskytovateľa platobných služieb.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby dátum odpísania z účtu pre platobný účet platiteľa nenastal skôr než v okamihu, keď sa suma platobnej transakcie odpíše z tohto platobného účtu.

Oddiel 3

Zodpovednosť

Článok 88

Nesprávne jedinečné identifikátory

1.   Ak sa platobný príkaz vykonáva v súlade s jedinečným identifikátorom, považuje sa za správne vykonaný vzhľadom na príjemcu platby uvedeného v jedinečnom identifikátore.

2.   Ak nie je jedinečný identifikátor poskytnutý používateľom platobných služieb správny, poskytovateľ platobných služieb nenesie zodpovednosť podľa článku 89 za nevykonanie či chybné vykonanie platobnej transakcie.

3.   Poskytovateľ platobných služieb platiteľa však vynaloží primerané úsilie, aby vymohol finančné prostriedky platobnej transakcie. Poskytovateľ platobných služieb príjemcu platby pri uvedenom úsilí spolupracuje aj tak, že poskytovateľovi platobných služieb platiteľa oznamuje všetky relevantné informácie potrebné pre získanie finančných prostriedkov.

V prípade, že získanie finančných prostriedkov podľa prvého pododseku nie je možné, poskytovateľ platobných služieb platiteľa poskytne platiteľovi na základe písomnej žiadosti všetky informácie dostupné poskytovateľovi platobných služieb platiteľa a relevantné pre platiteľa, aby platiteľ mohol vzniesť právny nárok na získanie finančných prostriedkov.

4.   Ak je to dohodnuté v rámcovej zmluve, poskytovateľ platobných služieb môže používateľovi platobných služieb za získanie finančných prostriedkov účtovať poplatky.

5.   Ak používateľ platobných služieb poskytne ďalšie informácie k tým, ktoré sú vymedzené v článku 45 ods. 1 písm. a) alebo v článku 52 bode 2 písm. b), poskytovateľ platobných služieb je zodpovedný iba za vykonanie platobných transakcií v súlade s jedinečným identifikátorom, ktorý poskytol používateľ platobných služieb.

Článok 89

Zodpovednosť poskytovateľa platobných služieb za nevykonanie, chybné vykonanie alebo oneskorené vykonanie platobných transakcií

1.   Ak platobný príkaz priamo iniciuje platiteľ, poskytovateľ platobných služieb platiteľa je bez toho, aby bol dotknutý článok 71, článok 88 ods. 2 a 3 a článok 93, voči platiteľovi zodpovedný za správne vykonanie platobnej transakcie, pokiaľ nedokáže platiteľovi a prípadne poskytovateľovi platobných služieb príjemcu platby, že poskytovateľ platobných služieb príjemcu platby dostal sumu platobnej transakcie v súlade s článkom 83 ods. 1. V uvedenom prípade poskytovateľ platobných služieb príjemcu platby nesie zodpovednosť voči príjemcovi platby za správne vykonanie platobnej transakcie.

Ak poskytovateľ platobných služieb platiteľa nesie zodpovednosť podľa prvého pododseku, bez zbytočného odkladu vráti platiteľovi sumu nevykonanej alebo chybnej platobnej transakcie a v relevantných prípadoch navráti platobný účet, z ktorého sa finančné prostriedky odpísali, do stavu, v ktorom by bol, keby sa chybná platobná transakcia neuskutočnila.

Dátum pripísania finančných prostriedkov na platobný účet platiteľa nesmie byť neskorší než dátum, ku ktorému sa táto suma odpísala.

Ak podľa prvého pododseku nesie zodpovednosť poskytovateľ platobných služieb príjemcu platby, ihneď umožní príjemcovi platby disponovať so sumou platobnej transakcie a v relevantnom prípade pripíše zodpovedajúcu sumu na platobný účet príjemcu platby.

Dátum pripísania sumy na platobný účet príjemcu platby nesmie byť neskorší než dátum, ku ktorému by sa táto suma pripísala na účet, ak by sa transakcia vykonala správne, v súlade s článkom 87.

Ak sa platobná transakcia vykoná neskoro, poskytovateľ platobných služieb príjemcu platby na žiadosť poskytovateľa platobných služieb platiteľa konajúceho v mene platiteľa zabezpečí, aby dátum pripísania sumy na platobný účet príjemcu platby nebol neskorší než dátum, ku ktorému by sa táto suma pripísala, ak by sa transakcia vykonala správne.

V prípade nevykonanej alebo chybne vykonanej platobnej transakcie, pri ktorej platobný príkaz inicioval platiteľ, poskytovateľ platobných služieb platiteľa vynaloží na základe žiadosti a bez ohľadu na zodpovednosť podľa tohto odseku okamžité úsilie na vysledovanie platobnej transakcie a výsledok oznámi platiteľovi. Platiteľovi sa za to neúčtuje žiadny poplatok.

2.   Ak bol platobný príkaz iniciovaný príjemcom platby alebo jeho prostredníctvom, poskytovateľ platobných služieb príjemcu platby je bez toho, aby bol dotknutý článok 71, článok 88 ods. 2 a 3 a článok 93, zodpovedný voči príjemcovi platby za správne zaslanie platobného príkazu poskytovateľovi platobných služieb platiteľa v súlade s článkom 83 ods. 3. Ak je poskytovateľ platobných služieb príjemcu platby zodpovedný podľa tohto pododseku, bezodkladne opätovne zašle príslušný platobný príkaz poskytovateľovi platobných služieb platiteľa.

V prípade oneskoreného zaslania platobného príkazu nesmie byť dátum pripísania sumy na platobný účet príjemcu platby neskorší než dátum, ku ktorému by sa táto suma pripísala, ak by sa transakcia vykonala správne.

Okrem toho je poskytovateľ platobných služieb príjemcu platby bez toho, aby bol dotknutý článok 71, článok 88 ods. 2 a 3 a článok 93, zodpovedný voči príjemcovi platby za spracovanie platobnej transakcie v súlade so svojimi povinnosťami podľa článku 87. Ak podľa tohto pododseku nesie zodpovednosť poskytovateľ platobných služieb príjemcu platby, tento poskytovateľ platobných služieb zabezpečí, aby bola suma platobnej transakcie k dispozícii príjemcovi platby bezodkladne po pripísaní tejto sumy na účet poskytovateľa platobných služieb príjemcu platby. Dátum pripísania sumy na platobný účet príjemcu platby nesmie byť neskorší než dátum, ku ktorému by sa táto suma pripísala, ak by sa transakcia vykonala správne.

V prípade nevykonanej alebo chybne vykonanej platobnej transakcie, za ktorú nie je zodpovedný poskytovateľ platobných služieb príjemcu platby podľa prvého a druhého pododseku, je poskytovateľ platobných služieb platiteľa zodpovedný voči platiteľovi. Ak je v tomto zmysle zodpovedný poskytovateľ platobných služieb platiteľa, tento podľa potreby a bez zbytočného odkladu vráti platiteľovi sumu nevykonanej alebo chybnej platobnej transakcie a navráti platobný účet, z ktorého sa finančné prostriedky odpísali, do stavu, v ktorom by bol, keby sa chybná platobná transakcia neuskutočnila. Dátum pripísania sumy finančných prostriedkov na platobný účet platiteľa nesmie byť neskorší než dátum, ku ktorému sa táto suma odpísala.

Povinnosť podľa štvrtého pododseku sa nevzťahuje na poskytovateľa platobných služieb platiteľa, ak dokáže, že poskytovateľ platobných služieb príjemcu platby dostal sumu platobnej transakcie, aj keď vykonanie platobnej transakcie je s malým oneskorením.

V takom prípade poskytovateľ platobných služieb príjemcu platby pripíše sumu na platobný účet príjemcu platby najneskôr k dátumu, ku ktorému by sa táto suma pripísala, ak by sa vykonala správne.

V prípade nevykonanej alebo chybne vykonanej platobnej transakcie, pri ktorej bol platobný príkaz iniciovaný príjemcom platby alebo prostredníctvom neho, poskytovateľ platobných služieb príjemcu platby vynaloží na základe žiadosti a bez ohľadu na zodpovednosť podľa tohto odseku ihneď úsilie na vysledovanie platobnej transakcie a výsledok oznámi príjemcovi platby. Príjemcovi platby sa za to neúčtuje žiadny poplatok.

3.   Okrem toho nesú poskytovatelia platobných služieb zodpovednosť voči svojim príslušným používateľom platobných služieb za všetky poplatky, ktoré stanovujú, a za všetky úroky, ktoré sú používateľovi platobných služieb účtované v dôsledku nevykonania, chybného alebo neskorého vykonania platobnej transakcie.

Článok 90

Zodpovednosť v prípade platobných iniciačných služieb za nevykonanie, chybné alebo oneskorené vykonanie platobných transakcií

1.   Ak platobný príkaz iniciuje platiteľ prostredníctvom poskytovateľa platobných iniciačných služieb, poskytovateľ platobných služieb spravujúci účet bez toho, aby bol dotknutý článok 71 a článok 88 ods. 2 a 3, vráti platiteľovi sumu nevykonanej alebo chybnej platobnej transakcie a v relevantných prípadoch navráti platobný účet, z ktorého boli finančné prostriedky odpísané, do stavu, v ktorom by bol, keby sa chybná platobná transakcia neuskutočnila.

Je na poskytovateľovi platobných iniciačných služieb, aby dokázal, že platobný príkaz dostal poskytovateľ platobných služieb spravujúci účet platiteľa v súlade s článkom 78 a že v rámci jeho sféry pôsobnosti bola platobná transakcia autentifikovaná, riadne zaznamenaná a neovplyvnila ju technická porucha ani iné nedostatky spojené s nevykonaním, chybným alebo oneskoreným vykonaním transakcie.

2.   Ak poskytovateľ platobných iniciačných služieb nesie zodpovednosť za nevykonanie, chybné alebo oneskorené vykonanie platobnej transakcie, bezodkladne nahradí poskytovateľovi platobných služieb spravujúcemu účet na jeho žiadosť straty alebo sumy zaplatené v dôsledku vrátenia finančných prostriedkov platiteľovi.

Článok 91

Dodatočná finančná náhrada

Každá finančná náhrada, ktorá je dodatočná k náhrade stanovenej v tomto oddiele, sa môže určiť podľa príslušného práva, ktorým sa riadi zmluvný vzťah medzi používateľom platobných služieb a poskytovateľom platobných služieb.

Článok 92

Právo na náhradu

1.   Ak zodpovednosť poskytovateľa platobných služieb podľa článkov 73 a 89 možno prisúdiť inému poskytovateľovi platobných služieb alebo sprostredkovateľovi, tento poskytovateľ platobných služieb alebo sprostredkovateľ nahradí prvému poskytovateľovi platobných služieb všetky straty vzniknuté alebo sumy zaplatené podľa článkov 73 a 89. Zahŕňa to aj náhradu v prípade, že niektorý z poskytovateľov platobných služieb nepoužil silnú autentifikáciu zákazníka.

2.   Ďalšia finančná náhrada sa môže stanoviť v súlade s dohodami medzi poskytovateľmi platobných služieb a/alebo sprostredkovateľmi a podľa práva, ktorým sa riadi dohoda, ktorú medzi sebou uzatvorili.

Článok 93

Neobvyklé a nepredvídateľné okolnosti

Zodpovednosť podľa kapitol 2 alebo 3 nevznikne v prípade neobvyklých a nepredvídateľných okolností, ktoré strana požadujúca zohľadnenie týchto okolností nemôže ovplyvniť a ktorých dôsledkom by sa nedalo napriek všetkému úsiliu vyhnúť, alebo ak je poskytovateľ platobných služieb viazaný inými zákonnými povinnosťami, na ktoré sa vzťahuje právo Únie alebo vnútroštátne právo.

KAPITOLA 4

Ochrana údajov

Článok 94

Ochrana údajov

1.   Členské štáty povolia spracúvanie osobných údajov platobnými systémami a poskytovateľmi platobných služieb, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie predchádzania, vyšetrovania a odhaľovania platobných podvodov. Poskytovanie informácií jednotlivcom o spracúvaní osobných údajov, toto spracúvanie takýchto osobných údajov a akékoľvek iné spracúvanie osobných údajov na účely tejto smernice sa uskutočňuje v súlade so smernicou 95/46/ES, vnútroštátnymi pravidlami, ktorými sa transponuje smernica 95/46/ES, a s nariadením (ES) č. 45/2001.

2.   Poskytovatelia platobných služieb majú prístup k osobným údajom, ktoré sú potrebné na poskytovanie ich platobných služieb, a spracúvajú a uchovávajú takéto osobné údaje len s výslovným súhlasom používateľa platobných služieb.

KAPITOLA 5

Prevádzkové a bezpečnostné riziká a autentifikácia

Článok 95

Riadenie prevádzkových a bezpečnostných rizík

1.   Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia platobných služieb ustanovili rámec s vhodnými opatreniami na zmiernenie a kontrolnými mechanizmami s cieľom riadiť prevádzkové a bezpečnostné riziká súvisiace s platobnými službami, ktoré poskytujú. Poskytovatelia platobných služieb ako súčasť toho rámca zavedú a zachovávajú účinné postupy riadenia incidentov vrátane zisťovania a klasifikácie závažných prevádzkových a bezpečnostných incidentov.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia platobných služieb každoročne alebo v kratších intervaloch, ktoré určí príslušný orgán, poskytovali príslušnému orgánu aktualizované a komplexné posúdenie prevádzkových a bezpečnostných rizík súvisiacich s platobnými službami, ktoré poskytujú, ako aj primeranosti opatrení na zmiernenie rizík a zavedených kontrolných mechanizmov s cieľom reagovať na tieto riziká.

3.   EBA do 13. júla 2017 v úzkej spolupráci s ECB a po konzultáciách so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami, a to aj na trhu s platobnými službami, zohľadňujúc všetky dotknuté záujmy, vydá usmernenia v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 týkajúce sa zavedenia, vykonávania a monitorovania bezpečnostných opatrení a v náležitých prípadoch aj postupov certifikácie.

EBA v úzkej spolupráci s ECB usmernenia uvedené v prvom pododseku preskúmava pravidelne a v každom prípade aspoň každé dva roky.

4.   Berúc do úvahy skúsenosti získané pri uplatňovaní usmernení uvedených v odseku 3 orgán EBA, ak ho o to Komisia v relevantných prípadoch požiada, vypracuje návrh regulačných technických predpisov o kritériách a podmienkach zavedenia a monitorovania bezpečnostných opatrení.

Na Komisiu sa v súlade článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 deleguje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku.

5.   EBA podporuje spoluprácu vrátane výmeny informácií v oblasti prevádzkových a bezpečnostných rizík, ktoré sú spojené s platobnými službami, medzi príslušnými orgánmi a medzi príslušnými orgánmi a ECB a v relevantných prípadoch Agentúrou Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť.

Článok 96

Oznamovanie incidentov

1.   V prípade závažného prevádzkového alebo bezpečnostného incidentu poskytovatelia platobných služieb bez zbytočného odkladu informujú príslušný orgán v domovskom členskom štáte poskytovateľa platobných služieb.

Poskytovateľ platobných služieb v prípade, že incident má vplyv na finančné záujmy jeho používateľov platobných služieb, bez zbytočného odkladu informuje svojich používateľov platobných služieb o incidente a o všetkých opatreniach, ktoré môžu prijať na zmiernenie nepriaznivých účinkov incidentu.

2.   Príslušný orgán domovského členského štátu po prijatí oznámenia uvedeného v odseku 1 bez zbytočného odkladu poskytne relevantné informácie o incidente orgánu EBA a ECB. Uvedený príslušný orgán po posúdení relevantnosti incidentu pre relevantné orgány tohto členského štátu tieto príslušné orgány zodpovedajúcim spôsobom informuje.

EBA a ECB v spolupráci s príslušným orgánom domovského členského štátu posúdia relevantnosť incidentu pre iné relevantné orgány Únie a vnútroštátne orgány a zodpovedajúcim spôsobom ich informujú. ECB informuje členov Európskeho systému centrálnych bánk o otázkach relevantných pre platobné systémy.

Na základe uvedeného oznámenia príslušné orgány v relevantných prípadoch prijmú všetky nevyhnutné opatrenia s cieľom ochrániť bezprostrednú bezpečnosť finančného systému.

3.   EBA do 13. januára 2018 v úzkej spolupráci s ECB a po konzultáciách so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami, a to aj s tými na trhu s platobnými službami, zohľadňujúc všetky dotknuté záujmy, vydá usmernenia v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, ktoré sú určené každému z týchto subjektov:

a)

poskytovateľom platobných služieb, pokiaľ ide o klasifikáciu závažných incidentov uvedených v odseku 1 a o obsah, formát, vrátane štandardných vzorov oznámení, a postupy oznamovania takýchto incidentov;

b)

príslušným orgánom, pokiaľ ide o kritériá posudzovania relevantnosti incidentu a podrobnosti hlásení o incidentoch, ktoré sa majú súčasne oznamovať aj iným vnútroštátnym orgánom.

4.   EBA v úzkej spolupráci s ECB pravidelne a v každom prípade aspoň každé dva roky preskúmava usmernenia uvedené v odseku 3.

5.   EBA pri vydávaní a preskúmavaní usmernení uvedených v odseku 3 zohľadňuje normy a/alebo špecifikácie, ktoré vypracovala a uverejnila Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť pre sektory vykonávajúce iné činnosti než je poskytovanie platobných služieb.

6.   Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia platobných služieb poskytovali svojim príslušným orgánom aspoň raz ročne štatistické údaje o podvodoch súvisiacich s rôznymi platobnými prostriedkami. Uvedené príslušné orgány poskytnú orgánu EBA a ECB takéto údaje v súhrnnej podobe.

Článok 97

Autentifikácia

1.   Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia platobných služieb uplatňovali silnú autentifikáciu zákazníka, ak platiteľ:

a)

pristupuje k svojmu platobnému účtu online;

b)

iniciuje elektronickú platobnú transakciu;

c)

prostredníctvom diaľkového prístupu vykonáva akékoľvek kroky, ktoré môžu predstavovať riziko platobného podvodu alebo iného zneužitia.

2.   S ohľadom na iniciovanie elektronických platobných transakcií, ako sa uvádza v odseku 1 písm. b), zabezpečia členské štáty, aby pre elektronické platobné transakcie vykonávané prostredníctvom diaľkového prístupu poskytovatelia platobných služieb uplatňovali silnú autentifikáciu zákazníka, ktorá zahŕňa prvky, ktoré dynamicky spájajú transakciu s konkrétnou sumou a konkrétnym príjemcom platby.

3.   S ohľadom na odsek 1 zabezpečia členské štáty, aby poskytovatelia platobných služieb mali zavedené primerané bezpečnostné opatrenia s cieľom chrániť dôvernosť a integritu personalizovaných bezpečnostných prvkov používateľov platobných služieb.

4.   Odseky 2 a 3 sa uplatňujú aj vtedy, ak sa platby iniciujú prostredníctvom poskytovateľa platobných iniciačných služieb. Odseky 1 a 3 sa uplatňujú aj vtedy, keď sa informácie požadujú prostredníctvom poskytovateľa služieb informovania o účte.

5.   Členské štáty zabezpečia, aby poskytovateľ platobných služieb spravujúci účet umožnil poskytovateľovi platobných iniciačných služieb a poskytovateľovi služieb informovania o účte spoľahnúť sa na postupy autentifikácie, ktorú poskytuje poskytovateľ platobných služieb spravujúci účet používateľovi platobných služieb v súlade s odsekmi 1 a 3 a v prípade zapojenia poskytovateľa platobných iniciačných služieb v súlade s odsekmi 1, 2 a 3.

Článok 98

Regulačné technické predpisy týkajúce sa autentifikácie a komunikácie

1.   EBA vypracuje v súlade s článkom 10 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 v úzkej spolupráci s ECB a po konzultáciách so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami, a to aj s tými na trhu s platobnými službami, zohľadňujúc všetky dotknuté záujmy, návrh regulačných technických predpisov určených poskytovateľom platobných služieb uvedeným v článku 1 ods. 1 tejto smernice, v ktorých vymedzí:

a)

požiadavky na silnú autentifikáciu zákazníka uvedenú v článku 97 ods. 1 a 2;

b)

výnimky z uplatňovania článku 97 ods. 1, 2 a 3 na základe kritérií stanovených v odseku 3 tohto článku;

c)

požiadavky na to, aby boli bezpečnostné opatrenia v súlade s článkom 97 ods. 3 s cieľom chrániť dôvernosť a integritu personalizovaných bezpečnostných prvkov používateľov platobných služieb, a

d)

požiadavky na spoločné a bezpečné otvorené komunikačné normy na účely identifikácie, autentifikácie, oznamovania a informovania, ako aj na vykonávanie bezpečnostných opatrení, medzi poskytovateľmi platobných služieb spravujúcimi účet, poskytovateľmi platobných iniciačných služieb, poskytovateľmi služieb informovania o účte, platiteľmi, príjemcami platby a inými poskytovateľmi platobných služieb.

2.   EBA vypracuje návrh regulačných technických predpisov uvedený v odseku 1 s cieľom:

a)

zaistiť prostredníctvom prijatia účinných požiadaviek zohľadňujúcich riziká primeranú úroveň bezpečnosti pre používateľov platobných služieb a poskytovateľov platobných služieb;

b)

zaistiť bezpečnosť finančných prostriedkov a osobných údajov používateľov platobných služieb;

c)

zaistiť a zachovávať spravodlivú hospodársku súťaž medzi všetkými poskytovateľmi platobných služieb;

d)

zaistiť neutralitu technológií a podnikateľských modelov;

e)

umožniť vývoj užívateľsky ústretových, prístupných a inovačných platobných prostriedkov.

3.   Výnimky uvedené v odseku 1 písm. b) sa zakladajú na týchto kritériách:

a)

úroveň rizika spojeného s poskytovanou službou;

b)

suma, častosť výskytu transakcie alebo obe tieto kritériá;

c)

forma platobného spôsobu použitá na vykonanie transakcie.

4.   EBA predloží návrh regulačných technických predpisov uvedený v odseku 1 Komisii do 13. januára 2017.

Na Komisiu sa v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 deleguje právomoc prijímať uvedené regulačné technické predpisy.

5.   EBA v súlade s článkom 10 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 pravidelne preskúmava a v prípade potreby aktualizuje regulačné technické predpisy, aby sa okrem iného zohľadnili inovácie a technologický vývoj.

KAPITOLA 6

Postupy alternatívneho riešenia sporov pre urovnanie sporov

Oddiel 1

Postupy podávania sťažností

Článok 99

Sťažnosti

1.   Členské štáty zabezpečia, aby sa zaviedli postupy, ktoré umožnia používateľom platobných služieb a iným zainteresovaným stranám vrátane združení spotrebiteľov podávať príslušným orgánom sťažnosti, pokiaľ ide o údajné porušenia tejto smernice zo strany poskytovateľov platobných služieb.

2.   V relevantných prípadoch a bez toho, aby bolo dotknuté právo obrátiť sa na súd v súlade s vnútroštátnym procesným právom, sa v odpovedi príslušných orgánov sťažovateľovi oznámi existencia postupov alternatívneho riešenia sporov v súlade s článkom 102.

Článok 100

Príslušné orgány

1.   Členské štáty určia príslušné orgány na zabezpečenie a monitorovanie účinného súladu s touto smernicou. Uvedené príslušné orgány prijmú všetky vhodné opatrenia na zabezpečenie takéhoto súladu.

Ide o:

a)

príslušné orgány v zmysle článku 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 alebo

b)

orgány uznané podľa vnútroštátneho práva alebo orgánmi verejnej moci výslovne oprávnenými na tento účel vnútroštátnym právom.

S výnimkou národných centrálnych bánk nesmú byť poskytovateľmi platobných služieb.

2.   Orgány uvedené v odseku 1 majú všetky právomoci a primerané zdroje potrebné na vykonávanie svojich povinností. V prípade, že je na zabezpečenie a monitorovanie účinného súladu s touto smernicou splnomocnený viac než jeden príslušný orgán, členské štáty zabezpečia úzku spoluprácu týchto orgánov, aby si mohli účinne plniť príslušné povinnosti.

3.   Príslušné orgány vykonávajú svoje právomoci v súlade s vnútroštátnymi právom buď:

a)

priamo na základe vlastnej kompetencie alebo pod dohľadom súdnych orgánov, alebo

b)

podaniami na súdoch, ktoré sú príslušné vydať potrebné rozhodnutie, v relevantných prípadoch aj prostredníctvom odvolania, ak podanie na vydanie potrebného rozhodnutia nie je úspešné.

4.   V prípade porušenia alebo pri podozrení na porušenie ustanovení vnútroštátneho práva transponujúcich hlavy III a IV sú príslušnými orgánmi uvedenými v odseku 1 tohto článku príslušné orgány domovského členského štátu poskytovateľa platobných služieb s výnimkou toho, že pre agentov a pobočky zriadené v súlade s právom usadiť sa sú príslušnými orgánmi príslušné orgány hostiteľského členského štátu.

5.   Členské štáty oznámia Komisii určené príslušné orgány uvedené v odseku 1 čo najskôr a v každom prípade do 13. januára 2018. Komisiu informujú o akomkoľvek rozdelení povinností týchto orgánov. Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii akúkoľvek následnú zmenu týkajúcu sa určenia uvedených orgánov a ich príslušných právomocí.

6.   EBA vydá po konzultácii s ECB usmernenia určené príslušným orgánom v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 o postupoch riešenia sťažností, ktoré sa majú zohľadniť na zabezpečenie súladu s odsekom 1 tohto článku. Uvedené usmernenia sa vydajú do 13. januára 2018 a podľa potreby sa pravidelne aktualizujú.

Oddiel 2

Postupy alternatívneho riešenia sporov a sankcie

Článok 101

Riešenie sporov

1.   Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia platobných služieb zaviedli a uplatňovali primerané a účinné postupy riešenia sťažností, pokiaľ ide o riešenie sťažností používateľov platobných služieb týkajúcich sa práv a povinností vyplývajúcich z hláv III a IV tejto smernice, a v tejto súvislosti monitorujú ich konanie.

Uvedené postupy sa uplatňujú v každom členskom štáte, v ktorom poskytovateľ platobných služieb ponúka platobné služby, a sú dostupné v úradnom jazyku príslušného členského štátu alebo v inom jazyku, ak je to dohodnuté medzi poskytovateľom platobných služieb a používateľom platobných služieb.

2.   Členské štáty vyžadujú, aby poskytovatelia platobných služieb vynaložili všetko dostupné úsilie s cieľom poskytnúť odpoveď v papierovej forme alebo, ak je to dohodnuté medzi poskytovateľom platobných služieb a používateľom platobných služieb, na inom trvalom nosiči údajov, na sťažnosti používateľov platobných služieb. V takejto odpovedi sa venuje pozornosť každému bodu sťažnosti, a to v primeranej časovej lehote, najneskôr však do 15 pracovných dní od doručenia sťažnosti. Vo výnimočných situáciách, keď nemožno odpovedať do 15 pracovných dní z dôvodov, ktoré sú mimo kontroly poskytovateľa platobných služieb, sa vyžaduje zaslanie predbežnej odpovede s jasným uvedením dôvodov oneskorenia odpovede na sťažnosť a termínu konečnej odpovede používateľovi platobných služieb. Lehota na doručenie konečnej odpovede v žiadnom prípade nesmie presiahnuť 35 pracovných dní.

Členské štáty môžu zaviesť alebo ponechať v platnosti predpisy o postupoch riešenia sporov, ktoré sú pre používateľa platobných služieb výhodnejšie, než je postup uvedený v prvom pododseku. Ak tak urobia, uplatňujú sa uvedené predpisy.

3.   Poskytovateľ platobných služieb informuje používateľa platobných služieb o aspoň jednom subjekte alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný riešiť spory týkajúce sa práv a povinností vyplývajúcich z hláv III a IV.

4.   Informácie uvedené v odseku 3 sa uvedú jasným, zrozumiteľným a ľahko prístupným spôsobom na webovom sídle poskytovateľa platobných služieb, ak nejaké má, na pobočke a vo všeobecných obchodných podmienkach zmluvy medzi poskytovateľom platobných služieb a používateľom platobných služieb. Ďalej sa uvedie, ako sa dajú získať ďalšie informácie o príslušnom subjekte alternatívneho riešenia sporov a o podmienkach, na základe ktorých sa na tento subjekt možno obrátiť.

Článok 102

Postupy alternatívneho riešenia sporov

1.   Členské štáty zabezpečia, aby sa na riešenie sporov medzi používateľmi platobných služieb a poskytovateľmi platobných služieb týkajúcich sa práv a povinností vyplývajúcich z hláv III a IV tejto smernice zaviedli podľa príslušného vnútroštátneho práva a práva Únie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ (35) primerané, nezávislé, nestranné, transparentné a účinné postupy alternatívneho riešenia sporov, pričom sa v prípade potreby využijú už existujúce príslušné orgány. Členské štáty zabezpečia, aby sa postupy alternatívneho riešenia sporov uplatňovali na poskytovateľov platobných služieb a aby sa vzťahovali aj na činnosti vymenovaných zástupcov.

2.   Členské štáty vyžadujú, aby orgány uvedené v odseku 1 tohto článku účinne spolupracovali pri riešení cezhraničných sporov týkajúcich sa práv a povinností vyplývajúcich z hláv III a IV.

Článok 103

Sankcie

1.   Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných za porušenie vnútroštátneho práva, ktorými sa transponuje táto smernica, a prijmú všetky potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť ich vykonávanie. Takéto sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

2.   Členské štáty umožnia svojim príslušným orgánom sprístupniť verejnosti akúkoľvek administratívnu sankciu, ktorá je uložená za porušenie opatrení prijatých pri transpozícii tejto smernice, s výnimkou prípadu, keď by takéto sprístupnenie závažne ohrozilo finančné trhy alebo by spôsobilo neprimeranú škodu zúčastneným stranám.

HLAVA V

DELEGOVANÉ AKTY A REGULAČNÉ TECHNICKÉ PREDPISY

Článok 104

Delegované akty

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 105, pokiaľ ide o:

a)

úpravu odkazu na odporúčanie 2003/361/ES v článku 4 bode 36 tejto smernice v prípade zmeny uvedeného odporúčania;

b)

aktualizáciu súm uvedených v článku 32 ods. 1 a článku 74 ods. 1 s cieľom zohľadniť infláciu.

Článok 105

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 104 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od 12. januára 2016.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 104 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomocí, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 104 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

Článok 106

Povinnosť informovať spotrebiteľov o ich právach

1.   Do 13. januára 2018 Komisia vypracuje užívateľsky ústretový elektronický leták, v ktorom jasným a ľahko zrozumiteľným spôsobom uvedie práva spotrebiteľov uvedené v tejto smernici a súvisiacom práve Únie.

2.   Komisia informuje členské štáty, európske združenia poskytovateľov platobných služieb a európske združenia spotrebiteľov o uverejnení letáka uvedeného v odseku 1.

Komisia, EBA a príslušné orgány zabezpečia jednotlivo, aby bol leták k dispozícii ľahko prístupným spôsobom na ich webových sídlach.

3.   Poskytovatelia platobných služieb zabezpečia, aby bol leták k dispozícii ľahko prístupným spôsobom na ich webových sídlach, ak nejaké existujú, a v papierovej forme na ich pobočkách, u ich agentov a subjektov poverených externým vykonávaním činnosti.

4.   Poskytovatelia platobných služieb neúčtujú svojim klientom za poskytovanie informácií podľa tohto článku žiadne poplatky.

5.   Pokiaľ ide o osoby so zdravotným postihnutím, ustanovenia tohto článku sa uplatňujú s použitím vhodných alternatívnych prostriedkov, ktoré umožňujú, aby boli informácie dostupné v prístupnom formáte.

HLAVA VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 107

Úplná harmonizácia

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 2, článok 8 ods. 3, článok 32, článok 38 ods. 2, článok 42 ods. 2, článok 55 ods. 6, článok 57 ods. 3, článok 58 ods. 3, článok 61 ods. 2 a 3, článok 62 ods. 5, článok 63 ods. 2 a 3, článok 74 ods. 1 druhý pododsek a článok 86, nesmú členské štáty, pokiaľ táto smernica obsahuje harmonizované ustanovenia, zachovávať ani zavádzať iné ustanovenia, než sú stanovené v tejto smernici.

2.   Ak členský štát využije niektorú z možností uvedených v odseku 1, oznámi túto skutočnosť a všetky nasledujúce zmeny Komisii. Komisia uverejní informácie na webovom sídle alebo iným ľahko prístupným spôsobom.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby sa poskytovatelia platobných služieb neodchyľovali na úkor používateľov platobných služieb od ustanovení vnútroštátneho práva, ktorými sa transponuje táto smernica, okrem prípadov výslovne v nej stanovených.

Poskytovatelia platobných služieb sa však môžu rozhodnúť poskytnúť používateľom platobných služieb priaznivejšie podmienky.

Článok 108

Doložka o preskúmaní

Komisia do 13. januára 2021 predloží Európskemu parlamentu, Rade, ECB a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o uplatňovaní a vplyve tejto smernice, a najmä o:

a)

primeranosti a vplyve pravidiel týkajúcich sa poplatkov, ako sa stanovuje v článku 62 ods. 3, 4 a 5;

b)

uplatňovaní článku 2 ods. 3 a 4 vrátane posúdenia, či sa hlavy III a IV môžu, ak je to technicky možné, uplatňovať v plnej miere na platobné transakcie uvedené v uvedených odsekoch;

c)

prístupe k platobným systémom, predovšetkým so zreteľom na úroveň hospodárskej súťaže;

d)

vhodnosti a vplyve limitov pre platobné transakcie uvedené v článku 3 písm. l);

e)

vhodnosti a vplyve limitu pre výnimku uvedenú v článku 32 ods. 1 písm. a);

f)

tom, či by bolo vzhľadom na vývoj situácie žiaduce zaviesť ako doplnok k ustanoveniam článku 75 o platobných transakciách, v prípade ktorých suma nie je vopred známa a finančné prostriedky sú zablokované, maximálne limity pre sumy, ktoré sa majú blokovať na platobnom účte platiteľa v takýchto situáciách.

Komisia v prípade potreby predloží legislatívny návrh spolu so svojou správou.

Článok 109

Prechodné ustanovenie

1.   Členské štáty umožnia platobným inštitúciám, ktoré začali vykonávať činnosti v súlade s vnútroštátnym právom, ktorým sa transponuje smernica 2007/64/ES, do 13. januára 2018, aby pokračovali v týchto činnostiach v súlade s požiadavkami stanovenými v smernici 2007/64/ES bez toho, aby museli žiadať o povolenie v súlade s článkom 5 tejto smernice alebo dodržať ostatné ustanovenia stanovené alebo uvedené v hlave II tejto smernice do 13. júla 2018.

Členské štáty od takýchto platobných inštitúcií vyžadujú, aby predložili všetky náležité informácie príslušným orgánom, aby tieto orgány mohli do 13. júla 2018 posúdiť, či uvedené platobné inštitúcie spĺňajú požiadavky stanovené v hlave II, a ak nie, aké opatrenia sa musia prijať na zabezpečenie ich dodržiavania alebo či je vhodné odňať povolenia.

Platobným inštitúciám, ktoré podľa overenia príslušnými orgánmi spĺňajú požiadavky stanovené v hlave II, sa udelí povolenie a zapíšu sa do registrov uvedených v článkoch 14 a 15. Ak uvedené platobné inštitúcie nesplnia požiadavky stanovené v hlave II do 13. júla 2018, v súlade s článkom 37 sa im zakáže poskytovať platobné služby.

2.   Členské štáty môžu stanoviť, aby sa platobným inštitúciám uvedeným v odseku 1 tohto článku automaticky udelilo povolenie a aby boli zapísané do registrov uvedených v článkoch 14 a 15, ak už príslušné orgány majú dôkaz o tom, že požiadavky stanovené v článkoch 5 a 11 sú splnené. Príslušné orgány informujú dotknuté platobné inštitúcie pred tým, než im udelia povolenie.

3.   Tento odsek sa uplatňuje na fyzické alebo právnické osoby, ktoré využívali výnimku podľa článku 26 smernice 2007/64/ES pred 13. januára 2018, a ktoré vykonávali činnosti poskytovania platobných služieb v zmysle smernice 2007/64/ES.

Členské štáty umožnia uvedeným osobám, aby pokračovali v uvedených činnostiach v príslušnom členskom štáte v súlade so smernicou 2007/64/ES až do 13. januára 2019 bez toho, aby museli žiadať o povolenie podľa článku 5 tejto smernice, alebo získať výnimku podľa článku 32 tejto smernice, alebo dodržať ostatné ustanovenia stanovené alebo uvedené v hlave II tejto smernice.

Každej osobe uvedenej v prvom pododseku, ktorej sa do 13. januára 2019 neudelilo povolenie alebo výnimka podľa tejto smernice, sa v súlade s článkom 37 tejto smernice zakáže poskytovať platobné služby.

4.   Členské štáty môžu umožniť fyzickým a právnickým osobám, ktoré využívajú výnimku uvedenú v odseku 3 tohto článku, aby sa považovali za osoby využívajúce výnimku a aby sa automaticky zapísali do registrov uvedených v článkoch 14 a 15, ak príslušné orgány majú dôkaz o tom, že požiadavky stanovené v článku 32 sú splnené. Príslušné orgány informujú dotknuté platobné inštitúcie.

5.   Bez ohľadu na odsek 1 tohto článku sa platobným inštitúciám, ktorým bolo udelené povolenie poskytovať platobné služby uvedené v bode 7 prílohy k smernici 2007/64/ES, ponecháva toto povolenie poskytovať tieto platobné služby, ktoré sa považujú za platobné služby uvedené v prílohe I bode 3 k tejto smernici, ak príslušné orgány do 13. januára 2020 získajú dôkaz o tom, že požiadavky stanovené v článku 7 písm. c) a v článku 9 tejto smernice sú splnené.

Článok 110

Zmeny smernice 2002/65/ES

V článku 4 smernice 2002/65/ES sa odsek 5 nahrádza takto:

„5.   Ak sa uplatňuje aj smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 (36), ustanovenia o poskytovaní informácií podľa článku 3 ods. 1 tejto smernice s výnimkou bodu 2 písm. c) až g), bodu 3 písm. a), d) a e) a bodu 4 písm. b) sa nahrádzajú článkami 44, 45, 51 a 52 smernice (EÚ) 2015/2366.

Článok 111

Zmeny smernice 2009/110/ES

Smernica 2009/110/ES sa mení takto:

1.

Článok 3 sa mení takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Bez toho, aby bola dotknutá táto smernica, sa článok 5, články 11 až 17, článok 19 ods. 5 a 6 a články 20 až 31 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 (37) vrátane delegovaných aktov prijatých podľa článku 15 ods. 4, článku 28 ods. 5 a článku 29 ods. 7 primerane uplatňujú na inštitúcie elektronického peňažníctva.

(37)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 35).“"

b)

Odseky 4 a 5 sa nahrádzajú takto:

„4.   Členské štáty umožnia inštitúciám elektronického peňažníctva, aby distribuovali a zamieňali elektronické peniaze prostredníctvom fyzických alebo právnických osôb, ktoré konajú v ich mene. Ak inštitúcia elektronického peňažníctva distribuuje elektronické peniaze v inom členskom štáte tak, že využije takúto fyzickú alebo právnickú osobu, články 27 až 31, s výnimkou článku 29 ods. 4 a 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366, vrátane delegovaných aktov prijatých v súlade s jej článkom 28 ods. 5 a článkom 29 ods. 7, sa primerane uplatňujú na takúto inštitúciu elektronického peňažníctva.

5.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 4 tohto článku, inštitúcie elektronického peňažníctva nevydávajú elektronické peniaze prostredníctvom sprostredkovateľov. Inštitúcie elektronického peňažníctva môžu poskytovať platobné služby uvedené v článku 6 ods. 1 písm. a) tejto smernice prostredníctvom sprostredkovateľov, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 19 smernice (EÚ) 2015/2366.“

2.

V článku 18 sa dopĺňa tento odsek:

„4.   Členské štáty umožnia inštitúciám elektronického peňažníctva, ktoré začali pred 13. januárom 2018 vykonávať činnosti v súlade s touto smernicou a so smernicou 2007/64/ES v členskom štáte, v ktorom majú svoje ústredie, pokračovať v týchto činnostiach v danom členskom štáte alebo v ktoromkoľvek inom členskom štáte bez toho, aby museli žiadať o povolenie v súlade s článkom 3 tejto smernice alebo dodržať ostatné požiadavky stanovené alebo uvedené v hlave II tejto smernice do 13. júla 2018.

Členské štáty od inštitúcií elektronického peňažníctva uvedených v prvom pododseku vyžadujú, aby predložili všetky náležité informácie príslušným orgánom, aby tieto mohli do 13. júla 2018 posúdiť, či tieto inštitúcie elektronického peňažníctva spĺňajú požiadavky stanovené v hlave II tejto smernice a ak nie, aké opatrenia sa musia prijať na zabezpečenie ich splnenia alebo či je vhodné odňať povolenie.

Inštitúciám elektronického peňažníctva uvedeným v prvom pododseku, ktoré podľa overenia príslušnými orgánmi spĺňajú požiadavky stanovené v hlave II, sa udelí povolenie a zapíšu sa do registra. Ak uvedené inštitúcie elektronického peňažníctva nespĺňajú požiadavky stanovené v hlave II do 13. júla 2018, vydávanie elektronických peňazí sa im zakáže.“

Článok 112

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 1093/2010

Nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 sa mení takto:

1.

V článku 1 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Orgán pre bankovníctvo koná v rámci právomocí udelených týmto nariadením a v rozsahu pôsobnosti smernice 2002/87/ES, smernice 2009/110/ES, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (38), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (39), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/49/EÚ (40), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/847 (41), smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 (42), a pokiaľ sa uvedené akty uplatňujú na úverové a finančné inštitúcie a príslušné orgány, ktoré nad nimi vykonávajú dohľad, v rámci rozsahu pôsobnosti príslušných častí smernice 2002/65/ES a smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 (43) vrátane všetkých smerníc, nariadení a rozhodnutí vychádzajúcich z uvedených aktov a všetkých ostatných právne záväzných aktov Únie, ktorými sa zverujú úlohy orgánu pre bankovníctvo. Orgán pre bankovníctvo koná tiež v súlade s nariadením Rady (EÚ) č. 1024/2013 (44).

(38)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1)."

(39)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338)."

(40)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/49/EÚ zo 16. apríla 2014 o systémoch ochrany vkladov (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 149)."

(41)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/847 z 20. mája 2015 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1781/2006 (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 1)."

(42)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 35)."

(43)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73)."

(44)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63).“"

2.

Článok 4 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   ‚finančné inštitúcie‘ sú úverové inštitúcie vymedzené v článku 4 ods. 1 bode 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, investičné spoločnosti vymedzené v článku 4 ods. 1 bode 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, finančné konglomeráty vymedzené v článku 2 bode 14 smernice 2002/87/ES, poskytovatelia platobných služieb vymedzení v článku 4 bode 11 smernice (EÚ) 2015/2366 a inštitúcie elektronických peňazí vymedzené v článku 2 bode 1 smernice 2009/110/ES, avšak v súvislosti so smernicou (EÚ) 2015/849 sú ‚finančnými inštitúciami‘ úverové inštitúcie a finančné inštitúcie vymedzené v článku 3 bodoch 1 a 2 smernice (EÚ) 2015/849;“.

Článok 113

Zmena smernice 2013/36/EÚ

V prílohe I k smernici 2013/36/EÚ sa bod 4 nahrádza takto:

„4.

Platobné služby, ako sú vymedzené v článku 4 bode 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 (45).

Článok 114

Zrušenie

Smernica 2007/64/ES sa zrušuje s účinnosťou od 13. januára 2018.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II k tejto smernici.

Článok 115

Transpozícia

1.   Členské štáty do 13. januára 2018 prijmú a uverejnia opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto opatrení.

2.   Uvedené opatrenia uplatňujú od 13. januára 2018.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

3.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných opatrení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

4.   Odchylne od odseku 2 členské štáty zabezpečia uplatňovanie bezpečnostných opatrení, ktoré sú uvedené v článkoch 65, 66, 67 a 97, od 18 mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti regulačných technických predpisov uvedených v článku 98.

5.   Členské štáty nesmú zakázať právnickým osobám, ktoré vykonávali pred 12. januárom 2016 na ich území činnosti poskytovateľov platobných iniciačných služieb a poskytovateľov služieb informovania o účte v zmysle tejto smernice, aby naďalej vykonávali rovnaké činnosti na ich území počas prechodného obdobia uvedeného v odsekoch 2 a 4 v súlade s regulačným rámcom platným v súčasnosti.

6.   Členské štáty zabezpečia, aby až dovtedy, kým jednotliví poskytovatelia platobných služieb spravujúci účty dosiahnu súlad s regulačnými technickými predpismi uvedenými v odseku 4, poskytovatelia platobných služieb spravujúci účty nezneužívali skutočnosť, že nie sú v súlade s uvedenými predpismi na blokovanie alebo hatenie používania platobných iniciačných služieb a služieb informovania o účte v prípade účtov, ktoré spravujú.

Článok 116

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 117

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 25. novembra 2015

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

N. SCHMIT


(1)  Ú. v. EÚ C 224, 15.7.2014, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 170, 5.6.2014, s. 78.

(3)  Pozícia Európskeho parlamentu z 8. októbra 2015 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 16. novembra 2015.

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a ktorou sa zrušuje smernica 97/5/ES (Ú. v. EÚ L 319, 5.12.2007, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 zo 16. septembra 2009 o cezhraničných platbách v Spoločenstve, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2560/2001 (Ú. v. EÚ L 266, 9.10.2009, s. 11).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje smernica 2000/46/ES (Ú. v. EÚ L 267, 10.10.2009, s. 7).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 924/2009 (Ú. v. EÚ L 94, 30.3.2012, s. 22).

(8)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/751 z 29. apríla 2015 o výmenných poplatkoch za platobné transakcie viazané na kartu (Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2015, s. 1).

(10)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).

(12)  Smernica Rady 86/635/EHS z 8. decembra 1986 o ročnej účtovnej závierke a konsolidovaných účtoch bánk a iných finančných inštitúcií (Ú. v. ES L 372, 31.12.1986, s. 1).

(13)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).

(14)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS (Ú. v. EÚ L 133, 22.5.2008, s. 66).

(15)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov (Ú. v. ES L 166, 11.6.1998, s. 45).

(16)  Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o vymedzení pojmu mikropodniky, malé a stredne veľké podniky (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

(17)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 22).

(18)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1).

(19)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/65/ES z 23. septembra 2002 o poskytovaní finančných služieb spotrebiteľom na diaľku a o zmene a doplnení smernice Rady 90/619/EHS a smerníc 97/7/ES a 98/27/ES (Ú. v. ES L 271, 9.10.2002, s. 16).

(20)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64).

(21)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ z 23. júla 2014 o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, o presune platobných účtov a o prístupe k platobným účtom so základnými funkciami (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 214).

(22)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

(23)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(24)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) (Ú. v. EÚ L 177, 4.7.2008, s. 6).

(25)  Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1).

(26)  Ú. v. EÚ C 369, 17.12.2011, s. 14.

(27)  Ú. v. EÚ C 38, 8.2.2014, s. 14.

(28)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

(29)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 241/2014 zo 7. januára 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa požiadaviek na vlastné zdroje inštitúcií (Ú. v. EÚ L 74, 14.3.2014, s. 8).

(30)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 33).

(31)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).

(32)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/847 z 20. mája 2015 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1781/2006 (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 1).

(33)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/253/EHS (Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 87).

(34)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1).

(35)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov) (Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 63).


PRÍLOHA I

PLATOBNÉ SLUŽBY

(podľa článku 4 bodu 3)

1.

Služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu.

2.

Služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu.

3.

Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodu finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:

a)

vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa;

b)

vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného platobného nástroja alebo prostredníctvom podobného zariadenia;

c)

vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov.

4.

Vykonávanie platobných transakcií, v prípade ktorých sú finančné prostriedky kryté úverovým rámcom poskytnutým používateľovi platobných služieb:

a)

vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa;

b)

vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného platobného nástroja alebo prostredníctvom podobného zariadenia;

c)

vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov.

5.

Vydávanie platobných nástrojov a/alebo prijímanie platobných transakcií.

6.

Poukazovanie peňazí.

7.

Platobné iniciačné služby.

8.

Služby informovania o účte.


PRÍLOHA II

TABUĽKA ZHODY

Táto smernica

Smernica 2007/64/ES

článok 1 ods. 1

článok 1 ods. 1

článok 1 ods. 2

článok 1 ods. 2

článok 2 ods. 1

článok 2 ods. 1

článok 2 ods. 2

článok 2 ods. 3

článok 2 ods. 4

článok 2 ods. 5

článok 2 ods. 3

článok 3

článok 3

článok 4:

článok 4:

body 1, 2, 3, 4, 5 a 10

body 1, 2, 3, 4, 5 a 10

bod 7

bod 6

bod 8

bod 7

bod 9

bod 8

bod 11

bod 9

bod 12

bod 14

bod 13

bod 16

bod 14

bod 23

body 20, 21, 22

body 11, 12, 13

bod 23

bod 28

bod 25

bod 15

body 26, 27

body 17, 18

bod 28

bod 20

bod 29

bod 19

bod 33

bod 21

body 34, 35, 36, 37

body 24, 25, 26, 27

bod 38

bod 22

body 39, 40

body 29, 30

body 6, 15 – 19, 24, 30 – 32, 41 – 48

článok 5 ods. 1

článok 5

článok 5 ods. 2

článok 5 ods. 3

článok 5 ods. 4

článok 5 ods. 5

článok 5 ods. 6

článok 5 ods. 7

článok 6 ods. 1

článok 6 ods. 2

článok 6 ods. 3

článok 6 ods. 4

článok 7

článok 6

článok 8 ods. 1

článok 7 ods. 1

článok 8 ods. 2

článok 7 ods. 2

článok 8 ods. 3

článok 7 ods. 3

článok 9 ods. 1

článok 8 ods. 1

článok 9 ods. 2

článok 8 ods. 2

článok 9 ods. 3

článok 8 ods. 3

článok 10 ods. 1

článok 9 ods. 1

článok 10 ods. 2

článok 9 ods. 2

článok 9 ods. 3 a 4

článok 11 ods. 1

článok 10 ods. 1

článok 11 ods. 2

článok 10 ods. 2

článok 11 ods. 3

článok 10 ods. 3

článok 11 ods. 4

článok 10 ods. 4

článok 11 ods. 5

článok 10 ods. 5

článok 11 ods. 6

článok 10 ods. 6

článok 11 ods. 7

článok 10 ods. 7

článok 11 ods. 8

článok 10 ods. 8

článok 11 ods. 9

článok 10 ods. 9

článok 12

článok 11

článok 13 ods. 1

článok 12 ods. 1

článok 13 ods. 2

článok 12 ods. 2

článok 13 ods. 3

článok 12 ods. 3

článok 14 ods. 1

článok 13

článok 14 ods. 2

článok 13

článok 14 ods. 3

článok 14 ods. 4

článok 15 ods. 1

článok 15 ods. 2

článok 15 ods. 3

článok 15 ods. 4

článok 15 ods. 5

článok 16

článok 14

článok 17 ods. 1

článok 15 ods. 1

článok 17 ods. 2

článok 15 ods. 2

článok 17 ods. 3

článok 15 ods. 3

článok 17 ods. 4

článok 15 ods. 4

článok 18 ods. 1

článok 16 ods. 1

článok 18 ods. 2

článok 16 ods. 2

článok 18 ods. 3

článok 16 ods. 2

článok 18 ods. 4

článok 16 ods. 3

článok 18 ods. 5

článok 16 ods. 4

článok 18 ods. 6

článok 16 ods. 5

článok 19 ods. 1

článok 17 ods. 1

článok 19 ods. 2

článok 17 ods. 2

článok 19 ods. 3

článok 17 ods. 3

článok 19 ods. 4

článok 17 ods. 4

článok 19 ods. 5

článok 17 ods. 5

článok 19 ods. 6

článok 17 ods. 7

článok 19 ods. 7

článok 17 ods. 8

článok 19 ods. 8

článok 20 ods. 1

článok 18 ods. 1

článok 20 ods. 2

článok 18 ods. 2

článok 21

článok 19

článok 22 ods. 1

článok 20 ods. 1

článok 22 ods. 2

článok 20 ods. 2

článok 22 ods. 3

článok 20 ods. 3

článok 22 ods. 4

článok 20 ods. 4

článok 22 ods. 5

článok 20 ods. 5

článok 23 ods. 1

článok 21 ods. 1

článok 23 ods. 2

článok 21 ods. 2

článok 23 ods. 3

článok 21 ods. 3

článok 24 ods. 1

článok 22 ods. 1

článok 24 ods. 2

článok 22 ods. 2

článok 24 ods. 3

článok 22 ods. 3

článok 25 ods. 1

článok 23 ods. 1

článok 25 ods. 2

článok 23 ods. 2

článok 26 ods. 1

článok 24 ods. 1

článok 26 ods. 2

článok 24 ods. 2

článok 27 ods. 1

článok 27 ods. 2

článok 28 ods. 1

článok 25 ods. 1

článok 28 ods. 2

článok 28 ods. 3

článok 28 ods. 4

článok 28 ods. 5

článok 29 ods. 1

článok 25 ods. 2 a 3

článok 29 ods. 2

článok 29 ods. 3

článok 25 ods. 4

článok 29 ods. 4

článok 29 ods. 5

článok 29 ods. 6

článok 30 ods. 1

článok 30 ods. 2

článok 30 ods. 3

článok 30 ods. 4

článok 31 ods. 1

článok 31 ods. 2

článok 25 ods. 4

článok 32 ods. 1

článok 26 ods. 1

článok 32 ods. 2

článok 26 ods. 2

článok 32 ods. 3

článok 26 ods. 3

článok 32 ods. 4

článok 26 ods. 4

článok 32 ods. 5

článok 26 ods. 5

článok 32 ods. 6

článok 26 ods. 6

článok 33 ods. 1

článok 33 ods. 2

článok 34

článok 27

článok 35 ods. 1

článok 28 ods. 1

článok 35 ods. 2

článok 28 ods. 2

článok 36

článok 37 ods. 1

článok 29

článok 37 ods. 2

článok 37 ods. 3

článok 37 ods. 4

článok 37 ods. 5

článok 38 ods. 1

článok 30 ods. 1

článok 38 ods. 2

článok 30 ods. 2

článok 38 ods. 3

článok 30 ods. 3

článok 39

článok 31

článok 40 ods. 1

článok 32 ods. 1

článok 40 ods. 2

článok 32 ods. 2

článok 40 ods. 3

článok 32 ods. 3

článok 41

článok 33

článok 42 ods. 1

článok 34 ods. 1

článok 42 ods. 2

článok 34 ods. 2

článok 43 ods. 1

článok 35 ods. 1

článok 43 ods. 2

článok 35 ods. 2

článok 44 ods. 1

článok 36 ods. 1

článok 44 ods. 2

článok 36 ods. 2

článok 44 ods. 3

článok 36 ods. 3

článok 45 ods. 1

článok 37 ods. 1

článok 45 ods. 2

článok 45 ods. 3

článok 37 ods. 2

článok 46

článok 47

článok 48

článok 38

článok 49

článok 39

článok 50

článok 40

článok 51 ods. 1

článok 41 ods. 1

článok 51 ods. 2

článok 41 ods. 2

článok 51 ods. 3

článok 41 ods. 3

článok 52 bod 1

článok 42 ods. 1

článok 52 ods. 2

článok 42 ods. 2

článok 52 bod 3

článok 42 ods. 3

článok 52 bod 4

článok 42 ods. 4

článok 52 bod 5

článok 42 ods. 5

článok 52 bod 6

článok 42 ods. 6

článok 52 bod 7

článok 42 ods. 7

článok 53

článok 43

článok 54 ods. 1

článok 44 ods. 1

článok 54 ods. 2

článok 44 ods. 2

článok 54 ods. 3

článok 44 ods. 3

článok 55 ods. 1

článok 45 ods. 1

článok 55 ods. 2

článok 45 ods. 2

článok 55 ods. 3

článok 45 ods. 3

článok 55 ods. 4

článok 45 ods. 4

článok 55 ods. 5

článok 45 ods. 5

článok 55 ods. 6

článok 45 ods. 6

článok 56

článok 46

článok 57 ods. 1

článok 47 ods. 1

článok 57 ods. 2

článok 47 ods. 2

článok 57 ods. 3

článok 47 ods. 3

článok 58 ods. 1

článok 48 ods. 1

článok 58 ods. 2

článok 48 ods. 2

článok 58 ods. 3

článok 48 ods. 3

článok 59 ods. 1

článok 49 ods. 1

článok 59 ods. 2

článok 49 ods. 2

článok 60 ods. 1

článok 50 ods. 1

článok 60 ods. 2

článok 50 ods. 2

článok 60 ods. 3

článok 61 ods. 1

článok 51 ods. 1

článok 61 ods. 2

článok 51 ods. 2

článok 61 ods. 3

článok 51 ods. 3

článok 61 ods. 4

článok 51 ods. 4

článok 62 ods. 1

článok 52 ods. 1

článok 62 ods. 2

článok 52 ods. 2

článok 62 ods. 3

článok 52 ods. 3

článok 62 ods. 4

článok 62 ods. 5

článok 63 ods. 1

článok 53 ods. 1

článok 63 ods. 2

článok 53 ods. 2

článok 63 ods. 3

článok 53 ods. 3

článok 64 ods. 1

článok 54 ods. 1

článok 64 ods. 2

článok 54 ods. 2

článok 64 ods. 3

článok 54 ods. 3

článok 64 ods. 4

článok 54 ods. 4

článok 65 ods. 1

článok 65 ods. 2

článok 65 ods. 3

článok 65 ods. 4

článok 65 ods. 5

článok 65 ods. 6

článok 66 ods. 1

článok 66 ods. 2

článok 66 ods. 3

článok 66 ods. 4

článok 66 ods. 5

článok 67 ods. 1

článok 67 ods. 2

článok 67 ods. 3

článok 67 ods. 4

článok 68 ods. 1

článok 55 ods. 1

článok 68 ods. 2

článok 55 ods. 2

článok 68 ods. 3

článok 55 ods. 3

článok 68 ods. 4

článok 55 ods. 4

článok 69 ods. 1

článok 56 ods. 1

článok 69 ods. 2

článok 56 ods. 2

článok 70 ods. 1

článok 57 ods. 1

článok 70 ods. 2

článok 57 ods. 2

článok 71 ods. 1

článok 58

článok 71 ods. 2

článok 72 ods. 1

článok 59 ods. 1

článok 72 ods. 2

článok 59 ods. 2

článok 73 ods. 1

článok 60 ods. 1

článok 73 ods. 2

článok 73 ods. 3

článok 60 ods. 2

článok 74 ods. 1

článok 61 ods. 1, 2 a 3

článok 74 ods. 2

článok 74 ods. 3

článok 61 ods. 4 a 5

článok 75 ods. 1

článok 75 ods. 2

článok 76 ods. 1

článok 62 ods. 1

článok 76 ods. 2

článok 62 ods. 2

článok 76 ods. 3

článok 62 ods. 3

článok 76 ods. 4

článok 77 ods. 1

článok 63 ods. 1

článok 77 ods. 2

článok 63 ods. 2

článok 78 ods. 1

článok 64 ods. 1

článok 78 ods. 2

článok 64 ods. 2

článok 79 ods. 1

článok 65 ods. 1

článok 79 ods. 2

článok 65 ods. 2

článok 79 ods. 3

článok 65 ods. 3

článok 80 ods. 1

článok 66 ods. 1

článok 80 ods. 2

článok 66 ods. 2

článok 80 ods. 3

článok 66 ods. 3

článok 80 ods. 4

článok 66 ods. 4

článok 80 ods. 5

článok 66 ods. 5

článok 81 ods. 1

článok 67 ods. 1

článok 81 ods. 2

článok 67 ods. 2

článok 81 ods. 3

článok 67 ods. 3

článok 82 ods. 1

článok 68 ods. 1

článok 82 ods. 2

článok 68 ods. 2

článok 83 ods. 1

článok 69 ods. 1

článok 83 ods. 2

článok 69 ods. 2

článok 83 ods. 3

článok 69 ods. 3

článok 84

článok 70

článok 85

článok 71

článok 86

článok 72

článok 87 ods. 1

článok 73 ods. 1

článok 87 ods. 2

článok 73 ods. 1

článok 87 ods. 3

článok 73 ods. 2

článok 88 ods. 1

článok 74 ods. 1

článok 88 ods. 2

článok 74 ods. 2

článok 88 ods. 3

článok 74 ods. 2

článok 88 ods. 4

článok 74 ods. 2

článok 88 ods. 5

článok 74 ods. 3

článok 89 ods. 1

článok 75 ods. 1

článok 89 ods. 2

článok 75 ods. 2

článok 89 ods. 3

článok 75 ods. 3

článok 90 ods. 1

článok 90 ods. 2

článok 91

článok 76

článok 92 ods. 1

článok 77 ods. 1

článok 92 ods. 2

článok 77 ods. 2

článok 93

článok 78

článok 94 ods. 1

článok 79 ods. 1

článok 94 ods. 2

článok 95 ods. 1

článok 95 ods. 2

článok 95 ods. 3

článok 95 ods. 4

článok 95 ods. 5

článok 96 ods. 1

článok 96 ods. 2

článok 96 ods. 3

článok 96 ods. 4

článok 96 ods. 5

článok 96 ods. 6

článok 97 ods. 1

článok 97 ods. 2

článok 97 ods. 3

článok 97 ods. 4

článok 97 ods. 5

článok 98 ods. 1

článok 98 ods. 2

článok 98 ods. 3

článok 98 ods. 4

článok 98 ods. 5

článok 99 ods. 1

článok 80 ods. 1

článok 99 ods. 2

článok 80 ods. 2

článok 100 ods. 1

článok 100 ods. 2

článok 100 ods. 3

článok 100 ods. 4

článok 82 ods. 2

článok 100 ods. 5

článok 100 ods. 6

článok 101 ods. 1

článok 101 ods. 2

článok 101 ods. 3

článok 101 ods. 4

článok 102 ods. 1

článok 83 ods. 1

článok 102 ods. 2

článok 83 ods. 2

článok 103 ods. 1

článok 81 ods. 1

článok 103 ods. 2

článok 104

článok 105 ods. 1

článok 105 ods. 2

článok 105 ods. 3

článok 105 ods. 4

článok 105 ods. 5

článok 106 ods. 1

článok 106 ods. 2

článok 106 ods. 3

článok 106 ods. 4

článok 106 ods. 5

článok 107 ods. 1

článok 86 ods. 1

článok 107 ods. 2

článok 86 ods. 2

článok 107 ods. 3

článok 86 ods. 3

článok 108

článok 87

článok 109 ods. 1

článok 88 ods. 1

článok 109 ods. 2

článok 88 ods. 3

článok 109 ods. 3

článok 88 ods. 2 a 4

článok 109 ods. 4

článok 109 ods. 5

článok 110

článok 90

článok 111 ods. 1

článok 111 ods. 2

článok 112 ods. 1

článok 112 ods. 2

článok 113

článok 92

článok 114

článok 93

článok 115 ods. 1

článok 94 ods. 1

článok 115 ods. 2

článok 94 ods. 2

článok 115 ods. 3

článok 115 ods. 4

článok 115 ods. 5

článok 116

článok 95

článok 117

článok 96

príloha I

príloha