18.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 301/1


SMERNICA RADY (EÚ) 2015/2060

z 10. novembra 2015,

ktorou sa zrušuje smernica 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 115,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

Vychádzajúc z konsenzu, ktorý sa dosiahol na zasadnutí Európskej rady 20. júna 2000 o tom, že relevantné informácie by sa mali vymieňať na daňové účely v čo najväčšom možnom rozsahu, sa smernica Rady 2003/48/ES (1) uplatňuje v členských štátoch od 1. júla 2005 s cieľom umožniť, aby príjem z úspor v podobe výplat úrokov vykonaných v jednom členskom štáte skutočným vlastníkom príjmu, ktorí sú fyzickými osobami s bydliskom v inom členskom štáte, podliehal účinnému zdaňovaniu v súlade s právnymi predpismi uvedeného iného členského štátu, čím sa odstránia narušenia v pohyboch kapitálu medzi členskými štátmi, ktoré by boli nezlučiteľné s vnútorným trhom.

(2)

Celosvetový rozmer výziev, ktoré predstavujú cezhraničné daňové podvody a daňové úniky, je závažnou otázkou na globálnej úrovni a v rámci Únie. Neoznámené a nezdanené príjmy výrazne znižujú vnútroštátne daňové príjmy. Európska rada 22. mája 2013 uvítala prebiehajúce úsilie skupiny G8, skupiny G20 a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) o vytvorenie globálneho štandardu.

(3)

V smernici Rady 2011/16/EÚ (2) sa stanovuje povinná automatická výmena určitých informácií medzi členskými štátmi. Takisto sa v nej stanovuje postupné rozšírenie jej rozsahu pôsobnosti na nové kategórie príjmov a kapitálu na účel boja proti cezhraničným daňovým podvodom a daňovým únikom.

(4)

Rada 9. decembra 2014 prijala smernicu 2014/107/EÚ (3), ktorá zmenila smernicu 2011/16/EÚ s cieľom rozšíriť povinnú automatickú výmenu informácií na širšie spektrum príjmov v súlade s globálnym štandardom uverejneným Radou OECD v júli 2014, a zabezpečila ucelený, jednotný a komplexný prístup v rámci celej Únie v oblasti automatickej výmeny informácií o finančných účtoch na vnútornom trhu.

(5)

Smernica 2014/107/EÚ má vo všeobecnosti širší rozsah pôsobnosti ako smernica 2003/48/ES a stanovuje sa v nej, že v prípade prekrývania sa rozsahu pôsobnosti má mať prednosť smernica 2014/107/EÚ. Stále však existujú zostávajúce prípady, v ktorých sa uplatňuje len smernica 2003/48/ES. Tieto zostávajúce prípady sú dôsledkom miernych rozdielov v prístupe medzi oboma smernicami a rôznych osobitných výnimiek. V týchto obmedzených prípadoch by uplatňovanie smernice 2003/48/ES viedlo k dvojakým štandardom týkajúcim sa oznamovania v rámci Únie. Nad menšími prínosmi zachovania tohto dvojakého oznamovania by prevážili náklady.

(6)

Európska rada 21. marca 2014 vyzvala Radu, aby zabezpečila plný súlad príslušného práva Únie s novým jednotným globálnym štandardom pre automatickú výmenu informácií, ktorý vypracovala OECD. Okrem toho pri prijímaní smernice 2014/107/EÚ Rada vyzvala Komisiu, aby predložila návrh na zrušenie smernice 2003/48/ES a aby koordinovala zrušenie uvedenej smernice s dátumom začatia uplatňovania stanoveným v smernici 2014/107/EÚ so zreteľom na výnimku, ktorá sa v ňom poskytla Rakúsku. Smernica 2003/48/ES by sa preto mala naďalej uplatňovať na Rakúsko počas dodatočného obdobia jedného roka. Vzhľadom na pozíciu, ktorú prijala Rada, je zrušenie smernice 2003/48/ES potrebné, aby sa predišlo dvojakým povinnostiam týkajúcim sa oznamovania a aby sa ušetrili náklady pre daňové orgány, ako aj hospodárske subjekty.

(7)

Podľa smernice Rady 2014/48/EÚ (4) majúčlenské štáty prijať a uverejniť do 1. januára 2016 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s uvedenou smernicou. Členské štáty majú uvedené ustanovenia uplatňovať od 1. januára 2017. V dôsledku zrušenia smernice 2003/48/ES by sa smernica 2014/48/EÚ už nemala transponovať.

(8)

S cieľom zabezpečiť plynulé pokračovanie automatického oznamovania informácií o finančných účtoch by zrušenie smernice 2003/48/ES malo nadobudnúť účinnosť v ten istý deň, ako je deň začatia uplatňovania opatrení stanovený v smernici 2014/107/EÚ.

(9)

Bez ohľadu na zrušenie smernice 2003/48/ES informácie získané vyplácajúcimi zástupcami, hospodárskymi subjektmi a členskými štátmi pred dátumom zrušenia by sa mali spracúvať a prenášať tak, ako sa pôvodne predpokladalo, a povinnosti vzniknuté pred uvedeným dátumom by sa mali splniť.

(10)

Pokiaľ ide o zrážkovú daň vyberanú v prechodnom období uvedenom v smernici 2003/48/ES, členské štáty by mali s cieľom chrániť nadobudnuté práva skutočných vlastníkov príjmu naďalej poskytovať úvery alebo náhrady tak, ako sa pôvodne predpokladalo, a vydávať potvrdenia na základe žiadosti, aby sa dalo pre skutočných vlastníkov príjmu zabezpečiť, že sa zrážková daň nevyberie.

(11)

Mala by sa zohľadniť skutočnosť, že vzhľadom na štrukturálne rozdiely sa Rakúsku povolila výnimka podľa smernice 2014/107/EÚ, ktorá mu umožňuje odložiť začatie uplatňovania uvedenej smernice o jeden rok do 1. januára 2017. Rakúsko však v čase prijatia smernice 2014/107/EÚ oznámilo, že túto výnimku nebude v plnej miere využívať. Namiesto toho si má Rakúsko vymieňať informácie do septembra 2017, aj keď v prípade obmedzeného súboru účtov, pričom v ostatných prípadoch bude uplatňovať výnimku. Malo by sa preto prijať osobitné ustanovenie, aby sa zabezpečilo, že Rakúsko a vyplácajúci zástupcovia a hospodárske subjekty v ňom usadené budú naďalej uplatňovať ustanovenia smernice 2003/48/ES počas obdobia uplatňovania výnimky, okrem tých účtov, na ktoré sa uplatňuje smernica 2014/107/EÚ.

(12)

V tejto smernici sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady, ktoré sú uznané predovšetkým Chartou základných práv Európskej únie vrátane práva na ochranu osobných údajov a nič v tejto smernici tieto práva neobmedzuje ani neeliminuje.

(13)

Keďže cieľ tejto smernice, a to zrušenie smernice 2003/48/ES s dočasnými výnimkami potrebnými na ochranu nadobudnutých práv a zohľadnenie výnimky udelenej Rakúsku podľa smernice 2014/107/EÚ, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodu požadovanej jednotnosti a účinnosti ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(14)

Smernica 2003/48/ES by sa preto mala zrušiť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1.   S výhradou odsekov 2 a 3 sa smernica 2003/48/ES zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2016.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, sa naďalej uplatňujú tieto povinnosti vyplývajúce zo smernice 2003/48/ES zmenenej smernicou Rady 2006/98/ES (5):

a)

povinnosti členských štátov a v nich usadených hospodárskych subjektov podľa článku 4 ods. 2 druhého pododseku smernice 2003/48/ES sa naďalej uplatňujú do 5. októbra 2016 alebo dovtedy, kým uvedené povinnosti nebudú splnené;

b)

povinnosti vyplácajúcich zástupcov podľa článku 8 smernice 2003/48/ES a členských štátov vyplácajúcich zástupcov podľa článku 9 smernice 2003/48/ES sa naďalej uplatňujú do 5. októbra 2016 alebo dovtedy, kým uvedené povinnosti nebudú splnené;

c)

povinnosti členských štátov skutočných vlastníkov príjmu, v ktorých majú skutoční vlastníci príjmu bydlisko na daňové účely, podľa článku 13 ods. 2 smernice 2003/48/ES sa naďalej uplatňujú do 31. decembra 2016;

d)

povinnosti členských štátov skutočných vlastníkov príjmu, v ktorých majú skutoční vlastníci príjmu bydlisko na daňové účely, podľa článku 14 smernice 2003/48/ES, pokiaľ ide o daň vyberanú zrážkou v roku 2016 a predchádzajúcich rokoch, sa naďalej uplatňujú dovtedy, kým uvedené povinnosti nebudú splnené.

3.   Smernica 2003/48/ES zmenená smernicou 2006/98/ES sa naďalej uplatňuje, pokiaľ ide o Rakúsko, do 31. decembra 2016 s výnimkou týchto povinností:

a)

povinností Rakúska a príslušných povinností v ňom usadených vyplácajúcich zástupcov a hospodárskych subjektov podľa článku 12 smernice 2003/48/ES, ktoré sa naďalej uplatňujú do 30. júna 2017 alebo dovtedy, kým uvedené povinnosti nebudú splnené;

b)

povinností Rakúska a v ňom usadených hospodárskych subjektov podľa článku 4 ods. 2 druhého pododseku smernice 2003/48/ES, ktoré sa naďalej uplatňujú do 30. júna 2017 alebo dovtedy, kým uvedené povinnosti nebudú splnené;

c)

akýchkoľvek povinností Rakúska a príslušných povinností v ňom usadených vyplácajúcich zástupcov, ktoré priamo alebo nepriamo vyplývajú z postupov uvedených v článku 13 smernice 2003/48/ES a ktoré sa naďalej uplatňujú do 30. júna 2017 alebo dovtedy, kým uvedené povinnosti nebudú splnené.

Bez ohľadu na prvý pododsek sa smernica 2003/48/ES zmenená smernicou 2006/98/ES neuplatňuje po 1. októbri 2016 na výplaty úrokov, pokiaľ ide o účty, v prípade ktorých boli splnené povinnosti týkajúce sa oznamovania a hĺbkového preverovania uvedené v prílohách I a II k smernici 2011/16/EÚ a v prípade ktorých Rakúsko oznámilo prostredníctvom automatickej výmeny informácie uvedené v článku 8 ods. 3a smernice 2011/16/EÚ v lehote stanovenej v článku 8 ods. 6 písm. b) smernice 2011/16/EÚ.

Článok 2

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 10. novembra 2015

Za Radu

predseda

P. GRAMEGNA


(1)  Smernica Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov (Ú. v. EÚ L 157, 26.6.2003, s. 38).

(2)  Smernica Rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení smernice 77/799/EHS (Ú. v. EÚ L 64, 11.3.2011, s. 1).

(3)  Smernica Rady 2014/107/EÚ z 9. decembra 2014, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní (Ú. v. EÚ L 359, 16.12.2014, s. 1).

(4)  Smernica Rady 2014/48/EÚ z 24. marca 2014, ktorou sa mení smernica 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov (Ú. v. EÚ L 111, 15.4.2014, s. 50).

(5)  Smernica Rady 2006/98/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti zdaňovania (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 129).