4.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 137/10


DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2015/863

z 31. marca 2015,

ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o zoznam obmedzovaných látok

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (1), a najmä na jej článok 6 ods. 3,

keďže:

(1)

Smernicou 2011/65/EÚ sa stanovujú pravidlá obmedzenia používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (EEZ) s cieľom prispieť k ochrane zdravia ľudí a životného prostredia, ako aj k environmentálne šetrnému zhodnocovaniu a zneškodňovaniu odpadu z EEZ.

(2)

Smernicou 2011/65/EÚ sa zakazuje používanie olova, ortuti, kadmia, šesťmocného chrómu, polybrómovaných bifenylov (PBB) a polybrómovaných difenyléterov (PBDE) v elektrických a elektronických zariadeniach, ktoré sa uvádzajú na trh Únie. V prílohe II k uvedenej smernici sa uvádza zoznam daných obmedzovaných látok.

(3)

V rámci pravidelného preskúmania zoznamu zakázaných látok uvedených v prílohe II by sa mal prioritný význam pripisovať práve posúdeniu rizík pre ľudské zdravie a životné prostredie vyplývajúcich z používania hexabrómcyklododekánu (HBCDD), bis(2-etylhexyl)-ftalátu (DEHP), benzyl-butyl-ftalátu (BBP) a dibutyl-ftalátu (DBP). V očakávaní ďalších obmedzení by sa mali opätovne preskúmať látky, ktoré už boli predmetom predchádzajúceho posúdenia.

(4)

V súlade s článkom 6 ods. 1 smernice 2011/65/EÚ boli do konzultácií zapojené zainteresované strany vrátane hospodárskych subjektov, prevádzkovateľov recyklačných a spracovateľských zariadení, environmentálne organizácie a zamestnanecké a spotrebiteľské združenia a vykonalo sa dôkladné posúdenie.

(5)

Bis(2-etylhexyl)-ftalát (DEHP), benzyl-butyl-ftalát (BBP), dibutyl-ftalát (DBP) a diizobutyl-ftalát (DIBP) sú látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC). Látka DIBP, ktorá sa môže používať ako náhrada za DBP, bola predmetom predchádzajúcich posúdení vykonaných Komisiou. Z dostupných dôkazov je zjavné, že ak sa uvedené štyri látky používajú v EEZ, môžu mať počas postupov nakladania s odpadom z EEZ negatívny vplyv na recykláciu, ako aj na ľudské zdravie a životné prostredie.

(6)

K dispozícii sú náhrady za DEHP, BBP, DBP a DIBP vo väčšine EEZ, ktoré majú menej negatívne vplyvy. Používanie daných látok v EEZ by sa preto malo obmedziť. Na základe bodu 51 prílohy XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (2) je už používanie látok DEHP, BBP a DBP obmedzené, vďaka čomu sa hračky, ktoré obsahujú DEHP, BBP alebo DBP v koncentrácii vyššej ako 0,1 % hmotnosti plastifikovaného materiálu vypočítanej kumulatívne pre všetky tri ftaláty, nemôžu uvádzať na trh EÚ. S cieľom zabrániť dvojitej regulácii je obmedzenie prostredníctvom bodu 51 prílohy XVII k danému nariadeniu aj naďalej jediným obmedzením uplatniteľným na látky DEHP, BBP a DBP obsiahnuté v hračkách.

(7)

S cieľom uľahčiť prechod a zmierniť potenciálne sociálno-ekonomické vplyvy by sa malo hospodárskym subjektom poskytnúť primerané prechodné obdobie s cieľom umožniť im požiadať o výnimky z obmedzenia používania látok v súlade s článkom 5 smernice 2011/65/EÚ. Pri určovaní prechodného obdobia by sa mali brať do úvahy dlhšie inovačné cykly zdravotníckych pomôcok a monitorovacích a kontrolných prístrojov. Od 22. júla 2021 by sa preto malo na zdravotnícke pomôcky vrátane zdravotníckych pomôcok in vitro, ako aj na monitorovacie a kontrolné prístroje vrátane priemyselných monitorovacích a kontrolných prístrojov vzťahovať obmedzenie používania látok DEHP, BBP, DBP a DIBP.

(8)

Každá úprava prílohy III alebo IV k smernici 2011/65/EÚ, ktorou sú vyňaté použitia v súvislosti s látkami DEHP alebo DBP, by sa mala uskutočniť tak, aby sa zabránilo dvojitej regulácii a zbytočnej záťaži, a pritom sa zabezpečil súlad s administratívnym postupom týkajúcim sa všetkých autorizácií udelených na základe nariadenia (ES) č. 1907/2006 v súvislosti so začlenením daných látok do EEZ. Hospodárske subjekty, ktoré uvažujú o žiadosti o udelenie výnimky podľa smernice 2011/65/EÚ, by mali mať na pamäti, že dané výnimky sa môžu týkať celého životného cyklu EEZ vrátane výrobnej fázy.

(9)

Smernica 2011/65/EÚ by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha II k smernici 2011/65/EÚ sa nahrádza textom v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 31. decembra 2016 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 22. júla 2019.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 31. marca 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 88.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 |o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA II

Obmedzované látky uvedené v článku 4 ods. 1 a maximálne prípustné hodnoty hmotnostnej koncentrácie v homogénnych materiáloch

 

Olovo (0,1 %)

 

Ortuť (0,1 %)

 

Kadmium (0,01 %)

 

Šesťmocný chróm (0,1 %)

 

Polybrómované bifenyly (PBB) (0,1 %)

 

Polybrómované difenylétery (PBDE) (0,1 %)

 

Bis(2-etylhexyl)-ftalát (DEHP) (0,1 %)

 

Benzyl-butyl-ftalát (BBP) (0,1 %)

 

Dibutyl-ftalát (DBP) (0,1 %)

 

Diizobutyl-ftalát (DIBP) (0,1 %)

Od 22. júla 2021 sa na zdravotnícke pomôcky vrátane diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro a na monitorovacie a kontrolné prístroje vrátane priemyselných monitorovacích a kontrolných prístrojov vzťahuje obmedzenie DEHP, BBP, DBP a DIBP.

Obmedzenie DEHP, BBP, DBP a DIBP sa nevzťahuje na káble ani náhradné diely určené na opravu, opätovné použitie, modernizáciu funkčnosti alebo zlepšenie výkonu EEZ uvedených na trh pred 22. júlom 2019, a zdravotníckych pomôcok vrátane diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro, a monitorovacích a kontrolných prístrojov vrátane priemyselných monitorovacích a kontrolných prístrojov uvedených na trh pred 22. júlom 2021.

Obmedzenie DEHP, BBP a DBP sa nevzťahuje na hračky, ktoré sú už predmetom obmedzenia DEHP, BBP a DBP uvedeného v bode 51 prílohy XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006.“