13.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 68/9


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/413

z 11. marca 2015,

ktorou sa uľahčuje cezhraničná výmena informácií o dopravných deliktoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 91 ods. 1 písm. c),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Zlepšovanie bezpečnosti cestnej premávky je prvoradým cieľom dopravnej politiky Únie. Únia uskutočňuje politiku zameranú na zlepšovanie bezpečnosti cestnej premávky s cieľom znížiť počet smrteľných nehôd a zranení, ako aj materiálne škody. Významným prvkom tejto politiky je jednotné uplatňovanie sankcií za dopravné delikty spáchané v Únii, ktoré značne ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky.

(2)

Z dôvodu nedostatku vhodných postupov a aj napriek existujúcim možnostiam na základe rozhodnutia Rady 2008/615/SVV (3) a rozhodnutia Rady 2008/616/SVV (4) (ďalej len „prümské rozhodnutia“), sa však sankcie v podobe peňažných sankcií za určité dopravné delikty často neuplatňujú, ak boli tieto delikty spáchané vozidlom, ktoré je zaevidované v inom členskom štáte, ako je štát, v ktorom sa delikt spáchal. Cieľom tejto smernice je zabezpečiť, aby sa aj v takýchto prípadoch zaistila účinnosť vyšetrovania dopravných deliktov súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky.

(3)

Komisia vo svojom oznámení z 20. júla 2010 nazvanom Smerom k európskemu priestoru bezpečnosti cestnej premávky: politické usmernenia pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2011 – 2020 zdôraznila, že presadzovanie pravidiel cestnej premávky je stále kľúčovým faktorom pri vytváraní podmienok na výrazné zníženie počtu úmrtí a zranení. Rada vo svojich záveroch z 2. decembra 2010 o bezpečnosti cestnej premávky žiadala, aby sa zvážila potreba ďalšieho posilnenia presadzovania pravidiel cestnej premávky členskými štátmi a v prípade potreby na úrovni Únie. Vyzvala Komisiu, aby preskúmala možnosti prípadnej harmonizácie pravidiel cestnej premávky na úrovni Únie a prijatia ďalších opatrení na uľahčenie cezhraničného presadzovania predpisov týkajúcich sa dopravných deliktov, najmä tých, ktoré súvisia s vážnymi dopravnými nehodami.

(4)

Komisia prijala 19. marca 2008 návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zjednodušuje cezhraničné presadzovanie pravidiel v oblasti bezpečnosti cestnej premávky, na základe článku 71 ods. 1 písm. c) Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva [teraz článok 91 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“)]. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/82/EÚ (5) však bola prijatá na základe článku 87 ods. 2 ZFEÚ. Rozsudkom Súdneho dvora zo 6. mája 2014 vo veci C-43/12 (6) sa zrušila smernica 2011/82/EÚ s odôvodnením, že nemohla byť platne prijatá na základe článku 87 ods. 2 ZFEÚ. Rozsudkom sa zachovali účinky smernice 2011/82/EÚ, až kým v primeranej lehote, ktorá nemá presiahnuť dvanásť mesiacov odo dňa vyhlásenia rozsudku, nenadobudne účinnosť nová smernica založená na článku 91 ods. 1 písm. c) ZFEÚ. Preto by sa mala prijať nová smernica na základe uvedeného článku.

(5)

Malo by sa podporiť lepšie zosúladenie kontrolných opatrení medzi členskými štátmi a Komisia by v tejto súvislosti mala preskúmať, či je potrebné vypracovať spoločné normy pre automatické kontrolné zariadenia na účely kontroly bezpečnosti cestnej premávky.

(6)

Mala by sa zvýšiť informovanosť občanov Únie o pravidlách bezpečnosti cestnej premávky platných v jednotlivých členských štátoch a o vykonávaní tejto smernice, najmä prostredníctvom vhodných opatrení zaručujúcich poskytovanie dostatočných informácií o dôsledkoch nedodržiavania pravidiel bezpečnosti cestnej premávky pri cestovaní v inom členskom štáte, ako je členský štát evidencie.

(7)

S cieľom zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky v celej Únii a zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s vodičmi, konkrétne s páchateľmi, ktorí majú pobyt v príslušnom členskom štáte, a s páchateľmi, ktorí pobyt v príslušnom členskom štáte nemajú, by sa malo zjednodušiť presadzovanie pravidiel bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte je vozidlo evidované. Na tieto účely by sa mal používať systém cezhraničnej výmeny informácií pre niektoré určené dopravné delikty súvisiace s bezpečnosťou cestnej premávky bez ohľadu na ich administratívnu alebo trestnoprávnu povahu vyplývajúcu z práva dotknutého členského štátu, čím by sa členskému štátu deliktu umožnil prístup k údajom o evidencii vozidla členského štátu evidencie.

(8)

Efektívnejšia cezhraničná výmena údajov o evidencii vozidiel, ktorá by mala uľahčiť identifikáciu osôb podozrivých zo spáchania dopravného deliktu súvisiaceho s bezpečnosťou cestnej premávky, môže zvýšiť odradzujúci účinok a viesť k opatrnejšiemu správaniu vodiča vozidla evidovaného v inom členskom štáte, ako je štát, v ktorom bol delikt spáchaný, čím sa predíde ujmám na zdraví a úmrtiam v dôsledku dopravných nehôd.

(9)

Dopravné delikty súvisiace s bezpečnosťou cestnej premávky, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, sa v členských štátoch neriešia jednotným spôsobom. V niektorých členských štátoch sa takéto delikty vo vnútroštátnom práve zaraďujú medzi „administratívne“ delikty, zatiaľ čo v iných členských štátoch patria medzi „trestné“ činy. Táto smernica by sa mala uplatňovať bez ohľadu na to, ako sú tieto delikty kvalifikované vo vnútroštátnom práve.

(10)

Členské štáty by si mali navzájom udeliť právo na prístup k údajom o evidencii vozidiel v záujme zlepšenia výmeny informácií a zrýchlenia platných postupov. Na tento účel by táto smernica mala v rámci možností zahŕňať ustanovenia týkajúce sa technických špecifikácií a dostupnosti automatizovanej výmeny údajov, ktoré sa uvádzajú v prümských rozhodnutiach.

(11)

V rozhodnutí 2008/616/SVV sa bližšie uvádzajú bezpečnostné prvky pre existujúcu softvérovú aplikáciu a súvisiace technické požiadavky na výmenu údajov o evidencii vozidiel. Bez toho, aby bolo dotknuté všeobecné uplatňovanie uvedeného rozhodnutia, by sa tieto bezpečnostné prvky a technické požiadavky mali z dôvodu efektívnosti na úrovni regulácie a praktickej efektívnosti použiť na účely tejto smernice.

(12)

Existujúce softvérové aplikácie by mali byť základom výmeny údajov podľa tejto smernice a zároveň by mali uľahčiť podávanie správ členskými štátmi Komisii. Takéto aplikácie by mali umožňovať rýchlu a bezpečnú výmenu špecifických údajov o evidencii vozidiel, ktorou sa zachová ich dôvernosť, medzi členskými štátmi. Mala by sa využiť softvérová aplikácia Európskeho informačného systému vozidiel a vodičských preukazov (ďalej len „Eucaris“), ktorej používanie je pre členské štáty v zmysle prümských rozhodnutí povinné, pokiaľ ide o údaje o evidencii vozidiel. Komisia by mala posúdiť fungovanie softvérových aplikácií používaných na účely tejto smernice a predložiť o tom správu.

(13)

Rozsah použitia uvedených softvérových aplikácií by sa mal obmedzovať na procesy, ktoré sa využívajú pri výmene informácií medzi národnými kontaktnými bodmi v členských štátoch. Postupy a automatizované procesy, pri ktorých sa tieto informácie majú používať, sú mimo rozsahu použitia týchto aplikácií.

(14)

Cieľom stratégie riadenia informácií v oblasti vnútornej bezpečnosti EÚ je nájsť najjednoduchšie, najľahšie vysledovateľné a nákladovo najefektívnejšie riešenia pre výmenu údajov.

(15)

Členské štáty by mali byť schopné kontaktovať vlastníka, držiteľa vozidla alebo inak identifikovanú osobu podozrivú zo spáchania dopravného deliktu súvisiaceho s bezpečnosťou cestnej premávky, aby dotknutú osobu informovali o uplatniteľných postupoch a právnych dôsledkoch podľa práva členského štátu deliktu. Členské štáty by pritom mali zvážiť zasielanie informácií o dopravných deliktoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky v jazyku, v akom sú vyhotovené doklady o evidencii vozidla, alebo v jazyku, ktorému bude dotknutá osoba najpravdepodobnejšie rozumieť, s cieľom zabezpečiť, aby táto osoba jasne porozumela informáciám, ktoré sa jej zasielajú. Členské štáty by mali uplatňovať vhodné postupy s cieľom zabezpečiť, aby bola informovaná iba dotknutá osoba, a nie tretia strana. Na tento účel by členské štáty mali uplatňovať podrobné postupy podobné tým, ktoré boli prijaté v nadväznosti na takéto delikty, vrátane prostriedkov, ako je v prípade potreby doporučená zásielka. Tým sa umožní, aby táto osoba reagovala na informačný list náležitým spôsobom, predovšetkým vyžiadaním si ďalších informácií, zaplatením pokuty alebo využitím práva na svoju obhajobu, najmä v prípade omylu pri identifikácii. Na ďalšie konanie sa vzťahujú uplatniteľné právne nástroje vrátane nástrojov vzájomnej pomoci a vzájomného uznávania, napríklad rámcové rozhodnutie Rady 2005/214/SVV (7).

(16)

Členské štáty by v súvislosti s informačným listom, ktorý zasiela členský štát deliktu, mali poskytnúť rovnocenný preklad, ako sa to ustanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2010/64/EÚ (8).

(17)

S cieľom realizovať politiku v oblasti bezpečnosti cestnej premávky, ktorá je zameraná na vysokú úroveň ochrany všetkých účastníkov cestnej premávky v Únii, a s prihliadnutím na veľmi odlišné podmienky v rámci Únie by členské štáty mali podniknúť kroky na zabezpečenie lepšieho súladu pravidiel cestnej premávky a ich presadzovania medzi členskými štátmi bez toho, aby tým boli dotknuté prísnejšie politiky a zákony. V rámci svojej správy určenej Európskemu parlamentu a Rade o uplatňovaní tejto smernice by Komisia mala preskúmať potrebu vypracovať spoločné normy s cieľom stanoviť porovnateľné metódy, postupy a minimálne normy na úrovni Únie s prihliadnutím na medzinárodnú spoluprácu a existujúce dohody v oblasti bezpečnosti cestnej premávky, najmä na Viedenský dohovor o cestnej premávke z 8. novembra 1968.

(18)

Vo svojej správe určenej Európskemu parlamentu a Rade o uplatňovaní tejto smernice členskými štátmi by Komisia mala preskúmať potrebu spoločných kritérií pre nadväzujúce postupy členských štátov v prípade nezaplatenia peňažnej sankcie v súlade so zákonmi a s postupmi členských štátov. V tejto správe by sa Komisia mala zaoberať otázkami, ako sú postupy zasielania konečného rozhodnutia o uložení sankcie vrátane peňažnej sankcie medzi príslušnými orgánmi členských štátov, ako aj uznávania a presadzovania konečného rozhodnutia.

(19)

Pri príprave revízie tejto smernice by Komisia mala viesť konzultácie s príslušnými zainteresovanými stranami, ako sú orgány alebo príslušné subjekty v oblasti bezpečnosti cestnej premávky a presadzovania práva, združenia obetí a iné mimovládne organizácie činné v oblasti bezpečnosti cestnej premávky.

(20)

Užšiu spoluprácu medzi orgánmi presadzovania práva by malo sprevádzať dodržiavanie základných práv, najmä práva na rešpektovanie súkromia a ochranu osobných údajov, čo by zabezpečili osobitné opatrenia na ochranu údajov. V týchto opatreniach by sa mala obzvlášť zohľadniť špecifická povaha cezhraničného online prístupu do databáz. Je potrebné, aby softvérové aplikácie, ktoré sa majú zaviesť, umožňovali výmenu informácií prebiehajúcu v bezpečných podmienkach a zabezpečili zachovanie dôvernosti prenášaných údajov. Údaje zhromaždené na základe tejto smernice by sa nemali použiť na iné účely, ako sú účely stanovené v tejto smernici. Členské štáty by mali plniť povinnosti týkajúce sa podmienok využívania a dočasného uchovávania údajov.

(21)

Spracúvanie osobných údajov uvedené v tejto smernici je vhodné pre dosiahnutie legitímnych cieľov tejto smernice v oblasti bezpečnosti cestnej premávky, konkrétne cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany pre všetkých účastníkov cestnej premávky v Únii uľahčením cezhraničnej výmeny informácií o dopravných deliktoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky, a tým uplatňovania sankcií, a neprekračuje rámec vhodný a nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(22)

Údaje týkajúce sa identifikácie osoby, ktorá sa dopustila deliktu, sú osobnými údajmi. Na činnosti spracúvania vykonávané pri uplatňovaní tejto smernice by sa mala vzťahovať smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (9). Bez toho, aby bolo dotknuté dodržiavanie procesných požiadaviek týkajúcich sa odvolania a opravných prostriedkov dotknutého členského štátu, dotknutá osoba by mala byť zároveň s oznámením deliktu zodpovedajúcim spôsobom informovaná o práve na prístup k osobným údajom a práve na ich opravu a vymazanie, ako aj o maximálnej zákonnej dobe uchovávania týchto údajov. V tomto kontexte by dotknutá osoba mala tiež mať právo na opravu nesprávnych osobných údajov alebo na okamžité vymazanie akýchkoľvek údajov, ktoré boli zaznamenané nezákonne.

(23)

V rámci prümských rozhodnutí podlieha spracúvanie údajov o evidencii vozidla, ktoré obsahujú osobné údaje, osobitným ustanoveniam o ochrane údajov stanoveným v rozhodnutí 2008/615/SVV. V tomto kontexte majú členské štáty možnosť uplatniť tieto osobitné ustanovenia na osobné údaje, ktoré sa tiež spracúvajú na účely tejto smernice pod podmienkou, že zabezpečia, aby bolo spracúvanie údajov týkajúcich sa ktorýchkoľvek deliktov, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami, ktorými sa vykonáva smernica 95/46/ES.

(24)

Tretie krajiny by mali mať možnosť zúčastňovať sa na výmene údajov o evidencii vozidiel za predpokladu, že na tento účel uzavreli s Úniou dohodu. Takáto dohoda musí obsahovať potrebné ustanovenia o ochrane údajov.

(25)

Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané Chartou základných práv Európskej únie vrátane rešpektovania súkromného a rodinného života, ochrany osobných údajov, práva na spravodlivé súdne konanie, prezumpcie neviny a práva na obhajobu.

(26)

Aby sa dosiahol cieľ, ktorým je výmena informácií medzi členskými štátmi prostredníctvom interoperabilných prostriedkov, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o zohľadňovanie príslušných zmien v prümských rozhodnutiach, alebo ak si to vyžadujú právne akty Únie, ktoré sú priamo relevantné z hľadiska aktualizácie prílohy I. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác dodržala svoj zvyčajný postup a uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

(27)

Komisia by mala analyzovať uplatňovanie tejto smernice s cieľom identifikovať ďalšie účinné a efektívne opatrenia na zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky. Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti transponovať túto smernicu, malo by v tejto súvislosti podľa potreby s Komisiou spolupracovať aj Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo, aby sa zabezpečilo včasné a úplné podávanie správ v tejto oblasti.

(28)

Keďže cieľ tejto smernice, a to zabezpečenie vysokej úrovne ochrany pre všetkých účastníkov cestnej premávky v Únii uľahčením cezhraničnej výmeny informácií o dopravných deliktoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky spáchaných vozidlom, ktoré je evidované v inom členskom štáte, ako je štát, v ktorom bol delikt spáchaný, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodov rozsahu alebo dôsledkov navrhovanej činnosti ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(29)

Keďže sa na Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo nevzťahovala smernica 2011/82/EÚ, a preto nevykonali jej transpozíciu, bolo by vhodné poskytnúť týmto členským štátom dostatočný čas navyše na vykonanie takejto transpozície.

(30)

V súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (10) sa konzultovalo s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ktorý zaujal stanovisko 3. októbra 2014,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Cieľ

Cieľom tejto smernice je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany všetkých účastníkov cestnej premávky v Únii prostredníctvom uľahčenia cezhraničnej výmeny informácií o dopravných deliktoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky, a tým uľahčením uplatňovania sankcií, ak boli tieto delikty spáchané vozidlom, ktoré je evidované v inom členskom štáte, ako je štát, v ktorom bol delikt spáchaný.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Táto smernica sa uplatňuje na tieto dopravné delikty súvisiace s bezpečnosťou cestnej premávky:

a)

prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti;

b)

nepoužitie bezpečnostného pásu;

c)

nezastavenie na červený svetelný signál na svetelnom signalizačnom zariadení;

d)

vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu;

e)

vedenie vozidla pod vplyvom návykových látok;

f)

nepoužitie ochrannej prilby;

g)

nedovolené vedenie vozidla v jazdnom pruhu;

h)

nedovolené použitie mobilného telefónu alebo akéhokoľvek iného komunikačného zariadenia počas vedenia vozidla.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„vozidlo“ je akékoľvek motorové vozidlo vrátane motocyklov, ktoré sa bežne používa na prepravu osôb alebo tovaru po ceste;

b)

„členský štát deliktu“ je členský štát, v ktorom bol delikt spáchaný;

c)

„členský štát evidencie“ je členský štát, v ktorom je evidované vozidlo, ktorým sa delikt spáchal;

d)

„prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti“ je prekročenie obmedzení rýchlosti platných v členskom štáte deliktu pre pozemné komunikácie alebo príslušný druh vozidla;

e)

„nepoužitie bezpečnostného pásu“ je nedodržanie požiadavky pripútať sa bezpečnostným pásom alebo použiť detské zadržiavacie zariadenie v súlade so smernicou Rady 91/671/EHS (11) a s právom členského štátu deliktu;

f)

„nezastavenie na červený svetelný signál na svetelnom signalizačnom zariadení“ je nezastavenie na červený signál na svetelnom signalizačnom zariadení alebo na akýkoľvek iný relevantný signál zastavenia, ako sa vymedzuje v práve členského štátu deliktu;

g)

„vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu“ je vedenie vozidla, pri ktorom je schopnosť viesť vozidlo znížená v dôsledku požitia alkoholu, ako sa vymedzuje v práve členského štátu deliktu;

h)

„vedenie vozidla pod vplyvom návykových látok“ je vedenie vozidla, pri ktorom je schopnosť viesť vozidlo znížená v dôsledku požitia návykových látok alebo iných látok s podobnými účinkami, ako sa vymedzuje v práve členského štátu deliktu;

i)

„nepoužitie ochrannej prilby“ je nepoužitie ochrannej prilby, ako sa vymedzuje v práve členského štátu deliktu;

j)

„nedovolené vedenie vozidla v jazdnom pruhu“ je nedovolené používanie časti cesty, ako napríklad odstavného pruhu, jazdného pruhu vyhradeného pre verejnú dopravu alebo jazdného pruhu, ktorý je dočasne uzavretý z dôvodov preťaženia ciest alebo prác na ceste, ako sa vymedzuje v práve členského štátu deliktu;

k)

„nedovolené použitie mobilného telefónu alebo akéhokoľvek iného komunikačného zariadenia počas vedenia vozidla“ je nedovolené použitie mobilného telefónu alebo akéhokoľvek iného komunikačného zariadenia počas vedenia vozidla, ako sa vymedzuje v práve členského štátu deliktu;

l)

„národný kontaktný bod“ je príslušný orgán určený na výmenu údajov o evidencii vozidiel;

m)

„automatizované vyhľadávanie“ je postup umožňujúci prístup online na prehľadávanie databázy jedného, viac než jedného alebo všetkých členských štátov alebo zúčastnených krajín;

n)

„držiteľ vozidla“ je osoba, na ktorej meno je vozidlo evidované, ako sa vymedzuje v práve členského štátu evidencie.

Článok 4

Postup pri výmene informácií medzi členskými štátmi

1.   Na účely vyšetrovania dopravných deliktov súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky uvedených v článku 2 umožňujú členské štáty národným kontaktným bodom uvedeným v odseku 2 tohto článku prístup k týmto vnútroštátnym údajom o evidencii vozidiel s právomocou vykonávať automatizované vyhľadávanie:

a)

údajov o vozidlách a

b)

údajov o vlastníkoch alebo držiteľoch vozidla.

Údaje uvedené v písmenách a) a b), ktoré sú nevyhnutné na vyhľadávanie, musia byť v súlade s prílohou I.

2.   Na účely výmeny údajov uvedených v odseku 1 určí každý členský štát národný kontaktný bod. Právomoci národných kontaktných bodov sa riadia uplatniteľným právom dotknutého členského štátu.

3.   Akékoľvek vyhľadávanie formou odosielanej žiadosti vykonáva národný kontaktný bod členského štátu deliktu použitím úplného evidenčného čísla.

Uvedené vyhľadávanie sa vykonáva v súlade s postupmi opísanými v kapitole 3 prílohy k rozhodnutiu 2008/616/SVV s výnimkou kapitoly 3 bodu 1 prílohy k rozhodnutiu 2008/616/SVV, na ktorý sa vzťahuje príloha I k tejto smernici.

Členský štát deliktu na základe tejto smernice využíva získané údaje na účely zistenia, kto je osobne zodpovedný za dopravné delikty súvisiace s bezpečnosťou cestnej premávky uvedené v článku 2 tejto smernice.

4.   Členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na to, aby zabezpečili, že výmena informácií sa vykonáva interoperabilnými elektronickými prostriedkami bez výmeny údajov zahŕňajúcej ďalšie databázy, ktoré sa nepoužívajú na účely tejto smernice. Členské štáty zabezpečia, aby sa táto výmena informácií vykonávala nákladovo efektívnym a bezpečným spôsobom. Členské štáty zaistia bezpečnosť a ochranu prenášaných údajov podľa možnosti použitím existujúcich softvérových aplikácií, ako je napríklad softvérová aplikácia uvedená v článku 15 rozhodnutia 2008/616/SVV, a zmenených verzií uvedených softvérových aplikácií, a to v súlade s prílohou I k tejto smernici a kapitolou 3 bodmi 2 a 3 prílohy k rozhodnutiu 2008/616/SVV. Zmenené verzie softvérových aplikácií umožňujú režim online výmeny informácií v reálnom čase a režim hromadnej výmeny informácií, pričom v druhom prípade je možná výmena viacerých požiadaviek alebo odpovedí v rámci jednej správy.

5.   Každý členský štát znáša svoje vlastné náklady vyplývajúce zo správy, používania a údržby softvérových aplikácií uvedených v odseku 4.

Článok 5

Informačný list o dopravných deliktoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky

1.   Členský štát deliktu sa rozhodne, či začne konanie v nadväznosti na dopravné delikty súvisiace s bezpečnosťou cestnej premávky uvedené v článku 2.

Ak sa členský štát deliktu rozhodne začať takéto konanie, v súlade so svojím vnútroštátnym právom o tom informuje vlastníka, držiteľa vozidla alebo inú identifikovanú osobu podozrivú zo spáchania dopravného deliktu súvisiaceho s bezpečnosťou cestnej premávky.

Ak je to ustanovené vo vnútroštátnom práve, uvedené informácie zahŕňajú právne dôsledky, ktoré z toho vyplývajú na území členského štátu deliktu na základe jeho práva.

2.   Členský štát deliktu v súlade so svojím právom v zasielanom informačnom liste vlastníkovi, držiteľovi vozidla alebo inej identifikovanej osobe podozrivej zo spáchania dopravného deliktu súvisiaceho s bezpečnosťou cestnej premávky uvedie všetky relevantné informácie, najmä povahu dopravného deliktu súvisiaceho s bezpečnosťou cestnej premávky, miesto, dátum a čas spáchania deliktu, názov vnútroštátneho právneho predpisu, ktorý bol porušený, sankciu a v prípade potreby aj údaje o zariadení, ktoré sa použilo na zistenie deliktu. Členský štát deliktu môže na tento účel použiť vzor uvedený v prílohe II.

3.   Ak sa členský štát deliktu rozhodne začať konanie v nadväznosti na dopravné delikty súvisiace s bezpečnosťou cestnej premávky uvedené v článku 2, na účely zabezpečenia dodržiavania základných práv zašle informačný list v jazyku, v akom je vyhotovený doklad o evidencii vozidla, ak takýto doklad existuje, alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu evidencie.

Článok 6

Podávanie správ členskými štátmi Komisii

Každý členský štát zašle Komisii komplexnú správu do 6. mája 2016 a potom každé dva roky.

V komplexnej správe uvedú počet automatizovaných vyhľadávaní adresovaných národnému kontaktnému bodu členského štátu evidencie, ktoré členský štát deliktu uskutočnil v nadväznosti na delikty spáchané na jeho území, spolu s druhom deliktov, vzhľadom na ktoré boli žiadosti adresované, a počet žiadostí bez výsledkov.

Komplexná správa zahŕňa aj opis situácie na vnútroštátnej úrovni vo vzťahu k danému postupu v nadväznosti na dopravné delikty súvisiace s bezpečnosťou cestnej premávky na základe podielu takýchto deliktov, po ktorých nasledovali informačné listy.

Článok 7

Ochrana údajov

1.   Na osobné údaje spracúvané na základe tejto smernice sa vzťahujú ustanovenia o ochrane údajov uvedené v smernici 95/46/ES.

2.   Každý členský štát predovšetkým zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvané na základe tejto smernice v súlade s článkami 6 a 12 smernice 95/46/ES v primeranej lehote opravili, ak sú nesprávne, alebo vymazali či zablokovali, ak už nie sú ďalej potrebné, a aby sa v súlade s článkom 6 uvedenej smernice stanovila doba uchovávania údajov.

Členské štáty zabezpečia, aby sa všetky osobné údaje spracúvané na základe tejto smernice používali iba na účely dosiahnutia cieľa stanoveného v článku 1 tejto smernice, a aby dotknuté osoby mali rovnaké práva na informácie, prístup, opravu, vymazanie a zablokovanie údajov, ako aj odškodnenie a súdny opravný prostriedok, ako sú práva prijaté podľa vnútroštátneho práva pri vykonávaní príslušných ustanovení smernice 95/46/ES.

3.   Akákoľvek dotknutá osoba má právo získať informácie o tom, aké osobné údaje zaznamenané v členskom štáte evidencie boli zaslané členskému štátu deliktu, vrátane dátumu žiadosti a príslušného orgánu členského štátu deliktu.

Článok 8

Informácie pre účastníkov cestnej premávky v Únii

1.   Komisia na svojej webovej stránke uverejní zhrnutie platných pravidiel členských štátov v oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto smernica, vo všetkých úradných jazykoch inštitúcií Únie. Členské štáty poskytnú Komisii informácie o týchto pravidlách.

2.   Členské štáty poskytnú účastníkom cestnej premávky potrebné informácie o pravidlách platných na ich území a o opatreniach, ktorými sa vykonáva táto smernica, v spolupráci, okrem iných organizácií, s orgánmi v oblasti bezpečnosti cestnej premávky, mimovládnymi organizáciami činnými v oblasti bezpečnosti cestnej premávky a automobilovými klubmi.

Článok 9

Delegované akty

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 10 prijímať delegované akty týkajúce sa aktualizácie prílohy I so zreteľom na technický pokrok s cieľom zohľadniť príslušné zmeny v prümských rozhodnutiach, alebo keď si to vyžadujú právne akty Únie, ktoré sú priamo relevantné z hľadiska aktualizácie prílohy I.

Článok 10

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 9 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 13. marca 2015. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 9 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomocí, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Je osobitne dôležité, aby Komisia dodržiavala svoj zvyčajný postup a pred prijatím takých delegovaných aktov uskutočnila konzultácie s expertmi, a to aj s expertmi členských štátov. Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 9 nadobúda účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 11

Revízia smernice

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 12 ods. 1 druhého pododseku, Komisia predloží do 7. novembra 2016 Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tejto smernice členskými štátmi. Vo svojej správe sa Komisia zameria predovšetkým na nasledujúce aspekty a v prípade potreby predloží návrhy, ktoré sa ich týkajú:

posúdenie, či by sa do rozsahu pôsobnosti tejto smernice nemali doplniť ďalšie dopravné delikty súvisiace s bezpečnosťou cestnej premávky,

posúdenie účinnosti tejto smernice z hľadiska zníženia počtu usmrtených osôb pri nehodách na cestách Únie,

posúdenie potreby vypracovať spoločné normy pre automatické kontrolné zariadenia a pre postupy. V tejto súvislosti sa Komisia vyzýva, aby na úrovni Únie v rámci spoločnej dopravnej politiky navrhla usmernenia pre bezpečnosť cestnej premávky s cieľom zabezpečiť väčší súlad pri presadzovaní pravidiel cestnej premávky medzi členskými štátmi prostredníctvom porovnateľných metód a postupov. Uvedené usmernenia sa môžu vzťahovať minimálne na delikty uvedené v článku 2 písm. a) až d),

posúdenie potreby sprísniť presadzovanie sankcií týkajúcich sa dopravných deliktov súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky a navrhnúť spoločné kritériá týkajúce sa nadväzujúcich postupov v prípade neuhradenia peňažnej sankcie, a to v rámci všetkých príslušných politík Únie vrátane spoločnej dopravnej politiky,

v prípade potreby možností harmonizácie pravidiel cestnej premávky,

posúdenie softvérových aplikácií uvedených v článku 4 ods. 4 v záujme zabezpečenia náležitého vykonávania tejto smernice, ako aj zaručenia účinnej, rýchlej a bezpečnej výmeny špecifických údajov o evidencii vozidiel, ktorou sa zachová ich dôvernosť.

Článok 12

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 6. mája 2015. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Odchylne od prvého pododseku môže Dánske kráľovstvo, Írsko a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska predĺžiť lehotu uvedenú v prvom pododseku do 6. mája 2017.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 13

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť štvrtým dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 14

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 11. marca 2015

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predsedníčka

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  Ú. v. EÚ C 12, 15.1.2015, s. 115.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 11. februára 2015 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 2. marca 2015.

(3)  Rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 1).

(4)  Rozhodnutie Rady 2008/616/SVV z 23. júna 2008 o vykonávaní rozhodnutia 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 12).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/82/EÚ z 25. októbra 2011, ktorou sa zjednodušuje cezhraničná výmena informácií o deliktoch na úseku bezpečnosti cestnej premávky (Ú. v. EÚ L 288, 5.11.2011, s. 1).

(6)  Rozsudok vo veci Komisia/Parlament a Rada, C-43/12, EU:C:2014:298.

(7)  Rámcové rozhodnutie Rady 2005/214/SVV z 24. februára 2005 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na peňažné sankcie (Ú. v. EÚ L 76, 22.3.2005, s. 16).

(8)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/64/EÚ z 20. októbra 2010 o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 280, 26.10.2010, s. 1).

(9)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(11)  Smernica Rady 91/671/EHS zo 16. decembra 1991 týkajúca sa povinného používania bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích systémov vo vozidlách (Ú. v. ES L 373, 31.12.1991, s. 26).


PRÍLOHA I

Údaje potrebné na vykonanie vyhľadávania uvedeného v článku 4 ods. 1

Položka

P/N (1)

Poznámky

Údaje o vozidle

P

 

Členský štát evidencie

P

 

Evidenčné číslo

P

[A (2)]

Údaje o delikte

P

 

Členský štát deliktu

P

 

Referenčný dátum deliktu

P

 

Referenčný čas deliktu

P

 

Účel vyhľadania

P

Kód druhu deliktu, ako sa uvádza v článku 2:

1

=

prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti

2

=

vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu

3

=

nepoužitie bezpečnostného pásu

4

=

nezastavenie na červený svetelný signál na svetelnom signalizačnom zariadení

5

=

nedovolené vedenie vozidla v jazdnom pruhu

10

=

vedenie vozidla pod vplyvom návykových látok

11

=

nepoužitie ochrannej prilby

12

=

nedovolené použitie mobilného telefónu alebo akéhokoľvek iného komunikačného zariadenia počas vedenia vozidla

Údaje, ktoré sú výsledkom vyhľadávania vykonaného podľa článku 4 ods. 1

Časť I.   Údaje o vozidlách

Položka

P/N (3)

Poznámky

Evidenčné číslo

P

 

Číslo podvozku/VIN

P

 

Členský štát evidencie

P

 

Značka

P

[D.1 ( (4)] napr. Ford, Opel, Renault

Obchodný typ vozidla

P

(D.3) napr. Focus, Astra, Megane

Kód kategórie EÚ

P

(J) napr. mopedy, motocykle, automobily

Časť II.   Údaje o vlastníkoch alebo držiteľoch vozidla

Položka

P/N (5)

Poznámky

Údaje o držiteľovi vozidla

 

[C.1 (6)]

Údaje sa týkajú držiteľa osvedčenia o evidencii príslušného vozidla.

Priezvisko (názov spoločnosti) držiteľa osvedčenia o evidencii

P

(C.1.1)

Pre priezvisko, tituly atď. sa použijú oddelené kolónky a meno (názov) sa uvedie vo formáte, ktorý umožňuje tlač.

Meno

P

(C.1.2)

Pre meno(-á) a iniciály sa použijú oddelené kolónky a meno sa uvedie vo formáte, ktorý umožňuje tlač.

Adresa

P

(C.1.3)

Pre ulicu, číslo domu, PSČ, miesto bydliska, krajinu bydliska atď. sa použijú oddelené kolónky a adresa sa uvedie vo formáte, ktorý umožňuje tlač.

Pohlavie

N

Muž/žena

Dátum narodenia

P

 

Právny subjekt

P

Fyzická osoba, združenie, spoločnosť, firma atď.

Miesto narodenia

N

 

Identifikačné číslo

N

Identifikačné číslo, ktoré jednoznačne identifikuje osobu alebo spoločnosť.

Údaje o vlastníkoch vozidla:

 

(C.2) Údaje sa týkajú vlastníka vozidla.

Priezvisko (názov spoločnosti) vlastníka

P

(C.2.1)

Meno

P

(C.2.2)

Adresa

P

(C.2.3)

Pohlavie

N

Muž/žena

Dátum narodenia

P

 

Právny subjekt

P

Fyzická osoba, združenie, spoločnosť, firma atď.

Miesto narodenia

N

 

Identifikačné číslo

N

Identifikačné číslo, ktoré jednoznačne identifikuje osobu alebo spoločnosť.

 

 

Informácie o vlastníkovi/držiteľovi sa neposkytujú v prípade vrakov, odcudzených vozidiel alebo tabuliek s evidenčným číslom, alebo neplatného osvedčenia o evidencii. Namiesto toho sa odošle správa: „Táto informácia sa nesprístupňuje.“


(1)  P = povinné v prípade, keď sa uvádza vo vnútroštátnej evidencii, N = nepovinné.

(2)  Harmonizovaný kód, pozri smernicu Rady 1999/37/ES z 29. apríla 1999 o registračných dokumentoch pre vozidlá (Ú. v. ES L 138, 1.6.1999, s. 57).

(3)  P = povinné v prípade, keď sa uvádza vo vnútroštátnej evidencii, N = nepovinné.

(4)  Harmonizovaný kód, pozri smernicu 1999/37/ES.

(5)  P = povinné v prípade, keď sa uvádza vo vnútroštátnej evidencii, N = nepovinné.

(6)  Harmonizovaný kód, pozri smernicu 1999/37/ES.


PRÍLOHA II

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu