24.12.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 339/48


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2015/2459

z 23. decembra 2015,

ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2013/798/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Stredoafrickej republike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 31 ods. 2,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2013/798/SZBP z 23. decembra 2013 o reštriktívnych opatreniach voči Stredoafrickej republike (1), a najmä na jeho článok 2c,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 23. decembra 2013 prijala rozhodnutie 2013/798/SZBP.

(2)

Sankčný výbor zriadený podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 2127 (2013) (ďalej len „sankčný výbor“) 20. októbra 2015 aktualizoval identifikačné informácie týkajúce sa jednej fyzickej osoby na svojom zozname sankcií.

(3)

Dňa 17. decembra 2015 sankčný výbor zaradil dve osoby na zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia.

(4)

Príloha k rozhodnutiu 2013/798/SZBP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2013/798/SZBP sa týmto mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 23. decembra 2015

Za Radu

predseda

J. ASSELBORN


(1)  Ú. v. EÚ L 352, 24.12.2013, s. 51.


PRÍLOHA

Osoby podľa článku 1

I.

Do zoznamu uvedeného v prílohe k rozhodnutiu 2013/798/SZBP sa dopĺňajú tieto osoby:

7.   Haroun GAYE [alias: a) Haroun Geye; b) Aroun Gaye; c) Aroun Geye]

Funkcia: Spravodajca politickej koordinácie Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC, Ľudový front za obnovu Strednej Afriky).

Dátum narodenia: a) 30. január 1968; b) 30. január 1969.

Číslo cestovného pasu: Stredoafrická republika, číslo O00065772 (po písmene O nasledujú 3 nuly), platnosť uplynie 30. decembra 2019).

Adresa: Bangui, Stredoafrická republika.

Dátum zaradenia do zoznamu: 17. decembra 2015.

Informácie zo súhrnu dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Haroun Gaye bol zaradený do zoznamu 17. decembra 2015 podľa bodu 11 a bodu 12 písm. b) a f) rezolúcie č. 2196 (2015), pretože „vykonával alebo podporoval činnosti, ktoré podkopávajú mier, stabilitu alebo bezpečnosť Stredoafrickej republiky“; „podieľal sa na plánovaní, riadení alebo páchaní činov, ktoré porušujú medzinárodné právo v oblasti ľudských práv alebo medzinárodné humanitárne právo alebo ktoré predstavujú zneužívanie alebo porušovanie ľudských práv v Stredoafrickej republike, vrátane činov zahŕňajúcich sexuálne násilie, útokov namierených proti civilnému obyvateľstvu alebo etnicky či nábožensky motivovaných útokov, útokov na školy a nemocnice, únosov a násilného vysťahovania“ a zapojil sa „do plánovania, riadenia, finančnej podpory alebo vykonávania útokov voči prítomným misiám Organizácie Spojených národov alebo silám medzinárodnej bezpečnosti vrátane misie MINUSCA, misií Únie a francúzskych operácií, ktoré ich podporujú“.

Doplňujúce informácie:

HAROUN GAYE bol od začiatku roka 2014 jedným z vodcov ozbrojenej skupiny pôsobiacej v štvrti PK5 v Bangui. Zástupcovia občianskej spoločnosti zo štvrte PK5 uvádzajú, že Gaye a jeho ozbrojená skupina živia konflikt v Bangui, pričom bránia zmiereniu a obyvateľom zabraňujú presúvať sa z tretieho okresu Bangui a doň. Dňa 11. mája 2015 Gaye a 300 demonštrantov zablokovali prístup do národnej dočasnej rady, čím narušili posledný deň fóra v Bangui. Gaye údajne pri tomto narušení spolupracoval s predstaviteľmi skupiny anti-Balaka.

Dňa 26. júna 2015 Gaye a jeho blízki spolupracovníci narušili otvorenie registrácie voličov vo štvrti PK5 v Banguistva, v dôsledku čoho sa muselo toto podujatie ukončiť.

Misia MINUSCA sa pokúsila Gayeho zatknúť 2. augusta 2015 v súlade s ustanoveniami bodu 32 písm. f) bodu i) rezolúcie Bezpečnostnej rady č. 2217 (2015). Gaye, ktorý bol údajne o pokuse o zatknutie vopred informovaný, bol na to pripravený spoločne s pomocníkmi vyzbrojenými ťažkými zbraňami. Gayeho skupina spustila na spoločnú osobitnú skupinu MINUSCA paľbu. Počas sedemhodinovej prestrelky Gayeho muži použili proti jednotkám MINUSCA strelné zbrane, raketové a ručné granáty, pričom jedného z príslušníkov mierových zborov zabili a ôsmich zranili. Gaye sa koncom septembra 2015 zapojil do podpory násilných protestov a stretov, ktoré boli pravdepodobne pokusom o zvrhnutie dočasnej vlády. Tento pokus o prevrat pravdepodobne viedli podporovatelia bývalého prezidenta Bozizeho, ktorí sa účelovo spojili s Gayem s inými lídrami FPRC. Zdá sa, že Gaye chcel zorganizovať sériu odvetných útokov, ktoré by ohrozili nadchádzajúce voľby. Gaye bol poverený koordináciou s okrajovými prvkami skupiny anti-Balaka.

Dňa 1. októbra 2015 sa vo štvrti PK5 uskutočnilo stretnutie medzi Eugènom Barretom Ngaïkossetom, členom marginalizovanej skupiny anti-Balaka, a Gayem s cieľom naplánovať spoločný útok na Bangui v sobotu 3. októbra. Gayeho skupina bránila ľuďom vo štvrti PK5 v tom, aby ju opustili, s cieľom posilniť komunitnú identitu moslimského obyvateľstva, zhoršiť napätie medzi etnikami a zabrániť zmiereniu. Dňa 26. októbra 2015 Gaye a jeho skupina prerušili stretnutie medzi arcibiskupom z Bangui a imámom ústrednej mešity v Bangui a vyhrážali sa delegácii, ktorá musela opustiť ústrednú mešitu a uniknúť zo štvrti PK5.

8.   Eugène BARRET NGAÏKOSSET [alias: a) Eugene Ngaikosset; b) Eugene Ngaikoisset; c) Eugene Ngakosset; d) Eugene Barret Ngaikosse; e) Eugene Ngaikouesset; nekvalitný alias: f) „Mäsiar z Paouy“; g) Ngakosset.

Funkcia: a) bývalý kapitán, prezidentská stráž SAR; b) bývalý kapitán, námorné sily SAR.

Národné identifikačné číslo: Identifikačné číslo ozbrojených síl Stredoafrickej republiky (FACA) 911-10-77.

Adresa: a) Bangui, Stredoafrická republika.

Dátum zaradenia do zoznamu: 17. decembra 2015.

Ďalšie informácie: Kapitán Eugène Barret Ngaïkosset je bývalým členom prezidentskej stráže bývalého prezidenta Françoisa Bozizého (CFi.001) a je spojený s hnutím anti-Balaka. Dňa 17. mája 2015 utiekol z väzenia po vydaní z Brazzaville a vytvoril vlastnú frakciu anti-Balaka, ktorej členmi sú bývalí bojovníci FACA.

Informácie zo súhrnu dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Eugène BARRET NGAÏKOSSET bol zaradený do zoznamu 17. decembra 2015 podľa bodu 11 a bodu 12 písm. b) a f) rezolúcie č. 2196 (2015), pretože „vykonával alebo podporoval činnosti, ktoré podkopávajú mier, stabilitu alebo bezpečnosť Stredoafrickej republiky“; „podieľal sa na plánovaní, riadení alebo páchaní činov, ktoré porušujú medzinárodné právo v oblasti ľudských práv alebo medzinárodné humanitárne právo alebo ktoré predstavujú zneužívanie alebo porušovanie ľudských práv v Stredoafrickej republike, vrátane činov zahŕňajúcich sexuálne násilie, útokov namierených proti civilnému obyvateľstvu alebo etnicky či nábožensky motivovaných útokov, útokov na školy a nemocnice, únosov a násilného vysťahovania“ a zapojil sa do „plánovania, riadenia, finančnej podpory alebo vykonávania útokov voči prítomným misiám OSN alebo silám medzinárodnej bezpečnosti vrátane misie MINUSCA, misií Únie a francúzskych operácií, ktoré ich podporujú“.

Doplňujúce informácie:

Ngaïkosset je jedným z hlavných páchateľov násilia, ktoré vypuklo v Bangui koncom septembra 2015. Ngaïkosset a iní členovia skupiny anti-Balaka spolupracovali s marginalizovanými členmi bývalého hnutia Seleka v snahe destabilizovať dočasnú vládu Stredoafrickej republiky. V noci z 27. na 28. septembra 2015 Ngaïkosset a ďalší uskutočnili neúspešný pokus o prepad policajnej stanice „Izamo“ s cieľom ukradnúť zbrane a muníciu. Dňa 28. septembra skupina obkľúčila kancelárie národného rozhlasu Stredoafrickej republiky.

Dňa 1. októbra 2015 sa vo štvrti PK5 uskutočnilo stretnutie medzi Ngaïkossetom a Harounom Gayem, vedúcim predstaviteľom hnutia Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC) s cieľom naplánovať spoločný útok na Bangui v sobotu 3. októbra.

Dňa 8. októbra 2015 minister spravodlivosti Stredoafrickej republiky oznámil plány na vyšetrovanie Ngaïkosseta a ďalších osôb v súvislosti s ich úlohou pri násilnostiach v septembri 2015 v Bangui. Ngaïkosset a ďalší boli obvinení z účasti na „poburujúcom správaní, ktoré predstavuje porušenie vnútornej bezpečnosti štátu, sprisahanie, podnecovanie občianskej vojny, občianskej neposlušnosti, nenávisti a spoluúčasti“. Súdne orgány Stredoafrickej republiky dostali pokyn začať vyšetrovanie s cieľom nájsť a zatknúť páchateľov a spolupáchateľov.

Dňa 11. októbra 2015 Ngaïkosset pravdepodobne požiadal milície anti-Balaka, ktorým velil, aby vykonávali únosy s osobitným zameraním na francúzskych štátnych príslušníkov, ale aj na politických predstaviteľov Stredoafrickej republiky a predstaviteľov OSN, s cieľom donútiť k odchodu dočasnú prezidentku Catherine Sambaovú-Panzaovú.

II.

Záznam číslo 6 v prílohe k rozhodnutiu 2013/798/SZBP sa nahrádza týmto záznamom:

6.   Oumar YOUNOUS ABDOULAY [alias: a) Oumar Younous; b) Omar Younous; c) Oumar Sodiam; d) Oumar Younous M'Betibangui]

Funkcia: bývalý generál povstaleckých síl hnutia Seleka.

Dátum narodenia: 2. apríla 1970.

Štátna príslušnosť: Sudán, diplomatický pas SAR č. D00000898, vydaný 11. apríla 2013 (platný do 10. apríla 2018).

Adresa: a) Bria, Stredoafrická republika (tel. +236 75507560); b) Birao, Stredoafrická republika; c) Tullus, južný Dárfúr, Sudán (predchádzajúca adresa).

Ďalšie informácie: Je to pašerák diamantov a trojhviezdičkový generál v povstaleckých silách Seleka a blízky priateľ bývalého dočasného prezidenta Stredoafrickej republiky Michela Djotodiu. Opis osoby: farba vlasov: čierna; výška: 180 cm; patrí k etnickej skupine Fulani. Je k dispozícii fotografia, ktorá sa priloží k osobitnému oznámeniu Interpolu a Bezpečnostnej rady OSN.

Dátum označenia zo strany OSN: 20. augusta 2015 (zmenené 20. októbra 2015).

Informácie zo súhrnu dôvodov zaradenia na zoznam, ktoré poskytol sankčný výbor:

Oumar Younous bol zaradený do zoznamu 20. augusta 2015 na základe bodu 11 a bodu 12 písm. d) rezolúcie č. 2196 (2015) s uvedením, že „sa zapája do činnosti alebo podporuje činnosť, ktorá narúša mier, stabilitu alebo bezpečnosť Stredoafrickej republiky, vrátane činov, ktoré ohrozujú alebo porušujú dočasné dohody alebo ktoré ohrozujú či brzdia politický proces prechodu vrátane prechodu k slobodným a spravodlivým demokratickým voľbám, alebo ktoré podnecujú násilie“ a že „poskytuje podporu ozbrojeným skupinám alebo kriminálnym sieťam prostredníctvom nezákonnej ťažby prírodných zdrojov alebo nezákonného obchodovania s nimi vrátane diamantov, zlata, ako aj voľne žijúcich zvierat a produktov z nich v Stredoafrickej republike“.

Doplňujúce informácie:

Oumar Younous ako generál bývalých povstaleckých síl Seleka a pašerák diamantov poskytoval podporu ozbrojenej skupine prostredníctvom nezákonnej ťažby a nezákonného obchodovania s prírodnými zdrojmi vrátane diamantov v Stredoafrickej republike.

V októbri 2008 Oumar Younous, bývalý šofér v spoločnosti SODIAM vykupujúcej diamanty, sa pridal k povstaleckej skupine Mouvement des Libérateurs Centrafricains pour la Justice (MLCJ – Hnutie stredoafrických osloboditeľov za spravodlivosť). V decembri 2013 bol Oumar Younous identifikovaný ako trojhviezdičkový generál povstaleckých síl Seleka a blízky priateľ dočasného prezidenta Michela Djotodiu.

Younous je zapojený do obchodovania s diamantmi z miest Bria a Sam-Ouandja do Sudánu. Zdroje uviedli, že Oumar Younous vyzdvihuje balíčky s diamantmi schované v meste Bria a preváža ich na predaj do Sudánu.