22.12.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 334/61


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/2434

z 18. decembra 2015,

ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2014/237/EÚ o opatreniach na ochranu pred zavlečením a rozšírením škodlivých organizmov na území Únie, pokiaľ ide o určité druhy ovocia a zeleniny pochádzajúce z Indie

[oznámené pod číslom C(2015) 9178]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (1), a najmä na jej článok 16 ods. 3 štvrtú vetu,

keďže:

(1)

Vykonávacím rozhodnutím Komisie 2014/237/EÚ (2) sa zakazuje dovoz rastlín s výnimkou semien a koreňov Colocasia Schott a rastlín s výnimkou semien Momordica L., Solanum melongena L. a Trichosanthes L. Navyše v prípade dovozu rastlín Mangifera L s výnimkou semien sa vykonávacím rozhodnutím 2014/237/EÚ vyžaduje, aby indické orgány prijali vhodné opatrenia, ktoré zaručia, že ich zásielky budú bez prítomnosti škodlivých organizmov.

(2)

Platnosť vykonávacieho rozhodnutia 2014/237/EÚ je časovo obmedzená. Vzhľadom na počet prípadov zadržania zásielok z dôvodu prítomnosti škodlivých organizmov na viacerých rastlinách a rastlinných produktoch pôvodom z Indie dospela Komisia k záveru, že je potrebné ešte viac skvalitniť indický systém vydávania fytosanitárnych osvedčení. Preto je vhodné predĺžiť platnosť vykonávacieho rozhodnutia 2014/237/EÚ do 31. decembra 2016.

(3)

Vykonávacie rozhodnutie 2014/237/EÚ by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Článok 2 vykonávacieho rozhodnutia 2014/237/EÚ sa nahrádza takto:

„Článok 2

Toto rozhodnutie stráca účinnosť 31. decembra 2016.“

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 18. decembra 2015

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/237/EÚ z 24. apríla 2014 o opatreniach na ochranu pred zavlečením a rozšírením škodlivých organizmov na území Únie, pokiaľ ide o určité druhy ovocia a zeleniny pochádzajúce z Indie (Ú. v. EÚ L 125, 26.4.2014, s. 93).