22.12.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 334/46


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/2433

z 18. decembra 2015,

ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch

[oznámené pod číslom C(2015) 9168]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (2), a najmä na jej článok 10 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (3), a najmä na jej článok 4 ods. 3,

keďže:

(1)

Vykonávacím rozhodnutím Komisie 2014/709/EÚ (4) sa stanovujú kontrolné opatrenia zamerané na zdravie zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v členských štátoch alebo ich oblastiach uvedených v jeho prílohe (ďalej len „dotknuté členské štáty“). Medzi tieto opatrenia patrí zákaz odosielania živých ošípaných, ich spermy, vajíčok a embryí, bravčového mäsa, prípravkov z bravčového mäsa, výrobkov z bravčového mäsa a akýchkoľvek iných výrobkov s obsahom bravčového mäsa, ako aj zásielok vedľajších živočíšnych produktov z ošípaných z určitých oblastí dotknutých členských štátov (ďalej len „komodity“). V uvedenej prílohe sa vymedzujú a uvádzajú určité oblasti s cieľom zohľadniť úroveň rizika na základe epidemiologickej situácie v dotknutých členských štátoch.

(2)

S cieľom prispôsobiť opatrenia na kontrolu zdravia zvierat stanovené vo vykonávacom rozhodnutí 2014/709/EÚ vývoju epidemiologickej situácie v jednotlivých oblastiach príslušných členských štátov a s cieľom zohľadniť rôzne úrovne rizika v závislosti od typu komodít je vhodné stanoviť určité výnimky pre určité druhy komodít s pôvodom v oblastiach uvedených v jednotlivých častiach prílohy k uvedenému vykonávaciemu rozhodnutiu. Tieto výnimky by mali byť okrem toho v súlade s opatreniami na v oblastiach vymenovaných v rozličných častiach prílohy k uvedenému vykonávaciemu rozhodnutiu v zhode s opatreniami na zmiernenie rizika pri dovoze, pokiaľ ide o africký mor ošípaných, uvedenými v Kódexe zdravia suchozemských zvierat Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (5). V uvedenom vykonávacom rozhodnutí by sa mali stanoviť aj dodatočné ochranné opatrenia a požiadavky na zdravie zvierat, ktoré sa uplatňujú v prípade, keď sú tieto výnimky priznané.

(3)

Zákaz odosielania živých ošípaných z oblastí uvedených v časti III prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ je mimoriadne prísny, a preto môže viesť k logistickým problémom a problémom týkajúcim sa dobrých podmienok zvierat, ak nie je možné v príslušných oblastiach ošípané zabíjať najmä z dôvodu neexistencie vhodného bitúnku alebo obmedzenia kapacity zabíjania v príslušných oblastiach uvedených v časti III uvedenej prílohy buď v rámci toho istého členského štátu, alebo na území iného členského štátu uvedeného v prílohe.

(4)

Premiestňovanie živých ošípaných na okamžité zabitie predstavuje menšie riziko ako iné typy premiestňovania živých ošípaných za predpokladu, že sa uplatňujú opatrenia na zníženie rizika. Je preto vhodné, aby v prípade, že nastanú okolnosti uvedené v odôvodnení 3, mohli dotknuté členské štáty výnimočne priznať výnimky pre odosielanie živých ošípaných z oblastí uvedených v časti III prílohy na okamžité zabitie na bitúnok, ktorý sa nachádza mimo uvedenej oblasti v tom istom členskom štáte alebo na území iného členského štátu uvedeného v prílohe, za predpokladu, že sa uplatňujú opatrenia, aby sa neohrozila kontrola choroby.

(5)

Pokiaľ ide o riziko šírenia afrického moru ošípaných, úrovne rizika pri premiestňovaní sú rozdielne v závislosti od jednotlivých komodít z ošípaných. Vo všeobecnosti platí, že premiestňovanie spermy ošípaných z vymedzených oblastí je spojené s významným rizikom z hľadiska expozície a dôsledkov. Avšak v prípade uplatňovania ďalších opatrení na zmiernenie rizika, ako je testovanie a zvýšená biologická bezpečnosť, môžu byť priznané výnimky pre spermu odobranú v oblastiach uvedených v častiach II a III prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ. Článok 9 uvedeného vykonávacieho rozhodnutia by sa preto mal zmeniť.

(6)

Výnimky týkajúce sa odosielania určitých živých ošípaných z oblastí uvedených v častiach II a III prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ do iných oblastí iného členského štátu s podobným štatútom choroby uvedených v časti II alebo III danej prílohy sú opodstatnené za predpokladu, že sa uplatňujú osobitné opatrenia na zmiernenie rizika. Flexibilita, ktorú poskytujú tieto nové opatrenia, je dôležitá na zabezpečenie riadneho vykonávania opatrení v strednodobom a dlhodobom horizonte. Vyžaduje si to vytvorenie bezpečného postupu odosielania pod prísnym dohľadom príslušných orgánov členského štátu tranzitu a určenia. Články 3 a 4 uvedeného vykonávacieho rozhodnutia by sa preto mali zmeniť.

(7)

V rámci ďalšieho opatrenia na zmiernenie rizika by sa mal zaviesť postup odosielania, aby sa izolovali zvieratá pochádzajúce z oblastí s vyšším rizikom afrického moru ošípaných. Preto je potrebné objasniť a spresniť postupy týkajúce sa odosielania, tranzitu a dodávky živých ošípaných.

(8)

Výnimky stanovené vo vykonávacom rozhodnutí 2014/709/EÚ pre odosielanie živých ošípaných a spermy medzi oblasťami s porovnateľným rizikom afrického moru ošípaných by sa mali uplatňovať iba vtedy, ak ich pred takýmto premiestnením schválili príslušné orgány členských štátov tranzitu a určenia.

(9)

V smernici Rady 64/432/EHS (6) sa stanovuje, že k živým zvieratám musia byť pri premiestňovaní priložené zdravotné certifikáty. Ak sa na živé ošípané určené na obchod v rámci Únie uplatňujú výnimky zo zákazu odosielania živých ošípaných z oblastí uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ, tieto zdravotné certifikáty by mali obsahovať odkaz na uvedené vykonávacie rozhodnutie, aby sa zabezpečilo, že príslušné certifikáty obsahujú primerané a presné zdravotné informácie.

(10)

Obdobie uplatňovania opatrení na kontrolu zdravia zvierat stanovené vo vykonávacom rozhodnutí 2014/709/EÚ by malo zohľadňovať epidemiológiu afrického moru ošípaných a podmienky potrebné na opätovné získanie štatútu oblasti bez výskytu afrického moru ošípaných podľa Kódexu zdravia suchozemských zvierat Svetovej organizácie pre zdravie zvierat. Obdobie uplatňovania vykonávacieho rozhodnutia 2014/709/EÚ by sa preto malo predĺžiť do 31. decembra 2019.

(11)

Niekoľko prípadov afrického moru ošípaných u diviakov v Estónsku a Lotyšsku sa vyskytlo v oblastiach uvedených v častiach II a III prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ. Tieto prípady sa vyskytli v bezprostrednej blízkosti oblastí uvedených v časti I danej prílohy.

(12)

Africký mor ošípaných nebol ešte nikdy hlásený v najsevernejších oblastiach Poľska, ktoré sú v súčasnosti uvedené v časti II prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ.

(13)

Pri posudzovaní rizika, ktoré predstavuje situácia v oblasti zdravia zvierat, pokiaľ ide o africký mor ošípaných v Estónsku, Lotyšsku a Poľsku, by sa mal zohľadniť vývoj súčasnej epidemiologickej situácie v súvislosti s touto chorobou v Únii. S cieľom správne zamerať opatrenia na kontrolu zdravia zvierat a zabrániť ďalšiemu šíreniu afrického moru ošípaných, ako aj akémukoľvek zbytočnému narušeniu obchodu v rámci Únie a zároveň sa vyhnúť neodôvodneným prekážkam obchodu zavedeným tretími krajinami, mal by sa zmeniť zoznam oblastí Únie, na ktoré sa vzťahujú opatrenia na kontrolu zdravia zvierat stanovené v častiach I a II prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ, a to tak, aby sa zohľadnila súčasná situácia v oblasti zdravia zvierat, pokiaľ ide o uvedenú chorobu v týchto troch členských štátoch.

(14)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vykonávacie rozhodnutie 2014/709/EÚ sa mení takto:

1.

Článok 3 sa mení takto:

a)

Úvodná veta sa nahrádza takto:

„Odchylne od zákazu stanoveného v článku 2 písm. a) môžu dotknuté členské štáty povoliť odosielanie živých ošípaných z chovov nachádzajúcich sa v oblastiach uvedených v časti II prílohy do iných oblastí na území toho istého členského štátu alebo do oblastí iného členského štátu uvedených v časti II alebo III prílohy za predpokladu, že:“.

b)

Dopĺňa sa tento odsek 4:

„4.

v prípade živých ošípaných, ktoré sa odosielajú do oblastí iného členského štátu uvedených v časti II alebo III prílohy, sa uplatňujú tieto dodatočné požiadavky:

a)

ošípané musia spĺňať všetky ostatné vhodné záruky týkajúce sa zdravia zvierat založené na pozitívnom výsledku hodnotenia rizika opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných, ktoré vyžaduje príslušný orgán členského štátu pôvodu a ktoré pred premiestnením takýchto zvierat schvaľuje príslušný orgán členského štátu tranzitu a príslušný orgán členského štátu určenia;

b)

členský štát pôvodu okamžite informuje Komisiu a ostatné členské štáty o zárukách týkajúcich sa zdravia zvierat a o schválení príslušnými orgánmi uvedených v písmene a);

c)

zavádza sa postup odosielania podľa článku 16a pod kontrolou príslušných orgánov členských štátov pôvodu, tranzitu a určenia, aby sa zabezpečilo, že zvieratá premiestňované v súlade s dodatočnými požiadavkami stanovenými v písmene a) sa prepravujú bezpečným spôsobom a nie sú následne premiestnené do iného členského štátu;

d)

v prípade živých ošípaných, ktoré spĺňajú dodatočné požiadavky odseku 4 tohto článku, sa do zodpovedajúceho zdravotného certifikátu pre ošípané, uvedeného v článku 5 ods. 1 smernice 64/432/EHS, dopĺňa toto znenie:

‚Ošípané spĺňajúce požiadavky podľa článku 3 vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2014/709/EÚ.‘“

2.

Vkladá sa tento článok 3a:

„Článok 3a

Výnimka zo zákazu odosielania živých ošípaných z oblastí uvedených v časti III prílohy

Odchylne od zákazu stanoveného v článku 2 písm. a) môžu dotknuté členské štáty povoliť odosielanie živých ošípaných z oblastí uvedených v časti III prílohy do iných oblastí na území toho istého členského štátu uvedených v časti II alebo do oblastí iného členského štátu uvedených v časti II alebo III prílohy za predpokladu, že:

1.

ošípané sú z chovu s primeranou úrovňou biologickej bezpečnosti, ktorú schválil príslušný orgán, chov je pod dohľadom príslušného orgánu a ošípané spĺňajú požiadavky podľa článku 3 bodu 1, ako aj článku 3 bodu 2 alebo článku 3 bodu 3;

2.

ošípané sa nachádzajú uprostred oblasti s polomerom najmenej tri kilometre, v ktorom všetky zvieratá v chovoch spĺňajú požiadavky podľa článku 3 bodu 1, ako aj článku 3 bodu 2 alebo článku 3 bodu 3;

3.

príslušný orgán pre chov odoslania musí včas informovať príslušný orgán pre chov určenia o úmysle odoslať ošípané a orgán príslušný pre chov určenia musí informovať orgán príslušný pre chov odoslania o príchode ošípaných;

4.

preprava ošípaných v rámci oblastí a cez oblasti mimo oblastí uvedených v časti III prílohy sa musí vykonávať podľa vopred určených dopravných trás a vozidlá používané na prepravu ošípaných sa po ich vyložení musia čo najskôr vyčistiť, podľa potreby odhmyziť a vydezinfikovať;

5.

v prípade živých ošípaných odosielaných do oblastí iného členského štátu uvedených v časti II alebo III prílohy sa uplatňujú tieto dodatočné požiadavky:

a)

ošípané spĺňajú všetky ostatné vhodné záruky týkajúce sa zdravia zvierat založené na pozitívnom výsledku hodnotenia rizika opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných, ktoré vyžaduje príslušný orgán členského štátu pôvodu a ktoré pred premiestnením takýchto zvierat schvaľujú príslušné orgány členského štátu tranzitu a príslušné orgány členského štátu určenia;

b)

členský štát pôvodu okamžite informuje Komisiu a ostatné členské štáty o zárukách týkajúcich sa zdravia zvierat a o schválení príslušnými orgánmi, uvedených v písmene a), a schváli zoznam chovov, ktoré spĺňajú záruky týkajúce sa zdravia zvierat;

c)

zavádza sa postup odosielania podľa článku 16a pod kontrolou príslušných orgánov členských štátov pôvodu, tranzitu a určenia, aby sa zabezpečilo, že zvieratá premiestňované v súlade s dodatočnými požiadavkami stanovenými v písmene a) sa prepravujú bezpečným spôsobom a nie sú následne premiestnené do iného členského štátu;

d)

v prípade živých ošípaných, ktoré spĺňajú všetky podmienky tohto článku, sa do zodpovedajúceho zdravotného certifikátu pre ošípané uvedeného v článku 5 ods. 1 smernice 64/432/EHS dopĺňa toto znenie:

‚Ošípané v súlade s článkom 3a vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2014/709/EÚ.‘“

3.

Článok 4 sa mení takto:

a)

Úvodná veta sa nahrádza takto:

„Odchylne od zákazov stanovených v článku 2 písm. a) a c) môžu dotknuté členské štáty povoliť odosielanie živých ošípaných na okamžité zabitie z oblastí uvedených v časti III prílohy do iných oblastí na území toho istého členského štátu alebo do oblastí iného členského štátu uvedených v časti II alebo III v prípade, že existujú logistické obmedzenia kapacity zabíjania v bitúnkoch schválených príslušným orgánom podľa článku 12 nachádzajúcich sa v oblastiach uvedených v časti III prílohy za predpokladu, že:“.

b)

Dopĺňa sa tento odsek 10:

„10.

v prípade živých ošípaných odosielaných do oblastí iného členského štátu uvedených v časti II alebo III prílohy sa uplatňujú tieto dodatočné požiadavky:

a)

ošípané spĺňajú všetky ostatné vhodné záruky týkajúce sa zdravia zvierat založené na pozitívnom výsledku hodnotenia rizika opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných, ktoré vyžaduje príslušný orgán členského štátu pôvodu a ktoré pred premiestnením takýchto zvierat schvaľuje príslušný orgán členského štátu tranzitu a príslušné orgány členského štátu určenia;

b)

členský štát pôvodu okamžite informuje Komisiu a ostatné členské štáty o zárukách týkajúcich sa zdravia zvierat a o schválení príslušnými orgánmi, uvedených v písmene a), a schváli zoznam chovov, ktoré spĺňajú záruky týkajúce sa zdravia zvierat;

c)

zavádza sa postup odosielania podľa článku 16a pod kontrolou príslušných orgánov členských štátov pôvodu, tranzitu a určenia, aby sa zabezpečilo, že zvieratá premiestňované v súlade s dodatočnými požiadavkami stanovenými v písmene a) sa prepravujú bezpečným spôsobom a nie sú následne premiestnené do iného členského štátu;

d)

v prípade živých ošípaných, ktoré spĺňajú všetky podmienky tohto článku, sa do zodpovedajúceho zdravotného certifikátu pre ošípané uvedeného v článku 5 ods. 1 smernice 64/432/EHS dopĺňa toto znenie:

‚Ošípané spĺňajúce požiadavky podľa článku 4 vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2014/709/EÚ.‘“

4.

V článku 8 sa úvodná veta odseku 1 nahrádza takto:

„1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 3, článok 3a a článok 4, dotknuté členské štáty zabezpečia, aby sa živé ošípané neodosielali z ich územia do iných členských štátov a tretích krajín s výnimkou prípadov, keď tieto živé ošípané pochádzajú z:“.

5.

Článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Zákaz odosielania zásielok spermy, vajíčok a embryí odobraných z ošípaných z oblastí uvedených v prílohe do iných členských štátov a tretích krajín

1.   Dotknutý členský štát zabezpečí, aby sa z jeho územia do iných členských štátov a tretích krajín neodosielali zásielky s týmito komoditami:

a)

sperma ošípaných, pokiaľ táto sperma nebola odobraná z darcovských kancov chovaných v inseminačnej stanici schválenej podľa článku 3 písm. a) smernice Rady 90/429/EHS (7), ktorá sa nachádza mimo oblastí uvedených v častiach II, III a IV prílohy k tomuto rozhodnutiu;

b)

vajíčka a embryá ošípaných, pokiaľ vajíčka a embryá nepochádzajú z darcovských prasníc držaných v chovoch, ktoré spĺňajú požiadavky podľa článku 8 ods. 2 a ktoré sa nachádzajú mimo oblastí uvedených v častiach II, III a IV prílohy, a v prípade embryí ide o embryá, ktoré vznikli umelou insemináciou in vivo, alebo o embryá, ktoré vznikli in vitro oplodnením spermou, ktorá spĺňa podmienky stanovené v písmene a) tohto odseku.

2.   Odchylne od zákazov stanovených v odseku 1 písm. a) tohto článku a v článku 2 písm. b) môžu dotknuté členské štáty povoliť odosielanie zásielok spermy ošípaných, pokiaľ bola sperma odobraná z darcovských kancov držaných v inseminačnej stanici schválenej v súlade s článkom 3 písm. a) smernice 90/429/EHS, ktorá dodržiava všetky pravidlá pre biologickú bezpečnosť v súvislosti s africkým morom ošípaných a ktorá sa nachádza v oblastiach uvedených v častiach II a III prílohy k tomuto rozhodnutiu, do oblastí toho istého členského štátu alebo iného členského štátu uvedených v časti II alebo III prílohy, za predpokladu, že:

a)

zásielky spermy ošípaných spĺňajú všetky ostatné vhodné záruky týkajúce sa zdravia zvierat založené na pozitívnom výsledku hodnotenia rizika opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných, ktoré vyžaduje príslušný orgán členského štátu pôvodu a ktoré pred odoslaním zásielky spermy schvaľuje príslušný orgán členského štátu určenia;

b)

členský štát pôvodu okamžite informuje Komisiu a ostatné členské štáty o zárukách týkajúcich sa zdravia zvierat uvedených v písmene a);

c)

darcovské kance spĺňajú požiadavky podľa článku 3 bodu 1, ako aj článku 3 bodu 2 alebo 3;

d)

darcovské kance boli podrobené individuálnemu testu na identifikáciu pôvodcu vykonanému v priebehu piatich dní pred dátumom odberu spermií, ktoré sa majú odoslať, ktorého výsledky boli negatívne, a kópia výsledkov testu je priložená k certifikátu zdravia zvierat, ktorý sprevádza zásielku spermy;

e)

k zodpovedajúcim certifikátom zdravia zvierat uvedeným v článku 6 ods. 1 smernice 90/429/EHS sa priloží toto doplňujúce osvedčenie:

‚Sperma ošípaných spĺňajúca požiadavky podľa článku 9 vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2014/709/EÚ z 9. októbra 2014 o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch a o zrušení vykonávacieho rozhodnutia 2014/178/EÚ.‘

(7)  Smernica Rady 90/429/EHS z 26. júna 1990, ktorou sa ustanovujú požiadavky na zdravotný stav zvierat, platné pri obchodovaní so spermou ošípaných v rámci Spoločenstva a jej dovoze (Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 62).“"

6.

Vkladá sa tento článok 16a:

„Článok 16a

Postup odosielania

Príslušný orgán zabezpečuje, aby postup odosielania spĺňal tieto požiadavky:

1.

každý nákladný automobil a iné vozidlá, ktoré sa používajú na prepravu živých ošípaných, sú:

a)

individuálne registrované príslušným orgánom členského štátu odoslania na účely prepravy živých ošípaných v súlade s postupom odosielania;

b)

po nakládke zapečatené úradným veterinárnym lekárom; pečať môže rozlomiť a nahradiť ju novou iba úradník príslušného úradu; každá nakládka alebo nahradenie pečatí musí byť oznámené príslušnému orgánu;

2.

preprava sa uskutočňuje:

a)

priamo a bez zastavenia;

b)

po trase, ktorú povolil príslušný orgán;

3.

úradný veterinárny lekár zodpovedný za chov určenia musí potvrdiť každý príchod príslušnému orgánu pôvodu;

4.

po vykládke živých ošípaných sa nákladný automobil alebo vozidlo a akékoľvek iné zariadenie, ktoré sa použilo na prepravu týchto ošípaných, úplne vyčistí a vydezinfikuje v uzatvorenej oblasti miesta určenia pod dohľadom úradného veterinárneho lekára. Uplatňuje sa článok 12 písm. a) smernice 2002/60/ES;

5.

pred prvým odoslaním z oblastí uvedených v časti III prílohy príslušný orgán pôvodu zabezpečí potrebné dojednania s príslušnými orgánmi v zmysle písmena c) prílohy VI k smernici 2002/60/ES s cieľom zabezpečiť núdzový plán, hierarchiu velenia a plnú spoluprácu služieb v prípade nehody počas prepravy, vážneho výpadku nákladného automobilu alebo iného vozidla, alebo akéhokoľvek podvodného konania prevádzkovateľa. Prevádzkovatelia nákladných automobilov bezodkladne informujú príslušný orgán o každej nehode alebo vážnom výpadku nákladného automobilu alebo vozidla.“

7.

V článku 21 sa dátum „31. decembra 2018“ nahrádza dátumom „31. decembra 2019“.

8.

Príloha sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 18. decembra 2015

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 9. októbra 2014 o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch a o zrušení vykonávacieho rozhodnutia 2014/178/EÚ (Ú. v. EÚ L 295, 11.10.2014, s. 63).

(5)  Kódex zdravia suchozemských zvierat Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/).

(6)  Smernica Rady 64/432/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch zvierat ovplyvňujúcich obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými vo vnútri Spoločenstva (Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 1977/64).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

ČASŤ I

1.   Estónsko

Tieto oblasti v Estónsku:

mesto (linn) Keila,

mesto Kunda,

mesto Loksa,

mesto Maardu,

mesto Mustvee,

mesto Pärnu,

mesto Saue,

mesto Tallinn,

kraj (maakond) Läänemaa,

časť obce (vald) Kuusalu nachádzajúca sa severne od cesty 1 (E20),

obec Are,

obec Audru,

obec Halinga,

obec Haljala,

obec Harku,

obec Jõelähtme,

obec Keila,

obec Kernu,

obec Kiili,

obec Koonga,

obec Lavassaare,

obec Nissi,

obec Padise,

obec Paikuse,

obec Raasiku,

obec Rae,

obec Rägavere,

obec Saku,

obec Saue,

obec Sauga,

obec Sindi,

obec Sõmeru,

obec Tootsi,

obec Tori,

obec Tõstamaa,

obec Varbla,

obec Vasalemma,

obec Vihula,

obec Viimsi,

obec Viru-Nigula.

2.   Lotyšsko

Tieto oblasti v Lotyšsku:

v oblasti (novads) Ogres obce (pagasti) Suntažu a Ogresgala,

oblasť Ādažu,

oblasť Amatas,

oblasť Carnikavas,

oblasť Garkalnes,

oblasť Ikšķiles,

oblasť Inčukalna,

oblasť Jaunjelgavas,

oblasť Ķeguma,

oblasť Līgatnes,

oblasť Mālpils,

oblasť Neretas,

oblasť Ropažu,

oblasť Salas,

oblasť Siguldas,

oblasť Vecumnieku,

oblasť Viesītes.

3.   Litva

Tieto oblasti v Litve:

v správnej oblasti (rajono savivaldybė) Jurbarkas tieto obvody (seniūnija): Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus a Juodaičių,

v správnej oblasti Pakruojis tieto obvody: Klovainių, Rozalimo a Pakruojo,

v správnej oblasti Panevežys tieto obvody: Krekenavos, Upytės, Naujamiesčio a Smilgių,

v správnej oblasti Raseiniai tieto obvody: Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų a Šiluvos,

v správnej oblasti Šakiai tieto obvody: Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų a Šakių,

správna oblasť Pasvalys,

správna oblasť Vilkaviškis,

správna oblasť Radviliškis,

obec (savivaldybė) Kalvarija,

obec Kazlų Rūda,

obec Marijampolė.

4.   Poľsko

Tieto oblasti v Poľsku:

v Podleskom vojvodstve (województwo podlaskie):

obce (gminy) Augustów (s mestom Augustów), Nowinka, Płaska, Sztabin a Bargłów Kościelny v augustowskom okrese,

obce Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady, Dobrzyniewo Duże a časť obce Zabłudów (juhozápadná časť obce ohraničená cestou č. 19 a ďalej cestou č. 685) v białostockom okrese,

obce Czyże, Hajnówka (s mestom Hajnówka), Dubicze Cerkiewne, Kleszczele a Czeremcha v hajnowskom okrese,

obce Grodzisk, Dziadkowice a Milejczyce v siemiatyckom okrese,

obce Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie (s mestom Wysokie Mazowieckie), Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo a Ciechanowiec vo wysokomazowieckom okrese,

sejneński okres,

obce Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki v suwalskom okrese,

obec Rutki v zambrowskom okrese,

obce Suchowola a Korycin v sokólskom okrese,

bielski okres,

okres M. Białystok,

okres M. Suwałki,

moniecki okres.

ČASŤ II

1.   Estónsko

Tieto oblasti v Estónsku:

mesto (linn) Kallaste,

mesto Rakvere,

mesto Tartu,

mesto Vändra,

mesto Viljandi,

kraj (maakond) IDA-Virumaa,

kraj Põlvamaa,

kraj Raplamaa,

časť obce (vald) Kuusalu nachádzajúca sa južne od cesty 1 (E20),

časť obce Palamuse nachádzajúca sa východne od železničnej trate Tallinn – Tartu,

časť obce Pärsti nachádzajúca sa západne od cesty 24126,

časť obce Suure-Jaani nachádzajúca sa západne od cesty 49,

časť obce Tabivere nachádzajúca sa východne od železničnej trate Tallinn – Tartu,

časť obce Tamsalu nachádzajúca sa severovýchodne od železničnej trate Tallinn – Tartu,

časť obce Tartu nachádzajúca sa východne od železničnej trate Tallinn – Tartu,

časť obce Viiratsi nachádzajúca sa západne od línie, ktorú tvorí západná časť cesty 92 po križovatku s cestou 155, potom cesta 155 po križovatku s cestou 24156, potom cesta 24156, až kým nepretne rieku Verilaske, a potom rieka Verilaske až po južnú hranicu obce,

obec Abja,

obec Aegviidu,

obec Alatskivi,

obec Anija,

obec Häädemeeste,

obec Haaslava,

obec Halliste,

obec Kadrina,

obec Kambja,

obec Karksi,

obec Kasepää,

obec Kõpu,

obec Kose,

obec Kõue,

obec Laekvere,

obec Luunja,

obec Mäksa,

obec Meeksi,

obec Pala,

obec Peipsiääre,

obec Piirissaare,

obec Rakvere,

obec Saarde,

obec Saare,

obec Surju,

obec Tahkuranna,

obec Tapa,

obec Vändra,

obec Vara,

obec Vinni,

obec Võnnu.

2.   Lotyšsko

Tieto oblasti v Lotyšsku:

oblasť (novads) Krimuldas,

v oblasti Limbažu obce (pagasti) Skultes, Vidridžu, Limbažu a Umurgas,

v oblasti Ogres obce Krapes, Ķeipenes, Lauberes, Madlienas, Mazozolu, Menģeles a Taurupes,

oblasť Priekuļu,

v oblasti Salacgrīvas obec Liepupes,

oblasť Aizkraukles,

oblasť Aknīstes,

oblasť Alūksnes,

oblasť Apes,

oblasť Baltinavas,

oblasť Balvi,

oblasť Cēsu,

oblasť Cesvaines,

oblasť Ērgļu,

oblasť Gulbenes,

oblasť Ilūkstes,

oblasť Jaunpiebalgas,

oblasť Jēkabpils,

oblasť Kocēnu,

oblasť Kokneses,

oblasť Krustpils,

oblasť Lielvārdes,

oblasť Līvānu,

oblasť Lubānas,

oblasť Madonas,

oblasť Pārgaujas,

oblasť Pļaviņu,

oblasť Raunas,

oblasť Rugāju,

oblasť Saulkrastu,

oblasť Sējas,

oblasť Skrīveru,

oblasť Smiltenes,

oblasť Varakļānu,

oblasť Vecpiebalgas,

oblasť Viļakas,

republikové mesto (republikas pilsēta) Jēkabpils,

republikové mesto Valmiera.

3.   Litva

Tieto oblasti v Litve:

v správnej oblasti (rajono savivaldybė) Anykščiai tieto obvody (seniūnija): Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai a časť obce Svėdasai nachádzajúca sa južne od cesty č. 118,

v správnej oblasti Jonava tieto obvody: Šilų a Bukonių a v obvode Žeimių tieto obce (kaimas): Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka, Naujokai,

v správnej oblasti Kaišiadorys tieto obvody: Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Paparčių, Žąslių, Žiežmarių, Žiežmarių apylinkės a časť obvodu Rumšiškių nachádzajúca sa južne od cesty N. A1,

v správnej oblasti Kaunas tieto obvody: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių a Zapyškio,

v správnej oblasti Kėdainiai tieto obvody: Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos, Kėdainių miesto,

v správnej oblasti Panevėžys tieto obvody: Karsakiškio, Miežiškių, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Raguvos, Vadoklių a Velžio,

v správnej oblasti Šalčininkai tieto obvody: Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių, Dieveniškių,

v správnej oblasti Varėna tieto obvody: Kaniavos, Marcinkonių, Merkinės,

samospráva mesta (miesto savivaldybė) Alytus,

samospráva mesta Kaišiadorys,

samospráva mesta Kaunas,

samospráva mesta Panevėžys,

samospráva mesta Vilnius,

samosprávna oblasť (rajono savivaldybė) Alytus,

samosprávna oblasť Biržai,

samosprávna oblasť Druskininkai,

samosprávna oblasť Lazdijai,

samosprávna oblasť Prienai,

samosprávna oblasť Širvintos,

samosprávna oblasť Ukmergė,

samosprávna oblasť Vilnius,

obec Birštonas,

obec Elektrėnai.

4.   Poľsko

Tieto oblasti v Poľsku:

v Podleskom vojvodstve (województwo podlaskie):

obce (gminy) Czarna Białostocka, Supraśl, Wasilków a časť obce Zabłudów (severovýchodná časť obce ohraničená cestou č. 19 a ďalej cestou č. 685) v białostockom okrese,

obce Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór a Sidra v sokólskom okrese,

obce Lipsk a Płaska v augustowskom okrese,

obce Narew, Narewka a Białowieża v hajnowskom okrese.

ČASŤ III

1.   Estónsko

Tieto oblasti v Estónsku:

mesto (linn) Elva,

mesto Jõgeva,

mesto Põltsamaa,

mesto Võhma,

kraj (maakond) Järvamaa,

kraj Valgamaa,

kraj Võrumaa,

časť obce (vald) Palamuse nachádzajúca sa západne od železničnej trate Tallinn – Tartu,

časť obce Pärsti nachádzajúca sa východne od cesty 24126,

časť obce Suure-Jaani nachádzajúca sa východne od cesty 49,

časť obce Tabivere nachádzajúca sa západne od železničnej trate Tallinn – Tartu,

časť obce Tamsalu nachádzajúca sa juhozápadne od železničnej trate Tallinn – Tartu,

časť obce Tartu nachádzajúca sa západne od železničnej trate Tallinn – Tartu,

časť obce Viiratsi nachádzajúca sa západne od línie, ktorú tvorí západná časť cesty 92 po križovatku s cestou 155, potom cesta 155 po križovatku s cestou 24156, potom cesta 24156, až kým nepretne rieku Verilaske, a potom rieka Verilaske až po južnú hranicu obce,

obec Jõgeva,

obec Kolga-Jaani,

obec Konguta,

obec Kõo,

obec Laeva,

obec Nõo,

obec Paistu,

obec Pajusi,

obec Põltsamaa,

obec Puhja,

obec Puurmani,

obec Rakke,

obec Rannu,

obec Rõngu,

obec Saarepeedi,

obec Tähtvere,

obec Tarvastu,

obec Torma,

obec Ülenurme,

obec Väike-Maarja.

2.   Lotyšsko

Tieto oblasti v Lotyšsku:

v oblasti (novads) Limbažu obce (pagasti) Viļķenes, Pāles a Katvaru,

v oblasti Salacgrīvas obce Ainažu a Salacgrīvas,

oblasť Aglonas,

oblasť Alojas,

oblasť Beverīinas,

oblasť Burtnieku,

oblasť Ciblas,

oblasť Dagdas,

oblasť Daugavpils,

oblasť Kārsavas,

oblasť Krāslavas,

oblasť Ludzas,

oblasť Mazsalacas,

oblasť Naukšēnu,

oblasť Preiļu,

oblasť Rēzeknes,

oblasť Riebiņu,

oblasť Rūjienas,

oblasť Strenču,

oblasť Valkas,

oblasť Vārkavas,

oblasť Viļānu,

oblasť Zilupes,

republikové mesto (republikas pilsēta) Daugavpils,

republikové mesto Rēzekne.

3.   Litva

Tieto oblasti v Litve:

v správnej oblasti (rajono savivaldybė) Anykščiai obvod (seniūnija) Viešintos a časť obvodu Svėdasai nachádzajúca sa severne od cesty č. 118,

v správnej oblasti Jonava tieto obvody: Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos a v obvode Žeimiai obce (kaimas) Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai a Žeimių miestelis,

v správnej oblasti Kaišiadorys tieto obvody: Palomenės, Pravieniškių a časť obvodu Rumšiškių nachádzajúca sa severne od cesty N. A1,

v správnej oblasti Kaunas tieto obvody: Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos a Neveronių,

v správnej oblasti Kėdainiai obvod Pelėdnagių,

v správnej oblasti Šalčininkai tieto obvody: Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos, Kalesninkų,

v správnej oblasti Varėna tieto obvody: Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos, Vydenių,

samospráva mesta (miesto savivaldybė) Jonava,

samosprávna oblasť (rajono savivaldybė) Ignalina,

samosprávna oblasť Kupiškis,

samosprávna oblasť Moletai,

samosprávna oblasť Rokiškis,

samosprávna oblasť Švencionys,

samosprávna oblasť Trakai,

samosprávna oblasť Utena,

samosprávna oblasť Zarasai,

obec Visaginas.

4.   Poľsko

Tieto oblasti v Poľsku:

v Podleskom vojvodstve (województwo podlaskie):

obce (gminy) Gródek a Michałowo v białostockom okrese,

obce Krynki, Kuźnica, Sokółka a Szudziałowo v sokólskom okrese.

ČASŤ IV

Taliansko

Tieto oblasti v Taliansku:

všetky oblasti Sardínie.“