19.12.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 333/10


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2015/2400

z 8. decembra 2015

o uzavretí pozmeňujúceho protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov v mene Európskej únie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 115 v spojení s jej článkom 218 ods. 6 písm. b) a článkom 218 ods. 8 druhým pododsekom,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

V súlade s rozhodnutím Rady (EÚ) 2015/860 (1) sa dňa 27. mája 2015 podpísal pozmeňujúci protokol k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov, s výhradou uzavretia uvedeného protokolu k neskoršiemu dátumu.

(2)

Znenie pozmeňujúceho protokolu, ktoré je výsledkom rokovaní, náležite zohľadňuje smernicu na rokovania, ktoré vydala Rada, pretože zosúlaďuje dohodu s najnovším vývojom na medzinárodnej úrovni v oblasti automatickej výmeny informácií, konkrétne s globálnym štandardom pre automatickú výmenu informácií o finančných účtoch v daňových záležitostiach, ktorý vypracovala Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Únia, jej členské štáty a Švajčiarska konfederácia sa aktívne zapájajú do práce OECD. Znenie dohody zmenenej pozmeňujúcim protokolom tvorí právny základ pre vykonávanie globálneho štandardu vo vzťahoch medzi Úniou a Švajčiarskou konfederáciou.

(3)

Pozmeňujúci protokol by sa mal schváliť v mene Únie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje pozmeňujúci protokol k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov.

Text pozmeňujúceho protokolu je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

1.   Predseda Rady vykoná v mene Únie oznámenie podľa článku 2 ods. 1 pozmeňujúceho protokolu (2).

2.   Komisia informuje Švajčiarsku konfederáciu a členské štáty o oznámeniach vydaných v súlade s článkom 1 ods. 1 písm. d) Dohody medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na zlepšenie dodržiavania medzinárodných predpisov v oblasti daní vyplývajúcich z pozmeňujúceho protokolu.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 8. decembra 2015

Za Radu

predseda

P. GRAMEGNA


(1)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/860 z 26. mája 2015 o podpise pozmeňujúceho protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov v mene Európskej únie (Ú. v. EÚ L 136, 3.6.2015, s. 5).

(2)  Dátum nadobudnutia platnosti pozmeňujúceho protokolu uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.