24.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 280/31


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/1918

z 22. októbra 2015,

ktorým sa zriaďuje systém administratívnej pomoci a spolupráce (systém AAC) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá

[oznámené pod číslom C(2015) 7132]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (1), a najmä na jeho článok 63 ods. 1 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 882/2004 sa zriaďuje harmonizovaný rámec organizácie úradných kontrol na overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a pravidiel týkajúcich sa zdravia a dobrých životných podmienok zvierat stanovených v právnych predpisoch Únie. V hlave IV daného nariadenia sú stanovené pravidlá administratívnej pomoci a spolupráce medzi príslušnými orgánmi členských štátov s cieľom zabezpečiť uplatňovania potravinového a krmivového práva.

(2)

V nariadení (ES) č. 882/2004 sa vyžaduje najmä to, aby si členské štáty navzájom poskytovali administratívnu pomoc, aby spolupracovali a aby si vymieňali informácie s cieľom zaručiť, že cezhraničné prípady porušenia predpisov sa budú účinne riešiť.

(3)

V nariadení (ES) č. 882/2004 sa okrem toho stanovuje, že povinnosti členských štátov týkajúce sa administratívnej pomoci a spolupráce majú byť doplnené p povinnosť Komisie koordinovať činnosť členských štátov v prípadoch, ak ide o rozšírené alebo opakované prípady porušenia predpisov, alebo ak sa členské štáty nedokážu dohodnúť na spôsobe riešenia týchto prípadov.

(4)

Na splnenie povinností stanovených v nariadení (ES) č. 882/2004 si musia príslušné orgány v každom členskom štáte vymieňať so svojimi partnermi z iných členských štátov a v určitých prípadoch aj s Komisiou informácie potrebné na umožnenie overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva v prípade, že si výsledky úradných kontrol vyžadujú prijatie opatrení vo viac ako jednom členskom štáte.

(5)

Na čo najúčinnejšiu výmenu informácií by sa mal zaviesť IT systém, konkrétne systém administratívnej pomoci a spolupráce (ďalej len „systém AAC“), ktorý styčným orgánom menovaným v každom členskom štáte v súlade s článkom 35 nariadenia (ES) č. 882/2004, poskytne potrebné nástroje na uľahčenie praktickej realizácie výmeny informácií vyžadovaných v danom nariadení. Systém AAC by mal ponúkať zjednodušený spôsob komunikácie a štruktúrovaný formát výmeny informácií.

(6)

Na vývoj, používanie a údržbu systému AAC sa vzťahujú zásady politiky Komisie v oblasti racionalizácie informačných technológií (IT), t. j. ak je to možné, využiť na tento účel už existujúce systémy, ako aj existujúce systémy výmeny údajov, s cieľom poskytnúť čo najúčinnejšie riešenie a vyhnúť sa zbytočnej duplicite IT systémov.

(7)

Prístup do systému AAC by sa mal udeliť iba styčným orgánom menovaným v každom členskom štáte v súlade s nariadením (ES) č. 882/2004 a vybraným zamestnancom Komisie. Členské štáty by mali byť schopné určiť, ktoré z menovaných styčných orgánov budú styčnými orgánmi s osobitným poverením používať systém AAC v prípadoch možného porušenia predpisov používaním zavádzajúcich nekalých praktík.

(8)

V záujme poskytnutia ďalšej technickej podpory a uľahčenia prípravy postupov administratívnej pomoci a spolupráce možno na požiadanie styčného orgánu udeliť prístup k niektorým technickým funkciám systému AAC aj príslušným orgánom na celoštátnej alebo regionálnej úrovni v danom členskom štáte. Takýto prístup možno udeliť len pokiaľ ide o funkcie potrebné na umožnenie výmeny informácií týkajúcich sa žiadosti o pomoc alebo oznámení o porušení predpisov, a to medzi takýmito orgánmi a styčným orgánom, ktorý danú žiadosť alebo oznámenie vybavuje.

(9)

V určitých prípadoch sa informácie týkajúce sa porušenia potravinového alebo krmivového práva šíria medzi príslušnými orgánmi členských štátov prostredníctvom systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF) zriadeného v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (2) a prostredníctvom obchodného kontrolného a expertného systému (TRACES) zriadeného rozhodnutím Komisie 2004/292/ES (3). V snahe vyhnúť sa zbytočnej duplicite by sa tieto informácie mali sprístupňovať styčným orgánom menovaným v súlade s nariadením (ES) č. 882/2004 prostredníctvom systému AAC tak, aby členský štát, ktorý danú informáciu oznámil do systému RASFF alebo TRACES, nemusel tú istú informáciu slúžiacu na účely administratívnej pomoci a spolupráce vložiť aj do systému AAC. Preto by v záujme zjednodušenia celého postupu mali byť aplikácie systémov RASFF a TRACES schopné poskytovať údaje systému AAC.

(10)

Vymieňané informácie týkajúce sa administratívnej pomoci a spolupráce podľa nariadenia (ES) č. 882/2004 môžu obsahovať výsledky úradných kontrol vykonaných u prevádzkovateľov, v ich prevádzkach a na tovare, za ktorý sú zodpovední, ako aj informácie, ktoré umožňujú identifikáciu týchto prevádzkovateľov, prevádzok alebo tovaru. Prístup k týmto informáciám by sa mal obmedziť na tých úradníkov, ktorí vzhľadom na svoju funkciu vykonávanú v rámci príslušných orgánov, tieto informácie potrebujú na účely overenia dodržiavania, prípadne iného spôsobu presadzovania potravinového alebo krmivového práva.

(11)

Systém AAC by mal umožňovať ukončenie administratívnej pomoci a spolupráce prostredníctvom styčného orgánu, ktorý odoslal žiadosť o pomoc alebo oznámenie v súvislosti s možným alebo potvrdeným cezhraničným prípadom porušenia predpisov, vo chvíli, keď pomoc alebo spätnú väzbu k oznámeniu poskytol styčný orgán, ktorý príslušnú žiadosť alebo príslušné oznámenie prijal. Mali by sa zaviesť opatrenia, ktoré zabránia tomu, že postupy zostanú pozastavené alebo naďalej bezdôvodne otvorené a ktoré umožnia, aby systém automaticky uzavrel postup, v ktorom sa nekoná ani neprebieha výmena informácií viac ako šesť mesiacov.

(12)

V tomto rozhodnutí sú rešpektované základné práva a dodržané zásady, ktoré sú uznané Chartou základných práv Európskej únie. Predovšetkým je snahou tohto rozhodnutia zaručiť úplné rešpektovanie práva na ochranu osobných údajov.

(13)

V prípade, že výmena informácií uvedených v nariadení (ES) č. 882/2004 a v tomto rozhodnutí zahŕňa spracovanie osobných údajov, malo by sa vykonať dôkladné posúdenie, ktorým sa zabezpečí, že ich spracovanie je absolútne nevyhnutné na splnenie účelu efektívnej administratívnej pomoci a spolupráce a že takého spracúvanie je v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami, ktorými sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (4) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (5). Ak sa v záujme ochrany záujmov uvedených v článku 13 ods. 1 písm. d) a f) smernice 95/46/ES a v článku 20 ods. 1 písm. a) a e) nariadenia (ES) č. 45/2001 uvažuje o výnimkách a obmedzeniach určitých práv dotknutých osôb (údajových subjektov) a povinností prevádzkovateľa (kontrolóra) údajov stanovených v smernici 95/46/ES a nariadení (ES) č. 45/2001, potom je možné tieto výnimky a obmedzenia prijať iba vtedy, ak je to nevyhnutné a primerané z hľadiska sledovaného cieľa. Obmedzenia práv dotknutých osôb by mali byť opatrením, ktoré je nevyhnutné na predchádzanie zasahovaniu do výkonov úradných kontrol príslušnými orgánmi a do posudzovania dodržiavania potravinového alebo krmivového práva. Predovšetkým je možné práva dotknutých osôb obmedziť v súlade so smernicou 95/46/ES a nariadením (ES) č. 45/2001 v období, počas ktorého sú vykonávané činnosti na účely pozorovania alebo diskrétneho sledovania, a ich poskytnutie by mohlo ohroziť alebo zmariť účel úradných kontrol alebo vyšetrovaní. V záujme zaručenia vysokej úrovne ochrany údajov je vhodné stanoviť maximálny časový rámec, ktorým sa zaručí, že osobné údaje nezostanú v systéme AAC dlhšie, ako je potrebné na dosiahnutie súladu s pravidlami stanovenými v hlave IV nariadenia (ES) č. 882/2004. Predovšetkým by sa malo stanoviť obdobie uchovávania údajov v dĺžke päť rokov od ukončenia postupu administratívnej pomoci a spolupráce, po uplynutí ktorého by sa osobné údaje mali vymazať zo systému AAC. Dĺžka obdobia uchovávania údajov je potrebná na to, aby sa styčným orgánom a Komisii umožnilo používať informácie dostatočne dlho po ukončení postupu administratívnej pomoci a spolupráce s cieľom zaistiť včasné zistenie opakovaného, súvisiaceho alebo rozšíreného prípadu porušenia potravinového alebo krmivového práva.

(14)

Je vhodné stanoviť pravidlá opravy informácií vymieňaných prostredníctvom systému AAC s cieľom zabezpečiť, aby boli informácie uchovávané v systéme presné. Takisto je vhodné stanoviť minimálne požiadavky na bezpečnosť údajov, aby sa zabránilo nepovolenému prístupu k nim alebo ich používaniu.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

ODDIEL I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto rozhodnutím sa stanovujú pravidlá týkajúce sa zriadenia a používanie systému administratívnej pomoci a spolupráce (ďalej „systém AAC“) na podporu výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi členských štátov a medzi nimi a Komisiou v súlade s hlavou IV nariadenia (ES) č. 882/2004.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„postup administratívnej pomoci a spolupráce“ je stanovený pracovný postup v systéme AAC, ktorý umožňuje výmenu informácií týkajúcich sa možných prípadov porušenia predpisov v súlade s článkami 36, 37 a 38 nariadenia (ES) č. 882/2004 medzi styčnými orgánmi a Komisiou;

2.

„ukončenie postupu administratívnej pomoci a spolupráce“ je použitie technického vybavenia systému AAC na ukončenie postupu administratívnej pomoci a spolupráce;

3.

„odstránenie postupu administratívnej pomoci a spolupráce“ je odstránenie omylom vloženého postupu administratívnej pomoci a spolupráce zo systému AAC.

ODDIEL II

FUNGOVANIE SYSTÉMU AAC

Článok 3

Zriadenie a správa systému AAC

1.   Komisia zriadi, spravuje a podľa potreby aktualizuje systém AAC.

2.   Komisia poskytne prístup do systému AAC styčným orgánom menovaným v každom členskom štáte v súlade s článkom 35 ods. 1 nariadenia (ES) č. 882/2004 (ďalej len „styčné orgány“).

3.   Na žiadosť niektorého zo styčných orgánov uvedených v odseku 2 Komisia poskytne prístup do systému AAC povereným zamestnancom príslušných orgánov na celoštátnej alebo regionálnej úrovni v rámci toho istého členského štátu. Tento prístup sa obmedzí na technické funkcie systému AAC, ktoré sú nevyhnutné na výmenu informácií medzi týmito príslušnými orgánmi a styčným orgánom, ktorý o prístup požiadal, v súvislosti s prípravou postupov administratívnej pomoci a spolupráce, ktoré má styčný orgán na starosti.

4.   Komisia zabezpečí, aby bol systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF) zriadený v súlade s článkom 50 nariadenia (ES) č. 178/2002 a obchodný kontrolný a expertný systém (TRACES) zriadený v súlade s článkom 2 rozhodnutia 2004/292/ES schopný poskytovať systému AAC a tým aj styčným orgánom potrebné informácie.

Článok 4

Styčné orgány zodpovedné za výmenu informácií týkajúcich sa možného porušenia predpisov používaním zavádzajúcich nekalých praktík

Členské štáty musia konkrétne uviesť, ktorý zo styčných orgánov uvedených v článku 3 ods. 2 bol vymenovaný na účely výmeny informácií týkajúcich sa možného porušenia predpisov používaním zavádzajúcich nekalých praktík.

Článok 5

Povinnosti styčných orgánov týkajúce sa systému AAC

1.   Styčné orgány zodpovedajú za:

a)

zabezpečenie toho, aby ich zamestnanci dodržiavali pravidlá dôvernosti uvedené v článku 7 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 882/2004;

b)

vloženie žiadostí o pomoc v súlade s článkom 36 nariadenia (ES) č. 882/2004 (ďalej len „žiadosti o pomoc“), oznámení o porušení predpisov v súlade s článkami 37 a 38 daného nariadenia (ďalej len „oznámenia o porušení predpisov“) a podľa potreby aj odpovedí na tieto žiadosti o pomoc alebo oznámenia o porušení predpisov do systému AAC;

c)

zabezpečenie toho, aby informácie, ktoré musia byť v súlade s článkami 36, 37 a 38 nariadenia (ES) č. 882/2004 poskytnuté styčnému orgánu v inom členskom štáte, boli bez zbytočného odkladu vložené do systému AAC;

d)

prijatie všetkých primeraných krokov, ktorými sa zabezpečí, že informácie vložené do systému AAC sú presné a v prípade potreby opravené a aktualizované;

e)

odstránenie všetkých omylom vložených informácií alebo informácií, ktoré už nie sú potrebné na začatie postupu administratívnej pomoci a spolupráce, zo systému AAC, a to najneskôr 30 dní odo dňa ich vloženia.

2.   Požiadavky v ods. 1 písm. a), d) a e) sa vzťahujú aj na zamestnancov príslušných orgánov na celoštátnej alebo regionálnej úrovni podľa článku 3 ods. 3 Ak má styčný orgán dôkazy svedčiace o tom, že niektorá z informácií nie je presná alebo bola omylom uložená do systému AAC, čo najskôr o tom informuje styčný orgán, ktorý túto položku do systému AAC uložil.

Článok 6

Ukončenie postupu administratívnej pomoci a spolupráce

1.   Postup administratívnej pomoci a spolupráce ukončuje styčný orgán, ktorý žiadosť o pomoc alebo oznámenie o porušení predpisov vložil do systému v súlade s článkom 5 ods. 1 písm. b), a to po prijatí adekvátnej odpovede na danú žiadosť o pomoc alebo na dané oznámenie o porušení predpisov od prijímajúceho styčného orgánu.

2.   Ak po období šiestich mesiacov odo dňa vloženia žiadosti o pomoc alebo oznámenia o porušení predpisov do systému AAC podľa článku 5 ods. 1 písm. b) nedôjde k ukončeniu postupu administratívnej pomoci a spolupráce, systém AAC vyzve žiadajúci alebo oznamujúci styčný orgán, aby potvrdil, že postup administratívnej pomoci a spolupráce naďalej prebieha.

Žiadajúci alebo oznamujúci styčný orgán do pätnástich pracovných dní buď potvrdí, že postup administratívnej pomoci a spolupráce naďalej prebieha, alebo postup ukončí v prípade, že viac nie je potrebný. Ak styčný orgán uvedenú skutočnosť nepotvrdí ani postup neukončí, systém AAC daný postup ukončí automaticky.

3.   Ak sa v súlade s odsekom 2 potvrdí, že postup administratívnej pomoci a spolupráce naďalej prebieha, zostáva v systéme AAC otvorený.

Ak v ktoromkoľvek období šiestich mesiacov odo dňa doručenia tohto potvrdenia nedôjde k žiadnej výmene informácií, postup administratívnej pomoci a spolupráce sa automaticky ukončí.

Článok 7

Povinnosti Komisie týkajúce sa systému AAC

Komisia:

a)

zabezpečuje vývoj, údržbu, podporu a všetky potrebné aktualizácie softvéru a IT infraštruktúry systému AAC;

b)

monitoruje výmenu informácií prostredníctvom systému AAC na účely identifikácie činností, ktoré sú alebo sa zdajú byť v rozpore s právnymi predpismi o potravinách alebo krmivách a na úrovni Únie sú predmetom osobitného záujmu v zmysle článku 40 ods. 1 nariadenia (ES) č. 882/2004;

c)

analyzuje informácie vymieňané prostredníctvom systému AAC na účely plnenia svojich koordinačných úloh v zmysle článku 40 ods. 1 nariadenia (ES) č. 882/2004 a s úmyslom vypracovania správ na uľahčenie vykonávania daného nariadenia;

d)

poskytuje formáty a usmernenia potrebné na používanie systému AAC.

Článok 8

Výmena informácií prostredníctvom systému AAC

1.   Informácie sa prostredníctvom systému AAC vymieňajú vo formáte, ktorý Komisia sprístupnila v súlade s článkom 7 písm. d).

2.   Pri každom prípade musia informácie vymieňané prostredníctvom systému AAC obsahovať minimálne:

a)

kontaktné údaje príslušných orgánov a úradníkov, ktorí prípad riešia;

b)

opis možného porušenia predpisov;

c)

ak je to možné, identifikáciu prevádzkovateľov podnikov s ním spojených;

d)

podrobnosti o zvieratách alebo tovare spojených s možným prípadom porušenia potravinového alebo krmivového práva;

e)

uvedenie toho, či ide o výmenu informácií na účely:

i)

sformulovania žiadosti o pomoc alebo odpovede na takúto žiadosť; alebo

ii)

odoslania oznámenia o porušení predpisov alebo odpovede na takéto oznámenie;

f)

uvedenie styčného orgánu, ktorému je žiadosť o pomoc alebo oznámenie o porušení predpisov adresované;

g)

uvedenie toho, či ide o žiadosti o pomoc alebo oznámenie o porušení predpisov týkajúce sa možného prípadu porušenia predpisov používaním zavádzajúcich nekalých praktík, ako aj skutočnosti, či sa prístup k nemu obmedzí len na styčné orgány podľa článku 4.

ODDIEL III

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A BEZPEČNOSŤ

Článok 9

Obmedzenie účelu

1.   Styčné orgány a Komisia si vymieňajú a spracúvajú osobné údaje prostredníctvom systému AAC len na účely vykonávania požiadaviek na administratívnu pomoc a spoluprácu stanovených v hlave IV nariadenia (ES) č. 882/2004.

2.   V žiadnom prípade sa nesmú vymieňať osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie či členstvo v odborových organizáciách, ani údaje o zdraví alebo sexuálnom živote ktorejkoľvek z osôb.

Článok 10

Ochrana údajov

1.   Smernica 95/46/ES a nariadenie (ES) č. 45/2001 sa uplatňujú do takej miery, do akej informácie vymieňané prostredníctvom systému AAC obsahujú osobné údaje v zmysle článku 2 písm. a) smernice 95/46/ES a článku 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 45/2001.

2.   Pokiaľ ide o výkon povinností súvisiacich s prenosom relevantných informácií do systému AAC a spracovaním akýchkoľvek osobných údajov, ktoré môžu z tejto činnosti, ako aj z výmen uvedených v článku 3 ods. 3 vyplývať, sú príslušné orgány a styčné orgány členských štátov považované za kontrolórov v zmysle článku 2 písm. d) smernice 95/46/ES.

3.   Pokiaľ ide o povinnosť správy systému AAC na účely spracovania akýchkoľvek osobných údajov, ktoré môžu vyplynúť z článku 5 tohto rozhodnutia, sa za prevádzkovateľa v zmysle článku 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 45/2001 považuje Komisia.

4.   Členské štáty môžu podľa potreby obmedziť práva a povinnosti podľa článku 6 ods. 1, článku 10, článku 11 ods. 1 a článku 12 smernice 95/46/ES tak, aby sa zaručila ochrana záujmov uvedených v článku 13 ods. 1 písm. d) a f) danej smernice.

5.   Komisia môže obmedziť práva a povinnosti podľa článku 4 ods. 1, článku 11, článku 12 ods. 1 a článkov 13 až 17 nariadenia (ES) č. 45/2001, pokiaľ je takéto obmedzenie nevyhnutným opatrením tak na ochranu záujmov uvedených v článku 20 ods. 1 písm. a) a e) počas obdobia, v ktorom sa plánujú alebo realizujú činnosti na overenie dodržiavania právnych predpisov o potravinách alebo krmivách, ako aj na presadzovanie dodržiavania potravinového alebo krmivového práva v konkrétnom prípade, ktorého sa dané informácie týkajú.

Článok 11

Uchovávanie osobných údajov

Komisia odstráni osobné údaje spracované systémom AAC čo najskôr potom, ako prestanú byť potrebné na účely, na ktoré boli zozbierané a spracované a spravidla najneskôr päť rokov od ukončenia postupu administratívnej pomoci a spolupráce.

Článok 12

Bezpečnosť údajov

Komisia a členské štáty zabezpečia, aby bol systém AAC v súlade s pravidlami bezpečnosti údajov prijatými v zmysle článku 22 nariadenia (ES) č. 45/2001, resp. článku 17 smernice 95/46/ES.

Článok 13

Dátum uplatňovania

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Článok 14

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 22. októbra 2015

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Komisie 2004/292/ES z 30. marca 2004 o zavedení systému Traces a o zmene rozhodnutia 92/486/EHS (Ú. v. EÚ L 94, 31.3.2004, s. 63).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).