13.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 266/75


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2015/1836

z 12. októbra 2015,

ktorým sa mení rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

keďže:

(1)

Rada 9. mája 2011 prijala rozhodnutie 2011/273/SZBP (1) o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii.

(2)

Rada odvtedy niekoľkokrát dôrazne odsúdila násilné represie sýrskeho režimu voči civilnému obyvateľstvu Sýrie. Rada opakovane vyjadrila hlboké znepokojenie nad zhoršujúcou sa situáciou v Sýrii a najmä nad rozšíreným a systematickým porušovaním ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva.

(3)

Rada 14. apríla 2014 uviedla, že pokiaľ represie neprestanú, EÚ bude pokračovať vo svojej politike reštriktívnych opatrení namierených voči režimu, a to v súlade so závermi Rady z 23. januára 2012, v ktorých Rada potvrdila záväzok Únie pokračovať v politike ukladania ďalších opatrení voči režimu, kým budú represie pokračovať.

(4)

Rada opakovane a s veľkým znepokojením vzala na vedomie pokusy sýrskeho režimu obísť reštriktívne opatrenia EÚ s cieľom pokračovať vo financovaní a podpore vládnej politiky násilných represií voči civilnému obyvateľstvu.

(5)

Rada poznamenáva, že sýrsky režim pokračuje v jeho politike represie, a vzhľadom na závažnosť pretrvávajúcej situácie sa Rada nazdáva, že je potrebné zachovať a zabezpečiť účinnosť uložených reštriktívnych opatrení ich ďalším rozpracovaním, pričom sa zachová cielený a rozdielny prístup a prihliadne sa na humanitárnu situáciu sýrskeho obyvateľstva. Rada sa nazdáva, že vzhľadom na osobitnú situáciu v Sýrii majú z hľadiska účinnosti týchto reštriktívnych opatrení osobitný význam určité kategórie osôb a subjektov.

(6)

Rada usudzuje, že vzhľadom na to, ako veľmi sýrsky režim ovláda hospodárstvo, si úzky okruh popredných podnikateľov pôsobiacich v Sýrii môže udržať svoje postavenie len vtedy, ak udržiava dobré styky s režimom, má jeho podporu a vplyv v rámci neho. Rada zastáva názor, že by mala stanoviť reštriktívne opatrenia s cieľom obmedziť vstup a zmraziť všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria popredným podnikateľom pôsobiacim v Sýrii, ktorých Rada označila a ktorí sa uvádzajú v zozname v prílohe I, sú vo vlastníctve, držbe alebo pod kontrolou týchto osôb, s cieľom zabrániť im, aby poskytovali režimu materiálnu alebo finančnú pomoc, a prostredníctvom ich vplyvu zvýšiť tlak na samotný režim, aby zmenil svoju represívnu politiku.

(7)

Vzhľadom na to, že v Sýrii sú rodinné väzby tradične základom mocenských štruktúr, Rada zastáva názor, že v rámci súčasného sýrskeho režimu sa moc sústreďuje v rukách vplyvných členov rodiny Asadovcov a Makhloufovcov. Rada sa domnieva, že by mala stanoviť reštriktívne opatrenia na zmrazenie všetkých finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov, ktoré patria určitým členom rodiny Asadovcov a Makhloufovcov, ktorých Rada označila a ktorí sa uvádzajú v zozname v prílohe I, sú vo vlastníctve, držbe alebo pod kontrolou týchto osôb, a zaviesť obmedzenia vstupu týchto osôb, a prostredníctvom členov týchto rodín tak priamo ovplyvniť režim, aby zmenil svoju represívnu politiku, ako aj predísť riziku obchádzania reštriktívnych opatrení prostredníctvom rodinných príslušníkov.

(8)

Ministri sýrskej vlády by sa mali považovať za spoločne a nerozdielne zodpovedných za politiku represie uplatňovanú sýrskym režimom. Rada usudzuje, že vzhľadom na konkrétnu situáciu súčasného sýrskeho režimu si bývalí ministri sýrskej vlády pravdepodobne naďalej zachovali vplyv v rámci uvedeného režimu. Rada sa preto domnieva, že by mala stanoviť reštriktívne opatrenia s cieľom zmraziť všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria ministrom sýrskej vlády, ako aj ministrom, ktorí svoju funkciu vykonávali po máji 2011, sú v ich vlastníctve, držbe alebo pod ich kontrolou, a zaviesť obmedzenia vstupu týchto osôb, ktoré Rada určila a ktoré sa uvádzajú v zozname v prílohe I.

(9)

Sýrske ozbrojené sily sú kľúčovým nástrojom, prostredníctvom ktorého režim vykonáva svoju represívnu politiku a porušuje ľudské práva a medzinárodné humanitárne právo, a existuje vážne riziko, že dôstojníci v ich službách sa budú ďalej dopúšťať takýchto porušení. Rada tiež usudzuje, že vzhľadom na konkrétnu situáciu v sýrskych ozbrojených silách je pravdepodobné, že si bývalí vysokopostavení dôstojníci sýrskych ozbrojených síl naďalej zachovali vplyv v rámci tohto režimu. Rada sa preto domnieva, že by mala stanoviť reštriktívne opatrenia s cieľom zmraziť všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria vysokopostaveným dôstojníkom sýrskych ozbrojených síl, ako aj bývalým vysokopostaveným dôstojníkom sýrskych ozbrojených síl, ktorí takéto pozície zastávali po máji 2011, sú v ich vlastníctve, držbe alebo pod ich kontrolou, a zaviesť obmedzenia vstupu týchto osôb, ktoré Rada určila a ktoré sa uvádzajú v zozname v prílohe I.

(10)

Sýrske bezpečnostné a spravodajské služby sú kľúčovým nástrojom, prostredníctvom ktorého režim vykonáva svoju represívnu politiku a porušuje ľudské práva a medzinárodné humanitárne právo, a existuje vážne riziko, že aktívni dôstojníci týchto služieb sa budú ďalej dopúšťať takýchto porušení. Rada tiež usudzuje, že vzhľadom na konkrétnu situáciu v sýrskych bezpečnostných a spravodajských službách je pravdepodobné, že si bývalí dôstojníci v týchto službách naďalej zachovali vplyv v rámci režimu. Rada sa preto domnieva, že by mala stanoviť reštriktívne opatrenia s cieľom zmraziť všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria členom sýrskych bezpečnostných a spravodajských služieb, ako aj bývalým členom týchto služieb, ktorí takéto pozície zastávali po máji 2011, sú v ich vlastníctve, držbe alebo pod ich kontrolou, a zaviesť obmedzenia vstupu týchto osôb, ktoré Rada určila a ktoré sa uvádzajú v zozname v prílohe I.

(11)

Rada usudzuje, že milície spojené s režimom podporujú sýrsky režim v jeho represívnej politike, na rozkaz a v mene sýrskeho režimu porušujú ľudské práva a medzinárodné humanitárne právo a že existuje vážne riziko, že ich členovia sa budú ďalej dopúšťať takýchto porušení. Rada sa preto domnieva, že by mala stanoviť reštriktívne opatrenia s cieľom zmraziť všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria členom milícií spojených so sýrskym režimom, sú v ich vlastníctve, držbe alebo pod ich kontrolou, a zaviesť obmedzenia vstupu týchto osôb, ktoré Rada označila a ktoré sa uvádzajú v zozname v prílohe I.

(12)

Rada sa domnieva, že na účely zabránenia porušovaniu ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva prostredníctvom využitia chemických zbraní v Sýrii by mala stanoviť reštriktívne opatrenia voči osobám, subjektom, útvarom, agentúram, orgánom alebo inštitúciám pôsobiacim v tomto sektore, ktoré Rada určila a ktoré sa uvádzajú v zozname v prílohe I.

(13)

Týmito reštriktívnymi opatreniami nie sú dotknuté výsady a imunity členov diplomatických a konzulárnych misií, ktorí sú akreditovaní v jednom z členských štátov Únie, v súlade s medzinárodným právom vrátane Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch z roku 1961 a Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch z roku 1963. Okrem toho týmito reštriktívnymi opatreniami nie je dotknuté vykonávanie diplomatických funkcií a konzulárnej pomoci členskými štátmi v Sýrii.

(14)

Reštriktívne opatrenia by sa nemali vzťahovať na osoby alebo subjekty, ktoré patria do jednej z kategórií uvedených v odôvodneniach 6 až 12, ak existuje dostatok informácií o tom, že tieto osoby alebo subjekty nie sú alebo už nie sú spojené s režimom alebo že naň nemajú vplyv alebo že nepredstavujú reálne riziko obchádzania reštriktívnych opatrení.

(15)

Všetky rozhodnutia o zaradení do zoznamu by sa mali prijímať pre každý prípad zvlášť a na individuálnom základe, pričom sa zohľadní primeranosť tohto opatrenia.

(16)

Rozhodnutie 2013/255/SZBP (2), ktoré nahradilo rozhodnutie 2011/273/SZBP, by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2013/255/SZBP sa mení takto:

1.

Dopĺňajú sa tieto odôvodnenia:

„(3)

Rada opakovane a s veľkým znepokojením vzala na vedomie pokusy sýrskeho režimu obísť reštriktívne opatrenia EÚ s cieľom pokračovať vo financovaní a podpore vládnej politiky násilných represií voči civilnému obyvateľstvu.

(4)

Rada poznamenáva, že sýrsky režim pokračuje v jeho politike represie, a vzhľadom na závažnosť pretrvávajúcej situácie sa Rada nazdáva, že je potrebné zachovať a zabezpečiť účinnosť uložených reštriktívnych opatrení ich ďalším rozpracovaním, pričom sa zachová cielený a rozdielny prístup a prihliadne na humanitárnu situáciu sýrskeho obyvateľstva. Rada zastáva názor, že vzhľadom na osobitnú situáciu v Sýrii majú z hľadiska účinnosti týchto reštriktívnych opatrení osobitný význam určité kategórie osôb a subjektov.

(5)

Rada usudzuje, že vzhľadom na to, ako veľmi sýrsky režim ovláda hospodárstvo, si úzky okruh popredných podnikateľov pôsobiacich v Sýrii môže udržať toto postavenie len vtedy, ak udržiava dobré styky s režimom, má jeho podporu a vplyv v rámci neho. Rada zastáva názor, že by mala stanoviť reštriktívne opatrenia s cieľom obmedziť vstup a zmraziť všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria popredným podnikateľom pôsobiacim v Sýrii, ktorých Rada označila a ktorí sa uvádzajú v zozname v prílohe I, sú vo vlastníctve, držbe alebo pod kontrolou týchto osôb, s cieľom zabrániť im, aby poskytovali režimu materiálnu alebo finančnú pomoc, a prostredníctvom ich vplyvu zvýšiť tlak na samotný režim, aby zmenil svoju represívnu politiku.

(6)

Vzhľadom na to, že v Sýrii sú rodinné väzby tradične základom mocenských štruktúr, Rada usudzuje, že v rámci súčasného sýrskeho režimu sa moc sústreďuje v rukách vplyvných členov rodiny Asadovcov a Makhloufovcov. Rada sa domnieva, že by mala stanoviť reštriktívne opatrenia na zmrazenie všetkých finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov, ktoré patria určitým členom rodiny Asadovcov a Makhloufovcov, ktorých Rada určila a ktorí sa uvádzajú v zozname v prílohe I, sú vo vlastníctve, držbe alebo pod kontrolou týchto osôb, a zaviesť obmedzenia vstupu týchto osôb, a prostredníctvom členov týchto rodín tak priamo ovplyvniť režim, aby zmenil svoju represívnu politiku, ako aj predísť riziku obchádzania reštriktívnych opatrení prostredníctvom rodinných príslušníkov.

(7)

Ministri sýrskej vlády by sa mali považovať za spoločne a nerozdielne zodpovedných za politiku represie vykonávanú sýrskym režimom. Rada usudzuje, že vzhľadom na konkrétnu situáciu súčasného sýrskeho režimu si bývalí ministri sýrskej vlády pravdepodobne naďalej zachovali vplyv v rámci uvedeného režimu. Rada sa preto domnieva, že by mala stanoviť reštriktívne opatrenia s cieľom zmraziť všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria ministrom sýrskej vlády, ako aj ministrom, ktorí svoju funkciu vykonávali po máji 2011, sú v ich vlastníctve, držbe alebo pod ich kontrolou, a zaviesť obmedzenia vstupu týchto osôb, ktoré Rada označila a ktoré sa uvádzajú v zozname v prílohe I.

(8)

Sýrske ozbrojené sily sú kľúčovým nástrojom, prostredníctvom ktorého režim vykonáva svoju represívnu politiku a porušuje ľudské práva a medzinárodné humanitárne právo, a existuje vážne riziko, že dôstojníci v ich službách sa budú ďalej dopúšťať takýchto porušení. Rada tiež usudzuje, že vzhľadom na konkrétnu situáciu v sýrskych ozbrojených silách je pravdepodobné, že si bývalí vysokopostavení dôstojníci sýrskych ozbrojených síl naďalej zachovali vplyv v rámci tohto režimu. Rada sa preto domnieva, že by mala stanoviť reštriktívne opatrenia s cieľom zmraziť všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria vysokopostaveným dôstojníkom sýrskych ozbrojených síl, ako aj ich bývalým vysokopostaveným dôstojníkom, ktorí takéto pozície zastávali po máji 2011, sú v ich vlastníctve, držbe alebo pod ich kontrolou, a zaviesť obmedzenia vstupu týchto osôb, ktoré Rada označila a ktoré sa uvádzajú v zozname v prílohe I.

(9)

Sýrske bezpečnostné a spravodajské služby sú kľúčovým nástrojom, prostredníctvom ktorého režim vykonáva svoju represívnu politiku a porušuje ľudské práva a medzinárodné humanitárne právo a existuje vážne riziko, že aktívni dôstojníci týchto služieb sa budú ďalej dopúšťať takýchto porušení. Rada tiež usudzuje, že vzhľadom na konkrétnu situáciu v sýrskych bezpečnostných a spravodajských službách je pravdepodobné, že si bývalí dôstojníci v týchto službách naďalej zachovali vplyv v rámci režimu. Rada sa preto domnieva, že by mala stanoviť reštriktívne opatrenia s cieľom zmraziť všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria členom sýrskych bezpečnostných a spravodajských služieb, ako aj bývalým členom týchto služieb, ktorí takéto pozície zastávali po máji 2011, sú v ich vlastníctve, držbe alebo pod ich kontrolou, a zaviesť obmedzenia vstupu týchto osôb, ktoré Rada označila a ktoré sa uvádzajú v zozname v prílohe I.

(10)

Rada usudzuje, že milície spojené s režimom podporujú sýrsky režim v jeho represívnej politike, na rozkaz a v mene sýrskeho režimu porušujú ľudské práva a medzinárodné humanitárne právo a že existuje vážne riziko, že ich členovia sa budú ďalej dopúšťať takýchto porušení. Rada sa preto domnieva, že by mala stanoviť reštriktívne opatrenia s cieľom zmraziť všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria členom milícií spojených so sýrskym režimom, sú v ich vlastníctve, držbe alebo pod ich kontrolou, a zaviesť obmedzenia vstupu týchto osôb, ktoré Rada označila a ktoré sa uvádzajú v zozname v prílohe I.

(11)

Rada sa domnieva, že na účely zabránenia porušovaniu ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva prostredníctvom využitia chemických zbraní v Sýrii by mala stanoviť reštriktívne opatrenia voči osobám, subjektom, útvarom, agentúram, orgánom alebo inštitúciám pôsobiacim v tomto sektore, ktoré Rada označila a ktoré sa uvádzajú v zozname v prílohe I.

(12)

Týmito reštriktívnymi opatreniami nie sú dotknuté výsady a imunity členov diplomatických a konzulárnych misií, ktorí sú akreditovaní v jednom z členských štátov Únie, v súlade s medzinárodným právom vrátane Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch z roku 1961 a Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch z roku 1963. Okrem toho týmito reštriktívnymi opatreniami nie je dotknuté vykonávanie diplomatických funkcií a konzulárnej pomoci členskými štátmi v Sýrii.

(13)

Reštriktívne opatrenia by sa nemali vzťahovať na osoby alebo subjekty, ktoré patria do jednej z kategórií uvedených v odôvodneniach 5 až 11, ak existuje dostatok informácií o tom, že tieto osoby alebo subjekty nie sú alebo už nie sú spojené s režimom alebo že naň nemajú vplyv alebo že nepredstavujú reálne riziko obchádzania reštriktívnych opatrení.

(14)

Všetky rozhodnutia o zaradení do zoznamu by sa mali prijímať pre každý prípad zvlášť a na individuálnom základe, pričom sa zohľadní primeranosť tohto opatrenia.“.

2.

Odôvodnenie 3 sa prečíslováva na odôvodnenie 15.

3.

Článok 27 sa nahrádza takto:

„Článok 27

1.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na to, aby osobám, ktoré sú zodpovedné za násilnú represiu voči civilnému obyvateľstvu v Sýrii, osobám, ktoré majú z režimu prospech alebo ho podporujú, a osobám, ktoré sú s nimi spojené, uvedeným v prílohe I, zabránili vo vstupe na svoje územie alebo v prechode cezeň.

2.   V súlade s posúdením a rozhodnutiami Rady v kontexte situácie v Sýrii uvedenej v odôvodneniach 5 až 11 členské štáty tiež prijmú potrebné opatrenia na zabránenie vstupu na svoje územie, ako aj prechodu cezeň, týmto osobám:

a)

popredným podnikateľom pôsobiacim v Sýrii;

b)

členom rodín Asadovcov alebo Makhloufovcov;

c)

ministrom sýrskej vlády, ktorí boli pri moci po máji 2011;

d)

členom sýrskych ozbrojených síl, ktorí po máji 2011 mali hodnosť ‚plukovník‘ a rovnocenné alebo vyššie postavenie;

e)

členom sýrskych bezpečnostných a spravodajských služieb, ktorí svoje funkcie vykonávali po máji 2011;

f)

členom milícií spojených s režimom; alebo

g)

osobám, ktoré pôsobia v oblasti šírenia chemických zbraní,

a s nimi spojeným osobám, ktoré sú uvedené v prílohe I.

3.   Osoby z jednej z kategórií uvedených v odseku 2 sa nezaradia do zoznamu osôb a subjektov v prílohe I alebo na v ňom neponechajú, ak existuje dostatok informácií, že nie sú alebo už nie sú spojené s režimom alebo že naň nemajú vplyv alebo že nepredstavujú reálne riziko obchádzania reštriktívnych opatrení.

4.   Všetky rozhodnutia o zaradení do zoznamu sa prijmú pre každý prípad zvlášť a na individuálnom základe, pričom sa zohľadní primeranosť tohto opatrenia.

5.   Odsekmi 1 a 2 sa členským štátom neukladá povinnosť odmietnuť vstup na svoje územie svojim štátnym príslušníkom.

6.   Odsekmi 1 a 2 nie sú dotknuté prípady, keď je členský štát viazaný záväzkom medzinárodného práva, a to:

a)

ako hostiteľská krajina medzinárodnej medzivládnej organizácie;

b)

ako hostiteľská krajina medzinárodnej konferencie zvolanej OSN alebo pod jej záštitou;

c)

podľa mnohostrannej dohody, ktorou sa priznávajú výsady a imunity; alebo

d)

podľa Zmluvy o zmierení z roku 1929 (Lateránska dohoda), ktorú uzavrela Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát) a Taliansko.

7.   Odsek 6 sa považuje za uplatniteľný aj v prípadoch, keď je členský štát hostiteľskou krajinou Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).

8.   Členský štát náležite informuje Radu o všetkých prípadoch, v ktorých udelí výnimku podľa odsekov 6 alebo 7.

9.   Členské štáty môžu udeliť výnimky z opatrení uložených podľa odsekov 1 a 2, ak je vycestovanie odôvodnené naliehavou humanitárnou potrebou alebo účasťou na medzivládnych stretnutiach vrátane tých, ktoré podporuje Únia, alebo tých, ktorých hostiteľskou krajinou je členský štát predsedajúci OBSE, na ktorých sa vedie politický dialóg, ktorý priamo podporuje demokraciu, ľudské práva a právny štát v Sýrii.

10.   Členský štát, ktorý si želá udeliť výnimky uvedené v odseku 9, to písomne oznámi Rade. Výnimka sa považuje za udelenú, pokiaľ jeden alebo viacerí členovia Rady písomne nevznesú námietku do dvoch pracovných dní od doručenia oznámenia o navrhovanej výnimke. V prípade, že jeden alebo viacerí členovia Rady vznesú námietku, môže o udelení navrhovanej výnimky rozhodnúť Rada kvalifikovanou väčšinou.

11.   Keď členský štát podľa odsekov 6 až 10 povolí osobám uvedeným v prílohe I vstup na svoje územie alebo prechod cezeň, toto povolenie sa obmedzí len na účel, na ktorý bolo udelené, a na osoby, ktorých sa týka.“

4.

Článok 28 sa nahrádza takto:

„Článok 28

1.   Zmrazujú sa všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria osobám zodpovedným za násilnú represiu voči civilnému obyvateľstvu v Sýrii, osobám a subjektom, ktoré majú z režimu prospech alebo ho podporujú, a osobám a subjektom, ktoré sú s nimi spojené, uvedeným v prílohách I a II, ako aj všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré sú vo vlastníctve takýchto osôb a subjektov, v ich držbe alebo pod ich kontrolou.

2.   V súlade s posúdením a rozhodnutiami Rady v kontexte situácie v Sýrii uvedenej v odôvodneniach 5 až 11 sa zmrazujú všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria týmto osobám, sú v ich vlastníctve, v ich držbe alebo pod ich kontrolou:

a)

popredným podnikateľom pôsobiacim v Sýrii;

b)

členom rodín Asadovcov alebo Makhloufovcov;

c)

ministrom sýrskej vlády, ktorí boli pri moci po máji 2011;

d)

členom sýrskych ozbrojených síl, ktorí po máji 2011 mali hodnosť ‚plukovník‘ a rovnocenné alebo vyššie postavenie;

e)

členom sýrskych bezpečnostných a spravodajských služieb, ktorí svoje funkcie vykonávali po máji 2011;

f)

členom milícií spojených s režimom; alebo

g)

členom subjektov, útvarov, agentúr, orgánov alebo inštitúcií, ktoré pôsobia v oblasti šírenia chemických zbraní,

a s nimi spojeným osobám, ktoré sú uvedené v prílohe I.

3.   Osoby, subjekty alebo orgány z jednej z kategórií uvedených v odseku 2 sa nezaradia do zoznamu osôb a subjektov v prílohe I alebo sa na ňom neponechajú, ak existuje dostatok informácií, že nie sú alebo už nie sú spojené s režimom alebo že naň nemajú vplyv alebo že nepredstavujú reálne riziko obchádzania reštriktívnych opatrení.

4.   Všetky rozhodnutia o zaradení do zoznamu sa prijmú pre každý prípad zvlášť a na individuálnom základe, pričom sa zohľadní primeranosť tohto opatrenia.

5.   Fyzickým alebo právnickým osobám alebo subjektom uvedeným v prílohách I a II sa nesprístupnia žiadne finančné prostriedky ani hospodárske zdroje, a to priamo ani nepriamo ani v ich prospech.

6.   Príslušný orgán členského štátu môže povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov alebo sprístupnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov za podmienok, ktoré považuje za vhodné, potom, ako rozhodne, že dané finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú:

a)

nevyhnutné na uspokojenie základných potrieb osôb uvedených v prílohách I a II a ich nezaopatrených rodinných príslušníkov vrátane platieb za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky a lekárske ošetrenie, úhrady daní, poistného a poplatkov za verejné služby;

b)

určené výlučne na úhradu primeraných honorárov a náhradu výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytovaním právnych služieb;

c)

určené výlučne na úhradu poplatkov alebo nákladov na služby spojené s bežným vedením alebo správou zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov; alebo

d)

potrebné na mimoriadne výdavky za podmienky, že príslušné orgány najmenej dva týždne pred udelením povolenia oznámil príslušným orgánom ostatných členských štátov a Komisii dôvody, na základe ktorých sa domnieva, že by sa osobitné povolenie malo udeliť;

e)

nevyhnutné na humanitárne účely, ako napríklad poskytovanie pomoci alebo uľahčovanie poskytovania pomoci vrátane zdravotníckeho materiálu, potravín, humanitárnych pracovníkov a súvisiacej pomoci, a za predpokladu, že v prípade uvoľnenia zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov sú tieto finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje uvoľnené v prospech OSN na účely poskytovania pomoci alebo uľahčovania poskytovania pomoci v Sýrii v súlade s plánom pre humanitárnu pomoc v Sýrii (SHARP);

f)

určené na úhradu na účet alebo z účtu diplomatickej alebo konzulárnej misie alebo medzinárodnej organizácie, ktorá požíva výsady v súlade s medzinárodným právom, pokiaľ sa takéto platby majú použiť na oficiálne účely diplomatickej alebo konzulárnej misie alebo medzinárodnej organizácie;

g)

nevyhnutné na evakuácie zo Sýrie;

h)

určené pre Sýrsku centrálnu banku alebo sýrske subjekty vo vlastníctve štátu uvedené v prílohách I a II na vykonanie platieb v mene Sýrskej arabskej republiky Organizácii pre zákaz chemických zbraní (OPCW) na činnosti súvisiace s overovacou misiou OPCW a so zničením sýrskych chemických zbraní, a najmä na vykonanie platieb osobitnému fondu OPCW pre Sýriu na činnosti súvisiace s úplným zničením sýrskych chemických zbraní mimo územia Sýrskej arabskej republiky.

Členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o každom povolení, ktoré udelí podľa tohto odseku.

7.   Odchylne od odsekov 1 a 2 môžu príslušné orgány členského štátu povoliť uvoľnenie niektorých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

na uvedené finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa vzťahuje arbitrážne rozhodnutie, ktoré bolo vydané pred dátumom zaradenia osoby alebo subjektu uvedených v odseku 1 alebo 2 do prílohy I alebo II, alebo súdne alebo správne rozhodnutie vydané v Únii, alebo súdne rozhodnutie vykonateľné v dotknutom členskom štáte pred uvedeným dátumom alebo po ňom;

b)

finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa použijú výlučne na uspokojenie pohľadávok zabezpečených takýmto rozhodnutím alebo uznaných za platné v takomto rozhodnutí v rámci obmedzení stanovených platnými zákonmi a právnymi predpismi, ktorými sú upravené práva osôb s takýmito pohľadávkami;

c)

rozhodnutie nie je v prospech osoby alebo subjektu uvedeného v prílohe I alebo II; a

d)

uznanie rozhodnutia nie je v rozpore s verejným poriadkom v dotknutom členskom štáte.

Členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o každom povolení, ktoré udelí podľa tohto odseku.

8.   Odseky 1 a 2 nebránia tomu, aby označená osoba alebo subjekt uskutočnili platbu splatnú na základe zmluvy uzavretej pred tým, ako boli zaradené do zoznamu, pod podmienkou, že príslušný členský štát rozhodol, že príjemcom platby nie je priamo ani nepriamo osoba alebo subjekt, ktoré sú uvedené v odsekoch 1 a 2.

9.   Odseky 1 a 2 nebránia označenému subjektu uvedenému v zozname v prílohe II, aby počas obdobia dvoch mesiacov od dátumu svojho označenia vykonal platbu zo zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ktoré takýto subjekt získal po dátume svojho označenia, pokiaľ je platba splatná podľa zmluvy týkajúcej sa financovania obchodu, a to za podmienky, že príslušný členský štát dospel k záveru, že priamym ani nepriamym príjemcom danej platby nie je osoba alebo subjekt, ktoré sú uvedené v odseku 1 alebo 2.

10.   Odsek 5 sa neuplatňuje, keď sa na zmrazené účty pripisujú:

a)

úroky alebo iné výnosy z uvedených účtov; alebo

b)

platby splatné na základe zmlúv, dohôd alebo záväzkov, ktoré sa uzavreli alebo vznikli pred dátumom, od ktorého sa na zmrazené účty začalo vzťahovať toto rozhodnutie,

za predpokladu, že sa na všetky takéto úroky, iné výnosy a platby naďalej vzťahujú odseky 1 a 2.

11.   Odseky 1, 2 a 5 sa nevzťahujú na prevody finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov Sýrskou centrálnou bankou alebo jej prostredníctvom, získaných a zmrazených po dátume jej označenia, ani na prevody finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov Sýrskej centrálnej banke alebo jej prostredníctvom, ktoré boli prevedené po dátume jej označenia, pokiaľ sa takýto prevod týka platby neoznačenej finančnej inštitúcie splatnej v súvislosti s konkrétnou obchodnou zmluvou pod podmienkou, že príslušný členský štát dospel na základe individuálneho posúdenia k záveru, že priamym ani nepriamym príjemcom danej platby nie je osoba ani subjekt, ktoré sú uvedené v odseku 1 alebo 2.

12.   Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na prevod zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov Sýrskou centrálnou bankou alebo jej prostredníctvom, ak ide o prevod finančným inštitúciám patriacim do jurisdikcie členských štátov na účely poskytnutia likvidity na financovanie obchodu a ak tento prevod povolil príslušný členský štát.

13.   Odseky 1, 2 a 5 sa nevzťahujú na prevod zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov finančným subjektom uvedeným v zozname v prílohe I alebo II alebo jeho prostredníctvom, ak sa prevod týka platby zo strany osoby alebo subjektu, ktoré nie sú uvedené v zozname v prílohe I alebo II, v súvislosti s poskytovaním pomoci sýrskym štátnym príslušníkom, ktorí sa v Únii vzdelávajú, absolvujú odbornú prípravu alebo pôsobia v akademickom výskume, pod podmienkou, že príslušný členský štát dospel na základe individuálneho posúdenia k záveru, že príjemcom platby nie je priamo ani nepriamo osoba ani subjekt, ktoré sú uvedené v odseku 1 alebo 2.

14.   Odseky 1, 2 a 5 sa nevzťahujú na úkony alebo transakcie vykonané v súvislosti so spoločnosťou Syrian Arab Airlines, ktorých výlučným cieľom je evakuácia občanov Únie a ich rodinných príslušníkov zo Sýrie.

15.   Odseky 1, 2 a 5 sa neuplatňujú na prevod uskutočnený Obchodnou bankou Sýrie (Commercial Bank of Syria) alebo jej prostredníctvom týkajúci sa finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ktoré nepochádzajú z územia Únie a ktoré boli zmrazené po dátume jej označenia, alebo na prevod prijatý Obchodnou bankou Sýrie (Commercial Bank of Syria) alebo jej prostredníctvom po dátume jej označenia, ktorý sa týka finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ktoré nepochádzajú z územia Únie, ak takýto prevod súvisí s platbou neoznačenej finančnej inštitúcie splatnou v súvislosti s konkrétnou obchodnou zmluvou na zdravotnícky materiál, potraviny, prístrešie, sanitárne alebo hygienické zariadenia na civilné použitie, za predpokladu, že príslušný členský štát dospel na základe individuálneho posúdenia k záveru, že priamym či nepriamym príjemcom uvedenej platby nie je osoba alebo subjekt uvedený v odseku 1 alebo 2.“

5.

V článku 30 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Rada dotknutej osobe, subjektu alebo orgánu oznámi svoje rozhodnutie o zaradení do zoznamu vrátane dôvodov tohto zaradenia, a to buď priamo, ak je ich adresa známa, alebo prostredníctvom uverejnenia oznámenia, a poskytne takej osobe, subjektu alebo orgánu možnosť predložiť svoje pripomienky. Najmä ak je osoba, subjekt alebo orgán zaradený do prílohy I na základe skutočnosti, že patrí do jednej z kategórií osôb, subjektov alebo orgánov stanovených v článku 27 ods. 2 a článku 28 ods. 2, táto osoba, subjekt alebo orgán, hoci patrí do takej kategórie, môže predložiť dôkaz a pripomienky prečo zastáva názor, že jej/jeho označenie nie je odôvodnené.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 12. októbra 2015

Za Radu

predsedníčka

F. MOGHERINI


(1)  Rozhodnutie Rady 2011/273/SZBP z 9. mája 2011 o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (Ú. v. EÚ L 121, 10.5.2011, s. 11).

(2)  Rozhodnutie Rady 2013/255/SZBP z 31. mája 2013 o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (Ú. v. EÚ L 147, 1.6.2013, s. 14).