18.12.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 332/156


Korigendum k rozhodnutiu Rady (SZBP) 2015/1835 z 12. októbra 2015, ktorým sa vymedzuje štatút, sídlo a spôsob fungovania Európskej obrannej agentúry

( Úradný vestník Európskej únie L 266 z 13. októbra 2015 )

Na strane 73 a 74 sa Príloha II nahrádza takto:

„PRÍLOHA II

TABUĽKA ZHODY

Rozhodnutie 2011/411/SZBP

Toto rozhodnutie

Článok 1

Článok 1

Článok 2

Článok 2

Článok 3

Článok 3

Článok 4

Článok 4

Článok 4 ods. 4

Článok 4 ods. 5

Článok 4 ods. 4

Článok 5

Článok 5

Článok 5 ods. 3 písm. g) až i)

Článok 6

Článok 6

Článok 7

Článok 7

Článok 8

Článok 8

Článok 9

Článok 9

Článok 9 ods. 1 písm. b)

Článok 9 ods. 1 písm. c)

Článok 9 ods. 1 písm. b)

Článok 9 ods. 1 písm. c)

Článok 9 ods. 1 písm. p)

Článok 9 ods. 1 písm. r)

Článok 9 ods. 1 písm. p) a q)

Článok 10

Článok 10

Článok 10 ods. 2

Článok 10 ods. 2

Článok 10 ods. 3

Článok 10 ods. 3

Článok 10 ods. 4

Článok 10 ods. 3 písm. e)

Článok 10 ods. 3 písm. f)

Článok 10 ods. 4 písm. e)

Článok 10 ods. 3 písm. g)

Článok 10 ods. 4 písm. f)

Článok 10 ods. 3 písm. h)

Článok 10 ods. 4 písm. g)

Článok 10 ods. 3 písm. i)

Článok 10 ods. 4 písm. h)

Článok 10 ods. 3 písm. j)

Článok 10 ods. 4 písm. i)

Článok 10 ods. 3 písm. k)

Článok 10 ods. 4 písm. j)

Článok 10 ods. 4

Článok 10 ods. 5

Článok 10 ods. 5

Článok 10 ods. 6

Článok 10 ods. 6

Článok 10 ods. 7

Článok 11

Článok 11

Článok 11 ods. 4 písm. a) a b)

Článok 11 ods. 5

Článok 11 ods. 4

Článok 10 ods. 6

Článok 12

Článok 12

Článok 13

Článok 13

Článok 13 ods. 2

Článok 13 ods. 2

Článok 13 ods. 3

Článok 13 ods. 3

Článok 13 ods. 4

Článok 13 ods. 4

Článok 13 ods. 5

Článok 13 ods. 5

Článok 13 ods. 6

Článok 13 ods. 6

Článok 13 ods. 7

Článok 13 ods. 7

Článok 13 ods. 8

Článok 13 ods. 8

Článok 13 ods. 9

Článok 13 ods. 9

Článok 13 ods. 10

Článok 13 ods. 10

Článok 13 ods. 11

Článok 14

Článok 14

Článok 14 ods. 3

Článok 15

Článok 15

Článok 16

Článok 16

Článok 17

Článok 17

Článok 18

Článok 18

Článok 18 ods. 3

Článok 18 ods. 3

Článok 19

Článok 19

Článok 20

Článok 20

Článok 21

Článok 21

Článok 22

Článok 22

Článok 23

Článok 22 ods. 4

Článok 24 ods. 4 druhá veta

Článok 23

Článok 24

Článok 23 ods. 2

Článok 24 ods. 4 prvá veta

Článok 25

Článok 24

Článok 26

Článok 24 ods. 6 až 8

Článok 24 ods. 6

Článok 25

Článok 27

Článok 27 ods. 3

Článok 26

Článok 28

Článok 27

Článok 29

Článok 28

Článok 30

Článok 31

Článok 29

Článok 32

Článok 30

Článok 33

Článok 31

Článok 34

Článok 32

Článok 35“.