16.9.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 240/61


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2015/1534

zo 7. mája 2015

o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Medzinárodnej námornej organizácii počas 68. zasadnutia Výboru pre ochranu morského prostredia a 95. zasadnutia Výboru pre námornú bezpečnosť k prijatiu zmien dohovoru MARPOL, SOLAS a usmernení pre systémy čistenia výfukových plynov z roku 2009

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 100 ods. 2 a článok 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Činnosti Únie v odvetví námornej dopravy by mali byť zamerané na zlepšovanie námornej bezpečnosti a ochranu morského prostredia.

(2)

Výbor na ochranu morského prostredia (MEPC) Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) na svojom 67. zasadnutí schválil zmeny Medzinárodnému dohovoru o zabránení znečisťovaniu z lodí (MARPOL). Očakáva sa, že tieto zmeny sa prijmú na 68. zasadnutí MEPC, ktoré sa má konať v máji 2015.

(3)

Podvýbor IMO pre prevenciu znečisťovania a reakciu naň (PPR) schválil na svojom 2. zasadnutí návrh zmien usmernení pre systémy čistenia výfukových plynov z roku 2009 („usmernenia z roku 2009“). Očakáva sa, že tieto zmeny sa prijmú na 68. zasadnutí MEPC, ktoré sa má konať v máji 2015.

(4)

Výbor pre námornú bezpečnosť (MSC) IMO na svojom 94. zasadnutí schválil zmeny Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS). Očakáva sa, že tieto zmeny sa prijmú na 95. zasadnutí MSC, ktoré sa bude konať v júni 2015.

(5)

Zmenami príloh I a II k dohovoru MARPOL sa zavedú opatrenia spojené s prijatím návrhu medzinárodného kódexu pre lode plaviace sa v polárnych vodách (polárny kódex) tak, aby sa polárny kódex stal záväzným. Polárnym kódexom sa rozširuje pôsobnosť aktuálneho zákazu vypúšťania ropných látok/škodlivých kvapalných látok v Antarktickom oceáne stanoveného v dohovore MARPOL o polárne vody. V článku 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/35/ES (1) sa v spojení s jeho článkom 3 ods. 1 stanovuje, že členské štáty zabezpečia, aby sa vypúšťanie znečisťujúcich látok loďami, vrátane menej závažných prípadov takéhoto vypúšťania, považovalo za porušenie, ak bolo spáchané úmyselne, z nepozornosti alebo hrubej nedbanlivosti. V článku 5 ods. 1 uvedenej smernice sa stanovuje, že vypúšťanie znečisťujúcich látok sa nemá považovať za takéto porušenie, ak spĺňa podmienky stanovené okrem iného v prílohe I predpisoch 15 a 34 dohovoru MARPOL. Predpisy 15 a 34 patria medzi predpisy MARPOL, ktoré sa zmenia prijatím zmien stanovených v prílohe 11 k dokumentu IMO MEPC 67/20. Uvedenými zmenami sa preto ovplyvní rozsah porušenia podľa smernice 2005/35/ES, a preto patria do výlučnej právomoci Únie.

(6)

Zmenami usmernení z roku 2009 sa zavedie používanie metodiky na základe výpočtu, pokiaľ ide o skúšanie práčok plynov pripojených k lodným zariadeniam, ktoré nie je možné skúšať pri vyššom zaťažení alebo ktoré nie je možné vôbec skúšať z dôvodu „kotvenia v prístave“. Uvedené záležitosti upravuje článok 4c a príloha II k smernici Rady 1999/32/ES (2), pričom príloha II je odvodená z usmernení z roku 2009, ktoré budú zmenené.

(7)

Zmeny predpisu SOLAS II-2/20.3.1.2.1 umožnia fungovanie vetracích ventilátorov pri zníženom počte výmen vzduchu v prípade, že je zavedený systém kontroly kvality vzduchu pre osobné lode v priestoroch pre vozidlá, priestoroch zvláštnej kategórie a v priestoroch typu ro-ro. V článku 6 ods. 2 písm. a) bode i) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/45/ES (3) sa stanovuje, že nové osobné lode triedy A musia byť úplne v súlade s požiadavkami dohovoru SOLAS vrátane predpisu SOLAS II-2/20.3. Zmeny, ktoré sa majú prijať, preto budú mať priamy právny účinok na smernicu 2009/45/ES. Pokiaľ sa uvedené zmeny dotýkajú osobných lodí, ktoré sa používajú vo vnútroštátnej lodnej doprave, patria uvedené zmeny do výlučnej právomoci Únie.

(8)

Únia nie je členom IMO ani zmluvnou stranou uvedených dohovorov. Preto je nevyhnutné, aby Rada oprávnila členské štáty na vyjadrenie pozície, ktorá sa má prijať v mene Únie, a na vyjadrenie ich súhlasu s tým, že budú uvedenými zmenami viazané, pokiaľ patria do výlučnej právomoci Únie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozíciou, ktorá sa má prijať v mene Únie na 68. zasadnutí Výboru IMO pre ochranu morského prostredia, sa vyjadrí súhlas s prijatím:

(i)

zmien príloh I a II k dohovoru MARPOL stanovených v prílohe 11 k dokumentu IMO MEPC 67/20;

(ii)

zmien usmernení pre systémy čistenia výfukových plynov z roku 2009 stanovených v prílohe 1 k dokumentu IMO PPR 2/21.

Článok 2

Pozíciou, ktorá sa má prijať v mene Únie na 95. zasadnutí Výboru IMO pre námornú bezpečnosť, sa vyjadrí súhlas s prijatím zmien

predpisu SOLAS II-2/20.3.1.2.1 stanoveného v prílohe 11 k dokumentu IMO MSC 94/21/add.1.

Článok 3

Pozíciu, ktorá sa má prijať v mene Únie, ako sa uvádza v článkoch 1 a 2, vyjadria členské štáty, ktoré sú členmi organizácie IMO, konajúc spoločne v záujme Únie.

Článok 4

Formálne a drobné zmeny pozícií uvedených v článkoch 1 a 2 môžu byť prijaté bez nutnosti zmeny týchto pozícií.

Článok 5

Členské štáty sa týmto v záujme Únie oprávňujú na poskytnutie svojho súhlasu s tým, že budú viazané zmenami uvedenými v článku 1 a 2, pokiaľ tieto zmeny patria do výlučnej právomoci Únie.

Článok 6

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 7. mája 2015

Za Radu

predseda

E. RINKĒVIČS


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/35/ES zo 7. septembra 2005 o znečisťovaní mora z lodí a o zavedení sankcií za porušenia (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 11).

(2)  Smernica Rady 1999/32/ES z 26. apríla 1999 o znížení obsahu síry v niektorých kvapalných palivách, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 93/12/EHS (Ú. v. ES L 121, 11.5.1999, s. 13).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/45/ES zo 6. mája 2009 o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode (Ú. v. EÚ L 163, 25.6.2009, s. 1).